Martinus' kosmologi

om

seksualisme

 

 

Indledning

På baggrund af mit omtrent livslange studium af Martinus' kosmiske analyser og facitter i form af hans eventyrlige verdensbillede eller kosmologi, vil jeg i denne artikel gøre et forsøg på at give mig selv og mine eventuelle læsere et overblik over det uhyre vigtige emne i livet, i menneskelivet ikke mindst, nemlig fænomenerne forelskelse og ægteskab. Disse emner spiller på en speciel måde en temmelig stor og afgørende rolle i den opfattelse af tilværelsen, som Martinus har fremlagt for vore undrende øjne.

 

For de fleste mennesker er begrebet seksualisme, i reglen forkortet til ordet ”sex”, primært ensbetydende med forholdet mellem de to køn, hankøn og hunkøn, et forhold, der som bekendt er arvet fra dyreverdenen, hvor fænomenet seksualisme forekommer hos de fleste arter, primært som et på instinktet og hormonsystemet baseret forplantningsprincip. Men begrebet og fænomenet seksualisme har en langt videre betydning i Martinus' kosmologi, end at være et blot og bart forplantningsprincip. I hans kosmologi forekommer seksualisme i form af ”det seksuelle polprincip”, i øvrigt i tæt forbindelse med den proces, Martinus betegner som ”den seksuelle polforvandling”. Disse to principper spiller en absolut overordnet rolle i Martinus' kosmologi, ja, faktisk så stor og vigtig en rolle, at Martinus betegner dette par som selveste ”skabelsens rat”. Altså det, hvormed skabelsen og opretholdelsen af verdensaltet og de levende væseners tilværelse primært bestemmes og styres af de nævnte to principper. Det skal dog straks tilføjes, at disse såkaldte principper er universale lovmæssigheder, som sammen med flere andre vigtige og nødvendige lovmæssigheder i form af det, Martinus betegner med ordet og begrebet ”skabeprincipper”, som f.eks. kredsløbsprincippet og kontrastprincippet, er medbestemmende og medvirkende til udfoldelsen og opretholdelsen af verden og livet. (1)  

 

Imidlertid eksisterer lovmæssigheder og skabeprincipper jo ikke i eller af sig selv, men derimod i form af årsager, tilmed hensigtsbestemte, logiske årsager. At logiske årsager er hensigtsbestemte indebærer, at 'noget' eller 'nogen' har en bestemt hensigt med disse. Begreber som logik og hensigtsbestemt, kan kun forekomme i forbindelse med et bevidst og intelligent ophav. Når det gælder mennesker, er det selvfølgelig et menneske, der mere eller mindre bevidst og logisk har en hensigt med det, vedkommende frembringer eller ønsker frembragt og i øvrigt foretager sig. Men når det gælder det universale liv under enhver form og størrelse, må ophavet dertil nødvendigvis også være et bevidst, men i dette tilfælde universalt ophav eller væsen. Dette universale væsen eller ophav har man gennem tiderne normalt haft en betegnelse for, nemlig Gud, Brahman, Jahve eller Allah. Anvendelsen af de nævnte navne beror på, hvilken religion, det drejer sig om. I de nævnte tilfælde henholdsvis kristendommen, hinduismen, jødedommen og islam. 

 

Eftersom Martinus knytter an til kristendommen, ikke den traditionelle og kirkelige version af denne, men til den form for kristendommen, der må anses for at være ophavsmanden Jesus Kristus' lære, betegner Martinus derfor Gud, ikke som f.eks. den nationalt religiøst betonede Jahve eller Allah, men den universale guddom som Gud, Guddommen eller Gud Fader. Denne skal forstås som den Gud, hvoraf, hvori og hvorved alt og alle levende væsener eksisterer, manifesterer sig og oplever. Når Martinus i sine værker ofte betegner Gud ved hankønsord som Gud Fader, han eller ham, og alle levende væsener som ”gudesønner”, beror det ikke på en patriarkalsk eller kønsdiskriminerende indstilling eller holdning, men tværtimod på, at begrebet ”gudesønner” er en betegnelse, der indikerer, at alle levende væsener uden nogen som helst undtagelse grundlæggende besidder to overordnede seksuelle poler, nemlig den maskuline pol og den feminine pol. Alle levende væsener er altså i bund og grund såkaldt dobbeltpolede. Forholdet eller konstellationen imellem disse to nævnte poler er imidlertid ikke konstant eller permanent, idet de er undergivet lovmæssighederne for kredsløbs- og kontrastprincippet. Det betyder kort og forenklet sagt, at den ene af de to seksuelle poler er dominerende i en del af de levende væseners kosmiske liv og tilværelse, medens den anden pol i samme periode til at begynde med er så godt som latent til stede. Dette forhold er baggrunden for forekomsten af de to køn, idet i de tilfælde, hvor det er den maskuline pol, der er dominant, forekommer det maskuline køn, medens modsat i de tilfælde, hvor den feminine pol er dominant, forekommer hunkønnet. Dette forhold danner baggrunden for den velkendte gensidige tiltrækning mellem og forening af de to køn, og dette forhold danner igen baggrunden for forelskelse og ægteskab. Med de undtagelser og afvigelser fra reglen, der følger med.   

 

Men det seksuelle kosmiske pol-kredsløb bevirker fra naturens side, dvs. på basis af de guddommelige skabeprincipper, at der med tiden sker en gradvis forvandling af pol-konstellationen, idet den hidtil latente seksuelle pol, hos manden den feminine pol og hos kvinden den maskuline pol, efterhånden 'vågner' og udvikler sig til en ligeværdig styrke og indflydelse med den hidtil dominante pol. Dette forhold eller denne situation kalder Martinus for ”dobbeltpolethed” og de levende væsener, f.eks. i form af mennesker, kalder han for dobbeltpolede væsener, idet disse besidder en harmonisk psyke på basis af en fuldkommen balance mellem individernes to overordnede seksuelle poler, nemlig den maskuline pol og den feminine pol, som herefter begge udøver lige stor indflydelse på individets psyke. Ordet og begrebet 'pol' angår yderpunktet i et forhold, medens polaritet betegner to poler med modsatte egenskaber, som f.eks. et elektrisk batteris plus og minus.

 

Der hører dog andet og mere til en forståelse af det seksuelle polprincip og den seksuelle polforvandling, end der ovenfor er blevet fremført, hvorfor den specielt interesserede læser her skal henvises til følgende artikler:  

 

H1-08. Introduktion til ”Det seksuelle polprincip”

H1-09. ”Det seksuelle polprincip” – af Martinus også betegnet som ”skabelsens rat”

H1-10. Talentkerneprincippet – om de livsvigtige ’talentkerner’ eller ’skæbnefrø’

H1-11. Emotionel og intellektuel seksualisme – om de to grundformer for seksualisme

H1-12. Det seksuelle dobbeltkredsløb – om de to seksuelle polers evige vekselvirkning med hinanden

H1-13. Introduktion til ”Den seksuelle polforvandling” – den ’vågne’ og den ’sovende’ seksuelle ’pol’

H1-14. Polforvandlingens seksuelle kategorier – Fra A- til K-menneske


Men i øvrigt introducerer Martinus naturligvis begrebet seksualisme allerede i første Bind af ”Livets Bog” (1932). De deri og i bogen ”Logik”(1938) forekommende afsnit om seksualisme,  vil i det følgende blive beskrevet relativt grundigt indgående, hvilket formentlig allerede vil fremgå af det følgende og første citat fra ”Livets Bog” 1: 

 

(Citat med nutids retskrivning): 130. orienterende bemærkninger: Med analyserne af anden, tredje, fjerde og femte afdelings væsener er vi rykket et godt stykke ind i ægteskabszonen, og vi bliver da vidne til, at store dele af samtlige væseners følelsesliv ikke er frigjort til det religiøse, men derimod omsættes til ”parringsdriften”, der igen giver sig udslag i det, vi kalder forelskelse, ægteskab, forældrekærlighed, familievæsen, familieforsørgelse o.s.v., med tilhørende lykkelige og ulykkelige virkninger. Jo mere af individets følelsesliv, der endnu giver sig udslag i disse realiteter, desto mindre følelsesliv har individet til rådighed overfor det religiøse eller åndelige område, desto mindre er individet åndelig set og desto større materielt. Men da disse her nævnte afdelinger ligger på en zone i udviklingen, hvor det seksuelle liv ifølge senere analyser i Livets Bog gennemgår en meget stor kosmisk forvandling, blive vi vidne til, at den såkaldte ”naturlige” seksualisme i nævnte zone i fremragende grad er degenererende. Ægteskaberne bliver derved overfladiske og ulykkelige. Jeg har derfor kaldt denne zone ”De ulykkelige ægteskabers zone”. Denne vil så igen være at betragte som udgørende begyndelsesstadiet til en anden zone i tilværelsen, jeg har givet udtrykket ”Ufrugtbarhedens zone”, idet degenerationen her er nået frem til et stadium, hvor væsenerne er ganske uegnede til ”ægtemænd” og ”ægtekvinder”. Denne zone udgør ifølge kosmiske analyser den fundamentale grænsezone mellem den dyriske og menneskelige seksualisme. For at forstå dette må man erindre, at jordmennesket som menneske betragtet endnu ikke er identisk med det kosmiske eller fuldkomne menneske, men adskiller sig fra dette ved at høre dyreriget til og legemlig set endnu kun udgør et pattedyr og lever under dettes love hvad køn, befrugtning og forplantning angår. Det fuldkomne menneske derimod er et væsen, der lever under helt andre seksuelle love og betingelser, idet alle seksuelle kræfter i dette er omdannet til anlæg, der gør hele dets samlede manifestation til en praktisk overholdelse af loven for tilværelse og derved lader dets bevidsthed, udrenset for fra alle dyriske og ufærdige naturer, såsom køn, skinsyge og ejendomsret, som en følelse af Guds nærhed stråle varmende og livgivende på alt og alle i dets omgivelser. Jordmenneskets adskillelse fra det kosmiske menneske vil således hovedsageligt ligge deri, at førstnævnte ved sin seksualisme får opretholdt anlæg, der knytter det til dyreriget, medens sidstnævnte derimod ved sin seksualisme får opretholdt anlæg, der knytter det til menneskeriget. Dyreriget og menneskeriget har således hver især sin særlige form for seksualisme, der henholdsvis skaber dyriske og menneskelige anlæg og tendenser. Bag enhver form for skabelse, bag enhver form for bevidsthedsudfoldelse ligger således seksualisme til grund. Seksualisme udgør kernen i ”Det guddommelige Skabeprincip”, og de her antydede problemer vil derfor under udtrykket ”Den højeste ild” blive analyseret senere i Livets Bog. ” (Citat slut). (2) 


Hermed har vi med Martinus' egne ord fået bekræftet, at seksualisme eller ”Det seksuelle princip” udgør kernen eller selve livskraften i både det guddommelige alvæsens og i de levende væseners og dermed også i os menneskers tilværelse, men vel at bemærke i en lidt anden forstand, end de fleste vistnok forestiller sig. Martinus har nemlig i kraft af sin indsigt i de kosmiske principper, lovmæssigheder og kræfter, en usædvanligt klar og dyb forståelse af seksualismes betydning for alle levende væseners eksistens og livsudfoldelse. Men ikke nok hermed, han har også en stor indsigt i og viden om, på hvilken måde seksualisme i praksis griber ind i f.eks. menneskers tilværelse, sådan som han allerede har givet udtryk for i ovenstående citat. Deri kommer han jo også ind på, at seksualisme både kan forme sig lykkeligt og ulykkeligt, en omstændighed, de fleste af os mennesker vel har oplevet og erfaret.

 

Når man læser Livets Bog 1, skal man huske på, at den er skrevet omkring 1928-30, hvor den almindelige del af befolkningen og en del af overklassens opfattelse af seksualitet var præget af bornert tavshed. Seksualitet var noget, man ikke talte højt om. Det er naturligvis derfor den tid, Martinus havde i tankerne, da han i Livets Bog 1, stk. 131. kommer ind på, at seksualisme normalt ikke har nogen særlig god klang i almindelige menneskers ører, hvilket i hovedsagen skyldes, al den disharmoni, lidelse, og de sorger, bekymringer, besværligheder, lavere tendenser, og lidenskaber, som f.eks. ustyrligt begær og jalousi, som seksualisme bevirker i menneskenes bevidsthedsliv. Men ifølge Martinus, er al disharmonien og konflikterne en følge af den overgang til en renere og mere ophøjet form for tilværelse, som en del mennesker mere eller mindre aspirerer til, og som alle mennesker uden nogen som helst undtagelse også vil komme til at opnå at opleve og leve. I den forbindelse må og bør man jo huske på, at mennesket, i principiel lighed med overhovedet alle andre levende væsener, besidder en organisk-strukturel natur i form af tre uskabte og dermed udødelige faktorer og instanser, nemlig ”Jeget”, ”Bevidstheden” og ”Organismen”. (3)

 

Men som nævnt ser Martinus fænomenet seksualitet i et større og dybere perspektiv, hvorfor han må drage den slutning, at det jordiske menneske er et i en vis forstand degenereret overgangsvæsen mellem dyr og menneske, hvilket i den kontekst vil sige: Dyrerigets undergang i det jordiske menneskes bevidsthed. Den situation indebærer også – og måske især – en degeneration af det jordiske menneskes seksualisme, eller mere præcist af dettes seksuelle disposition og adfærd. Man bør i øvrigt i denne forbindelse huske på, at når Martinus så ofte bruger betegnelserne ”væsen” og ”væsener” i stedet for ”menneske” og ”mennesker”, skyldes det, at universalbegrebet ”det levende væsen” spiller en absolut overordnet rolle i hans kosmologi eller verdensbillede. I Livets Bog 1, stk. 131. fortsætter han med blandt andet at skrive følgende:

 

(Citat med nutids retskrivning): […] Vi bliver således vidne til, at hos nogle væsener gør en altfor stærk forelskelsestendens sig gældende, hvad der igen afføder utroskab i ægteskabet, børn udenfor ægteskabet og skilsmisser. Dernæst ser vi hos andre væsener barnløse ægteskaber, uvilje mod at føde og opdrage børn, børnebegrænsninger og fosterfordrivelser. I andre tilfælde bliver vi vidne til væsener af tvivlsomt køn og væsener med tilbøjelighed til forelskelse i deres eget køn. […] (Citat midlertidigt afbrudt, for at fortælle læseren, at Martinus opererer med begreber som bevidsthedskategorier og seksualkategorier. Det drejer sig om to hovedgrupper, A og B, med hver tre bevidsthedskategorier, og 11 seksualkategorier, som Martinus betegner som fra A- til K-kategorierne. (4)

 

De afsporede seksuelle kategorier

Vedrørende bevidsthedskategorierne fortsætter Martinus således: (Citat fortsat) Indenfor anden og tredje kategoris område [i gruppe A] finder vi således kulminationen af den seksuelle degeneration. Og da al seksuel oplysning udover den såkaldte ”naturlige” tilstand hidtil ikke har kunnet frigøres på grund af massernes umodenhed, har væsenerne været hjælpeløse og befundet sig under meget ugunstige forhold med forfølgelse, had og misundelse, ligeså snart de begyndte at vokse ud af den førnævnte ”naturlige” tilstand. Dette har så igen resulteret i forfærdelige og ulykkelige vildspor, udskejelser og laster eller former for seksuel sygelighed, som vi finder under begrebet”perversitet”. Men her må bemærkes, at jordmenneskets udvikling ikke behøver at gå gennem perversitet til en højere verden, men at perversitet derimod er en sygelighed, der meget let indfinder sig i det uvidende og ubeskyttede individs seksualisme i den zone, hvor dets overgang fra dyr til menneske finder sted. Denne zone strækker sig ganske vist over hele jordmenneskehedens udviklingsområde, idet jordmennesket jo er det sidste væsen indenfor dyreriget. Alle degenerations- og overgangsformer kulminerer derfor i dette; men indenfor den nævnte del af dette område, der udgør anden kategoris udviklingsstadier, finder vi de største ægteskabelige brydninger, seksuelle kriser og abnormiteter. Væsenerne indenfor de nævnte stadier er derfor i særlig grad knyttet til ”De ulykkelige ægteskabers zone” og”ufrugtbarhedens zone”. Men der kan naturligvis findes undtagelser, således at der i de samme stadier er væsener, der endnu befinder sig i ægteskabelig harmoni, og væsener, der hører ufrugtbarhedens zone til uden at være seksuelt sygelige; men disse faktorer er ikke almengældende i anden kategoris samlede område. Og vi vil derfor kunne forstå, at den ny verdensimpuls indenfor de nævnte to zoner vil møde megen interesse, idet den fra nævnte impuls udgående ny verdensmoral vil adskille sig fra den gamle moral ved at være udvidet tilmed sin vejledning og oplysning også at omfatte disse zoner. (Citat slut)

 

I Livets Bog 1, stk. 132. gør Martinus rede for, hvordan det i forbindelse med seksualisme forholder sig med anden kategoris sjette afdelings mennesker:

 

(Citat) 132. Sjette afdeling. Foruden de foran beskrevne afdelinger findes der endnu en afdeling af væsener indenfor følelseskategoriens område. Denne udgøres af sådanne individer, hvis seksuelle tilstand helt har opslugt deres følelsesliv. Dette vil igen sige, at deres tankeliv og interesse helt beherskes af deres seksualisme. Mange af disse væsener, der ved arv eller på anden uselverhvervet måde er blevet økonomisk uafhængige, går således fra forelskelse til forelskelse, fra ægteskab til ægteskab samtidig med, at de er stamgæster i natklubber, danseetablissementer og prostitutionshuse. Deres seksualisme er bleven umættelig, er bleven en last, som fører andre laster i sit kølvand, såsom: Frådseri og drukkenskab. Det nedbrudte og anstrengte legeme må have stimulans: Alkohol, vin, morfin, kokain, tobak, opium o.s.v. For andre væsener indenfor samme afdeling har deres altbeherskende seksualisme givet sig udslag i perversiteter og udskejelser af enhver art, der strækker sig helt til mord og lemlæstelse. Atter hos andre og mindre velhavende væsener har deres umættelige seksualisme endog hos begge køn givet sig udslag i prostitution, der så igen har afsky for reelt arbejde til følge eller en tilstand, som i stor udstrækning fører til vagabondering, hjemløshed, forbrydelser, livslede og undertiden til selvmord. Vi har således her degeneration i renkultur. For sjette afdelings væsener vil den ny verdensimpuls ikke møde nogen særlig modstand, men den vil for hovedpartens vedkommende heller ikke i deres nuværende liv have nogen interesse. Først når de i disse væseners kommende liv medfødte reaktioner af deres nuværende nedbrydende levemåde, således som senere i Livets Bog beskrevet, for hvert enkelt individ begynder at give sig udslag i et vanskabt og kronisk sygeligt legeme med skrøbelige nerver og dårlig hjerne, helt eller delvis sindssyge og åndssvaghed, da vil individets gennemgang af denne livets direkte tale have til sluttelig eller endelig virkning en i efterfølgende liv medfødt gryende længsel efter en guddommelig tilværelse. Og da vil den ny verdensimpuls' analyser og vejledning for samme individ blive aktuel og den ”forlorne søn” atter befinde sig på vej mod ”Den evige Fader”. (5)

 

Man kan i øvrigt måske undre sig over den store og dybe indsigt i og viden om menneskers seksuelle dispositioner og adfærd, som Martinus giver udtryk for både i ”Livets Bog 1” og i ”Logik”. Men man behøver ikke nødvendigvis kosmisk bevidsthed, for at vide den slags. Almindelig intelligent research kan give de fornødne oplysninger. Martinus var en voksen mand på omkring 42 og 48 år, da han skrev de nævnte to værker i henholdsvis 1932 og 1938. Selv var Martinus ifølge eget udsagn såkaldt ”dobbeltpolet”, men ikke homoseksuel i dette begrebs sædvanlige forstand og havde som sådan fravalgt ægteskab og seksuel kontakt med kvinder.

 

De normale seksuelle kategorier

Med beskrivelserne i stk. 131. og 132., som væsentligst omfatter nogle af de anormale seksuelle kategorier, er vi kommet lidt på afveje i forhold til den mere almindelige og normale form for seksualisme, nemlig den, der er beskrevet og omtalt i stk. 130. Det er sådan set den, der vil kunne have den største teoretiske og praktiske interesse for de fleste af os. Derfor skal jeg her tillade mig at gå nogle år frem i tiden efter 1932, hvor første udgave af Livets Bog udkom, og til 1938, hvor Marinus' bog ”Logik” udkom første gang. Under læsningen af denne er det for det første tydeligt, at Martinus har forbedret og til dels forenklet sin skriftlige udtryksmåde. Bogen er i sit indhold en relativt kortfattet gennemgang af alle de kosmologiske temaer og emner, som hans fremtidige bind af Livets Bog ville behandle dybtgående. Det drejer sig især om Livets Bog, bind 2-7, som udkom i årene 1939-1960, og symbolværket ”Det Evige Verdensbillede”. bind 1-6, hvis tre første bind udkom i Martinus' egen levetid, med første bind i 1963. (6)

 

Blandt de mange relevante emner, Martinus skriver om i bogen ”Logik”, er ikke mindst seksualisme, som fylder ret så mange kapitler i bogen, begyndende med kapitel 31., som har overskriften ”Alle levende væsener er ”gudeafkom”. De er hver især i deres dybeste analyse dobbeltkønnede, er en kombination af ”han” og ”hun”.” - Dette med, at de levende væsener er ”gudeafkom” og ”dobbeltkønnede” - Martinus betegner i sine kosmiske analyser også det sidstnævnte som ”dobbeltpolede”, hvilket er en mere præcis betegnelse for individet og dets to seksuelle modpoler, henholdsvis ”den maskuline pol” og ”den feminine pol”. Herom skriver Martinus bl.a. følgende:

 

(Citat, med nutids retskrivning) ”[…] Alle individer er i deres dybeste analyse dobbeltpolede eller dobbeltkønnede. Hvordan skulle ellers en fader komme til at holde af sin søn og en moder af sin datter? - Hvorledes skulle det ellers blive en så udbredt kendsgerning, som tilfældet er, at to væsener af samme køn kan blive forelsket i hinanden ligesom mand og kvinde? - Og hvordan skulle kærlighedsbudet: ”Elsker hverandre” blive til en virkelig realitet, hvis individerne i deres kosmiske analyse var absolut énpolede væsener? - Er det ikke netop en uomstødelig kendsgerning, at jo mere maskulin en mand er, og jo mere feminin en kvinde er, desto mere robust og primitiv er deres følelse for væsener af deres eget køn, og desto mere er de afhængige af det modsatte køn? Og desto større større eller stærkere denne afhængighed eller dette behov af det modsatte køn er, desto større er deres egoisme, desto mere beherskes de af selviskhed overfor deres eget køn. Er det ikke netop i en sådan zone, at de største jalousi- eller skinsygedramaer forekommer? - Er det ikke i et sådant bevidsthedslag, at de største ”kærlighedssorger” og de herpå baserede selvmord såvel som hævnmord finder sted? -

    Ja, selv i et så højt kultursamfund som det danske, kan man endnu på sådanne steder, hvor der er offentlig adgang til dans, med lethed iagttage, hvorledes individerne af begge køn i stor udstrækning udelukkende kun er opfyldt af at tækkes det modsatte køn, medens kønnene hver for sig indbyrdes flammer i en atmosfære af jalousi eller skinsyge, der ofte udarter sig til slagsmål og drab. Den dyriske ”brunsttid” har endnu sæde i det væsen, vi kalder ”mennesket”.

     Men et væsen, med så udprægede reminiscenser fra dyreriget, er ikke noget færdigt ”menneske”. Det er endnu, i samme grad, som det beherskes af nævnte reminiscenser: Skinsyge, ejendomsret og brutalitet, et ”dyr”.

     Det udviklede eller færdige ”menneske” kender ikke til at blive forelsket og føler derfor heller ikke skinsyge, had eller vrede. Det føler ingen ejendomsret, over noget andet væsen, der kan krænkes, er derfor fundamentalt lykkeligt. (Citat slut) (7)

 

En lille kommentar, især til udsagnene ”Hvordan skulle ellers en fader komme til at holde af sin søn og en moder af sin datter? -” Deri siger Martinus med andre ord, at det ikke er den maskuline pol i manden og den feminine pol i kvinden, der henholdsvis elsker sønnen og datteren. Det er derimod den feminine pol i manden og den maskuline pol i kvinden, der henholdsvis elsker sønnen og datteren. Dernæst til udsagnet: ”at to væsener af samme køn kan blive forelsket i hinanden ligesom mand og kvinde? -” Den form for forelskelse og seksuel tiltrækning kan kun forekomme, fordi det er den feminine pol i manden og den maskuline pol i kvinden, der henholdsvis tiltrækkes mod manden og kvinden. Der er med andre ord her tale om den homoseksuelle form for seksualitet.

 

Forelskelse er ikke kærlighed

Nok så vigtigt i denne specielle sammenhæng, er det imidlertid, at Martinus har givet bogens 32. kapitel overskriften ””Forelskelse” er noget ganske andet end kærlighed”. Heri indleder han med en konstatering af, at fader- og moderkærlighed faktisk intet har med seksualisme at gøre, netop fordi forelskelse er noget helt andet end kærlighed. Herom skriver han blandt andet:

 

(Citat) ”Forelskelse” er en i naturen forekommende anordning, der i den zone, hvor den hører hjemme, stimulerer eller befordrer arternes forplantning. I dens dybere eller åndelige natur udgør den en mental kraftbølge, der kan overskygge individet og ved kulmination af denne besættelse af dets hjerne- og nervesystem fuldstændig behersker dets mentalitet, former dets tanker til et glødende begær, til en uudslukkelig tørst eller umættelig hunger efter at eje, berøre eller kærtegne det væsen, der er det udløsende moment og genstand for forelskelsen, ligesom gensidig kærtegn og berøring fra samme væsen naturligvis er identisk med dets højeste salighedsnydelse, undertiden i en grad, der endog grænser til livsbetingelse. Hvis dette ikke netop var tilfældet, ville der aldrig være noget, der hed ”ulykkelig kærlighed”, ”kærlighedsdramaer”, selvmord på grund af hævet forlovelse o.s.v. Ja, der ville jo slet ikke være noget der hed ”ægteskab”.

     Men når et væsens ”forelskelse” således gør gensidig udveksling af berøring og kærtegn med et særligt bestemt andet væsen til livsbetingelse, vil dets selvopholdelsesdrift derved betinge, at det udløser al sin kraftanstrengelse og tænkeevne udelukkende med det ene formål at opnå dette særlige andet væsens fulde sympati eller gensidige forelskelse. Dette vil altså igen sige, at ”forelskelsen” gør det til en livsbetingelse – ikke at elske sin Gud over alle ting eller sin næste som sig selv, ikke at ”elske hverandre” - men derimod dette, kun at elske siger og skriver – eet eneste væsen, nemlig det, som er det udløsende moment for forelskelsen. Dets selvopholdelsesdrift, opretholdelsen af dets sindsligevægt og naturlige glæde ved tilværelsen fordrer, at det bekæmper alt, hvad der kan være en hindring for dets opnåelse af dette andet væsens gensidige forelskelse. Dette vil atter sige, at forelskelsen skaber had til personer og ting, der kan modarbejde eller forhindre nævnte opnåelse. Den stimulerer skabelsen af ”ejendomsret” over dette andet væsen, og skaber dermed den dybeste udløsende årsag til alt, hvad der kommer ind under begrebet ”det onde”. Den skaber en zone i tilværelsen, hvor skinsyge, had, hævn, mord og drab er livsbetingende egenskaber dikteret af selvopholdelsesdriften for at bevare den livsbetingende mage for dens ophav som dettes, absolut for andre urørlige, ejendom.

     At denne mentale indstilling af bevidstheden ikke indskrænker sig til kun at gælde ægtemagen, er naturligvis en selvfølge, den må også nødvendigvis komme til at gælde genstande eller ting, der kan være medvirkende midler til at opretholde eller hævde den ”forelskede”s overlegenhed overfor rivalerne. Og dette er grunden til, at verden i dag regeres af penge, og at dette udløser sig i krige, mord, drab, lemlæstelse, røveri og bedrageri. Verdens mennesker nedtramper skånselsløst hverandre i jaget efter forelskelsens tilfredsstillelse og efter den for denne tilfredsstillelse begunstigede magt og godsbesiddelse. Denne zone udgør i den samlede verdensplan det sande ”dyrerige”. (Citat slut) (8)

 

I den umiddelbart følgende tekst uddyber og begrunder Martinus yderligere følgerne af forelskelsens selviske eller egoistiske natur og dens i værste fald uhyggelige følger, ikke mindst i form af kapitalisme, privat ejendomsret og politisk og kulturel nationalisme. Det havde på det tidspunkt, hvor Martinus skrev bøgerne ”Livets Bog 1”, 1930 og ”Logik” , 1938, foreløbig udmøntet sig i form af den blodige 1. Verdenskrig 1914-18, som havde kostet mange millioner soldater livet på slagmarkerne og for mange også havde betydet varig fysisk og/eller psykisk invalidering. Situationen i eftertiden førte til stor finanskrise i Amerika og Europa, som endte med New York Børsens krak i 1929, hvilket efterfølgende resulterede i stor arbejdsløshed i mange lande, deriblandt i Amerika og i Tyskland og Danmark i 1930erne. Nok så fatalt var det, at de trange forhold begunstigede nazismens opblomstring i Tyskland, hvor store og ikke mindst toneangivende dele af befolkningen sukkede efter hævn for den forsmædelse, man mente at være blevet offer for efter verdenskrigens afslutning i 1918. Det var tyskerne, der i stor optimisme og forventning om sejr havde startet krigen, men som også tabte den totalt, med de følger der fulgte efter. (9)

 

Som det i øvrigt indirekte vil være fremgået af Martinus' beskrivelse af forelskelse, forekommer denne i to grundformer eller to stadier, han henholdsvis benævner A-begæret og B-begæret. Disse to former for forelskelsesbegær eller stadier af forelskelse, analyserer og omtaler han detaljeret i Livets Bog 5, hvor han i stk. 1817. bl.a. skriver: (Citat) ”A-begæret giver sig til kende ved en overdreven eller stærk mobiliseret følelse i form af en hunger eller et begær efter at få lov til på enhver måde at tækkes det væsen af modsat køn, der er objekt for forelskelsen. […] (Citat slut). (10)

 

I Livets Bog 5, stk. 1819. skriver Martinus bl.a. følgende om B-begæret:

 

(Citat) […] Det er kun på sin yderflade, at forelskelsens sympati får skæret af kærlighed. I sit inderste væsen er denne sympati slet og ret selviskhed, hvilket jo er det modsatte af den virkelige kærlighed, den der er lovens fylde. Forelskelseskærligheden eller parringssympatien er en foreteelse, der i længden slet ikke kan eksistere uden næring. Frem af A-begæret kommer således efterhånden et nyt begær. Det fordrer besiddelse og genelskelse af den elskede part. Dette begær vil vi her i vore analyser udtrykke som forelskelsens ”B-begær”. Hvis dette begær ikke tilfredsstilles og besiddelse af den elskede ikke opnås, vil forelskelsen eller parringskærligheden stagnere. Og med denne stagnation blottes den forelskede parts sande udviklingsstandard. Grænsen for nævnte parts sande sympatievne viser sig nu som regel at ligge adskillige grader under den sympatifølelse, som forelskelsen gav udtryk for. Ja, denne standard for sympatifølelse kan endog være så lav, at den i virkeligheden udtrykker kulde for alle medvæsener. Næstekærligheden mangler således næsten totalt. Og i en situation, hvor den elskede ikke kan genelske denne sin tilbeder i samme grad, som han eller hun bliver elsket af denne, bliver dennes almenfølelse, der som nævnt i virkeligheden er mental kulde, i værste tilfælde ligefrem til dræbende had imod den elskede. Det er denne tilstand, der hovedsageligt ligger til grund for alle skinsyge- og ægteskabsdramaer og i mildeste tilfælde gør den forelskede eller tilbederen til et i resignation begravet offer for den melankoli og livslede, vi kalder ”ulykkelig kærlighed”. (Citat slut)

 

I bogen ”Logik”s 33. kapitel indleder Martinus med følgende og meget væsentlige præcisering af sit eget forhold til de kosmiske analyser omkring forelskelse og ægteskab:

 

(Citat) Inden jeg går videre vil jeg dog gerne gøre opmærksom på, at nærværende analyser er ganske upartiske, og at jeg personlig selvfølgelig ikke har noget som helst imod forelskelse, ligesom samme analyser naturligvis ikke på nogen som helst måde skal være en nedsættende kritik af det store flertal af personer, mænd og kvinder, der endnu har en medfødt modtagelighed for denne ”besættelse” af deres bevidsthed som et naturligt anlæg, tværtimod. Jeg ønsker netop kun upartisk at belyse problemerne således, at hver især kan blive klar over de gængse vildfarelser angående sådanne realiteter, der i det daglige liv behersker individernes tilværelse, og gøre dem bekendt med, hvad det er, de ser eller bliver vidne til. (Citat slut) (11)

 

Martinus' analyser omkring ægteskabet

Her skal vi foreløbig afslutte omtalen af begrebet og fænomenet forelskelse, sådan som Martinus forklarer og uddyber denne i sit livsværk, hvoraf vi dog kun har benyttet ”Livets Bog 1” og bogen ”Logik” som kilder. Vi vil herefter gå over til en omtale af Martinus' analyser og opfattelse af ægteskabet. I den sammenhæng inddrager han interessant nok myten om Biblens skabelsesberetning og herunder skabelsen af Adam og Eva. Omtalen sker i bogen ”Logik” fra og med 39. kapitel. Forinden har han dog i 37. kapitel fastslået, at ”kærlighed og seksualisme udgør samme grundprincip”. Det vil vi først lige se på, hvad han har at sige om:

 

(Citat) […] Den absolut ”rene” kærlighed gør enhver omfavnelse, berøring og kærtegn af dem, man elsker, til en absolut behagelig og velgørende fornemmelse, der er af en stærk stimulerende eller oplivende natur både for mentalitet og fysik. I samme grad som kærligheden afviger fra at udløse denne virkning, afviger den fra at være ”ren” kærlighed, og kan allerhøjest kun udgøre en slags udtryk for ”dannelse”, ”takt” og ”tone”, hvis den da ikke helt og holdent kommer ned på ”Judaskysset”s niveau.

     Den sande kærlighed udgør altså i sin natur en nydelse baseret på berøring. Men hvad er ”seksuel” nydelse? - Er det ikke netop også en nydelse baseret på to organismers berøring af hinanden? - Og er disse to nævnte former for berøring ikke udløsende en så ensartet fornemmelse af behag, at man netop i begge tilfælde kalder den ”kærlighed”? - Er det ikke netop denne omstændighed, der er skyld i, at man kalder ”forelskelse” ”kærlighed”, og overalt i digte, romaner og eventyr finder den beskrevet under dette navn? -

     Er der da slet ingen forskel på seksualisme og kærlighed? - Nej, i grundprincippet eksisterer ingen forskel. Seksualisme er glæde og nydelse ved berøring og kærtegn, kærlighed er glæde og nydelse ved berøring og kærtegn. (Citat slut)

 

Allerede i ”Logik”, 38. kapitel , som har overskriften ”Længslen efter at kærtegne alle andre levende væsener gør individet til ”é t m e d F a d e r e n”, præciserer Martinus hvad der mere præcist skal forstås ved begrebet ”ægte kærlighed”:

 

(Citat) […] At føle sig ”ét” med alle levende væsener er det samme som at føle deres lidelser, deres glæder, deres sorger og bekymringer som lokaliteter i ens egen mentalitet. Disse væsener er blevet noget af ens eget legeme, er blevet noget af en selv. Deres ve og vel har samme interesse for en selv som ens eget ve og vel.  Men når ens ”næste” således er blevet noget af en selv, er det jo ganske naturligt at elske denne ”næste”, som man elsker sig selv. Men for at denne ”næste” kan blive noget af en selv, må denne kobles til ens egen mentalitet på samme måde, som en jernbanevogn kobles til en togstamme for at være eet med denne. Ligesom denne tilkobling kun kan finde sted på basis af et bindeled, således kan individernes tilkobling til hverandre indbyrdes også kun ske på basis af et bindeled. Dette bindeled er netop et urokkeligt begær efter at være eet med andre væsener, hvilket igen vil sige en urokkelig længsel efter uselvisk at knuge, omfavne, kærtegne og skabe behagsfornemmelser for andre levende væsener i tilværelsen. Dette begær og dets opfyldelse er den virkelige kærlighed eller alkærlighed. Denne udgør bindeledet mellem alle levende væsener i tilværelsen. Og dens fornemmelse i form af tanke er”den hellig ånd”. Nævnte ånd udgør altså det bindeled, der knytter indvidet fast til alle øvrige væsener og ting i tilværelsen og hvorved, det bliver ”ét med Faderen”.

     Men den zone, i hvilken den ægteskabelige kærlighed behersker livet, er ikke alkærlighedens kulminationszone, men dens fosterzone. Men i en zone, hvor alkærligheden endnu kun eksisterer i fostertilstand, kan man ikke vente sig megen mildhed, humanitet og kærtegn. Her kan derimod de modsatte tendenser: Brutalitet og selviskhed florere. Og denne zone bliver da også hjemstedet for ”det dræbende princip”.

     Det eneste, der her repræsenterer Alkærligheden, er mage- eller ægteskabsprincippet. Og kun indenfor dette kan man komme til at opleve noget i retning af en svag afglans af det stærke bindeled, der forener de højere verdeners individer i kulminerende salighed.

     Den i romaner og digterværker så højt lovpriste jordiske lykke, som består i to gensidigt forelskede væseners førelse til brudesengen og deres oplevelse af at føle sig ”ét” med hinanden, er således kun en slags måneskin i forhold til den sande lykke. Den er kun sollysets dæmring, der forjætter dagens komme. Det jordiske menneske befinder sig kun i livets første morgengry. (Citat slut) (12)

 

I sine analyser og omtale af ægteskabet og ægteskabsinstitutionen, knytter Martinus forbindelsen til Bibelens skabelsesberetning og fortællingen om Adam og Eva. Det sker i ”Logik”, 39. kapitel, som har overskriften: ”Biblens påbud fremtræder som udtryk for to store diametralt modsatte moralopfattelser”.

 

Martinus indleder kapitlet således:

 

(Citat) Den zone, i hvilken det ægteskabelige princip behersker livet eller tilværelsen, udgør som før nævnt ”Det dræbende princip”s eller ”dyreriget”. I henhold til ”Livets Bog” udgør det jordiske menneske, på udviklingsstigen, den sidste art af væsener indenfor nævnte rige, og er derfor som ”dyr” betragtet det mest degenererede. Det vil igen sige, at dets harmoniske tilpasningsevne til dyrerigets love på en masse felter er svækket.

     Hvad er da dyrerigets love? - Vi har lige berørt, at dyreriget var alkærlighedens ”fosterzone”, hvilket vil sige begynderzone. Denne zone kan derfor kun være udtryk for et stadium, hvor den endnu kun kan give sig udslag i begær efter at elske – ikke alle væsener – men allerhøjest kun ét væsen omtrent som sig selv, altså det samme som den tidligere omtalte ”forelskelse”.

     Da ”forelskelse” fordrer gensidighed, vil dette altså sige, at alkærligheden på dette stadium endnu ikke er blevet til kærlighed, men fremtræder derimod som ”egoisme”. Den er endnu så spæd i sin kraft, at den kun kan komme i aktivitet der, hvor dens lys rammer blanke ”spejlreflekterende punkter”, der kan kaste dens lys tilbage til dets udspring eller ophav. Den vekselvirkning, der her opstår, er det samme som det, vi kalder ”et lykkeligt ægteskab”. Dens flamme eller lys er endnu så sparsomt, at der kun ved opsummering af det tilbagekastede lys kan opstå effektiv varme, den varme, der lige akkurat kan befordre et ægteskab.

     Sådanne ”spejlreflekterende punkter” er det samme som væsener af modsat køn. Desto mere væsenerne er fjernede fra dette køn, desto mindre refleks og derfor tilsvarende mindre lys, mindre varme. Ja, der kan endog herske ligefrem kulde mellem væsener af samme køn. Og da dyrerigets væsener netop fremtræder i to store grupper: specielle hankønsvæsener og specielle hunkønsvæsener, bliver der således to store områder eller felter indenfor dyrerigets mentalitet, hvor alkærlighedens lys ikke kan komme til aktivitet nemlig indenfor området af de to forskellige gruppers eget køn. Væsener af samme køn kan ikke elske hinanden. De er af naturen kun udstyret med sympatiske anlæg for det modsatte køn. Alkærlighed i virkelig bogstavelig forstand vil i det nævnte store, specielt i han- og hunkøn inddelte, område, kun kunne opfattes som unaturlig, som abnorm, som perversitet. Nævnte område har sine grundlove, der indenfor det jordiske menneske, der endnu enten må være et han- eller hunkønsvæsen og derfor tilhøre dyreriget, har fået ordform, er blevet ”moral”, har fået navnet ”det sjette bud”. [---] (Citat slut)

 

I Biblen – dvs. i Moseloven, mere præcist i 2. og 3. Mosebog – forekommer der i alt 10 store moralske bud, hvoraf det 6. bud lyder: Du må ikke bedrive hor med din næstes hustru! - At bedrive hor, ville mere præcist sige, at have seksuelt samkvem, eller kort og godt samleje, med en anden kvinde end sin ægteviede hustru. Der var dødsstraf for at overtræde dette bud. I øvrigt også for kvinder, der forbrød sig. Der var med andre ord tale om en meget restriktiv og i høj grad patriarkalsk moralkodeks og straffelov.

 

Det er herefter Martinus' pointe, at Gamle Testamentes moralkodeks var og er i direkte modsætning til den moralkodeks, som langt senere blev indført af Jesus. Han pålagde sine disciple, apostle og øvrige tilhængere at holde loven, men vel at bemærke i den diametralt modsatte version af Moseloven, han ved en omfortolkning i mere human retning indførte som moralsk vejledning. Det skete under den såkaldte ”Bjergprædiken” (Ny Testamente, Matt. 5.-7. kapitel). I 5. kapitel, vers 27-28, hedder det: ”I har hørt, at der er sagt: 'Du må ikke bedrive hor'. Men jeg siger jer, at enhver, som ser på en andens hustru, så han begærer hende, har allerede bedrevet hor med hende i sit hjerte.”

 

I ”Logik”s 40. kapitel med overskriften ”Når autoriteternes myndighed er baseret på en forældet moralopfattelse, og ægteskabet er et spørgsmål om økonomi”, indleder Martinus med følgende ord:

 

(Citat) Da et sandt ægteskab kun kan eksistere som identisk med fornemmelsen af at ”være ét med et væsen af modsat køn”, og denne fornemmelses tilstedeværelse er uafhængig af vielsesattest, kan to væsener udmærket være ægtefæller, selv om de ikke har nævnte attest, ligesom to væsener, der netop har attest, men ikke ”føler sig ét med hinanden”, i virkeligheden ”lever på polsk”, hvilket vil sige, at de faktisk slet ikke er gifte. Og hvor mange sådanne ”polske” ægteskaber florerer ikke netop i dag beskyttet under myndighedernes og kirkens velsignelse? - Er det ikke i tusindvis? - […] (Citat slut)

 

Martinus' pointe er her, at det er en illusion at tro og mene, at et virkeligt ægteskab kan bestemmes af en vielsesattest, og dermed heller ikke af myndighedernes og kirkens formynderskab. Derfor afslutter han 40. kapitel på følgende måde:

 

(Citat) Men en illusorisk opfattelse, moral eller tro kan ikke i længden holde stand overfor naturen. Det sande og virkelige vil altid sejre tilsidst. Og således også med de i mennesket boende naturlige drifter, medens de unaturlige selvfølgelig må gå til grunde, ganske uafhængigt af hvormeget de så end i dag måtte opfattes som moralske, retmæssige eller hellige.

     Og er det ikke netop derfor, vi i dag over hele verden bliver vidne til, at den gængse eller gamle moralske opfattelse mindre og mindre bliver overholdt. Skilsmisser, utroskab i ægteskaber og børn udenfor ægteskabet, kort sagt, alt, hvad der almindeligvis opfattes som ”overtrædelse” af det sjette bud, florerer. Og verden er, set fra den gamle morals standpunkt, ligefrem kulminationen af et nyt ”Sodoma” og ”Gomorra”, hvor alt går til grunde i ”synd”, ”usædelighed” og ”perversitet”-

     Men er verden virkelig så slem? - Er det i grunden ikke menneskenes egen tro på den gamle opfattelse eller moral, deres naivitet og uvidenhed overfor verdensplanen, der gør livet så pessimistisk. Fra Guds eget synspunkt, hvilket vil sige naturen, ser det jo ikke nær så slemt ud. Her ses ”Alt at være såre godt”. Og desuden er det kun indenfor den jordiske ægteskabszone, at ovennævnte eksisterer. Men da det jordiske ægteskab, som vi i det følgende skal se, langsomt er ved at gå til grunde, hvilket vil sige det samme som, at det jordiske menneske er ved at vokse ud af denne zone, er det ikke så sært, at livet i samme zone ser mærkeligt ud for den uindviede. Noget der er i forfald eller degenererer, kan aldrig fremtræde som kulminationen af skønhed. (Citat slut)

 

Her skal indskydes, at når Martinus i det ovenfor stående citat skriver, at ”vi i dag over hele verden bliver vidne til, osv.”, så må der nok tages det forbehold, at det ser ud til kun at gælde den vestlige verdens moralske opfattelse. Lande med islamisk kultur adskiller sig ved, at de mere eller mindre er underlagt den strikse Sharia-lovs bestemmelser, som i øvrigt på flere principielle områder kan minde om Moseloven.

I ”Logik” har 41. kapitel fået overskriften ”Det fuldkomne ægteskabs zone” og i dette beretter Martinus om, hvad der kan og bør forstås ved netop et ”fuldkomment ægteskab”:

 

(Citat) Et ægteskab beror altså ikke på en vielsesattest, men på et væsens ”følen sig ét” med et andet væsen. Der vil derfor i verden være mange væsener, der er ”gifte”, men ingen vielsesattest har, og mange, der har vielsesattest, men ikke er ”gifte”. For dyrenes vedkommende kan denne ”følen sig ét” med et andet væsen kun komme i stand gennem naturens egen inddeling af væsenerne i de to køn: Hankøn og hunkøn.

     Ved disse to køns seksualorganers særlige bygning og gensidig afhængighed i udløsning opstår ved deres samarbejde kulminationen af nævnte guddommelige følelse. Dyrets mentalitet skabes udelukkende ved denne dets organismes særlige seksualbygning. Gennem hele dets legeme sitrer en kraft, der udløser sig i dets mentalitet som et uimodståeligt begær efter at opleve og nyde denne ”følen sig ét” med at andet væsen. Men da denne følelse kun kan kan skabes eller udløses gennem en kontakt mellem dets egne seksualorganer og seksualorganerne fra et væsen af modsat køn, må det nødvendigvis afføde begæret efter at eje et sådant væsen. Hele individets mentalitet formes af dette begær. Samme begærs tilfredsstillelse er en livsbetingelse. Uden denne tilfredsstillelse er livet ikke meget værd, og individet føler sig næsten som et overflødigt væsen.

     Desuden er livet i organismerne af en sådan beskaffenhed, at det forplanter sig videre ved dette kontaktskab mellem seksualorganerne, således at nye organismer kan opstå, hvorved det bliver muligt for de evige ”Jeg'er” bag organismerne stadigt at danne sig nye legemer for deres inkarnation.

     Dyrerigets samlede organismer er kun udgørende et fremskredent ”plantelegeme”. Det skal have sol, varme og fugtighed. I dette ”plantelegeme” er hver enkel organisme udgørende et nyt skud. Og igennem seksualvirksomheden skabes altså muligheden for disse skuds opståen og dermed det nævnte ”plantelegeme”s stadige vedligeholdelse. Vi er altså alle skud på det samme træ, har den samme stamtavle. Vi er alle i familie, er kosmiske søskende. Jeg nævner det blot her, fordi erkendelsen af dette broderskab, som vi senere skal komme tilbage til, er en stor væsentlig faktor i retfærdiggørelsen af kærlighedens natur og for opnåelsen af at ”føle sig ét med Faderen”.

     Men denne nævnte følelse eller mentale tilstand er det dyriske væsen ganske afskåret fra at kunne opleve, idet dets mentalitet, som vi allerede har nævnt, kun er skabt til at ”føle sig ét” med et væsen af modsat køn. Dette væsen af modsat køn bliver derfor foreløbig dets højeste livsmoment. Det er genstanden for dets tilbedelse. Det er dets sande religion og gudsdyrkelse. At eje dette væsen er dets højeste oplevelse af salighed. Og der, hvor denne salighed gensidigt er til stede, der eksisterer det fuldkomne ægteskab. Der kulminerer overholdelsen af det sjette bud. Der er der ingen, der ”bedriver hor”. Der ”forlader en mand fader og moder og holder sig til sin hustru”.Der ser en ægtefælle ikke ”på nogen anden kvinde for at begære hende”, og kommer derved ikke til at ”bedrive hor med hende i sit hjerte”. - Her finder ingen fosterfordrivelser sted. Her opfyldes det guddommelige bud: ”Vorder frugtbare og mangfoldige”. Her er der ingen der ”bedriver hor” ved at ”tage en fraskilt til ægte”. - Her ligger en mand ikke ved en ”mandsperson, som man ligger hos en kvinde”. - Kort sagt, alt, hvad der i Biblen er påbudt vedrørende ægteskab, opfyldes her som en selvfølgelighed, fordi væsenerne ifølge deres organismers bygning og deres hele mentale tilstand udgør den største åbenbaring af kulminerende ”hankøn”s og ”hunkøn”s-væsener, og således er skabt til absolut ikke at kunne gøre noget som helst andet, end netop at opfylde ægteskabsloven.

     Men en zone, i hvilken væsenernes hele natur, både fysisk og mentalt, kun kan udløse sig i overholdelsen af det sjette bud, er jo det fuldkomne ægteskabs zone. Det er ”Paradisets Have”. Her bor ”Adam” og ”Eva”. Dette for disse væsener hver dag at eje hinanden, er Guds tilstedeværelse i haven. (Citat slut)

 

Det skal her indskydes, at i henhold til Martinus' senere analyser i ”Livets Bog” 5, stk. 1660. af den seksuelle klimaksoplevelse, den såkaldte orgasme, er der i virkeligheden og i bedste fald tale om en oplevelse af Guds egen sfære. Herom skriver Martinus bl.a. følgende:

 

(Citat med nutids retskrivning) […] Igennem dette at blive ”ét kød” med samme [halvkønsvæsen], hvilket vil sige: seksuelt forenet i en kærlighedsakt, oplever de to væsener et genskin eller et lynglimt af det velvære, der oprindeligt er ”helkønsvæsenet”s permanente kosmiske livsfornemmelse. Denne akt er således en kosmisk bro, ad hvilken væsenet passerer ”dødssfæren”. Men i det kulminerende ”halvkønsvæsens”s bevidsthed bliver denne akt og den hermed forbundne momentoplevelse af ”den højeste ild” eller velværefornemmelse kun sanset som en fysisk behagsfornemmelse. At akten, der, hvor den forekommer i sin fuldkommenhed for begge parters vedkommende, er en kosmisk oplevelse, er en midlertidig hævelse op over det materielle plan, ja, er en overfysisk oplevelse, er de meget fjernt fra at kunne forestille sig. At samme akt, hvor to væsener i kraft af hinandens tiltræknings kulmination i sekunder eller minutter er forenet til ”ét kød”, er en oplevelse af universets grundtone, den altoverstrålende kærlighed, harmoni og glæde, der igen er en direkte oplevelse af Guds nærhed i form af deres nervesystems gennemstrømning af den hellige Ånd i form af salighed, ved de endnu ikke noget om. (Citat slut)

 

I de følgende kapitler i ”Logik” beretter Martinus om ”Adam”s og ”Eva”s overtrædelse af Guds bud om ikke at måtte spise af ”Paradishaven”s frugter fra ”Kundskabens træ”. Vedr. Bibelens skabelsesberetning og skabelsen af Adam og Eva, og med hvad deraf fulgte, kan f.eks. henvises til bogen ”JESUS søn af mennesket”, 2. del, 17.-18. kapitel. Forlaget Scientia Intuitiva, 2012. - Den samme beretning vil også kunne læses her på hjemmesiden under ”Jesus Menneskesønnen”, 2. del, via følgende link:http://www.livetseventyr.dk/INDEX%20Bog%202.htm, men der har de samme kapitler hhv. nr. 2. og 3. (13)

 

Foreløbig finale

Med alt det ovenforstående skrevet og fortalt om forelskelse og ægteskab, som måske for nogle vil kunne forekomme højtravende og uden jordforbindelse, så må og skal det her til slut nævnes og fremhæves, at var der noget, Martinus ikke var, så var det naiv. Til trods for, at han i sine kosmiske tanker og analyser kunne bevæge sig oppe i de højere åndelige 'luftlag', så var han også i begyndelsen af 1930erne, da han forfattede og skrev ”Livets Bog 1”, og især hen mod slutningen af disse, da han skrev bogen ”Logik”, samtidig meget opmærksom på den realistiske sociale og storpolitiske verdenssituation, hvori han og alle vi andre jordboere befandt os. Optimismen efter Første Verdenskrig 1914-18, med dennes håb og idealistiske tro på ”Aldrig mere krig”, var for længst forduftet hos mange og blevet afløst af en stigende frygt for en ny storkrig. Dette viser Martinus, at han også forventede og forstod, da han i bogen ”Logik” med stærke og manende ord beskrev, dels at en ny storkrig var forestående og dels, hvordan denne både i princippet og i detaljen ville komme til at forme sig. Det sker blandt andet i bogen ”Logik”s 58. kapitel med overskriften: ”Lidelsen forvandler ”dyr” til ”menneske”, hvorfra slutningen skal citeres her:

 

(Citat med nutids retskrivning): Og således opstår igennem ”det onde” i ”Paradishaven”s mørkeside kulminationen af den oplevelse, der direkte er virkningerne af de dyriske anlægs blomstring, og som i form af ”Helvede” lader dyret opleve sin egen verdens yderste konsekvenser, den kulminerende skæbne, en åbenbaring, hvor alle detaljer er: Lemlæstelser, dødskvaler, sorg, savn og pine. Og igennem mættelsen af dette syn, denne selverfaring, vågner dyret op til skriget efter kærlighed, den ”forlorne søn” til længsel efter ”Faderen”, og den jordmenneskelige mentalitet til modtagelighed for verdensgenløsning.

    Og se, han, som hører mikrobens mindste suk og leder klodernes gang, glemmer ikke sit skaberværk. Guddommelige sendebud har allerede med mellemrum ladet deres røst høre på store dele af kloden. Deres kærligheds atmosfære har for længst gennemboret den dyriske tåge, ført menneskeheden store strækninger fremad, opad mod forløsningens lyse himmel. Og selv om krigsindustrien i dag har mere travlt end nogen sinde, og selv om man aldrig har været i den grad optaget af at forberede, om end ubevidst, sin egen lemlæstelse, det kommende Ragnarok, ja, selv om man aldrig nogen sinde i så høj grad har været besjælet af den illusion, at verdensfreden, roen og harmonien, skabes med ødelæggelsesmidlernes larmende kulmination, som netop nu, så er dette dog kun forberedelsen til dyrerigets endeligt i den jordmenneskelige bevidsthedssfære. Dets sidste krampetrækninger i nævnte zone vil blive uhyggelige, men er ikke desto mindre indledningen til lysets kroning på jorden. Guds ånd lyser direkte i form af en ny kærlighedsbølge over jorden og fører denne ind i en ny stor morals epoke, i hvis bane ”døden” ikke kan være, ej heller ”skrig eller pine”, thi der går fredens engel uhindret hen over verden. Og i dens fodspor føres ”Guds Rige” med ind over de jordiske kontinenter og have. Døden er død og livet lever. Glæden er til huse i borg og hytte. Alt er ”Guds billede”. Og dette skaberværk er kærlighed. (Citat slut) (14)

 

Denne på samme tid både optimistiske og dystre 'forudsigelse' af Martinus, gik allerede året efter, mere præcist den 3. september 1939, i opfyldelse, nemlig i og med 2. Verdenskrigs udbrud. Den skulle til fulde vise sig at komme til at forme sig lige så frygteligt og blodigt, som forventet af vismanden Martinus, som for sin part så dybere i verdens fremtidsskæbne, end mange i både hans samtid og eftertid.  Æret være og forblive hans minde.

 

PS. Her vil jeg gerne benytte lejligheden til at fremhæve, at Martinus' værker naturligvis er beskyttet af loven om ophavsret, som kun tillader at bringe citater fra de nævnte værker i det omfang, citaterne dels er relevante og dels ikke udgør hovedindholdet af en artikel, som eksempelvis den ovenstående. Det sidstnævnte mener jeg ikke er tilfældet her, selvom artiklen bringer forholdsvis mange – måske for mange? - citater fra Martinus’ bøger ”Livets Bog” 1 og ”Logik”. Der er i alle tilfælde anført links til de to kilder, hvorfra citaterne er lånt. Angivelse af kilde eller kilder til citaterne er naturligvis en selvfølge.

 

© August 2016 Harry Rasmussen.

 

===============================

 

Noter og kilder:

 

1.     Vedr. de kosmiske skabeprincipper, se f.eks. H1-46. Ånd og materie - Sjæl og legeme

2.     Livets Bog 1, 5. kapitel, kan også læses på internettet via dette link: http://www.martinus.dk/da/dtt/index.php

3.     Vedr. de nævnte tre faktorer og instanser, se f.eks. artiklen H1-05. Intuition og personlighed – om forholdet mellem personlighed og intuition.

4.     Vedr. citatet, se ”Livets Bog” 1, stk. 131 via dette link: http://www.martinus.dk/da/dtt/index.php – Vedr. bevidsthedskategorier, se for nemheds skyld artiklen H1-35. Den jordiske menneskeheds bevidsthedskategorier - Vedr. seksualkategorierne A- til K-menneske, se artiklen H1-14. Polforvandlingens seksuelle kategorier – Fra A- til K-menneske.

5.     Udtryk som den ”forlorne”, dvs. ”fortabte”, søn og ”den evige Fader”, hentyder selvsagt til Jesu lignelse om ”den fortabte søn”: Ny Testamente. Lukas 15, 11-32 med paralleller. - Vedr. ”Den ny verdensimpuls”, se ”Livets Bog” 1, 3. kapitel med tilhørende symbol: ”Skabeprincippets impulser”. I forbindelse med Martinus' omtale af de konsekvenser, som bl.a. et udsvævende liv kan medføre, må man huske på, at Martinus her hentyder til skæbnelovens umådelige betydning i de levende væseners, herunder menneskets, liv og tilværelse. Se evt. herom i artiklen H1-23. Individets skæbnedannelse – om skæbnedannelsens almindelige lovmæssigheder.

6.     Læsere, som evt. er interesserede i at vide mere om udgivelsen af Martinus' værker, vil kunne hente oplysninger i Begivenhedsoversigten på hjemmesiden http://www.martinus.dk/ – Vedr. indholdet af ”Livets Bog” 1-7 kan interesserede læsere muligvis have gavn og glæde af at læse artiklen 4.53. Et epos om alt – det kosmiske verdensbillede

7.     Bogen ”Logik” vil også kunne læses på internettet via dette link: http://www.martinus.dk/da/dtt/index.php?bog=70

8.     Se link i note 7.

9.     Vedr. 1. og 2. verdenskrig vil interesserede læsere kunne søge på disse emner via Google.

10.  Link til ”Livets Bog” 5: http://www.martinus.dk/da/dtt/index.php?bog=55

11.  Link til ”Logik”: http://www.martinus.dk/da/dtt/index.php?bog=70

12.  Link til ”Logik”: Se link i note 11.

13.  Link til ”Logik”: Se link i note 11. - Udtrykket ”Paradishaven” refererer naturligvis til fortællingen om Adam og Eva og deres situation i nævnte ”have”. - Udtrykket ”Helvede” er ligeledes bibelsk, idet det iht. Matthæus 11, 20-24 med par. opfattes som de dødes opholdssted indtil opstandelsen og dommedagen. - Udtryk som den ”forlorne”, dvs. ”fortabte”, søn og ”Faderen”, hentyder selvsagt til Jesu lignelse om ”den fortabte søn”: Ny Testamente. Lukas 15, 11-32. -

14.  'Og se, han, som hører mikrobens mindste suk og leder klodernes gang': Interessant, at H. C. Andersen har udtrykt det samme i form af et lille ungdomsdigt fra 1825, her gengivet med moderne retskrivning:

Din vilje ske Alfader
jeg stoler på dig tryg
i dine stråler bader
sig engel og selv myg.
Du styrer sol og stjerne,
du styrer støvets lod,
dit bud jeg følge gerne
thi du er vis og god.
Kun styrk min sjæl du rene,
lad mig en del fortjene
af al din salighed. -

Digtet findes trykt i H.C. Andersens Dagbøger 1825-1834. Bind I, p. 1. Udgivet af Helga Vang Lauridsen. 1971. Udgivet af Det Danske Sprog- og Litteraturselskab under ledelse af Kåre Olsen og H. Topsøe-Jensen. - Vedr. Martinus' omtale af 'en ny kærlighedsbølge over jorden': Med disse ord hentyder Martinus til den udstråling fra det guddommelige skabeprincip, altså Gud, der er foregået siden Jesu mission for hen ved to tusinde år siden, og som i nutiden har fået en ny og forstærket impuls, for hvilken Martinus' egen mission i form af hans livsværk, er et koncentreret udtryk. Se note 5.

 

© August 2016 Harry Rasmussen.

 

******************