Den glade hjerne

- snakken om hjernen fortsætter

 

Indledning

Som trofaste læsere af min hjemmeside LIVETS EVENTYR vil vide, så har jeg igennem en del år kommenteret og debatteret hjerneforskningens og neuropsykologiens reduktionisme. Sidstnævnte består mere præcist i, at hjerneforskerne og disses populærvidenskabelige formidlere, herunder en del af de trykte så vel som de elektroniske mediers journalister, promoverer den efterhånden dokumenterede og grundfæstede opfattelse, at fænomenet bevidsthed og dermed psykologien kan og skal forklares med henvisning til hjernens anatomi og fysiologiske processer.

 

Den filosofisk set i grunden materialistiske opfattelse af fænomenet bevidsthed, har jeg – og det bedes noteret - som uvidenskabelig lægmand opponeret imod i årevis i efterhånden ret så mange artikler. Det er oftest sket på foranledning af en lettere irritation og frustration over mediernes mere eller mindre overfladiske omtale af hjerneforskningens seneste resultater.

 

Men det turde være klart, at for de videnskabelige hjerneforskere er deres stadige udforskning af hjernens finurlige opbygning og dens utroligt mange kemiske og elektrokemiske processer, sker forskningen i overensstemmelse med videnskabelige principper. At det så alligevel kan gå galt for de ambitiøse og seriøse mandlige og kvindelige hjerneforskere, vil man kunne se gyldige eksempler og beviser på i artiklen 4.117. Hjerneforskning igen! - Om hjerneforskningens fejltagelser og udprægede reduktionisme i den naturvidenskabelige opfattelse af de nævnte fænomener.

 

Men hvordan kan en amatør-filosof og -skribent som mig, tillade sig at betvivle gyldigheden af en i det væsentlige seriøs og grundig hjerneforsknings opfattelse af relationen mellem hjernen og bevidstheden, der er i dette tilfælde naturligvis tale om menneskehjernen og menneskebevidstheden? –

 

Ja, det er jo sådan set et godt spørgsmål. Men ikke desto mindre er jeg via min egen årelange tankemæssige beskæftigelse med emnet og især med den nævnte relation, nået frem til den opfattelse, at hjerneforskningen og neuropsykologien filosofisk set er delvis galt afmarcheret i og med deres reduktion af bevidstheden til udelukkende at være et produkt af hjernens anatomi og forunderlige fysiologiske processer.

 

Det bør dog her indskydes og tilføjes, at jeg ikke står helt alene med den nævnte opfattelse, idet denne især finder begrundelse og støtte i den naturvidenskabeligt funderede sansefysiologisk kriticisme og desuden i nok så høj grad i vismanden Martinus’ dybdegående analyser omkring sanseprocessen. Begge dele fremgår af flere af mine artikler her på hjemmesiden, men nok så grundigt af artiklen 4.91. Øje, hjerne og bevidsthed - nogle kritiske betragtninger.

 

Af nævnte artikel fremgår det især, at bevidstheden som sådan basalt set er noget ganske andet, end de anatomiske og fysiologiske processer, der finder sted i hjernen. Dette forhold og den erkendelse fremgår ikke mindst, når man analyserer sanseprocessen og specielt den proces, der ligger til grund for synssansen.

 

En passant skal det lige nævnes, at den naturvidenskabeligt funderede sansefysiologiske kriticisme i hvert fald går helt tilbage til fysikeren Galileo Galilei (1564-1642), som på basis af sin fysiske forskning blandt andet fastslog, at for den naturvidenskabelige betragtning den natur og omverden, der viser sig for vore sanser, grundlæggende er en illusion, en sansefysiologisk illusion. Det er først når verden opleves af levende væsener, menneske måske især, at lyset, farverne, tonerne og duften forekommer. Verden er i virkeligheden mørk, duftløs, farveløs og klangløs. Vore sansefornemmelsers art er i henhold til fysiologerne altså ikke bestemt af de ydre ting, men af det nerveapparat og det dermed forbundne bevidsthedsapparat, som sættes i virksomhed, når vi sanser og dermed oplever verden og os selv.

 

I øvrigt er det en kendsgerning, at en lang række filosoffer lige fra oldtiden og frem til nyere tid, også har beskæftiget sig med den erkendelsesteoretiske side af den sansefysiologiske kriticisme. Lidt tilfældigt kan nævnes filosoffer som Sokrates (ca. 470-399 f. Kr.), Platon (427-343 f. Kr.), Giordano Bruno (1548-1600), Baruch Spinoza (1632-1677), G. W. Leibniz (1646-1716), George Berkeley  (1685-1753), og videre over den store tyske filosof Immanuel Kant (1724-1804), Johann Gottlieb Fichte (1762-1814), Fr. W. J. Schelling (1775-1854), Gustav Theodor Fechner (1801-1887) og naturforskeren Hermann Helmholtz (1821-1895) og Friedrich Albert Lange (1828-1875), Wilhelm Ostwald (1853-1932), Henry Bergson (1859-1941), Rudolf Steiner (1861-1925) og – ikke mindst – Martinus (1890-1981).

 

En tysk filosof som nævnte Friedrich Albert Lange, gjorde sig på grundlag af den videnskabelige sansefysiologi det klart, at det er vore sanser og vor hjerne, der fremtryller vor fornemmelsesverden. Men det drejer sig ikke kun om at det er fornemmelserne, der er betinget af den måde, vi er indrettet på sansemæssigt og bevidsthedsmæssigt, det gælder også alle de tankeformer, hvormed vi bearbejder fornemmelserne. Ifølge Lange er den videnskabelige forestilling om en materie i form af atomer og molekyler, der anses for at ligge til grund for vore fornemmelser, lige så vel et produkt af vor egen sanse- og bevidsthedsmæssige organisation som farverne og tonerne. Hele verden er derfor for Lange en forestillingsverden, hvilket vil sige, et produkt af vort sanseapparat og vor bevidsthed. Følgelig drog han den slutning, at hvis der overhovedet gives en transcendent verdensorden af ting i og for sig, så ligger den i hvert fald udenfor vor erkendelses grænser. Det betyder sluttelig, at hverken vore metafysiske eller religiøse ideer kan give noget dækkende udtryk for virkeligheden. Hvilket dog ikke betyder, at vi skal give afkald på metafysik og religion og kun holde os til sansernes og forstandens verden, tværtimod. Hvad religion angår, siger Lange, så bør denne befries for overtro og fanatisme, og det kan ske, når og hvis vi gør os klart, at vi må opgive kravet om, at kun vore ideer er sande.

 

Men tilbage til vort egentlige emne:

 

For ikke at skulle gentage, hvad jeg har skrevet om hjerne og bevidsthed, vil jeg tillade mig at citere følgende afsnit fra ovennævnte artikel, som dog her er lettere revideret og ajourført:

 

Synsprocessen

Her skal gives en forsøgsvis kortfattet beskrivelse af, hvad der i henhold til den videnskabelige anatomi og fysiologi i normale tilfælde sker, når vi bruger synet. Anatomisk set er synssansen baseret på øjets og hjernens indretning og på samspillet mellem de to instanser. Fysiologisk baserer synssansen sig dels på lyset og dels på de kemisk-elektriske processer, der foregår i øjet og i de to synsnerver samt i synscentret bagest i den såkaldte nakkelap lige ovenover lillehjernen, hvilket sidste i øvrigt fremgår af nedenstående illustration af hjernen. Synsopfattelsen er ikke mindst beroende på øjets nethinde, som er placeret bagtil i øjets indre hulrum, hvorfra synsnerven fra hvert øje udgår og ender i synscentret i nakkelappen. De to øjne sikrer i hovedsagen den tredimensionale synsopfattelse af omverdenen.

Selve synsprocessen begynder med lyset, hvis stråler tilbagekastes fra genstande, de rammer. Det tilbagekastede lys opfanges blandt andet af et menneskes øjne og disses normalt lysfølsomme nethinder. Men i kraft af øjets optik vil genstande ses omvendt på nethinden, således at hvad der er op og ned på en genstand er vendt på hovedet på nethinden. Nethinden består af lysfølsomme tappe og stave og fra disse sendes ved hjælp af nerveaktiviteter impulser via de to synsnerver til synscentret, hvor disses impulser eller signaler samarbejdes til et enkelt billede. Hvordan dette synsindtryk bliver transformeret til en bevidst opfattelse af en genstands- og omverden, ved videnskaben ikke helt præcist, hvorfor man drager en bagvendt slutning, som siger, at bevidsthedsindtrykket opstår, når de omtrent identiske nerveimpulser fra de to øjne når frem til synscentret, og der derfra udgår signaler til andre hjernecentre, herunder blandt andet til hukommelsescentret, som normalt kan fortælle, om individet, som i det aktuelle tilfælde ser og oplever sin genstands- og omverden, har set denne eller en lignende før. Man taler da henholdsvis om genkendelse og associativ genkendelse.  Når dette sker, mener de videnskabelige forskere, at der er tale om, at synsindtrykkene bliver bevidstgjorte.

Imidlertid er der her al mulig grund til at stoppe op og tænke lidt over de ganske vist sparsomme oplysninger om synssansen, som her foreløbig er fremført. For det første fortæller den fysiske videnskab os, at genstandenes verden er farveløs, hvorfor disses farver alene opstår i samspillet mellem det i sig selv farveløse lys, øjnene og hjernen. For det andet fortæller den optiske videnskab os, at vi ikke ser genstandenes verden direkte, men kun indirekte, nemlig i og med, at det sete først opfattes, når impulserne fra øjets nethinde når frem til synscentret i hjernens nakkelap. Men hovsa, det synsindtryk eller billede, der i hvert givet tilfælde er dannet på øjets nethinde, kan af gode grunde kun have en maksimal størrelse af cirka 2-3 centimeter i diameter, svarende til den halvbuede, men flade nethindes dimensioner! Men det vides som nævnt, at hvis billedet på nethinden af en eller anden årsag ikke når frem til synscentret, så vil det ikke blive opfattet af den, der ser. Altså er synsopfattelsen totalt afhængig af, at nerveimpulserne fra nethinden når frem til synscentret.

Men – og det er en vigtig pointe i hele sammenhængen – det ovenfor beskrevne er ikke, hvad vi med vores bevidsthed rent faktisk oplever! Situationen er jo den, at selvom nerveimpulserne er nået frem til synscentret, er der stadigvæk kun tale  om nerveimpulser, hverken mere eller mindre. Og ligeledes og uanset hvor mange hjernecentrer, der end er eller bliver mere eller mindre involveret i synsprocessen og synsoplevelsen, vil der dog stadigvæk kun være tale om nerveimpulser i form af mikroskopiske atomare mønstre, databærende mønstre kunne man sige. Men hvordan forholder det sig med ’afkodningen’ eller ’tolkningen’ af disse mønstre? For afkodet eller tolket bliver disse, idet synsopfattelsen jo vitterligt viser os en umådeligt stor synlig verden af former og farver, af sten og planter, dyr og mennesker osv. Og ikke kun et lille nethindebillede på cirka 2-3 centimeter i diameter, som ovenikøbet er vendt på hovedet! – Denne store verden bliver tilmed bekræftet af vores fysiske krops bevægelses- og følesans. Den krop, hvoraf vi ser og opfatter det meste, bortset fra, at øjnene ikke direkte kan se sig selv og deres egen placering i ansigtet. Det kan kun ske ved, at personen kigger i et spejl.

Hvilken konklusion vil der så overordnet set kunne drages af de netop fremførte oplysninger og betragtninger? – Jo, kort fortalt den hovedkonklusion, at vores opfattelse og oplevelse af os selv i form af en fysisk krop og af dennes omverden, er af en anden natur og karakter end det, vi almindeligvis forstår ved den fysiske sanseverden. Hvad er da denne anden natur eller karakter? – Jo, det er individets, mere præcist jegets bevidsthed. Men om man vil kaldte bevidsthedens verden for at være af åndelig natur og karakter, eller man vil foretrække at kalde den for værende af en parafysisk natur og karakter, må blive en smagssag. Begrebet parafysisk skal jo her blot forstås som en natur ved siden af eller over den fysiske natur. Hermed er vi kommet frem til en hypotese, som vi skal se lidt nærmere på i det følgende.

En mere omfattende hypotese

Den hypotese, som der her skal gøres rede for, forholder sig noget anderledes til individet end tilfældet er for natur- og humanvidenskaben. Som allerede antydet i indledningen til denne artikel, så anskuer de sidstnævnte individet udelukkende ud fra den forhåndsantagelse, at dette helt igennem kun udgør en fysisk størrelse, idet det menes kun at befinde og udfolde sig indenfor det såkaldte fysiske rum-tid-kontinuum, hvilket især vil sige, at individet er undergivet den fysiske materies kræfter, lovmæssigheder og vilkår, og at denne omstændighed er det eneste reelle grundlag og den eneste faktiske årsag til individets eksistens, herunder også til dettes bevidsthed og bevidsthedsliv.

Denne opfattelse af individet og af de levende væsener i det hele taget er i henhold til især den engelske forfatter og filosof Paul Brunton og den danske tænker og intuitionsbegavelse Martinus, så langt fra den reelle virkelighed som vel muligt. Det vil sige, når det levende væsen - og herunder individet - anskues på baggrund af et såkaldt kosmisk eller større helheds-perspektiv, ifølge hvilket verden ikke kun udgør en fysisk realitet, men samtidig også en over-fysisk eller såkaldt åndelig realitet. Ja, for at sige det ligeud, så er så vel Brunton som Martinus af den veldefinerede og velbegrundede opfattelse, at den fysiske materies verden i virkeligheden er afledt af tilværelsens åndelige eller psykiske faktorer, kræfter og lovmæssigheder. Denne omstændighed udmønter sig i en opfattelse og anskuelse af det levende væsen eller individet som et åndeligt væsen med både en åndelig eller parafysisk og en fysisk organisme. Dette forhold viser sig også, når det drejer sig om sanseoplevelser og sanseillusioner, som de ovenfor omtalte og beskrevne.

Bemærk: Det skal her indskydes og pointeres, at selvom jeg i de senere år er blevet stadig mere kritisk og skeptisk indstillet overfor det overordnet set idealistiske verdensbillede, der på en så betagende måde tegner sig indenfor rammerne af Martinus’ storslåede kosmologi, er jeg et langt stykke enig i væsentlige sider af samme kosmologi. Men fler-livs-opfattelsen med reinkarnation og skæbnelov har jeg forladt til fordel for ét-livs-hypotesen. Se evt. nærmere herom i artiklen 4.127. Ét-livs-hypotesen. En redegørelse. Resumé.

For ikke at skulle gentage en beskrivelse af forholdet mellem øje, hjerne og bevidsthed, som jeg har beskrevet i tidligere artikler her på hjemmesiden, skal jeg tillade mig at citere følgende – men til formålet her lettere reviderede - afsnit fra min artikel H1-40. Hjerne og bevidsthed – Om forholdet mellem de to instanser.

 

Længdesnit gennem midten af hjernen, hvor nakken ligger til venstre og panden til højre. Tallet 1 refererer til lillehjernen og tallet 2 til nakkelappen, mens tallet 28 henfører til rygmarvens udløb fra hjernens underside. Tallet 18 angiver pandelappen og 21 hentyder til hypofysen. Betydningen af de øvrige tal skal dog ikke gennemgås her. Blot skal det nævnes, at synscentret ligger i nakkelappens bageste og mediale del (tallet 2). – Billede gengivet efter P. Brandt Rehberg, C.M.Steenberg og Helge Volsøe: Menneskets Anatomi og Fysiologi. C.A. Reitzels Forlag, København 1952.

 

Helt basalt og generelt er det nok ikke for meget at sige, at de allerfleste mennesker har den opfattelse, at bevidsthed og hjerne stort set er identiske begreber, for det har man lært i skolens timer med anatomi, fysiologi og biologi. I en del ældre fagbøger kan man ligefrem læse udtryk, som f.eks. at ”hjernen er sæde for bevidstheden” eller ”bevidstheden har sæde i hjernen”, lidt upræcise udtryk, som skal indikere, at bevidsthed og hjerne er to sider af samme sag. I nyere og især nyeste tid har opfattelsen indirekte fået støtte af hjerneforskningen, som ved hjælp af neuropsykologiske tests og Magnetic Response-scanning af hjernen, forkortet MR-hjernescanning, ser ud til at have fastslået den nære forbindelse, der er mellem fysiologiske hjerneprocesser og bevidsthedslivet. Ved sidstnævnte forstås især de sanseindtryk, forestillinger, tanker, følelser, viljesudtryk og beslutninger mm., eller kort og godt de mangeartede oplevelser, som optræder eller fremtræder indenfor rammerne af det, man kunne kalde bevidsthedsfeltet.

 

Men at anatomiens, fysiologiens, biologiens og specielt neuropsykologiens tilsyneladende videnskabeligt funderede og verificerede opfattelse af forholdet mellem hjerne og bevidsthed, nemlig at bevidsthedslivet basalt genereres i og af hjernen, ikke kan stå for en nærmere og uvildig prøvelse, har jeg som allround amatørforsker efter evne søgt at påvise i adskillige artikler her på hjemmesiden. Til det formål har jeg i særlig grad henholdt mig til den opfattelse af forholdet mellem hjerne og bevidsthed, som forefindes i Martinus’ kosmologi, nemlig med den begrundelse, at sidstnævnte i højere grad inddrager et større spekter af data, end tilfældet er med de nævnte videnskabelige discipliner. Dette større spektrum involverer nemlig også erkendelsesmæssige forhold, hvilke er uundgåelige og nødvendige aspekter af en fuldstændig og til bunds gående undersøgelse af fænomenet livsoplevelse i almindelighed og forholdet mellem sjæl og legeme problemet, subsidiært bevidsthed og hjerne problemet, i særdeleshed.

 

Et stort paradoks: Hjerneforskningens dilemma

Hjerneforskningens reduktionisme fortsætter stadig og stort set uanfægtet med at promovere opfattelsen af forholdet mellem hjerne og bevidsthed, subsidiært mellem legeme og sjæl. Denne promovering sker ikke mindst via medierne, herunder de elektroniske medier. Her i Danmark har man bl.a. i DR TV2 søndag den 22. april 2012 kunnet se et genudsendt to-delt program om det nævnte emne. Deri fremførte en hjerneforsker sin paradoksale og skråsikre opfattelse af, at fænomener som f.eks. nærdødsoplevelser og ud-af-kroppen-oplevelser blot skyldtes kemiske påvirkninger, bl.a. i form af dopamin, i bestemte hjernecentre.

 

Såkaldt para-normale oplevelser kan også fremkaldes ad anden kemisk vej, nemlig ved indtagelse eller indgivelse af spiritus eller narkotiske stoffer af forskellig slags, som f.eks. kokain, heroin, ecstasy, hash, m.fl. Disse stoffer doper hjernen og giver i bedste fald nogle euforiske og ekstatiske oplevelser og i værste fald fremkalder de angst, frygt eller aggressioner og forvrænger generelt set hjernens formidling af det, der forstås som virkeligheden.

 

Paradokset består hovedsagelig i, at man i henhold de nævnte hjerneforskeres foreløbige forskningsresultater og udsagn må konstatere, at hjernen, som de identificerer med bevidstheden, personligheden og jeget, åbenbart siger til sig selv, at eksempelvis nærdøds-oplevelser og såkaldte ud-af-kroppen-oplevelser bare er nogle bevidsthedsforestillinger om nogle illusoriske ledsagefænomener til de reale kemisk-elektriske processer, som hjernen på grund af sin uvidenhed, det vil formentlig sige mangel på synapser, fortolker og oplever, som om der er tale om oplevelser af objektive og virkelige forhold.

 

Situationen er i øvrigt den, at der med jævne mellemrum dukker ’nyheder’ op i medierne fra snart den ene og snart den anden hjerneforsker, danske så vel som udenlandske. På internettet nærmest vrimler det med opslag om de seneste nyheder fra hjerneforskningens overdrev. Her i marts 2017, hvor denne artikel skrives, kan man eksempelvis læse detaljeret om, hvad man kunne kalde ”den glade hjerne”,  mere præcist om de stoffer eller ”neurotransmittere”, bl.a. dopamin, der i henhold til hjerneforskere ligger til grund for behags-, glædes- og lykkefølelser.

 

Ifølge gratisavisen mx metroexpres fra 22. december 2016 er det hjerneforskeren David Meder fra Hvidovre Hospitals forskningssektion, der har fundet ud af, at de nævnte følelser skyldes, at en central del af hjernen bliver aktiveret, nemlig den del, han betegner som hjernens ”belønningssystem”. Mere grundigt kan man i artiklen ”Hjernens netværk” på Internettet få mere og nærmere at vide af professor i psykiatri, overlæge dr. med. Poul Videbech om hjernens kemi og specielt om de transmittersubstanser, der især ligger til grund for vores vekslende sindsstemninger.

 

Manglende undren?

Men nok så vigtigt i sammenhængen er det overordnet set, at det fortsat ikke et øjeblik synes at undre de samme hjerneforskere, at de kemisk-elektriske processer i hjernen i det hele taget giver anledning til bevidsthedsforestillinger, som vel at bemærke på ingen måde direkte ville kunne udledes af de kemisk-elektriske processer i sig selv. Neurovidenskaben i almindelighed og hjerneforskerne i særdeleshed ser stadig ingen grund til at antage og betragte bevidstheden eller psyken som et selvstændigt fænomen eller energisystem. Man føler sig angiveligt overbevist om at vide, at hjernen repræsenterer bevidsthed og psyke, for andet har man i hvert fald indtil videre ikke kunnet finde via sine strengt videnskabelige undersøgelser og eksperimenter.

 

Men her kunne man måske have lov til at indvende, at neuropsykologerne og hjerneforskerne ikke har kunnet eller kan se skoven for bare træer. Eller sagt mere konkret: Man kan ikke se psyken eller subjektet, fordi det er denne eller dette, der via hjernen foretager undersøgelserne og eksperimenterne. Man kan heller ikke se disse vigtige og nødvendige instanser, selvom de sproglige udsagn: ”min hjerne” eller ”jeg har en hjerne” implicit antyder, at der må være tale om et ’ejendomsforhold’, altså om et jeg, der har eller ejer en hjerne, som er en overordnet instans i den fysiske organisme, som ligeledes tilhører jeget.

 

Neuropsykologerne og hjerneforskerne fokuserer og udadretter med andre ord – men vel at mærke af reelle historiske og traditionelle grunde – ensporet deres egen bevidsthed eller psyke på de fysisk-kemisk-elektriske processer, der foregår i hjernen hos forsøgspersonerne, og tolker og identificerer disse processer som årsager i stedet for som ledsagende virkninger. Når de gør det, skyldes det så vidt jeg kan se, at de apriori går ud fra, at der ikke eksisterer andet eller mere, end den fysiske materie, mere specifikt de fysiske sanser og de fysiske naturlove. Åndsevnerne instinkt, følelse, intelligens, intuition og hukommelse betragtes ikke som egentlige sanser, men ses blot som produkter af og ledsagefænomener til hjernens fysiologiske processer. Men dette er og forbliver en apriori antagelse, som viser sig ikke at kunne stå for en fordomsfri nærmere erkendelsesteoretisk prøvelse. Sagen er i virkeligheden den, at bevidsthedens eller psykens problem kun kan løses ad den introspektive erkendelses vej. Og det uanset om man er videnskabelig forsker eller læg iagttager.

 

Det, neuropsykologer og hjerneforskere blandt andet mangler at erkende og forstå, er, at den i øvrigt helt fantastiske fysiske menneske-hjerne ’kun’ er et nødvendigt interaktivt mellemled mellem den fysiske omverden og bevidstheden eller psyken. Desuden at sidstnævnte kan opfattes og defineres som et energisystem, der kun delvis er afhængigt af den fysiske krop og hjerne, men som er så relativt energisvagt på grund af karakteren eller substansen af de åndelige eller psykiske energier, at det ikke kan kommunikere eller interagere direkte med den fysiske omverden eller de fysiske energier. Derfor er den fysiske hjerne og centralnervesystemet det redskab eller instrument, der på forunderlig vis gør en sådan kommunikation og interaktion mulig.

 

Den nævnte kommunikation og interaktion mellem psyken og den fysiske krop, subsidiært hjernen, er kvalificeret påvist og grundigt gennemanalyseret af den danske tænker og intuitionsbegavelse Martinus, fulgt op af hans elev Per Bruus-Jensen i dennes værker, som netop søger at bygge bro mellem naturvidenskab og åndsvidenskab, sådan som læsere af min hjemmeside vil vide. Men her skal i øvrigt efterfølgende argumenteres nærmere for gyldigheden af Martinus’ såkaldt kosmiske analyser blandt andet vedrørende krop og psyke, som det for resten også allerede er blevet gjort i form af en lang række artikler her på hjemmesiden, som jeg derfor må henvise til.

 

Men foreløbig må de af os, der er åbne for både den fysiske og den spiritualistiske side ved livet, altså affinde os med, at neuropsykologien og hjerneforskningen ikke har fundet nogen grund til at inddrage opfattelsen af psyken som et selvstændigt energisystem i sine grundige videnskabelige undersøgelser og eksperimenter, og det til trods for, at en anerkendt dybdepsykolog som C.G. Jung har påvist psyken som et sådant selvstændigt energisystem. Vi må trøste os med, at den etablerede og kanoniserede videnskabs opfattelse af og konsensus om den fysiske materies og den naturvidenskabelige metodes overordnede værdi og betydning, er foreløbig, og at den på et tidspunkt ude i fremtiden vil blive erstattet af et paradigmeskift med et større helhedssyn.

 

NB! De følgende afsnit er fortrinsvis beregnet på læsere, som gerne vil have uddybet kendskabet til og forståelsen af hjernen og dens funktioner. Læsere, som ikke er interesseret i emnet, vil derfor uden videre kunne springe disse afsnit over.

 

Problemets genstand: Hjernen

Når forholdet mellem hjerne og bevidsthed overhovedet er blevet problematiseret, skyldes det i hovedsagen på den ene side at der ikke er overensstemmelse mellem naturvidenskabens, primært biologiens, hjerneforskningens og neuropsykologiens, opfattelse af forholdet, og på den anden side spiritualismens og okkultismens opfattelse af samme. For imidlertid at vide, hvad det er, der tales om, når man taler om hjernen, vil det her være formålstjenligt at give en kortfattet oversigt over, hvad der naturvidenskabelig set skal forstås ved begrebet og fænomenet hjernen.

 

Ved begrebet og fænomenet hjernen forstås den del af centralnervesystemet, som ligger i hovedets øverste del, kraniet. Via hoved og hals går hjernen over i centralnervesystemets anden del, rygmarven, som i det væsentlige indeholder nervecentrer for automatiske funktioner. Hjernen er inddelt i storhjernen, mellemhjernen, midthjernen, lillehjernen, hjernebroen og den forlængede marv. Storhjernen består af de to halvdele, venstre og højre hjernehalvdel, som benævnes hemisfærer, som er indbyrdes forbundne ved hjernebjælken. Hemisfærerne er på overfladen ujævne med hjernefurer, imellem hvilke hjernevindingerne poser ud. Hver hemisfære inddeles i pandelap, isselap, nakkelap og tindingelap. Hjernebarken, som er hemisfærernes yderste lag, består af nerveceller, der danner centre for bevidsthedslivet og talrige andre funktioner. De mange nerveceller gør hjernebarken grå, følgelig kaldet den grå hjernesubstans, hvilket er baggrunden for den jævnligt brugte populære betegnelse ”de små grå”.

 

I dybden ligger den hvide hjernesubstans, som hovedsagelig består af nervetråde, der forbinder de forskellige centre. Fra mellemhjernen udvikles thalamus og hypothalamus, som indeholder centret for det såkaldt autonome eller selvstyrende nervesystem og som har forbindelse til hypofysen, hvor produktionen af de overordnede hormoner foregår. Lillehjernen har blandt andet betydning for bevægelsesfunktionerne og ligevægtssansen. I væggene omkring hjernens hulrum, kaldet ventriklerne, udskilles en klar, farveløs væske, kaldet cerebrospinalvæsken, der dels tjener til beskyttelse af hjernen, ved at denne så at sige ”flyder” i en stødpude og nærmest er ”vægtløs”, og dels vedligeholder en afstemt koncentration af stoffer, som er vigtige for dens funktion. Cerebrospinalvæsken omgiver ligeledes rygmarven i dens kanal i rygsøjlen. Fra hjernen udgår 12 par nerver, kaldet hjernenerverne.

 

 

Skema af hjernen, visende de forskellige afdelinger og hulrum. I-IV de 4 hjernekamre (ventrikler); 1 forreste hjernevæg; 2 detstribede legeme; 3 forhjernehalvkugle; 4 mellemhjernen: 5 midthjernen med den Sylvi’ske vandledning; 6 baghjernen (den lille hjerne); 7 efterhjernen (den forlængede marv); 8 rygmarven. Ringen forestiller nakkehullet i kraniet. (Efter Villiger, lidt forandret). – Billede gengivet efter P. Brandt Rehberg, C.M.Steenberg og Helge Volsøe: Menneskets Anatomi og Fysiologi. C.A. Reitzels Forlag, København 1952.

 

Den del af hjernen, som kaldes thalamus, er et dobbeltområde i hjernen, der består af nerveceller eller såkaldt grå substans, og de har til funktion at bearbejde nerveimpulser fra meget store områder af centralnervesystemet, som f.eks. syns- og høreimpulser samt impulser fra lillehjernen, ligesom området udveksler impulser med hjernebarken. Hypothalamus udgør den nederste del af mellemhjernen, hvor den danner forbindelse til hypofysen, og tilsammen danner de hjernens overordnede hormoncentrum, hvorfra legemets indre miljø reguleres gennem hormonproduktion og ved nerveimpulser. Hypofysen er en ærtestor kirtel på hjernens underside. Den består af en forlap, en mellemlap og en baglap, hvis hormonproduktion dirigeres af selvstyrende centre i hjernen, Hormonerne regulerer produktionen i legemets indre (endokrine) kirtler, hvoraf nogle indvirker direkte på stofskiftet og på den glatte muskulatur. Blandt de hormonstyrede kirtler er f.eks. skjoldbruskkirtlen, kvindens brystkirtler, bugspytkirtlen og kønskirtlerne. Det har i øvrigt vist sig, at hypofysen kan fjernes kirurgisk og erstattes af indgivelse af kunstige hormonpræparater.

 

 

Til lettelse af forståelsen af betydningsfulde områder af hjernen ses herover en stærkt forenklet gengivelse af hjernens forskellige lapper: Pandelappen, isselappen, tindingelappen og nakkelappen, som er nogle af de vigtige områder i hjernen, der er omtalt i hovedteksten. - © 2010 psykolog og forfatter Finn Bjerke.

Det er et faktum, at hjernens størrelse varierer fra individ til individ, og at størrelsen ikke står i et ligefremt forhold til intelligensen. Det er f.eks. kendt, at en højt intelligent mand som den teoretiske fysiker Albert Einstein havde, hvad man karakteriserer som en forholdsvis lille hjerne. Som overordnet organ, er det hjernens formål og opgave at styre og regulere legemets funktioner og bevægelser, herunder blodkredsløb, åndedræt og hormonbalance mm. Dertil kommer, at den bestemmer hele vor adfærd, idet den i henhold til videnskaben er sæde for sanser, åndsevner, tanker og følelser. Men selvom man kender selve opbygningen af centralnervesystemet og ved, at funktionerne beror på et samarbejde mellem komplicerede strukturer, er man først i nyeste tid via bl.a. hjernescanninger ved at fastlægge, hvordan hjernen mere præcist fungerer. Overførslen af impulser gennem nervetrådene fra og til de milliarder af hjerneceller sker i den såkaldte synapse, hvor to udløbere, neuritten og dendritten, mødes. Impulserne er svage elektriske strømme, som ved deres påvirkning bevirker at der i synapsen frigøres en kemisk substans, transmittersubstansen kaldet dopamin, der viderepåvirker den næste celle og så fremdeles. Eftersom der angiveligt i en cm3 hjernevæv kan findes 50.000 synapser, er kontaktmulighederne umådeligt og fantastisk mange.

 

 

Menneskets hjerne, set fra venstre side visende hjernehalvkuglens lapper og centrer, x ½. 1 talecentrum; 3 centrum for sammenhørende øje- og hovedbevægelser; 4 pandelap; 6 skrivecentrum; 7 armens og 8 benets bevægelsescentrer; 10 tilsvarende sensible centrer; 12 isselap; 13 læsecentrum: 14 nakkelap; 15 lille hjerne; 18 tindingelap; 19 hørecentrum; 20 den Sylvi’ske fure; 21 ansigtets, tungens og strubehovedets bevægelsescentrer; 2, 5, 9, 11, 16, 17 hjernefurer (9 cntralfuren). (Efter I. Broman). – Billede gengivet efter P. Brandt Rehberg, C.M.Steenberg og Helge Volsøe: Menneskets Anatomi og Fysiologi. C.A. Reitzels Forlag, København 1952.

 

I nyere hjerneforskning og neuropsykologi benytter man sig ofte af betegnelsen amygdala, som oversat til dansk betyder mandelkernen. Den er lokaliseret til et lille område i hjernens tindingelap, hvor den er opdelt i to dele, en del, der modtager impulser fra de autonome processer, specielt fra thalamus, hypothalamus, lugtelap m.fl., og en del, som faktisk modtager al sanseinformation. Amygdala er blandt andet ansvarlig for følelsen af frygt og for forsvarsreaktioner. Den har desuden forbindelser til hypofysen, binyrerne, lugtesansen og til indtagelse af føde og væske. Den kan endvidere udløse forskellige autonome organiske reaktioner i respiration, kredsløb og mave-tarmkanal, lige som den er involveret i posttraumatisk belastningsreaktioner. Ifølge beregninger indeholder menneskets amygdala omkring 12 millioner neuroner, så der er måske ikke noget at sige til, at amygdala har fået så stor betydning i moderne hjerneforskning.

 

Bortset fra, hvad der end kan siges om hjernen og dens anatomi og funktioner, så må man under alle omstændigheder forundres over dens sindrige indretning med dens milliarder af nervetråde og synapser. Set fra det atomare plan bliver hjernen et endnu større mirakel, ja, ordet mirakel er egentlig ikke for meget eller forkert sagt, for hvordan forklare disse funktioners opståen og hensigtsmæssige eller formålstjenlige funktioner og ikke mindst hjernens relation til og samspil med bevidsthedslivet? –

 

Dette forklaringsproblem påhviler det endnu naturvidenskaben i form af biologien og neuropsykologien at give et plausibelt svar på. Men der kan næppe være tvivl om, at forklaringen må findes i flere forhold og primært må være beroende på de naturlove, der gælder for molekylær kemi og biologi. Disse love, som man tager for givne, betinger jo blandt andet det, der kunne kaldes livets byggeplan, som ligger indkodet i hver eneste celle i form af det såkaldte DNA-molekyles kemiske indhold og sammensætning. Men hvorfor lige præcis disse naturlove og denne kemiske sammensætning angiveligt ligger til grund for livets opståen og funktioner, kan naturvidenskaben i form af atomfysikken og molekylærbiologien næppe heller give en fyldestgørende forklaring på. Det skal der en anden forskningsmetode til, og en sådan finder man snarere benyttet i eksempelvis Martinus’ kosmiske analyser over livet og bevidstheden.

 

Sluttelig kan nævnes, at en af de teoretiske fysikere, som syntes at der er grund til at undre sig over livets og verdens opståen og indretning, er den teoretiske fysiker Victor F. Weisskopf (1908-2002), som netop giver udtryk for sin opfattelse i bogen ”Viden og undren – Naturen som Mennesket kender den”, på dansk ved Ellen Weisskopf. Gyldendals kvantebøger 1964.

 

© Marts 2017. Harry Rasmussen.

 

******************