DET SEKSUELLE DOBBELTKREDSLØB

om de to seksuelle polers evige vekselvirkning med hinanden

 

 

Den seksuelle polforvandling

Af hensyn til denne bogs hovedemne er der i de foregående kapitler gjort et forsøg på at give et kortfattet indblik i, hvad der inden for rammerne af Martinus' Kosmologi skal forstås ved sådanne begreber, som  det seksuelle polprin­cip med den masku­line pol og den femini­ne pol, og de dertil knyttede to polorga­ner, det emotio­nelle og det intellek­tuelle polorgan, samt de derpå baserede to former for seksua­lisme, den emotio­nelle, enpolede seksualisme og den intellektu­elle, topolede seksualis­me. I naturlig forlængelse heraf, skal vi nu gå over til at se på den grundlæggende og altomfattende, universelle proces, Martinus betegner som den seksuelle polforvandling, der er et af­gørende led i det seksuelle dobbeltkredsløb.

     Det er allerede i de forudgående kapitler blevet nævnt i flere sammenhænge, at den seksuelle enpolethed repræsenteres af hankøns- og hunkønstilstanden, som forekommer i plante- og dyreriget, og at den seksuelle topolethed repræsenteres af levende væsener, der befinder sig i Guds primære bevidsthed, hvilket som også nævnt vil sige det rigtige menneskerige, visdomsriget, den guddommelige verden og salig­hedsriget.  

    Den afgørende pointe er imidlertid her, at de væsener, som i det indeværende spiralafsnits planterige og dyrerige fremtræder som henholdsvis han­køns- og hunkønsvæsener, er individer der var dobbeltpolede i forrige spiralafsnits ovenfor nævnte åndelige riger. De væsener som i det nævnte spira­lafsnit var dobbeltpolede, er individer, der i forrige spira­lafsnits plante- og dyrerige fremtrådte som hen­holdsvis hun­køns- og hankønsvæsener. Der er altså med andre ord tale om en total ændring eller forvandling af poltilstanden fra dobbeltpolethed til enkeltpolethed og tilbage til dobbeltpolethed igen. Dette forløb gentager sig i princippet i al evighed, idet polforvand­lingen danner grundlag for etablerin­gen, opretholdelsen og fornyelsen af spiralkredsløbets to store general- og kontrast­zoner: Guds primære bevidsthed eller lyszonen, og Guds sekun­dære bevidsthed eller mørkezonen. (Note 1)

 

Det seksuelle dobbeltkredsløb og den seksuelle spiralcyklus

Imidlertid gør der sig et helt specielt forhold gældende vedrørende polforvandlingen, idet den ikke kun omfatter ændrin­gen fra dobbeltpolethed til enkeltpolethed og tilbage til dobbeltpolethed igen, men også en periodisk total ændring af individets kønspræg. Det betyder, at individer der i forrige spiralafsnits plante- og dyrerige fremtrådte som henholdsvis hankøn og hunkøn, i de tilsvarende riger i indeværende spira­lafsnit fremtræder som henholdsvis hunkøn og hankøn. De sidst­nævnte vil i det kommende spiralafsnits plante- og dyrerige i princippet atter fremtræde som henholdsvis hankøn og hunkøn, og således fortsætte i al evighed med at skifte køn for hvert andet spiralkredsløb, der gennemleves.

     Det er det forhold, at det tager hele to vældige spiralaf­snit, for at individet har kunnet få lejlighed til at opleve, erfare og gøre sig bekendt med alle det seksuelle temas prin­cipielle muligheder, Marti­nus betegner som det seksuelle dobbelt­kreds­løb. Men i virkeligheden er dette dob­beltkredsløb, der altså spænder over ikke mindre end (2 x 6 riger =) 12 kosmiske tilværelses­planer eller riger, ifølge Martinus ikke tilstrække­ligt til at sikre den totale livsfornyelsesproces, og dermed give individet lejlighed til at opleve og gennemleve samtlige af det seksuelle temas principielle og praktiske muligheder. For at dette kan ske, fordres der ialt 14 spira­lafsnit eller 7 dobbeltkredsløb, dvs. (14 x 7 =) 84 tilværel­ses­planer!

     Dette enorme kredsløb kalder Marti­nus for den seksuelle spiralcyklus, og det er det største udslag af kredsløbsprin­cippet, han beskæftiger sig med, idet han dog betoner at det ikke er det største kredsløb, der findes. Behovet for konstant fornyelse af livsoplevelsen forudsætter og kræver en uendelig­hed af stadig nye og større kredsløb, der afløser hinanden ud i al evighed. Men disse gigantkredsløb har han ikke ment det nødvendigt at komme nærmere ind på, idet disse kredsløb kun kan have rent teoretisk og filosofisk interesse for menneskeheden. (Note 2)

 

Sansestrukturernes 'omkobling'

Under forrige kapitels omtale af de indbyrdes relationer mellem de to overbevidsthedspoler, den maskuline og den feminine pol, og de to polorganer, det emotionelle polorgan og det intellektuelle polorgan, blev det klarlagt at der ikke består noget fast eller permanent tilhørsforhold mellem de to poler på den ene side og de to polorganer med tilhørende sansestrukturer, den emotionel­le og den intel­lektuelle sansestruktur, på den anden side.

     Det blev dog samtidig gjort klart, at der gør sig den grund­regel gældende, at det emotionelle polorgan med tilhørende sanse­struktur altid vil være tilknyttet den til enhver tid domi­nerende overbevidsthedspol, hvorimod det intellektuelle polor­gan med dertil hørende sansestruktur altid vil være tilknyttet den til enhver tid 'vigende' eller latente overbe­vidsthedspol.

     Men som også nævnt, veksler den indbyrdes konstellation mellem de to poler i en evigt gentagen rytme i form af en periode, hvori de to poler og polorganer er jævnbyrdige i deres funktioner og indvirkning på væsenets sansning og manifesta­tion. Denne periode betegnes som den dobbeltpolede tilstand, og den varer fra og med det rigtige menneskerige over visdoms­riget, den guddommelige verden, salighedsriget og til og med et godt stykke ind i planteriget.

     I planteriget sker der i polmæssig henseende på et tidspunkt det interessante og afgørende, at den ene af de to overbe­vidsthedspoler med tilhørende polorgan samt sansestruktur, begynder at 'degenerere' eller aftage i indflydelse, og i takt hermed opstår der efter­hånden en stadig mere udpræget særkøn­nethed. Hos nogle individer er det den feminine pol og det intellektuelle polorgan med tilhørende sansestruktur, der aftager i indflydelse, hvilket giver sig udslag i form af hankøn, og hos andre individer er det den maskuline pol og ligeledes det intellektuelle polorgan med tilknyttet sanse­struktur, der gradvis mindsker sin indflydelse, og hvor in­dividet derfor kommer til at fremtræde i form af hunkøn.  


 

 

Spejlsymmetrisk fremstilling af det seksuelle dobbeltkredsløb. De to kraftige, lodrette linier L1 og L2  markerer det seksuelle dobbeltkredsløbs ydergrænser. Ved en lodret dobbeltlinie i midten er dobbeltkredsløbet delt i to hovedafsnit (A og B) svarende til de to spiralafsnit, hvoraf det er sammensat. Perioden A repræsenterer første spiralafsnit og perioden B andet spiralafsnit. Hvert af spiralafsnittene er ved hjælp af tynde lodrette streger delt i seks mindre afsnit, svarende til de seks kosmiske tilværelsesplaner (mærket I – VI).

     I det vandrette plan er diagrammet delt i to bælter (F og M), hvilke igen hver især er delt i to tyndere bælter, hvoraf det øverste bælte markerer overbevidsthedspolen (mærket hhv. ♀ = Feminin pol og Em. = Emotionel sansestruktur, og Int. = Intellektuel sansestruktur og ♂ = Maskulin pol).  Her symboliserer det øverste dobbeltbælte (F) altså den feminine sfære, medens det nederste dobbeltbælte (M) symboliserer den maskuline sfære.

     Et nøjere blik på diagrammet viser, at medens overbevidsthedspolerne – den feminine og den maskuline – ligger fast, skifter sansestrukturerne plads, nemlig én gang for hvert fuldført dobbeltkredsløb. 

     Øverste version viser altså et væsen, der i første koblingsfase fremtræder som hankønsvæsen, modsat nederste version, der viser det i en fremtræden som hunkønsvæsen. (for nærmere og mere detaljeret forklaring, se Per Bruus-Jensen: ”X”, bind 4, 32. kapitel. Diagram og tekstforklaring: © 1989 Per Bruus-Jensen. Teksten er dog lettere tillempet her af Harry Rasmussen).

 

 Som tidligere nævnt betinger det seksuelle dobbeltkredsløbs lovmæssigheder imidlertid, at det er den pol, det polorgan og den sansestruktur, som var bærende eller dominerende under samme væsens passage gennem det forrige spiralafsnits plante- og dyrerige, der 'degenererer' i det aktuelle spira­lafsnits plante- og dyrerige, medens det omvendt er den pol, det polor­gan og den sansestruktur, som var 'latent' i forrige spiralafs­nit, der er bærende i det aktuelle spiral­afsnits plante- og dyrerige.

     Disse ret komplicerede lovmæssigheder, medfører rent faktisk en 'omkobling' af polorganer med tilhørende sansestruk­turer fra den ene overbevidsthedspol til den anden. Ifølge Martinus er denne 'omkobling' blevet forberedt under væsenets passage gennem de ovenfor nævnte åndelige riger, men fuldbyrdes først markant i løbet af in­dividets kosmisk set midlertidige ophold i den væsens- og tilstandsform, vi kalder plante- og dyreriget.     Der sker altså med andre ord en skiftende sansemæssigt modsat polari­sering fra spiralafs­nit til spiralafsnit, som er styret af den kosmiske verdensordens fundamentale lovmæssigheder, herunder ikke mindst kredsløbs- og kontrastprincippet, der derfor også i væsentlig grad bestemmer det seksuelle dobbelt­kredsløbs funk­tioner. (Note 3)

     Det er tidligere blevet omtalt, at den sjælelige strukturs seks åndelige legemer - i principiel lighed med de seks under­bevidsthedsgrundenergier - indgår i et indbyrdes variabelt kombi­nations- eller konstellationsforhold, idet disse legemer er undergivet en faseforskudt vækst- og degenerationsproces, som ytrer sig i seks grundforskellige kombinationsforhold. Disse seks markante kombinationsforhold giver sig i praksis til kende i form af det kosmiske storkredsløbs seks riger eller tilværelsesplaner, hvis opretholdelse og fornyelse altså alene skyldes de til hvert rige svarende levende væseners livsud­foldelse, indbyrdes modspil og samspil.     For læserens skyld skal det her gentages, at grundenergierne ikke må opfattes som afmålte portioner energi, der står til individets disposition, på samme måde som f.eks. et tilsvarende antal fysiske energier står til brugerens rådighed. Grundener­gierne bør kun opfattes som det, de i realiteten er, nemlig lovbundne kvalitativt karakteristiske måder, som individet sanser og manife­sterer sig på.

 

Sjælens vækst- og degenerationsproces

Eftersom den nævnte indbyrdes faseforskudte vækst- og dege­nerationsproces mellem den sjælelige strukturs seks åndelige legemer, er underkastet kredsløbs- og kontrastprincippets lovmæssigheder, ytrer de seks markante kombinationsforhold sig hver især principielt på den måde, at ét af legemerne befinder sig i latent tilstand, medens samme legemes modsætning er fuldt  funktionsdygtigt. Et andet af legemerne befinder sig i første vækststadium, medens det 'modsatte' legeme er i første dege­nera­tionsstadium, og endelig befinder et tredie af legemerne sig i andet vækststadium og dets modsætning i andet degenera­tions­stadium. Denne vækst- og degenerationsproces kan grafisk følges på diagrammet nedenfor.

     At den vækst- og degenerationsproces, som den sjælelige strukturs seks åndelige legemer er underkastet, betegnes som indbyrdes "faseforskudt", skal blot indikere det forhold, at de seks legemer: instinkt-, tyngde-, følelses-, intelligens-, intuitions- og hukommelseslegemet efter tur 'dominerer' og dermed markerer det indbyrdes kombinationsforhold, der giver sig praktisk udtryk i form af de seks riger eller tilværelses­planer. Det betyder, at når instinktlegemet (I) er fuldt funktions­dygtigt, så befinder dets 'modsætning', intelligensle­gemet (IV), sig i sit funktionsmæssigt set latente stadium. Det levende væsen fremtræder da i princippet som plantevæsen.

     Eller når det næste legeme i rækken, tyngdelegemet (II), befinder sig i sit fuldt funktionsdygtige stadium, så er dets 'modsæt­ning', intuitionslegemet (V), i sit latente stadium og øver dermed ikke nogen indflydelse på væsenets livsoplevelse og livsud­foldelse. Det levende væsen fremtræder da i princippet som dyrevæsen.

     På samme måde med det tredie legeme i rækken, følelseslege­met (III). Når dette er fuldt funktionsdygtigt, vil dets 'modsæt­ning', hukommelseslegemet (VI), befinde sig i sit latente stadium. Væsenet fremtræder da med de karakteristika, der er gældende for det rigtige menneskerige.

     Det fjerde legeme i rækken er intelligenslegemet (IV), og når dette befinder sig i sit fuldt funktionsdygtige stadium, vil dets 'modsætning', instinktlegemet (I), være i sit latente stadium. Det levende væsen befinder sig derfor i visdomsriget.

 

 

 

                               (© 1986 Per Bruus-Jensen: ”X”, bd. 1, stk. 1. 225: Diagram over sjælens vækst- og  degenerationsproces. Diagrammet er forklaret i teksten).

 

     Femte legeme i rækken er intuitionslegemet (V) og dets 'modsæt­ning' er tyngdelegemet (II). Når det førstnævnte er fuldt funktions­dygtigt og derfor førende i individets livsoplevelse og livsud­foldelse, er det sidstnævnte latent og øver som følge deraf ingen indflydelse på væsenets tilværelse. Denne situation møder man i den guddommelige verden, der er det højeste rige i Gud­dommens primære bevidsthed.

     Sjette og sidste legeme i rækken er hukommelseslegemet (VI), hvis 'modsætning' er følelseslegemet (III), som derfor er i latent til­stand i det rige, som hukommelseslegemet er hovedan­svarligt for, nemlig det såkaldte salighedsrige. Det er dog vigtigt at gøre sig klart, at fire af de øvrige fem legemer også i et eller andet omfang gør sig gældende i denne som i de øvrige fem markante legems- og grundenergikombi­nationer. Intuitions- og instinkt­legemet øver hver deres betydelige indflydelse på væsenets sansning og manifestation i salighedsriget, lige som intelli­gens- og tyngdelegemet heller ikke er uden betydning i sammen­hængen. 

 

     På baggrund af de netop anførte oplysninger om den sjælelige strukturs (de sjælelige legemers) vækst- og degenerationspro­ces, vil det måske nu være muligt for os at forstå den lov­mæssighed, der gør sig gældende i forbindelse med 'omkoblingen' af henholdsvis den emotionelle og den intellektuelle sanse­struktur fra den ene overbevidsthedspol til den anden. Denne lovmæssighed går nemlig ud på, at når et åndeligt legeme passerer igennem sit latente stadium, kobles specielt dets sansemæssige funktioner automatisk over på den modsatte overbe­vidsthedspol og begynder her at opbygge et nyt polorgan.

 

     Som oplyst er det primært følelseslegemet (sammen med tyng­delegemet), der er ansvarligt for den emotionelle sansestruk­tur, medens primært intuitionslegemet (sammen med instinkt-, intelligens- og hukommelseslegemet) er ansvar­ligt for den intel­lektuelle sansestruktur. Det er først når disse to lege­mer, der altså repræsenterer hver sin særlige kosmiske sanse­struktur, er koblet over på hver sin modsatte overbevidst­hedspol og er begyndt at opbygge et nyt polorgan, at den pågældende sanse­struktur bliver seksuelt funktions­dygtig.

     For følelseslegemets vedkommende sker denne 'omkobling' i salighedsriget, og for intuitionslegemets vedkommende i dyreri­get. Hvis derfor følelseslegemet i det forrige spira­lafsnit har været tilknyttet den maskuline pol, vil det nu automatisk skifte over på den feminine pol, eller hvis det har hørt under den feminine pol, forbinder det sig nu med den maskuline pol. På principielt samme måde med intuitionslegemet, som hvis det i forrige spiralafsnit har været forbundet med enten den maskuli­ne pol eller den feminine pol, nu vil skifte over til hen­holdsvis den feminine pol eller den maskuline pol.

 

     For at illustrere forholdet mellem de åndelige legemer på den ene side og de to overbevidsthedspoler på den anden side, vil det være formålstjenligt at tage udgangspunkt i situationen i det rigtige menneskerige, hvori de to poler jo er lige funk­tionsdygtige og individet derfor følgelig fremtræder som dobbeltpolet væsen. Grundenergiernes og dermed også de sjæleli­ge legemers indbyrdes kombination i det rigtige menneskerige, ser skematisk gengivet sådan ud:

 

 

 

Diagrammet viser  grundenergikombinationen i den sjælelige struktur i  det rigtige menneskerige. Det er samme kombination, der ses skraveret på  diagrammet ovenfor. (© 1989 Per Bruus-Jensen: ”X”, bd.4, stk. 4. 59. ).

 

     Tallene 1-6 angiver rækken af den sjælelige strukturs seks åndelige legemer. Som det umiddelbart fremgår af diagrammet, er der ingen af legemer, der befinder sig i samme stadium som de øvrige fem. De seks forskellige hovedstadier er fordelt således: 1. instinktlegemet ses i andet degenera­tionsstadium, 2. tyngdelegemet i første degenerationsstadium, 3. følelseslegemet befinder sig i sit kulminationsstadium, 4. intelligenslegemet er i andet vækststadium, 5. intuitionslegemet i første vækststa­dium, og 6. hukommelseslegemet i sit latente stadium.

     Ser vi nu på dette kombinationsforholds enkelte legemer og disses tilknytning til de to overbevidsthedspoler, henholdsvis den maskuline pol og den feminine pol, ser situationen sådan ud for det væsen, der i den foregående enkeltpolede tilstandsform (i plante- og dyreriget) fremtrådte som hankønsvæsen:

 

(© 1989 Per Bruus-Jensen: ”X”, bd.4, stk. 4. 59. ).

 

Som det ses af diagrammet er situationen den, at de to bærende legemer i den emotionelle sansestruktur, tyngde- og følelses­legemet (henholdsvis nr. 2 og 3), i dette tilfælde er til­knyttet den maskuline pol, som altså var den pol, der 'bar' individets seksualisme som dyr og jordisk menneske, medens den intellektuelle sanse­struktur, instinkt-, intel­ligens-, intui­tions- og hukommelses­legemet (henholdsvis nr. 1, 4, 5 og 6), er forbundet med den feminine pol, som jo var latent i dyreriget og derfor blev betegnet som den modsatte eller intellektuelle pol.

     Men principielt samme situation gør sig gældende for det individ, der i den forudgående enkeltpolede tilstandsform (i plante- og dyreriget) fremtrådte som hunkønsvæsen, blot er de enkelte legemers fordeling på de to poler lige præcis omvendt: Tyngde- og følelseslegemet er tilknyttet den feminine pol, medens instinkt-, intelligens-, intuitions- og hukommelses­legemet er forbundet med den maskuline pol, som jo var latent i dyreriget.

     Den emotionelle sansestrukturs to bærende legemer, tyngde- og følelseslegemet, skifter som nævnt poltilhørsforhold henholds­vis i den guddommelige verden og i salighedsriget, og dette tilhørsforhold bevares indtil det påfølgende spiralafsnits guddommelige verden og salig­hedsrige, hvor et nyt polært skift finder sted. Det er på denne måde, at væsenerne på skift fra det ene spiralafsnit til det næste, kommer til at fremtræde som henholdsvis specielt hankøns- og hunkønsvæsener i over­gangs­faserne mellem spiralafsnittene, hvilket vil sige i plante- og dyreri­get. (Note 4)

 

Organismeprincipperne og kønspræget

Det er i denne forbindelse vigtigt at huske på, at vi tid­ligere er blevet gjort bekendt med, at de levende væsener i al evighed successivt repræsenterer organismeprin­cippets syv organismefor­mer: elementarpartiklen, cellen, organet, organis­men, kloden, solsystemet og galaksesy­stemet. Disse syv organis­meprincipper er jo hver især repræsen­teret ved sit specielle spiralafsnit, og tilsammen er de syv organisme­principper udtryk for de tre indbyrdes afhængige, men også relative kosmos: mikro­kosmos, mellemkosmos og makrokosmos.

     I konsekvens heraf vil de involverede syv organismeprincipper derfor også fremtræde med hver sit specifikke kønspræg. Tager vi som udgangspunkt, at et levende væsen på elementarpartikel-niveau i prin­cippet fremtræder som hankøn, vil samme væsen i princippet fremtræde som hunkøn i næste spiralafsnit, hvor væsenet jo repræsenterer cellens princip. I det følgende spiralafsnit, hvor væsenet fremtræder i organets princip, vil det atter være hankøn, og i det påfølgende afsnit, som repræ­senterer organis­mens princip, fremtræder væsenet igen som hunkøn, for derefter i næste spiralafsnit, som er i klodens princip, at udfolde sig som hankøn. I solsystemets spiralafsnit fremtræder det omhand­lede væsen som hunkøn, og i galaksens spiralafsnit som hankøn.

 

    Men havde vi taget udgangspunkt i, at det levende væsen på elementarpartikel-niveau udgjorde et hunkønsvæsen, ville situationen i princippet have været præcis den samme, blot med omvendt fortegn. Hvor væsenet i første tilfælde fremtræder som henholdsvis hankøn og hunkøn, fremtræder det nu som henholdsvis hunkøn og hankøn.

    Det er i den forbindelse interessant at konstatere, at organismeprincippernes sidste led, galaksens princip, fremtræder med samme kønspræg som disses første led, elementar­partiklens princip. I henhold til Martinus forholder det sig nemlig sådan, at galaksens princip i realiteten er identisk med elementarpartiklens princip i et overliggende og ligeledes syv-leddet organismeprincip.

     På principielt tilsvarende måde er elementarpartiklens princip identisk med galaksens princip i et underliggende syv-leddet organismeprincip. Dette forhold gentager sig i princippet 'nedad' i mikrokosmos eller supermikrokosmos, så vel som 'opad' i makrokosmos eller supermakrokosmos, i begge tilfælde i uendelighed, idet begrebet 'størrelse' i virkelig­heden er et relativt og derfor i absolut forstand illusorisk fænomen. Ifølge Martinus er enhver 'størrelse', det være sig i mikro-, mellem- eller makrokosmos, i realiteten lig med samme 'størrelse', nemlig evigheden og dermed uendeligheden. Dette for vores virkelig­hedserkendelse uhyre interessante forhold skal vi senerehen vende tilbage til.

      Det er forresten også interessant at tænke på, at vi menne­sker har tillagt planeterne og stjernerne kønspræg. Eksempelvis opfattes jordkloden som hun­køn: Moder Jord, der undfanger og føder liv, og solen ses som hankøn, f.eks. som solguden Ra, der beliver og giver energi og kraft til jorden. Og henholder vi os til definitionen af den feminine pol og den maskuline pol som henholdsvis polen for modtagelse af energi og polen for af­sendelse af energi, synes prædikaterne moder jord og fader sol ikke at være helt tilfældige. (Note 5)

 

Den 'soven­de' pol

Som læseren forhåbentlig stadig vil huske på, er det levende væsens to overbevidsthedspoler via de to polorganer tilknyttet hver sin specielle sansestruktur, nemlig den emotionelle og den intellektuelle sansestruktur, der igen er ansvarlige for hver sin særlige form for seksualisme: den emotionelle seksua­lisme og den intellektuelle seksualisme. Disse to former for seksua­lisme fungerer ligeværdigt hos det dobbeltpolede væsen, men i den enkeltpolede tilstand i plante- og dyreriget er den domi­nerende overbevidsthedspol altid ufravigeligt tilknyttet det emotionelle polorgan og dermed den emotionelle seksualisme.

     Omvendt er den intellektuelle seksualisme altid ufra­vigeligt forbundet med det intellektuelle polorgan, som på sin side også altid vil blive overført til den kosmisk set midlertidigt latente overbevidsthedspol. Det betyder blandt andet., at det intellek­tuelle polorgan faktisk også 'degenererer' og bliver latent, men atter 'vækkes' og udvikler sig i takt med, at den latente pol igen vågner af sin kosmiske 'søvn' og i løbet af den sidste del af dyreriget, som vi kalder det fremskredne kulturmenne­skes verden, atter bringes frem til sin fulde funktion på lige fod med den hidtil dominerende pol og det ligeledes dominerende, emotionel­le polorgan. (Note 6)

 

Menneskets kønspræg og seksuelle situation

Selv befinder vi mennesker os som bekendt i dyreriget, ifølge kosmolo­gien mere præcist i den overgangsfase eller det 'ingen­mands­land' mellem det egentlige dyrerige og det rigtige menne­skeri­ge, som repræsenteres af det fremskredne kulturmenneske. Dette menne­skes situation karakteriserer Martinus med ordene: "en såret flygtning mellem to riger". Kulturmennesket er nemlig ikke længere et 'rigtigt' dyr, og det er heller ikke endnu et 'rigtigt' menneske, hvilket vil sige et højintellektuelt, humant, etisk-moralsk menneske, for hvilket uselviskhed og næstekærlighed er selvfølgeligt og uundværligt 'livskompas'.

      Denne særlige situation hænger altså i henhold til Martinus sammen med specielt kulturmenneskets polsituation, som i vor tid i stigende grad bærer præg af den igangværende polforvand­lings­proces, hvorunder den hidtil latente eller 'sovende' pol så småt begynder at vågne og på godt og ondt gøre sin ind­flydelse gældende i bevidstheds­livet og - ikke mindst - i det seksuelle liv.

      Den nævnte polsituation har faktisk gjort sig gældende hos eliten i de forskellige fortidige store kulturperioder, ikke mindst i den klassiske græske kultur. Det hænger ifølge Marti­nus sammen med nogle helt specielle omstændigheder, som bl.a. har at noget at gøre med jordklodens egen udviklingssituation, og desuden med verdensgenløsningsprincippets og de kosmiske verdensimpul­sers virksomhed, hvorunder højtudviklede og i visse tilfælde dob­beltpolede individer midlertidigt er inkarnerede på jord­kloden fra andre civilisa­tioner i universet. Men lad mig skyndsomst tilføje, at dette ikke har noget som helst med hverken såkald­te UFO'er eller andre tvivlsomme og 'mystiske' fænomener at gøre. Der er kosmisk set tværtimod tale om helt normale foreteelser, der følger helt naturlige og i og for sig relativt let for­klarlige lovmæssigheder.

     For nogle læsere vil disse tanker og synspunkter dog trods alt måske forekomme lidt vel fantasifulde og urealistiske, men her vil jeg advare imod at man drager forhastede slutninger og afsiger uovervejede domme. Det er nemlig ved nærmere eftersyn ikke så fantastisk, som det umiddelbart kunne lyde til at være, hvilket enhver der vil gøre sig ulejligheden med at sætte sig grundigt ind i Martinus' Kosmologi vil kunne bekræfte. Andre læsere kunne måske tænkes at undre sig over, hvad alle disse kosmologiske ideer og tanker har at gøre med H.C.Andersen og hans forfatterskab. Men også her må jeg advare imod for hurtige slutninger og domme, for det er rent faktisk en kends­gerning, at H.C.Andersen også vedrørende disse synspunkter i alt væsentligt er i fuld overensstemmelse med det principielle i Martinus' Kosmo­logi. Hvilket vi naturligvis i høj grad skal vende tilbage til i relevant sammenhæng. (Note 7)  

 

Klassiske "kosmiske glimt"

De klassiske kultur­perio­der betegner Martinus i øvrigt som kosmiske glimt i jord­klodens bevidst­heds­liv. Jordkloden udgør i henhold til Kosmolo­gien jo også et levende væsen med et jeg, en overbe­vidsthed og en psykofysisk organisme, i hvilken specielt menneskeheden udgør hjerne- og centralnervesystemet. Hvilket naturligvis samtidigt indebærer, at det enkelte menne­ske i princippet fungerer som en hjernecelle for jordkloden.

     At de klassiske kultur­perioder kaldes for kosmiske glimt, hænger dels sammen med at de i reglen er udtryk for stræben mod en enheds- og universal­kultur, og dels med at de klassiske kulturperioder, målt med jordklodens tidsperspektiv, faktisk kun udgør relativt kort­vari­ge 'øjeblikke' i dens eksistenstid. Ifølge Martinus er jordkloden i øvrigt et forholdsvis ungt væsen, idet dens alder sammenlignet med menneskeår ligger omkring 29-30 år. Sammenholder man de nævnte 29-30 klodeår med, at jordkloden antagelig er godt fire milliarder menneskeår gammel, får man en tidsrelation, hvori ét menneskeår er lig med knapt et kvart klode-sekund. Der går følgelig 4 menneskeår på ét klode-sekund, hvilket vil sige, at det tidsrum, mennesket oplever som fire år, opleves af jordkloden som ét sekund. Målt med samme tids­relation svarer ét klodeår til ca. 133 millioner menneskeår. På samme måde svarer ét menneskedøgn til ca. et femtenhundrededel klodesekund, hvilket bl.a. indebærer at jordkloden målt med sin egen tid kun er en femtenhundrededel sekund om at rotere én gang om sin egen akse!

     Tager vi på denne baggrund en kulturperiode som f.eks. højrenæssancen, der regnes fra omkring år 1500 til 1600, altså omkring 100 menneskeår, varer denne 'kun' cirka 25 klodesek­under, hvilket vil sige mindre end et halvt klodeminut. Et sådant tidsrum kan man vel i det perspektiv med lidt god vilje godt kalde for et "glimt". (Note 8)

 

Menneskehedens aktuelle polsituation

Men i modsætning til tidligere tiders elitære forekomst af fremskreden vækst af den hidtil latente pol eller i visse tilfælde af dobbeltpolethed, er der i vor tid tale om en generel udvikling eller vækst af den hidtil latente pol, som omfatter et bredere spektrum af kulturmennesker. Denne ud­viklingssitua­tion har Martinus behandlet og grundigt analyseret i tre sammenhænge, nemlig dels i relation til menneskehedens modtagelighed for den ny verdensimpuls, dels i relation til menneskehedens bevidsthedskategori­er under forvandlingen fra egentligt dyr til 'rigtigt' menneske, og endelig i relation til selve polfor­vand­lingen. Det sidstnævnte vil sige den proces og de vilkår, hvorunder den hidtil latente pol og det intellektu­elle polorgan med til­hørende sansestruktur, atter 'vækkes', udvikler sig og i stadig  stigende grad begynder at gøre sin indflydelse gældende i individets livsoplevelse, livsudfoldelse og - ikke mindst - i dets seksuelle liv. Det er denne for menneskeheden og det enkelte menneske så altafgørende og aktuelle udviklingssituation, vi skal se nærmere på i de følgende kapitler. (Note 9)


Noter og kilder til: DET SEKSUELLE DOBBELTKREDSLØB

 

 Note 1: Vedr. den seksuelle polforvandling: LB III, stk. 647, 838, 855. Fra dobbeltpolethed til eenpolethed: LB IV, stk. 1192, 1222, 1225-7, 1232, 1235, 1286, 1577. Fra eenpolethed til dobbeltpolethed: stk. 1228-31, 1235, 1298, 1560-1, 1571-2, 1584. LB V, stk. 1635, 1650-1, 1667. Fra dobbeltpolethed til eenpolethed: stk. 1610, 1612, 1709, 1928, 1939. Fra eenpolethed til dobbeltpolethed:  stk. 1874, 1898-1901, 1906-7, 1912, 1933-5, 1937. LB VI, stk. ­1971-2, 2112. LB VII, stk. 2482-3, 2546, 2564-5, 2601. Fra dobbeltpolethed til eenpolethed: DeV III, stk. 33:10-2, 33:78. Fra eenpolethed til dobbelt­polethed: 33:13, 33:17, 33:23, 33:26-7, 33:30, 33:36-7, 33:40, 33:42, ­33:55, 33:66-8, 33:79. PB-J 4, 33. kap.

 Note 2:   Vedr. det seksuelle dobbeltkredsløb: LB V, stk. 1650-1, 1937. DeV III, stk. 32:2. PB-J 4, 32. kap. Vedr. den seksu­elle spiralcyklus: PB-J 4, 32. kap.

 Note 3:  Vedr. sansestrukturernes 'omkobling': PB-J 4, 32. kap. I henhold til Martinus' kosmiske analyser vil et regulært kønsskifte normalt kun kunne finde sted fra spiralafsnit til spiralafsnit: "[...] Det er fejlagtigt at tro, at man fra det ene jordliv til det andet skiftevis kan være mand og kvinde. Begge manifestationer kræver en lang udvik­lings­epoke bag sig. Maskulinisme og feminisme er genialiteter, er organiske produkter baserede på opøvede talenter på samme måde som alle de øvrige livs­funktioner i væsenets organisme eller kropslige regio­ner. Ligesom man ikke kan skifte åndedrætssystem, fordøjelses­system, hjertesy­stem etc. fra et liv til et andet, således kan man heller ikke på normal måde skifte seksuelle eller kønslige organer og dermed deres funktioner om til nye principielle udfoldelsesmetoder og anlæg. Kun i opfyldelsen af loven for det evige kredsløbsprincip kan muligheden af enhver ændring i manifesta­tion, skabelse og oplevelse åben­bares."  LB V, stk.1937. Når dette frem­hæves her, skyldes det den om­stæn­dig­hed, at den parapsykologiske forskning vedr. reinkarnation kunne tyde på, at der kan forekomme kønsskif­te mellem inkarnationerne: Ian Steven­son: ”Tyve tilfælde, der tyder på reinkarnation”. Tidsskriftet Kosmos 1970. I Stevensons undersøgelsesmateriale gives der en hel del eksempler på mennesker, hvis beretninger tyder på at de har skiftet køn fra den ene inkarnation til den anden. Spørgsmålet er dog, dels om de pågældende menne­skers udsagn er troværdige, og dels om den anvendte undersøgelses­metode kan anses for at være videnskabeligt gyldig. Som det indirekte synes at fremgå af ovenstående citat, udelukker Martinus ikke helt, at kønsskifte muligvis kan finde sted fra inkarnation til inkarnation. Det turde fremgå af formuleringen "således kan man heller ikke paa normal måde skifte seksuelle eller kønslige organer og dermed deres funktioner om til nye principielle udfoldelsesmetoder og anlæg."  Det må formentlig betyde, at hvad der ikke kan lade sig gøre på normal måde, det kan muligvis lade sig gøre på unormal måde, f.eks. ved, at en homoseksuel person i sit ene liv eller måske i flere liv i så høj grad identificerer sig med og øver sig i det modsatte køns indstilling, vaner og adfærd, at det måske er i stand til at vække de normalt slum­rende organtalentkerneanlæg for det modsat­te køns psykofysi­ske orga­nisme til fornyet aktivitet, således at individet i en følgende inkar­nation fødes med det modsat­te køns psykiske og fysiske karakter­træk. Men desværre har Marti­nus ikke udtalt sig specifikt om denne eventuel­le mulig­hed.

          Der synes også at bestå visse divergenser mellem Marti­nus' kosmi­ske analyser på den ene side, i denne forbindelse speci­elt vedr. kønsbe­stemmel­sen, og den biologiske videnskab på den anden side. I PB-J 4, stk. 4.1 (særlig s. 13-14) påpeger Per Bruus-Jensen, at det ikke uden videre lader sig gøre at overføre det seksuelle polprincip på sådanne livsfor­mer som insek­terne, herunder bl.a. bierne, hvor kønsbestemmelsen og skiftet mellem han og hun foregår efter andre lov­mæssig­heder end den, der er angivet af Martinus i for­bindelse med polfor­vandlingen, som han anser for at være universelt gældende. Men hos f.eks. bierne foregår kønsbestemmelsen ved, at befrugtede æg udvikler sig til individer, der alle ge­netisk er hunner (arbejdere og dron­ninger), mens ubefrugtede æg udvikler sig til hanner (dro­ner). PB-J ser sig dog ikke i stand til at give en forklaring på de nævnte afvigelser fra polforvandlingens lovmæssigheder, men er af den opfattel­se, at løs­ningen på disse spørgsmål må vente på, at en kosmisk orien­teret forsk­ning med tiden vil kunne give en forklaring på pro­blemer­ne. Men indtil da synes der virkelig at være tale om et kosmo­logisk problem. Se Den Ny Verdensimpuls nr.1-2000, hvori jeg i rubrikken Dialog rejser spørgs­målet om kønsbestemmelsen, som forsøgsvis besvares af Jan Tarbensen. Det skal her fremhæves, at tvekønnethed hos højere planter ifølge Martinus ikke er ensbetydende med dobbeltpolethed hos plantesjæle­ne. Der er derimod tale om, at to eller flere hanlige og hunlige individer deles om den samme organisme. Se nærmere herom i LB IV, stk. 1222. . – Jf. evt. med artiklen Polprincip, polforvandling, kønsskifte – og skæbnelov her på hjemmesiden.

          For resten må problemet vedr. kønsbestemmelse og kønsskifte også gælde visse tvekønnede dyr, som f.eks. koraldyr, østers, krebsdyr, søpunge, snegle, både hos vandlevende og landlevende snegle, og orme som fladorme og regnorme, og hvis kønsbe­stem­melse er afhængig af ydre for­hold, herunder bl.a. er­nærings­til­standen og miljøet. Blandt hvirvel­dyrene forekommer også eksempler på tvekønnethed, f.eks. hos havabor­rer og havruder. De fleste hermafroditiske organismer udvikler først avledyg­tig sæd og senere æg, men det modsatte kan også forekomme. Hos nogle fisk forholder det sig sådan, at de fødes som hunner, men senere skifter de til at blive hanner. Hos andre arter, f.eks. østers, kan individet skifte køn flere gange i løbet af sit liv. Selvbe­frugtning er et almindeligt forekommende fænomen hos de højere planter, der pro­ducerer både hanlige og hunlige kønsceller, dvs. sæd og æg. Selvbe­frugtning er derimod en und­tagelse i dyreriget, hvor der i reglen er tale om krydsbestøvning mellem to tvekønne­de individer, f.eks. hos vinbjergsnegle.

          Tvekønnethed eller hermafrodisme (af græsk Hermes, det mandlige prin­cip, og Afrodite, det kvindelige princip) forekommer lejlighedsvis også hos mennesker, men betegnes her  som pseudo-hermafrodisme, idet denne betegner en tilstand, hvor personens ydre kønsorganer ligner det andet køns. Hos manden kan det vise sig ved, at penis er mindre end normalt, samtidig med at testiklerne ligger i bughulen og pungen derfor har en vis lighed med de kvindelige kønslæber. Manden kan endvidere have forstørrede bryster. Hos kvinden viser tilstanden sig ved, at klitoris er forstørret til en penis. I begge køns tilfælde hænger det formentlig sammen med det forhold, at individet i fostertil­stan­den har anlæg for begge køns kønsorganer, både de ydre og de indre. I helt ekstreme tilfælde kan der hos både dyr og mennesker forekomme så alvorlig misdannelse af både de ydre og indre kønsorganer, at det er vanskeligt at afgøre, om vedkommende dyr eller menneske er hankøn eller hunkøn. Men under normale omstændig­heder udvikler de oprindelige anlæg sig under styring af XY- og XX-kromosomerne hhv. til en mandlig og en kvindelig organisme. Hos 8-ugers fosteret er der i begyndelsen en revne med en opsvulmning på hver side og en lille, afrundet knop. Hos det femini­ne individ fortsæt­ter denne til­stand, idet knoppen bliver til kli­toris og opsvulm­ningerne til kønslæberne (labia majora og mi­nora), og kirtelan­læggene bliver til æg­gestokke. I det maskuli­ne indi­vids tilfælde udvikler knoppen sig til penis, der lukker sig omkring urinrøret, og opsvulm­ningerne sammen­føjes til pungen (scro­tum), i hvil­ken de oprindelige kirte­lanlæg i form af testik­lerne senere vil synke ned. Se f.eks. Lennart Nilsson, Axel Ingelman-Sund­berg, Claes Wirsén: The Everyday Mirac­le. A Child is Born. Allen Lane The Penguin Press, London 1967. Se især side 83, og ikke mindst de ledsagende fotos.

          Den hermafroditiske til­stand hos mennesker karak­teriseres som en abnormitet, der dog  undertiden kan hel­bredes ad operativ vej. I henhold til Martinus er der med hermafrodisme tale om en abnorm tilstand, som intet har med dobbeltpolethed at gøre. Se LB I, stk. 131, samt PB-J 4, stk. 4.48.-4.49.

          Som omtalt i min tekst bør dobbeltkønnethed ikke forveksles med dob­beltpolethed, som i det ydre er kønsløs, men i det indre forener det maskuline og det feminine princips allerædleste karaktertræk. Derimod sætter Martinus et vist lighedstegn mellem enkeltpolethed og enkeltkønnethed, idet førstnævnte i alle tilfælde markerer sig i form af sidstnævnte. Den enkeltpolede tilstand opstår som omtalt gennem en ud­viklingsbestemt spaltning mellem de to poler, hvorunder den feminine pol separeres fra den maskuline pol og den maskuline pol fra den feminine pol, samt ved, at det emotionel­le polorgan og den emotio­nelle sansestruktur så at sige overtager føringen, medens det intel­lektuel­le polorgan og den dermed forbundne intellektuelle sansestruktur "dege­nererer" til kosmisk set midlertidig latent tilstand. Herved opstår hankøn og hunkøn, en situation og proces, som i henhold til Martinus tager sin begyndelse i planteriget, hvor særkønnethed som alminde­ligt bekendt fore­kommer hos en række plantearter. Men polspaltningen og dermed særkønnetheden bliver i særlig grad markant under plantens udvikling til dyr, for derefter at kulminere i og med dyrets udvikling til jordisk menneske. Derefter begynder der en udvikling mod en ny dobbeltpolethed, som etableres i og med det jordiske menneskes gradvise ud­vikling til såkaldt rigtigt menneske.

          Men selv om Martinus ikke sætter lighedstegn mellem dobbeltpolethed og dobbeltkønnethed, rejser der sig alligevel et problem i forbindelse med forekomsten af tvekønnethed i dyreriget. Man skulle nemlig ifølge de kosmiske analyser vedr. enkeltpoletheden forvente, at dyret per defini­tion altid ville være særkøn­net, hvilket biologien imidlertid kan fortælle os ikke er til­fældet. Det rejser derfor bl.a. spørgsmålet om, hvor i spiral­kredslø­bet sanse­struk­turerne mere præcist 'omkobles' fra den ene pol til den anden og fra det ene polorgan til det andet. Gennem en overfladisk betragt­ning af Martinus' kosmiske analyser kunne man nemlig få det indtryk, at denne omkobling eller dette køns­skifte primært finder sted i løbet af planteri­get, men helt så enkelt for­holder det sig ifølge Per Bruus-Jensen ikke. Det fremgår af PB-J 4, stk. 4.81.-4.82. Sidstnævnte sted skriver han bl.a. følgende om polfor­vandlingen, polomkoblingen eller køns­skifte­proces­sen:

 

           ”Imidlertid kan man ikke tale om noget bestemt sted i kredslø­bet, hvor de synlige virkninger af denne komplicerede proces nøjagtigt begynder at vise sig, idet dette er individuelt fra væsensart til væsen­sart. Man må derimod operere med en sandsynlighedszone spændende fra kulminationen af planteriget til kulminationen af dyreriget. Dette skal forstås således, at kønspræg vil kunne begynde at optræde fra ca. midt i planteriget (men ikke tidligere) og frem til kulminationen af  dyreriget (altså grænsen for det jordiske menneskerige), hvor det praktisk taget altid vil være fuldt udviklet. Hvornår det i praksis sker for de enkelte væsensarter og de enkelte individer, afhænger af  mange forskellige fak­torer, som der fra Martinus' side ikke fuldtud er gjort rede for. [...]”.

   

           Såfremt Per Bruus-Jensens forklaring vedr. polomkoblingen og dermed af kønsskiftet, er i overensstemmelse med virkeligheden, vil der altså ikke være noget problem i, at tvekønnethed ikke kun forekommer i planteri­get, men også findes hos visse arter i dyreriget.

 

          Men hvad reinkarnationen angår, må det konstateres, at Martinus' Kosmologi faktisk nok står og falder med dennes (og skæbnelo­vens) rea­litet eller ikke-realitet. Det er dog endnu ikke lykkedes at føre direkte objektivt og viden­skabeligt gyldigt bevis for reinkarna­tion (og skæbnelov), men der foreligger til gengæld heller ikke noget gyldigt og definitivt modbevis for, at reinkarnation ikke finder sted. Modstan­dere af reinkarnationstanken er ofte mennesker, der har tilegnet sig nogle vrangfore­stil­linger om, hvad reinkarnation i virkeligheden går ud på, og løsrevet fra en større og overordnet sammenhæng, kan fore­stillingen om reinkarnation måske forekomme meningsløs, uforståelig og fantastisk. Men set indenfor rammerne af indisk religion og filosofi, herunder Sankhya, Yoga, Vedanta og Buddhas lære, og i dermed beslægtede lærer, som f.eks. Teosofien og Antroposofien, udgør reinkarnationen en væsent­lig og fuldt ud logisk faktor i det verdensbillede, disse reli­gionsfilosofier repræsenterer. Men ikke mindst inden for rammerne af Martinus' Kosmolo­gi, udgør reinkar­nationen en fuldkommen logisk nødven­dig organis­meudskift­nings­metode, som herudover i sit samvirke med skæb­neloven bl.a. sikrer det enkelte individ absolut retfærdighed. Det skal vi vende tilbage til i senere kapitler. Vedr. klassisk indiske filosofisystemer, se evt. artiklen Spiritualismens historie her på hjemmesiden.

          Men selv om det endnu ikke er lykkedes at føre endegyldigt bevis for reinkarnationens realitet, kan man dog alligevel godt argumentere for, at den bi­ologiske og psyko­logiske (kul­turelle) repeti­tion, særlig i foster-, barn­doms- og ungdoms­stadier­ne, i al fald gør sig mærkbart gældende og derfor er objektivt iagttagelig og i en vis forstand målelig. På prin­cipielt til­svarende måde kan man i mange sammenhænge konsta­tere, at loven for gengældelse virker, i lighed med, hvad til­fældet er for årsags-virkningsloven, hvor virkningen i reglen står i et proportionalt (lige) forhold til årsagen. Som praktiske eksempler på skæbnelovens virkning på det nationale plan, kan Nazi-Tyskland og Japan før og under 2.Verdenskrig tjene. De stolte drømme om verdensherre­dømmet druknede i vold og blodsudgydelse og endte med totale og ydmygende nederlag for begge disse nationer. Skæbnelovens funktion på det personlige plan, kan ses af den skæbne der blandt andet blev Hitler og en del af hans nærmeste medarbejdere til del. Hitler unddrog sig som bekendt retsforfølg­ning ved den internationale domstol i Nürn­berg, idet han skød sig i den såkaldte Førerbunker i Berlin. Flere af hans allernærmeste håndlangere følte sig også tvunget til at begå selvmord. Pro­pagandaminister Goebbels og rigsminister Göring døde hver for sig ved at indtage gift. Göring dog først efter at han var blevet dømt til døden ved hængning. En principielt tilsvarende grum skæbne  ramte naturligvis også en lang, lang række andre personer på alle niveauer i det nazistiske hierarki, herunder embedsmænd, politifolk, koncentrationslejrchefer og fangevogtere. De fleste vil formentlig mene, at den straf, disse personer i mange tilfælde blev idømt, hvad enten det var i form af dødsstraf eller langvarige fængselsstraffe, var retfærdig. Derimod vil nok ikke alle være enige i retfærdigheden af de store afsavn og lidel­ser et utal af civile tyskere blev udsat for, som f.eks. bombardemen­terne af de store byer, hvorunder mange mænd, kvinder og børn blev dræbt eller psykisk og fysisk lemlæstede for livstid.

          Imidlertid bør man ikke glemme eller overse, at skæbneloven selvfølge­lig også virker i ganske almindeli­ge og normale menneskers tilfælde, og at den i den sammenhæng afstedkommer lige så vel glæder som sorger, behageli­ge så vel som ube­hagelige, lykkelige så vel som ulykkelige skæb­ner, der kan følge et menneske i op til flere liv eller inkarnationer. Det er samtidig vigtigt at gøre sig klart, at skæbneloven ikke er udtryk for hverken straf eller hævn, men at den derimod ganske enkelt er udtryk for en bevidstheds- og adfærdsregulerende faktor og kraft i individer­nes evige liv og samliv eller vekselvirkning med medindividerne i så vel mikro­kosmos som i mellemkosmos og makrokos­mos. Dette forhold gælder, hvad enten individet fremtræder som plante, dyr, jordisk menneske, rigtigt menneske, visdomsvæsen, guddommeligt væsen eller saligheds­væsen, om end det giver sig forskellige udtryk og udslag i de nævnte tilfælde.

          Spørgsmålet er i øvrigt, efter hvilke kriterier og ret­ningslinier man i givet fald kan og skal bevise eller muligvis afkræfte reinkarnationsteorien (og skæb­neloven). Men den omstændighed, at nogle mennesker mener at kunne huske personer, forhold og begivenheder fra et eller evt. flere liv tilbage i tiden, er ikke i sig selv noget objektivt bevis for reinkar­nation. Det kan være udtryk for fantasi, ønsketænkning og selv­ suggestion, eventuelt ubevidst suggestiv indvirkning fra under­søgerens eller udspør­gerens side. Det udgør heller ikke noget bevis for reinkarna­tion, selvom visse begivenheder m.m., som et menneske mener at kunne huske fra tid­ligere liv, eventuelt lader sig verificere. Reinkarnations­forskningen foregår i en del tilfælde ved, at for­søgs­per­sonen bringes under regressiv suggestion eller hypnose og herunder anmodes om at gå længere og længere tilbage i sine før-fød­sels-erindringer. Men faktorer, som f.eks. erindrings­for­skyd­ning, telepati, sug­gestion eller ubevidst over­førelse under hypnose af en andens eller flere andres tanker og forestillinger, sub­sidiært andres erindrin­ger, kan tænkes at spille ind, eller kan i hvert fald indtil videre ikke udelukkes. Det er særligt hyp­notisørens spørge­teknik og spørgsmålenes art og formulering, der vil kunne påvirke forsøgspersonen på en sådan måde, at denne giver lige præcis de svar, som udspør­geren ubevidst måske ønsker. For at forsøgspersonernes svar kan have objektiv gyldighed, må den videnskabelige forsker derfor være fuldstændig uafhængig og upå­virket af, om realiteten af rein­karnation (og skæbnelov) kan bekræftes eller ej, og det er vist en sjældenhed i praksis.

          En helt anden ting er så, at der intet er i vejen for at kunne sandsyn­liggøre og rent teoretisk-filosofisk føre 'bevis' for reinkarnationen. Dette er da også, hvad man må sige at Martinus og f.eks. også klassisk indisk filosofi (Sankhya, Yoga, Vedanta og Buddhas lære) gør, særligt hvad angår påvisningen af de faktorer og lovmæssigheder, der vedrører den åndelige side af sagen. Selve rein­karnationspro­cessen lader sig 'tek­nisk' og fysisk set lige så nemt fuldbyrde, som tilfældet er med enhver und­fangelse og fødsel, hvad enten denne foregår i plante- eller dyreri­get, idet der prin­cipielt set ingen forskel er på plante­frøet, det befrugtede dyreæg og den befrugte­de ægcelle. Martinus' påvisning af sam­spillet mellem på den ene side det levende væsens højpsy­ki­ske skæb­neelement med den heri indeholdte sum af talent­kerner, og den fysiske, befrugtede æg­celles genkompleks på den anden side, er efter min op­fattelse en plausi­bel be­skrivelse og forklaring af reinkar­na­tionens mulighed og 'tek­nik'. Dertil kommer, at reinkar­nations­pro­cessen, i lighed med overhovedet al anden manifesta­tion eller livsud­foldelse, så vel som enhver form for sansning og livsople­velse, påviseligt foregår inden for rammerne af det tidligere omtalte psyki­ske kraft­felt, P-kraft­feltet. Det betyder, at det er inden for grænserne af dette kraftfelt, at bl.a. det newton-einsteinske rum-tid-kontinuum skal findes. (Se evt. mere herom i senere afsnit). 

 Note 4: Vedr. sjælens vækst- og degenerationsproces:  PB-J 1, 7. kap. Se evt. afsnittet Grundenergiernes kombinationer, især under diagrammet Individets sjælelige struktur

 Note 5: Vedr. organismeprincipperne og kønspræget: PB-J 4, 32.-33. kap.

 Note 6:  Vedr. begrebet den 'sovende' pol: Udtrykket hentyder til polsituationen i den sidste del af planteriget og i første halvdel af dyreriget, som i begge tilfælde er karakteriseret ved det eenpolede kønspræg hos in­divider­ne, hvis anden pol midlertidigt befinder sig i latent eller 'soven­de' tilstand. Hos hunkønnet vil det altså være den maskuline pol og det intellektuelle polorgan, der er latent og dermed uvirksomt, og hos hankønnet den femini­ne pol og det dertil knyttede intellektuelle polorgan, der er 'sovende'. Martinus bruger dog fortrinsvis udtrykket kosmisk bevidstløshed, nemlig som modsætning til begrebet kosmisk bevidst­hed. Se herom i DeV I, stk. 5:1-6, samt i Småbog nr. 9: Mellem to  verdensepoker.

          Brugen af ud­trykket 'sovende' - udtrykket "forheksede" hentyder i virkeligheden til samme situation - skal ses i sammen­hæng med Marti­nus' påvisning af, at hans kosmiske analyser bekræfter de klassi­ske folkeeven­tyrs - og en del af Andersens eventyrs - sand­heds­værdi som sym­bolske udtryk for det virke­lige livseventyr. Flere af de kendte folkee­ventyr, hvori der forekommer (arke)­typerne kongen, dronningen, prinsen og prinses­sen, og hvori enten prinsen eller oftest prinses­sen 'forhekses' og falder i en dyb søvn, sådan som tilfældet er i eventyr som f.eks. Tornerose og Snehvide, handler dybest set om polfor­vand­lingen. Det samme er tilfældet med eventyr, hvor enten prinsessen eller oftere prinsen bliver "forhekset" og må leve en tilværelse i dyre­skikkelse og under dyreri­gets livsvilkår. Det sker i eventyr som f.eks. Frøkon­gen eller Jernhen­rik, Snehvid og Rosenrød, Ravnen m.fl.

          I H.C.Andersens eventyrsamling forekommer der eksempler på begge typer af eventyr eller variationer over de samme temaer. Allerede i hans første eventyr, Dødningen, 1830, der senere blev omarbejdet under titlen Rejsekammeraten, 1835, forekommer den forheksede prinsesse, som til slut bliver udfriet af trolddommen og forenes med hovedpersonen, Johannes. Denne er identisk med Andersen selv, som i eventyrets begyndelse sidder ved faderens dødsleje og i en drøm oplever, at hans fader vier ham til "en dejlig pige, med guldkrone på sit lange, smukke hår". Den guld­kronede pige er helt utvivlsomt et billede på Andersens feminine aspekt eller pol (anima), og samtidig et udtryk for poesiens muse eller hans skabende kræfter, primært intuitionen. I eventyret Fyrtøjet, 1835, holdes prinsessen isoleret i et tårnværelse for at forhindre soldaten i at få kontakt med hende, men en sådan er i længden uundgåelig, idet udviklingens og polfor­vandlingens magiske kræfter, sym­boliseret ved fyrtø­jet (= Aladdins magiske lampe) og de tre hunde (= lampens ånd) til slut forener de to poler, her altså i skikkelse af  soldaten og prinsessen. Det er principielt samme polforvandlingshistorie, der fortælles i en række andre af Andersens eventyr, om end med udgangsposition i snart den feminine pol og snart den maskuline pol. Eksempler herpå er Den lille Havfrue, 1837, Den standhaftige  Tinsol­dat, 1838, De vilde Svaner, 1838, Svinedrengen, 1841, Snedronningen, 1844, Hyldemoer, 1844, Hyrdinden og Skorstensfejeren, 1845, Skyg­gen, 1847, Alt paa sin rette Plads!, 1852, Under Piletræet, 1852, Ib og lille Christi­ne, 1855, Klods-Hans, 1855, Dynd-Kongens Datter, 1858, "Deilig", 1859, Snemanden, 1861, Isjomfruen, 1861, Psychen, 1861, Portnerens Søn, 1866, Dryaden, 1868. Alle disse eventyr vil vi komme til at se nærmere på under omtalen af Andersens forfatterskab.

          Vedr. H.C. Andersens eventyr er foreløbig en del af disse omtalt og analyseret på basis af martinus’ kosmiske analyser. Det drejer sig om følgende af de ovenfor nævnte eventyr: Eventyret ”Fyrtøjet” , Reisekammeraten , Dynd-kongens datter og Psychen .   

          Vedr. Martinus' opfattelse af de klassiske eventyrs konge, dronning, prins, prinsesse, heks eller troldmand som symbolske udtryk for det virke­lige livseventyrs levende væsener under polforvandlingens forløb, se LB IV, stk. 1184-5, 1193. LB V, stk. 1600, 1602, 1604, 1609-10. – Se endvidere afsnittet „Eventyr og kosmologi“ her på hjemmesiden.   

Note 7: Vedr. menneskets kønspræg og seksuelle situation: PB-J 4, 32.-34. kap.

Note 8: Vedr. mennesket som "hjernecelle" i jordklodens hjerne: LB I, stk. 58. LB II, stk. 434. LB III, stk. 655, 657-63, 666-7. LB V, stk. 1915. LB VI, stk. 2090 Se særligt Per Bruus-Jensen: Mennesket og livsmy­steri­e­t -­ intro­duk­tion til et kosmisk livssyn. Forlaget Nordisk Impuls 1984. Se også samme for­fatters artikel: Er menneskene jordklodens hjerne­celler?  Tids­skriftet Den ny VerdensIm­puls nr. 1/1998.

Note 9: Vedr. menneskehedens aktuelle polsituation: PB-J 4, 33.-38. kap. – Jf. evt. med afsnittet Introduktion til Det seksuelle polprincip her på hjemmesiden. – Jf. evt. også med afsnittet Polforvandlingens seksuelle kategorier