Nogle tillægs-bemærkninger

i forbindelse med mine skriverier

om især Martinus' kosmologi

 

Optakt

Min situation er den, at jeg i de seneste godt og vel årti i stigende omfang og grad har taget min egen tilgang og forståelse – eller mangel på samme - af Martinus' helt utvivlsomt geniale kosmiske analyser og livsfacitter op til fornyet prøvelse og vurdering. Det har ført til en kritisk selverkendelse, som – min vane og skrivekløe tro – har resulteret i en del artikler her på hjemmesiden LIVETS EVENTYR, hvori jeg efter bedste evne har forsøgt at være oprigtig og sandfærdig, både overfor og om mig selv og mit forhold til Martinus' kosmologi.

Men det nok så vigtige i hele denne sammenhæng, er, at den generelle personlige usikkerhed, som jeg har følt i mange år, blev gradvist forøget og forstærket efter mødet med Martinus' kosmologi, som fandt sted i slutningen af året 1957. Fra begyndelsen følte jeg mig dog opløftet af bekendtskabet med de kosmiske analyser og livsfacitter, som jeg lærte at kende via foredrag og studiekredse på Martinus' Institut i vintersæsonen og i Klint i sommermånederne. Suppleret med et intenst og engageret personligt studium af Martinus' bøger, herunder de bind af ”Livets Bog”, der var udkommet på det tidspunkt. Men samtidigt hermed forstod jeg også, at der var meget af det, Martinus – og nogle af hans nære medarbejdere – fortalte og skrev om, som jeg godt nok mente at forstå teoretisk, men når det gjaldt den efter min opfattelse næsten overmenneskelige etik og moral, som Martinus' kosmologi også promoverer og angiver som nærmest en livsnødvendighed, hvis man ønsker at forbedre sit liv, så sank min selvtillid og min personlige selvsikkerhed omtrent til nulpunktet.

Brev til en kyndig skribent-ven

Den ovenfor skitserede situation har jeg levet i og med i nu efterhånden en del år, og da jeg så en dag som herefter omtalt modtog Martinus-tidsskriftet KOSMOS (Nr. 5 – 2016), og deri genlæste Martinus' artikel om de såkaldte A- og B-kritikere af hans kosmologi, så kunne jeg ikke dy mig for at skrive og sende en email til min skribent-ven gennem mange år, Søren Hahn, som i en årrække har været og i skrivende stund fortsat er medredaktør af ovennævnte tidsskrift:

Den 14. maj 2016 kl. 19.11 skrev jeg følgende email til Søren Hahn:

Kære Søren!

Har i dag modtaget seneste nummer af KOSMOS (Nr. 5 - 2016). Faldt straks over at skimme indholdet og herunder også over hvad Martinus skrev om: B-kritikerne. Hele artiklen har jeg læst for mange år siden og syntes den var virkelig interessant i sin kategorisering af studerende og tilhængere af Martinus' sag og litteratur.

Må indrømme og tilstå, at jeg selv unægtelig og i hvert fald foreløbig uhjælpeligt hører til B-kritikerne. Jeg repræsenterer alle de negative karakteristika, som Martinus så vidende og skarpt peger på og analyserer i sin fremragende artikel.

 

Vil dog tillade mig at sige med ærlighed, at jeg aldrig har haft ambitioner om at komme til at spille en rolle i sammenhæng med Martinus-sagen som sådan. Derimod kan jeg ikke sige mig fri for at have villet spille en teoretisk rolle qua mine skriverier om kosmologien. Men det skyldtes i hovedsagen, at jeg helt fra starten af studiet af Livets Bog 1 fandt en for mig selv overraskende indirekte overensstemmelse med H.C. Andersens livs- og verdensanskuelse. Mit udgangspunkt var - og er - altså sidstnævnte.

 

Det er og forbliver i hovedsagen det emne eller tema, der er drivkraften bag det meste af det, jeg foreløbig har skrevet om "de to åndsgiganter", som redaktør Gunner Frederiksen engang har kaldt dem. (På bagsiden af min bog ”H. C. Andersen, H. C. Ørsted og Martinus. Et sammenlignende studie.” Udgivet af forlaget Kosmologisk Information 1997.)

 

Med kærlig hilsen - og i øvrigt stor tak for mangen god ordveksling os imellem.

Harry.

Samme dag , den 14 Maj 2016, kl. 19:43 modtog jeg følgende svar fra Søren Hahn: Subject: Re: A- og B-kritikere

 

Kære Harry!

Hvis du absolut vil være B-kritiker, så kan kun denne lange artikel om B-kritikerne vel overbevise dig om, at du slet ikke kan "pryde" dig med titlen B-kritiker. En B-kritiker vil altid være i opposition til rådet for Martinus Institut, idet de synes, at de er meget bedre egnet til selv at sidde i rådet. De er meget utilfredse, og elsker at bagtale alle, der har noget med Instituttet at gøre. Og det kan man jo ikke sige om dig. Du har tvært imod været en god mand for Instituttet med din interesse for HCA og din evne til at kombinere din store viden om ham med din lige så store viden om Martinus. Det har været dit livs lykkelige symbiose på det intellektuelle område. Dertil kommer jo, at din skrivelyst har været ukuelig gennem alle årene, så du har kunnet glæde mange mennesker med din kunst. Ja også kunst med tegnefilm, som jo er dit oprindelige professionelle speciale. Så tak til dig for mange års venskab og berigende tankeudveksling. Og ligeledes en hilsen til din trofaste viv på Sjølunds fagre sletter.

Kærlig hilsen

Søren

Derpå svarede jeg straks med følgende email:

 

Kære Søren!

Ganske kort: En stor TAK for dit overraskende positive svar på min 'jeremiade' om mig selv som B-kritiker i forholdet til Martinus' sag. Dine smukke og anerkendende ord om mig, gør mig næsten flov. Flov over, at have tænkt så negative tanker om mig selv, men glad som et lille barn, der får ros - ikke af sin mor eller sin far, - men af en kosmologisk kapacitet og storskribent som dig. Takker også på vegne af min kunstnerisk og litterært højt begavede viv for hilsenen til hende.

Kærlig hilsen

Harry.

 

Om at ville ”spille en rolle”

Apropos min udtalelse om, ”at jeg aldrig har haft ambitioner om at komme til at spille en rolle i sammenhæng med Martinus-sagen som sådan”, så er dette både ærligt ment og sandt skrevet, alene af den grund, at der dels altid har være meget dygtige foredragsholdere, undervisere og studiekredsledere indenfor Martinus-sagen, og dels fordi jeg foretrak – men samtidig også delvis var tvunget til - at bruge kræfterne på mit professionelle arbejde som tegner, animator, instruktør og producent, som desuden var med til at give mig og min nærmeste familie husleje, tøj på kroppen og brød på bordet. Det, kreativt at lave tegnefilm, er jo heller ikke kun et spørgsmål om at tegne sjove mænd og koner, men også om at lave tegnede seriøse undervisnings- og dokumentarfilm, hvilket sidstnævnte især gav anledning til at sætte sig ind i mange forskellige emner indenfor videnskab, kulturhistorie, landbrugs- og industriel teknik etc. etc. Desuden ville jeg sandfærdigt sagt ikke have følt mig kvalificeret eller kompetent til at holde foredrag eller undervise i Martinus' kosmologi, hvorfor det derfor også er ”såre godt”, at det aldrig har været eller er kommet på tale. Ganske vist har jeg i årene 1955-57, i min tid som militærnægter i Gribskovlejren i Nordsjælland, holdt flere foredrag om film- og tegnefilm-historie, emner, som jeg var godt inde i og fortrolige med, lige som jeg i årene 1958-62 i min fritid havde fungeret som autodidakt yogalærer hos YOGA-SKOLEN i Brøndbyøster, en skole, som jeg selv oprettede og drev i den nævnte periode. Der blev undervist i Hatha-Yoga (fysiske øvelser), Raja-Yoga (mentale øvelser) og Vedanta-Yoga (kundskabs-yoga), og jeg havde ret så mange elever af begge køn. Mine forudsætninger som yogalærer var et årelangt personligt grundigt studium af det meste af den litteratur, en del på dansk, men især på engelsk, som forelå publiceret dengang. Desuden havde jeg i min tidlige ungdom selv praktiseret de nævnte Yoga-discipliner, hvorfor jeg havde en vis erfaring for virkningen og betydningen af disse.

Men hvad enten min selvkritik som såkaldt ”B-kritiker” var eller er gyldig eller ej, så blev min glæde, selvtillid og selvsikkerhed – bestyrket af Søren Hahns opmuntrende email til mig, - kortvarig, hvilket har givet sig mere eller mindre direkte udtryk i nogle af de artikler, jeg skrev efterfølgende. Usikkerheden og manglen på selvtillid vendte uhjælpelig tilbage, både når jeg var alene og sammen med min kære, begavede og dygtige viv og andre nærtstående. Jeg havde og har en dyb følelse af, at alt, - eller det lidt – jeg havde udrettet i løbet af mit nu i skrivende stund 88-årige liv, i bedste fald var og er middelmådigt. Det gælder både mit professionelle liv som tegner, animator og tegnefilminstruktør, og mit liv som selvbestaltet forfatter af især artikler og – nogle få – bøger om H.C. Andersen og dennes forfatterskab, set og vurderet på grundlag af Martinus' kosmologi, og bogen om ”Jesus, søn af mennesket”. Bøgerne fik nogle få anmeldelser, dog positive, men ingen af dem blev der solgt særligt mange eksemplarer af. Det var nedslående, ikke på grund af den økonomiske side af sagen, for jeg havde selv valgt at lade eventuelle indtægter gå til de vovelystne forlæggere. Men det var og er, at interessen for de emner, jeg skrev om, ikke var og er større, end tilfældet viste sig at være, der betød noget for mig. Desuden er æren som bekendt det fagreste træ i skoven, som H.C. Andersen siger det et sted!

Som måske bekendt, eller som jeg i hvert fald har fortalt om i de indledende artikler til LIVETS EVENTYR (H1-02. LIVETS EVENTYR - En introduktion til emnet og H1-03. LIVETS EVENTYR - Optakt til hjemmesiden), så begyndte mine skriverier omkring H.C. Andersens liv og forfatterskab set på baggrund af Martinus' kosmologi så småt i 1974, hvor jeg skrev artiklen ”H.C. Andersen og døden”, der blev tilbudt tidsskriftet KOSMOS, men som ikke blev trykt på grund af sin længde. Derefter fulgte flere lignende artikler, hvoraf nogle blev trykt i KOSMOS og andre i tidsskriftet KOSMOLOGISK INFORMATION, senere omdøbt til DEN NY VERDENSIMPULS. Desuden skrev jeg flere bøger om samme emne, som udkom i årene 1996-97 og den ovenfor nævnte bog om Jesus' liv og lære, blev udgivet i 2012. Flere artikler af mig blev desuden publiceret i årsskriftet ANDERSENIANA, hvoraf en af artiklerne involverede Martinus' kosmologi, nemlig artiklen "H.C.Andersens seksualitet", som blev trykt i Anderseniana 2004. Men mit hoved-forum har været og er fortsat hjemmesiden LIVETS EVENTYR, som takket være et initiativ fra min gode ven og professionelle kollega gennem mange år, Jakob Koch, blev oprettet på min 77 års fødselsdag den 12. juni 2006. Den er med tiden blevet en rimeligt pæn succes, hvad angår antallet af besøgende.

 

Et forkælet barn

Men hvorfor i det hele taget den manglende selvtillid og selvsikkerhed hos mig? - Jo, så vidt jeg selv kan forstå og bedømme, skyldes det grundlæggende, at jeg fra barnsben og til omkring mit 21-år, var blevet betragtet som lidt af et unikum, først og fremmest af mine forældre og familie og også af mine arbejdskolleger allerede fra min elevtid som animator 1943-45 på den første lange danske tegnefilm ”Fyrtøjet”(1946). Det affødte en personlig ambition hos mig om, fortsat at komme til at spille en rolle, hvori jeg kunne spejle og sole mig. Og det er lige præcis dette med forfængeligt at ville sole sig i en vis beundring, der træder og er trådt frem på baggrund af min mangeårige interesse for og mit studium af og skriverier omkring blandt andet Martinus' kosmologi. Men specielt i den forbindelse lurede der en fare, som jeg ikke var bevidst om på forhånd. Hvis jeg havde været forberedt, ville jeg have fundet et sted, som jeg desværre ikke husker præcist, hvor Martinus skriver og advarer den studerende af hans kosmiske analyser om den risiko, vedkommende må forvente, nemlig at se skyggesiderne ved sin egen personlighed og karakter, især moralske karakter, træde tydeligt frem på baggrund af analysernes skarpe lys. Hvis den studerende er et ærligt og oprigtigt menneske, og det vil vel de fleste mene om sig selv, kan den oplevelse i nogle tilfælde være ret så barsk og nedslående for selvtilliden og selvsikkerheden, og ikke mindst for forfængeligheden og den mulige selvovervurdering.

Dette, at mit kosmologi-studium har givet en slags bagslag, lagt sammen med min saglig set vitterligt ubetydelige rolle i professionel sammenhæng, er det, der er den egentlige årsag til og baggrund for min manglende selvtillid og selvsikkerhed. Dertil kommer min usikkerhed i forhold til, om jeg i det hele taget har forstået Martinus' kosmiske analyser og facitter rigtigt, og om, at min med tiden tiltagende kritiske holdning til disse, er berettiget eller ej. Det er jeg desværre ikke selv i stand til at vurdere rigtigt. Heller ikke selvom Martinus jo selv opfordrer den studerende af hans kosmologi til at tænke og vurdere selv og ikke lade sig diktere af noget, man måske ikke umiddelbart kan forstå eller være enig i, men som følelserne og dermed troen måske umiddelbart siger ja til. Men Martinus' kosmologi drejer sig jo ikke om tro, men om viden.

Den nævnte opfordring til studerende af sine åndsvidenskabelige kosmiske analyser, har Martinus også givet udtryk for på blandt andet følgende måde:

(Citat) ”Naturligvis vil der være mennesker, der tror på denne åndsvidenskab og gør den til en ny religion, men det viser, at de ikke har haft evne til at forstå den. Jeg ønsker ikke med mine kosmiske analyser at være en autoritet, som folk skal tro på. Den enkelte åndsforsker, som fatter interesse for de kosmiske analyser, må nøje efterprøve og studere mit livsværk. Han må konfrontere det med sine egne erfaringer og oplevelser. Først da kan det blive af værdi for ham. Det bliver til selvstændig tænkning og analysering, det bliver en hjælp til selvhjælp, som fører til indvielse i selve livets mysterium.” (Citat slut. Martinus i artiklen: Besættelse, sidst bragt i Kosmos Nr. 9 - 2009)

 

Et usikkert 'korthus'

Mit store problem har været og er, at jeg til at begynde med troede og mente, at jeg 100 % - hvilket hovmod! - forstod og var enig i det forunderlige og eventyrlige verdensbillede, som Martinus har fremmanet for vores mere eller mindre undrende øjne. Men efter omkring knapt 60 års mere eller mindre intense studium af nævnte verdensbillede, er jeg – berettiget eller ej - desværre kommet i tvivl om nogle af dettes grundlæggende teser. Det gælder især spørgsmålet om, hvorvidt logisk tænkning i realiteten er gyldig til forståelsen af livet og verden, og også om intuitionen er det. Det gælder også, om skæbnens retfærdighed og det dertil knyttede problem, om sjælens/personlighedens udødelighed og reinkarnation, er en realitet. For er det ikke tilfældet, da falder Martinus' nok så storslåede billede af livet og verdensaltet sammen som et usikkert korthus, i hvert fald så vidt jeg kan se!

Eller – hvad jeg helst vil tro og faktisk tror - er det måske bare mit eget lille og ubetydelige 'korthus', der er faldet sammen og endt med et ”memento mori”?

Med udtrykket ”memento mori” (”husk på døden”), hentydes til, at jeg personligt slet ikke ville have noget imod, hvis det skulle vise sig at være virkeligheden eller sandheden, at vi mennesker og alle andre levende væsener, kun har dette ene liv at leve og opleve i. Verden og livet ville alligevel være udtryk for et eneste stort under og eventyr, som det blev os forundt at opleve – på godt og mindre godt ganske vist! Og i bedste fald i løbet af en menneskealder.

(Min aktuelle situation er dog langt fra noget nyt, for allerede i februar 2013 skrev jeg denne artikel: 4.76. Selvbekendelse – og selverkendelse – En slags moralsk statusopgørelse )

 

Et guddommeligt Alvæsen

Men for dog på trods al min – sikkert ubetydelige eller betydningsløse - skepsis at være lidt positiv, lad mig da citere et af mine yndlingscitater af H.C. Andersen, som stadig er gyldigt – også for mig:

(Citat)Gennem blomstens tætte blad bryder lyset frem i farver, her rødt, der blåt, hver farve, vi kender; med samme kraft lyser Guddommen fra alt det skabte, som lyset i blomsten stråler dens almagt frem i den hele skabning. Alt er et underværk, som vi ikke begriber, men vænnes til og da finder almindeligt. De digtede eventyr får deres overnaturlighed kun ved [årsags-virknings] kædens overbrydning, ved mangel på den vise orden, vi daglig har for øje i det større, guddommelige eventyr, hvori vi selv lever.” (Citat slut. Citeret fra H.C. Andersens roman ”Kun en Spillemand”, 1837) .

Inden jeg slipper H.C. Andersen her i denne forbindelse, erindrer jeg lige, at han i sine ”Bemærkninger til ”Eventyr og Historier”, 1874”, fortæller om en speciel samtale, han i forbindelse med omtalen af ”En Historie fra Klitterne” fra 1859, engang havde haft med digterkollegaen og vennen Adam Oehlenschläger:

(Citat med nutids retskrivning) ”Vi talte om det evige liv, og Oehlenschläger henkastede de ord: ”Er De så vis på, at der er et liv efter dette!” Jeg holdt fast på forvisningen herom, grundet i Guds retfærdighed, men brugte i min stærke udtalelse de uovervejede ord: ”Mennesket kan forlange det!” – Da vedblev han: ”Er det ikke igen en stor forfængelighed af Dem, at turde forlange et evigt liv. Har ikke Gud givet Dem så uendeligt meget i denne verden. Jeg ved,” vedblev han, ”hvilken uendelig fylde af godhed, han forundte mig; når jeg i døden lukker mine øjne vil jeg taknemlig prise og velsigne ham; forundes mig da endnu et evigt liv, da tager jeg det som en ny uendelig nåde.”

Således kan De tale,” sagde jeg, ”Gud gav Dem så uendelig meget på jorden, også jeg bør sige det, men hvor mange stilledes ikke ganske anderledes i verden, de kastedes herind med et sygt legeme, en kuet ånd, førtes ind til de bitreste forhold til sorg og savn, hvorfor skulle de således lide, hvorfor blev det så ulige fordelt, det var en uret, og den kan Gud ikke øve, han vil give erstatning, løfte og løse det, vi ikke kunne!” (Citat slut)

Som det fremgår af det anførte citat, rører Andersen deri ved et par af sine religiøse yndlingstemaer, nemlig forholdet mellem værd og skæbne, også kaldet retfærdighedsproblemet. Andersens pointe er, at idet Gud i medfør af sine iboende attributter som alkærlig, alvis og almægtig, er individet alene derfor garanteret en fuldkommen retfærdighed, herunder også udødelighed og dermed også genfødsel eller reinkarnation. Og at, hvis Guddommen ikke besad disse tre fundamentale attributter, så ville Guddommen ikke være Gud.

Andersens argumentation for retfærdighed, udødelighed og reinkarnation lyder besnærende enkel og ligetil. Men for en skeptiker er spørgsmålet, om hans præmisser holder stik, herunder primært, at der overhovedet eksisterer en Gud? Det er det op til os hver især at veje for og imod, men jeg er bestemt ikke imod, og ville, hvis jeg ikke lige netop var og er skeptiker, uforbeholdent tilslutte mig Andersens argumentation. Men jeg er selv som skeptiker dog rimeligt overbevidst om, at der eksisterer et overordnet superintelligent Alvæsen, hvoraf, hvori og hvorved vi alle eksisterer, udfolder os og oplever. Men om dette Alvæsen besidder attributterne alkærlig, alvis og almægtig, tør jeg med min egen personlige begrænsede indsigt og viden, ikke udtale mig afgjort om. I de mange af mine artikler, hvori begrebet Gud nævnes og omtales, er det derfor henholdsvis H.C. Andersens og Martinus' respektive opfattelser af samme begreb, jeg refererer til og så vidt muligt selv prøver at begribe og forstå.

 

Et fortsat og fornyet studium

Her vil jeg i øvrigt også gerne tilføje, at nogle af mine allerseneste artikler her på hjemmesiden LIVETS EVENTYR, fokuserer rimelig meget på, hvordan Martinus selv opfatter og fortæller om sin kosmologi. Det skyldes faktisk, at jeg så at sige er begyndt forfra med at sætte mig ind i hans kosmiske analyser og facitter. Dette gælder artikler som "Jeg elsker dig!"- betragtninger over forelskelse og ægteskab (Deri drejer det sig især om sidste halvdel af artiklen), Det er da logisk! - Nogle tanker omkring Martinus' bog ”Logik” , Lånte 'fjer' - Tanker til fornyet eftertanke , ”Alt er såre godt!” og Martinus' kosmologi og naturvidenskaben

Men lad mig nu lægge min selvoptagne retorik til side, for at meddele mine kære læsere, at herefter vil mine skriverier om H.C. Andersen og hans forfatterskab set på baggrund af Martinus' kosmologi, fortsætte i et mindre tempo og med større intervaller. Sagen er den, at projektet har vist sig for stort og omfattende til, at jeg i de seneste år har haft kræfter og tid til at afslutte det som det oprindeligt var planlagt. Men forsøget er efter bedste evne blevet gjort, og hjemmesiden LIVETS EVENTYR vil blive stående og tilgængelig i stort set den form, den har nu, og i hvert fald indtil min død. Derfor forestår der herefter aktuelt set kun et begrænset opdaterings- og omredigeringsarbejde på siden, dels for at korrigere småfejl og tastefejl visse steder og dels for om muligt at gøre teksterne typografisk mere læsevenlige på nettet. Dette arbejde vil min gode ven og webmaster, Jakob Koch, helhjertet bistå mig med at udføre i løbet af det den kommende tid, og i øvrigt så længe det behøves og vi hver især er i live og ved vores fulde fem.

Det skal dog heller ikke overses og glemmes, at min kære viv gennem mange år, Birgit Bennedbæk, har været til stor støtte og opmuntring for mig, både i mine lyse og især i mine mørke stunder. Derfor skylder jeg hende en meget stor tak, primært fordi hun er som hun er, men også sekundært, fordi hun er et inspirerende, tolerant og intellektuelt og kunstnerisk højt begavet menneske.

Sluttelig en kærligt ment TAK til mine læsere for følgeskab i årene, der svandt, og med ønsket om, at de interesserede af jer fortsat vil følge de nye artikler, som der – takket være webmaster Jakob Koch - fremover trods alt måtte blive uploaded her på hjemmesiden LIVETS EVENTYR.

PS. Den af mine seneste artikler om H.C. Andersen og hans forfatterskab, som er nævnt ovenfor, er den ret specielle ”En Historie fra Klitterne”, 1859, som jeg derfor vil anføre linket til her: http://www.livetseventyr.dk/3-45Frame.htm

Det vil i øvrigt fremgå af nævnte artikel, at den i sit indhold til en vis grad er indforstået med såvel Andersens som Martinus' opfattelse af begreberne sjælens udødelighed og evige liv, herunder også af livets retfærdighed i medfør af skæbneloven og reinkarnationen. Men Andersens sædvanlige tvivl kommer alligevel til orde i samtalen mellem det spanske ægtepar i ”En Historie fra Klitterne!”:

 

(Citat) ”Livet er en kærligheds nådegave, næsten ufattelig stor!” sagde hustruen, ”og denne lyksaligheds fylde skal i det andet liv kunne vokse og det frem i en evighed! - jeg rummer ikke denne tanke!”

     ”Og den er visselig et overmod af menneskene!” sagde manden. ”Det er i grunden en forfærdelig stolthed at tro man skal leve evig – blive som Gud! det var jo også Slangens ord, og den var Løgnens Herre.”

     ”Du tvivler dog ikke om et liv efter dette?” spurgte den unge hustru, og det var som for første gang en skygge gennem deres solbelyste tankerige.

     ”Troen lover det, præsterne sige det!” sagde den unge mand, ”men just i al min lykke føler og erkender jeg, at det er en stolthed, en overmods-tanke at forlange et andet liv efter dette, en fortsat lyksalighed, - er ikke her i denne tilværelse givet os så meget, at vi kunne og bør være tilfredse!”

     ”Ja os blev der givet det!” sagde den unge kone, ”men  hvormange tusinder blev ikke dette liv en prøvelse; hvor mange er ikke ligesom kastede ind i verden til armod, skændsel, sygdom og ulykke; nej, var der ikke et liv efter dette, da var alt på denne Jord for ulige fordelt; da var Gud ikke den Retfærdige!”

     ”Tiggeren dernede har glæder, for ham ligeså store, som kongen har dem i sit rige slot!” sagde den unge mand, ”og tror du ikke, at arbejds-dyret, som prygles, sulter og slæber sig ihjel, har fornemmelse af sine tunge levedage? Det kunne da også forlange et andet liv, kalde det en uret, at det ikke blev stillet i en højere række af skabningen!”

     ”I Himmeriges Rige er mange værelser, har Kristus sagt!” svarede den unge Kone, ”Himmeriges Rige er det Uendelige, som Guds Kærlighed er det! - også dyret er en skabning, og intet liv tror jeg vil fortabes, men vinde al den lyksalighed, det kan modtage og som er det nok!”

     ”Men mig er nu denne verden nok!” sagde manden, og slyngede sine arme om sin dejlige, elskelige hustru, røg sin cigaretto på den åbne altan, hvor den svale luft var fyldt med duften af oranger og nelliker: Musik og castagnetter klang nede fra gaden, stjernerne blinkede ovenfra, og to øjne fulde af kærlighed, hans hustrus øjne, så på ham med kærlighedens evige liv.

     ”Et sådant minut,” sagde han, ”er det vel værdt at fødes for, fornemme og – forsvinde!” han smilede, hustruen løftede hånden mildt bebrejdende – og Skyen var igen borte, de var altfor lykkelige. (Citat slut) (23)  

Imidlertid er jeg i de senere år også selv personligt blevet stadig mere skeptisk overfor de nævnte emner, hvilket blandt andet vil fremgå af f.eks. artiklen 4.120. Det store spørgsmål om liv og død. Skepsis og tvivl . Sidstnævnte artikel kan anbefales som eksempel på min opfattelse af og tiltro til ét-livs-hypotesen, der kortest kan karakteriseres som et modstykke til fler-livs-teorien.

© September 2017 Harry Rasmussen (som fyldte 88 år den 12. juni dette år.)

 

****************