Ét-livs-hypotesen

og Martinus' kosmologi

En redegørelse.

Resumé

 

INDLEDNING

I erkendelsen af, at det nok ikke kan have været lige nemt og let tilgængeligt for de af læserne, det er lykkedes at 'tygge' sig igennem de to dele af artiklen ”Ét-livs-hypotesen og Martinus' kosmologi”, at overskue emnet og indholdet, vil jeg her gøre forsøget på at give et så kortfattet resumé af den samlede artikel, som det er mig muligt.

 

Hovedtrækkene i Martinus' kosmologi

Lad os begynde med at give et rids over hovedtrækkene i Martinus' kosmiske analyser og livsfacitter, hvoraf det markante og primære hovedtræk er, hvad man i kort karakteristik kunne kalde for flere-livs-hypotesen. Jeg vil tillade mig at betegne den sådan, fordi et af de væsentlige, uundgåelige og afgørende hovedtræk i Martinus' kosmologi, er fænomenet reinkarnation, på dansk også kaldet genfødsel.

 

I sit storslåede kosmiske verdensbillede opererer Martinus med, at den guddommelige organisme: verdensaltet teoretisk set er opdelt i eller udgøres af i alt seks kosmiske storriger eller tilværelseszoner for de levende væsener, nemlig to decideret fysiske riger: Planteriget og dyreriget, og fire udpræget åndelige eller parafysiske riger: Det rigtige menneskerige, visdomsriget, den guddommelige verden og salighedsriget. Fænomenet reinkarnation forekommer i henhold til Martinus dog kun i planteriget og dyreriget og delvis i det rigtige menneskerige, nemlig som en metode til udskiftning af den fysiske organisme. I de øvrige fire riger: Cirka sidste halvdel af det rigtige menneskerige, visdomsriget, den guddommelige verden og delvis salighedsriget, foregår organismeudskiftning ved hjælp af metoden materialisation og dematerialisation. Denne metode baserer sig i henhold til Martinus på, at individet i de nævnte åndelige verdener har en evne til vilkårligt at danne – materialisere - sig et til formålet tjenligt åndeligt legeme og til, at opløse – dematerialisere - dette vilkårligt igen. Det levende væsen som grundstruktur betragtet, hvad enten dette lever i den fysiske eller den åndelige verden, vil derfor reelt set altid være forbundet med et legeme. Men et legeme, hvad enten dette er fysisk eller åndeligt, er ifølge Martinus en absolut nødvendighed, for at individet overhovedet skal kunne manifestere sig, opleve og kommunikere med sin 'omverden', sidstnævnte primært i form af andre individer og disses tilkendegivelser. Men et legeme, hvad enten dette er fysisk eller åndeligt, er en skabt foreteelse, og som sådan er det underkastet aldring og dermed en form for slitage, som efterhånden bevirker, at legemet ikke længere er tjenligt som effektivt interaktivt kommunikationsorgan. Derfor er en udskiftning af organismer eller legemer af de anførte årsager og grunde nærmest livsnødvendig.

 

Men helt grundlæggende i Martinus' kosmologi er det, at alle levende væsener i lighed med Guddommen eksisterer som evige og dermed udødelige tre-enige væsener, hvis evige tilværelse er baseret på et indbyrdes organisk tilhørsforhold mellem Guddommen og dem selv, primært på den måde, at samtlige individer udgør Guds manifestationsredskaber og sanseorganer. Alle levende væsener er samtidig undergivet de universale lovmæssigheder, Martinus betegner som de kosmiske skabeprincipper,  sådan som også indgående beskrevet i artiklen ”Ét-livs-hypotesen og Martinus' kosmologi” 1. og 2. Del.

 

Et af disse kosmiske skabeprincipper er det seksuelle polprincip, som i praksis ytrer sig på den måde, at de levende væsener i lighed med Guddommen er seksuelt dobbeltpolede, men på en sådan måde, at mens Guddommen er det permanent, er de levende væsener i praksis undergivet en evig rytme, som kosmisk set periodisk skifter mellem at være dobbeltpolede og at være enkeltpolede. Det er den enkeltpolede tilstand, der dog kun forekommer i planteriget og dyreriget, som udgør grundlaget for de to køn, hankøn og hunkøn, med alt, hvad dette indebærer i praksis for individernes liv og tilværelse, herunder ikke mindst arternes forplantning. I de fire øvrige og såkaldte åndelige riger, er individerne dobbeltpolede, hvilket ikke mindst udgør grundlaget for den næstekærlighed, der i henhold til Martinus' kosmologi praktiseres som en selvfølge i de øvrige fire riger: i sidste halvdel af det rigtige menneskerige, i hele visdomsriget og den guddommelige verden, og i første halvdel af salighedsriget. 

 

Som en følge af de netop nævnte kosmiske skabeprincipper eller lovmæssigheder, i forbindelse med de levende væseners basale udødelighed, kan der ikke forekomme nogen form for uretfærdig skæbne, idet tilsyneladende uretfærdigheder i form af dårlig og måske endda lidelsesfuld skæbne, vil blive kompenseret for og udlignet, om ikke i det aktuelle liv, så i løbet af et følgende eller flere følgende liv.  Det helt primære i lovmæssigheden for skæbne er ifølge Martinus den, at skæbne – god eller dårlig – i ethvert tilfælde er udtryk for oplevelsen af virkningerne til de årsager, individet selv i første instans har udløst. Men da Gud per definition er både alkærlig, alvis og almægtig, er tilværelsen institueret sådan, at alle former for skæbne i den sidste ende vil vise sig at være et gode for individet. Martinus definerer jo i øvrigt det såkaldte ”onde” som ”det ubehagelige gode”, der nødvendigvis må forekomme, fordi tilværelsen grundlæggende er baseret på kontrastforhold. Derfor kan Martinus i og med sin kosmologi bekræfte det bibelske udsagn: ”Alt er såre godt!”     

 

Ét-livs-hypotesens hovedtræk

Set i ét-livs-hypotesens noget snævrere perspektiv er Guddommen fortsat det altibefattende, altomfattende, allestedsnærværende, altgennemstrømmende og altbelivende under og væsen, hvoraf, hvori og hvorved alt og alle eksisterer og lever. En Guddom, som især kendetegnes ved sin alvisdom og almagt, men ikke ved sin alkærlighed, for i så fald måtte man have forventet, at tilværelsen ville være indrettet på en noget anderledes og mere retfærdig måde, end tilfældet er nu, hvor det ”onde” i form af ”det dræbende princip” i alle sine afskygninger er dominant. Dertil kommer, at forventningen om retfærdighed ikke altid synes at blive opfyldt, snarere tværtimod.   

 

Det væsentligste, primære og afgørende hovedtræk i ét-livs-hypotesen er, at de levende væsener, mennesket inklusive, kun har ét liv til deres og sin rådighed, nemlig det til enhver tid og for ethvert levende væsen aktuelle nutidige liv.  Dette liv strækker sig i normalt og bedste fald fra undfangelsen, over fødslen og videre over barne- og ungdomstiden til voksentiden og alderdommen. Døden, som alle levende væsener er underkastet, kan i praksis   indtræffe på et hvilket som helst tidspunkt i livsforløbet, men det teoretisk normale er døden som følge af alderdom. Men døden forekommer som bekendt mere eller mindre tilfældigt i alle aldre, og af vidt forskellige årsager.

 

Lige præcis døden - eller mere generelt forandringen og forgængeligheden i form af fødsel og død eller tilblivelse og ophør – er det, sagen i grunden drejer sig om. For døden er jo modsætningen til den basale udødelighed, som det levende væsen ifølge Martinus' kosmologi grundlæggende er forlenet med, nemlig i medfør af sin universale eller kosmiske grundstruktur som jeget, bevidstheden og organismen, eller som et jeg, en skabe- og oplevelsesevne og det skabte og oplevede, sidstnævnte primært i form af det interaktive kommunikationsorgan: det psykofysiske legeme.  Kaldet ”psykofysisk”, fordi det fysiske legeme, mere præcist det fysiske legemes hjerne, som bekendt også repræsenterer psyke eller bevidsthed.

 

Desuden vil det være sådan, at så længe individet er i live, hvad enten det er som barn, ung, voksen eller gammel og indtil døden indtræffer, hvilket jo i øvrigt kan ske i en hvilken som helst alder, så længe er dets jeg forbundet med Guddommens Jeg, lige som dets bevidsthed og fysiske legeme vil være forbundet med og udgøre en lille del af henholdsvis Guddommens bevidsthed og fysiske legeme eller organisme, det sidstnævnte i form af verdensaltet.

 

Denne grundstruktur som jeget, bevidstheden og organismen, eller som et jeg, en skabe- og oplevelsesevne og det skabte og oplevede, er stadigvæk også gyldig set under ét-livs-hypotesens synsvinkel. Men vel at bemærke kun så længe individet eksisterer i sit ene liv. I og med ét-livs-hypotesen er alt, hvad der er skabt eller blevet til, undergivet den irreversible forgængelighedens definitive lovmæssigheder, nemlig som nævnt principielt og normalt i form af undfangelsen, over fødslen og videre over barne- og ungdomstiden til voksentiden og alderdommen. Og eftersom der her ikke er tale om, at individet har en basal overfysisk og over-psykisk struktur, forekommer begreber som udødelighed og reinkarnation totalt uvedkommende og derfor helt overflødige. Hver eneste af os, hvad enten vi er amøbe, plante, dyr eller menneske, har kun fået dette ene liv, vi lever her og nu, skænket til vores rådighed. I bedste fald lever man kun videre som en erindring hos sine slægtninge og venner, for så vidt som man ikke overlever disse.

 

Som nævnt under den korte omtale af Martinus' kosmologi ovenfor, er et af de vigtige kosmiske skabeprincipper dette, at de levende væsener i lighed med Guddommen er seksuelt dobbeltpolede, men på den måde, at mens Guddommen er det permanent, er de levende væsener undergivet en evig rytme, som kosmisk set periodisk skifter mellem at være dobbeltpolede og at være enkeltpolede. Dette skabeprincip gælder delvis også i ét-livs-hypotesen, men naturligvis ikke på samme måde, idet der jo som sagt kun er ét enkelt jordisk liv til rådighed for individet. Men det er den enkeltpolede tilstand, der udgør grundlaget for de to køn, hankøn og hunkøn, med alt, hvad dette indebærer af både godt og mindre godt, blandt andet i form af mere eller mindre vellykkede parforhold og ægteskaber. I den enkeltpolede tilstand har en uselvisk kærlighed til næsten, herunder medmenneskene, normalt meget svære vilkår, hvilket er en del af baggrunden for indbyrdes misundelse, jalousi, fjendskab og strid, som i værste fald udarter til oprør og krige. 

 

Men den såkaldt dobbeltpolede tilstand, hvorunder de to seksuelle poler, den feminine pol og den maskuline pol, er ligeværdige i indflydelse på individets psyke og adfærd, kan f.eks. tænkes at være en tilstand, som evolutionen på sigt efterhånden vil føre med sig i hele menneskeheden. Undervejs er det så, som virkeligheden viser, at der kan forekomme afvigelser fra normen, blandt andet i form af homoseksualitet og lesbianisme mm.

 

Hvad angår de kosmiske lovmæssigheder, Martinus betegner som de kosmiske skabeprincipper, så er loven for skæbne en absolut vigtig lovmæssighed i tilværelsen, som jo ifølge ham grundlæggende handler om, at overhovedet alle levende væsener i verdensaltet i det store kosmiske perspektiv er fuldkommen ens og ligestillede, hvorfor retfærdighed på sigt er tilsikret hvert eneste individ. Men dette er ikke tilfældet set i ét-livs-hypotesens perspektiv, idet det dels er åbenlyst, at ikke alle levende væsener er ligestillede, og dels har det kunnet konstateres, at hvad der må karakteriseres som i hvert fald tilsyneladende uretfærdig skæbne, ikke altid og i ethvert tilfælde lader sig udligne i løbet af et enkelt jordisk liv, og dels har det ifølge ét-livs-hypotesen heller ikke kunnet verificeres eller bevises, at et fænomen som reinkarnation er en realitet. De forsøg, jeg kender til og som er blevet gjort for at 'bevise', at reinkarnation er en realitet, er efter min opfattelse ikke overbevisende.

 

Konklusion

Derfor må konklusionen på ét-livs-hypotesen her lyde: At da der – i hvert fald tilsyneladende - ikke findes udødelighed og som en følge deraf heller ikke reinkarnation, og da det erfaringsmæssigt kan konstateres, at uretfærdigheder ikke altid vil kunne kompenseres indenfor et enkelt jordisk liv, findes  der dermed heller ikke fuldkommen retfærdighed. Det må derfor i sin konsekvens betyde, at der kun findes ét eneste liv, nemlig det jordiske liv her og nu, til alle os, som har fået den store gave og det privilegium, det trods alt er, i det mindste én gang i verdensaltets eksistens, at have fået lov til at opleve livet eller tilværelsen som virkelighedens eget store, brogede og forunderlige guddommelige eventyr, dette ret beset i grunden er.

 

Men hvad betyder så det i forholdet til Martinus' kosmologi, som han brugte over 40 år på at manifestere eller skabe, og omkring 60 år til at fortælle sin omverden om? - Det er klart, at man ikke bare sådan uden videre kan tillade sig at affeje det med, at der i tidens løb har været så mange andre filosoffer og vismænd, hvis store visioner og dybsindige tanker – nu mere eller mindre oversete og glemte - indgår i filosofi- og religionshistorien. Dermed være ikke sagt, at dette også vil blive tilfældet med Martinus' kosmologiske lære, men muligheden for det, er unægtelig til stede, og det uanset, hvad hans loyale og trofaste tilhængere måtte mene om det.

 

For min egen part vil jeg fortsat være en studerende af alle de dele af Martinus' kosmiske analyser og livsfacitter, som jeg har kunnet få bekræftet ved hjælp af mine egne erfaringer, intelligens og logiske sans, og som jeg fortsat vil være i stand til at få bekræftet. Det, jeg ikke har kunnet og kan få bekræftet, må jeg lade ligge, i hvert fald indtil videre. Hvilket i øvrigt er i god overensstemmelse med Martinus' egen tolerante opfattelse af studerende af hans kosmologi. Denne tolerante holdning eller indstilling til studerende af sine åndsvidenskabelige kosmiske analyser, har Martinus også givet udtryk for i blandt andet følgende citat:

 

(Citat, med nutids retskrivning) ”Naturligvis vil der være mennesker, der tror på denne åndsvidenskab og gør den til en ny religion, men det viser, at de ikke har haft evne til at forstå den. Jeg ønsker ikke med mine kosmiske analyser at være en autoritet, som folk skal tro på. Den enkelte åndsforsker, som fatter interesse for de kosmiske analyser, må nøje efterprøve og studere mit livsværk. Han må konfrontere det med sine egne erfaringer og oplevelser. Først da kan det blive af værdi for ham. Det bliver til selvstændig tænkning og analysering, det bliver en hjælp til selvhjælp, som fører til indvielse i selve livets mysterium.” (Citat slut. Martinus i artiklen: Besættelse, sidst bragt i tidsskriftet Kosmos Nr. 9 – 2009)

 

I forbindelse med det ovenfor anførte citat, vil jeg tillade mig at fremhæve følgende ordlyd af Martinus: ”Den enkelte åndsforsker, som fatter interesse for de kosmiske analyser, må nøje efterprøve og studere mit livsværk. Han må konfrontere det med sine egne erfaringer og oplevelser. Først da kan det blive af værdi for ham.” (Min fremhævelse).

 

© Oktober 2016. Harry Rasmussen.

 

******************