Jegets evige energikilder

 - om de kosmiske grundenergier

 

I dette supplerende afsnit skal omtales de for det levende væsen så vigtige og afgørende kosmiske grundenergier, som i henhold til Martinus er absolut uundværlige energi- eller kraftkilder for individet. Emnet er ganske vist tidligere blevet berørt i afsnittet Intuition og personlighed , men beskrivelsen af grundenergiernes karakteristika og funktioner er deri med vilje gjort summarisk. Derfor skal der i det hermed foreliggende nye afsnit forsøgsvis gives en uddybende redegørelse for emnet. Det sker ud fra den betragtning og i det håb, at den efterfølgende beskrivelse vil være et godt supplement til forståelsen af emnet, måske især for læsere, som ikke på forhånd er bekendt eller fortrolige med Martinus’ kosmologi.

     Det enkleste og nemmeste for mig ville naturligvis have været, at henvise eventuelle interesserede til Martinus’ egne værker, ud fra  hans kloge princip om, at det er ’bien’, der selv skal opsøge ’honningen’, og ikke ’honningen’, der skal opsøge ’bien’. Men jeg har altså valgt at være ’bi-assistent’ og fungere som forhåbentlig kvalificeret, om end selvbestaltet ’vejviser’ for de andre ’bier’ til det ’blomsterflor’ i form af Martinus’ kosmologi, hvor den rige ’nektar’ kan findes.

     Endnu engang skal det dog fremhæves, at jeg til beskrivelsen af emnet har hentet velvillig og kyndig ’bistand’ hos en indsigtsfuld ’over-bi’ i form af Per Bruus-Jensen og hans ’honning’ i form af hans efterhånden mange bøger om Martinus’ kosmologi. Min skyldighed overfor Per Bruus-Jensen indbefatter ikke mindst hans uforbeholdne tilladelse til at bruge citater og diagrammer fra hans værker, hvilket jeg har benyttet mig af i et vist omfang, også i nærværende afsnit.

 

     Men lad os begynde denne redegørelse med atter at fastslå, at enhver form for skabelse kosmisk set evigt former sig som manifestation af bevægelse, der dermed er energiens grundlæggende eksistensform. Samtidig skal det gentages, at energien, som i en vis forstand er synonym med skabeevnen, idet Martinus jo netop definerer energien som evnen til at præstere skabelse, mere præcist er Jegets evne til uophørligt at omskabe og variere netop denne eksistensform. Men altså ikke en evne til at præstere skabelse i den absolutte betydning af begrebet, idet en sådan form for skabelse slet ikke kan forekomme, begrundet i, at det ’materiale’, der står til rådighed for Jegets kreative evne, i sig selv er evigt eksisterende og  i den forstand som ’grundsubstans’ er uskabt. I realiteten i lighed med Jegets egen ’substans’, som ’grundsubstansen’ i øvrigt er fuldkommen identisk med.

 

Jegets ’omskabelse’ af sig selv  

Som det forhåbentlig er fremgået af den hidtidige omtale af hovedfaktorerne i Martinus’ kosmologi, så er begrebet ’energi’ kosmisk set identisk med Jegets evne til at skabe et kontrastmæssigt modstykke til sig selv og sin egen elementære virkelighed, som er immateriel tomhed-stilhed. De sidstnævnte begreber nævnt med det forbehold, at Jegets reelle evighednatur faktisk ikke lader sig beskrive eller udtrykke sprogligt, men kun lader sig opleve intuitivt. Da Jegets element eller ’substans’ som identisk med selve Guddommens Jeg og ’substans’ så at sige udgør det ’råmateriale’, hvoraf, hvori og hvorved alle og alt eksisterer, manifesterer sig og oplever, indebærer det, at der reelt ikke er andet ’materiale’ til rådighed for Jegets skabeevne, end dets egen immaterielle ’tomhed’ og ’stilhed’ eller ’bevægelsesløshed’. Der findes altså grundlæggende ikke andet at bevæge eller at bringe i bevægelse, end Jegets eget element, som i en vis forstand og i sig selv udgør en absolut modsætning til fænomenet bevægelse. Men eftersom både Jegets immaterielle element og modsætningen, energiens og bevægelsens ’materielle’ substans, tør siges at være objektive kendsgerninger, i al fald kosmisk set, forekommer det som om der her tegner sig konturerne af et komplementært forhold og princip, således som vi jo allerede har været inde på i anden og tidligere sammenhæng.

     Det, der dybest set egentlig er tale om er, at Jeget på en vis måde omskaber sig selv, men samtidig uforandret forbliver sig selv. For intellektet eller tanken er dette udsagn en selvmodsigelse, altså et paradoks, som forekommer usandsynligt og umuligt. Men for intuitionen er der derimod tale om en faktisk forekommende virkelighed, der på foranledning af urbegæret og i kraft af Jegets ’udadrettede’ aktivitet eller manifestation (skabelse), viser sig som syv fundamentalt forskellige, men indbyrdes forbundne og afstemte måder, på hvilke Jegets skabende virksomhed elementært set fungerer.

 

Diagrammet udtrykker, at al bevægelsesenergi i sin grundanalyse er opbygget af seks kosmiske grundenergier/grundbevægelser, der evigt fastholdes i en bestemt organisation af en syvende grundenergi. Samtidig vises det ved hjælp af pilene, at de seks grundenergier som grundbevægelser betragtet er bevægelse i seks forskellige kvalitetsdimensioner, der hver især får navn efter den grundenergi, den henfører til. Trekanten i midten symboliserer subjektets princip.

– Diagram og tekst: © 1986 Per Bruus-Jensen: ”X” – en komplet indføring i Martinus’ kosmologi. Bind 1, stk. 1. 115. – Gengivet med forfatterens tilladelse.

 

Min supplerende tilføjelse: Tallene 1–6 henviser til de seks kosmiske grundenergier: 1. instinktenergien, 2. tyngdeenergien (dynamisk energi), 3. følelsesenergien, 4. intelligensenergien, 5. intuitionsenergien og 6. hukommelsesenergien. Tallet 7 refererer til den syvende kosmiske grundenergi: moderenergien.

 

Stambevægelsen

De omtalte syv elementære funktionsmåder hos grundenergierne er vel at mærke af kvalitativ natur, og udgør dermed som nævnt syv forskellige, men altså samtidig indbyrdes forbundne og uadskillelige kvalitetsdimensioner for skabelse eller virksomhed fra Jegets side. En virksomhed, som automatisk konsekverer i fremkomsten af den første af fem universelle bevægelsesarter, nemlig stambevægelsen. Som tidligere omtalt er stambevægelsen som sådan karakteriseret ved den funktion, der består i, at et legeme, en genstand eller lignende tredimensional eller rumlig ting, ændrer position i rummet, altså bevæger sig fra et sted til et andet. Den nævnte tredimentionale genstand kunne f.eks. være et atom, der som almindelig bekendt består af elementarpartikler, som med ufattelig hastighed kredser omkring atomkernen. Hastigheden er så stor, at elementarpartiklerne i en vis forstand befinder sig samtidigt i alle positioner omkring atomkernen, hvorfor man ligefrem taler om, at de danner en kugleformet ’skal’ udenom atomet. Det er på dette grundlag, at begrebet ’materien’ eller ’stoffet’, tilværelsens grundelement, har fået sin naturvidenskabelige forklaring. Men i virkeligheden er materie eller stof jo i henhold til Einstein lig med energi, det vil sige lig med bevægelser, vibrationer eller svingninger af partikler, eller felter eller bølger af energi. Set i det perspektiv forsvinder de forældede forestillinger om de bastante fysiske ’byggesten’, hvoraf alt stof, det ’døde’ så vel som det ’levende’, er opbygget og dannet.        

 

     Alt eksisterende og herunder alle fysiske så vel som psykiske fænomener består altså grundlæggende af mikrokosmiske bevægelser, vibrationer, svingninger eller bølger af energi, men – og det er pointet i denne sammenhæng - sådan oplever vi det jo ikke direkte, idet vore normale fysiske sanser ikke er indrettet på at registrere, hvad der foregår i mikrokosmos. Men hvad vi end vil pege på, så fortæller naturvidenskaben os, at det altsammen er opbygget af atomer, som igen består af elementarpartikler. Lad os som eksempel tage en blank stålkugle på størrelse med en tennisbold. Set med vore fysiske øjne er kuglen glat og blank at se på, og dens skinnende overflade føles glat og kuglen har desuden en vis vægt. Alle disse egenskaber forbinder vi almindeligvis med en blank stålkugle. Men betragter vi f.eks. stålkuglen i et kraftigt mikroskop, så forsvinder dens blanke og glatte overflade og bliver ru og uensartet, og kigger vi på den i et elektronmikroskop, så tager den sig så helt anderledes ud, end set med det blotte øje, at vi ville have vanskeligt ved at tro, at det var en og samme ting, der var tale om. Og betragter vi stålkuglen fra det atomare synspunkt, så ved vi, at stålkuglen i virkeligheden består af molekyler, som igen består af atomer, der igen består af elementarpartikler og – nok så vigtigt – af et anseligt kvantum tomrum, som i øvrigt udgør størstedelen af stålkuglens – så vel som al ’masses’ - volumen. Set fra et vist synspunkt, nemlig det mikroskopiske, er den bastante, blanke, glatte og småtunge stålkugle altså i virkeligheden en - illusion!   

      Men det afgørende er i denne sammenhæng, at vi i og med betragtningen af stålkuglen, har fået et eksempel på stambevægelsens egenskaber og funktion. Specielt elementarpartiklerne er nemlig sammenlignelige med stambevægelsen, ja, disse er faktisk identiske med stambevægelser på det mikrokosmiske plan eller niveau, og ligesom elementarpartiklerne danner atomerne og disse molekylerne, molekylerne cellerne, cellerne organerne, organerne organismerne, således danner stambevægelserne de fire aflæggerbevægelser i form af rummet, tiden, forvandlingen og materien.     

 

     Til trods for sin kosmisk set grundlæggende illustionistiske karakter, så har stambevægelsen alligevel status som et objektivt fænomen, hvilket hænger sammen med, at den ’spalter’ sig i form af de ovenfor nævnte fire andre og indbyrdes afhængige bevægelsesarter, kaldet aflæggerbevægelser, som imidlertid ’kun’ har subjektiv status, idet de er rent oplevelsesmæssige konsekvenser af stambevægelsen, og som sådanne sammen med stambevægelsen må betegnes som livsoplevelsens kvantitative momenter. Disse momenter udgøres for aflæggerbevægelsernes vedkommende som nævnt af rum, tid, forvandling og materie. 

     Det forholder sig noget anderledes for grundenergiernes vedkommende, idet de i et eller andet indbyrdes kombinations- eller konstellationsforhold er til stede i den enkelte stambevægelse som en ganske bestemt bevægelseskvalitet, og vel at mærke altid er til stede på en og samme tid. Hvilket også kan udtrykkes på den måde, at Jegets skabe- eller virkeevne altid samtidig er virksom i syv forskellige kvalitetsretninger eller kvalitetsdimensioner. Idet vi stadig skal huske på, at begrebet energi inden for rammerne af Martinus’ kosmologi defineres som evnen til at præstere skabelse, er de syv kvalitetsdimensioner altså identiske med de syv kosmiske grundenergier: 1. instinktenergien, 2. tyngdeenergien (dynamisk energi), 3. følelsesenergien, 4. intelligensenergien, 5. intuitionsenergien,  6. hukommelsesenergien og 7. moderenergien.

     Det står forhåbentlig nu også klart for læseren, at stambevægelsen som en manifestation af bevægelsesprincippet betragtet, er repræsentant for deu syvende kosmiske grundenergi, moderenergien, der jo samtidig repræsenterer en række andre nødvendige og absolut uundværlige skabeprincipper. Den basale kosmiske grundenergi kaldes moderenergien, fordi den symbolsk sagt er ’moder’ til de seks øvrige grundenergier, idet det faktisk er moderenergien i dennes egenskab af skabe-virkeevne, som omsætter sig selv i seks forskellige hensigtsmæssige kvalitative varianter, de seks universale eller kosmiske grundenergier, der indbyrdes supplerer hinanden på en sådan måde, at bevægelsesprincippet manifesteres og stambevægelsen dermed virkeliggøres som fænomen.

     Det betyder mere præcist, at der virkeliggøres noget, som subjektivt gør indtryk i form af stambevægelse, hvilket reelt vil sige som relativ positionsflytning. Relativt, idet det immaterielle Jeg – som tidligere pointeret – dybest set kun har sig selv at benytte som ’bevægelsesobjekt’. Men som ’opstået’ af og eksisterende i Jegets element, har hverken urbegæret, moderenergien eller de seks grundenergier i sig selv materiel eller substantiel status, idet de alle er lige præcis så immaterielle, som det Jeg, der udgør deres eksistensgrundlag. De nævnte faktorer afstedkommer imidlertid en forestilling om materie og substans hos Jeget, hvilket har til konsekvens, at disse for den pågældende forestilling ansvarlige faktorer selv tillægges materielle og substantielle egenskaber og attributter. Det er derfor i den forbindelse vigtigt at slå fast med syvtommersøm, at de komiske grundenergier ikke bør opfattes som energiformer, som f.eks. dem, der kan udvindes af olie, benzin, kul, koks, vand- og vindkraft. De kosmiske grundenergier er derimod de måder, på hvilke Jeget eller det levende væsen normalt og i henhold til sit udviklingsniveau kan sanse, opleve, manifestere sig og handle. Når f.eks. et rovdyr går til angreb på sit offer og dræber det, så manifesterer dyret i samme moment helt automatisk brugen af instinktenergi og tyngdeenergi, som fremkalder dets dræbende handling, der normalt vil være dikteret af sult og selvopholdelsesdrift. Og omtrent diametralt modsat, når f.eks. et humant indstillet menneske viser et medmenneske eller andet medvæsen sympati og forståelse, så genererer vedkommende i den givne situation brugen af følelses-, intelligens- og eventuelt en vis intuitionsenergi og desuden hukommelsesenergi, dog ikke nødvendigvis af selvopholdelsesdrift, men snarere af kærlighed til næsten. 

 

Moderenergiens basale rolle

I henhold til Martinus’ kosmiske analyser er hele det materielle univers og dermed hele den materielle virkelighed udelukkende et illusionistisk resultat eller produkt af kosmiske skabeprincipper, som i form af kosmiske grundenergier er præcis lige så immaterielle og substansløse, som det Jeg, der i sin identitet med den første årsagsløse årsag er ophav til og samtidig eneste ’tilskuer’ til de resulterende virkninger, nemlig diverse subjektive forestillinger om substans og materie. Det bør dog i den sammenhæng ikke overses, at netop disse subjektive forestillinger faktisk er identiske med bevidsthed og livsoplevelse, og som sådan har de reel eksistens for det Jeg, der på samme tid fungerer som ubevidst iværksætter og – mere eller mindre - bevidst ’tilskuer’ til forestillingerne. 

     Ved siden af det universelle Jeg, er moderenergien med sine kosmiske eller universalt gældende skabeprincipper det skabtes dybeste grundlag, som de seks øvrige grundenergier har til formål og opgave at omsætte i praktiske virkninger. Eksempelvis i form af dynamiske og statiske kontrastvirkninger, perspektivvirkninger, bevægelsesfunktioner, herunder kredsløbsfunktioner af enhver art og størrelse, og meget andet og mere, alt sammen med det formål, at etablere livet og den materielle verden, den fysiske så vel som den åndelige, og dermed skabe eller frembringe det nødvendige, men i bund og grund illusionistiske modstykke til Jegets egen elementære natur og virkelighed. Men grundenergierne er som nævnt udtryk for kvalitativ bevægelse, hvorved forstås de kvalitative momenter, der uløseligt knytter sig til det skabte i dets egenskab af et mere eller mindre sammensat kompleks af bevægelses- eller vibrationsmønstre.

     Set fra én synsvinkel, kan komplekset af bevægelses- eller vibrationsmønstre anskues og beskrives i tid-rum termer og som udtryk udelukkende for egenskaber, der kan opgøres i mål- og vægtfacitter. Men set fra en anden og modsat synsvinkel, nemlig den kosmiske bevidstheds synsvinkel, kan det samme bevægelses- eller vibrationskompleks anskues og beskrives i bevidsthedstermer og som udtryk udelukkende for egenskaber, der kun kan opgøres i det, Martinus kalder for livsytringsfacitter. Herved forstår han kort og godt det indhold eller den sum af kvalitative momenter i form af tanker, følelser, begær, vilje, ønsker, hensigt og lignende mentale tilstande, som alene sanses eller opleves ’internt’ ved hjælp af bevidsthed eller psyke.  

 

De kosmiske skabeprincipper

Set i det perspektiv, der tegner sig inden for rammerne af Martinus’ kosmologi, er det levende væsens eksistens og evige liv behersket og styret af dets urbegær, der fungerer på basis af individets overbevidsthed, som grundlæggende er repræsenteret ved en række såkaldt kosmiske – eller ret beset guddommelige – principper for skabelse (manifestation) og livsoplevelse (sansning), nemlig 8 hovedskabeprincipper og 7 særligt vigtige variantprincipper.

     Eftersom betegnelserne for disse ialt 15 skabeprincipper samlet eller hver for sig ofte er blevet og fortsat vil blive nævnt i forskellige sammenhænge her på hjemmesiden, skal vi derfor af hensyn til læserens orientering foreløbig nævne skabeprincipperne i den rækkefølge, som de er opstillet indenfor Martinus’ kosmologi. For hovedskabeprincippernes vedkommende drejer det sig om følgende i alt 8 betegnelser:

 

1.     Polprincippet eller det guddommelige skabeprincip

2.     Livsenhedsprincippet

3.     Kontrastprincippet

4.     Perspektivprincippet

5.     Bevægelsesprincippet

6.     Talentkerneprincippet

7.     Kredsløbs- og spiralkredsløbsprincippet

8.     Verdensgenløsningsprincippet.

 

 

Skabeprincippernes varianter

De følgende skabeprincipper udgør i realiteten ’kun’ varianter af hovedskabeprincipperne, og vil som sådan omtrent umiddelbart kunne sammenholdes med disse. De 7 variantprincipper er følgende:

 

1.     Tiltræknings- og frastødningsprincippet. Variant af  hovedskabeprincip nr. 1: Polprincippet

2.     Stofenhedsprincippet. Variant af hovedskabeprincip nr. 2: Livsenhedsprincippet

3.     Sult- og mættelsesprincippet. Variant af hovedskabeprncip nr. 3: Kontrastprincippet

4.     Opbygnings- og nedbrydningsprincippet. Variant af hovedskabeprincip nr. 5: Bevægelsesprincippet

5.     Skæbne- eller karmaprincippet. Variant af hovedskabeprincip nr. 5: Bevægelsesprincippet, og hovedskabeprincip nr. 6: Talentkerneprincippet

6.     Reinkarnationsprincippet. Variant af hovedskabeprincip nr. 6: Talentkerneprincippet, og hovedskabeprincip nr. 7: Kredsløbs- og spiralkredsløbsprincippet

7.     Forældre- og beskyttelsesprincippet. Variant af hovedskabeprincip nr. 8: Verdensgenløsningsprincippet.

 

Skabeprincipperne og moderenergien     

De ovenfor nævnte femten skabeprincipper eller universelle guddommelige lovmæssigheder for al sansning (livsoplevelse) og manifestation (skabelse), og for overhovedet al indvikling så vel som udvikling, kort sagt for tilværelsen i det hele taget, er tilsammen repræsenteret ved tilværelsens grundlæggende og overordnede, højpsykiske generalenergi: moderenergien. Det er i kraft af denne generalenergi, at Jeget er i stand til at udspalte, styre og regulere de seks kosmiske grundenergier eller grundformer for kvalitativ bevægelse.

     Men det er ikke hensigten her, at komme mere specifikt ind på skabeprincippernes respektive karakter, funktion og betydning for individets sansning og manifestation. Vi må som hidindtil lade os nøje med at omtale dem hver især eller sammen, efterhånden som vi støder på dem i relevant forbindelse med de forskellige emner, der har interesse i sammenhængen.  (Vedr. en nærmere redegørelse for skabeprincippernes karakter og virksomhed henvises læseren til Martinus’ egne værker og til Per Bruus-Jensen: ”X” – en komplet indføring i Martinus’ kosmologi 1-4.)         

 

Grundenergiernes navne

Som tidligere nævnt omtales de seks af grundenergierne henholdsvis som instinktenergien, tyngdeenergien (dynamisk evne), følelsesenergien, intelligensenergien, intuitionsenergien og hukommelsesenergien. Disse seks grundenergier er altså seks forskellige omsætnings- eller fremtrædelsesformer for den syvende og ’sidste’ grundenergi, der i medfør af sin overordnede og særlige status har fået navnet ”moderenergien”. De andre seks grundenergier udgør elementer for skabe- eller virkeevnen og er som sådanne direkte kendte af Jeget som specifikke, skabende evner. Det betyder, at den bevidsthed, der er resultat af skabe- eller virkeevnen, også omfatter bevidsthed om skabe- eller virkeevnen selv og om de grundlæggende elementer, der i form af netop grundenergierne repræsenterer skabe- eller virkeevnen. Det er præcis denne omstændighed, der har bestemt grundenergiernes respektive navne, idet disse subjektivt kendes af Jeget som henholdsvis instinkt, tyngde (dynamisk evne), følelse, intelligens, intuition og hukommelse.

 

Grundenergilegemernes navne

Et vigtigt forhold at forstå i forbindelse med, hvad der i henhold til Martinus skal forstås ved begrebet grundenergierne er, at disse naturligis ikke er ’frit i luften svævende’ fænomener, men at de altid hver især vil være knyttet til et organ eller legeme, som så at sige genererer og omsætter energien i praksis. I princippet på samme måde, som det forholder sig med vore sanser, der jo som bekendt ikke er i stand til at fungere uden et organ, som svarer til hver sans: Man kan ikke se uden øjne, ikke høre uden ører, ikke smage uden tunge, ikke lugte uden næse, ikke føle uden berøringsnerver i huden osv. Vi kan normalt heller ikke bevæge os uden muskler, ikke gå uden ben, ikke gribe uden hænder, lige som vores fysiske krops fysiologiske processer, som f.eks. blodkredsløb, åndedræt, fordøjelse, forplantning osv., ikke kan fungere uden henholdsvis hjerte og karsystem, lunger, mave-tarmsystem, seksualorganer osv. Det er derfor vigtigt, at gøre sig klart, at hver gang man inden for Martinus’ kosmologi taler om ’energi’, så taler man samtidig om ’evne’, og hver gang man taler om evne, så taler man samtidig om ’organ’ eller legeme’.

     Når Martinus imidlertid taler om ’grundenergilegemer’, hænger det sammen med, at det i hvert enkelt tilfælde ikke kun drejer sig om et ’organ’, men om flere organer, der indgår i indbyrdes og internt samarbejde, hvorfor begrebet ’organisme’ og dermed ’legeme’ er den relevante betegnelse for grundenergiernes omsætningsredskaber.

     Grundenergilegemernes navne er følgende: 1. Instinktlegemet, 2. tyngdelegemet, 3. følelseslegemet, 4. intelligenslegemet, 5. intuitionslegemet, 6. hukommelseslegemet og 7. evighedslegemet.

 

Grundenergiernes A- og B-gruppe

De seks grundenergier eller basale virkemåder, som Jeget på basis af moderenergien har til sin disposition, er i øvrigt opdelt i to hovedgrupper, A og B, med tre grundenergier i hver gruppe. Den første hovedgruppe, A, omfatter instinktenergien, tyngdeenergien og følelsesenergien, som tilsammen danner grundlag for Jegets følelsesliv, og som karakteriseres som de tre uintellektuelle og materiedannende grundenergier.

 

 

 

Diagram over grundenergiernes A- og B-gruppe, som findes omtalt og forklaret i hovedteksten. – Diagram: © 1986 Per Bruus-Jensen: ”X” – en komplet indføring i Martinus’ kosmologi. Bind 1, stk. 1. 129.-1. 130. – Gengivet med forfatterens tilladelse.

 

     Den anden hovedgruppe, B, omfatter intelligensenergien, intuitionsenergien og hukommelsesenergien, som tilsammen specielt udgør grundlaget for Jegets tankeliv, og som derfor karakteriseres som de tre intellektuelle og bevidsthedsdannende grundenergier. Det skal dog understreges, at det kun er teoretisk-analytisk, at man kan tale om en opdeling af grundenergierne i to hovedgrupper, og følgelig livsoplevelsen i følelsesliv og tankeliv, som i praksis er en gensidigt integreret funktionel enhed.

 

1. Instinktenergien

Den første grundenergi i den seksleddede række af grundenergier, er i henhold til Martinus instinktenergien, som i sin neutrale, objektive og dermed principielle natur defineres som evnen til automatfunktion eller selvfunktion, idet dens centrale, funktionelle tendens er dannelsen af netop automatfunktioner. Herved forstås funktioner, der foregår uafhængigt af bevidst koordinering eller viljesindsats. I sin egenskab af specielt sanseevne for Jeget, viser instinktenergien sig primært som evnen til at ane, altså som anelsesevne, hvorved forstås formidlingen af anelsesoplevelser uden præcis forståelse og detaljeret, nuanceret erkendelse. I sin helt elementære form indskrænker anelsesoplevelsen sig til kun at omfatte en uklar, drømmeagtig, fjern og uspecificeret fornemmelse af livsoplevelsens to mest grundlæggende generalkontraster, som kendes under begreberne behag og ubehag. Disse to grundformer for anelsesbevidsthed gør sig i øvrigt især gældende for plantevæsenernes vedkommende, der jo – som vi tidligere har berørt – er repræsentanter for levende væsener på principielt fuldstændig lige fod med alle de øvrige tilværelsesplaners  eller naturrigers levende væsener. Alle er i henhold til Martinus i en vis forstand ’mennesker’ på forskellige udviklings- og oplevelsestrin og fremtræder derfor i de ofte vidt forskellige og rigt varierede og nuancerede former for bevidstheds- og organismestrukturer, som Martinus betegner som ”kosmiske håndværk” (Martinus: Logik, 27. kap.).

     Men instinktenergien har også en anden og nok så vigtig funktion at forvalte, idet den er bærer af og befordrer det levende væsens religiøse sans, som blandt andet giver sig udtryk i en (instinktiv) fornemmelse af og eventuelt overbevisning om en guddoms eller guders og andre åndelige væseners eksistens. Dette gælder især for det primitive, kosmisk bevidstløse og intellektuelt uformuende menneske, på hvis følelsesliv instinktenergien udøver en stor og afgørende indflydelse, specielt ved at formidle den religiøse anelsesbevidsthed. Dette gælder til en vis grad også for dyrets, og naturligvis især for de højerestående dyrs vedkommende, hvis religiøse instinkt i henhold til de kosmiske analyser giver sig udtryk specielt i dyrets dødsangtskrig, hvilket vi skal vende tilbage til i anden sammenhæng.

 

     I sin egenskab af manifestationsevne for Jeget betragtet, ytrer instinktenergien sig som en evne til at etablere, opretholde og befordre enhver form for automatfunktioner, psykiske som fysiske, af hvilken grund den også indgår som hovedbestanddel af de stabile kraftcentrer, Martinus betegner som ”talentkerner”, der, som det især vil være fremgået af afsnittet Talentkerneprincippet her på hjemmesiden, udgør overordentlig vigtige faktorer for det levende væsens psyko-fysiske organisme og hele livsudfoldelse. Instinktenergiens betydning turde i øvrigt fremgå af, at den blandt andet er ansvarlig for alt, hvad der kommer ind under automatiske organ- og organismefunktioner, lige som den stort set svarer for alt, hvad der kommer ind under begreberne reflekser, vækstbevægelser, vaner, rutiner, virtuositet, traditioner, ceremonier, flokmentalitet, nationalisme, autoritetstro – herunder ikke mindst troen på og tilliden til de religiøse autoriteter – og meget andet og mere.

     Instinktenergiens kosmiske karakteristik er kortest sagt den, at den altid ytrer sig som det automatiske og dermed ureflekterede moment ved alle former for manifestationer, bevægelsesmanifestationer eller adfærdsmønstre, som enkeltvis eller tilsammen repræsenterer et eller flere individers handlingsliv.

 

     Instinktenergiens eller –evnens indflydelse på og betydning for det af eller i naturen befordrede ’adfærdsmønster’, burde næsten være selvindlysende for ethvert nogenlunde velorienteret menneske. Men for fuldstændighedens skyld skal her kort nævnes nogle eksempler på automatisk regulerede naturprocesser, som f.eks. elementarpartiklernes mikrokosmiske og himmellegemernes makrokosmiske automatbevægelser. Desuden planters, dyrs, herunder menneskers, fugles og insekters biologiske og fysiologiske processer, samt de pågældende arters og individers evne til at fungere og være i overensstemmelse med de særlige love, som gælder for deres respektive og kosmisk set midlertidige udviklingstrin.

 

2. Tyngdeenergien 

Den anden kosmiske grundenergi, tyngdeenergien, kan hvad selve navnet angår, umiddelbart bidrage til at skabe lidt forvirring eller misforståelse, idet navnet forståeligt nok måske straks leder tanken hen på begrebet tyngdekraften. Til den sidstnævnte har begrebet tyngdeenergien som sådan dog kun indirekte relation, idet det nemlig specielt er denne grundenergi, der er ansvarlig for materieegenskaben ’masse’, som i praksis registreres som vægt eller tyngde, i al fald her på jorden. Men begrebet tyngdeenergien defineres i sin neutrale, objektive og principielle natur som evnen til ekspansion (udvidelse) og destruktion (nedbrydning), hvilke egenskaber især er baggrunden for, at Martinus – med et vist forbehold – karakteriserer den som udtryk for tilværelsens dræbende princip. Situationen er kort den, at overalt, hvor tyngdeenergien er dominerende i manifesterede grundenergikombinationer (stambevægelser), virker disse destruerende og dermed i princippet dræbende på alt, hvad de måtte komme i berøring med. I bevidsthedslivet tegner tyngdeenergien sig for alt, hvad der kommer ind under begreber som vrede, had, hævnfølelse, jalousi, hidsighed, intolerance mm. Forbeholdet gælder, at tyngdeenergien som nævnt også har ’positive’ egenskaber, idet den samtidig udgør den dynamiske kraft i enhver form for manifestation og præstation, og den er i begge tilfælde en absolut nødvendig og uundværlig faktor i livet.

 

3. Følelsesenergien

I direkte modsætning til tyngdeenergien må den tredie grundenergi, følelsesenergien, i sin neutrale, objektive og principielle natur defineres som evnen til kontraktion (sammentrækning) og konstruktion (opbygning), hvorfor Martinus – med et vist forbehold - også karakteriserer den som udtryk for det livgivende princip. Forholdet er nemlig det, at overalt, hvor følelsesenergien er dominerende i de manifesterede grundenergikombinationer, virker den tilbageholdende (hæmmende) og bindende på tyngdeenergiens destruerende og dræbende tendens, hvilket i bedste fald bevirker, at de pågældende grundenergikombinationer (stambevægelser) ikke indvirker direkte destruktivt eller dræbende på omgivelserne. Det kan de til gengæld mere eller mindre direkte gøre, hvor følelsesenergien ikke i tilstrækkelig grad er i stand til at ’hæmme’ eller ’binde’ tyngdenergien. Men desuden kan følelsesenergien være så dominerende i bevidstheden, at den så at sige lukker individet passivt inde i sig selv, f.eks. i selvmedlidenhed og selvopgivelse. Det er en del af baggrunden for, at Martinus kun med forbehold karakteriserer følelsesenergien som livgivende. Det samme er tilsvarende tilfældet med tyngdeenergien, der som nævnt også kun med forbehold kan karakteriseres som dræbende, specielt fordi den netop i kraft af sin særlige natur er tildelt rollen som den ene af de to kontraaktive hovedkomponenter i det levende væsens såkaldte psykiske kraftfelt, altså tyngdeenergien og følelsesenergien

 

Det psykiske kraftfelt: P-kraftfeltet

Netop i medfør af tyngdeenergiens principielle tendens, som er ekspansion (udvidelse) og destruktion (nedbrydning), og af følelsesenergiens diametralt modsatte tendens, kontraktion (sammentrækning) og konstruktion (opbygning), og i forbindelse med det af moderenergien bestemte organisatoriske ’naboskab’ i grundenergirækken, samvirker de to grundenergier automatisk i etableringen og opretholdelsen af en permanent spændingstilstand mellem de to energier, som resulterer i et psykisk kraftfelt, for nemheds skyld forkortet og kaldet P-kraftfeltet. Dette kraftfelt er en afgørende forudsætning for forekomsten af fænomenet bevægelse og dermed også for eksistensen af netop stambevægelsen.  

     Det skal tilføjes, at instinktenergien blandt andet har til opgave at forestå en varieret manipulation af P-kraftens iboende muligheder, hvilket resulterer i et righoldigt udvalg af automatfunktioner. P-kraftfeltets betydning består især i, at det så at sige udgør ’skelettet’ i Jegets bevidsthedsapparat, som er det der i praksis sætter Jeget i stand til at være sanse- og manifestationsdygtigt overfor omgivelserne. Eller udtrykt med andre ord: P-kraftfeltet udgør basis for Jegets samlede psyko-fysiske organisme, og dermed det substantielle grundlag for både følelser og tanker, og dermed yderligere for livsoplevelse i det hele taget. Vedr. nærmere omtale af P-kraftfeltet, kan læseren henvises til afsnittet TILLÆG: 3. kapitel: Erkendelseslæren i Martinus’ kosmologi (II) her på hjemmesiden.

 

 

Diagram af mekanismen bag P-kraftfeltets funktion. Trekanten refererer til det levende væsens treenige struktur. X 1 = jeget; fig. 7 = moderenergien; fig. 2 og 3 = tyngde- og følelsesenergien; fig. 1 = instinktenergien og 4, 5 og 6 henholdsvis intelligens-, intuitions- og hukommelsesenergien. P-kraftfeltet udgøres mere præcist af grundenergierne 1, 2 og 3, som igen danner objektivt grundlag for jegets mentale livsrum. Diagram: © Per Bruus-Jensen: Eksistens og udødelighed, bind 1, s. 257. Borgens Forlag, København, 1982.

 

Tyngde- og følelsesenergiens samspil

Som sanseevne betragtet giver tyngdeenergien sig specielt til kende som evnen til – i interaktivt samspil med følelsesenergien – blandt andet at føle modvilje og antipati mod nogen eller noget, og dermed føle sig frastødt af dette eller hint. Omvendt ytrer følelsesenergien – i interaktivt samspil med tyngdeenergien – sig blandt andet som evnen til at føle velvilje og sympati mod nogen eller noget, og dermed føle sig tiltrukket af dette eller hint. Det indbyrdes spændingsforhold mellem tyngde- og følelesesenergien giver sig udslag i en skala af særlige blandinger og kombinationsmuligheder mellem de to energier, der i praksis viser sig i form af en række sindstilstande eller sindsstemninger, som Martinus betegner som ”tyngdeklimaer”, når tyngdeenergien er i ’overvægt’ i blandingsforholdet, og som ”følelsesklimaer”, når det er følelsesenergien, der er dominerende i det indbyrdes blandingsforhold.

     Baggrunden for Martinus’ brug af udtrykket ”klimaer” er i øvrigt, at de omtalte tyngde- og følelsesklimaer eller sindstilstande eller sindsstemninger, er principielt sammenlignelige med de i den ydre natur forekommende klimatiske tilstande og forhold. Det hænger  grundlæggende sammen med, at jordkloden i henhold til Martinus udgør et levende væsen, der – i lighed med alle andre levende væsener i den fysiske verden – er udstyret med en psykofysisk organisme. Og netop klimaforholdene og –klimaforandringerne er derfor til enhver tid udtryk for den tilstand og situation, der råder i jordklode-jegets P-kraftfelt. Hvilket mere præcist vil sige: er til enhver tid udtryk for samspillet mellem tyngdeenergien (ekspansion = varme) og følelsesenergien (kontraktion = kulde). (Note 1)

     Dette forhold gør sig naturligvis også gældende i jordklodens hjerne og centralnervesystem, som i henhold til Martinus udgøres af samtlige levende væsener på jorden. Men af disse er det især menneskeheden, der som den relativt højstudviklede art, fungerer som jordens hjerneorgan. Det enkelte menneske bliver derfor i den sammenhæng at betragte som en hjernecelle, og tilsammen fungerer samtlige disse hjerneceller (mennesker) både som den fysiske og psykiske side af klodens mentale liv. Som udprægede repræsentanter for henholdsvis instinktenergien og tyngdeenergien, udgør planterne og dyrene ligeledes vigtige funktioner i jordens psykofysiske organisme, nemlig bl.a. som det såkaldt vegetative nervesystem. (Note 2)

 

 

Tegning, som skal illustrere det kontra-aktive samspil mellem tyngdeenergien (2) og følelsesenergien (3), som foregår indenfor grænsen af det psykiske kraffelt, og som i form af henholdsvis spændinger og svingninger udgør det substantielle grundlag for følelser og tanker og dermed også for selve livsoplevelsen. Tegning: © 1986 Per Bruus-Jensen: ”X” – en komplet indføring i Martinus’ kosmologi. Bind 1, stk. 1. 138. – Gengivet med forfatterens tilladelse.

 

Tyngde- og følelsesenergien i naturen

Som antydet ovenfor giver tyngde- og følelsesenergien sig på hver sin måde naturligvis også til kende i naturprocesserne, hvad der for tyngdeenergiens vedkommende betyder, at den i pagt med sit ekspansive og dynamiske væsen viser sig som en bevægelsesfremmende faktor. Det vil i en vis forstand sige, at den viser sig i alt, hvad der har at gøre med varme, udvidelse, ekspansion, eksplosion, ild, fordøjelse, destruktion, dematerialisation og lignende, for blot at nævne nogle tilfældige eksempler på naturprocesser, hvori tyngdeenergien indgår som en dominerende faktor i de involverede grundenergikombinationer.

     For følelsesenergiens vedkommende forholder det sig lige modsat, idet den i konsekvens af sit kontraktive og stabiliserende væsen primært viser sig som en bevægelseshæmmende faktor, hvilket indebærer at den viser sig i alt, hvad der har at gøre med sammentrækning, kulde, frost, afkøling, krystallisation og materialisation, for også her blot at nævne et tilfældigt udvalg af eksempler på naturprocesser, hvori følelsesenergien forekommer som dominerende faktor i de involverede grundenergikombinationer. (Note 3)

 

Grundenergiernes B-gruppe

Vi har hermed i grove træk omtalt grundenergiernes A-gruppe, de uintellektuelle eller materiedannende grundenergier, og skal herefter gå videre til en kortfattet omtale af B-gruppen, som omfatter de intellektuelle eller bevidsthedsdannende grundenergier, nemlig intelligensenergien, intuitionsenergien og hukommelsesenergien. Disse tre grundenergier omtales også som tankelivets grundenergier, idet de primært er ansvarlige for det, der forstås som Jegets tankeliv. Med tankelivet menes dén mentale proces, som i praksis former sig som en mere eller mindre viljestyret bearbejdning af af et givet erfaringsmateriale, og som af Jeget registreres som ’tænkning’. Ved begrebet ’en tanke’ forstås der ganske enkelt et åndeligt objekt, som af Jeget opleves som en mere eller mindre abstakt ’billeddannelse’, der dels kan have form af sproglige ’lydbilleder’ eller af sansningsbaserede ’forestillinger’ eller ’billeder’, som mere eller mindrer refererer til syns-, lyd-, lugt-, og duft- samt smagsindtryk og til en vis grad også fornemmelsesindtryk, indtryk, der alle uden undtagelse indgår som bestanddele af Jeget erfaringsmateriale.

     Ved begrebet ’tænkning’ forstås også den proces, der blandt andet består i at skrive disse linjer, og naturligvis også i at læse dem.  Som eksempler på højere former for tænkning, kan nævnes aritmetik, geometri, matematik, filosofi og erkendelsesteori. En særlig sublim og abstrakt tænkning findes i form af den kosmiske tænkning, som opererer med ’objekter’, der hverken kvantitativt eller kvalitativt besidder form, konturer eller begrænsning, hvilket især medfører, at de pågældende ’objekter’ kun er tilgængelige for Jeget via intuitionsevnen. Disse ’objekter’ eller højintellektuelle kosmiske facitter, som vedrørende livet og virkeligheden (kosmos), er det netop, at Martinus’ kosmiske analyser i særlig grad beskæftiger sig med.

 

4. Intelligensevnen

I objektiv, substantiel henseende udgør de såkaldte ’tanker’ specielle, mere eller mindre komplicerede svingsnings- eller vibrationskombinationer eller –systemer i det af instinkt-, tyngde- og følelsesenergien dannede og opretholdte P-kraftfelt, hvorfor tænkning principelt består i at frembringe mere eller mindre viljestyrede og velorganiserede svingninger og svingningskombinationer i P-kraftfeltet. Det er i den forbindelse, at intelligensenergien, grundenergiorganisationens fjerde kosmiske grundenergi, kommer ind.

     I sin neutrale, objektive og principielle natur defineres intelligensenergien som evnen til systematik og hensigtsmæssighed, hvorved blandt andet forstås en evne til at administrere og hensigtsmæssigt udnytte Jegets til rådighed værende erfaringsmateriale, et materiale, som Jeget vel at mærke normalt næsten kun har adgang til via hukommelsesenergien og –evnen. Af samme grund vil det derfor være hensigtsmæssigt og formålstjenligt, at omtale den sjette grundenergi, hukommelsesenergien, allerede her, idet vi dog lige først skal benytte lejligheden til at præcisere, hvad der i denne sammenhæng skal forstås ved begrebet ’hensigtsmæssighed’.

     Indenfor rammerne af Martinus’ kosmologi forstås ’hensigtsmæssighed’ i sin dynamiske betydning af begrebet, som en administration af et givet erfaringsmateriale ud fra et givet sæt valgmuligheder, som fører til en optimalt ideel udnyttelse af de givne betingelser for opfyldelsen af et ønsket, bestemt behov. I statisk betydning af begrebet ’hensigtsmæssighed’ forstås en færdig eller afsluttet manifestation, som implicit udtrykker en optimal opfyldelse af et givet formål, hvilket naturligvis ikke hverken i dette eller det foran nævnte tilfælde udelukker muligheden af, at der selvfølgelig forekommer manifestationer, som er udtryk for større eller mindre grader af hensigtsmæssighed, og dermed for en mere eller mindre optimalt ideel opfyldelse af det eller de ønskede formål.

 

 

Intellektuel virksomhed fremstillet som et produkt af intelligens- og hukommelsesenergiens samspil med bevidsthedsarkivet (pilene 4 og 6). Det ydre udtryk herfor er individets stokastiske handlingsliv samt ligeledes dets fornuftsorienterede forvaltning af følelseslivet. – Diagram og tekst: © 1986 Per Bruus-Jensen: ”X” – en komplet indføring i Martinus’ kosmologi. Bind 1, stk. 1. 158.-1. 162. – Gengivet med forfatterens tilladelse.

 

Supplerende forklaring til diagrammet og dets tekst: Det er de lodrette, sorte pile, der bærer tallet 4, som refererer til grundenergi nr. 4. intelligensenergien, mens de tyndere, aflange pile bærer tallet 6 som udtryk for, at der er tale om grundenergi nr. 6. hukommelsesenergien. Intelligensens kontrol af følelseslivet omfatter grundernegi nr. 2. tyngdenergien og nr. 3. følelsesenergien. Analyse afføder indtryk, mens syntese giver sig udslag i udtryk. Med udtrykket ’stokastisk’ menes evnen til at træffe det formodentlig rigtige valg.

 

Tænkningen og hukommelsesevnen

Uden rådighed over et vist erfaringsmateriale ville Jeget være totalt udelukket fra at kunne skabe sit tankeliv. Tænkning består jo netop i en mental bearbejdning af visse allerede gjorte erfaringer eller indhøstede oplevelser, som i øvrigt for en stor dels vedkommende har sin oprindelse i Jegets sansemæssige kontakt med det fysiske materieplans objekter samt i den på sprog grundede vekselvirkning med andre mennesker på samme materieplan, hvilket altså vil sige den fysiske verden. Heraf følger derfor, at jo større sum af oplevelser og erfaringer et Jeg råder over, des rigere tankeliv har det mulighed for selv at have, men samtidig også for at give udtryk for overfor omgivelserne. Denne evne til at danne erfaringsforråd og til i større eller mindre grad at tage ved lære af sine erfaringer og til at handle på grundlag heraf, er det som betegnes intelligens. Men denne som sagt i høj grad beroende på, afhængig og betinget af en evne til at akkumulere den strøm af oplevelser, som kontakten med omverdenen normalt medfører, og af en evne til at fastholde de derigennem indhøstede erfaringer. Denne evne besidder Jeget heldigvis og normalt i form af netop hukommelsesenergien eller –evnen.

 

 

Al fysisk oplevelse bygger på, at de fysiske sanseimpulser via hukommelsesenergien konfronteres med Jegets erfaringsmateriale fra den evige fortid (bevidsthedsarkivet). Samtidig bevirker hukommelsesenergien de nye oplevelsers optagelse i bevidsthedsarkivet med vækst af genkendelsesevnen til følge. - Diagram og tekst: © 1986 Per Bruus-Jensen: ”X” – en komplet indføring i Martinus’ kosmologi. Bind 1, stk. 1. 148.-1. 153. – Gengivet med forfatterens tilladelse

 

Hukommelsesevnen og bevidsthedsarkivet

Det er en kendsgerning, at vi ikke har hele vort opsamlede erfaringsmateriale fremme i dagsbevidstheden på én gang, og at en større eller mindre del af det følgelig opbevares på en sådan måde, at det normalt og i bedste fald kun på ’opfordring’ gør sig gældende i livsoplevelsen. Hele Jegets fond af erfaringer, viden, evner og talenter, som dels bidrager til at sikre dets individualitet, og som dels er afgørende for dets bevidsthedsliv, der i form af reflektion, planlægning og lignende, beror på individets egne viljestyrede initiativer, kan med henvisning til dets rolle for det fungerende bevidsthedsliv sammenfattes under begrebet bevidsthedsarkivet.

     Bag hver eneste af individets handlinger forekommer der normalt visse tanker og følelser, der motiverer dem, mere eller mindre naturligvis, men heraf ses det, at enhver handling på sin vis er en videreført bevidsthedsmanifestation, for hvilken den fysiske materie udgør materialet og den fysiske organisme redskabet. Det betyder, at det fysiske handlingsliv kan betragtes som en fysisk projektion af det fungerende bevidsthedsliv, hvilket vil sige, at der i en vis forstand er tale om en fysisk ’forlængelse’ af dette, ganske som det på sin vis er tilfældet med den tilgrundliggende fysiske organisme, der faktisk repræsenterer en fysisk forlængelse af den ’overordnede’ og på sin vis langt vigtigere åndelige eller parafysiske struktur, uden hvilken den fysiske organisme ganske enkelt ikke ville være i stand til at fungere som bevidstgjort redskab for Jeget.

 

Bevidsthedsarkivet

Det netop nævnte bevidsthedsarkiv har sit ’sæde’ i det såkaldte evighedslegeme, også betegnet som det højpsykiske kraftfelt, som sammen med Jeget udgør det levende væsens overbevidsthedsregion. Begrebet og udtrykket ”evighedslegeme” har hos Martinus sin forklaring i den omstændighed, at Jegets overbevidsthedsstruktur er fuldkommen urørligt hævet over enhver form for destruktive kræfter og energier, som måtte forekomme indenfor underbevidsthedsregionen, der jo er al skabelses og livsoplevelses skueplads. Det er netop i evighedslegemet, at jeget automatisk opbevarer sit gradvis erhvervede erfaringsmateriale, som altså udgør en væsentlig del af det totale bevidsthedsarkiv, der yderligere indeholder alle de organtalentkerner, på hvilke skabelsen eller opbygningen af Jegets fysiske så vel som psykiske organisme er beroende. (Note 4)

 

     Men for at kunne udnytte og ’genbruge’ sit arkiverede erfaringsmateriale, må Jeget have rådighed over en evne til at genaktivere og dermed genopleve arkiveret erfaringsmateriale, på hvilket alt bevidst tankeliv og al skabelse og manifestation er absolut afhængigt.   

 

6. Hukommelsesevnen

Denne evne til så at sige at ’hente’ sit skjulte erfaringsmateriale ’ned’ i dagsbevidstheden og derigennem genbruge og genopleve det, er netop hukommelsen eller erindringsevnen, som i sin neutrale, objektive og principielle natur defineres som evnen til akkumulation (opsamling).

     Som sanseevne for Jeget betragtet, viser hukommelsesenergien sig principielt som evnen til at fremdrage og genaktivere det personlige erfaringsmateriale, der findes arkiveret i evighedslegemet, også kaldet overbevidstheden. Betydningen for Jegets samlede livsoplevelse af denne evne til at genaktivere eller ’genoplive’ erfaringsmaterialet, vil formentlig være umiddelbart indlysende, ikke mindst i betragtning af, at forekomsten af det bevidsthedsområde, der kaldes ”fortiden”, helt og holdent er beroende på hukommelsesevnen. Men det er ikke kun begrebet ’fortiden’ i objektiv og subjektiv forstand, der er afhængig af hukommelesevnens eksistens, det gælder også begrebet ’tiden’ i det hele taget. Uden evnen til at huske eller erindre og dermed ’genkende’, ville Jeget ikke have nogen som helst mulighed for at kunne opfatte og skelne mellem begreberne før, nu og efter, og ville dermed heller ikke have nogen mulighed for at kunne ’fastholde’ dén på basis af oplevelsen af stambevægelsen etablerede strøm af oplevelser, der ’flyder’ gennem ’Nuet. 

 

Diagrammet fremstiller ”tidens gang” som et spørgsmål om subjektets evne til at fastholde indtrykket af den aktuelle livsoplevelse i Nuet (b) på en sådan måde, at den tager form af en dynamisk begivenhedskæde (med subjektiv status), der involverer forestillingen om såvel fortid (a) som fremtid (c). Grundelementet i denne begivenhedskæde er de stambevægelser, der konstituerer subjektets livsoplevelse i Nuet (B), og som alle er begyndelse og afslutning underkastet, men som også via deres betydning for hinanden alle er bundet sammen i det evige Nu, i hvilket de potentielt er til stede. A = fortidens og C = fremtidens stambevægelser. Trekanten med flammeglorie = subjektet og dets urbegær. - Diagram og tekst: © 1986 Per Bruus-Jensen: ”X” – en komplet indføring i Martinus’ kosmologi. Bind 1, stk. 1. 96. – Gengivet med forfatterens tilladelse

 

Min supplerende tilføjelse: I henhold til Martinus er al bevægelse underkastet kredsløbsprincippets lovmæssigheder, hvilket indebærer, at enhver udløst bevægelse, f.eks. i form af en handling, hvis konsekvenser, behagelige såvel som ubehagelige, i princippet og før eller siden vil vende tilbage til sit ophav (individet). Individet oplever imidlertid ikke kun de i fortiden, hvilket vil sige, alt fra for et øjeblik siden til flere liv tilbage, udløste bevægelsers (handlingers) tilbageslag eller virkninger, men udløser samtidig konstant nye bevægelser (handlinger), hvis konsekvenser først vil blive udløst før eller siden i fremtiden, hvilket vil sige, alt fra om et øjeblik til flere liv ude i fremtiden. Det er det, diagrammet søger at vise ved hjælp af de stiplede halvbuer i felterne A og C, mens de fuldt optrukne buer og halvbuer i felt B viser den aktuelle oplevelse af tilbageslag fra fortiden og udløsning af handlinger (årsager), hvis følger eller virkninger for nogles vedkommende opleves øjeblikkeligt, medens andre først vil blive oplevet før eller siden i fremtiden. I anden sammenhæng betegner Martinus de ovenfor viste halvbuer som ”skæbnebuer”, som omfatter så vel behagelige som ubehagelige virkninger, afhængigt af de udløste handlingers (årsagers) kvaliteter som subjektivt set enten behagelige eller ubehagelige. 

 

Stambevægelsen og hukommelsen

Det vil samtidig sige, at også selve oplevelsen af stambevægelsen er betinget af Jegets evne til at kunne fastholde og erindre, idet der jo for stambevægelsens vedkommende er tale om, at den objektivt set er identisk med en funktion ved et legeme eller en genstand, der består i, at dette eller denne skifter position i forhold til først og fremmest udgangspositionen. Men for at kunne opleve og registrere denne positionsændring, kræves der en evne til at ’fastholde’ og dermed (bevidst eller ubevidst) sammenligne  udgangspositionen med den nye eller eventuelt flere nye positioner.

     Når man yderligere tager i betragtning, at oplevelsen af stambevægelsen eller stambevægelserne betinger oplevelsen af de fire aflæggerbevægelser, rummet, tiden, forvandlingen og materien, og at de fem universelle bevægelsesarter tilsammen udgør grundlaget for hele den fænomenologiske side af livsoplevelsen, turde det stå klart for enhver, at Jeget i tilfælde af en delvis eller totalt manglende evne til at kunne erindre og genkende, ville være henvist til at opleve en tilsvarende mangelfuld eller slet ikke forekommende egentlig livsoplevelse. Situationen ville i bedste fald betyde, at livsoplevelsen i tilfælde af helt eller delvist hukommelsessvigt, reduceres til henholdsvis elementær anelse om ’væren i nuet’ eller en defekt langtids- eller korttidshukommelse, sådan som det f.eks. ses ved visse hjernesygdomme og blodpropper i hjernen eller hjerneblødninger. (Note 5)

 

Hukommelsesenergien som manifestationsevne

Betragtet som manifestationsevne viser hukommelsesenergien sig primært som evnen til at etablere og opretholde den del af Jegets samlede bevidsthedarkiv, der specielt rummer dets lager af erfaringsmateriale og viden, og som kaldes erindringskartoteket. Dette lager eller fond forekommer og opretholdes ved hjælp af et organisk element, der optræder i P-kraftfeltet og som primært skylder hukommelsesenergien sin eksistens, hvorfor dette element følgelig betegnes som hukommelseslegemet. Dette legeme udgør den instans, som i praksis besidder evne til at opfange og fastholde de vibrations- og spændingsmønstre, der via Jegets sansemæssige berøring med blandt andet den fysiske omverden frembringes og opleves i P-kraftfeltet. Det hænger sammen med, at hukommelseslegemet under indflydelse af moderenergien øjeblikkeligt overfører de i samme kraftfelt etablerede vibrations- og spændingsdata til evighedslegemets erindringskartotek, hvor de i form af stabile og uforgængelige ’vibrationsprogrammer’ opmagasineres efter bestemte love og retningslinier. Det er sådan et ’vibrationsprogram’, Martinus betegner som en talentkerne, i dette tilfælde mere præcist som en erindrings-talentkerne, idet der her er tale om, at specielt hukommelsesenergien udgør dens hovedbestanddel.

     Men det bør heller ikke i denne forbindelse overses eller glemmes, at de seks grundenergier altid kun kan optræde samtidigt, hvilket indebærer at en talentkerne, foruden af den ’bærende’ grundenergi, samtidig også består af de fem øvrige grundenergier, der i mere eller mindre potentiel og reduceret form er til stede som data i samme indbyrdes kombinationsforhold, som gjorde sig gældende i den tilgrundliggende oplevelse. Men primært organiseres, opretholdes og bæres den enkelte talentkerne af den syvende kosmiske grundenergi, moderenergien, hvilket indirekte blev tilkendegivet ovenfor i og med ordene ”efter bestemte love og retningslinier.”

     Som vi allerede har været inde på under omtalen af organtalentkernerne, er baggrunden for Martinus’ brug af udtrykket ”talentkerne”, som han i anden sammenhæng også kalder for ”skæbnefrø”, den, at netop frugtkernen eller plantefrøet i mikroskopisk format indeholder det informationsprogram eller –mønster, på grundlag af hvilket eksempelvis et træ eller en plante under gunstige vilkår bliver til lige præcis dét træ eller dén plante, der i det pågældende tilfælde er tale om. (Note 6)

 

Begrebet ”erindringstalentkerne”

På baggrund af det ovenfor beskrevne, omfatter begrebet en erindringstalentkerne altså et mikroskopisk lille datacenter, som i koncentreret og ’kodificeret’ form rummer overhovedet alle de kvantitative og kvalitative vibrationsdata, der tilsammen udgjorde den oprindelige oplevelse. Begreber og forhold, som det forresten ikke burde være vanskeligt at forstå i vore dage, hvor kendslabet  til og anvendelsen af elektronisk databehandling ved hjælp af de såkaldte computere jo efterhånden er så udbredt, at de fleste mennesker i industrilandene har forstand på det. For de elektroniske datas vedkommende er disse indlejret i computerens hukommelse (et elektronisk kredsløb), subsidiært på bånd, diskette, CD-rom eller DVD, hvorfra de ved hjælp af computerens tastatur og harddisk senere kan kaldes frem igen og bringes til at fremtræde på monitorens lysskærm. Til sammenligning er erindringstalentkernerne indlejret i overbevidsthedens eller evighedslegemets erindringskartotek, hvorfra de efter ønske og ved hjælp af  hukommelseslegemet kan kaldes frem igen og bringes til at fremtræde i underbevidsthedens P-kraftfelt.

 

En kosmisk-kemisk rensningsproces

Der er imidlertid ét bestemt og meget vigtigt forhold, der gør sig gældende i forbindelse med erindringstalentkernerne, og det er den omstændighed, at hukommelsesenergiens stabiliserende og konserverende indflydelse på de til erindringstalentkernerne knyttede vibrations- og informationsdata, kun i en vis udstrækning omfatter sådanne data, der repræsenterer ubehagelige, smertefulde og triste sider af den oprindelige oplevelse. For en kosmisk betragtning, som den Martinus repræsenterer, udgør de nævnte ’data’ uædle islæt i talentkernestrukturen, islæt, som med tiden gradvis vil ’forvitre’, nedbrydes og efterhånden udskilles eller fjernes fra talentkernens øvrige indhold, som til sidst helt vil være renset og befriet for alle ’mørke’ og ’uædle’ bestanddele. Herefter vil talentkernestrukturen kun indeholde vibrations- og informationsdata, der repræsenterer de lyse, behagelige, lykkelige og glædelige sider af den oprindelige oplevelse, hvor ubehagelig og smertefuld denne så end har været.

     Forholdet finder i øvrigt sin analogi i metallernes verden, hvor de uædle metaller, som f.eks. jern, kobber m.fl. med tiden ruster eller forvitrer og efterhånden går i opløsning, medens et ædelt metal, som især guld, har en mere bestandig holdbarhed. Det er den primære grund til, at guld vurderes så højt.

 

Via hukommelsesenergien omdannes al livsoplevelse løbende til erindringstalentkerner, der opmagasineres i bevidsthedsarkivet. Under indflydelse af moderenergien  undergår de her en kosmisk-kemisk raffinerings- og forædlingsproces, der ikke mindst blotlægger det bestående indhold af intuitionsenergi og ved sin afslutning lader den enkelte erindringstalentkerne fremstå som guldkopi. Tilsammen konstituerer verdensaltets samlede sum af guldkopier det såkaldte visdomsocean. Sanset gennem hukommelsesenergien, subsidiært intuitionsenergien, giver guldkopierne anledning til oplevelsen af henholdsvis ekstatisk salighed og kosmiske idé-facitter. - Diagram og tekst: © 1986 Per Bruus-Jensen: ”X” – en komplet indføring i Martinus’ kosmologi. Bind 1, stk. 1. 155. – Gengivet med forfatterens tilladelse

 

Erindringens ”guldkopier”

Den nævnte kosmisk-kemiske udrensnings- eller forvandlingsproces, som det levende væsens erindringstalentkerner ifølge evige, universelle love ufravigeligt altid vil være underkastet, bevirker således at de oprindelige og normalt ’grumsede’ eller uædle erfarings- og vibrationsdata eller –programmer i talentkernestrukturen i sidste instans vil komme til at fremtræde som forædlede kopier af de oprindelige, tilgrundliggende oplevelser. Sådanne forædlede kopier har Martinus meget betegnende givet navnet ”guldkopier”. Disse knytter der sig i øvrigt den særlige omstændighed til, at de ved at blive fremdraget i dagsbevidstheden giver anledning til, at Jeget oplever en kortere eller længere varende tilstand af mental salighed, der i nogle tilfælde endog kan antage karakter af ren ekstaseoplevelse.

 

     Det er forresten den samme psykologiske udrensningsproces, der betinger og ligger bag konstateringen af, at det der engang blev oplevet som ubehageligt eller endog smerteligt, senere hen i livet forekommer ubetydeligt eller ligegyldigt, eller måske endda nu fremtræder i et lysende og rosenrødt skær. Man behøver her blot at minde om ældre menneskers erindringer fra barnsdomstiden, der måske var knapt så behagelig og lykkelig, som den tager sig ud i retrospektiv genoplevelse via erindringen. På principielt samme måde med f.eks. soldatertiden, hvis strabadser næsten forekom uudholdelige, mens de stod på, men som allerede forholdsvis få år efter fremtræder i et så formildende eller forsonende lys i erindringen, at de implicerede parter ikke sjældent endog er i stand til at se de groteske og ofte ”ustyrligt morsomme” momenter ved rekruttiden. Martinus gør i øvrigt opmærksom på, at det er den samme kosmisk-kemiske rensningsproces, der ligger til grund for udsagnet om, at ”tiden læger alle sår”. Men i den forbindelse bør man huske på, at der med begrebet ”tiden” kan menes alt fra år til en menneskealder eller et århundrede, ja, flere århundreder.

 

Kritik af erindringens ’forgyldningsevne’

Her kan måske passende indskydes, at den omtalte kosmisk-kemiske rensningsproces, hvorunder tidligere mørke og uædle oplevelser og erfaringer så at sige ’forgyldes’ og derefter kommer til at fremtræde i ’guldmateriale’ i en persons erindring, ofte har givet kritikere anledning til at fremsætte nedladende eller ironisk kritik af det omtalte forhold. Som regel ud fra den holdning til sagen, at hukommelsen i sådanne tilfælde enten ’narrer’ den omhandlede person eller ’taler imod’ vedkommendes eget bedre vidende og i al fald imod vidners kendskab til sagen, og at den derfor er upålidelig og vildledende. Fra en almindelig synsvinkel betragtet kan dette naturligvis være helt ellers delvis rigtigt, men set fra Martinus’ kosmiske synsvinkel forholder det sig altså noget anderledes og ikke helt så enkelt og ligetil, som det umiddelbart kunne se ud til, hvilket turde være fremgået af den ovenfor givne forklaring på den proces, der ligger til grund for erindringens ’forgyldningsevne’.  

 

Hukommelsesenergien i naturen

Det er normalt vanskeligt, at spore hukommelsesenergien i naturens bevægelsesmanifestationer og adfærdsmønstre, hvilket i henhold til Martinus primært skyldes, at den repræsenterer en form for kvalitativ vibration, som kun gør sig indirekte bemærket, og tilmed på en relativt beskeden måde. Af samme grund er den betydningsmæssigt set vanskelig at analysere og tyde. Den optræder dog i det samlede natursceneri i form af den saligheds- og ekstaseenergi, som er udløst på foranledning af de såkaldte ’guldkopier’.  I sin specielle fremtræden som salighedsenergi, formår hukommelsesenergien under visse betingelser at påvirke de ’ydre’ energi- og bevægelsesmanifestationer, som den derved giver et karakteristisk præg.

 

 

      

 

I henhold til Martinus er snekrystaller eksempler på, hvordan længselsenergierne fra salighedsvæsenerne aktiverer et samspil mellem instinkt-, tyngde- og følelsesenergien og derigennem virker ind på den fysiske materiestrukturs opbygning. De her viste snekrystaller er fra W.A.Bentley and W.J.Humphreys: Snow Crystals. Dover Publications, Inc., New York 1962.

 

     Dette specielle præg er særlig tydeligt i form de i den såkaldte mineralske materie forekommende krystallisationsfænomener, der ofte udviser en overraskende og betagende skønhed både i form og struktur. Det kan vi ikke mindst se et fremragende eksempel på i de fantastiske snekrystaller, hvoraf man endnu aldrig har kunnet registrere to, der er fuldkommen ens, til trods for det faktum, at de ofte forekommer i milliardvis. De er dog alle uden undtagelse symmetrisk sekskantede (heksagonale), men kan have form af plader, prismer eller stjerner, hvilke former i henhold til meteorologien udelukkende hænger sammen med temperaturforholdene i atmosfæren i dannelsesøjeblikket. Men det er jo kun en konstatering og beskrivelse af, hvad der sker og hvordan det fysisk set foregår, men det forklarer ikke snekrystallernes individuelle former eller hvorfor det rent faktisk forholder sig sådan. Det bidrager heller ikke til problemets løsning, at man eventuelt henviser til krystallernes atomer og den specielle måde, på hvilken disse i de enkelte tilfælde er ordnet og placeret i snekrystallernes atomare grundmønster. Det er kun at skubbe ’problemet’ en instans længere væk.

 

Hukommelsesenergien og mineralriget

I henhold til Martinus’ kosmiske analyser kan løsningen på spørgsmålet om årsagen til snekrystallernes fuldkomne og skønne konstruktion kun findes i det forhold, at hele den del af verden, der kaldes mineralriget, i sin kosmiske analyse fremtræder som en vældig og omfattende, kollektiv projektion af salighedsenergi og dermed som en samlet ytring af verdensaltets sjette grundenergi, hukommelsesenergien.

     Det er i den forbindelse vigtigt, at at man gør sig klart, hvad der i virkeligheden her er tale om, nemlig at der befinder sig et utal af Jeger eller levende væsener på dét åndelige tilværelsesplan eller –niveau, som Martinus kalder salighedsriget. Situationen i dette rige er den specielle, at de pågældende Jeger udelukkende er meditativt koncentrerede om deres eget ’indre univers’, som helt og holdent udgøres af det guldkopimateriale, der er resultatet af de oplevelser og erfaringer, de samme Jeger har erhvervet sig tidligere i udviklingsspiralens forudgående tilværelsesplaner eller –riger. 

 

Guldkopier og P-kraftfeltet

Salighedsvæsenernes permanent koncentrerede meditative beskæftigelse med guldkopierindringerne, afføder automatisk en tilsvarende permanent oplevelse af saligheds- og ekstasevibrationer, som blandt andet indvirker på de materiedannende grundenergier: instinkt-, tyngde- og følelsesenergien, som i samspil med specielt erindringskartoteket i overbevidstheden, bringes til at etablere bestemte vibrationsmønstre og svingningssystemer, som i form af ultramikroskopiske stambevægelser i P-kraftfeltet er identiske med de kræfter og faktorer, der udgør grundlaget for dé projektioner i ’fysisk’ materie, vi kender som de såkaldte elementarpartikler, der igen danner atomer, som blandt andet indgår i dannelsen af mineralkrystaller og herunder de ovenfor omtalte snekrystaller. (Note 7)

 

5. Intuitionsenergien

Som den opmærksomme læser måske har noteret sig undervejs, så sprang vi fra omtalen af den 4. grundenergi direkte over til omtalen af den 6. grundenergi, idet vi uden videre udelod omtalen af den 5. grundenergi. Det skyldtes, at det var naturligt at omtale hukommelsesenergien i sammenhæng med intelligensenergien. Men vi skal nu vende os til den femte kosmiske grundenergi, intuitionsenergien, som om muligt spiller en helt særlig og overordentlig betydningsfuld rolle indenfor rammerne af Martinus’ kosmologi. Ja, faktisk så stor en rolle, som overhovedet kan tænkes, idet den udgør intet mindre end selve grundlaget for skabelsen og eksistensen af Martinus’ kosmologi.

     Det sidstnævnte hænger sammen med, at Martinus på et tidspunkt i sit liv, mere præcist i en alder af 30 år, kom ud for at opleve et ikke mindst for ham selv totalt overraskende åndeligt gennembrud, som efterlod ham med evnen til en viljestyret anvendelse af netop intuitionsenergien eller –evnen, hvilket kort sagt satte ham i stand til at gennemskue, forstå og dermed ’løse’ livsmysteriets utallige gåder og problemer. Disse ’løsninger’ manifesterede han efterfølgende og først og fremmest i form af en serie i og for sig enkle, men samtidig geniale symboltegninger, ved blandt andet hvis hjælp han foretog og nedskrev en lang række kosmiske analyser, således kaldet, fordi de angiveligt om- eller indbefatter alt, hvad der kan tænkes at være relevant og af betydning for en fuldstændig sammenfattende forståelse og beskrivelse af verdensaltets og tilværelsens indretning og funktionsmåde. Heraf betegnelsen ”kosmologi”, altså en lære om verdensaltet. (Note 8)  

 

Intuition kontra intelligens

Som formentlig bekendt nyder intuition og dermed intuitionsevnen ikke nogen videre anseelse indenfor nutidens filosofi og erkendelsesteori og slet ikke indenfor naturvidenskaben, der i vid udtrækning og forståeligt nok er domineret af og baserer sig på analytisk, logisk og kritisk tænkning, som i hovedsagen anvendes på en erfaringsmæssig og eksperimentel udforskning af den såkaldte fysiske verdens fænomener. Det kunne dog se ud til, at visse nyere erkendelsesteoretiske og filosofiske skoler og retninger – i øvrigt i lighed med nogle ældre filosofier og tankesystemer – regner intuitionen som den centrale erkendelseskilde. Det er eksempelvis tilfældet med den filosofi, som franskmanden Henri Bergson (1859-1941) har lagt navn til. Men det er i nok så høj og konsekvent grad tilfældet med Martinus’ erkendelseslære, hvori intuitionsevnen har fået en motiveret, velbegrundet og stærkt påkrævet renæssance, både som sanse- og manifestationsevne betragtet, der placerer den som den af det levende væsens seks fundamentale kosmiske bevidsthedsevner, som har den størst mulige ’gennemtrængningskraft’ og dermed præstationseffekt. De øvrige fundamentale bevidsthedsevner er som bekendt instinkt-, tyngde-, følelses-, intelligens- og hukommelsesevnen. Men intuitionsenergien eller –evnen omfatter samtidig det bredest tænkelige spektrum af livsoplevelsen. Martinus har utvivlsomt behandlet dette i en vis forstand komplicerede og omfattende spørgsmål om den intuitive erkendelses gyldighed og rækkevidde, så vel som den intuitive livsoplevelses omfang og betydning, i et perspektiv og med en indsigt og ekspertise, som kun synes at have haft få fortilfælde i den menneskelige tankes og erkendelses historie.

Diagrammet, der skal ses som supplement til det nærmeste foranstående, viser grundenergiernes relative gennemtrængningsevne, anskueliggjort ved den lodrette og den vandrette skala. Tallene inden for hovedfiguren henfører til den enkelte grundenergi i henhold til dens plads i organisationen. – Diagram og tekst: © 1986 Per Bruus-Jensen: ”X” – en komplet indføring i Martinus’ kosmologi. Bind 1, stk. 1. 126. – Gengivet med forfatterens tilladelse

 

Min supplerende forklaring til diagrammet: Som det tydeligt ses, har grundenergi nr. 5, intuitionsenergien, den største gennemtrængningsevne i forhold til de fem andre underbevidsthedsgrundenergier, hvilket vil sige, at den præstationsmæssigt er alle de øvrige underbevidsthedsgrundenergier overlegen, både hvad angår sansning og manifestation. Det indebærer, at graden af et individs sanse- og manifestationsmæssige begavelse er afhængig af, hvilke af grundenergierne der er dominerende i opbygningen af dets samlede bevidsthedsapparat.

 

Intuitionen og ”visdomsoceanet”

Når netop intuitionsevnen indtager en så fremtrædende plads indenfor rammerne af Martinus’ kosmologi, beror det ikke mindst på, at intuitionsenergien, der i sin neutrale, objektive og principielle natur defineres som evnen til idé-dannelse og idé-funktion, i sin egenskab af sanseevne for Jeget, primært viser sig som evnen til uden forudgående reflektion eller overvejelse at erkende dét kompleks af evige fakta, der under ét repræsenterer, hvad Martinus dristigt nok betegner som intet mindre end livsmysteriets løsning. Ved sidstnævnte begreb skal forstås den ultimative, absolutte, utvetydige ’sandhed’ om livets, naturens og verdensaltets inderste idé, væsen og identitet.

     Når det i henhold til Martinus rent faktisk kan lade sig gøre, at nå frem til den nævnte løsning på tilværelsesmysteriet, skyldes det ikke mindst den omstændighed, at intuitionsenergien præstationsmæssigt er de øvrige fem underbevidsthedsgrundenergier suverænt overlegne, hvor det gælder om at etablere sansemæssig kontakt med det særlige vibrationsplan, der i sin statiske eller potentielle form fremtræder som det, Martinus betegner som ”visdomsoceanet”. Sidstnævnte udgør et holistisk, allestedsnærværende, universelt og uforgængeligt ’ocean’ eller ’fond’ af koncentrerede kosmiske idé-facitter, der tilsammen og i rent principiel form indeholder og er udtryk for samtlige kosmiske grundsandheder om tilværelsen, og som dermed er identisk med den evige, guddommelige visdom, det vil sige Guds egen viden og visdom.

 

 

Hver især nærer og vedligeholder verdensaltets utallige levende væsener via hukommelsesenergien et personligt bevidsthedsarkiv, der er sæde for en omdannelse af erindringstalentkerner til guldkopier. Og især med hensyn til sidstnævnte danner summen af bevidsthedsarkiver det såkaldte visdomsocean, der i praksis er der samme som de højeste zoner af Guds bevidsthedsarkiv. Medens det personlige guldkopiforråd kan kontaktes via hukommelsesenergien, er visdomsoceanet tilgængeligt for intuition. I tråd hermed danner intuitionen grundlag for tilstanden ”kosmisk bevidsthed”. - Diagram og tekst: © 1986 Per Bruus-Jensen: ”X” – en komplet indføring i Martinus’ kosmologi. Bind 1, stk. 1. 166. – Gengivet med forfatterens tilladelse

 

”Visdomsoceanet” og ”den guddommelige verden”

Ifølge Martinus eksisterer der imidlertid samtidig en dynamisk version af det netop nævnte specielle vibrationsplan, visdomsoceanet, nemlig i form af det særlige tilværelsesplan, der kaldes ”intuitionsplanet” eller ”den guddommelige verden”, og som faktisk repræsenterer spiralkredsløbets og dermed tilværelsens allerhøjeste ’rige’ for de levende væseners livsudfoldelse. Dette rige eller tilværelsesplan er derfor – sammen med visdomsriget og salighedsriget - identisk med selveste Guddommens centrale bevidsthedsregion. Men eftersom denne region udgør en diametral, men samtidig komplementær modsætning til det tilværelsesplan, hvor det jordiske menneske befinder sig, nemlig i dyreriget, som kosmisk set er præget af dén specielle grundenergikombination, der domineres af tilværelsens sansemæssigt set ’næstsvageste’ energi, tyngdeenergien, som blandt andet danner basis for forekomsten af ”det dræbende princip”, er det derfor ikke så mærkeligt, hvis de allerfleste mennesker betragter ”den guddommelige verden” som utopi eller ren og skær fantasi.

     I den forbindelse gør det sådan set ingen forskel, at intelligensevnen generelt og relativt set er stærkt fremtrædende i nutidsmenneskets bevidsthedsliv, eller at den som erkendelsesevne betragtet i bedste fald besidder en forholdsvis stor kapacitet, for i sin objektive og principielle natur er den neutral, og vil som sådan kunne anvendes lige så godt i ”det dræbende princips” tjeneste som i ”det livgivende princips” tjeneste. Situationen er da også den, at intelligensenergien i den sidste del af dyreriget, hvortil netop det jordiske menneske hører, udviklingsmæssigt stadig er underlagt tyngdeenergien, hvad der blandt andet giver anledning til, at intelligensevnen i meget høj grad tjener et bredt spektrum af egoistiske og selviske formål og hensigter. Det sidstnævnte afstedkommer ikke mindst utallige større og mindre konflikter og kriser mellem mennesker indbyrdes, ofte med vold, drab, krig, lemlæstelse, sult, nød og elendighed til følge.

 

Intuition og udviklingsniveau

Men når intuitionsevnen endnu er så forholdsvis ukendt for det jordiske menneske, skyldes det i henhold til Martinus først og fremmest den omstændighed, at dette endnu ikke har nået det niveau eller stadium i sin kosmiske udvikling (evolution), hvor intuitionsenergien er så fremtrædende, at den indgår som et naturligt led i individets totale daglige energiomsætning. På det jordiske menneskes udviklingsniveau er intuitionsevnen for langt de flestes vedkommende enten latent eller gør sig kun meget lidt gældende i bevidsthedslivet.

     Imidlertid forekommer der dog trods alt hos en del mennesker, ja, måske hos langt de fleste, de såkaldte ”lyse øjeblikke” af inspirerede tilskyndelser til en eller anden form for kreativ eller human aktivitet, eller en pludselig opstået indsigt i eller forståelse af sammenhænge, f.eks. i form af de såkaldte ”aha-oplevelser”, sammenhænge, som intellektet ikke har kunnet magte at redegøre for, men som nu spontant præsenteres for det i reglen overraskede individ, der samtidig også føler en dyb glæde, som i nogle tilfælde ligefrem er ledsaget af en lykkefølelse og salighedsrus og trang til at omfavne alt og alle. (Note 9)  

 

”Kosmiske glimt”  

Sådanne særlige øjeblikke, som de ovenfor nævnte, hvori individet er så ’heldig’ ufrivilligt at kontakte og opleve intuitionsenergiens og –evnens vibrationer, betegner Martinus som ”kosmiske glimt”, idet disse i større eller mindre udstrækning repræsenterer det tidligere ovenfor omtalte ’fond’ af koncentrerede, kosmiske idé-facitter, der er identiske med den evige, guddommelige visdom. Når kontakten med og oplevelsen af dette visdomsfond i reglen er forbundet med en dyb glæde og salighedsfølelse, hænger det blandt andet sammen med, at en stor del af dette visdomsfond fremtræder i form af de tidligere omtalte forædlede erindringstalentkerner, hvis vibrationsmønstre og –data udgør de såkaldte guldkopier, altså kopier af de oprindelige tilgrundliggende oplevelser.

     Der er imidlertid en vigtig og afgørende forskel mellem oplevelsen af guldkopier, der sanses henholdsvis via hukommelsesevnen og intuitionsevnen, idet der i førstnævnte tilfælde er tale om en forædlet genoplevelse af oprindelig personlige nyoplevelser, ledsaget af glæde eller salighedsfølelse, medens det i sidstnævnte tilfælde drejer sig om en ’ydre’ nyoplevelse af superabstrakte idékoncentrationer af pointemæssig karakter, hvorved blandt andet skal forstås, at denne nyoplevelse af guldkopierne principielt indebærer, at den kosmiske hensigt og mening i og med de tidligere ubehagelige eller ligefrem smertefulde oplevelser og erfaringer, der oprindelig ligger til grund for de pågældende guldkopier, nu står lysende klar i form af den enkelte guldkopis centrale idé eller pointe.

 

En kunstners skabelse set som et produkt af intuition, intelligens og hukommelse i et afstemt samarbejde, der sikrer sansemæssig adgang til visdomsoceanet. - Diagram og tekst: © 1986 Per Bruus-Jensen: ”X” – en komplet indføring i Martinus’ kosmologi. Bind 1, stk. 1. 168. – Gengivet med forfatterens tilladelse

 

Supplerende tilføjelse: Som det fremgår af diagrammet henter kunstneren, i dette tilfælde en kunstmaler, sin idé eller ideer til kunstværkets indhold fra visdomsoceanet. Det sker via grundenergi nr. 5. intuitionsenergien, men for at kunne forme ideen må vedkommede også trække på sin erfaring, som findes ’oplagret’ i det personlige bevidsthedsarkiv, hvortil der er adgang via grundenergi nr. 6. hukommelsesenergien. Tallet X 2 refererer til overbevisdsthedsområdet, herunder både til det område af den guddommelige verden, hvor visdomsoceanet er lokaliseret, og til det højpsykiske område i form af bevidsthedsarkivet. Tallet X 3 refererer til underbevidsthedsområdet, herunder både til dettes psykiske og fysiske del. 

 

 

     I de tilfælde, hvor guldkopierne opleves eller sanses via hukommelsesevnen, oplever individet i reglen en salighedsfølelse, som giver en stærk fornemmelse af Guds tilstedeværelse og nærhed, medens de samme guldkopier sanset via intuitionsenergien forsyner individet med idé-facitter, der alt efter kvaliteten af disse giver et indblik i eller overblik over f.eks. årsagssammenhænge. Ingen af delene er i og for sig så mærkværdige i betragtning af, at samtlige levende væsener i verdensaltet i henhold til livsenheds- og organismeprincippet i virkeligheden er individuelle sanseorganer og manifestationsredskaber for det eneste altomfattende og levende alvæsen, den evige Gud. Hvilket blandt andet indebærer, at samtlige levende væseners respektive livsoplevelser og erfaringssum tilsammen repræsenterer Guds livsoplevelse og erfaringsmateriale, hvoraf en del er omdannet til en permanent status som guldkopier, og som derfor udgør Guds forråd af guldkopier, der altså tilsammen danner en sublim vibrationssfære i form af det såkaldte ”visdomsocean”, som i kodificeret form indeholder koncentratet af verdensaltets og dermed Guds visdom.

 

Guds primære bevidsthed

Det er til dette visdomsforråd i form af samtlige levende væseners opmagasinerede guldkopier, at det enkelte individ under særlige forudsætninger og betingelser har adgang, nemlig når vedkommede personligt behersker intuitionsenergien og derigennem har fået evne til direkte og viljestyret at kontakte den del af Guds bevidsthed, som er repræsenteret ved det højpsykiske vibrationsplan, Martinus som omtalt betegner som ”visdomsoceanet”. Sidstnævnte er som ligeledes omtalt en lokalitet i den del af Guds primære bevidsthed, som kaldes ”den guddommelige verden”. Men en sådan beherskelse af intuitionsenergien er som sagt endnu sjælden hos vor tids menneskehed, hvilket først og fremmest hænger sammen med, at det endnu er de færreste mennesker, der er i besiddelse af en bevidsthed, hvori følelsesenergien og intelligensenergien permanent arbejder fuldkommen harmonisk sammen indbyrdes.

     Pointet er her, at et sådant harmonisk samarbejde så at sige ’binder’ tyngdeenergien og dermed de sindskræfter, der står i vejen for en empatisk holdning og retfærdig bedømmelse af alt, hvad der sker i verden. Men en sådan højintellektuel og etisk bevidsthedsstandard er netop udtryk for dét specielle mentale ’klima’, som i henhold til Martinus er en forudsætning og betingelse for tilvejebringelse af intuitionsenergiens og dermed intuitionsevnens ultra-sublime vibrationer.  

     En af de forholdsvis få, som i nyere tid har været begavet med en så harmonisk  og højintellektuel bevidsthedsstandard, er som nævnt netop Martinus, hvem vi andre derfor står i stor gæld til, ikke mindst med hensyn til den lange række kosmiske analyser og facitter, som han heldigvis følte sig forpligtet til og evnede at videregive både mundtligt og skriftligt, og uden hvilke mange af os fortsat ville have følt sig åndeligt og religiøst hjemløse. Men som også tidligere omtalt, understreger Martinus kraftigt, at han med hensyn til sin særlige sansebegavelse på intuitionens område, absolut ikke udgør nogen speciel undtagelse, men at tværtimod alle mennesker uundgåeligt vil opnå præcis samme sansebegavelse, som han, efterhånden som den enkeltes personlige mentale udvikling er nået frem til den tilstand, Martinus karakteriserer og betegner som ”intellektualiseret følelse, der i realiteten er det samme som næstekærlighed, som igen er den fornødne forudsætning og betingelse for, at intuitionsevnen vil kunne bringes til at fungere på viljens bud, i principiel lighed med, hvad der er tilfældet med intelligensevnen. (Note 10)

 

Kosmisk bevidsthed og Gud

Den specielle højintellektuelle bevidsthedstilstand, hvori individet har permanent viljestyret kontrol over intuitionsenergien og –evnen, og hvori individet samtidig føler sit bevidsthedsfællesskab med Gud, betegner Martinus med begrebet ”kosmisk bevidsthed”. Denne særlige og permanente bevidsthedstilstand giver altså via intuitionsenergien individet adgang til sansemæssig kontakt med den del af verdensaltets totale erfaringsmateriale, der er blevet omdannet til guldkopier, og det er netop denne omstændighed, der giver individet indtrykket af at have bevidsthed fælles med Gud, så vel den del af Gud, der viser sig som det ’nære’ mellemkosmos, som den del, der viser sig i form af ’fjerne’ mikrokosmiske dybder og i form af gigantiske makrokosmiske højder.

     Imidlertid er det også en kendsgerning, at adskillige mennesker både i fortid og nutid har haft lejlighed til glimtvis at opleve intuitionsenergiens sublime vibrationer, nemlig i visse ”lyse øjeblikke” af inspirerende tilskyndelser til en eller anden form for kreativ, kunstnerisk aktivitet, eller pludseligt opståede øjeblikke, hvori ’løsningen’ på et eller andet problem, det være sig praktisk, teknisk, videnskabeligt, filosofisk og/eller erkendelsesteoretisk, har vist sig med lysende klarhed. Det er netop af disse grunde, at Martinus betegner de momentane ’glimt’ af tilskyndelser, inspirationer eller problemløsninger som ”kosmiske glimt”. Om disse oplyser han samtidigt, at de pågældende ’glimt’ må anses for at være ’forløbere’ for etableringen af det mere ’permanente lys’, han som nævnt kalder ”kosmisk bevidsthed”.     

 

”Den store fødsel”

Men forud for den permanente kosmiske bevidstheds indtræden, må individet gennemgå en bevidsthedsproces, som har sin analoge parallel i den almindelige fødselsproces, af hvilken grund Martinus da også betegner den som ”den store fødsel”. Og hvor den ’lille’, almindelige fødsel befordrer barnets adgang til den store fysiske verden, dér befordrer ”den store fødsel” individets adgang til den kosmiske bevidstheds universelle, guddommelige verdensalt. På den baggrund karakteriserer Martinus derfor også den fysiske del af salighedsriget, det vil sige mineralriget, samt planteriget og dyreriget under ét, som den guddommelige ’livmoderzone’, hvori ’fostret’, i form af dé åndelige væsener, der kosmisk set atter har ladet sig ’undfange’ til en ny fysisk inkarnation eller tilværelse, kan ’vokse’ og udvikle sig frem til netop ”den store fødsel”. I den sammenhæng kan de ”kosmiske glimt” ses som forløbersymptomer på den relativt nært forestående ”store fødsel” til ”kosmisk bevidsthed”.

 

 

Diagrammet viser den guddommelige bevidsthedsstrukturs arbejdsdeling set i relation til kontrast og kredsløbsprincippet. Linien A angiver kredsløbets ’undfangelsestærskel’, dvs. det punkt, hvor ’inkarnationen’ i et nyt kosmisk organismeprincip finder sted. Strækningen fra A til B repræsenterer den guddommelige ’livmoderzone’, hvor det nye organismeprincip passerer igennem sine forskellige fosterstadier. Linien B markerer ”den store fødsel”, altså fødslen ud af livmoderzonen (den sekundære bevidsthed) og ind i Guds primære bevidsthedsverden. Linien C udtrykker det punkt, hvor gudesønnen ’dør’ bort fra den ydre verden til fordel for sin egen indre erindringsverden, der repræsenterer en hviletilstand, hvor individet i kosmisk målestok må betragtes som diskarneret. Diagrammet viser med andre ord reinkarnationsprincippet i kosmisk målestok, dvs. i et format, hvor dets manifestationer omfatter hele spiralafsnit. - (Diagram og tekst er gengivet efter: © 1989 Per Bruus-Jensen: ”X”, bind 4, 41. kapitel, stk. 4. 295. . – Gengivet med forfatterens tilladelse. Diagrammet refererer indirekte til Martnus’ symbol nr. 13: Den evige verdensplan. Symbolbogen I, stk 1-9.)

 

Supplerende kan tillægges, at diagrammet jo indirekte også viser spiralafsnittets seks kosmiske storriger (= tallene 1 – 6), fordelt på henholdsvis Guds primære bevidsthedszone (= Parafysisk virkelighed) og Guds sekundære bevidsthedszone (= Fysisk virkelighed). Men diagrammet kan uden at øve vold på det også symbolisere det diskarnerede individs, eksempelvis et menneskes, passage gennem de åndelige riger, = Guds primære bevidsthed: = cirka halvdelen af den åndelige del af 3. det rigtige menneskerige, 4, visdomsriget, 5. den guddommelige verden, og halvdelen af 6. salighedsriget, og tilbage til de fysiske riger, = Guds sekundære bevidsthed: = cirka halvdelen af 6. den fysiske del af salighedsriget = mineralriget, videre til 1. planteriget, og tilbage til 2. dyreriget, som det jordiske menneske jo endnu tilhører. (Supplerende diagramforklaring ved Harry Rasmussen på basis af Per Bruus-Jensens beskrivelser. Ovenstående diagram refererer desuden til Martinus’ symbol nr. 11: Det evige verdensbillede, det levende væsen II, den evige guddom og de evige gudesønner. Symbolbogen I, stk 1-34.).

 

     I henhold til Martinus’ kosmiske analyser forholder det sig sådan, at hos geniale forfattere, kunstnere og forskere kan intuitionsevnen træde i funktion i sådanne øjeblikke, hvor de pågældendes bevidsthed strejfer erindringer af ren kærlighedsmaterie eller -energi, hvilket vil sige de såkaldte guldkopier. Og da individet som følge heraf i de nævnte øjeblikke betages af ekstatisk salighedsfølelse, kan der i form af lynsnare glimt tilføres de pågældende nyt idémateriale til digte, romaner, skuespil, eventyr eller andre former for kunstneriske manifestationer. Men det kan også dreje sig om glimt, som afslører eller løser erkendelsesmæssige sammenhænge og videnskabelige eller tekniske problemer. (Note 11)

    I øvrigt er det ikke sjældent, at det pågældende intuitive idémateriale fremtræder i bevidstheden i organiseret eller ligefrem færdig form, f.eks. hvad angår digte, eventyr eller synopsen til en roman eller et skuespil. Men det normale i disse tilfælde er dog, at vedkommende forfatter eller digter ved hjælp af intelligens- og hukommelsesbefordret erfaringsbearbejdning må give de superabstrakte idéformationer en såvel kvalitativ som kvantitativ iklædning, således at disse får begrebsmæssig anskuelighed i form af de nævnte kunstneriske kategorier. Et godt eksempel på en kunstner, der ofte benyttede sig af den intuitive ’metode’, er netop digteren og forfatteren H.C.Andersen, for hvem ”kosmiske glimt” i høj grad havde betydning under skabelsen af hans omfattende forfatterskab. 

 

Intuition som sanse- og manifestationsevne

Med ovenstående omtale af intuitionsenergien, har vi foreløbig kunnet konstatere, at denne som grundevne for Jeget betragtet, dels viser sig som en særlig evne til at sanse livsmysteriets totale løsning, og dels som en evne til at ’undfange’ ideer og idémateriale til kreativ kunstnerisk aktivitet eller videnskabelig og/eller teknologisk opfindsomhed, af hvilke grunde intuitionsenergien kvalitativt og præstationsmæssigt er helt suveræn i forhold til de fem øvrige underbevidsthedsgrundenergier eller –evner. Dette forhold bliver ikke mindre synligt af, at intuitionsenergiens funktion tydeligt kan spores hos menneskehedens helt store førerskikkelser og velgørere gennem tiderne, de såkaldte ”verdensgenløsere” eller ”verdensfrelsere”, hvis værdi og betydning for den kosmisk set ’bevidstløse’ menneskehed frem for alt skyldes en fremragende beherskelse og benyttelse af verdensaltets altoverstrålende femte kosmiske grundenergi, intuitionsenergien eller intuitionsevnen. Det skyldes primært, at den sidstnævnte giver umiddelbar og permanent adgang til den lokalitet i Guds bevidsthed, der rummer al dennes visdom, nemlig i form af det såkaldte ”visdomsocean”. (Note 12)

 

Intuitionsenergien i naturprocesserne

I henhold til Martinus viser Intuitionsenergiens tilstedeværelse og fremtræden i naturens processer og adfærdsmønstre sig og kan stort set spores overalt og i alt, hvad der forstås ved naturens frembringelser, hvad enten disse forekommer i mikro-, mellem- eller makrokosmos. Det er i første række denne grundenergis tilstedeværelse i naturens skabelsesprocesser og –produkter, der medvirker til at disse kan inspirere ikke kun forfattere og kunstnere, men også videnskabsfolk, teknikere og opfindere etc., og netop fordi naturprocesserne og naturprodukterne er så umådeligt varierede, geniale, idérige og også ofte besidder en inspirerende skønhed og formålstjenlighed eller hensigtsmæssighed – det sidstnævnte i al fald ud fra en kosmisk synsvinkel betragtet. (Note 13)

     Eksempler på skønhed i naturen finder man blandt andet og måske ikke mindst i mineralrigets krystaller og krystalformationer, og i blomsterverdenens liv, former, farver og dufte, så vel som i dyrerigets og insekternes mangfoldige arter og former. Eksempler på idérig hensigtsmæssighed og formålstjenlighed ser vi både i organismernes interne og eksterne anatomi, og i disses biologiske funktioner og fysiologiske processer, samt i organismernes indbyrdes samspil og modspil, dels i form af ”kampen for tilværelsen”, men dels også i form af den såkaldte symbiose, som består i et samliv mellem artsforskellige organismer til fælles gavn og bedste. Symbiose kan undertiden ligefrem være en livsbetingelse for den ene eller begge de implicerede parter.

     Kendte eksempler på symbiose er f.eks. eremitkrebs’ samliv med søanemoner, hvor søanemonen med sine nældecellebesatte arme beskytter krebsen, der til gengæld indirekte fodrer sin ’partner’ med resterne fra sit måltid. Et andet eksempel er myrernes samliv med bladlus, hvor bladlusene forsyner myrerne med et sødt sekret og selv opnår en vis beskyttelse mod fjender, blandt hvilke f.eks. er mariehøns. Men der findes andre eksempler på symbiose mellem forskellige arter, både inden for plante- og dyreriget, herunder ikke mindst i insektverdenen. Udover symbiose mellem dyr indbyrdes og planter indbyrdes, eksisterer der i visse tilfælde også symbiose mellem dyr og plante. Et eksempel på det sidstnævnte forekommer i visse insekters tarmkanal, hvor der findes mikroorganismer, f.eks. bakterier, som synes at være uundværlige for insekternes udvikling og stofskifte.  

 

     Med denne kortfattede og bestemt ikke udtømmende beskrivelse og karakteristik af de syv kosmiske grundenergier, overbevidsthedsgrundenergien, som Martinus kalder ”moderenergien”, og de seks underbevidsthedsgrundenergier, som ifølge ham er følgende: instinkt-, tyngde-, følelses-, intelligens-, intuitions- og hukommelsesenergien, er der gjort et forsøg på at give den ikke-forhåndskyndige læser en mulighed for at sætte sig ind i en del af den kosmisk-psykologiske baggrund for min bedømmelse af en personlighed, som i dette tilfælde digteren H.C.Andersen. (Note 14)

 

     Den læser, som eventuelt skulle være interesseret i at stifte nærmere bekendtskab med Martinus’ højst interessante, dybt seriøse og fascinerende kosmiske analyser og facitter, kan det anbefales selv at læse Martinus’ egne værker. Desuden kan det anbefales, at læse Per Bruus-Jensens hovedværk: ”X” – en komplet indføring i Martinus’ kosmologi 1-4, som efter min opfattelse er et rosværdigt og – set fra mit synspunkt – uundværligt supplement til Martinus’ egne værker.

     Endvidere kan det anbefales den læser, som gerne vil have et ikke alt for omfattende, men alligevel kvalificeret og overskueligt overblik over det centrale indhold i Martinus’ kosmologi, at læse Svend Åge Rossens ”Martinus Verdensbillede – et idéhistorisk studie”, Forlaget Kosmologisk Information, Klint 2008.

 

 

© 2008 Harry Rasmussen.

 

 

 

Noter og kilder:

 

Note 1: Vedr. begrebet ”tankeklimaer”, se LB I, stk. 138. LB II, stk. 442-638. LB III, 642. LB VII, stk. 2658:25. Det Evige Verdensbillede (DEV) III, 33:1-81.

Note 2: Vedr. jordkloden som et levende væsen, Se LB I, stk. 58, 270, 274. LB II, stk. 378, 434. LB III, stk. 912. LB IV, stk. 1073, 1279-80. LB V, stk. 1915. LB VI, stk. 2025-6, 2145, 2147. - PBJ: Mennesket og livsmysteriet – introduktion til et kosmisk livssyn. Se deri især TILLÆG om jordklodens hjerneceller.

Note 3: Vedr. tyngde- og følelseslivets ’klimaer’: Se Per Bruus-Jensen: ”X” – en komplet indføring i Martinus’ kosmologi. Bind 1, stk. 1. 139.-1. 144..

Note 4: Her kan henvises til afsnittet Talentkerneprincippetom de livsvigtige ’talentkerner’ eller ’skæbnefrø’

Note 5: For mit eget vedkommende har jeg som følge af en blodprop i hjernen oplevet et heldigvis kun kortvarigt bortfald af korttidshukommelsen, som varede godt og vel et døgn. Langtidshukommelsen fungerede derimod udmærket, idet jeg sagtens kunne huske, hvad der var sket tilbage i tiden. Det mest bemærkelsesværdige ved hukommelsestabet var imidlertid, at jeg var ude af stand til at huske forløb, der var sket indenfor det nævnte tidsrum. Alt, hvad jeg havde set, oplevet, tænkt og sagt, eksisterede simpelthen ikke for mig. Det kunne altså sådan set have været ligegyldigt, om det overhovedet var sket eller ej. Men deraf lærte jeg især, hvor vigtig og absolut nødvendig hukommelsen er for os mennesker. Uden den ville vi ikke være i stand til at orientere os i hverdagen eller livet i det hele taget. I et lidt videre, erkendelsesmæssigt perspektiv betyder hukommelsessvigt eller –tab, at vi faktisk kun oplever og erkender verden i det omfang og den grad, som vores hukommelsesevne er i stand til at præstere. Hvad der ligger derudover har vi hverken viden eller anelse om. 

Note 6: Vedr. begrebet ’talentkerner’, se LB II, stk. 328, 357, 372-3, 465. LB III, stk. 923, 939-40, 941-3. LB IV, stk. 1191, 1270, 1434. LB V, stk. 1929, 1936. LB VII, stk. 1971, 1988, 2165-6, 2169, 2171-2, 2185. I princippet udgør pattedyrenes, herunder menneskenes, gener ligeledes ’frøkerner’, idet disse indeholder koderne til det dyr eller menneske, det i hvert enkelt tilfælde drejer sig om. Se LB II, stk. 413, 465. - Per Bruus-Jensen: ”X” – en komplet indføring i Martinus’ kosmologi. Bind 1, stk. 1. 248.-1.280. Samme Bind 2, stk. 2. 219.-2. 230.

Note 7: Vedr. et overblik over den udvikling, som individet gennemgår indenfor rammerne af spiralkredsløbet, kan henvises til Den eventyrlige livscyklus (1) om individets kosmiske ’rejse’ i indviklingsbuen.  Den eventyrlige livscyklus (2) – om individets kosmiske ’rejse’ i udviklingsbuen.

Note 8: Se f.eks.  Ateisme og materialisme – om de filosofiske hovedproblemer og Martinus’ opfattelse af ateisme og materialisme.

Note 9: Se f.eks. Intuition og personlighedom forholdet mellem personlighed og intuition

Note 10: Vedr. Martinus’ omtale af sin kosmiske bevidsthed, se LB I, stk. 10, 19-22. – PBJ: Sol & Måne. Andet afsnit. Forlaget Nordisk Impuls 2001.

Note 11: Vedr. emnet ”kosmisk bevidsthed” og herunder ”kosmiske glimt”,  se f.eks. LB I, stk. 58,121, 203, 259. LB II, stk. 445, 447, 457, 459, 490, 506. LB III, stk. 642, 639, 647, 758, 815, 820-1, 875, 986. LB IV, stk2391,. 1188, 1191, 1310, 1423, 1434, 1547, 1552, 1557, 1567, 1572, 1590. LB V, stk 1662, 1725. LB VI, stk. 2001, 2075-6, 2092-3, 2100, 2356, 2376, 2391. LB VII, stk. 2397, 2497, 2520, 2604, 2630, 2648, 2652, 2657, 2658:19. - Per Bruus-Jensen: ”X” – en komplet indføring i Martinus’ kosmologi. Bind 1, stk. 1. 166.

Note 12: Vedr. Martinus’ omtale af ”visdomsoceanet”, se LB VII, stk. 2554. – Per Bruus-Jensen: ”X” – en komplet indføring i Martinus’ kosmologi. Bind 1, stk. 1. 165.

Note 13: Vedr Martinus’ omtale af intuitionsenergien, se LB I, stk. 175-80, 185-6, 194-209, 213-8, 220. LB II, stk. 355, 361, 366-8, 590, 638. LB III, stk. 642, 943. LB IV, stk. 1105, 1587, 1275. LB V, stk. 1686, 1882, 1923, 1927.LB VI, stk. 2139, 2188-9, 2191-4. LB VII, stk. 2616, 2618. 2645-7, 2654:24, 2657, 2658:11, 2658:29-31, 2660. DEV I, stk. 13:9. DEV II, stk. 21:6, 22:3/II. DEV III, stik. 27:2, 30, 33:72. DEV 4, stk. 35.5, 36.7, 36.10, 37.19, 38.24.       Per Bruus-Jensen: ”X” – en komplet indføring i Martinus’ kosmologi. Bind 1, stk. 1. 163.-1. 169..

Note 14: Vedr. H:C.Andersens personlighed, se f.eks. min bog ”H.C.Andersen, H.C.Ørsted & Martinus”. Forlaget Kosmologisk Information 1997. Se endvidere diverse afsnit vedr. samme emne her på hjemmesiden.

 

 

© 2008 Harry Rasmussen.