Forstandens Isslot

- nogle personlige tanker

 

 

Indledning

Vel, kære læser, at læse og få det fulde udbytte af den geniale digter H. C. Andersens litterære værker, hvad enten det drejer sig om hans digte, eventyr og historier eller romaner, kræver faktisk lidt af et seriøst studium. Men selvfølgelig vil man kunne læse hans værker rent spontant og umiddelbart og alligevel få et rimelig godt udbytte af det, og det er jo også, hvad de fleste almindelige læsere gør med glæde og fornøjelse. Imidlertid er og har min egen tilgang til og beskæftigelse med Andersens liv og værker for det meste haft karakter at et egentligt studium i alle de år, i skrivende stund har det varet fra mit 15. år i 1944 og til mit nu foreløbig snart 88. år, et spand på mere end 70 år. Det samme gælder principielt også mit studium og forståelse, eller mangel på samme, af Martinus’ geniale verdensbillede eller kosmologi, som i hvert fald foreløbig har varet i omkring 60 år. Men det er med største ydmyghed, at jeg i nu efterhånden mange år har tilladt mig at offentliggøre mine skriverier, dog i bevidstheden om, at der foreligger en mulighed for, at jeg kun har fattet og forstået en brøkdel af Andersens naturel og hans forfatterskab, så vel som af Martinus’ naturel og omfattende forfatterskab. For mine læsere er dette naturligvis – og heldigvis – underordnet eller ligegyldigt, for enhver har lov til at mene, at mine skriverier er inderligt unødvendige og overflødige her midt i det forunderlige eventyr, der hedder LIVET eller TILVÆRELSEN.

 

For resten vil jeg her gerne udtrykke min store taknemmelighed overfor min ven og professionelle kollega gennem mangfoldige år, Jakob Koch, som er den, der lige siden hjemmesiden LIVETS EVENTYRs start i juni 2005, har fungeret som kyndig og engageret webmaster. Han har desuden også været og er fortsat dedikeret webmaster på vores fælles hjemmeside DANSK TEGNEFILMS HISTORIE 1919-2000: http://www.tegnefilmhistorie.dk/.  Men nu til mit egentlige ærinde i dette tilfælde:

 

Med forstandens kølige, diskursive og dialektisk ræsonnerende logik fanges og fængsles man, lige som tilfældet er med drengen Kay i H.C. Andersens eventyr Snedronningen, der pludselig får et vrangsyn på alt og alle. Med sit forandrede syn bliver han tilbeder af den diabolske Snedronning, som fører – eller måske rettere sagt forfører - ham med sig langt bort fra barndomshjemmet og til sit strålende slot eller palads på Nordpolen, hvor alt er gjort af kulde og iskrystaller. I sit begær efter at kunne begribe livet og verden i forstandskategorier, er han blevet en slags frivillig og til at begynde med glad ’fange’ i ”Forstandens Isslot”. Det sidstnævnte forstået som naturalismens og materialismens reduktionistiske intellektuelle verdensbillede, hvor alt gøres op i matematiske tal og kemiske formler, og hvor man ikke er i stand til at se ud over de fysisk-kemiske kræfter og lovmæssigheder, som i henhold til naturvidenskaben er enerådende og altdominerende i verdensaltet. I nævnte eventyr er pointen imidlertid, at det kun er via en dybere forening af forstand og følelse, at man vil være i stand til at opleve tilværelsens forunderlighed, i det nævnte eventyr påvist ved, at den lille Gerda gennem en del strabadser går ud i verden, for at søge efter sin barndomskammerat, Kay, som er ”Snedronningen”s fange i ”Forstandens Isslot”. Dér bruger han tiden til i forsøget på at lægge den brik i forstandens puslespil, der hedder ”Evigheden”, thi kun ved at finde og indpasse den ’brik’ i spillet, vil det være muligt at ’løse’ livsmysteriets gåde. (Note 1)

 

Det er altså i henhold til H.C. Andersen også kun ved at inddrage evighedsperspektivet i sin tænkning og livs- og verdensanskuelse, at det kan lykkes at fatte og begribe den guddommelige helhed, der skjuler sig bag ved alle de materielle ting og foreteelser. Det er i en vis forstand barnesindet, der atter må mobiliseres, ikke som det umodne, uerfarne og godtroende sind, men som den umiddelbare, tillidsfulde og optimistiske følelse eller oplevelse af, at livet eller tilværelsen i grunden er, sådan som denne umiddelbart giver sig ud for at være, men vel at mærke uden fordomme og gustne betragtninger. Præcis sådan, som pigen Gerda i samme eventyr oplever det, uden først at bekymre sig om eller gruble forstandsmæssigt over tilværelsens for forstanden gådefulde natur.

 

Vi ser altså, at sansningen og oplevelsen af livet normalt er præget af, at der basalt set er to slags sind eller psyke, repræsenteret ved de to køn, det maskuline og det feminine, men ikke kun i form af de to køn, for manden har også følelse og kvinden også forstand eller intellekt. Hvert af kønnene rummer altså begge køns karakteristika i sig, men vel at mærke i en graduerende skala både i individerne selv og mellem individerne indbyrdes. Nogle mænd har mere intellekt og meget lidt følelse, mens nogle kvinder har meget følelse og kun lidt intelligens. Endnu færre individer har et harmonisk forhold mellem følelse og intelligens i deres sind, og det er i denne indbyrdes balance, at individet har mulighed for at opleve, at verden og livet er et under og det største eventyr, der findes. I den oplevelse er livet eller eksistensen på trods af sine modsætninger og omvekslinger, behagelige og glædelige så vel som ubehagelige og sorgfyldte, en evigt uophørlig foreteelse. Og i forståelsen heraf, indser individet, at tilværelsens modsætninger gensidigt forudsætter og betinger hinanden: Intet lys uden mørke eller omvendt, ingen glæde uden smerte eller omvendt, intet godt uden ondt eller omvendt, intet liv uden død eller omvendt.

 

På den baggrund forstår individet med det harmoniske sind, at der i virkeligheden er tale om, at det såkaldt gode kan karakteriseres som det behagelige gode og det såkaldt onde som det ubehagelige gode. Og dette er jo netop, hvad en vismand, som eksempelvis Martinus, belærer os om via sin kosmologi eller åndsvidenskab. Om denne vil man kunne læse nærmere i f.eks. 1. Hovedafsnit: Kortfattet indføring i Martinus’ kosmologi. Heri gør han også dybdegående rede for det, han betegner som ”det seksuelle polprincip”, som netop handler om de to køn i form af to seksuelle ’poler’ og sind. For resten det, som dybdepsykologen C. G. Jung betegner som det feminine anima og det maskuline animus. (Note 2)

 

Men man er jo som formentlig bekendt sig selv nærmest, så derfor er det ærindet her, at skildre mit eget forhold til primært tilværelsesmysteriet og sekundært til Andersens livs- og verdensanskuelse og Martinus’ verdensbillede eller kosmologi. Så vidt jeg kan se og forstå, drejer tilværelsesmysteriet sig grundlæggende om, at ’noget’ i form af verden og livet i det hele taget er til eller eksisterer, og om den måde, hvorpå dette ’noget’ er organiseret eller indrettet og udfolder sig på. Det har Martinus sin helt egen klare og velbegrundede opfattelse af og forklaring på, men da jeg ikke af personlig erfaring og viden ejer Martinus’ indsigt eller de evner, som primært i form af både en udviklet intelligens og en ligeledes højt udviklet intuitionsevne, satte ham i stand til at kunne skue de bag den ydre, fysiske verden universalt gældende kræfter og lovmæssigheder, har jeg måttet forlade mig på, hvad min egen begrænsede forstand og opfattelse og erfaringer har kunnet fortælle mig om verden og livet. Det skal dog ikke forstås sådan, at jeg ikke anerkender Martinus’ verdens- og livsopfattelse i form af hans verdensbillede som værende en tilmed højst inspirerende hypotese, som det i høj grad er værd at tage med i sine betragtninger og afprøve gyldigheden af. Det studium og det arbejde har jeg da også selv benyttet mig af lige siden jeg for alvor lærte det at kende i efteråret 1957 og indtil nu i 2017, hvilket vil sige i omkring 60 år, og særlig intensiveret efter at jeg i 1996 blev folkepensionist og dermed fik ekstra tid til det.

 

Det tabte Paradis

Som barn og ung var jeg i lighed med eventyret ”Snedronningen”s Kay åben og tillidsfuld overfor verden og livet, som stort set formede sig hyggeligt, rart og venligt imødekommende. Først og fremmest takket være mine kærlige og omsorgsfulde forældre og familie og i nogen grad også takket være de fredelige danske samfundsforhold i 1930’erne og indtil den 9. april 1940, da mørke kræfter fra Nazi-Tyskland besatte og kastede en skygge af frygt og uhygge over livet i lille Danmark. I april 1940 var jeg knapt 11 år og ved befrielsen i maj 1945 var jeg knapt 16 år. Jeg gik ud af skolen som 14-årig, fordi jeg ønskede at komme i lære som animator af tegnefilm, og som sådan arbejdede jeg fra juni 1943 til juni 1945. Arbejdet foregik på tegnestuerne primært i Frederiksberggade 28, få minutters gang fra Københavns Rådhusplads med det ærværdige gamle rådhus, hvis klokkespil med sine daglige tolv malmfulde slag klokken 12 middag, havde lydt lige siden nytårsaften 1903-1904, hvor den impossante bygning endnu knapt nok var blevet taget i brug.

 

De oplevelser og erfaringer, som jeg – og mange med mig – gjorde under besættelsestiden, indbefattede ikke mindst bekendtskab med livets smerte- og sorgfulde modstykke:  Døden. Vel at bemærke andres smerte, sorg og død, som blandt andet blev de modstandsfolk og deres pårørende til del, der satte livet til i forsøget på at byde den barske og kompromisløse besættelsesmagt modstand. Herunder omkom også civile og i den sammenhæng uskyldige mennesker. England gjorde sit til i forsøget på indirekte at hjælpe den danske modstandsbevægelse og samtidig direkte bekæmpe tyskerne og deres håndlangere. Personligt oplevede og så jeg angrebet på tyskernes højborg i København, i form af bombardementet af Shellhuset den 21. marts 1945, hvor det berygtede og frygtede tyske hemmelige Geheime Staats Polizei, forkortet til GeStaPo, havde deres hovedkvarter.

 

Om dette bombardement og de forfærdelige følger det fik, har jeg skrevet i min selvbiografi, som jeg derfor vil tillade mig at citere fra her:

 

(Citat)

Shellhuset bombet

Onsdag den 21. marts 1945 fandt der et delvis vellykket britisk luftangreb sted på Gestapo-hovedkvarteret Shellhuset i København. Shellhuset lå på hjørnet af Kampmannsgade og Vester Farimagsgade, ikke mange hundrede meter fra stedet, hvor vi arbejdede. Men selve angrebet kom vi, der arbejdede på tegnestuen i Frederiksberggade, til at opleve på noget nær nærmeste hold. Angrebet fandt sted om formiddagen omkring kl. 11 og på det tidspunkt blev vi opmærksomme på, at der foregik noget usædvanligt, idet vi pludselig hørte en højlydt motorlarm over hovederne på os og fulgt af en hurtigt gentaget dunkende lyd. Vi blev efterfølgende klar over, at det måtte være en af de jagermaskiner, der ledsagede bombeflyene, som fløj lavt hen over byens hustage og det gav meget kraftig genlyd i den snævre skakt af en gårdsplads, der var inde bag ejendommen i Frederiksberggade 28.

 

     Formentlig kom angrebet fuldstændig bag på det danske beredskab, for sirenerne kom ikke i brug, og ligeledes på tyskerne, men antiluftskytsstillingen på taget af Dagmarhus lige ovre på den anden side af Rådhuspladsen, nåede alligevel at komme i brug, for det var formentlig derfra den dunkende lyd hørtes. Kort efter hørtes de hule drøn fra de eksploderende bomber, der blev kastet ned over Shellhuset, og hvis trykbølger knuste mange kontorvinduer i bygningerne på Rådhuspladsen og sugede glasskår og løse papirer, som fakturaer og maskinskrevne breve, ud og spredte disse hen over det meste af Rådhuspladsen. Trafikken var gået i stå overalt, formentlig fordi den kørende del af denne afventede, hvad der videre ville ske. Den usædvanlige stilhed i det ellers så larmende trafik føltes knugende.

     Dette sidstnævnte var vi nogle stykker fra tegnestuen, der blev vidner til, idet vi skyndte os ned på gaden og hen over Rådhuspladsen. Vores arkivar Bjørn, kaldet ”Largo” og jeg fulgtes ad, da vi gik over på Vestre Boulevard (den nuværende H.C. Andersens Boulevard) og gennem den vestlige del af Studiestræde ved Studentersamfundets bygning og over til broen over Jernbanegraven ved Hammerichsgade over til Kampmannsgade lige overfor det brændende Shellhuset, der lå på hjørnet af sidstnævnte gade og Vester Farimagsgade, og som nærmest var skjult bag en stor og tæt sort røgsky, som samtidigt formørkede himlen. Selvom bombardementet åbenbart var forbi på det tidspunkt, turde vi naturligvis ikke vove os nærmere på den stadig brændende og vældige 6-etagers bygning, hvorfor vi en kort tid blev stående i ly af broens svære stenrækværk. Synet, vi så, var uhyggeligt, ikke mindst fordi der var fuldkommen stilhed overalt omkring os.

 

 

Blandt de mange store københavnske ejendomme, der i løbet af besættelsestiden var blevet beslaglagt af tyskerne, var også Dagmarhus på hjørnet af Vester Boulevard (det nuv. H.C. Andersens Boulevard) i forgrunden og Jernbanegade til venstre i billedet. Alle bygningens forretninger og virksomhedskontorer blev lukket og de ansatte forment adgang. Dagmar Bio – nederst til venstre i billedet – fungerede som biograf for værnemagten. På taget blev der anbragt antiluftskyts-stillinger, som tydeligt ses på billedet, hvilket selvfølgelig skyldtes, at huset var hjemsted for bl.a. ”den højere SS- og Politifører Pancke”. Normalt lå Dagmarhus fuldt oplyst om natten, men under luftalarmer slukkedes alt lys.  – Foto lånt fra ”Årets største begivenheder i billeder 1943-45”, bind 2. A/S Bogforlaget DANA – Fruens Bøge 1952.

 

 

Herover ses et luftfoto over jernbaneterrænet ved Vesterport den fatale formiddag onsdag den 21. marts 1945, da en formation engelske bombefly, fulgt af beskyttende jagerfly, bombeangreb Shellhuset i København. Fotoet er formentlig taget fra en af de jagere, der ledsagede bombeflyene.  Shellhuset ses helt til højre i nederste hjørne af fotoet, men så vidt det kan bedømmes før den kastede bombe detonerede. Bomberne var tidsindstillede til først at sprænges efter at bombeflyene var nået væk fra stedet. Et af de lavtflyvende bombefly ses helt til venstre midt i billedet, på vej væk fra stedet. Til højre for flyet ses en større bygning, som ligger lige overfor Palads Teatrets dengang hvide bygning, hvis udgangsside ligger ud mod Hammerichsgade, der løber langs med Banegraven. Lige over for de nævnte to bygninger ligger broen over til Kampmannsgade og Shellhuset. Det var her – jf. hovedteksten – at Largo og jeg krøb i skjul bag broens stenrækværk og så det uhyggelige syn af det brændende og røgindhyllede Gestapo-hovedkvarter. Se næste foto nedenfor. – Foto: Kilde ukendt. 

 

     Efter det uhyggelige syn af den brændende og rygende bygning, skyndte vi os noget chokerede tilbage til tegnestuen, hvor vi fortalte om, hvad vi havde set. Mærkværdigvis så vi slet ingen tyske soldater eller Hipo-folk undervejs, men jeg har ingen forklaring på, hvorfor det ikke var tilfældet. Men alt virkede, som om det var gået i stå, så at stilheden blev meget mærkbar.

     Det var svært at koncentrere sig om tegnearbejdet efter den oplevelse, og resten af dagen gik da også mest med indbyrdes snak om, hvad det var, der var sket og hvorfor. Men alt hvad man vidste, var kun, at Shellhuset var hovedkvarter for Gestapo og at der sad danske modstandsfolk som fanger i husets loftsetage.

 

     Det var en frostkold dag, og et tyndt lag sne – eller var det aske? - lå overalt, erindringen husker det ikke klart. Efter fyraften kl. 17 cyklede jeg hjem og fik aftensmad, og fortalte naturligvis mine forældre og søskende, hvad jeg have hørt, set og oplevet. Deres reaktion var for de voksnes vedkommende dyb alvor og tavshed. Da vi kl. 18,30 hørte i Radioavisen, at Jeanne d’Arc-Instituttet, kaldet Den franske Skole, på Frederiksberg Allé og nogle omkringliggende beboelsesejendomme også var blevet bombet, og at mange var blevet dræbt og såret, vaktes der i mig en uimodståelig trang og videbegærlighed til at ville se de ramte steder, og da jeg efter aftensmaden gik over til min kammerat, Jørgen, spurgte jeg, om han ville med ud og se, hvad der var sket. Det ville han gerne, hvorfor vi skyndsomst ilede hen til linje 18’s stoppested på Jagtvej lige for enden af Jægersborggade og kørte med sporvognen ud til Frederiksberg Runddel, hvor vi stod af og spadserede ned ad Frederiksberg Allë mod stedet, hvor Den franske Skole var beliggende.

 

 

Herover ses det på sin vis vellykkede og effektive resultat af det engelske luftbombardement af Shellhuset onsdag den 21. marts 1945.  Bygningen ses her fra den side, der vender ud mod Kampmannsgade, og med Autoværksted, garager og andet overfor, som dog intet havde med Shellhuset at gøre. Det er Vestre Farimagsgade, der ses til højre i billedet. - Foto lånt fra ”Årets største begivenheder i billeder 1943-45”, bind 2. A/S Bogforlaget DANA – Fruens Bøge 1952. 

 

     Det var mørkt og kun det afskærmede lys fra lygtepælene oplyste alléen, som var dækket af et tyndt lag sne og indhyllet i et tåget, gulgråligt og spøgelsesagtigt skær. Samtidigt hvilede der en sødlig-sveden lugt over det hele, som blev stærkere, jo nærmere vi kom ulykkesstedet. Tættere på Den franske Skole konstaterede vi, at alleen var afspærret med rød-hvide bånd på tværs af gaden, for at markere adgang forbudt for uvedkommende. For at komme endnu tættere på selve ulykkesstedet, måtte vi gå en omvej ad Kochsvej og ned ad Henrik Steffensvej, som mundede ud i Frederiksberg Allé, omtrent lige overfor den bombede skole.

     Det syn, der mødte os, har jeg aldrig glemt, for det jeg så, var resterne af en sammenfalden, sodsværtet og endnu rygende ruin af en bygning, som bortset fra de tilbageværende ydermure med gabende tomme vindueshuller, nærmest lignede en stor dynge affald, oven på hvilken nogle brandfolk endnu gik og slukkede ild de steder, hvor denne havde tendens til at ville blusse op.

     Det mest bemærkelsesværdige og ejendommelige var, at bortset fra Jørgen og mig selv og nogle få andre, mænd og kvinder, som også stod ved den afspærrede ende af Henrik Steffensvej, var der næsten ingen mennesker på stedet, og dertil kom, at stilheden og tavsheden hvilede tungt over hele det dystre sceneri. 

 

     På det her omtalte tidspunkt vidste jeg ikke andet om bombardementet af Shellhuset og Den franske Skole og de omkringliggende boligejendomme, end det, jeg selv havde set på stederne og hørt i Radioavisen, og især det sidstnævnte var ikke meget. Tyskerne benyttede jo straks bombardementet som en kærkommen anledning til at angribe de allierede for brutalitet og hensynsløshed imod civilbefolkningen. Men disse ensidige, propagandistiske angreb havde vi efterhånden vænnet os til, så at de ikke blev taget alvorligt. Og hvad angik pressen, vidste vi jo, at denne var censureret, så at man ikke fik alt at vide ad den vej. Derimod kunne man i bedste fald håbe på, at den illegale presse vidste og kunne berette mere om, hvad der rent faktisk var sket og hvordan og hvorfor det var sket. Men indtil videre måtte vi af tidsmæssige grunde afvente den illegale presses reaktioner.

 

     Mange år senere, end begivenhederne fandt sted, og før min beskrivelse af disse her i selvbiografien, har jeg på hjemmesiden Dansk Tegnefilms Historie 1919 – 2000 beskrevet bombardementet af Shellhuset og hvad dermed fulgte, og da den beretning vil være egnet som et godt supplement til min ovenfor anførte beskrivelse, vil jeg tillade mig at henvise til den her. Den vil kunne læses på http://www.tegnefilmhistorie.dk/ under afsnittet ” Palladium A/S træder til”.

    Her skal jeg dog gengive nogle enkelte citater fra den nævnte hjemmeside, som uddyber og supplere min ovenstående og efterfølgende beskrivelse af begivenhederne omkring bombardementet af Shellhuset:

     Shellhuset, som var – og efter senere genopbygning fortsat er - beliggende på hjørnet af Vester Farimagsgade og Kampmannsgade, var blevet beslaglagt af tyskerne i slutningen af februar 1944 og indrettet som hovedkvarter for Gestapo. Her fandt der tredje grads forhør og flere former for grov tortur af arresterede danske modstandsfolk sted, og som en slags ’beskyttelsesforanstaltning’ mod mulige flyangreb, havde tyskerne meget snedigt indrettet den fem etager høje bygnings tagetage med en række fængselsceller, hvor særligt betydningsfulde fanger blev anbragt.

 

Herover stimler folk sammen foran den brændende franske Skole, hvis bygninger på dette tidspunkt endnu ikke er totalt udbrændte og delvis styrtet sammen. Muren med indgangsportalen foran skolen står der også endnu, men blev senere formentlig revet ned, for at give plads til redningsarbejdet. – Fotoet er lånt fra Krigsaviserne 1940-1945, Del 49. 1999.

 

 

Herover ses det tragiske og ulykkelige resultat af den uheldige side ved det engelske bombeangreb på Shell-Huset: Den totalt udbrændte franske Skole, hvis ruiner taler deres tydelige sprog om sammenstyrtning af bygningernes indre. Noget af det, der var medvirkende til, at så mange børn og voksne mistede livet eller blev sårede og forbrændte. Det var dette triste og dystre syn, men i halvmørke, som mødte min kammerat Jørgen og mig, da vi hen på aftenen den 21. marts, tog ud til Frederiksberg Allé for at se, hvad der var sket. - Foto lånt fra ”Årets største begivenheder i billeder 1943-45”, bind 2. A/S Bogforlaget DANA – Fruens Bøge 1952.

 

     Shellhuset, som var – og efter senere genopbygning fortsat er - beliggende på hjørnet af Vester Farimagsgade og Kampmannsgade, var blevet beslaglagt af tyskerne i slutningen af februar 1944 og indrettet som hovedkvarter for Gestapo. Her fandt der tredje grads forhør og grov tortur af arresterede danske modstandsfolk sted, og som en slags ’beskyttelsesforanstaltning’ mod mulige flyangreb, havde tyskerne meget snedigt indrettet den fem etager høje bygnings tagetage med en række fængselsceller, hvor særligt betydningsfulde fanger blev anbragt. Derfor var det heldigt, at englænderne havde trænet piloterne i at flyve ind fra lav højde og kaste bomberne mod siden af huset i omkring anden til tredje sals højde. Denne del af aktionen forløb nogenlunde planmæssigt, idet det lykkedes for flere af fangerne, som var fremtrædende medlemmer af den danske modstandsbevægelse, at undslippe. Formentlig blev de undslupne fanger også hjulpet af medlemmer af modstandsbevægelsen, for hvilke angrebet ikke kom helt uventet og som derfor stod parate til at handle hurtigt og føre deres befriede kammerater i sikkerhed..

 

     Shellhuset udbrændte stort set totalt og efterlod en rygende ruin, hvis røg blandedes med røgen fra naboejendommene, som den voldsomme ild havde bredt sig til. En del fanger samt omkring 100 Gestapo-folk omkom som en direkte følge af flyangrebet, men prominente fanger som f.eks. professor Mogens Fog og redaktør Aage Schoch, overlevede takket være en modig politiassistent, som fandt vej ud og ned gennem den brændende bygning, mens det for andre lykkedes at redde sig ud på den uskadte del af facaden og derfra vove det risikable spring ned på fortovet, som dog kostede en enkelt fange livet. Men lykkeligvis blev de reddede hurtigt bragt væk fra stedet og i sikkerhed, formentlig af tilkomne folk fra modstandsbevægelsen. Senere kunne de overlevende fortælle om, at det kort efter angrebet var lykkedes dem at formå en lamslået tysk fangevogter til at låse celledørene op, så fangerne kunne slippe ud og prøve på at finde muligheder for at redde sig og medfangerne i relativ sikkerhed.

 

     Mens selve angrebet på Shellhuset måtte betegnes som et succesfuldt præcisionsarbejde, så fik aktionen nogle højst uheldige og ulykkelige følger, dels fordi et af de engelske fly styrtede ned i Fælledparken, og dels – og naturligvis især - fordi et andet af flyene under indflyvningen over Statsbanernes terræn ramte en af lysmasterne ved Enghavevej og derved blev så beskadiget, at det ikke var muligt for piloten at rette flyet op igen. Det styrtede ned lige ved siden af Den franske Skole, også kaldet Jeanne d’Arc-Instituttet, på Frederiksberg Allé, hvor flyets bombelast eksploderede og sendte flammer og røg højt til vejrs. De ledsagende flys piloter opfattede i et splitsekund, at der her var tale om bombemålet, hvorfor de pligtskyldigst tømte deres bombelaster over stedet, - med katastrofale følger for både mennesker og bygninger. Dels for børnene og nonnerne i Den franske Skole, hvor 86 børn og 13 voksne omkom, men også for flere mennesker i det omliggende boligkvarter: Sønder Boulevard, Henrik Ibsens Vej, Amicisvej og Maglekildevej, som også blev ramt af bomber. Nogle blev dræbt, medens andre blev midlertidigt boligløse.

     Selve flyangrebet kom i øvrigt så overraskende for tyskerne og det danske civilforsvar, at man end ikke nåede at udløse sirenerne, som skulle have advaret befolkningen. Og også for københavnerne kom aktionen som en kæmpeoverraskelse, fordi man næsten ikke kunne tro, at et sådant angreb ville være muligt. Men glæden over udslettelsen af det forhadte Gestapo-hovedkvarter, blandedes jo unægtelig smerteligt med de utilsigtede følger, angrebet fik.

 

     Det var et uhyggeligt og trist syn, også selvom vi vidste at Shellhuset var hovedkvarter for den mest forhadte og berygtede del af den tyske besættelse af Danmark, nemlig Gestapo. Disse sadistiske bæster var der ingen af os, der havde noget tilovers for, tværtimod ønskede vi dem derhen, hvor en del af dem nu sikkert var havnet, nemlig i et brændende flammehelvede. Men vi vidste naturligvis også, at der var civile danskere ansat i huset, bl.a. kontordamer, som ufrivilligt formentlig har fulgt deres arbejdsgivere i døden.

     Det ulykkelige bombardement af Den franske Skole, som jo udelukkende var for piger, blev en af Besættelsestidens mest tragiske begivenheder, og de omkomne elever og lærere, alle af kvindekøn og lærerne nonner, er blevet mindet ved en højtidelighed hvert år på årsdagen lige siden. Skolen blev ikke genopført, men der er rejst et monument til minde om de omkomne. De Royal Air Force-piloter, der deltog i flyangrebet hin skæbnesvangre dag, og som overlevede, har flere gange været gæster under mindehøjtideligheden, idet de som personer var mindst lige så berørte af de ulykkelige begivenheder, som pårørende til de omkomne.

     Men midt i al sorgen og bedrøveligheden bør man ikke glemme, at der også var mange af eleverne og flere af de voksne, der overlevede den uhyggelige dag i befrielsesåret 1945. Flere af pigerne har som voksne kunnet fortælle om, hvad de oplevede og hvordan de på trods af indespærring i de brændende bygninger blev reddet. Blandt disse var en af mine svigerinder, på det nævnte tidspunkt 5 år, som lejlighedsvis, når talen faldt på dengang, kunne berette om sine egne tragiske oplevelser af lemlæstede og døde kammerater.

 

     Men det er vel forståeligt, at der i dagene efter de sørgelige begivenheder var en noget trykket stemning blandt københavnerne, og ikke mindst hos os på tegnestuen. En stemning, som for resten blev forstærket af, at vi i de følgende dage fra tegnestuens vinduer kunne se det mærkværdige syn af hestetrukne vogne med åbent lad, overdækket af presenninger, som dog ikke formåede helt at skjule vognenes uhyggelige last af en bunke forkullede menneskelig. En kulsort arm stak ud her, et lige så sort ben dér, så der ingen tvivl kunne være om, at det drejede sig om de ulykkeligt omkomne efter bombeangrebet på Shellhuset, særligt ikke, da vognene kom derfra og via Axeltorv, Jernbanegade, Rådhuspladsen og Frederiksberggade fortsatte videre ad Strøget over Kgs. Nytorv og Bredgade til Kastellet.

     Det så ejendommeligt ud med disse nødtørftigt overdækkede hestevogne, trukket af en enkelt hest og med en enlig tysk soldat som kusk, som sad ubevægelig sammensunket på sit sæde med tømmen i den ene hånd og en lang pisk i den anden. Det var som et billede på dødens agepost, som havde hentet sin ’høst’ af nyligt afdøde, og nu var på vej gennem et stærkt trafikeret og menneskemyldrende Strøget, for at skaffe de uigenkendelige døde kroppe af vejen.

 

     I øvrigt opfattede modstandsbevægelsen flyangrebet på Shellhuset med rette eller urette som et signal om, dels at det danske Frihedsrådet i London og dettes lokale medlemmer i Danmark havde indflydelse, og dels at englænderne nu betragtede Danmark som allieret. Begivenhederne i den nærmest følgende cirka halvanden måned, skulle da også vise sig at få afgørende betydning for Danmark og danskerne. Ingen eller kun få var længere i tvivl om, at besættelsesmagtens dage for alvor var talte, men som bekendt forekommer der ofte stærk kulde før vejret slår over i forår. Marts er den måned, hvor kulde og varme for alvor tager livtag med hinanden, og bedst som det synes allerkoldest i vejret, titter vintergæk og erantis frem af jordsmonnet og bebuder forårets komme. (Citat slut)

 

     Det er for resten interessant at konstatere, at aviserne – eller i hvert fald ”B.T.” i udgaven dagen efter, torsdag den 22. marts 1945, kun indirekte omtaler det engelske luftbombeangreb og ikke med så meget som en antydning af et ord nævner, at bombardementet gjaldt Shellhuset. Avisen nævner og omtaler udelukkende kun tragedien omkring Den franske Skole og de boligejendomme i nabolaget, der også var blevet ramt af bomber. Til ”B.T.”s og avisernes forsvar må man i øvrigt sige, at de af gode grunde ikke kunne have et fuldt overblik over begivenhederne og disses forløb allerede dagen efter det skete. Men når Shellhuset slet ikke nævnes, skyldes det sandsynligvis at den tyske pressecensur endnu ikke fra højere sted havde modtaget anvisning på, hvordan bombardementet skulle beskrives overfor offentligheden. Disse forhold skal man være opmærksom på, når man læser de herefter følgende nok så dramatiske og makabre citater fra ”B.T.”, som gengives, fordi bombningen af Shellhuset og uheldet med Den franske Skole og boligejendommene er vigtige i sammenhæng med forståelsen af tiden dengang.

 

110 Døde paa Hospitalerne
Sidste Opgørelse over Ofrenes Antal

2 Brandmænd blandt de Omkomne

 

Ritzaus Bureau meddeler:

Indtil Kl. 7 i Morges opgjorde man paa Kommunehospitalets Centralkommando, at der til de københavnske Hospitaler i alt var indbragt 420 Personer. Heraf er 110 Døde, og af de Saarede er 140 indlagt. 170 er lettere saaret.

 

Redningsarbejdet fortsættes

Natten igennem

Der har Natten igennem været fuld Gang i Oprydningsarbejdet paa de forskellige Katastrofesteder i Byen

 

I Ejendommen Sdr. Boulevard 106, hvor der faldt et Par Bomber, maatte Arbejdet indstilles ved 2-Tiden som følge af en tidsindstillet Bombe.

     Beboerne blev evakueret, og der blev sendt Bud efter Sprængningskommandoen. Redningsarbejdet i Vesterbro-Ejendommen ventes imidlertid genoptaget til Morgen. Man regner med i alt otte Dræbte i denne Ejendom, og i Morgentimerne fik man eet af Ligene draget frem.

 

Kl. halvtre naaede man frem til Kældrene

under den franske Skole

     Ved 2,30-Tiden naaede Redningsmændene ind til den sammenstyrtede Kælder i den franske Skole. Det viste sig, at langt de fleste af Børnene var døde. Og desuden fandt man to Brandmænd fra Frederiksberg Brandstation, som var dræbt under de sammenstyrtede Murbrokker.

 

To dræbte Brandmænd

Det var den 52-aarige Reservebrandmester Oscar Dalby, Dalgas Boulevard 124, og den 25-aarige Brandmand Svend Hansen, Tryggevældevej 133. Under Redningsarbejdet var i alt syv af Brandmændene blevet lukket inde, men det lykkedes de tre af dem at naa ud. De var dog alle lettere kvæstet.

 

Endnu Lig under Ruinerne

Om Redningsarbejdet oplyser Vicebrandchef Mygind fra Frederiksberg, at man mener, at der i flere af de ramte Ejendomme ligger Lig under Ruinerne. Saaledes mener man, at flere er indebrændt i Ejendomme paa Maglekildevej, og man kan heller ikke se bort fra, at der er gaaet Menneskeliv tabt i Villaerne paa Amicisvej.

 

14 Lig fundet paa eet Sted

Under Branden paa den franske Skole har man i en Dør i det nordøstlige Hjørne set flere Børn og Voksne kigge ud kort efter Luftangrebet og paa Stedet fandt man sent i Nat 14 Lig.

     Ved 3-Tiden i Morges meddelte Brandchef Bang de ventende Forældre, der var forsamlet i Allé-Scenens Teatersal, at der ikke mere var noget Haab om at redde Levende ud af Ruinerne.

 

Mange Redningsfolk kvæstet

Til Retsmedicinsk Institut er indbragt Ligene af tre Piger og en Dreng fra den franske Skole. De er alle ukendte. Fra Teknologisk Institut er indbragt Liget af en Mand, Værkfører Carl Mørch Petersen, og fra Westend Liget af Glarmester Aage Aksel Nielsen, der dog formenes død af et Chok. Endvidere er der indbragt Ligene af to engelske Flyvere, som styrtede ned med Maskinen ved den franske Skole.

     Flere af Redningsfolkene fik mindre Kvæstelser under Hjælpearbejdet, og to Brandmænd maatte køres paa Hospitalet. Det var Brandmester Jensen fra Københavns Brandvæsen, der fik brækket fire Ribben, og Brandmand Hansen, der blev kørt til Bispebjerg Hospital efter at være blevet stærkt forbrændt. (R.B.)

 

63 dræbte Børn

Det opgives til Formiddag, at der er 63 Børn blandt de 110 Dræbte ved Bombekatastrofen. (R.B.)

 

Flere Kvarterer paa Frederiksberg uden Gas

Som Følge af Katastrofen er Gassen afbrudt i flere Kvarterer paa Frederiksberg, idet der er løbet Vand i Rørene, men Belysningsvæsenets Folk har arbejdet med at udbedre Skaden hele Natten, og man haaber, at Gastilførslen skal være i Orden i Løbet af i Dag.

      Kvartererne uden Gas er: Vodroffsvej, Værnedamsvej, Jacobys Allé, Falkoner Allé og Gammel Kongevej.

 

     [Det skal her tilføjes og bemærkes, at gas dengang var den eneste energikilde, der blev brugt i københavnske køkkenkomfurer. Elektriske komfurer blev først almindelige en del år senere, og fortrinsvis i nybyggeri. Min tilføjelse.]   

 

C.B.U. Mandskab, Lærere, Spejdere og D.K.B.

Hjælper med Oprydningen

I Rydningsarbejdet paa Frederiksberg deltager foruden de tidligere nævnte Korps samtlige Lærere og Elever samt det faste Mandskab fra CBU Skolen paa Bernstorff Slot og den sjællandske CBU Kolonne fra Roskilde og en Del Spejdere. Redningsarbejdet i Nat lededes af Brandchef Bang, Frederiksberg.

     Danske Kvinders Beredskab sørger for Forplejning til Redningsmandskabet, og Frederiksberg Socialtjeneste oprettede i Gaar en Opsamlingsstation i Platan Bio paa Vesterbrogade for de mange Folk, der har mistet deres Bolig, og sørgede for Indkvartering. Det menes at over 1000 Personer er blevet husvilde.

     40 Personer, som det ikke var muligt at skaffe andet Logis, boede i Nat paa Rahbek Skolen.

(Avis-citater slut)

 

Nogle relevante tillægsbetragtninger

Når det lige præcis var Shellhuset i København, der blev målet for det omfattende engelske luftangreb, skyldtes det, at huset var hovedkvarter for det tyske Geheime Staatspolizei, forkortet Gestapo. Dette hemmelige politi havde blandt andet til formål at optrevle den danske modstandsbevægelse og var kendt for sine umenneskelige, grusomme og pinefulde forhørsmetoder, når det gjaldt om at få oplysninger ud af tilfangetagne modstandsfolk eller sabotører. Dette lykkedes dem faktisk ganske godt, til dels ved hjælp af stikkere, så godt, at Gestapo i begyndelsen af marts 1945 havde opnået at arrestere alle medlemmer af den københavnske regionsledelse af modstandsbevægelsen. Den viden om modstandsbevægelsen og dens medlemmer blev som alt, hvad tyskerne beskæftigede sig med, nedskrevet, bogført og arkiveret til kommende brug. Det var derfor kun et spørgsmål om tid, hvornår Gestapo måtte forventes at ville indlede en større aktion imod hele den københavnske modstandsbevægelse.

     Under indtrykket af den alvorlige trussel, som den danske modstandsbevægelse stod overfor, anmodede ledende modstandsfolk om, at man fra engelsk side ville iværksætte og udføre et bombeangreb mod Gestapo-hovedkvarterene i Aarhus og København, og senere i Odense. Angrebet på Gestapo-hovedkvarteret i Aarhus fandt sted den 31. oktober 1944, og kostede 18 danske fanger og et stort antal Gestapo-folk livet, angrebet på Shellhuset foregik altså 21. marts 1945, mens angrebet i Odense først skete i april 1945. 

 

     Imidlertid er den myte senere blevet aflivet, at de engelske bombefly sigtede efter de nederste etager i Shellhuset, fordi de vidste, at der sad en mængde modstandsfolk fængslet øverst oppe i bygningen. Når flyene kastede deres bomber mod de nederste etager, skyldtes det udelukkende, at disse udgjorde midten af målfeltet. At de dermed gav fangerne en chance for at overleve og slippe væk, må betragtes som en heldig sidegevinst ved aktionen.

 

     Senere er det kommet frem for offentligheden, at medlem af Frihedsrådets øverste ledelse lægen, den senere professor Mogens Fog, var blandt fangerne oppe på øverste etage under Shellhusets tag, og sammen med flere af sine medfanger (bl.a. Aage Schoch) undslap han, - dog ikke som jeg tidligere har skrevet - ved at kravle udenpå bygningen i fjerde sals højde og springe ned på fortovet. Nej, det er senere blevet bekræftet, at det faktisk var politiassistent Lyst Hansen, som det kort efter bombardementet var lykkedes at slippe uskadt og uhindret ud af sin celle, hvorefter han befriede og anførte en flok andre overlevende fanger, deriblandt Mogens Fog, ned ad de endnu eksisterende trapper og ud i det fri og væk fra stedet. Men andre politiske fanger var knapt så heldige, idet den eneste redningsvej, de i hast kunne finde, var, at kravle ud på gesimsen foran et af vinduerne i - så vidt jeg husker og ved - i 3. eller 4. sals højde, og herfra springe ned på fortovet. Her havde nogle hurtigt reagerende mennesker, formentlig folk fra autoværkstedet overfor, i al hast smidt nogle papkasser og andet, som skulle tage af for faldet, når fangerne sprang ud i det, de håbede skulle blive friheden. Efter de foreliggende oplysninger slap kun en enkelt af disse fanger heldigt fra springet og blev hurtigt bragt væk fra stedet og i sikkerhed. Formentlig hjulpet af enten nogle medlemmer af modstandsbevægelsen, som på forhånd kendte til angrebet og derfor stod parate til at handle hurtigt, eller nok så sandsynligt af tililende folk, som tilfældigvis befandt sig i nærheden.

 

     Det viste sig ifølge senere oplysninger om bombardementet af Shellhuset, at 48 jagere og bombefly havde deltaget i angrebet, så bortset fra de fly, der gik tabt som følge af nedstyrtningen i den franske Skole og i Fælledparken, vendte de fleste af flyene tilbage til deres base i Norfolk i England, en flyvetur på flere timer hver vej plus den tid, der blev brugt til selve aktionen, så flyenes brændstoftanke må have været godt fyldte, noget, der formentlig også har bidraget til, at branden blev så voldsom, som tilfældet var, da et af flyene styrtede ned i den franske Skole. Flyene var i øvrigt fordelt i tre grupper med en flyveafstand imellem dem på halvanden minut. Det var under indflyvningen over København, at et fly i første gruppe ved et uheld på grund af sin lave højde, ramte en 30 meter høj signalmast ved godsbaneterrænet, så at piloten mistede herredømmet over flyet og kom ud af kurs, med det resultat, at det dels tabte et par bomber over en beboelsesejendom på Søndre Boulevard og dels efterfølgende styrtede ned i et garageanlæg tæt ved den franske Skole på Frederiksberg Allé, med de katastrofale følger det fik, ikke mindst, fordi efterfølgende bombefly fejlbedømte målet og troede, at dette sted var målet. Man bør her huske på, at piloterne og navigatørerne kun havde sekunder til at reagere i.

 

     Endnu senere er det kommet frem til offentlighedens kundskab, at det egentlige og primære formål med og baggrunden for englændernes bombning af Shellhuset, var et forsøg på at fastholde de tyske tropper i Danmark. Situationen i det relativt fredelige Danmark var nemlig sådan, at den tyske hærledelse måtte formodes at have planer om at frigøre en del af de tyske styrker i Danmark og sende disse til Rhinlandet, hvor tyskerne måtte kæmpe hårdt mod de sydfra invaderende engelske og amerikanske tropper. 

 

De overlevendes mareridt

Mange år senere har nogle af de nu (i 2012) voksne kvinder, som i 1945 gik i børnehaveklasse på Den franske Skole i et dokumentarprogram i tv kunnet fortælle om deres uhyggelige og grusomme oplevelser, som de havde fortrængt oplevelsen af, men på opfordring og af hensyn til historiske data var villige til at fortælle om, også selvom det vakte syner og følelser til live, som var dybt smertelige og gjorde ondt. En af kvinderne kunne eksempelvis berette om, at hun sammen med en af nonnerne var blevet spærret inde under nedfaldne murbrokker. De lå begge på gulvet, men til trods for de snævre forhold var det lykkedes for nonnen at lægge sig beskyttende hen over hende, indtil der på et tidspunkt skete det, at vandet fra et sprængt vandrør langsomt steg omkring dem. Samtidigt med, at nonnen talte beroligende og trøstende til det grædende barn, fik denne derefter manøvreret den lille pige ovenpå sig, for at barnet ikke skulle drukne. Det blev nonnens egen død, idet hun druknede, da det udsivende vand steg hende over hovedet og der ingen mulighed var for at komme fri.

     Den lille pige undgik druknedøden og blev senere reddet ud af redningsfolkene, som efterhånden var kommet til i stort tal.

 

     En anden af de overlevende kvinder, en på det omtalte tidspunkt 5-årig lille pige, oplevede at blive reddet ud af den brændende og sammenfaldne bygning og sammen med en del andre småpiger blive lagt op på ladet af en lastvogn, som kørte dem til nærmeste hospital, som var Frederiksberg Hospital. Undervejs holdt den lille pige en af sine jævnaldrende kammerater i hånden, men da de nåede frem til hospitalet viste det sig, at denne kammerat var død. Dette gav den lille pige et sådant chok, at hun ikke var i stand til at tale og fortælle, hvad hun selv hed. Derfor varede det nogen tid, før hendes forældre, som sammen med mange andre forældre til de døde og sårede børn opholdt sig i Betty Nansen Teatrets foyer lige over for Den franske Skole, fik at vide, at deres lille datter havde overlevet og var i live.

 

    Samstemmende fortalte de voksne kvinder, der som børn havde overlevet rædslerne fra bombardementet af Den franske Skole, at deres automatiske reaktion på de grufulde oplevelser, de som børn havde været ude for ved den ulyksalige lejlighed, var en fortrængning af, hvad der var overgået dem selv og deres kammerater samt de meget afholdte nonne-lærerinder. Og deres forældres og andres reaktioner på de barske begivenheder, var tavshed omkring det skete, idet man antog, at det ville være bedst for alle, børnene ikke mindst, at glemme alt om, hvad der skete om formiddagen den skæbnesvangre onsdag den 21. marts 1945. Først mange år senere og som voksne, har en del af de overlevende og nu voksne kvinder vovet, at tænke tilbage på dengang og fortælle andre om deres chokerende oplevelser. (Citat fra min selvbiografi ”Mit liv og min tid”, afsnit 17, er hermed afsluttet). (Note 3)

 

Mit eget første møde med døden

Døden havde jeg dog under mere stilfærdige og fredelige former indirekte mødt, allerede da jeg kun var omkring 4-5 år. Mine forældre og jeg boede da i en lille stilfærdig landsby på det sydvestlige Lolland, og her så jeg en dag et begravelsesoptog passere lige udenfor vores vinduer på vej til stedets kirke. Mit indtryk var, at rustvognen var sort, kusken var sortklædt, og de to heste, der trak den var også sorte, kisten var sort og de mange personer, der fulgte bag efter rustvognen var også sortklædte. Det gjorde alt sammen et dystert og uforglemmeligt indtryk på mig.

 

Mere personligt oplevede jeg som 9-årig, efter at mine forældre og jeg og mine da to yngre brødre var flyttet til København, at en halvfætter, som var jævnaldrende med mig, døde som følge af et færdselsuheld. Han blev bisat fra en lille kirke i nærheden af hans bopæl og begravet på Assistens Kirkegård på Nørrebro. Det var den første begravelse jeg selv oplevede i mit liv. Indtrykket af de sørgende forældre og pårørende, gjorde ligeledes et dybt indtryk på mit barnesind, så at jeg aldrig har glemt det første forholdsvis tætte møde med døden.

 

Men tiden skulle vise, at døden, især i form af andres død, familiemedlemmers, venners og bekendtes død, var en relativt ofte forekommende situation, som meget få mennesker i min omgangskreds evnede at forholde sig filosofisk til. Praktisk talt ingen i den nævnte kreds af mennesker, var, hvad der forstås ved religiøs. De fleste var traditionelt uerklærede ateister, dog med undtagelse af min gamle morfar, født 1869. Han var tilhænger af syndikalisterne, en arbejderbevægelse, som mente, at fagforeningerne skulle overtage landets styre. Religion anså han i lighed med Karl Marx for at være de besiddendes, kapitalisternes, redskab til at holde de ikke-besiddende, arbejderklassen, nede. Marx anså religion for at være opium for folket.

 

Men som beskrevet under omtalen af besættelsestiden og de mennesker, jeg havde set og oplevet blive skudt og dræbt på gaden af tyskerne eller disses håndlangere, og især på baggrund af begivenhederne omkring bombardementet af Shellhuset og de mange omkomne ved det fejlagtige bombardement af Den Franske Skole, så var fænomenet døden – ja, undskyld udtrykket – meget levende for mig i min tanke- og følelsesverden. Jeg indså og forstod, at døden er den uundgåelige ’bagside’ af den ’medalje’, der hedder livet. Jeg forstod også, at kontrasterne var noget grundlæggende i tilværelsen, uden i første omgang at gøre mig klart, at kontrastprincippet er en universal lovmæssighed, som gælder alt og alle.

 

Måneden efter besættelsens ophør 4. maj 1945 ophørte mit elskede arbejde som animator på den første danske lange tegnefilm ”Fyrtøjet” også, og det gav anledning til en depression, som efterlod mig i en slags ingenmandsland. I en kort periode vandrede jeg dagligt hvileløst rundt ovre på den nærliggende kirkegård, Assistens Kirkegård på Nørrebro, og dér havde jeg rig lejlighed til at gøre mig bekendt med de utallige døde, der lå under jorden rundt om ved de mange gange og stier. Endnu var der dog ikke nogen af min egen familie eller venne- og bekendskabskreds, der lå begravet i denne ”Dødens have”. Derimod var der en del kendte og i enkelte tilfælde berømte personer, der lå og stadigvæk ligger begravet på nævnte kirkegård. Blandt de mest berømte er eventyrdigteren H. C. Andersen, som døde i 1875, og den filosofiske forfatter Søren Kierkegaard, der døde i 1855. Ved deres respektive død, boede de begge i København, og geografisk faktisk ikke så langt fra hinanden, Andersen i Nyhavn på Charlottenborgsiden og Kierkegaard i sit barndomshjem på Nytorv i den ejendom, der havde tilhørt hans forældre. De to forfattere var bekendt med hinandens eksistens og forfattervirksomhed, men medens den skarpsindige Kierkegaard forholdt sig kritisk til Andersen og dennes forfatterskab, så respekterede Andersen Kierkegaards filosofiske forfatterskab. (Note 4)

 

I løbet af sommeren og det tidlige efterår 1945 oplevede jeg som nævnt en depression, som en dag førte mig videre fra spadsereturene på kirkegården til det nærliggende kommunebibliotek, hvor jeg søgte efter noget faglitteratur om tegning og maling, som jo var en del af min foreløbige professionelle uddannelse. Men ingen af de bøger herom, som biblioteket havde i sin samling, virkede tilstrækkeligt interessante for mig, hvorfor jeg i stedet gik hen til reolen med bøger om filosofi og livsanskuelse. Helt tilfældigt valgte jeg en bog, som havde titlen ”Bag Indiens lukkede Døre” (originaltitel: ”A Search in Secret India”). Bogens forfatter var den engelske journalist Paul Brunton, som viste sig at være forfatter til flere lignende bøger. Og lige så tilfældigt slog jeg op på en side i bogen, hvor sætningen ”Hvem er jeg?” straks faldt mig i øjnene og vækkede noget hidtil ukendt i mit sind. Det blev indledningen til mit første møde med en eksotisk filosofi og livsanskuelse, som jeg straks efter gik i gang med at orientere mig dybere om. Herom har jeg skrevet nærmere i min selvbiografi ”Mit liv og min tid”, afsnit 17., hvorfra jeg derfor vil citere det følgende:

 

     En dag, da det var rigtig slemt fat med mig, drev den indre rastløshed mig atter ind på lokalbiblioteket, men i stedet for som sædvanligt at gå hen til reolerne med kunstbøger, gik jeg hen til en reol, hvor der stod bøger om religion og filosofi. Her standsede jeg, idet jeg lod blikket løbe hen over bogtit­lerne, og uden at jeg egentlig ville det, stoppede det ved en bog med titlen "Bag Indiens lukkede Døre", skrevet af en vis Paul Brunton (1898-1981). Jeg tog bogen ud af reolen og slog helt til­fældigt op på siderne 138-139, hvor min opmærksomhed straks fangedes af ordene: "De siger Jeg. Jeg vil gerne vide! Sig mig, hvem er Jeg?" Og: "Lær først det Jeg at kende, så vil De kende sandheden." Og senere: "Der er kun en ting at gøre. Sku ind i Deres egen sjæl. Gør det på den rette måde, og De vil finde svar på alle Deres problemer." Og endelig: "Gennem dyb efter­tanke over naturen af ens eget Selv og gennem stadig meditation kan lyset blive fundet." Ved læsningen af disse ord, som tilsammen kun fyldte cirka fem-seks linjer, var jeg øje­blikke­ligt klar over, at disse få sætninger rummede løs­ningen på min åndelige krise. Det kunne derfor ikke gå hurtigt nok med at få lånt bogen og haste hjemad gennem "Dødens have", hvor solen skinnede varmt og fuglene fløjtede nok så fornøjede, som om de ville sige: "Se dog på solen og os, se på naturen og lær om livet!" Men på det tids­punkt var mit sind ikke åbent for naturens lærdom og visdom, for jeg skulle åbenbart først igennem en mangeårig åndelig modningsproces, der på en vis måde begyndte med de ovenfor nævnte spørgsmål.        

 

    Vel hjemme igen låste jeg mig inde på mit værelse, for at være uforstyrret, og begyndte at læse bogen fra begyndelsen, men mine tanker vendte uafbrudt tilbage til de sætninger, som findes citeret oven for. Til sidst måtte jeg give op og i stedet begynde læsningen af bogens 9. kapitel, som bærer overskriften "Den hellige Bavns Bjerg", hvori de citerede sætninger forekommer. Herunder blev jeg klar over, at den mand, der havde udtalt sætningerne, i daglig tale blev omtalt som Maharishi'en. Ordet er sammensat af sanskritor­dene maha, som betyder stor, og rishi, der betyder vismand, altså tilsammen "stor vismand". Denne vismand, hvis borgerlige navn var Venka­taraman, født 1879, men efter sin åndelige indvielse, der tog sin begyndelse i hans 16. år, kaldtes han Ramana Maharshi, og han holdt til i en såkaldt ashram på det hellige bjerg Aruna­chala i Sydindien, hvor han var en meget søgt åndelig lærer og vejleder for både indfødte og udlændinge, de sidstnævnte især fra Europa og Amerika.

 

 

 

Til venstre forfatteren, mystikeren og filosoffen Paul Brunton alias Raphael Hurst (1898-1981), og til højre Ramana Manharshi alias Venkataraman Ayyur (1979-1949). Sidstnævnte sidder i såkaldt lotusstilling, den mest almindeligt brugte stilling under dyb meditation. Stedet er formentlig på bjerget Arunachala i nærheden af byen Madras i Sydindien.

 

 

Bjerget Arunachala i nærheden af byen Madras i Sydindien. Her var Ramana Marharshis faste tilholdssted i mange år, og det var her han havde sin ashram, hvor han modtog og underviste elever, både fra Indien og andre lande i verden. Dette foto samt fotoet ovenfor af Maharishien er lånt fra Arthur Osborne: Ramana Maharshi og vejen til Selvet. Sankt Ansgars Forlag. København 1982. Fotoet af Paul Brunton er hentet fra en brochure for Strubes Forlag. København ca. 1970.

 

     Efter læsningen af bogens 9. kapitel stod det mig klart, at forfatteren, Paul Brunton, som godt 30-årig havde oplevet principielt samme åndelige krise, som tilfældet nu var for mig. Måske var det derfor, at bogen appellerede så kraftigt til mig, for jeg følte straks, at der her var tale om noget, som jeg syntes at forstå dybt inde i mig selv. Men der var naturligvis mange af spørgs­målene og svarene i bogen, jeg som 16-årig ikke havde erfa­ringsmæssige eller intellektuelle forudsætninger til at fatte dybden af. Alligevel syntes jeg, der var mange ting, jeg umiddelbart forstod, måske især fordi Paul Brunton havde en evne til at formulere sig, så både spørgsmål og svar forekom indlysende, i al fald for mig. Det var tilfældet, når jeg f.eks. læste følgende spørgsmål fra Brunton og svarene derpå af Maharishi'en. Det kan imidlertid nok være gavnligt at vide, at bogen "Bag Indiens lukkede Døre" (A Search in Secret India), hvis første oplag udkom omkring 1935, var resultatet af den om­fattende Indiens-rejse, som Brunton foretog i begyndelsen af 1930'erne. Bogen var altså blevet til og udkommet flere år før ragnarok i form af 2. Verdenskrig brød løs. Efterfølgende citat fra bogen er omskrevet på nudansk:

 

     "Yogierne siger, at man må give afkald på denne verden og trække sig tilbage til afsidesliggende jungler eller bjerge, hvis man ønsker at finde sandheden. Den slags kan næppe gøres i vesterlandene, vor tilværelse er så forskellig. Er De enig med yogierne?"

     Maharishi'en vender sig til en brahmin discipel, der over­sætter hans svar til mig.

    "Man behøver ikke at give afkald på et virksomt liv. Hvis De mediterer en time eller to hver dag, kan De fortsætte med Deres pligter. Hvis De mediterer på rette måde, så vil den tanke­strøm, der udføres blive ved at flyde, selv midt under Deres arbejde. Det er, som om der var to måder at udtrykke den samme idé på; den samme linie, som De følger i Deres meditationer, vil blive udtrykt i Deres virksomhed."

    "Hvad vil resultatet af at gøre det blive?"

    "Efterhånden vil De finde, at Deres holdning overfor folk, hændelser og ting langsomt vil forandres. Deres handlinger vil have en tilbøjelighed til af sig selv at følge Deres meditatio­ner."

    "Så er De ikke enig med yogierne?" Jeg forsøger på ny at holde ham fast.

    Men Maharishi'en undgår et direkte svar. "En mand bør opgive den personlige selviskhed, der binder ham til denne verden. At give det falske Selv op er den sande forsagelse."

    "Hvorledes er det muligt at blive uselvisk, samtidig med at føre et liv i verdslig virksomhed?"

    "Der er ingen konflikt mellem arbejde og visdom."

    "Mener De for eksempel, at man kan fortsætte med alle de gamle virksomheder i sin profession og samtidig skaffe sig oplysning?"

    "Hvorfor ikke? Men i det tilfælde vil man ikke tro, at det er den tidligere gamle personlighed, der udfører arbejdet, fordi ens bevidsthed lidt efter lidt vil forandres, indtil den hviler i Det, der ligger hinsides det lille Selv."

    "Hvis et menneske er optaget af arbejde, er der ikke megen tid til meditation."

     Maharishi'en er tilsyneladende ganske upåvirket af mine vanskelige spørgsmål. "Det at skulle sætte tid af til me­ditation behøver kun de rene nybegyndere at gøre," svarer han. "En mand, der er nået et stykke vej frem, vil begynde at nyde den dybere lyksalighed, hvad enten han arbejder eller ej. Mens hans hænder er i samfundet, holder han hovedet klart i ensom­hed."

     "Altså prædiker De ikke Yoga-metoden?"

     "Yogien prøver på at drive sin tanke til målet, som en hyrde driver en tyr med en stok; ad denne sti får den søgende tyren til at makke ret ved at række en håndfuld græs frem!"

     "Hvorledes gøres det?"

     "De må stille Dem selv spørgsmålet: Hvem er jeg? Denne undersøgelse vil til sidst føre til opdagelsen af noget inden i Dem, som ligger bag tanken. Løs dette problem, og De vil løse alle andre problemer derigennem."      

     Der opstår en pause, mens jeg prøver på at forstå hans svar. Fra det firkantede, indrammede og tremmeforsynede hul i muren, der tjener til vindue, således som i så mange indiske bygninger, har jeg en smuk udsigt til det hellige bjergs skråninger. Dets mærkelige omrids ligger badet i den tidlige morgens sollys.

     Maharishi'en henvender sig på ny til mig: "Er det klarere, hvis jeg siger det således? Alle menneskelige væsener ønsker bestandig lykke, ubesmittet af sorg. De ønsker at gribe en lykke, som ikke afsluttes. Det er et sandt instinkt. Men har det nogen sinde slået Dem, at de elsker deres eget Selv højest?"

     "Og så -?"

     "Sæt nu dette i relation til den kendsgerning, at de altid ønsker at opnå lykke på den ene eller på den anden måde, ved drikkeri eller religion, og at De ejer nøglen til menne­skets sande natur."

     "Jeg kan ikke se -."

      Hans stemme bliver højere. "Menneskets sande natur er lykke. Lykken er det sande Selv medfødt. Menneskets søgen efter lykke er dets ubestridte søgen efter det sande Selv. Det sande Selv er uforgængeligt; når derfor et menneske finder det, finder det en lykke der er uden ende."

     "Men verden er så ulykkelig?"

     "Ja, men det er fordi verden er uvidende om sit sande Selv. Alle mennesker uden undtagelse søger bevidst eller ubevidst efter det."

     "Selv de onde, de rå og forbryderne?" spørger jeg.

     "Selv de synder, fordi de prøver på at finde Selvets lykke i hver synd, de begår. Denne stræben er instinktiv hos menneske­ne, men de ved ikke, at de i virkeligheden søger deres sande Selv, og derfor forsøger de først disse slette veje for at finde frem til lykken. Naturligvis er det forkerte måder, for et menneskes handlinger genspejler sig i ham."

     "Vi vil altså føle en varig lykke, når vi kender dette sande Selv?"

     Han nikker. En skrå solstråle falder gennem det rudeløse vindue ind på Mahariski'ens ansigt. Der hviler klarhed over hans glatte pande, der er tilfredshed over hans faste mund, der er en helligdomsagtig fred i hans strålende øjne.

     Hvad mener Maharishi'en med disse tilsyneladende simple sætninger? Tolken har givet mig deres ydre betydning på engelsk, ja, men de har en dybere betydning, som han ikke kan oversætte. Jeg ved, at jeg selv må finde ud deraf. Vismanden synes at tale, ikke som filosof, ikke som en pandit, der forsøger at forklare sin egen lære, men af sit hjertets dyb. Er disse ord vartegn om hans egne lykkelige erfaringer?

     "Nøjagtigt, hvad er det Selv, som De taler om? Hvis det, De siger er sandt, så må der være et andet Selv i mennesket.!

     Hans læber kruses et øjeblik af et smil. "Kan et menneske have to identiteter, to Selv?" spørger han til svar. "For at forstå dette spørgsmål er det nødvendigt for mennesket først at analysere sig selv; fordi det længe har været hans vane at tænke, som andre tænker, har han aldrig stået overfor sit "Jeg" på den rigtige måde. Han har ikke noget rigtigt billede af sig selv; han har for længe identificeret sig selv med legemet og hjernen. Derfor siger jeg til Dem, at De skal forfølge spørgsmålet: Hvem er jeg?"

     Han standser for at lade ordene fæstne sig hos mig. Jeg lytter ivrigt efter hans næste sætninger.

     "De beder mig beskrive dette sande Selv for Dem. Hvad er der at sige? Det er Det, hvoraf følelsen af det personlige "Jeg" fremstår, og hvori det skal forsvinde."

     "Forsvinde?" spørger jeg. "Hvorledes kan man miste bevidst­heden om sin personlighed?"

     "Den første og forreste af alle tanker, sindets urtanke hos ethvert menneske, er tanken "Jeg". Det er først efter at denne tanke er født, at andre tanker kan opstå. Først efter at det første personlige stedord "Jeg" er skabt i tanken, kan det andet personlige stedord "Du" vise sig. Hvis De sjæleligt kunne følge "Jeg"-tråden, til den når tilbage til sin kilde, ville De opdage, at ganske, som det er den første, der dukker op, er det den sidste, der forsvinder. Det er noget man kan nå til ad erfaringens vej."

     "Mener De, at det er fuldt ud gørligt at foretage en sådan sjælelig undersøgelse på sig selv?"

     "Absolut! Det er muligt at gå indad, indtil den sidste tanke "Jeg" lidt efter lidt forsvinder."

     "Hvad er der så tilbage?" spørger jeg. "Bliver et menneske bevidstløs, eller bliver han idiot?"

     "Slet ikke! Tværtimod, han vil opnå den bevidsthed, der er udødelig, og han vil blive rig i rigtig forstand, når han er vågnet til sit sande Selv, hvilket er menneskets virkelige natur."

     "Men "Jeg"-følelsen må dog også høre dertil?" indvender jeg.

     "Jeg"-følelsen hører til personen, legemet og hjernen," svarer Maharishi'en roligt. "Når et menneske for første gang kender sit sande Selv, rejser der sig noget andet fra hans tilværelses dyb og tager ham i besiddelse. Det Noget ligger bag tanken; det er uendeligt, guddommeligt, evigt. Nogle Mennesker kalder det Himmerigets Rige, andre kalder det sjælen, atter andre benævner det Nirvana, og vi hinduer kalder det Befrielse; De kan kalde det, hvad De vil. Når dette sker har mennesket ikke mistet sig selv; han har snarere fundet sig selv."

     Da de sidste ord lyder fra tolkens læber erindrer jeg de mindeværdige ord, som blev sagt af en vandrende lærer i Galilæ­a, ord som har været gådefulde for så mange: Den, der søger at frelse sit liv, skal miste det; og den, der mister sit liv, skal bevare det.

     Hvor de to sætninger er mærkeligt ens! Og dog er den indiske vismand nået til tanken på sin egen ikke-kristne måde, ad en psykologisk sti, der synes at være usædvanlig svær og lidet kendt.

    Maharishi'en taler igen, og hans ord afbryder mine tanker: "Med mindre, og indtil et menneske begiver sig ud på denne søgen efter sit sande Selv, vil tvivl og usikkerhed følge i hans fodspor hele livet igennem. De største konger og statsmænd forsøger på at regere andre, skønt de inderst inde ved, at de end ikke kan regere over sig selv. Og dog står den største magt til rådighed for den mand, der er nået ind til sit eget inderste. Der er mennesker med kæmpeintelligens, der tilbringer deres liv med at samle viden om mange ting. Spørg disse menne­sker, om de har besejret sig selv, og de vil bøje deres hoveder i skam. Hvad nytte er det til at vide alt om alt andet, når man ikke ved, hvad man selv er? Mennesker undgår denne ud­forskning af det sande Selv, men hvad andet er der, som det er værdigt at foretage sig?"

     "Det er vist et vanskeligt, et overmenneskeligt hverv," bemærker jeg.

      Vismanden trækker næsten umærkeligt på skuldrene. "Om det er muligt eller ej afhænger af ens egne erfaringer, vanskeligheden er ikke så stor, som De formoder."

      "Den slags indadskuen er for os virksomme, praktisk anlagte vesterlændinge -?" Jeg begynder tvivlende, og lader sætningens afslutning være svævende.

      Maharishi'en bøjer sig frem for at tænde en ny røgelsespind i stedet for en, hvis røde glød er ved at dø hen.

      "Erkendelsen af sandheden er den samme for indere og europæ­er. Naturligvis er vejen dertil vanskeligere for dem, der er opslugt af den verdslige tilværelse, men selv i så fald kan og må man sejre. Den strøm, der føres ind under meditation, kan holdes ved lige gennem vane, ved at opøve sig til det. Og så kan man udføre sit arbejde i selve den strøm; der kommer ikke nogen afbrydelse. På den måde vil der ikke være nogen forskel mellem meditation og ydre beskæftigelse. Hvis De mediterer over spørgsmålet: Hvem er jeg? - hvis De begynder at lægge mærke til, at hverken legemet eller hjernen eller Deres begær virke­lig er Dem, så vil til sidst selve den spørgende holdning, De indtager, drage svaret frem af Deres egen tilværelse; det vil komme af sig selv som en dybtfølt virkeliggørelse."

      Jeg grunder på ny over hans ord.

      "Lær det virkelige Selv at kende," fortsætter han, " og så vil sandheden stråle frem i Deres hjerte som solskin. sindet vil blive ubesværet og virkelig lykke vil overstrømme det, for lykke og det sande Selv er identiske. De vil ikke mere være naget af tvivl, når først De opnår dennes selverkendelse." (Note 5)

 

Mine egne spirituelle oplevelser og interesser

For mig personlig blev Maharishi'ens ord, som forekom mig både fornuftige og logiske, af stor og afgørende betydning, for jeg følte på en mærkelig og uforklarlig måde, at jeg i alt væsentligt forstod, hvad det var, han talte om. Det uendelige, guddommelige, evige, han talte om, vidste jeg inderst inde var identisk med det, jeg særlig markant havde oplevet to gange som dreng, mens vi boede i Nakskov, og det var også det, jeg senere oplevede som skoledreng i København, den dag, da en af mine klassekammerater i kådhed strammede mit halstørklæde så meget, at jeg mistede bevidstheden om omverdenen. Jeg vidste derfor også instinktivt og intuitivt, at mit inderste Selv var identisk med det gud­dommelige, uendelige, evige Noget. Men jeg manglede endnu at forstå det med min forstand eller intelli­gens.

     Da jeg skulle aflevere "Bag Indiens lukke Døre" på bibliote­ket ved lånefristens udløb, fik jeg lånet fornyet, og samtidig søgte jeg efter bøger, som måske kunne supplere den. Jeg faldt da over et værk, der hed "Mystikere i Europa og Indien" (1925), og heri stiftede jeg for første gang bekendtskab med de indiske Upanishad'er, hvorom jeg bl.a. læste, at sanskritordet upa-ni-shad betyder at sidde ned nær en guru (= åndelig lærer). Mere præcist betyder det indvielse i en dybsindig, hemmelig indsigt som formidles af en guru til en elev eller såkaldt discipel.

    Upanishad'erne er en hellig skriftsamling inden for Hinduis­men, hvoraf den ældste del, som menes at stamme fra perioden 800-400 f.Kr., medregnes til Veda'erne som autoritative. Veda er et sanskritord, der betyder hellig viden. Veda'erne er Brahmanismens eller den ældre Hinduismes grund­læggende skrift-s­amling, der i lighed med f.eks. Bibelen regnes for autoritativ åbenbaring. Veda'erne bestod oprindelig af fire samlinger af hymner til guder, melodiangivelser, offerformler og besværgel­sesformularer fordelt på henholdsvis Rig-, Sama-, Yajur- og Atharva-veda. Den ældste er Rigveda, hvis oprindelse går mere end 3000 år tilbage, og som dermed er tusind år ældre end kristen­dommens skrifter, men samtidig tusind år yngre end Moses-bøgerne. De vediske Upanishad'er betegnes også som Vedanta, dvs. som Veda-samlingens afslutning. Ordet Vedanta betegner dog også en af de seks klassiske systemer eller ortodokse skoler i indisk filoso­fi. Som filosofisk system og sammenfattende lære går Vedanta tilbage til de sidste århundre­der før Kristus. (Citat slut) (Note 6)

 

 Det var dels takket være mit møde som 16-årig i 1945 med idealistisk klassisk indisk filosofi, at jeg for en tid levede i lighed med Kay og Gerda i en slags Paradisets Have. Den situation varede stort set ved indtil mit toogtyvende år, hvor jeg fik en splint af ”troldspejlet” i mit øje og sind i form af negativ tvivl og skepsis, forstærket af min personlige tilbøjelighed til at se pessimistisk på tilværelsen. Sidstnævnte blev forstærket af nogle personligt og private meget ubehagelige og smertefulde oplevelser, som midlertidigt formørkede mit sind og drev mig ud af den paradisiske tilværelse, jeg hidtil havde levet i, - for ikke at sige: svævet i.

 

Men foruden min ulyksalige tilbøjlighed til at anskue tilværelsen i mørke farver, vakte Maharishiens ord i dybet af mit sind nogle erindringer om sommerlige barndomsoplevelser af livets eller tilværelsens forunderlighed og eventyrlighed. Et par af disse oplevelser drejede sig om, at jeg som 9-årig i 1938 pludselig og uventet følte at møde et usigeligt ophøjet ’noget’, som fyldte mit sind med dyb lyksalig glæde. Dette ’noget’ blev jeg langt senere som voksen klar over måtte have været dét ophøjede væsen, som i religionerne bærer navn af Gud. Ikke de enkelte religioners ’private’ Gud, hverken hinduismens Brahma eller jødedommens Jahve eller kristendommens Gud Fader og heller ikke Islams Allah, men derimod det altibefattende, allestedsnærværende, altgennemstrømmende og altbelivende under og væsen, som er alles og altings ophav, nemlig den evige, majestætiske første og årsagsløse årsag og vældige skaberkraft. Dét ophøjede væsen, som har skabt verdensaltets mikrokosmos, mellemkosmos og makrokosmos med dettes galakser, solsystemer, planetsystemer, organismesystemer, organer, molekyler, atomer og elementarpartikler, og som vi jordiske væsener eksisterer, manifesterer os og oplever i kraft af.

 

Det genfundne Paradis

Dog, det blev især mit møde med Martinus’ forunderlige kosmologi i efteråret 1957, som i det væsentlige bekræftede den viden jeg havde om idealistisk klassiske indiske filosofiske systemer som Sankhya, Yoga og Vedanta, der bidrog til, at det lykkedes mig at bekæmpe min egen tilbøjelighed til pessimisme. Som nævnt studerede jeg igennem mange år Martinus’ dybsindige kosmiske analyser og disses forunderlige livsfacitter i form af et storslået, homogent og universalt verdensbillede. Studiet betød, at jeg i en årrække jævnligt gik til foredrag og deltog i studiekredse på Martinus Institut og i Klint ved Nykøbing Sj. Dertil kom et grundigt selvstudium af Martinus’ skriftlige værker, herunder først og fremmest ”Livets Bog”, suppleret med sekundær litteratur om kosmologien, fortrinsvis den, der var skrevet af Martinus’ personlige elev, forfatteren Per Bruus-Jensen. (Note 7)

 

Når man kender til grundbegreberne i Martinus’ verdensbillede, ved man, at det er den feminine seksuelle pol hos manden, der udgør den kraft, som får mandkønnet til at interessere sig for og beskæftige sig med ting og emner, der ligger udenfor mandens ordinære maskuline pols interesser, så som eksempelvis job, prestige, ægteskab og formering. Men generelt set er de fleste af os mænd såkaldt enkeltpolede, hvilket vil sige, at den maskuline pol for det meste er dominerende. Mandens feminine pol er i det store og hele latent og fraværende, ganske som Gerda i eventyret ”Snedronningen” er fraværende i sit forhold til samme eventyrs Kay. Men det ligger i sagens natur, at den feminine pols indflydelse på mandens bevidsthedsliv er og har været stigende indenfor det seneste århunrede, og det er derfor denne pol, der i dette tilfælde så at sige er den voksende og – som Gerda i eventyret - søgende. Nemlig søgende efter ligeværdighed med mandkønnets maskuline pol. 

 

For at den læser, der er ukyndig eller kun lidt kyndig i Martinus’ lære om det seksuelle polprincip og polforvandlingen, skal det her nævnes, at lige præcis det samme principielt også sker for kvindekønnet, men naturligvis med den maskuline pol.

 

Hos kvindekønnet er det den maskuline seksuelle pol, der udgør den kraft, som får kvinden til at interessere sig for og beskæftige sig med ting og emner, der ligger udenfor kvindens ordinære feminine pols interesser, der ligesom i mandens tilfælde eksempelvis drejer sig om ægteskab og formering. Men generelt set er de fleste af kvinderne såkaldt enkeltpolede, hvilket vil sige, at den feminine pol for det meste er dominerende. Kvindens maskuline pol er i det store og hele latent og fraværende, ganske som Kay i eventyret ”Snedronningen” en overgang er fraværende i sit forhold til samme eventyrs Gerda. Men det ligger i sagens natur, at den maskuline pols indflydelse på kvindens bevidsthedsliv er stigende, og det er derfor denne, der i dette tilfælde så at sige er den voksende og dermed udadvendte mod interesser, der principielt underminerer den traditionelle kvinderolle i hjemmet og i samfundet. (Note 8)

 

Men i lighed med, at slutningen i eventyret ”Snedronningen” beretter om, at Gerda genfinder Kay, hvorved det lykkes for ham at lægge isspillets sidste brik, således at ordet ”Evigheden” toner frem, en genforening, der kosmologisk set betyder genforeningen af de to seksuelle poler, den feminine pol og den maskuline pol, som hidtil havde være adskilte eller separerede, af årsager, som læseren vil kunne orientere sig om, ved at læse en eller flere af de artikler, der henvises til i denne artikel. Denne forening af forstand og følelse åbner op for intuitionsevnens optræden og funktion i sammenhængen, og denne giver i henhold til Martinus individet adgang til Guddommens visdomsreservoir, som han kalder ”Visdomsoceanet”. Altså det vældige ocean af visdom, som det guddommelige alvæsen er i besiddelse af, og som ligger til grund for alvæsenets skabelse og funktioner af verden og oceanet af levende væsener. I øvrigt et visdomsocean, som det enkeltpolede individ kun har adgang til i mindre omfang eller slet ikke, hvorfor samme individ må nøjes med at opleve, opfatte og forstå livet og verden i mere eller mindre begrænset omfang. (Note 9)

 

Efter at det takket være Gerdas genforening med Kay lykkedes for ham at lægge den sidste brik og dermed færdiggøre og fuldende ”forstands-ispillet”, forlader de sammen Snedronningens isslot og vender hjem til barndomshjemmet. Det har H.C. Andersen skildret på følgende smukke og rørende måde i eventyret:

 

(Citat gengivet med moderne retskrivning) […] Kay og Gerda gik hånd i hånd, og som de gik, var det et dejligt forår med blomster og grønt; kirkeklokkerne ringede, og de kendte de høje tårne, den store by, det var i den de boede, og de gik ind i den og hen til bedstemoders dør, op ad trappen, ind i stuen, hvor alt stod på samme sted som før, og uret sagde: ”dik! dik!” og viseren drejede; men idet de igennem døren, mærkede de, at de var blevne voksne mennesker. Roserne fra tagrenden blomstrede ind af de åbne vinduer, og  der stod de små børnestole, og Kay og Gerda satte sig på hver sin og holdt hinanden i hænderne, de havde glemt som en tung drøm den kolde tomme herlighed hos Snedronningen. Bedstemoder sad i Guds klare solskin og læste højt af Bibelen: ”uden at I bliver som børn, kommer I ikke i Guds rige!”

     Og Kay og Gerda så hinanden ind i øjet, og de forstod på eengang den gamle salme:

 

                                                                                                 ”Roserne vokse i dale,

                                                                                                 der får vi Barn-Jesus i tale.”

 

     Der sad de begge to voksne og dog børn, børn i hjertet, og det var sommer, den varme, velsignede sommer. (Citat slut) (Note 10)

 

For H.C. Andersen betød Kay og Gerdas genforening en tilbagevenden til barndomshjemmets på sin vis uskyldige paradisiske forhold, men på et højere niveau. Den sitiation refererer faktisk også til hans egen tilbagevenden til barndomstidens umiddelbare tro på og tillid til Gud og Jesus Kristus, den tro og tillid, han delvis havde mistet som følge af den rationalistiske kristendomsundervisning i sin Latinskoletid i årene 1822-27, og, ikke mindst, på grund af sit ”pendul-sind”, der svingende mellem livsoptimisme og livspessimisme. Det er i øvrigt et tema, der går igen i en del af Andersens værker, således også i romanen ”At være eller ikke være” (1857). (Note 11)

 

Men selvom eventyret ”Snedronningen”, skrevet i 1844, må regnes med til et af Andersens optimistiske og livsbekræftende eventyr, så svingede hans ”pendul-sind” lejlighedsvis over i pessimismens skepsis og blev eventyrets Kay, som så alting i mørke og negative farver, og det smittede i reglen af på, hvad han skrev i sådanne perioder. Omkring samme tidspunkt i 1843-44 havde han også skrevet det livspessimistiske eventyr ”Grantræet”, hvis konklusion er udtrykt med følgende slutning: (Citat) ”Drengene legede i gården og den mindste havde på brystet guldstjernen, som træet havde båret sin lykkeligste aften; nu var den forbi, og træet var forbi og historien med: forbi, forbi, og det bliver alle historier!” (Citat slut) (Note 12)

 

© Marts 2017 Harry Rasmussen.

 

___________________________________

 

 

Noter og kilder:

 

Note 1.: Se her evt. artiklerne 3.15. Livsmysteriet og barnesindet – om H.C.Andersens eventyr ”Snedronningen”, 3.30. Den kosmiske død- eller ”kosmisk bevidstløshed” – optakt til ny artikel om eventyret ”Snedronningen”. En fortælling om det, Martinus betegner som ”det seksuelle polprincip” og ”den seksuelle polforvandling”, samt 3.32. Et kosmisk eventyr - om eventyret ”Snedronningen” (Del 1)

 

Note 2.: Martinus om ’det behagelige gode’ og ’det ubehagelige gode’: Livets Bog I, pp. 23-24, 26, 28. – Om Jungs anima og animus; se f.eks. Calvin S. Hall og Vernon J. Nordby: JUNGs psykologi. En grundbog. Oversat af Lone Spanheimer. Forord af Pia Skogemann. Hans Reitzels Forlag. København 1985.  

 

Note 3.: Min selvbiografi ”Mit liv og min tid” er ikke offentlig tilgængelig, men eventuelt interesserede vil kunne få et link til den på Google Drev. Henvendelse kan ske via email-adressen harrasmus@gmail.com

 

Note 4.: Kierkegaards kritik i form af hans polemiske skrift Af en endnu Levendes Papirer, 1838, var særlig rettet mod Andersen som person og dennes tredje roman ”Kun en Spillemand”, 1837. Se evt. herom i nævnte roman i H.C.Andersen. Romaner og Rejseskildringer. Bind III. Udgivet af Ole Jacobsen. Det Danske Sprog- og Litteraturselskab. Gyldendal 1944.  Kierkegaards kritik var hård kost for den følsomme digter, der dog fandt afløb for sin skuffelse og vrede gennem sine trofaste venner. Situationen omtales i Mit Livs Eventyr I,  p. 204 og p. 440. Det drejer sig om udgaven Mit Livs Eventyr I-II. Revideret Tekstudgave ved H. Topsøe-Jensen. Med Noter af H. G. Olrik og Udgiveren. Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag, 1975.

 

Note 5.: Citeret efter Paul Brunton: "Bag Indiens lukkede Døre". Oversat af Iver Gudme. 2. Udgave. Uranus Forlag. København 1950. Her gengivet med moderne retskrivning. Det var dog 1. udgaven, jeg læste i sommeren 1945. – Vedr. den i ovenstående citat nævnte Maharishi, se f.eks. artiklen 4.28. Den indre virkelighed – om en metode til mental indadskuen.

 

Note 6.: En af de fagligt bedste og alligevel let læste oversigter over de seks klassiske indiske filosofisystemer findes i Sri Ananda Acharya: Indledning til Indisk Filosofi. Foredrag holdt ved Kristiania Universitet. Kristiania 1915. I Kommission hos Scheteligs Bokhandel. For Danmark: Erslev & Hasselbalch, Kjøbenhavn 

 

Note 7.:  Læs evt. artiklen 4.71. Mit møde med Martinus og hans værk – Et møde med livsvarig konsekvens. – Vedr. de klassiske indiske filosofiske systemer, se Note 6, og f.eks. artiklen 4.28. Den indre virkelighed – om en metode til mental indadskuen.

 

Note 8.: - Vedr. det seksuelle polprincip, se f.eks. artiklerne H1-08. Introduktion til ”Det seksuelle polprincip”, H1-09. ”Det seksuelle polprincip” – af Martinus også betegnet som ”skabelsens rat”, H1-11. Emotionel og intellektuel seksualisme – om de to grundformer for seksualisme, H1-12. Det seksuelle dobbeltkredsløb – om de to seksuelle polers evige vekselvirkning med hinanden, H1-13. Introduktion til ”Den seksuelle polforvandling” – den ’vågne’ og den ’sovende’ seksuelle ’pol’, og H1-14. Polforvandlingens seksuelle kategorier – Fra A- til K-menneske.

 

Note 9.: Vedr. intuitionsevnen: Se f.eks. artiklen ”Uden at I bliver som børn, kommer I ikke i Guds Rige!” (I) – om ’barnesindet’ som forudsætning, - Vedr. begrebet og fænomenet ”visdomsoceanet”, se Livets Bog VII, stk. 2554.

 

Note 10.: H.C. Andersens Eventyr II. Udgivet af Erik Dal og Erling Nielsen. Hans Reitzels Forlag. København 1964. Citatet kan i sin originale version læses side 76. – Læs evt. artiklerne 3.04. ”Uden at I bliver som børn, kommer I ikke i Guds Rige!” (I) – om ’barnesindet’ som forudsætning, og 3.05. ”Uden at I bliver som børn, kommer I ikke i Guds Rige!” (II) – om ’barnesindets’ nødvendighed. – ”Roserne vokse i dale” er et citat fra H. A. Brorsons salme ”Den yndigste rose er funden”.

 

Note 11.: Læs evt. artiklerne 3.15. Livsmysteriet og barnesindet – om H.C.Andersens eventyr ”Snedronningen”, og 3.07. H.C.Andersen og Gud – H.C.Andersens opfattelse af Gud. – Andersens opfattelse af Gud og Jesus Kristus var præget af den lærdom, han tilegnede sig i sin latinskoletids kristendomsundervisning. Det fremgår indirekte af hans skolestile, hvoraf et par er citeret i den nævnte artikel. Her kan tilføjes Stil nr. 59: Beviserne for Guds tilværelse, som er skrevet i 1827, da den unge Andersen gik til manuduktion hos den teologiske student Ludvig Christian Müller, som boede i Torvegade på Christianshavn. Stilen er trykt i H: C. ANDERSEN. Eventyrdigterens hidtil utrykte danske stile I. Et udvalg ved Jørgen Skjerk. København 1999. – Vedr. Jesus Kristus, se Stil nr. 16: På hvilke grunde beror overbevisningen om, at Jesus Christus var sendt af Gud? H. C. ANDERSEN. Eventyrdigterens hidtil utrykte danske stile II. Et udvalg ved Jørgen Skjerk. København 1999. – Stil nr. 33: Hvad tillægges Jesus efter hans tvende forskellige naturer? Stilen er trykt i H. C. ANDERSEN. Eventyrdigterens hidtil utrykte danske stile III. Et udvalg ved Jørgen Skjerk. København 1999. – Vedr. romanen ”At være eller ikke være”, 1857, se f.eks. artiklen 3.06. ”At være eller ikke være” – H.C.Andersens syn på materialismen.

 

Note 12.: Vedr. Andersens livspessimisme se f.eks. artiklen 3.47. Foran den store Indgang… H.C. Andersens tanker omkring døden. – Vedr. eventyret ”Grantræet”, se artiklen 3.37. Eventyret om ”Grantræet” – poetisk livspessimisme.

 

© Marts 2017 Harry Rasmussen.

 

******************