Ét-livs-hypotesen

og Martinus' kosmologi

En redegørelse.

Kommentar

 

 

Indledning

Det vil naturligvis kunne forventes, at sagkyndige, loyale og trofaste tilhængere af Martinus' kosmologi vil være utilfredse og lodret uenige med mig i de kritikpunkter, argumenter og konklusioner, jeg har fremført både i den to-delte artikel ”Ét-livs-hypotesen og Martinus' kosmologi” og i en del andre artikler her på hjemmesiden LIVETS EVENTYR. Hvis det skulle være tilfældet, at de pågældende overhovedet læser denne og disse og i øvrigt ville gøre sig den ulejlighed at argumentere og modsige mine synspunkter, vil det være helt forståeligt. Det er naturligt, at man vil forsvare det, man synes er godt og rigtigt og desuden har meget kært.

 

Imidlertid er det ikke ligefrem fornøjeligt for mig, at fremføre synspunkter, der strider imod Martinus' kosmiske analyser og livsfacitter. Men jeg synes det vil være rigtigst af mig, at være åben, oprigtig og ærlig omkring det nye standpunkt, jeg har måttet indtage efter at have gjort mig mange tanker og overvejelser. Desuden lever vi jo i et land, hvor man har lov til at tænke selv og sige sin mening, og hvor ytringsfriheden tilmed er lovfæstet i Grundloven, men dog under ansvar for, at de indvendinger eller den kritik, berettiget eller ej, man måtte have, fremføres på en saglig og sober måde.

 

Min holdning er i øvrigt den, at Martinus' kosmologi i sig selv er så suveræn, at den sagtens kan tåle den tvivl og skepsis, som eksempelvis lille mig i min ubeskedenhed tillader sig at rette imod den. Men nok så vigtigt er det, at min forsøgsvis saglige kritik udelukkende henvender sig til læsere, som ikke på forhånd har låst sig fast i én bestemt, institueret og på sin vis ortodoks livs- og verdensanskuelse, men hvis sind er åbne for anderledes og selvstændige tanker. Især når de sidstnævnte fremføres hensynsfuldt og ordentligt.

 

Så vidt jeg kan se og bedømme, er problemet med Martinus' kosmologi, at denne på én gang både erklærer sig som en såkaldt åndsvidenskab og som en lære med et overvejende religiøst sigte. I og med sit livsværk: ”Det Tredje Testamente”, har Martinus den dristighed, at erklære sig selv som værende den ”verdenslærer”, i religiøst sprogbrug kaldet ”Talsmanden, den hellige ånd”, som skulle komme og indirekte så at sige ”frelse” intet mindre end hele menneskeheden ud af den materialistiske livs- og verdensanskuelses og den gammelreligiøse ortodoksis ”onde” indflydelse. Mange har dog tilsyneladende overset eller ignoreret, at en religion som Islam var og er så selvstændig og stærk, at den ikke lader sig påvirke af vestlige folks opfattelse og meninger. Ifølge islamisk selvopfattelse findes der kun én gud, Allah, og Muhammed er dennes eneste og sande profet. Andre religioner, som f.eks. jødedommen, kristendommen, hinduismen, buddhismen m. fl. har det på principielt tilsvarende måde, omend måske knapt så rigoristiske. Men alle og enhver har mere eller mindre nok i sig selv og sit eget, hvilket der dog ikke er noget nyt i.

 

Selv om Martinus i og med sine kosmiske analyser er nået frem til den opfattelse, at de gamle religioner og religion i det hele taget, på sigt er på retur i en verden, der mere og mere er præget af intelligens og videnskab, ændrer det ikke ved, at især Islam i nyere tid har fået en fornyet opblomstring, ikke alene i de lande, hvor Islam traditionelt hører hjemme, men også gennem foreløbig så småt at brede sig til stadig større dele af den i hovedsagen sekulære vestlige verden, Danmark inklusive. Problemet er, at de humanistisk funderede demokratier synes at være svage i forhold til den fundamentalistisk-ortodokse islamiske religion og kultur.

 

En indisk ”verdens-frelser”

Imidlertid mente flere af tidligere tiders okkultister og spiritualister, at kunne se den nævnte verdenslærer i skikkelse af den unge indiske Jiddu Krishnamurti (1895-1986), som under den teosofiske bevægelses daværende leder, Annie Besant (1847-1933), i 1924 blev udråbt til åndelig leder under betegnelsen ”Verdens Frelser”, intet mindre! Annie Besant, som havde adopteret Krishnamurti, blev i 1909 dennes lærer og åndelige vejleder, og opdrog ham netop med henblik på hans kommende verdensfrelsende mission. Fra det daværende Teosofisk Samfunds side mente man nemlig, at Østens universale og specielt indisk hinduisk filosofis visdom, sådan som denne opfattedes og tolkedes af stifteren af teosofien: Helena P. Blavatsky (1831-91), også kaldet Madame Blavatsky, skulle udbredes til hele den øvrige verden. Det skulle foregå via en organisation med navnet ”Stjernen i Øst”, som den da kun 15-årige dreng i 1911 var blevet udnævnt til overhoved for. En situation, som Krishnamurti angiveligt selv accepterede og til at begynde med forholdt sig positivt og loyalt overfor, men som han år senere, i 1929, opløste med henvisning til, at ethvert menneske må søge og finde sandheden hos og for sig selv. Et emne, der eksempelvis findes delvis omtalt i min artikel fra 2006: H1-07. Spiritualismens historie – en gennemgang af spiritualismens historie op til Martinus’ kosmologi.

 

Men lige præcis navnet Krishnamurti er indirekte forbundet med navnet Martinus og dennes såkaldte mission. Det fremgår dels af den ovenfor netop nævnte artikel om ”Spiritualismens historie” fra 2006, men det gør det også så sent som i seneste nummer af tidsskriftet KOSMOS Nr. 8 – 2016, som jeg har modtaget mandag den 19. september 2016. Deri har medarbejder ved Martinus Institut, Ole Therkelsen, offentliggjort en ret interessant artikel med titlen ”Det hemmelige tegn”.

 

Ole Therkelsen indleder sin artikel med at pege på, at forventningen om en kommende ”verdenslærer” går igen i flere religioner og hos religiøse sekter eller åndelige bevægelser. Jesus Kristus forudsagde sin genkomst som en ny Messias, det samme gjorde Buddha, som forudsagde sin egen genkomst i skikkelse af Maitreya Buddha. I nyere tid fra omkring 1900-tallets begyndelse, har okkulte og teosofiske kredse spået om principielt det samme, at der i vor tid ville opstå en ”verdens-frelser” eller ”verdens-lærer”. Det med ”verdens-læreren” frem for ”Verdens-frelseren”, blev der lagt en vis vægt på, for ikke at blive anset for at være ortodoks religiøs, men at man skam brugte sin sunde fornuft og logiske sans.

 

I forbindelse med artiklen ”Det hemmelige tegn” henviser Ole Therkelsen specielt til en dagbog, ført af Martinus' gode ven, forfatteren og musikeren Lars Nibelvang (1879-1948), som havde fulgt Martinus tæt lige siden dennes ret specielle åndelige oplevelser omkring påsketid 1921 og hvad derefter fulgte. I henhold til Ole Therkelsen findes der i Nibelvangs dagbog for 1925 ”et helt kapitel om Krishnamurti med overskriften ”Vor Stilling til Ordenen ”Stjernen i Øst”.”” Det oplyses desuden, at Martinus i 1924 havde overværet et foredrag af ingen ringere end Annie Besant, som blev holdt i Odd Fellow Palæet i København. Det findes ikke mig bekendt oplyst, om foredraget på stedet blev løbende oversat fra engelsk til dansk, men det foreligger derimod oplyst, at Martinus ikke selv talte engelsk og formentlig derfor heller ikke forstod det engelske foredrag direkte.

 

I sin artikel kommer Ole Therkelsen i sin artikels afsnit 2. ind på, at efter at have overværet Annie Besants foredrag, hvori hun åbenbart har nævnt og omtalt den nye ”verdens-lærer”, Krishnamurti, havde Martinus, som selv opfattede sig som den udvalgte ”verdens-lærer”, følt sig tilskyndet til at gå hjem og skrive et brev til den ”verdens-lærer”, som blev promoveret af Annie Besant og teosofferne. Brevet var skrevet på dansk og dateret den 4. december 1824 og stilet til ”Præsidenten for Stjernen i Øst, Hr. J. Krishnamurti.” I brevet forsøgte Martinus på en venlig og værdig måde, at få den fem år yngre Krishnamurti til at sætte sig ind i det danske sprog, således at han kunne blive i stand til at læse og studere Martinus' kommende og omfattende beskrivelse af det sande verdensbillede på originalsproget. Martinus antydede samtidig, at der bestod et ”førjordisk kødeligt slægtskab” mellem Krishnamurti og ham selv. Martinus forventede derfor, at hans åndsbeslægtede, men trods alt af en relativt lavere grad i 'hierarkiet', ville hilse hans henvendelse velkommen og vide, at han, Krishnamurti, her havde med den kommende virkelige og ægte åndelige mester og ”verdens-lærer” at gøre! Underforstået, at Martinus godt kunne se Krishnamurti som nærmeste medarbejder i verdensgenløsningens tjeneste.  

 

Mærkværdigvis underskrev Martinus ikke brevet med sit eget navn og signatur, men brugte i stedet sit symbolske tegn: en trekant med flammer indeni et hjerte, der var omgivet af et lysende strålehav. Ole Therkelsen oplyser, at det dengang endnu ufærdige symbol senere tog form af symbol nr. 23:  Det færdige menneske i Guds billede efter hans lignelse: http://www.martinus.dk/da/symbolerne/symboloversigt/symbol-23. Ifølge Ole Therkelsens artikel om ”Det hemmelige tegn”, mente Martinus åbenbart, at en ægte højtudviklet åndsbeslægtet umiddelbart ville opfatte og forstå, hvad tegnet betød.

 

På det tidspunkt, hvor Martinus skrev sit brev til Krishnamurti, angiveligt den 4. december 1924, boede han i en lejlighed på Pile Allé 7 H, på Frederiksberg, hvortil han var flyttet efter kortvarigt at have boet i en fremlejet lejlighed på Henrik Ibsensvej, også på Frederiksberg. Men inden da var han den 1. april 1924 fraflyttet det værelse, han havde lejet hos enkefrue Henriksen på Jagtvej 52, 1. tv., tæt på Nørrebros Runddel. Her havde han boet siden 22. april 1919, og det var her, at han omkring påsketid 1921 kom ud for at opleve de åndelige visioner, som han selv betegner som sin indvielse til dén kosmiske bevidsthed, der efterfølgende satte ham i stand til at opfatte og forstå de grundlæggende lovmæssigheder, principper og kræfter, der gør sig universalt gældende i tilværelsen.

 

Det var medens Martinus var logerende hos fru Henriksen, at han som nævnt oplevede den åndelige indvielse, som siden satte ham i stand til at skabe sit storværk, først og fremmest i form af tegnede og farvelagte symboler og dernæst i form af det skriftlige værk Livets Bog 1 – 7, som dog først for alvor blev påbegyndt omkring 1930. Men det var i værelset på Jagtvej, at han begyndte at eksperimentere med at tegne symboler og at øve sig i at skrive forklarende tekster (analyser) til disse. Til det formål havde han anskaffet sig en skrivemaskine, noget der dengang var usædvanligt for private.

 

I de omkring 5 år Martinus logerede hos fru Henriksen, skiftede han job flere gange. Han var natvægter, da han flyttede ind hos hende, senere, i januar 1920, blev han postbud og endelig i marts samme år fik han en stilling hos A/S Mælkeriet Enigheden, først som mejerist og senere som kontorassistent. I kraft af flere gode venners økonomiske hjælp og støtte blev Martinus fra efteråret 1922 sat i stand til at opsige sit arbejde på ”Enigheden” og hellige sig skabelsen af sine kosmiske analyser og symboler.

 

Men tilbage til Martinus' brev til Krishnamurti. Man kan måske nok undre sig over, at den da 34-årige Martinus kunne tro og mene, at den indiske vismand umiddelbart skulle kunne fatte, at brevet kom fra en ham totalt ukendt person i Danmark, som tilmed mere end antydede, at han selv var den profeterede ”verdens-lærer”. Hvis jeg skal komme med et ærligt bud på, hvorfor Martinus kunne være så, ja, undskyld udtrykket, naiv, at han kunne handle på den måde, han gjorde i det nævnte tilfælde, skulle mit bud her være, at Martinus i henhold til både beskrivelserne i sine egne Erindringer og til Lars Nibelvangs referater fra deres ret specielle indbyrdes sammenkomster, nærmest svævede euforisk i visionære åndelige højder, så at man kunne tro, at han var på stoffer, hvis ikke man vidste, at han var et absolut ædrueligt menneske.  Det er i øvrigt så meget mere bemærkelsesværdigt i betragtning af, at Martinus' kosmiske analyser og beskrivelser af verdensbilledet, til det yderste er sagligt logiske og fri for nogen form for euforiske sværmerier. At enkelte af hans bøger, som f.eks. ”Pinseglans over livet” og ”Blade af Guds Billedbog” er lyriske, ændrer ikke ved dette faktum. 

 

Men hvordan Krishnamurtis åndsudvikling og personlighed nu end var, og om han overhovedet fik brevet i hænde, foreligger der ingen eksakt viden om, kun, at hverken han eller organisationen ”Stjernen i Øst” besvarede det på sin vis anonyme brev fra Martinus. Men det manglende svar tog Martinus til efterretning på sin helt egen  måde. Se herom senere nedenfor.

 

Det er så heldigt, at Martinus' holdning til Krishnamurti fremgår af i hvert fald to kilder, nemlig dels af den tidligere nævnte dagbog af Lars Nibelvang, hvori findes et kapitel med overskriften: ”Vor Stilling til Ordenen ”Stjernen i Øst”, og dels af bogen Martinus' Erindringer, udgivet på grundlag af en afskrift af flere båndede interviews med Martinus, foretaget i foråret 1963, og udgivet i bogform af vennen Sam Zinglersen i 1987.

 

Det er desuden lige så heldigt, at Kurt Christiansen, født 1932 og pensioneret lektor med speciale i plantefysiologi og biokemi, og dertil forfatter af den store to-binds Martinus-biografi: Martinus og hans livsværk Det Tredje Testamente, udgivet på forlaget Kosmologisk Information 2005, dels omtaler Krishnamurti og ”Stjernen i Øst” i bogens 1. bind, afsnit 3, side 7-10, og gengiver den ovennævnte artikel i 2. bind, Appendiks A, side 38-43. I den nævnte artikel viser Lars Nibelvang sin store viden om den teosofiske bevægelse, som han helt tydeligt har sat sig grundigt ind i. Men det korte af den relativt lange artikel, er, at han samtidigt mener og med pæne ord kritiserer, at bevægelsen med Annie Besant i ledelsen overvurderer sig selv, især fordi den mente sig kaldet til at blive en verdensomspændende organisation, som var udset til at være og forblive den vigtigste frelsende bevægelse i hele verden for den 'vildførte' og 'faldne' menneskehed. Dette stred jo for Lars Nibelvang mod hans kendskab til og uforbeholdne accept af hans ven Martinus som den ægte og rigtige ”verdens-lærer”. Det sidstnævnte, samt holdningen til teosofien og Krishnamurti, fremgår, om end ganske kortfattet, også af ”Martinus' Erindringer”, side 92, hvorfra jeg skal tillade mig at citere følgende: 

 

(Citat) – Er det rigtigt, at Krishnamurti blev informeret om din eksistens og om din mission?  

 

     - Ja, Lasse, der jo havde studeret alverdens religionsfilosofiske retninger, var også godt bekendt med teosofien. Forfatterinden Annie Besant var præsident for Det teosofiske Samfund, der havde hovedsæde i den indiske by Adyar. Hun havde udpeget Jiddu Krishnamurti som den nye verdenslærer, allerede mens han endnu var dreng. Men som voksen protesterede han mod hendes forgudelse af ham.

      Lasse sendte omkring 1928 et brev til Krishnamurti. I dette brev blev Krishnamurti gjort bekendt med min eksistens og mission.

 

     På min 39-års fødselsdag den 11. august 1929 opløste Krishnamurti den sammenslutning, der var dannet omkring hans person, og han erklærede, at han ikke ønskede tilhængere. (Citat slut)

 

En dansk ”verdens-lærer”

Det må jo siges at være en meget mager og til dels ukomplet kommentar til den situation, som er beskrevet mere indgående og omfattende af Lars Nibelvang i dennes artikel ”Vor Stilling til Ordenen ”Stjernen i Øst”.  Ifølge Lars Nibelvangs oplysninger skrev han på egne og Martinus vegne i 1925 selv et brev til Annie Besant, også på dansk, idet han mente at den magtfulde leder af teosofien nok kunne finde udveje for at få brevet oversat til engelsk. Også dette brev forblev ubesvaret. Men til gengæld var Nibelvangs beundring for Martinus, og hans overbevisning om, at denne var en ny verdens-lærer, nærmest euforisk. Det turde blandt andet fremgå af Nibelvangs skriftlige bidrag til bogen Martinus – som vi husker ham, side 23-24, hvor Martinus er på et af sine mange besøg hos vennen. Derfra skal følgende citeres:

 

(Citat) […] Jeg [Nibelvang] greb en bog, som indeholdt okkultisten Percivals' vidunderlige beskrivelser af adepter, mestre og mahatmaer og slog op på det sted, der viser os en mahatma i den åndelige verden hinsides tiden, rummet og formernes verden. Jeg læste op for ham [Martinus]. Han bøjede sit hoved og smilte til mig.

     ”Ja,” sagde han, ”det er rigtigt beskrevet, sådan er det.

     Jeg ser gennem formernes forskellige verdener og opfatter alt som en helhed. Hvor som helst jeg retter min opmærksomhed hen, er jeg bevidst. Tingene ligesom passerer revy for mine øjne efter ønske.

     Men mit centrum er overgivet til de guddommelige love, og jeg stiller mig fuldstændig til tjeneste. Verden skal have lov til at drage alt det ud af mig, som den måtte have brug for, og ikke hvad jeg selv personligt kunne ønske!”

     ”Du er en mahatma, en verdensfrelser!” næsten råbte jeg i ivrighed.

     ”Tys! Vi skal ikke tale om, hvem jeg er, eller gøre sammenligninger. Jeg er for hver især kun det lidet, meget eller intet, som vedkommende selv kan føle og se. Du må absolut ikke omtale noget til dine venner og bekendte. Min tid er endnu ikke kommet. Desuden er jeg ingen ynder af de mange rangklasser; der er kun én rangklasse for mig – og det er sønner af guden.

     Jeg er den lærer, Gud har givet dig, og du skal blot lytte til, hvad jeg har at sige dig, og efter evne søge at følge mit eksempel.

     For øvrigt er jeg alles ven og tjener for den mindste!” (Citat slut)

 

Martinus' ord om sig selv og sin mission associerer umiddelbart til Jesus' ord til sine nærmeste disciple, hvor han strengt forbød dem at røbe, hvem han var. Matthæus 12, 16-17, jf. med Markus 3, 7-12.  Der kan næppe være tvivl om, at Martinus opfattede sig selv som en verdensgenløser i lighed med hans eget store forbillede Jesus Kristus. Det fremgår jo i øvrigt også indirekte af, at Martinus senere i sin karriere valgte at betegne sit livsværk som ”Det Tredje Testamente. Den intellektualiserede kristendom.” Desuden fremgår det også allerede af Fortale og 3. kapitel i ”Livets Bog I”, 1932, at han opfattede sig som den ny ”verdensgenløser”. Dernæst fremgår det blandt andet også af Martinus' bog ”Omkring min Missions Fødsel”, udgivet på Livets Bog's Bureau 1942, at han i al ydmyghed opfattede sig selv – og især sit påbegyndte hovedværk ”Livets Bog” - som en opfyldelse af Jesus' forudsigelse af ”Talsmanden, den hellige ånd”, der ville blive sendt til kommende slægter.

 

Skuffelse og misstemning

Den opfattelse af og holdning til Martinus og dennes lære og mission, som  Lars Nibelvang gav udtryk for i det overfor anførte citat, evnede han dog ikke at fastholde i længden, og især ikke efter, at Martinus i 1929 havde fået sig en helt speciel elev i skikkelse af den da 22-årige gartner Erik Gerner Larsson (1907-1973), som hurtigt viste sig at blive en højst nødvendig og skattet medarbejder, der både mestrede de kosmiske analyser og praktisk arbejde. Om denne fortæller Martinus blandt andet følgende i sine Erindringer, side 89-90:

    

(Citat) […] Mine gamle venner i Hillerød, tandlæge Palle Ivert og hans frue, besøgte jeg ofte, og de talte en del om en ung mand, som de var kommet til at kende. Han hed Gerner Larsson. Han var 22 år og boede også i Hillerød. Hans fulde navn var Erik Gerner Larsson, og hans far havde et stort handelsgartneri, og her havde han været i lære. I en periode havde han været i Grenå, hvor han havde overtaget en blomsterforretning.

     Men efter kort tid havde han måttet opgive forretningen på grund af sygdom. Han havde været på hospitalet med et alvorligt mavesår. Nu boede han igen hos forældrene i Hillerød.

     Lægerne troede ikke, at han ville overleve sygdommen.

     Da jeg en søndag besøgte hr. og fru Ivert, traf jeg den unge mand.

    Han va gået en tur rundt om slotssøen for at tage afsked med det hele. Da jeg hilste på ham, var jeg med det samme klar over, at det var ham, der skulle blive min første medhjælper. Det viste sig, at han var meget, meget interesseret i at høre om mit arbejde.

    Jeg gjorde ham opmærksom på, at den første betingelse for, at han kunne blive rask, var at han blev vegetar, og det var han også meget villig til. Allerede efter vor første samtale erklærede han sig parat til at flytte sammen med mig og blive min sekretær.

     Jeg kunne ikke love ham, at hans fremtid sammen med mig ville blive en dans på roser, men jeg følte mig overbevist om, at Forsynet havde udset ham til at indtage en fremtrædende rolle i min missions tjeneste.

 

     En familie, som havde lært mig at kende, og som var meget interesseret i mit arbejde, hjalp mig, sådan at jeg kunne få en rigtig lejlighed. Jeg havde jo hidtil logeret på et lille værelse, men nu kom jeg til at bo i en pæn og hyggelig lejlighed i Lykkesholms Allé på Frederiksberg.

     Nu flyttede Gerner Larsson også ind her. Det var i august 1929. […] (Citat slut)

 

Det skriftlige bidrag, Gerner Larsson har leveret til  bogen ”Martinus – som vi husker ham”, 1989, der jo udkom mange år efter Gerner Larssons død i 1973, er angiveligt et udpluk fra forskellige af de skriftlige udtalelser om Martinus og dennes ”sag”, som Gerner gennem årene havde skrevet om sin omtrent livslange ven og læremester. Som altid havde Gerner også i disse tilfælde ordet i sin magt og altid noget velvalgt og interessant at fortælle om sit emne. Karakteristisk for ham afsluttes hans bidrag med følgende loyale karakteristik af Martinus og hans arbejde:

 

(Citat) […] Hans arbejde er givet til hele verden, og det udgør en klart opbygget åndelig videnskab, hvorfor det er absolut neutralt i sin natur. Dets grundtone er en ubegrænset kærlighed, en ubegrænset tolerance og en ubegrænset forståelse af det enkelte menneskes ret til at være netop som det er. Han har aldrig ønsket uopfordret at gribe ind i et andet menneskes liv, og enhver tanke om propaganda for sin egen livsindstilling ligger ham fjernt.

     For ham er der kun ét, der har virkelig værdi og virkelig afspejler et menneskes åndelige kvalitet, nemlig dets væremåde. Det er her, at ikke alene hans eget liv, men også hans åndelige indsats skal vurderes, thi her har han utrætteligt gennem hele sit liv appelleret til enhver, der er kommet i berøring med ham om at forstå, at kunden, der anvender hans kosmiske analyser som et våben i kampen mod egne lavere naturer og derved spreder langt mere lys og glæde omkring sig end før, helt har forstået ånden i hans værk.

     I hans eget liv udgør en altoverbærende humor en hovedbestanddel, og alle vi, der virkelig har lært ham at kende, ved, at med hans verdensbillede vil smilet, det blide, alttilgivende og altforstående smil, blive en hjørnesten i fremtidens religiøse liv. […] (Citat slut)  

 

Det må siges og i høj grad anerkendes, at Gerner Larsson brugte det meste af sit liv og sine kræfter – fra august 1929 og omtrent til sin død i 1973 - på at assistere Martinus med at få dennes ”sag” eller ”mission” etableret og institueret, først og fremmest fra 1932 med oprettelsen af ”Livets Bogs Bureau”, der havde adresse på Martinus' daværende privatadresse, og som udgav de første trykte bøger af Martinus. Fra juli 1933 blev ”sagen” udvidet med ”Kosmos Feriekoloni”, som i årenes løb flere gange skiftede navn, for endelig at komme til at hedde ”Martinus Center Klint”. Fra 1942 skete endvidere den helt store udvidelse af ”sagen”s lokaliteter i form af erhvervelsen af ejendommen på Mariendalsvej 94-96 på Frederiksberg, som fik og i mange år bar navnet ”Martinus Åndsvidenskabelige Institut”, indtil det senere kom til kun at hedde ”Martinus Institut”, et navn, virksomheden stadigvæk har her i år 2016, da disse linjer skrives.  

 

Fortsat skuffelse og misstemning

Imidlertid ville skæbnen eller tilfældet, at også Gerner Larsson oplevede den for ham store personlige skuffelse, at se sig 'degraderet' af Martinus og 'forvist' til en stilling som leder og administrator af det, der senere fik navnet ”Martinus Center Klint”, men som dengang kaldtes ”Kosmos Ferieby” i Klint ved Nykøbing Sjælland. Et sted, som Gerner Larsson havde en temmelig stor del af æren for, at det overhovedet blev oprettet og udviklet, som tilfældet var og blev. Gerner forblev dog stort set loyal overfor Martinus og dennes ”sag” indtil sin død, men jeg ved gennem bekendtskab med folk, der stod ham personligt nær, at han i sine sidste leveår var blevet stadig mere kritisk indstillet overfor Martinus og ”sagen”. Denne 'viden' kan jeg dog ikke dokumentere og ønsker derfor ikke at komme nærmere ind på, hvori kritikken bestod. I øvrigt bør man nok undskylde Gerner med, at han i sine seneste år var tiltagende syg af problemer med hjertet, en sygdom, der endte med hans død som kun 66-årig. 

 

Men tilbage til den skuffede Lars Nibelvang, som tydeligvis følte sig vraget af sin ven og læremester Martinus. Det fremgår ganske klart og utvetydigt af Kurt Christiansens Martinus-biografi., Bind I, 8. Afsnit, side 1-40. Men det er især side 6-8, at det tydeligt bliver tilkendegivet, at årsagen eller grunden til Nibelvangs skuffelse primært skyldtes, at Martinus nu havde valgt Gerner Larsson som sin nærmeste medarbejder. Nibelvang havde svært ved at skjule sin skuffelse overfor den kreds af mennesker, der efterhånden flokkedes omkring Martinus. Sidstnævnte anerkendte på sin side alt det, vennen Nibelvang havde betydet for ham lige siden deres første møde i 1921, men var af den formentlig velbegrundede opfattelse, at den da 50-årige Nibelvang ville være mindre egnet til at varetage de opgaver, der i og med ”sagen”s etablering ventede forude og som den omtrent kun halvt så gamle, men stærkt parate Gerner Larsson måtte anses for den rette til at påtage sig. På sigt viste Martinus' valg at være det rigtige.

 

Forholdet mellem parterne udviklede sig omkring 1930-31 derhen, at Nibelvang trak sig tilbage fra Martinus og kredsen omkring denne, hvilket også betød, at Martinus måtte betale sin økonomiske gæld til vennen. Samtidig opstod der en splittelse i den nærmeste kreds omkring Martinus, hvor nogle valgte at følge Nibelvangs eksempel og derfor også trak sig bort fra Martinus og Gerner Larsson. Men selvom Nibelvang trak sig fra Martinus personligt, betød det dog ikke, at han også trak sig fra Martinus' kosmologi, som han fortsat vedblev med at interessere sig for og lejlighedsvis skrive om. Således skrev han allerede i første årgang 1933 af Martinus-tidsskriftet ”KOSMOS” en artikel i flere afsnit med titlen ”Strejflys over det seksuelle mysterium”. Det skal dertil bemærkes, at på det tidspunkt havde Martinus endnu ikke behandlet emnet om ”det seksuelle polprincip” og ”den seksuelle polforvandling”, uden hvad der står herom i Livets Bog I, som var udkommet i juli 1932.

 

Martinus' omtale af seksualisme forekommer især i Livets Bog I, 5. kapitel, som har titlen: ”Jordmenneskehedens modtagelighed for Den Ny Verdensimpuls”, men Nibelvang har formentlig tidligere haft lejlighed til at drøfte emnet med Martinus. Artiklen ”Strejflys over det seksuelle mysterium” indgik også i Nibelvangs bog ”Er døden en illusion?”, som også udkom i 1933. Bogens seks afsnit eller kapitler drejer sig faktisk om emner, som tydeligvis er inspireret af Martinus' kosmologi.

 

En uskånsom kritik

Her kan passende indskydes, at der også var en anden og nok så barsk kritiker af Martinus og hans verdensbillede, som også omtales detaljeret i Kurt Christiansens store Martinus-biografi, Bind I, 5. Afsnit, side 6-11. Det drejer sig om, at i forbindelse med at Livets Bog I skulle udkomme i juli 1932 valgte Martinus samme forår at udgive bogens 4. kapitel med titlen ”Et Internationalt Verdensrige under Skabelse” i et særtryk. Dette særtryk blev anmeldt i ugebladet ”Det Frie Blad”, af ingen ringere end forfatteren og maleren Johannes Hohlenberg, nok bedst kendt for sin udgivelse af bøger om Søren Kierkegaard. Hohlenberg var skånselsløs i sin kritik af både særtrykket og af Livets Bog I, som han syntes var et værre makværk. Martinus, som ellers havde  valgt ikke at ville svare på kritik, gjorde dog en undtagelse i dette specielle tilfælde og forsøgte forgæves at forsvare sig overfor sin ubøjelige kritiker. Den sag skal jeg ikke komme nærmere ind på her, men henvise den eventuelt interesserede læser til at læse min artikel: 2.22. Om at finde sig i kritik – om en kritisk anmeldelse.

 

Imidlertid kan det konstateres, at Nibelvang holdt en skrivepause i perioden 1933 til 1940, men fra og med tidsskriftet ”Okkultisten”s 1. årgang, 1. hefte, som udkom i januar 1940, begyndte Nibelvang igen at skrive, nu som skrivende medarbejder ved bladet, for hvilket Helmer Fogedgaard var initiativtager og redaktør. Sidstnævnte havde lært Martinus' navn at kende gennem læsning af det okkulte tidsskrift ”O.M”, formentlig en forkortelse for ”Okkult Magasin”. I dette blad, som kun eksisterede i 9 måneder, bragtes blandt andet artikler og symboler af Martinus.

 

Okkultister imellem

Helmer Fogedgaard lærte som nævnt Martinus' eksistens og arbejde at kende i 1933, dels via tidsskriftet ”O.M.” og dels via Martinus eget tidsskrift ”KOSMOS”, som både Martinus og Lars Nibelvang leverede artikler til allerede fra bladets start. Fra og med januar 1940 begyndte Fogedgaard som ligeledes nævnt at udgive tidsskriftet ”Okkultisten”, som både Martinus og Lars Nibelvang også leverede artikler til. Imidlertid var Fogedgaard blevet opmærksom på Lars Nibelvangs skuffede og modvillige forhold til Martinus og Gerner Larsson, hvilket han fandt meningsløst. Han forsøgte derfor at mægle mellem parterne ved at opfordre Nibelvang til at indse, at der ikke var tale om en nedvurdering af ham fra Martinus' side, men blot om et hensigtsmæssigt og praktisk arrangement til fordel for ”sagen”.

 

Det medførte, at Nibelvang blev en flittig skribent ved ”Okkultisten”, hvori han i den ene artikel efter den  anden promoverede sit overbeviste og positive syn på Martinus som en stor vismand og seer, og som skaber af et hidtil uset ”nyt verdensbillede, som er i færd med at vokse frem på det gamles ruiner, et verdensbillede, hvor kærlighedscirklen er tegnet komplet, og hvor udødeligheden toner frem for såvel de små som de store.”

 

I 1941 udgav Okkultistens Forlag Nibelvangs bog ”Guddomsbegrebets Udvikling i Okkult Belysning. Fra Hulebeboer til Aandsvidenskabens højeste Repræsentanter.” Igen et eksempel på, at Nibelvangs interesse og tanker kredsede om emner, som var vigtige i Martinus' kosmologi.

 

Martinus og Hr. Thomsen

Der fandtes og findes formodentlig også mennesker, der tog mere konsekvent afstand fra Martinus og hans kosmologi. Det gjorde ifølge Kurt Christiansen en dr. phil. Konrad Simonsen, som i øvrigt også var en nær ven af Lars Nibelvang. Martinus og hans kosmiske analyser sagde med tiden åbenbart ikke den lærde Konrad Simonsen noget, selvom han til en begyndelse var ret interesseret i Martinus' beskrivelse af det kosmiske verdensbillede. For det første mente Simonsen ikke, at Martinus havde såkaldt kosmisk bevidsthed, lige som han betegnede de 3 X'er som ”Kejserens nye Klæder”. Bag Simonsens definitive afvisning af Martinus og dennes kosmologi synes der dog også at have ligget nogen skuffelse hos Simonsen over, ikke at få større betydning og indflydelse indenfor ”sagen”, end tilfældet blev.  Se Martinus-biografi, Bind I, 5, Afsnit, side 33.

 

For øvrigt citerer Kurt Christiansen Helmer Fogedgaard for i et brev af 20. november 1941 at skelne mellem ”skribenten Martinus” og ”privatmanden Martinus”:

 

(Citat) Du ser stadig de kosmiske Analysers Genialitet og har Evnen til at holde dem ude fra Personen, der fik Opgaven at overbringe dem.” / Det er Martinus Analyser, vi skal beskæftige os med i OKKULTISTEN og ikke Privatmanden Martinus. (Citat slut) Bind I, 9. Afsnit, side 55-57.

 

Det skal i denne forbindelse bemærkes, at Kurt Christiansen – i lighed med f.eks. Per Bruus-Jensen i bogen ”Sol & måne”, 2001, - ikke selv mener, at der er reelt grundlag for denne skelnen. Dette er jeg som tidligere omtalt og begrundet ikke enig i. (Se artiklen ”Ét-livs-hypotesen og Martinus' kosmologi. En redegørelse. 1. Del.”)

 

En risikabel situation

Igennem mange år har jeg i mit stille sind tænkt og undret mig over, hvilken holdning Martinus og hans nærmeste medarbejdere mon havde haft til den tyske besættelse af Danmark fra 9. april 1940 til 4. maj 1945. Jeg vidste fra læsningen af Martinus Erindringer, at Martinus i den periode undlod at holde offentlige foredrag, med den begrundelse, at der jo ikke var nogen grund til i for høj grad at henlede tyskernes – og deres håndlangeres – opmærksomhed på ”sagen” og dennes aktiviteter. (Martinus Erindringer, side 113).

 

Men i og med læsningen af Kurt Christiansens store Martinus-biografi, Bind I, 6. afsnit, side 1-6, blev jeg klar over, at Martinus og hans ”sag” nær var kommet i alvorlige vanskeligheder under den tyske besættelse. Det skyldtes, at det danske nazistiske blad ”National-Socialisten”i sit nr. 35, torsdag 28. august 1941, på side 11-12 bragte en længere helsides artikel med overskriften ”En selvbestaltet Verdensgenløser. Forfatteren Martinus, født Thomsen, driver samfundsfarlig Agitation og gaar Kommunismens Ærinde”.  I artiklen var samtlige medarbejdere nævnt ved navn, og ikke for det godes skyld, men fordi de bistod Martinus i hans angiveligt landsskadelige virksomhed. Ikke noget at sige til, hvis Martinus og hans medarbejdere har rystet i bukserne over den uhyggelige svada, de hermed var blevet udsat for. Ifølge Gerner Larsson viste det sig dog, at journalisten, der havde skrevet artiklen, formentlig var en navngivet århusiansk mand, der året i forvejen var blevet bortvist fra feriekolonien i Klint på grund af sin upassende opførsel. Hvori denne nærmere bestod er dog ikke oplyst.

 

Så vidt jeg i øvrigt kan bedømme – jeg har jo igennem en årrække i 1960'-70'erne kendt og fulgt både Martinus, Gerner Larsson og Martinus-sagen – så må jeg konkludere, at Kurt Christiansens karakteristik i hans Martinus-biografi, Bind I, 8. Afsnit, side 35, af forholdet mellem Martinus og Gerner Larsson på den ene side og Lars Nibelvang på den anden side, er rigtig og i høj grad positiv.

 

Kurt Christiansen mener, at Nibelvangs skuffelse og kritik af Martinus og Gerner Larsson i virkeligheden ikke havde nogen væsentlig eller varig betydning for hverken Martinus eller Nibelvang. Førstnævnte forstod baggrunden for den opståede situation og tilgav Nibelvang, mens sidstnævnte forsonede sig med Martinus og – til dels også – med Gerner Larsson. Det fremgår også af, at Nibelvang resten af sit liv fortsatte med at skrive begejstret og positivt om Martinus' kosmologi.

 

Ny skuffelse og misstemning

Noget andet er, at Helmer Fogedgaard på et tidspunkt selv kom til at stå i en situation, hvorunder han kom på kollisionskurs med Gerner Larsson, som ikke var sart og heller ikke nem at bide skeer med. Men værre var det nok, at Martinus uforbeholdent tog Gerners parti, hvilket førte til et totalt brud mellem parterne.  Det bragte til gengæld Fogedgaard og Nibelvang tættere på hinanden. Det vil man kunne læse om i Kurt Christiansens Martinus-biografi, Bind I, 9. Afsnit, side1-132. Interessant og spændende læsning, især når og hvis man interesserer sig for Martinus' ”sag”s historie.  

 

Men alt i alt har det slået mig, at de mange mennesker af begge køn, der gennem årene lige fra midten af 1920'erne og helt frem til nutiden, har samlet sig om den fælles interesse for personen Martinus og især hans kosmologi, har nogle karakteristiske fællestræk. Dette mener jeg at have kunnet konstatere gennem de mange år, hvor jeg selv fulgte med i, hvem der kom til foredrag og studiekredse, dels på Martinus Institut og dels i Kosmos Ferieby i Klint, det senere Martinus Center Klint. Mine indtryk svarer meget godt til det generelle indtryk, man får ved læsningen af de 30 mennesker, der har leveret bidrag til bogen ”Martinus – som vi husker ham”, 1989. De fleste af disse voksne tilhængere af Martinus' kosmologi, har – udover at de tilhører middelklassen og uanset uddannelse og social status - forekommet mig  at være 'børn' eller barnlige sjæle, som nok syntes at analyserne var og er det interessante og væsentlige, men som samtidig mere eller mindre har haft behov for en 'faderskikkelse', de kunne se op til og nærmest tilbede. Det er jo i sig selv en ærlig sag og forståelig, især i betragtning af den brogede og for vel de fleste af os umiddelbart uforståelige verden, vi lever i og med.  Selv har jeg aldrig haft behov for at opfatte Martinus som en faderskikkelse, men derimod som et usædvanligt menneske, der i  principiel lighed med flere andre store tænkere, fortjener den dybeste agtelse og respekt for sit livslange arbejde.

 

Finale med henvisninger

Nu kunne en og anden måske tænkes at ville spørge, hvor jeg saglig set selv står i mit forhold til Martinus og hans fabelagtige verdensbillede? - Men det er jo det, jeg efter evne har forsøgt at fortælle i og med nogle af mine seneste artikler her på hjemmesiden. Jeg står faktisk i overført betydning med et ben i to lejre, på den ene side i Martinus' kosmologi med dens ”flere-livs-hypotese” og på den anden side i den virkelighed, som jeg betegner som ”ét-livs-hypotesen”. Men selvom jeg vurderer alle de sider ved Martinus' kosmologi højt, som ikke lige omhandler min tvivl og skepsis, sidstnævnte vedrører emner som: Guds alkærlighed, individets udødelighed, reinkarnation og  skæbnens retfærdighed, så lægger jeg samtidig mest vægten over på det 'ben', der står plantet i den 'lejr', der betegnes af ”ét-livs-hypotesen”.  

 

I den sidstnævnte 'lejr' vægter man i nok så høj grad natur- og humanvidenskabens forskningsresultater, hvilket Martinus jo forresten også gør i sit livsværk.  Det forekommer mig, at mange spirituelt interesserede undervurderer eller negligerer videnskabens forskningsresultater. Men disse behøver ikke nødvendigvis at blive tolket i en ensidig materialistisk og anti-spiritualistisk retning. Når f.eks. seriøse naturvidenskabelige forskere, det være sig fysikere, fysiologer eller biologer, forholder sig neutralt overfor spørgsmålet om eksistensen af en Gud, er det ikke nødvendigvis fordi man ikke mener, at en sådan universal Gud findes, men kun, at videnskaben med sin nutidige objektiviserende metode indtil videre ikke har fundet det nødvendigt at medtage og regne med en sådan ur- og naturkraft. Set i et større perspektiv, er naturvidenskab og åndsvidenskab i virkeligheden komplementære forskningsretninger.

 

Men under alle omstændigheder kan jeg sluttelig kun henvise den seriøst interesserede læser, hvad enten man er læg eller lærd, dels til at læse Kurt Christiansens store og også i bogstavelig forstand vægtige to-binds Martinus-biografi: Martinus og hans livsværk Det Tredje Testamente, udgivet på forlaget Kosmologisk Information 2005, og dels til også at læse følgende af mine artikler her på hjemmesiden. Det er en ordentlig mundfuld, men der er jo også tale om et seriøst studium:

 

4.40.   I sandhedens interesse - om ungdomsoprør, månerejser og hokus pokus

4.98.   Skæbne, retfærdighed og beskyttelse. Nogle tanker omkring disse emner

4.99.   Skæbne og skyld. Er der hensigtsmæssighed og retfærdighed i tilværelsen?

4.100. Skæbne og skyld (2). Er der hensigtsmæssighed og retfærdighed i tilværelsen? (Nogle tillægsbetragtninger)

4.102. Skæbne og skyld (3). Er der hensigtsmæssighed og retfærdighed i tilværelsen? (Flere tillægsbetragtninger)

4.103. Skæbne og skyld (4). Er der hensigtsmæssighed og retfærdighed i tilværelsen? (Flere tillægsbetragtninger)

4.110. Et u-kosmisk tilbageblik. Nogle personlige betragtninger

4.118. Skæbne og retfærdighed - endnu engang!

4.119. Spiritualismens nyere historie

4.120. Det store spørgsmål om liv og død. Skepsis og tvivl

4.121. Hjemmesiden LIVETS EVENTYR ANNO 2016

4.122. Skæbnebestemt eller tilfældigheder?

4.124. Hvor er Gud henne? Et relevant og aktuelt spørgsmål.

 

Efter ovenstående 'svada' med et mere eller mindre tvivlende og skeptisk syn på en del af Martinus' kosmiske analyser og livsfacitter, vil det forhåbentlig være velgørende også at læse denne artikel på et belejligt tidspunkt:

 

4.123. Det store hverdags-under. Inspirerende tanker.

 

© Oktober 2016. Harry Rasmussen.

 

******************