Personlighedsbegrebet

- set i ét-livs-hypotesens perspektiv

 

I forbindelse med det grundlæggende spørgsmål om det levende væsens, subsidiært individets, oprindelse og definition, rejser der sig generelt set en række tillægsspørgsmål og problemer, som det vil være nødvendigt at finde svar eller løsninger på, for at kunne afklare, hvad der mere præcist skal forstås ved begrebet ’personlighed’ eller 'personligheden'. 

 

Emnet har tidligere været behandlet her på hjemmesiden, nemlig i artiklen 2.24. Personlighedsbegrebet - historisk, psykologisk og kosmologisk set (2008). I den artikel indgår også en nærmere omtale af den personlighedsmodel, som i særlig grad promoveres inden for rammerne af Martinus' kosmologi. Derfor blev der fra min side deri blandt andet fremført følgende synspunkt:  

 

(Citat) Det er en almindeligt udbredt og anerkendt antagelse i den vestlige kultur, at et individs personlige evner og karakteregenskaber udelukkende skyldes årsager og sammenhænge, der kan forklares i og med de biologiske arveanlæg og det sociale miljø. Hvilket vil sige, at mennesket, i øvrigt i lighed med alle andre levende væsener, ’kun’ udgør en fysisk størrelse, ganske som tilfældet er med alle andre ’størrelser’ i verden. Psykiske fænomener som ånd, sjæl og bevidsthed mener man ’kun’ udgør produkter, resultater eller ledsagefænomener – såkaldte epifænomener - til de elektro-kemiske processer, som finder sted i det fysiske centralnervesystem, primært i hjernen. (Citat slut)

 

Martinus' opfattelse og definition på, hvad det er for faktorer, der udgør individet som person, hænger meget nøje og uadskilleligt sammen med hans totale verdensbillede, hvori blandt meget andet også indgår indbyrdes forbundne begreber som reinkarnation og repetition.

 

Imidlertid har jeg siden hen, mere præcist indenfor de seneste år, ændret min opfattelse af visse grundlæggende emner og begreber i Martinus' kosmologi, et forhold og en situation, som jeg især har beskrevet i artikler som f.eks. Ét-livs-hypotesen og Martinus' kosmologi. En redegørelse. 1. Del, Ét-livs-hypotesen og Martinus' kosmologi. En redegørelse. 2. Del og Ét-livs-hypotesen og Martinus' kosmologi. En redegørelse. Resumé. Den opfattelse af livet og verden og dermed også af individet eller personligheden, jeg er nået frem til i nutiden, er beroende på det noget kortere perspektiv, som ét-livs-hypotesen i sin konsekvens indebærer. Som en følge deraf er flere af mine nyere synspunkter mere i overensstemmelse med den personlighedsstruktur, som især er fremført af psykologen C. G. Jungs opfattelse af samme.

 

Men for her at genopfriske, hvad jeg tidligere har skrevet om personlighedsbegrebet, skal jeg foreløbig citere fra artiklen 2.24. Personlighedsbegrebet - historisk, psykologisk og kosmologisk set: 

 

Personlighedsbegrebet psykologisk set

(Citat) Ordet personlighed kommer af det latinske persona, som oprindelig betød den maske, skuespilleren eller danseren bar under udførelsen af sin rolle, sådan som tilfældet eksempelvis var i det antikke græske drama og i den italienske commedia dell’arte, samt i Øst-Asiens pantomimer. Men inden for moderne psykologi defineres personlighedsbegrebet omtrent således: forenklet sagt som den mere eller mindre fast organiserede helhed af de karakteristiske måder et individ tankemæssigt, følelsesmæssigt og adfærdsmæssigt reagerer og ytrer sig på. Det vil sige, at reaktionerne i højere grad er udtryk for individets egenart, end for den i de givne tilfælde givne ydre situation.

 

Begrebet individ kommer ligeledes af latin, nemlig af intetkønsordet individuum, som betyder udelelig enhed, modsat dividere = opdele i mindre enheder. I videre forstand betyder udtrykket ’individ’ altså enkeltvæsen, selvstændig organisme, menneske eller person. Mere specielt forstås det som det individuelle særpræg af egenskaber, hvorved noget eksisterende fremstår som et bestemt og enestående individ. Begrebet individ er derfor identisk med begrebet personlighed, forstået som det enkelte væsens eller menneskes egenart.

 

I specifik forstand hentyder begreberne individ og personlighed også til den ’bagvedliggende’ indre og ydre struktur, det vil sige til den særlige måde, hvorpå individualiteten og personligheden er konstitueret og organiseret. Det må man konstatere, at der findes forskellige psykologiske og filosofiske bud på.

 

Men generelt betragtet kan individet og personligheden siges at være ’opdelt’ i en principielt tre-leddet struktur: 1. Jeget, selvet eller subjektet, 2. bevidstheden og selvbevidstheden, og 3. organismen, kroppen eller legemet.

 

Figur 1.

 

Figur 1. Den ligesidede trekant er et dækkende symbol på individets tre-delte væsen og natur, nemlig fordi de tre instanser 1. Jeget, 2. bevidstheden og 3. organismen i princippet er uadskilleligt integreret i hinanden. Uden Jeg ingen bevidsthed, og uden Jeg og bevidsthed ingen organisme og vice versa. Det forholder sig dog sådan i praksis, at organismen for en tid kan opretholdes uden bevidsthed og Jeg, enten i kraft af det vegetative nervesystem og/eller ved hjælp af tekniske apparater, som f.eks. respirator. Men det rokker ikke ved selve princippet.

 

Individet er endvidere karakteriseret ved, at det har et erkendende og handlende forhold til sin omverden, herunder andre individer eller personer, samt at det har en individuel historie, igennem hvilken det pågældende individ har udviklet sig, eller er ved at udvikle sig, til en særegen personlighed med bestemte evner og anlæg, karaktertræk, holdninger og meninger om sig selv og verden.

 

I det foranstående er der givet et groft rids af den naturvidenskabelige opfattelse af mennesket som en totalt set materiel eller fysisk størrelse, hvortil ånd og sjæl, bevidsthed og lignende er knyttet som et biprodukt eller såkaldt epifænomen, hvilket vil sige et ledsagefænomen uden selvstændig eksistens. Denne anskuelse af mennesket er den monistiske filosofiske materialisme i princippet helt enig i. Når vi derfor indtegner den ovenfor omtalte generelle personlighedsmodel i symbolet for den materialistiske livs- og verdensopfattelse, ser vi det netop sagte tydeligt illustreret i Figur 2.:

 

Figur 2.

På Figur 2. ses den tredelte trekant igen, men denne gang med de to øverste felter angivet ved punkteret linieføring. Denne skal forstås som en henvisning til, at fænomenerne Jeg og bevidsthed (hhv. de to øverste felter) her er opfattet som subjektive epifænomener, mens den fysiske organisme (det nederste felt i fuldt optrukken streg) skal opfattes som den objektive og dermed egentlige basis.

 

Den freudianske personlighedsmodel

Det er naturligvis klart, at den generelle personlighedsmodel ville kunne struktureres yderligere, i dette tilfælde i relation til den materialistiske monisme, hvis grundsynspunkt er, at også individets personlighedsstruktur fremgår af den fysiske materies kræfter og lovmæssigheder. Et godt eksempel herpå finder man i den mest indflydelsesrige personlighedsmodel i den vestlige verden, som til dato er opstillet, nemlig den personlighedsmodel, der er udarbejdet og fremsat af psykoanalysens grundlægger, den østrigske læge og psykolog Sigmund Freud (1856-1939). (Note 1)

 

Freuds personlighedsteori bygger på tre filosofiske forudsætninger: 1. at alt er årsagsbestemt, også fortalelser og drømme, 2. at menneskets handlinger skabes af bevidste og ubevidste processer, og 3. at menneskets adfærd væsentligst er betinget af ikke-rationelle psykiske kræfter eller drifter. Den freudianske personlighedsteori opererer ligeledes med tre led i personlighedsstrukturen: 1. Id (det’et), 2. ego (jeget) og 3. superego (overjeget). Begrebet ’Id’ repræsenterer drifterne, de medfødte impulser, først og fremmest de to medfødte grunddrifter libido (den seksuelle drift) og aggression (= udfoldelsen af de destruktive og fjendtlige impulser). Drifterne, det spontane i mennesket, har deres forudsætninger i fysiologiske processer, og domineres ifølge Freud af lystprincippet. Id’et, dvs. drifterne, er i øvrigt det eneste, der ifølge Freud er til stede fra fødslen.

 

Figur 3.

 

Figur 3. Denne udgave af den tredelte personlighedsstruktur, skal ses som en psyko-fysisk model af den menneskelige psyke, idet denne så at sige er ’afledt’ af det fysiske legeme og dettes fysiologiske processer. Symbolet skal ses som den ene af Freuds to personlighedsmodeller, som er forklaret i hovedteksten. Super-egoet eller over-jeget er individets hæmmende eller retningsgivende overinstans, der regulerer tanke- og handlingslivet. Ego’et er individets bevidste, rationelle jeg, mens Id’et er drifterne og de medfødte impulser, og Libido er den seksuelle drift og de aggressive tilbøjeligheder. Fortrængning er en psykisk forsvarsmekanisme, som mennesket ubevidst bruger til at undertrykke sine driftsimpulser, indre psykiske konflikter og sin angst.

 

Ego’et er individets bevidste, rationelle jeg, der afbalancerer impulserne fra Id’ets primitive kræfter eller fra super-egoets fordømmende og straffende funktion. Ego’et er ikke til stede fra fødslen, men udvikles gradvis fra barnets ustrukturerede personlighed, således at lystprincippet efterhånden afløses af realitetsprincippet.

 

Begrebet super-egoet eller over-jeget er en hæmmende eller retningsgivende instans, der regulerer tanke- og handlingslivet og som medfører evnen til at føle skyld og skam. Begrebet super-ego er ofte anvendt som synonymt med samvittighed og ideal-jeg. Samvittigheden er den del af over-jeget, der træder i funktion, når en person svigter sit værdisystem og ikke gør dét, som ideal-jeget tilsiger personen at burde gøre.

 

Super-egoet udvikles særligt i 5-6 års alderen efterhånden som barnet lærer omgivelsernes normer og værdiforestillinger at kende. Super-egoet udgør derfor en regulerende social-etisk instans. Et barn – og også en voksen – med et for stærkt over-jeg reagerer nervøst og ængsteligt, hvilket kan medføre en varig neurotisk tilstand, mens et svagt over-jeg hos både barnet og den voksne bevirker minimale skyldfølelser. Hos et veltilpasset menneske er der derimod balance mellem drifter, jeg og over-jeg.

 

Ved begrebet ’fortrængning’ skal forstås en psykisk forsvarsmekanisme, som mennesket kan benytte mod driftsimpulser, det ikke kan lide, eller mod ubehagelige indrepsykiske konflikter og angst forårsaget af indre eller ydre påvirkning. Fortrængningen til underbevidstheden eller det ubevidste foregår ubevidst for individet selv. Freud mente, at psykiske lidelser og neuroser oftest kan tilbageføres til seksuelle forstyrrelser og frustrationer i den tidlige barndoms oplevelser. Seksualiteten spiller i det hele taget en stor rolle i Freuds personlighedsmodel, og han var også opmærksom på det forhold, at både kvinder og mænd bærer det modsatte køns karaktertræk i sig, og at disse træk i nogle tilfælde kan tage mere eller mindre overhånd og blandt andet bevirke forstyrrelser i den seksuelle orientering.

 

Freud inddeler i øvrigt den menneskelige personligheds udvikling i flere stadier: Det orale stadium, det anale stadium, det falliske stadium med Ødipuskomplekset (dvs. drengens kærlighed til moderen og pigens kærlighed til faderen), overgangsalderens stadium og endelig kernepersonlighedens gennembrud, hvor der ved sidstnævnte forstås det stadie, hvor personlighedens væsentligste egenskaber og karaktertræk i det store og hele er fastlagt, hvilket almindeligvis er tilfældet ved afslutningen af ungdomstiden.

 

Ved siden af sin påviseligt store pædagogiske og terapeutiske værdi, har Freuds fysiologisk funderede psykoanalyse også i sin konsekvens en forståelse eller opfattelse af subjektet, som udfordrer og problematiserer den filosofi, der tager bevidstheden som udgangspunkt eller grundlag. I den forbindelse dukker det filosofiske problem om spiritualistisk kontra materialistisk livs- og verdensanskuelse atter op.

 

Men der hører naturligvis meget andet og mere til at give en fyldestgørende beskrivelse af Freuds epokegørende opdagelser og analyser omkring den menneskelige psyke og personlighed, end det er muligt at komme ind på i en kortfattet redegørelse for indholdet af hans psykoanalytiske personlighedsmodel.

 

Den jungianske personlighedsmodel

Den schweiziske psykoanalytiker Carl Gustav Jung (1875-1961), der var elev af og nær ven med Freud, brød på et tidspunkt med denne, idet han blandt andet ikke kunne anerkende Freuds panseksualisme. Ved sidstnævnte forstås den opfattelse, at psykiske lidelser og neuroser efter Freuds mening oftest kan tilbageføres til seksuelle forstyrrelser og frustrationer i den tidlige barndoms oplevelser. Til dels på baggrund af uenigheden med sin læremeter begyndte Jung derefter at udarbejde sin egen psykoanalytiske teori, som han kaldte analytisk psykologi. Heri er f.eks. libido-begrebet udvidet til at omfatte al psykisk energi. Jung mente heller ikke, at det enkelte menneskes adfærd alene kan bestemmes i relation til det personlige ubevidste, men tillige er bestemt af det kollektive ubevidste. Det ubevidste er altså både noget personligt-individuelt og noget, alle mennesker har fælles uanset tid og sted.

 

Jung opstillede også en teori eller model af menneskets personlighedsstruktur, og denne er ligeledes opdelt i tre hovedkomponenter: 1. Selvet, 2. Selvets fremtræden som Persona (egoet), og 3. Den personlige og den kollektive psyke.

 

Figur 4.

Figur 4. Til forskel fra Figur 1., 2. og 3. skal Figur 4. opfattes som en udelukkende psykologisk model af den menneskelige personlighed. Den fysiske organisme er her underforstået. På symbolet, som forsøgsvis illustrerer Jungs personlighedsmodel, skal det øverste felt symbolisere 1. Selvet (Jeget), mens feltet under står for Selvets fremtræden som 2. Persona, herunder den personlige bevidsthed. Det smalle felt derunder udtrykker 3. den personligt ubevidste psyke, og det hermed forbundne noget større felt nederst skal antyde den kollektivt ubevidste psyke. Skillelinien mellem det personligt ubevidste og det kollektivt ubevidste er gjort punkteret, for at antyde, at grænsen mellem disse er flydende. Bund- eller baselinien er ligeledes punkteret, men her for at antyde, at det kollektivt ubevidste i en vis forstand er grænseløst.

 

Ifølge Jungs personlighedsteori er Selvet det kollektivt ubevidstes centrale grundtype for orden, organisation og enhed, der foruden at samle de øvrige grundtyper, også organiserer hele personligheden. Egoet udtrykker bevidsthedens følelser, tanker og erindringer, mens det personligt ubevidste gemmer det fortrængte og ignorerede. Det kollektivt ubevidste indeholder det universelle, blandt andet i form af historiens fælles sum af erfaringer, forestillingsmuligheder, billeddannelser, og dermed de nedarvede grundtyper, de såkaldte arketyper, der som ’mønstre’ fra tidernes morgen i kraft af stadig gentagelse er overført til enkeltindividet som en art disposition.

 

Det kollektivt ubevidste indeholder mange arketyper som f.eks. fødsel, død, Gud, Djævel, foruden Selvet, der som nævnt er den psykiske totalitets centrum, og endvidere persona, anima, animus, skyggen – Sidstnævnte er et begreb, der dækker over de dyriske og selviske sider af menneskets natur, og som projiceret ud i omverdenen fremtræder som ’Djævelen’ eller ’den Onde’. (Note 2)

 

Ifølge Jungs analytiske psykologi er det menneskets mål, at opnå udvikling og helhed gennem realisering af selvet, den psykiske totalitets centrum, som omfatter både bevidstheden og det ubevidste. Ifølge Jung opstår psykiske problemer, når der f.eks. ikke er balance mellem anima og animus, mellem persona og det kollektivt ubevidste, og mellem menneskets indadvendte (introverte) og udadvendte (ekstroverte) sider.

 

Begreberne anima og animus spiller en stor rolle indenfor Jungs personlighedsmodel, idet han betegner arketypen anima som den feminine side af den mandlige psyke og arketypen animus som den maskuline side af kvinders psyke. Det begrundes med, at ethvert menneske har egenskaber, der hidrører fra det andet og modsatte køn, ikke kun biologisk set, ved at begge køn udskiller både mandlige og kvindelige hormoner, men også og ikke mindst psykologisk set, hvor det drejer sig om følelser og holdninger.

 

I henhold til Jung har den mandlige psyke udviklet sin anima gennem mødet med kvinder gennem mange generationer, ganske som den kvindelige psyke har udviklet sin animus gennem mødet med mænd. Gennem de mange generationers kontakt og samliv har hvert af kønnene ubevidst og i bedste fald tilegnet sig de træk af det modsatte køn, som i større eller mindre grad fremmer de bedst egnede reaktioner på og den nødvendige gensidige forståelse af hinanden, alt sammen af hensyn til overlevelsesværdien.

 

Grundlæggende viser forholdet mellem de to køn sig som en både biologisk og psykologisk betinget tiltrækning og frastødning. En mand tiltrækkes normalt imod en kvinde, i jo højere grad hun afspejler hans indre anima, og tilsvarende tiltrækkes en kvinde imod en mand, i jo højere grad han afspejler hendes indre animus. Stadig ifølge Jung, så har anima en nærmest automatisk sympati for alt, hvad der er forfængeligt, hjælpeløst, ubestemt og planløst hos en kvinde, mens animus har en forudfattet sympati for modige, viljefaste, beslutsomme, handlekraftige og beskyttende mænd.

 

Denne ’identifikation’ med det modsatte køns karaktertræk kan imidlertid også have nogle uheldige virkninger eller konsekvenser, særlig i form af de såkaldte ”drengepiger” og ”tøsedrenge”. En pige eller kvinde kan – mere eller mindre bevidst, men i grunden ubevidst - betone sin animus i en sådan grad, at hun bliver mere maskulin end feminin i sine følelser, tanker, holdninger og handlinger, og en dreng eller mand kan – mere eller mindre bevidst, men i det væsentlige ubevidst - tilsvarende betone sin anima så meget, at han bliver mere feminin end maskulin i sine følelser, tanker, holdninger og handlinger. Bortset fra de sociale konsekvenser det særlig før i tiden kunne have, så kan det i nogle tilfælde også ligefrem føre til seksuelle afsporinger i form af henholdsvis lesbiske og homoseksuelle, transvestitter og transseksuelle, som i specielle tilfælde fører til beslutning om hormonbehandling eller kirurgiske indgreb med henblik på kønsskifte, hvilket i henhold til erfaringen ikke i alle tilfælde er nogen lykke. (Note 3)

 

Personlighedens helhed

Men nok så vigtigt, så hævder Jung som nævnt psyken eller personligheden som en helhed, der fra begyndelsen udgør et hele, som i tilværelsen skal udvikle sig mod stadig større sammenhæng og harmoni. Den energi, som muliggør personlighedens funktion kalder han psykisk energi, og han bruger også ordet libido om denne form for energi, men det må ikke forveksles med Freuds definition af begrebet. For Jung er libido ikke kun begrænset til den seksuelle energi, men er udvidet til også at omfatte forskellige behov, så som sult, tørst, og lignende, samt de dermed ledsagende følelser. På det bevidste plan viser libido sig som stræben, begær og vilje. Den divergerende opfattelse af begrebet libido udgør i øvrigt en af de mest afgørende forskelle mellem Freuds og Jungs personlighedsteorier.

 

Hos Jung er der altså tale om, at psykisk energi ikke kun er afledt af fysiologiske processer, sådan som tilfældet er i Freuds teori: I den analytiske psykologi udgør psyken et relativt selvstændigt, lukket system, idet den psykiske energi primært udspringer af de oplevelser, et menneske har. I en vis forstand på samme måde, som føden optages af den fysiske krop og omdannes til biologisk energi, sådan ’akkumuleres’ og ’oplagres’ oplevelserne af psyken og omsættes til psykisk energi.

 

Selv om det er umuligt at føre videnskabeligt bevis for den fysiske og psykiske energis selvstændige og lige værdi (ækvivalens), er det imidlertid Jungs opfattelse, at der foregår en eller anden form for gensidig udveksling mellem de to systemer, hvorunder psykisk energi omdannes til fysisk energi, og fysisk energi til psykisk energi. Det er eksempelvis en kendsgerning, at euforiserende stoffer, som fremkalder en kemisk effekt i kroppen, også afstedkommer en psykologisk effekt. Det står også fast, at det fysiologiske system påvirkes af tanker og følelser, et faktum, der danner grundlag for den psykosomatiske medicin, de såkaldte psykofarmaka.

 

I konsekvens af det ovenfor anførte, kan det konstateres at Jungs opfattelse af personligheden, i modsætning til Freuds teori, ikke er udtryk for en decideret materialistisk grundopfattelse. Jung brød med sin læremesters og en tidligere tids opfattelse af en strengt omverdensbestemt prægning af sindet. Han påviste derimod, at faktorer som evolution og arv, det vil sige, det kollektivt ubevidste, er lige så afgørende for sindet, som tilfældet er for kroppen.

 

Den her givne beskrivelse af Jungs personlighedsteori er langt fra fuldstændig eller fyldestgørende, men når vi til trods herfor alligevel har ofret så forholdsvis megen plads på den, er det dels for at den skal kunne sammenholdes med den relativt detaljerede omtale af Freuds analyse af personligheden, sådan som denne er fremstillet ovenfor, og dels for at give læseren en baggrund for senere at kunne sammenligne Jungs personlighedsmodel med den anskuelse af personligheden, som findes i Martinus’ kosmologi. Der er nemlig ikke så helt få principielle lighedspunkter mellem disse to opfattelser af personlighedsstrukturen. (Citat slut) (Note 4)

 

Synsprocessen (Citat fra artiklen Øje, hjerne og bevidsthed):

(Citat) Her skal gives en forsøgsvis kortfattet beskrivelse af, hvad der i henhold til den videnskabelige anatomi og fysiologi i normale tilfælde sker, når vi bruger synet. Anatomisk set er synssansen baseret på øjets og hjernens indretning og på samspillet mellem de to instanser. Fysiologisk baserer synssansen sig dels på lyset og dels på de kemisk-elektriske processer, der foregår i øjet og i de to synsnerver samt i synscentret bagest i den såkaldte nakkelap lige ovenover lillehjernen, hvilket sidste i øvrigt fremgår af nedenstående illustration af hjernen. Synsopfattelsen er ikke mindst beroende på øjets nethinde, som er placeret bagtil i øjets indre hulrum, hvorfra synsnerven fra hvert øje udgår og ender i synscentret i nakkelappen. De to øjne sikrer i hovedsagen den tredimensionale synsopfattelse af omverdenen.

 

Selve synsprocessen begynder med lyset, hvis stråler tilbagekastes fra genstande, de rammer. Det tilbagekastede lys opfanges blandt andet af et menneskes øjne og disses normalt lysfølsomme nethinder. Men i kraft af øjets optik vil genstande ses omvendt på nethinden, således at hvad der er op og ned på en genstand er vendt på hovedet på nethinden. Nethinden består af lysfølsomme tappe og stave og fra disse sendes ved hjælp af nerveaktiviteter impulser via de to synsnerver til synscentret, hvor disses impulser eller signaler samarbejdes til et enkelt billede. Hvordan dette synsindtryk bliver transformeret til en bevidst opfattelse af en genstands- og omverden, ved videnskaben ikke helt præcist, hvorfor man drager en bagvendt slutning, som siger, at bevidsthedsindtrykket opstår, når de omtrent identiske nerveimpulser fra de to øjne når frem til synscentret, og der derfra udgår signaler til andre hjernecentre, herunder blandt andet til hukommelsescentret, som normalt kan fortælle, om individet, som i det aktuelle tilfælde ser og oplever sin genstands- og omverden, har set denne eller en lignende før. Man taler da henholdsvis om genkendelse og associativ genkendelse. Når dette sker, mener de videnskabelige forskere, at der er tale om, at synsindtrykkene bliver bevidstgjorte.

 

Imidlertid er der her al mulig grund til at stoppe op og tænke lidt over de ganske vist sparsomme oplysninger om synssansen, som her foreløbig er fremført. For det første fortæller den fysiske videnskab os, at genstandenes verden er farveløs, hvorfor disses farver alene opstår i samspillet mellem det i sig selv farveløse lys, øjnene og hjernen. For det andet fortæller den optiske videnskab os, at vi ikke ser genstandenes verden direkte, men kun indirekte, nemlig i og med, at det sete først opfattes, når impulserne fra øjets nethinde når frem til synscentret i hjernens nakkelap. Men hovsa, det synsindtryk eller billede, der i hvert givet tilfælde er dannet på øjets nethinde, kan af gode grunde kun have en maksimal størrelse af cirka 2-3 centimeter i diameter, svarende til den halvbuede, men flade nethindes dimensioner! Men det vides som nævnt, at hvis billedet på nethinden af en eller anden årsag ikke når frem til synscentret, så vil det ikke blive opfattet af den, der ser. Altså er synsopfattelsen totalt afhængig af, at nerveimpulserne fra nethinden når frem til synscentret.

 

Men – og det er en vigtig pointe i hele sammenhængen – det ovenfor beskrevne er ikke, hvad vi med vores bevidsthed rent faktisk oplever. Situationen er jo den, at selvom nerveimpulserne er nået frem til synscentret, er der stadigvæk kun tale om nerveimpulser, hverken mere eller mindre. Og ligeledes og uanset hvor mange hjernecentrer, der end er eller bliver mere eller mindre involveret i synsprocessen og synsoplevelsen, vil der dog stadigvæk kun være tale om nerveimpulser i form af mikroskopiske atomare mønstre, databærende mønstre kunne man sige. Men hvordan forholder det sig med ’afkodningen’ eller ’tolkningen’ af disse mønstre? For afkodet eller tolket bliver disse, idet synsopfattelsen jo vitterligt viser os en umådeligt stor synlig verden af former og farver, af sten og planter, dyr og mennesker osv. Og ikke kun et lille nethindebillede på cirka 2-3 centimeter i diameter, som ovenikøbet er vendt på hovedet! – Denne store verden bliver tilmed bekræftet af vores fysiske krops bevægelses- og følesans. Den krop, hvoraf vi ser og opfatter det meste, bortset fra, at øjnene ikke direkte kan se sig selv og deres egen placering i ansigtet. Det kan kun ske ved, at personen kigger i et spejl.

 

Hvilken konklusion vil der så overordnet set kunne drages af de netop fremførte oplysninger og betragtninger? – Jo, kort fortalt den hovedkonklusion, at vores opfattelse og oplevelse af os selv i form af en fysisk krop og af dennes omverden, er af en anden natur og karakter end det, vi almindeligvis forstår ved den fysiske sanseverden. Hvad er da denne anden natur eller karakter? – Jo, forenklet sagt er det individets, mere præcist jegets bevidsthed. Men om man vil kalde bevidsthedens verden for at være af åndelig natur og karakter, eller man vil foretrække at kalde den for værende af en parafysisk natur og karakter, må blive en smagssag. Begrebet parafysisk skal jo her blot forstås som en natur ved siden af eller over den fysiske natur. Hermed er vi kommet frem til en hypotese, som vi skal se lidt nærmere på i det følgende. 

 

En mere omfattende hypotese

Den hypotese, som der herefter skal gøres rede for, forholder sig noget anderledes til individet end tilfældet er for natur- og humanvidenskaben. Som allerede antydet i indledningen til denne artikel, så anskuer de sidstnævnte individet udelukkende ud fra den forhåndsantagelse, at dette helt igennem kun udgør en fysisk størrelse, idet det menes kun at befinde og udfolde sig indenfor det såkaldte fysiske rum-tid-kontinuum, hvilket især vil sige, at individet er undergivet den fysiske materies kræfter, lovmæssigheder og vilkår, og at denne omstændighed er det eneste reelle grundlag og den eneste faktiske årsag til individets eksistens, herunder også til dettes bevidsthed og bevidsthedsliv.

 

Denne opfattelse af individet og af de levende væsener i det hele taget er i henhold til den danske tænker og intuitionsbegavelse Martinus, så langt fra den reelle virkelighed som vel muligt. Det vil sige, når det levende væsen og herunder individet anskues på baggrund af et såkaldt kosmisk perspektiv, ifølge hvilket verden ikke kun udgør en fysisk realitet, men samtidig også en over-fysisk eller såkaldt åndelig realitet. Ja, for at sige det ligeud, så er Martinus af den veldefinerede og velbegrundede opfattelse, at den fysiske materies verden i virkeligheden er afledt af tilværelsens åndelige eller psykiske faktorer, kræfter og lovmæssigheder. Denne omstændighed udmønter sig i en opfattelse og anskuelse af det levende væsen eller individet som et åndeligt væsen med både en åndelig eller parafysisk og en fysisk organisme. Dette forhold viser sig også, når det drejer sig om sanseoplevelser og sanseillusioner, som de ovenfor omtalte og beskrevne.

 

For ikke at gentage en beskrivelse af forholdet mellem øje, hjerne og bevidsthed, som jeg har beskrevet i tidligere artikler her på hjemmesiden, skal jeg tillade mig at citere følgende afsnit fra min artikel H1-40. Hjerne og bevidsthed – Om forholdet mellem de to instanser: 

 

 

Længdesnit gennem midten af hjernen, hvor nakken ligger til venstre og panden til højre. Tallet 1 refererer til lillehjernen og tallet 2 til nakkelappen, mens tallet 28 henfører til rygmarvens udløb fra hjernens underside. Tallet 18 angiver pandelappen og 21 hentyder til hypofysen. Betydningen af de øvrige tal skal dog ikke gennemgås her. Blot skal det nævnes, at synscentret ligger i nakkelappens bageste og mediale del (tallet 2). – Billede gengivet efter P. Brandt Rehberg, C.M.Steenberg og Helge Volsøe: Menneskets Anatomi og Fysiologi. C.A. Reitzels Forlag, København 1952.

 

Helt basalt og generelt er det nok ikke for meget at sige, at de allerfleste mennesker har den opfattelse, at bevidsthed og hjerne stort set er identiske begreber, for det har man lært i skolens timer med anatomi, fysiologi og biologi. I en del ældre fagbøger kan man ligefrem læse udtryk, som f.eks. at ”hjernen er sæde for bevidstheden” eller ”Bevidstheden har sæde i hjernen”, lidt upræcise udtryk, som skal indikere, at bevidsthed og hjerne er to sider af samme sag. I nyere og især nyeste tid har opfattelsen indirekte fået støtte af hjerneforskningen, som ved hjælp af neuropsykologiske tests og Magnetic Response-scanning af hjernen, forkortet MR-hjernescanning, ser ud til at have fastslået den nære forbindelse, der er mellem fysiologiske hjerneprocesser og bevidsthedslivet. Ved sidstnævnte forstås især de sanseindtryk, forestillinger, tanker, følelser, viljesudtryk og beslutninger mm., eller kort og godt de mangeartede oplevelser, som optræder eller fremtræder indenfor rammerne af det, man kunne kalde bevidsthedsfeltet.

 

Men at anatomiens, fysiologiens, biologiens og specielt neuropsykologiens tilsyneladende videnskabeligt funderede og verificerede opfattelse af forholdet mellem hjerne og bevidsthed, nemlig at bevidsthedslivet basalt genereres i og af hjernen, ikke kan stå for en nærmere og uvildig prøvelse, har jeg som allround amatørforsker efter evne søgt at påvise i adskillige artikler her på hjemmesiden. Til det formål har jeg i særlig grad henholdt mig til den opfattelse af forholdet mellem hjerne og bevidsthed, som forefindes i Martinus’ kosmologi, nemlig med den begrundelse, at sidstnævnte i højere grad inddrager et større spekter af data, end tilfældet er med de nævnte videnskabelige discipliner. Dette større spektrum involverer nemlig også erkendelsesmæssige forhold, hvilke er uundgåelige og nødvendige aspekter af en fuldstændig og til bunds gående undersøgelse af fænomenet livsoplevelse i almindelighed og forholdet mellem sjæl og legeme problemet, subsidiært bevidsthed og hjerne problemet, i særdeleshed.

 

Et stort paradoks: Hjerneforskningens dilemma

Hjerneforskningens reduktionisme fortsætter stadig og stort set uanfægtet med at promovere opfattelsen af forholdet mellem hjerne og bevidsthed, subsidiært mellem legeme og sjæl. Denne promovering sker ikke mindst via medierne, herunder de elektroniske medier. Senest har man her i Danmark i DR TV2 søndag den 22. april 2012 kunnet se et genudsendt to-delt program om det nævnte emne. Heri fremførte en hjerneforsker sin paradoksale og skråsikre opfattelse af, at fænomener som f.eks. nærdødsoplevelser og ud-af-kroppen-oplevelser blot skyldtes kemiske påvirkninger, bl.a. i form af dopamin, i bestemte hjernecentre.

 

Såkaldt para-normale oplevelser kan også fremkaldes ad anden kemisk vej, nemlig ved indtagelse eller indgivelse af spiritus eller narkotiske stoffer af forskellig slags, som f.eks. kokain, heroin, ecstasy, hash, m.fl. Disse stoffer doper hjernen og giver i bedste fald nogle euforiske og ekstatiske oplevelser og i værste fald fremkalder de angst, frygt eller aggressioner og forvrænger generelt hjernens formidling af virkeligheden.

 

Paradokset består hovedsagelig i, at man i henhold til de nævnte hjerneforskeres foreløbige forskningsresultater og udsagn må konstatere, at hjernen, som de identificerer med bevidstheden, personligheden og jeget, åbenbart siger til sig selv, at f.eks. nærdødsoplevelser og ud-af-kroppen-oplevelser bare er nogle bevidsthedsforestillinger om nogle illusoriske ledsagefænomener til de reale kemisk-elektriske processer, som hjernen på grund af sin uvidenhed, det vil formentlig sige mangel på synapser, fortolker og oplever, som om der er tale om oplevelser af objektive og virkelige forhold.

 

Det synes fortsat ikke et øjeblik at undre de samme hjerneforskere, at de kemisk-elektriske processer i hjernen i det hele taget giver anledning til bevidsthedsforestillinger, som vel at bemærke på ingen måde direkte ville kunne udledes af de kemisk-elektriske processer i sig selv. Neurovidenskaben i almindelighed og hjerneforskerne i særdeleshed ser stadig ingen grund til at antage og betragte bevidstheden eller psyken som et selvstændigt fænomen eller energisystem. Man føler sig angiveligt overbevist om at vide, at hjernen repræsenterer bevidsthed og psyke, for andet har man i hvert fald indtil videre ikke kunnet finde via sine strengt videnskabelige undersøgelser og eksperimenter.

 

Men her kunne man måske have lov til at indvende, at neuropsykologerne og hjerneforskerne ikke har kunnet eller kan se skoven for bare træer. Eller sagt mere konkret: Man kan ikke se psyken eller subjektet, fordi det er denne eller dette, der via hjernen foretager undersøgelserne og eksperimenterne. Man kan heller ikke se disse vigtige og nødvendige instanser, selvom de sproglige udsagn: ”min hjerne” eller ”jeg har en hjerne” implicit antyder, at der må være tale om et ’ejendomsforhold’, altså om et jeg, der har eller ejer en hjerne, som er en overordnet instans i den fysiske organisme, som ligeledes tilhører jeget.

 

Neuropsykologerne og hjerneforskerne fokuserer og udadretter med andre ord – men vel at mærke af historiske og traditionelle grunde - ensidigt deres egen bevidsthed eller psyke på de fysisk-kemisk-elektriske processer, der foregår i hjernen hos forsøgspersonerne, og tolker og identificerer disse processer som årsager i stedet for som ledsagende virkninger. Når de gør det, skyldes det så vidt jeg kan se, at de apriori går ud fra, at der ikke eksisterer andet eller mere, end den fysiske materie, mere specifikt de fysiske sanser og de fysiske naturlove. Åndsevnerne instinkt, følelse, intelligens, intuition og hukommelse betragtes ikke som sanser, men ses blot som produkter af og ledsagefænomener til hjernens fysiologiske processer. Men dette er og forbliver en apriori antagelse, som viser sig ikke at kunne stå for en fordomsfri nærmere erkendelsesteoretisk prøvelse. Sagen er i virkeligheden den, at bevidsthedens eller psykens problem kun kan løses ad den introspektive erkendelses vej. Og det uanset om man er videnskabelig forsker eller læg iagttager.

 

Det, som neuropsykologer og hjerneforskere blandt andet ser ud til at mangle at erkende og forstå, er, at den i øvrigt helt fantastiske fysiske hjerne ’kun’ er et nødvendigt interaktivt mellemled mellem den fysiske omverden og bevidstheden eller psyken. Desuden at sidstnævnte kan opfattes og defineres som et energisystem, der kun delvis er afhængigt af den fysiske krop og hjerne, men som er så relativt energisvagt på grund af karakteren eller substansen af de åndelige eller psykiske energier, at det ikke kan kommunikere eller interagere direkte med den fysiske omverden eller de fysiske energier. Derfor er den fysiske hjerne og centralnervesystemet det redskab eller instrument, der gør en sådan kommunikation og interaktion nødvendig og mulig.

 

Den nævnte kommunikation og interaktion mellem psyken og den fysiske krop, subsidiært hjernen, er kvalificeret påvist og grundigt gennemanalyseret af den danske tænker og intuitionsbegavelse Martinus, fulgt op af hans elev Per Bruus-Jensen i dennes værker, som netop søger at bygge bro mellem naturvidenskab og åndsvidenskab, sådan som læsere af min hjemmeside vil vide. Men her skal i øvrigt ikke argumenteres nærmere for gyldigheden af Martinus’ såkaldt kosmiske analyser blandt andet vedrørende krop og psyke, som det for resten også allerede er blevet gjort i form af en lang række artikler her på hjemmesiden, som jeg derfor må henvise til.

 

Men foreløbig må vi spiritualister altså affinde os med, at neuropsykologien og hjerneforskningen ikke har fundet nogen grund til at inddrage opfattelsen af psyken som et selvstændigt energisystem i sine grundige videnskabelige undersøgelser og eksperimenter, og det til trods for, at en anerkendt dybdepsykolog som C. G. Jung har påvist psyken som et sådant selvstændigt energisystem. Vi må trøste os med, at den etablerede og kanoniserede videnskabs opfattelse af og konsensus om den fysiske materies og den naturvidenskabelige metodes overordnede værdi og betydning, er foreløbig, og at den på et tidspunkt ude i fremtiden vil blive erstattet af et paradigmeskift med et større helhedssyn. (Citat slut) (Note 5)

 

Evnen til at kunne huske

Et psykologisk emne af stor og nærmest livsvigtig betydning ikke mindst for os mennesker, er evnen til at kunne huske, eller kort og godt hukommelsen. Men spørger man psykologer og andre fagfolk, får man på sin vis et for lægfolk nærmest uforståeligt svar, som f.eks. noget lignende dette:

 

Det er ikke klarlagt hvordan hjernen gemmer informationer, men det sker øjensynligt ved ændringer omkring nervecellernes synapser. Et enzym kaldet PKM-zeta er af forskere blevet foreslået som et molekyle der vedligeholder hukommelsen. Polypeptidet ZIP kan blokere PKM-zeta, og et forsøg har vist at man derved kan slette dele af hukommelsen hos rotter. Et andet protein der er vigtig for hukommelsen er AKAP ("A-kinase ankeret protein"). I bananfluer kan en mutation i genet der koder proteinet ramme langtidshukommelsen.


Som det indirekte fremgår af ovenfor anførte svar, så er dette grundlæggende baseret på den naturvidenskabelige opfattelse af, at alting kan forklares – eller i det mindste søges forklaret – ved hjælp af fysiologiske og kemiske faktorer, lovmæssigheder og processer. Selv om det angiveligt endnu ikke (i 2016) er lykkedes forskere at klarlægge, hvordan hjernen gemmer informationer, mener man dog, at ”det sker øjensynligt ved ændringer omkring nervecellernes synapser.” Ved begrebet ”synapse” forstås ganske enkelt sammenknytningen eller berøringsstedet for to nervecellers udløbere. Nervecellerne og disses udløbere er dybere set bærere af data og information. Sådanne synapser findes der iht. fagfolk et ukendt antal af, lige som der dannes nye synapser, lige som der også degenererer allerede dannede synapser. Dannelsen af nye synapser betyder i praksis ny hukommelse, medens degenerationen og ophøret af synapser omvendt betyder tabet og dermed ophøret af hukommelse i de felter eller områder i hjernens hukommelsescenter, hvor degenerationen foregår.

Imidlertid vil der også i forbindelse med omtalen af hukommelsesevnen være al mulig grund til at stoppe op og tænke lidt over de ganske vist sparsomme oplysninger om denne højst vigtige evne,  som her foreløbig er fremført. Men – og det er en vigtig pointe i hele sammenhængen – det ovenfor beskrevne er ikke, hvad vi med vores bevidsthed rent faktisk oplever. Situationen er jo den, at selvom nerveimpulserne er nået frem til hukommelsescentret, vil der stadigvæk kun være tale om fysisk-kemiske nerveimpulser, hverken mere eller mindre. Og ligeledes og uanset hvor mange hjernecentrer, der end er eller bliver mere eller mindre involveret i hukommelsesprocessen og hukommelsesoplevelsen, vil der dog stadigvæk kun være tale om nerveimpulser i form af mikroskopiske atomare, databærende mønstre. Men hvordan forholder det sig med ’afkodningen’ eller ’tolkningen’ af disse mønstre? For afkodet eller tolket bliver disse, idet hukommelsesopfattelsen jo vitterligt indeholder data og informationer om en synlig verden af former og farver, af sten og planter, dyr og mennesker osv. Og ikke kun om et større eller mindre kompleks af nervesynapser! – Denne store verden bliver tilmed bekræftet af vores fysiske krops syns-, hørelses-, lugte-, bevægelses- og følesans.

Hvilken konklusion vil der så overordnet set kunne drages af de netop fremførte oplysninger og betragtninger? – Jo, kort fortalt og endnu engang den hovedkonklusion, at vores opfattelse og oplevelse af os selv i form af en fysisk krop og af dennes omverden, er af en anden natur og karakter end det, vi almindeligvis forstår ved den fysiske sanseverden. Hvad er da denne anden natur eller karakter? – Jo, forenklet sagt er det individets, mere præcist jegets bevidsthed. Men om man vil kaldte bevidsthedens verden for at være af åndelig natur og karakter, eller man vil foretrække at kalde den for værende af en parafysisk natur og karakter, må blive en smagssag. Begrebet parafysisk skal jo her igen blot forstås som en natur eller mere præcist: et psykisk energisystem ved siden af eller over den fysiske natur. For en form for energi er der både i fysisk og psykisk forstand tale om. Denne opfattelse er i princippet i overensstemmelse med den opfattelse af hukommelsesevnen, der promoveres i og med Martinus’ kosmiske analyser af samme.  

 

Foreløbig konklusion på grundlag af ét-livs-hypotesen

Her skal jeg imidlertid ikke gå yderligere eller nærmere ind på, hvad Martinus i sin i øvrigt højst interessante og værdifulde kosmologi har af opfattelse af forholdet mellem den fysiske hjerne og det bagved eksisterende åndelige eller parafysiske system, mere præcist bevidstheden, dels fordi dette forhold allerede er grundigt beskrevet i flere af de artikler om Martinus' kosmologi  eller verdensbillede, der foreligger her på hjemmesiden, og dels fordi  mit eget skifte til ét-livs-hypotesen på afgørende måde udelukker store dele af de emner, faktorer og kræfter, som Martinus' kosmologi hviler på og opererer med. 

 

Det ligger dog fortsat fast, at det individuelle jeg er en del af det universale eller guddommelige jeg, så længe individet er fysisk i live, men også, at jeget og dermed psyken eller bevidstheden genereres synkront i og med det fysiske legemes undfangelse, vækst og eksistens , lige som samme jeg og psyke synkront ophører med at eksistere i og med det fysiske legemes død og ophør. Alt sammen under forudsætning af, at der foreligger normale omstændigheder.  Et menneske kan jo f.eks. dø på et hvilket som helst stadium af sit liv, som foster, barn, ung, voksen eller gammel.

 

Set i ét-livs-hypotesens perspektiv er det særligt vigtige derfor her, at psyken, så vel den bevidste som den ubevidste del af denne, udgør et energisystem for sig, der dog er intimt og interagerende forbundet med det fysiske legeme og dettes funktioner, specielt med hjernen og dennes funktioner, men som altså ikke er direkte identiske med disse. Det betyder som nævnt, at psyken normalt genereres samtidigt eller synkront med det fysiske legemes undfangelse og vækst, lige som psyken normalt degenererer og ophører samtidigt eller synkront med det fysiske  legemes degeneration og ophør.

 

I denne sammenhæng kan der desuden peges på drømmetilstanden og hallucinationer, som eksempler på, at psyken udgør en slags selvstændigt energisystem i forholdet til den fysiske krop. Det samme gælder de såkaldt ud-af-kroppen-oplevelser, som nogle mennesker oplever og forestiller sig , og i nogle tilfælde fuldt og fast tror på, at disse er udtryk for realistiske fænomener.

 

Dette med, at psyken ikke er direkte identisk med hjernen og dennes anatomi og fysiologiske funktioner, fremgår særlig tydeligt af analysen af sanse- og synsprocessen, som er kortfattet beskrevet tidligere ovenfor. Den opfattelse, at vores sansemæssigt baserede opfattelse af verdenen er udtryk for ren illusionisme, idet det vi bl.a. ser og hører ikke er identisk med den virkelighed, som rent faktisk er noget helt andet end det indhold, denne efterlader i vores bevidsthed eller psyke. Derfor nødes vi til at erkende og acceptere, at psyken repræsenterer en anden form for energi end den energi, som det fysiske legeme betjener sig af. Som en følge heraf, må man skelne mellem fysisk og psykisk eller åndelig energi, også selvom disse to energisystemer interagerer med hinanden. Se bl.a. herom i artiklen 4.83.  Illusionernes narrespil – om falsk kontra ægte virkelighed .  Det skal dog pointeres, at den nævnte artikel er skrevet før mit skift til ét-livs-hypotesen, men i det væsentlige er den fortsat gyldig også set i det perspektiv.   

 

Apropos den såkaldte fysiske energi og den såkaldte åndelige eller psykiske energi, er det vigtigt at gøre sig klart, at grænsen mellem, hvad der er fysisk og hvad der er psykisk, er hårfin eller flydende. Det vil man kunne forstå, hvis man orienterer sig om situationen indenfor kvantefysikken. Herom skriver forfatteren T. Bergstein bl.a. følgende:

 

(Citat) Betegnelsen ’elementarpartikler’ for de atomare individer, hvoraf atomerne er opbygget, karakteriserer, at man her er nået til et punkt, hvor det er uden mening at spørge om objektets rumlige struktur. En statistisk analyse af strålingen fra objektet er i denne forbindelse nytteløs, for når en elementarpartikel giver anledning til stråling, sker det altid ved, at partiklen ophører med at eksistere, idet den omdannes til andre elementarpartikler. Der er således ikke tale om, at den oprindelige partikel kan opfattes som sammensat af de dannede partikler. Disse skabes først i det øjeblik, den oprindelige partikel går til grunde. Det er derfor umuligt at meddele nogen anskuelig forestilling om en elementarpartikel. Den må ligesom ethvert andet atomart objekt repræsenteres ved en sandsynlighedsbølge, og partiklens art og egenskaber er givet med anførelsen af massetal og ladningstal samt visse talstørrelser, som dels refererer til bølgeformationens symmetriegenskaber, dels til de omdannelsesprocesser, som partiklen kan deltage i. Begreberne form og struktur er – selv fortolket statistisk – irrelevante ved beskrivelsen af disse opbjekter. […] (Citat slut) (Note 6.)

 

Så vidt jeg selv kan forstå i henhold til ovenstående citat, så ligger problemets kerne atomart set i det forhold, at den virkelighed, der ligger til grund for en elementarpartikel kan opfattes komplementært som enten en partikel eller en bølgeformation. Hvilket vil sige, fænomener, som gensidigt udelukker hinanden. Førstnævnte vil da kunne tolkes som udtryk for en fysisk virkelighed og sidstnævnte som udtryk for en åndelig eller psykisk virkelighed. Vi har hermed indirekte fået en slags videnskabelig bekræftelse på, at hvor den fysiske verden så at sige hører op, nemlig i og med ’den nedre grænse’ for elementarpartiklerne, derfra viser og fortsætter den åndelige eller psykiske verden sig.  Elementarpartiklerne og elementarbølgerne markerer dermed ’overgangen’ mellem henholdsvis de  fysiske og de psykiske energier. 

 

Dog, til trods for al teori og alle opfattelser, så bør man erindre sig  digteren H. C. Andersens vise ord om, at det er begrænset, hvad vi mennesker i det hele taget begriber: 

 

(Citat med nudansk retskrivning) Gennem blomstens tætte blad bryder lyset frem i farver, her rødt, der blåt, hver farve, vi kender; med samme kraft lyser Guddommen fra alt det skabte; som lyset i blomsten stråler dens almagt frem i den hele skabning. Alt er et underværk, som vi ikke begriber, men vænnes til og da finder almindeligt. De digtede eventyr får deres overnaturlighed ved kædens overbrydning, ved mangel på den vise orden, vi daglig har før øje i det større guddommelige eventyr, hvori vi selv lever. (Citat slut) (Note 7)

© November 2016. Harry Rasmussen.  

 

___________________________

 

Noter og kilder:

 

Note 1.: Erich Fromm: Freuds teorier – deres storhed og begrænsning. Oversat af Poul W. Perch. Hans Reitzel. København 1980. – Harald Schjelderup: Psykologi. På dansk ved Anne-Lise Christensen. Det Schønbergske Forlag. København 1971. – Se evt. også Politikens filosofi leksikon, bind 1. Politikens Forlag. København 1983.

 

Note 2.: C.G.Jung: Det ubevidste. På dansk ved Mogens Boisen. Gyldendal 1962. – C.G.Jung: Jeg’et og det ubevidste. På dansk ved Mogens Boisen. Gyldendal 1987. – Calvin S. Hall og Vernon J. Nordby: Jungs psykologi. En grundbog. Oversat af Lone Spanheimer. Forord af Pia Skogemann. Hans Reitzels Forlag. København 1973. – Se evt. også Politikens filosofi leksikon, bind 1. Politikens Forlag. København 1983.

 

Note 3.: Opfattelsen af, at der med f.eks. mandlig og kvindelig homoseksualitet, transseksualitet mm., er tale om seksuelle afsporinger, deles af Martinus, som dog i højere grad end tilfældet synes at være for Jungs (og Freuds) vedkommende, i medfør af sit utvivlsomt større overblik giver en mere omfattende forklaring på de seksuelle afsporinger, som ikke kan undgå at tale til forsvar for de mennesker, der er ofre for eller involveret i disse afsporinger. Det forhold, at der i ligestillingens og kønstolerancens eller anti-diskriminationens højt priste navn, udfoldes store bestræbelser i nutiden på at ligestille homoseksualitet med heteroseksualitet, finder ikke støtte i Martinus’ kosmologi. Se evt. mere herom i afsnittene om det seksuelle polprincip og den seksuelle polforvandling her på hjemmesiden, og desuden under omtalen af ”den kosmologiske personlighedsmodel”.

 

Note 4.: Det er interessant at konstatere, at f.eks. begrebet libido – især i den jung'ske version – har principiel lighed med det oldgræske begreb ”Eros”, og dette har igen lighed med begrebet ”Den højeste ild”, som forekommer som et kernebegreb i Martinus’ kosmologi. Det skal dog understreges, at Martinus ikke har ladet sig inspirere af hverken Jungs eller Freuds respektive teorier om personlighedsstrukturen, som han ganske enkelt ikke kendte til, da han i 1921 oplevede det åndelige gennembrud, som han selv betegner som ’fødslen’ til kosmisk bevidsthed. I og med denne kom ikke alene individets totale struktur til at stå ham klart, men det gjorde samtidig også verdensaltets absolutte struktur. Se herom i de artikler, der omhandler Martinus' verdensbillede eller kosmologi.


Note 5.:  Se f.eks. artiklen 4.69. Hjernen – den store gåde - naturvidenskabelige analyser af hjernen og Martinus’ kosmiske analyser af samme.

 

Note 6.: T. Bergstein: Kvantefysik og dagligsprog – et betydningsfuldt indlæg i diskussionen om den moderne naturvidenskabs erkendelsesteoretiske aspekter. Munksgaardserien. Munksgaard , Copenhagen, 1966.

 

Note 7.: H.C.Andersen: Kun en Spillemand, 1837. Trykt i H.C.Andersen. Romaner og Rejseskildringer, bind 3. Udgivet af Det Danske Sprog- og Litteraturselskab 1944. Genoptrykt i Gyldendals Tranebøger 1970. - Se evt. også artiklen 3.12. Alt er et underværkom livet selv som det største eventyr.

 

© November 2016. Harry Rasmussen. 

 

******************