Hjerneforskning igen!

Om hjerneforskningens fejltagelser 

og udprægede reduktionisme

 

Indledning

Ja, det måtte vel forventes, at det ville komme før eller siden, afsløringen af hjerneforskningens svagheder! Disse har jeg som lægmand i al beskedenhed omtalt i flere af mine artikler om naturvidenskabens og herunder også hjerneforskningens reduktionisme. Medierne, de trykte så vel som elektroniske, har i hovedsagen mest fokuseret på uheldige hjerneforskere, som eksempelvis en kvindelig hjerneforsker, som angiveligt havde fusket med sine undersøgelser og fremlagde nogle resultater, som viste sig ukvalificerede. Eller som den yngre og højt begavede og en overgang stærkt selvpromoverende danske hjerneforsker, der eksempelvis fik urimelig stor adgang i medierne til at fremføre egne og i hvert fald i nogle tilfælde højst tvivlsomme opfattelser og meninger om hjernen og dennes rolle. Vedkommende forsker brystede sig blandt andet af, at i og med den moderne hjerneforskning havde man endelig afmonteret den gamle 'overtro' om sjæl og legeme, for ifølge ham var og er sjælen legemet og legemet sjælen. Eller rettere sagt: Der eksisterer kun det fysiske legeme med hjernen som overordnet og styrende central, alt andet er fantasi og fiktion.   

 

Men det drejer sig jo i virkeligheden om noget langt mere alvorligt og skelsættende, end uheldige og selvpromoverende personer. Det korte af det lange er, at vi alle generelt set har alt for stor tiltro til videnskabelige forskere. Disse er jo, når det kommer til stykket, kun mennesker, og kan som sådanne være mere eller mindre behæftet med og belastet af de fejl og svagheder, som alle vi andre også har. 

 

Den store nyhed om fejl

Den store nyhed her i begyndelsen af den fugtige august måned 2016, er, igen ifølge mediernes oplysninger om hjerneforskningen, det måske ikke helt overraskende, at nogle hjerneforskere har taget og begået fejl med hensyn til tiltroen til de  computermodeller, der har været lagt til grund for forskningen og dermed også for forskningsresultaterne.

 

På websitet Videnskab.dk kunne man den 5. august 2016 læse, at de seneste års neurovidenskabelige resultater må anses for at være fejlagtige, hvilket angiveligt skyldes, at der er fundet fejl i de computersystemer, der er blevet brugt i forbindelse med analyse af skanningsbilleder af hjernen. Man kunne her spørge, om ikke det også er hos de pågældende hjerneforskere, der er og har været fejl hos og med? -

 

For at delagtiggøre læseren i baggrunden for min artikel, skal jeg her tillade mig at citere medarbejder ved websitet Videnskab.dk, journalist Anne Ringgaard, for følgende, der er publiceret samme sted den 5. august 2016:

 

(Citat) Helt konkret er der tale om resultater baseret på fMRI-skanning, som forskere bruger til at finde områder i hjernen der er aktive, når forsøgspersoner tænker på noget bestemt, ser på billeder af noget bestemt eller udfører bestemte opgaver.

 

»Det er en sag, som ryster hjerneforskerverdenen, for man har en enorm mængde litteratur, som er baseret på fMRI-skanninger,« siger Albert Gjedde, der er professor på Københavns Universitets Institut for Neurovidenskab og Farmakologi.

 

»En masse forskere har fået en masse artikler offentliggjort, som ikke har været forbundet med den nødvendige skepsis. Det nye studie viser, at den analysemetode, de har brugt, ikke lever op til de krav, der burde være,« fortsætter han.

 

fMRI skanninger er i de seneste par årtier blevet brugt i over 40.000 studier, og en lang række opsigtsvækkende resultater er kommet ud af det.

 

Populært har man talt om, at fMRI gav forskerne mulighed for at læse tanker.

 

Nu viser en undersøgelse publiceret i det videnskabelige tidsskrift PNAS, at de computersystemer, forskerne bruger til at analysere fMRI-billeder af hjernen, laver alvorlige fejl.

 

Det betyder, at der kan være forkerte konklusioner i tusindvis af psykologiske og neurovidenskabelige artikler, der i de senere år er publiceret.

 

Forskerne efterprøvede gamle analyser

De svenske forskere bag den nye undersøgelse fandt fejlen, da de analyserede fMRI-skanningsbilleder, der allerede har været brugt i publicerede studier.

 

I alt analyserede forskerne skanningsbilleder af 499 forsøgspersoners hjerner.

 

Alle 499 personer havde været brugt som kontrolgruppe i de oprindelige forsøg. Det vil sige, at de var blevet bedt om ikke at tænke på noget specielt, da de blev skannet.

Forskerne delte nu de digitale fMRI-skanningsbilleder, som hver især består af millioner af små tredimensionelle billedelementer (voxels) ind i to grupper - en blev brugt som kontrol og en som forsøgsgruppe.

 

Derefter kørte forskerne billederne igennem tre forskellige computersystemer, der bliver brugt til at analysere fMRI billeder. Systemernes algoritmer kan ved hjælp af komplekse statistiske udregninger finde små ændringer i enkelte voxels og i grupper af dem.

 

Ændringerne fortolker forskerne som hjerneaktivitet.

 

fMRI skanning

fMRI skanning bruges til at måle, hvilke dele af hjernen, der er påvirket af forskellige følelser, tanker, aktiviteter og oplevelser.

Hjernen får energi gennem ilt og glukose i blodet, og når den arbejder - f.eks. når man tænker - øges blodgennemstrømningen. Ændringen i blodgennemstrømningen måles af fMRI-skanneren og kan ses som små pletter på skanningsbillederne.

Tre millioner analyser afslørede fejl

De svenske forskere gentog processen, indtil de havde lavet næsten tre millioner analyser.

 

Alle de personer, der leverede data til forsøget, hørte som sagt til kontrolgruppen i de oprindelige forsøg. Det vil sige, at de ikke havde tænkt på noget særligt, da de blev skannet.

 

Derfor burde der ikke være signal - altså tegn på øget aktivitet i deres hjerne - efter at algoritmerne havde analyseret deres billeder.

 

Men i alt for mange tilfælde spyttede algoritmerne falsk-positive resultater ud. Det vil sige, at de fandt signaler, selvom der ikke burde være nogen.

 

»Det svarer ikke til det, der blev offentliggjort i de oprindelige studier, så det betyder, at skanningsbillederne har været fortolket forkert,« siger Albert Gjedde.

 

Statistiske antagelser holder ikke

Ifølge de svenske forskere er problemet, at der er fejlagtige statistiske antagelser indbygget i algoritmerne.

 

Albert Gjedde forklarer:

 

»Den metode man bruger til at analysere fMRI billeder bygger på en antagelse om, at signalerne er Gaussisk fordelt.«

 

I statistik er en Gaussfordeling en normalfordeling. En normalfordeling viser, hvordan et stort antal statistiske elementer fordeler sig omkring deres gennemsnit.

 

Aktivitet var ikke Gaussisk fordelt

De algoritmer, man har brugt til at analysere fMRI billeder har en indbygget antagelse om, at den hjerneaktivitet, man måler hos kontrolgrupper - altså hos mennesker, der ikke tænker på noget særligt - alle er normalt fordelt tæt på deres gennemsnit.

 

»Men den er ikke Gaussisk fordelt, viser svenskernes undersøgelse. Når algoritmernes statistiske antagelse er forkert, fører det til fejlkonklusioner. Det betyder, at man ikke kan fæste lid til de studier, der har brugt de her algoritmer,« siger Albert Gjedde.

 

Hvis signalerne havde fordelt sig, som antaget, skulle de have formet en klokkeformet kurve på en graf. Men den kurve der kom ud af algoritmernes beregninger, havde en lang hale.

 

Den lange hale viser, at der er mange afvigelser - eller signaler, der ikke burde have været der. Ialt fandt de svenske forskere, at 70 procent af observationerne afveg alt for markant fra gennemsnittet.

 

Forskerne havde forventet at finde nogle få afvigelser, og den videnskabelige standard, der bruges ved fMRI skanninger, foreskriver, at fem procent af udfaldene må afvige markant fra gennemsnittet.

 

Der er altså langt op til de 70 procent, de svenske forskere fandt.

 

Fejlen burde være fundet før

Ifølge en af forskerne bag studiet, lektor Anders Eklund fra Linköping Universitet i Sverige, er det yderst problematisk, at man først finder fejlen nu.

 

»På trods af, at fMRI er et meget populært redskab til at studere hjernens funktion, er de statistiske antagelser, man har brugt, kun sjældent blevet valideret med rigtige data,« siger Anders Eklund til tidsskriftet The Economist.

 

Han og kollegerne fandt tilmed en bug i en af algoritmerne. En bug er en grundlæggende programmeringsfejl i et computersystem. Fejlen får systemet til at opføre sig anderledes end tilsigtet.

 

Usikkerhed om mængden af fejl

Forskerne bag undersøgelsen anslår i deres videnskabelige artikel, at fejlen kan have konsekvenser for 40.000 offentliggjorte fund.

 

Efter nye beregninger har de nedjusteret tallet markant, men det er stadig  foruroligende højt.

 

»Vi anslår, at omkring 3.500 publicerede studier kan være berørt,« skriver Anders Eklund i en mail til Videnskab.dk.

 

Det er en af hans medforfattere, Thomas Nichols, som har regnet sig frem til, at omkring 3.500 fMRI-studier har brugt de problematiske computersystemer på en måde, der højst sandsynligt har ført til fejl i studiernes konklusioner, forklarer han. Beregningerne kan du læse om i Thomas Nichols' blog Bibliometrics of Cluster Inference.

 

Ikke alle de 3.500 fMRI-studier er helt ubrugelige, understreger Anders Eklund:

»Mange fund om den menneskelige hjerne baseret på fMRI-skanninger er blevet gentaget i flere studier af forskellige forskere, hvilket betyder at fundene ikke er et falsk-positivt resultat. Vi kan ikke sige, hvor mange resultater der er direkte forkerte, da vi ikke har adgang til de originale data.« (Citat slut)

Konklusion

Som det indirekte fremgår af Anders Eklunds skriftlige udtalelser til Videnskab.dk, så forsøger man selvfølgelig fra hjerneforskningens side at bagatellisere fejltagelserne og give de benyttede computersystemer og computermodeller skylden for de opståede problemer. Som om de sidstnævnte var og er selvstændigt tænkende og  oplevende individer! Fejlen eller fejlene ligger naturligvis ene og alene hos de angiveligt mange hjerneforskere og neuropsykologer, der på grundlag af af fMRI-skanninger, kombineret med psykologiske tests, har frembragt computerskabte resultater, som samme forskere angiveligt har tolket direkte forkert og skrevet alenlange artikler om. Resultatet blev og har været den ret så sensationelle ny viden om hjernens anatomi og fysiologiske funktioner. Og som har ført til, at de samme forskere har ment og åbenbart i god tro påstået, at bevidsthedslivet kan forklares alene via hjernens anatomiske indretning og fysiologiske processer. 

 

Som nævnt bruges fMRI skanning til at måle, hvilke dele af hjernen, der er påvirket af forskellige følelser, tanker, aktiviteter og oplevelser. Men ét er, at man kan fejlfortolke disse skanninger, og angiveligt også har gjort det, noget andet, om de fysiologiske hjerneprocesser i de forskellige hjernecentre i virkeligheden kun udgør nødvendige interaktive ledsagefænomener til rent åndelige eller psykiske/spirituelle følelser, tanker, aktiviteter og oplevelser. Dette sidste er jo, hvad eksempelvis den danske åndsvidenskabelige tænker og mystiker Martinus mener og påstår i og med sine såkaldte kosmiske analyser og disses facitter, idet han anser psyken for at være et selvstændigt energisystem, der midlertidigt er kombineret med en fysisk organisme eller det fysiske legeme. Midlertidigt, fordi forbindelsen mellem det fysiske legeme og det psykiske legeme afbrydes ved det fysiske legemes død.

 

 

Men sådanne anskuelser, som de lige nævnte, ligger formentlig eller med al sandsynlighed milevidt fra, hvad seriøse hjerneforskere og neuropsykologer kan og vil acceptere som en videnskabeligt gyldig  opfattelse af i dette tilfælde mennesket. 

 

Her skal sluttelig henvises til en række artikler vedrørende hjerneforskning:

 

Artikler med emner vedr. hjernedebat

 

Der kan også henvises til artiklen: 4.115. Martinus' kosmologi og naturvidenskaben

 

© August 2016 Harry Rasmussen.

****************