Håbets lysegrønne eufori

Tanker til genovervejelse

 

 

Indledning

Håbet er jo det vi har og bevarer, hvis vi er optimister på egne og menneskehedens vegne. Men jeg er som bekendt skeptiker og ser ikke den udvej på problemerne og vanskelighederne, som de nævnte gør. På baggrund af den aktuelle verdens-situation ser jeg desværre alvorligt truende konflikt-skyer trække sammen over vore hoveder. Problemer og konflikter som jeg af et ærligt hjerte ikke tror, at hverken FN eller EU er gearet til at imødegå endsige løse.

 

Efter den eufori, der opstod i slutningen af 1. verdenskrig 1914-18, dannedes sammenslutningen ”Folkeforbundet” og i øvrigt også foreningen ”Aldrig mere krig”, som mange mente ville kunne være med til at forhindre en ny krig. Ja, de største optimister og idealister mente tilmed, at der aldrig mere ville kunne opstå en krig. Det ønske og håb blev som bekendt gjort grundigt til skamme i og med udbruddet af 2. verdenskrig i september 1939. I Europa afsluttedes denne krig i 1945 og allerede hen mod dens afslutning opstod ønsket om at erstatte det svækkede ”Folkeforbundet” med en ny international forbindende aftale og traktat mellem De Allierede Nationer. Traktaten fik navnet ”De Forenede Nationer”, forkortet til FN.

 

Det viste sig dog hurtigt under den såkaldte kolde krig, at der snart efter forekom problemer i forholdet mellem vestmagterne på den ene side og Sovjetunionen og Kina på den anden side. Sovjet og Kina nedlagde gang på gang veto imod de forbedringer og beslutninger, som plenarforsamlingen eller sikkerhedsrådet havde villet vedtage. De to autoritært ledede stormagter afholdt sig desuden også fra at ratificere (vedtage) de såkaldte menneskeretighedserklæringer. 

 

Efter Sovjetunionens ophør og Mao-Kinas opblødning af deres respektive autoritære styreformer, er der i stedet fulgt den situation i nyere tid, at de mellemøstlige nationer, som f.eks. de muslimske stater Iran og Saudi-Arabien, obstruerer de beslutninger, som plenarforsamlingen og sikkerhedsrådet forsøger at få enstemmigt vedtaget. I nogle tilfælde ovenikøbet støttet af Rusland og Kina, hvor disse lande ser det som deres fordel, specielt når det gælder magtforholdet til USA.

 

Den europæiske union (EU)

Det var og er også magtforholdet til USA, der dikterede dannelse af det europæiske samarbejde, som til at begynde med kaldtes ”Det europæiske fællesskab”, forkortet EF. Også betegnet som det meget sigende ”Fællesmarkedet”, som jo utvetydigt hentyder til, at der primært var tale om et handelssamarbejde og i øvrigt om arbejdskraftens frie bevægelighed mellem landene, en ønskeordning for især større arbejdsgivere og kapitalejere. Men man ville samtidig gerne have de involverede nationers befolkninger til at forstå det ideelle i oprettelsen af det europæiske samarbejde. Man angav det som et formål, at forhindre fremtidige nabokrige, som eksempelvis anden verdenskrig. Derfor begyndte de seks grundlæggere og tilhængere af et økonomisk og politisk samarbejde, nemlig Belgien, Frankrig, Italien, Luxembourg, Holland og Tyskland, at indgå aftaler med hinanden, for at ”sikre en varig fred”.

 

Imidlertid var forholdene i Europa i 1950erne præget af den såkaldt ”kolde krig” mellem Øst og Vest og som kulminerede med, at protesterne imod det kommunistiske styre i Ungarn blev slået ned af sovjetiske tanks i 1956. Det førte i 1957 til oprettelsen af Romtraktaten Det Europæiske Økonomiske Fællesskab, også betegnet som ”Fællesmarkedet”. 

 

Folkebevægelsen mod EU

Allerede samme år, 1972, som Danmark bestemte sig for medlemskab af De Europæiske Fællesskaber, EF, opstod der er en tværpolitisk bevægelse, som havde til formål at arbejde for dansk frigørelse fra EF. Bevægelsen fik ved sin stiftelse betegnelsen ”Folkebevægelsen mod dansk medlemskab af EF”. Denne består dels af tilsluttede bevægelser, dels af lokale komitéer med individuelle medlemmer. Folkebevægelsen deltager i valg til Europa-Parlamentet, hvor den er repræsenteret af et enkelt dansk medlem. Bevægelsen er opstillet under partibogstavet N på stemmesedlen.

 

Til dels på grund af nævnte Folkebevægelse, som har en del støtte i den danske befolkning, er Danmark ikke fuldgyldigt medlem af EU, idet man har forbeholdt sig undtagelser vedrørende den europæiske møntenhed euroen og ligeledes vedrørende politisamarbejdet i Europol. I stedet for sidstnævnte henholder Danmark sig til Interpol, som har begrænsede rettigheder i forholdet til adgangen til at operere i nationalstaten.

 

Folkebevægelsen har internationalt set et nært samarbejde med tværpolitiske EU-kritiske bevægelser i andre nordiske og europæiske lande. Imidlertid kan Folkebevægelsen ifølge sit tværpolitiske valggrundlag ikke tilslutte sig nogen af Europa-Parlamentets politiske grupper. I Parlamentet har Folkebevægelsen derimod været observatør i forskellige grupper, som deler bevægelsens værdigrundlag og formål, som primært er, at få de respektive lande til  i  bedste fald at melde sig ud af EU og i værste fald nøjes med at modarbejde EU’s teknokratiske tendenser og mulige magtmisbrug.

 

Danmark medlem af EF

Den 1. januar 1973 sluttede Danmark, Irland og Storbritannien sig til Fællesmarkedet. 1975 fik Europa-Parlamentet større indflydelse i Fællesmarked-spørgsmål, og 1979 kunne borgere i medlemslandene for første gang vælge parlamentets medlemmer direkte. I 1981 blev Grækenland det tiende medlem af det europæiske fællesskab. 1986 undertegnedes den fælles-europæiske akt, som danner grundlag for et friere handelssamarbejde med det formål at få handelen til at foregå frit over landegrænserne, og dermed var ”det indre marked” blevet oprettet. I 1993 fuldbyrdedes det indre marked gennem fri bevægelighed for varer, tjenesteydelser, personer og – ikke mindst – kapital.

 

I 1995 blev Finland, Sverige og Østrig medlemmer af Fællesmarkedet. Det er også i 1990erne at særlig to traktater oprettedes, nemlig Maastrichttraktaten om Den Europæiske Union (1993) – altså EU – og Amsterdamtraktaten (1999). I disse fora taler man meget om et europæisk samarbejde omkring miljøspørgsmål og om sikkerheds- og forsvarsforhold.

 

Efter terrorangrebet på World Trade Center i New York 11. september 2001 kommer samarbejdet omkring bekæmpelse af terror på programmet, lige som landene erklærer at ville samarbejde tættere om at bekæmpe enhver form for kriminalitet. I praksis en erklæring om at ville bekæmpe den tiltagende islamistiske terror.

 

De politiske skel mellem Øst- og Vesteuropa kunne endelig anses for ophævet, da ti nye lande sluttede sig til EU i 2004. Bulgarien og Rumænien kommer med i 2007. I september 2008 rammer den globale finanskrise. Lissabontraktaten godkendes af alle EU-landene og træder i kraft i 2009. Dermed fik EU moderne institutioner og mere effektive arbejdsmetoder. Imidlertid rammer den globale finanskrise Europa hårdt, flere banker går konkurs, hvorfor EU opretter ”bankunionen” med det formål, at sikre mere pålidelige og stabile banker. Finanskrisen og bankkonkurser skyldes primært aktiespekulationer hos finansfolk og bankfolk, først og fremmest hos storbanker i USA.

 

I 2004 er følgende lande også blevet medlemmer af EU:  Tjekkiet, Estland, Cypern, Letland, Litauen, Ungarn, Malta, Polen, Slovenien og Slovakiet 2004. Rumænien og Bulgarien kom til i 2007 og  Kroatien i 2013.

 

I 2012 modtager EU Nobels fredspris (!), og i 2013 bliver Kroatien det 28. EU-land. Klimaforandringerne kommer stadig højere på dagsordenen, og de europæiske ledere enes om at mindske skadelige udslip af bl.a. CO2. Der holdes valg til Europa-Parlamentet i 2014, og der vælges flere euroskeptikere ind. Desuden fastlægges der en ny sikkerhedspolitik, efter at Rusland via provokationer har annekteret halvøen Krim. I 2016 vælger England som den første medlemsstat nogensinde, at melde sig helt ud af EU og i stedet nøjes med en samarbejdsaftale. Det  vakte naturligvis både harme og bestyrtelse hos flere grupper i England og hos medlemslandene, for det betyder jo en alvorlig ’revne’ i det fælleseuropæiske samarbejde.  Men nok så alvorligt er det, at den religiøse ekstremisme stiger i Mellemøsten og i forskellige lande og regioner rundt om i verden. Resultatet er uroligheder og krige, som får mange til at flygte og især søge tilflugt i Europa. EU skal og må derfor derefter finde ud af, hvordan organisationen skal håndtere flygtningestrømmene, samtidig med at markante europæiske medlemslande selv bliver et oplagt mål for adskillige alvorlige terrorangreb. Sådanne er der allerede forekommet flere alvorlige eksempler på, bl.a. i Frankrig og England.

 

Situationen i nyeste tid

Imidlertid er der som allerede nævnt sket det i allernyeste tid, at der i større eller mindre forbindelse med krigen i Syrien pludselig forekommer en masseudvandring, dels fra Syrien og dels fra andre mellemøstlige lande og desuden fra afrikanske nationer som Somalia. Under betegnelsen flygtninge søgte og søger adskillige syrere og somaliere mod Europa, som pga. af de gældende konventioner i FN og EU så sig nødsaget til at give ophold og husly til de mange fremmedartede mennesker, i stor udstrækning yngre mænd. De sidstnævnte kan – sammen med en del mennesker fra bl.a. Syrien – ikke med rette anses for at være flygtninge, men er snarere det man vil kunne kalde for ’bekvemmelighedsflygtninge’ eller migranter, som forståeligt nok søger at drage fordele af de bedrestillede europæiske og skandinaviske lande. Muligvis – eller snarere sandsynligvis - med henblik på senere at kunne blive familliesammenført med deres respektive familier. Fælles for de fleste var og er det, at de tilhører og er opvokset i en islamisk kultur, som på væsentlige områder strider lodret mod de europæiske landes demokratiske værdinormer og livsstil.

 

Men som en af følgerne af den indvandring af et stigende antal mennesker fra islamiske lande, som i øvrigt er foregået her i Danmark igennem en længere årrække, ikke mindst af folk fra overvejende muslimske lande som Tyrkiet og Pakistan, har man oplevet og oplever fortsat store problemer. De indvandrede muslimer har for manges – muligvis de flestes – vedkommende ikke villet eller kunnet integrere sig i dansk kultur og livsstil, hvilket man sådan set ikke kan bebrejde de pågældende. Fejlen er vores egen, for vi – eller rettere sagt: vore politikere og arbejdsgivere, har selv inviteret dem til at komme hertil. De ’danske’ muslimer har i mange tilfælde isoleret sig i såkaldte ’ghettoer’ og lever helt deres eget kulturelle liv, inspireret, belært efter Koranen og overvåget af mere eller mindre rabiate imamer, som foragter og taler imod Europas og den vestlige verdens efter deres opfattelse alt for frie demokratiske traditioner og livsstil. For Danmarks vedkommende alt sammen helt eller delvist betalt af den naive danske stat og de naive danske skatteborgere. 

 

Det værst tænkelige scenarie

Det værst tænkelige scenarie er på sigt fundamentalistiske og dogmatiske muslimers overtagelse af magten, den politiske så vel som religiøse og kulturelle samt den økonomiske. En hel del tyder på, at det i virkeligheden er målsætningen for Det muslimske broderskab, en organisation, der i princippet svarer til den kristne magtkoncentration, som før reformationen i Europa dikterede love og regler for katolikker. De love og regler, ved hjælp af hvilke inkvisitionen dømte modstandere af den katolske kirke og tro som kættere og hekse og som straffede disse syndere med tortur og døden på bålet.

 

Det vides, at Foreningen Dansk Islamisk Råd står bag Danmarks første, men udenlandsk financierede stormoske på Nørrebro i København. Dennes navngivne imam er tæt knyttet til organisationen Det Muslimske Broderskab og dettes navngivne åndelige vejleder. Nævnte iman er fortaler for, at den ultrakonservative, islamiske lov, sharia, skal indføres globalt i det kommende internationale Kalifat. Han har desuden luftet synspunkter som at homoseksuelle skal straffes med døden og frafaldne fra islam skal henrettes. Endvidere mener han, at nazisternes holocaust var Allahs straf til jøderne. De sidstnævnte anser islamisterne for at være deres værste fjender.

 

Men det tornerose-sovende demokratiske Europa – herunder også Danmark – som klynger sig til håbets lysegrønne eufori, er for længe siden blevet advaret om den truende fare. Advarsler er kommet fra folk, som kender islam indefra. Det gælder først og fremmest den indisk-engelske forfatter Salman Rushdie, som i 1988 fik udgivet bogen ”De sataniske vers”, der skabte voldsomt røre især i den muslimske verden, og som Irans daværende religiøse overhoved, den shia-muslimske lærde Ayatollah Khomeini, udstedte en såkaldt fatwa imod, der i praksis betød en dødsdom over den formastelige forfatter, som følgelig måtte gå under jorden og leve med politibeskyttelse døgnet rundt. Bogen blev desuden bandlyst i muslimske lande. Det er dog lykkedes for Salman Rushdie at overleve indtil videre.

 

En nok så betydningsfuld ’intern’ modstander af islamisk religion var og er den kvindelige forfatter Ayaan Hirsi Ali, født i Somalia i 1969, som 22 år gammel på grund af et tvangsægteskab flygtede til Holland, hvor hun bosatte sig og senere blev medlem af det hollandske parlament. I 2004 udgav hun en bog, der blev oversat til dansk med titlen ”Jeg anklager” og som udkom i 2005.  Ayaan Hirsi Ali stod også bag den islamkritiske film ”Submission Part 1”, der fik en yngre islamistisk mand til på åben gade at myrde filmens instruktør, Theo van Gogh, en brodersøn til maleren Vincent van Gogh. Ved samme lejlighed blev der rettet en dødstrussel mod Ayaan Hirsi Ali, der bevirkede at hun måtte gå under jorden og have livvagter om sig døgnet rundt. I 2006 udkom hendes bog ”AYAAN - OPBRUD OG OPRØR”, en selvbiografi, hvori hun beretter om en kultur, en verdensdel og et kvindeliv dikteret af Koranens og profeten Muhammeds ord. 

 

Endnu en markant islamkritiker skal nævnes her, nemlig den franske filosof, gymnasielærer og forfatter Robert Redeker, der i 2007 udgav bogen ”Il faut tender de vivre”, på dansk ”Man må prøve at leve”.  Nemlig på baggrund af at fundamentalistiske og dogmatiske muslimer forsøgte og forsøger at knægte ytringsfriheden og dermed den frie og uafhængige tanke. Redekers problemer med islam begyndte efter at han i avisen Le Figaro den 19. september 2006 offentliggjorde sin artikel ”Hvordan skal den frie verden forholde sig til islamisternes trusler”. I bogen fortæller han om, hvordan det er at leve i skjul for rasende islamister, som føler sig provokerede på islams vegne og som derfor har udstedt dødstrusler imod ham, og om venstreorienterede gymnasiekolleger, der mildt sagt er uenige med ham, lige som han ikke føler at hans synspunkter får den ønskede støtte fra offentligheden, fagforeningen og politikere. Hans bog er en – desværre – overset appel til Europa om at besinde sig på en stillingtagen og et opgør med islamismen.

 

De offentlige mediers kurs

Medierne, så vel de trykte og radiofoniske som de elektroniske, kører deres eget specielle og publikumsorienterede løb, præget som dette ofte er af hastværk og sensationisme, og spreder dagligt en flom af mere eller mindre saglige og troværdige oplysninger og emner, som man håber og tror vil appellere til henholdsvis flest mulige læsere, lyttere og seere. I bund og grund handler det om penge, dels til ejere og investorer og dels af hensynet til arbejdspladser.

 

I forsøget på at komme først med de seneste nyheder eller begivenheder, jo mere spektakulære og sensationelle, des bedre, henvender man sig til et formodet interesseret eller nysgerrigt publikum, hvoraf mange synes at sluge mediernes version af nyhederne og begivenhederne råt. Der findes dog saglige kritikere af medierne, men deres røst drukner i reglen i mediestrømmen og bliver enten ignoreret eller tilbagevist som uvedkommende eller politisk ukorrekt. Det hænder dog efterfølgende og lejlighedsvis også, at den ansvarlige del af medierne selv uddyber de nyheder og emner, som man finder det umagen værd at bruge tid og kræfter på at formidle til offentligheden.  

 

1. eksempel

Som tilfældigt valgte eksempler på de nævnte seriøse og ansvarlige nyheder og emner, kan her fremdrages tre særligt markante sådanne, nemlig i kronologisk orden den danske mand, der har bygget en privat ubåd og som efter det foreliggende at dømme har dræbt og parteret den unge kvindelige journalist, det var meningen skulle skrive om manden og hans ubåd. Manden har dog ikke villet indrømme, at han både har dræbt og parteret den unge kvinde, men også dumpet hendes torso og desuden også hendes hoved, arme og ben i Køge Bugt, lige som han angiveligt også har haft ”usømmelig omgang med lig” og knivstukket hendes kønsdele, hvilket sidstnævnte især kunne tydes som en sexuelt perverteret handling. Manden er endvidere fundet i besiddelse af en stor mængde uhyggelige og perverse videoer, der viser tortur af og drab på kvinder.

 

2. eksempel

Det andet eksempel er nok så markant og dramatisk, nemlig den velstillede 64-årige amerikanske mand, der i spillebyen Las Vegas i USA den 1. oktober 2017 så vidt oplyst skød og dræbte 59 og sårede mere end 500 mennesker af begge køn, deraf flere alvorligt. Manden brugte et eller flere automatvåben, hvormed han fra et værelse i 23. sals højde i et nærliggende højhushotel sendte salver af kugler ned over en kæmpemæssig og intetanende folkemængde på anslået 22.000 mennesker, der under åben himmel var tilskuere og deltagere i en country-musik koncert. Den forfærdende situation endte for gerningsmandens vedkommende med, at han skød og dræbte sig selv.

 

I sådanne tilfælde svirrer det i reglen med gætterier og rygter, og blandt disse er især et formentligt rygte om, at morderens kone skulle have forsøgt at afværge massakren. Hun skulle angiveligt have banet sig vej gennem den tætte skare af mennesker foran scenen og op på denne og advarende råbt, at hendes mand om et kvarters tid ville begynde at beskyde alt og alle. Imidlertid kunne pressebueautet AFP torsdag den 5. oktober 2017, altså kun fire dage efter massakren, meddele, at der ikke var tale om mandens kone, men om hans kæreste, som under hele forløbet havde opholdt sig i Los Angeles og derfor ikke så godt kunne være identisk med den ”kone”, som rygtet ville vide havde forsøgt at advare menneskemængden! Der foreligger ikke oplyst, om massemorderen eventuelt også har en kone, som kunne være den rygtet taler om. 

 

3. eksempel

Det tredje markante eksempel er en englænder, en midaldrende fraskilt familiefar med angiveligt  stor gæld, som i nogen tid forud helt bevidst og målrettet havde udset sig en gruppe af mere eller mindre kendte og formodet rige mennesker af begge køn, som han havde planer om at ville opsøge og afpresse for penge eller værdier, der hurtigt kunne omsættes i kontanter til dækning af hans gæld. Han endte op med at vælge en yngre mandlig antikvarboghandler, som bl.a. var kendt for at have førsteudgaven af den uhyre populære børnebog ”The Wind in the Willows” (1908) i sin besiddelse, godt gemt i sit private hjem. Bogen var antikvarisk vurderet til at koste omkr. 19.000 pund, knapt 160.000 i danske kroner.

 

Blandt de mange mulige ofre, valgte den forgældede mand altså at opsøge antikvarboghandleren, som forståeligt nok ikke uden videre ville udlevere bogen til den for ham ukendte mand, der i sin kyniske vrede fik fat i en køkkenkniv og jagtede boghandleren omkring i dennes private lejlighed og stak ham adskillige gange i bryst og hals, så blodet sprøjtede. Den nådesløse og grusomme jagt rundt i lejligheden endte med, at den yngre boghandler faldt omkuld og forblødte til døde. Tilsyneladende uden anger eller skrupler forlod morderen stedet med den nævnte bog og kørte i sin bil tilbage til sin ensomme lejlighed. Der befandt hans ældste søn på 14 år sig og til denne fortalte faderen, at de blodige rifter i hans ansigt og på armene skyldtes, at et par unge banditter havde overfaldet ham på vejen hjem. 

 

Kodeordene til forbrydelser af den art, som nævnt ovenfor, må være kynisme, brutalitet og sadisme. Disse negative karakteregenskaber er i øvrigt ikke så sjældne, men har i reglen de bedste udfoldelsesmuligheder under autoritære diktatoriske regimer, som det f.eks. er set i Nazi-Tysklands kz-lejre, i Sovjetunionens fangelejre og desuden i Mao-Kina og under Pol Pots styre i Cambodia.  

 

Hvordan og hvorfor?

Sociologer, psykologer, psykiatere, pædagoger og kriminologer har naturligvis deres respektive opfattelser og forklaringer på, hvad der formentlig og muligvis kan være årsag eller årsager til, at der findes sådanne personer, som blandt andet de ovenfor nævnte tre formentlig psykopatiske lovovertrædere.

 

Spørgsmålet er her, hvordan de nævnte handlinger kunne finde sted, altså hvordan og hvorfor de pågældende mænd kunne få sig selv til at begå så forfærdende og grusomme handlinger, som de gjorde. Hvordan kan det være, at de nævnte mænd ikke havde et instinkt, en moral eller en samvittighed, der bremsede og forhindrede deres hensynsløse og blodige adfærd? - Med al respekt for de ovenfor nævnte fagfolk, vil jeg imidlertid her nøjes med at referere til en forklaringsmodel, som jeg synes er nok så relevant for besvarelsen af spørgsmålene om hvordan og hvorfor.

 

Den forklaringsmodel, som jeg her vil referere til, er naturligvis den, der skyldes Martinus og som forefindes i form af hans analyser over menneskehedens bevidsthedskategorier og – ikke mindst – hans analyser over samme menneskeheds seksuelle kategorier. De nævnte analyser vidner især om Martinus’ store viden om mennesker. Blandt de sidstnævnte kategorier, som Martinus har inddelt i kategorierne fra A- til K-mennesker, forekommer der især G-kategorien, som er defineret og karakteriseret på følgende måde, her citeret fra min artikel H1-14. Polforvandlingens seksuelle kategorier – Fra A- til K-menneske:

 

(Citat) Denne kategoris individer, der rekrutteres fra F-området, betegner det absolut yderste mentale og moralske 'mørke', et individ ifølge Martinus overhovedet kan komme til at opleve. G-mennesket er karakteriseret ved, at dets psyke er præget af, at det fornemmer og opfatter tortur, smerte og drab som tilværelsens højeste nydelse. Enten i form af, hvad man selv bliver udsat for eller lader andre udsætte for. Dette er offerets rolle, som i de tilfælde, hvor man underkaster sig denne rolle frivilligt, kaldes for machokisme. Eller i form af den brutale behandling, man udsætter andre for. Dette er bøddelens rolle, der betegnes som sadisme.

G-områdets mennesker hører til den slags individer, for hvem såvel fysisk som psykisk tortur, lemlæstelse, skånselsløs forfølgelse og nedværdigelse af svagere og forsvarsløse mennesker, hører til 'normal' adfærd, og som de i bedste fald ikke har nogen hæmninger overfor, og som i værste fald er noget, der direkte opleves som fornøjelse, underholdning og ligefrem nydelse. Drabet eller mordet på andre mennesker, er for disse individer derfor noget, de ofte udfører lige så let og skrupelløst, som at slå en flue eller myg ihjel. (Citat afbrudt)

 

Her må jeg desværre afbryde citatet, fordi det kun er hertil at dette stemmer med ét-livs-hypotesen, som jeg jo nu for længe siden er blevet en overbevist tilhænger af, altså kort og godt det forhold, at vi mennesker og alle andre levende væsener kun har ét liv at leve, nemlig det for alle og enhver aktuelle liv. I dette ene liv findes der fra samfundets side dels behandlings- og dels straffeforanstaltninger for lovovertrædere, som de ovenfor omtalte. Men som det humane og overvejende idealistiske menneske Martinus var og hans kosmologi er, er ét-livs-opfattelsen ikke alene urealistisk, men ligefrem illusorisk, hvilket vil fremgå af sidste del af mit ovenfor anførte citat:

 

(Citat fortsat) Men selv sådanne stærkt afsporede individer, vil ifølge Martinus før eller siden i kommende inkarnationer og på grundlag af skæbneloven, som medfører at individet i kraft af egne lidelsesoplevelser og smerteerfaringer, vil blive ledet tilbage til den normale udviklingslinies vej. Det skyldes, at Guds alkærlighed blandt andet også sikrer individet den største barmhjertighed, og dermed "syndernes forladelse". Men dette sker reelt ikke ved anger og tro, selvom sådanne faktorer også kan spille en rolle, men derimod dels ved at afbetale sin skæbnegæld og ved, at en med tiden tilpas udviklet "human evne" i form af etisk-moralsk bevidsthed fungerer som en art åndeligt immunforsvar imod tilbagevendende 'mørke' eller lidelses- og smertefulde skæbnevirkninger. Det vigtigste er dog, at individet gennem de erfaringer om godt og ondt, gavnligt eller skadeligt, som denne 'afbetaling' uvægerligt medfører, lærer at styre sin livskurs og skæbne i retning af en stadig forbedret overholdelse af loven for tilværelse. Det vil sige: ved i stadig stigende grad at tænke og handle i overensstemmelse med det livgivende princip, samtidig med at der i tilsvarende omfang afstås fra, at lade sig dirigere af "det dræbende princip"s uhyggelige moralkodeks. (Note 6) (Citat slut)

 

Det lyder alt sammen besnærende. Men det er jo netop påstandene om en skæbnelov og moralsk udvikling i medfør af fænomener som Guds alkærlighed, individernes udødelighed og vekslende reinkarnationer, der ikke lader sig verificere indenfor rammerne af ét-livs-hypotesen. Se eventuelt nærmere herom i f.eks. artiklen 4.136. Idealismens bedrag i religion, filosofi og politik - nogle betragtninger, som jeg allerde her skal tillade mig at citere følgende tekst fra:

 

(Citat)

Foreløbig konklusion

Endnu engang må jeg konstatere, at alt eller i hvert fald meget tyder på, at ét-livs-teorien er i god og adækvat overensstemmelse med den virkelighed, som vi dagligt mere eller mindre deler med hinanden. Derfor må jeg for mit eget vedkommende hævde, at der reelt set ikke findes et fænomen, tilstand eller situation, som med rette kan karakteriseres som udødelighed og evigt liv for individet, lige som det må konstateres, at skæbne ikke er et naturligt lovmæssigt fastlagt og uundgåeligt fænomen, men derimod i hovedsagen beror på tilfældigheder.


Vil som en følge heraf gerne fremholde følgende citat fra artiklen "Skæbnebestemt eller tilfældigheder?", hvori den i nedenstående citat nævnte pointe er, at efter omkring 60 års beskæftigelse med en idealistisk livs- og verdensopfattelse som Martinus' eventyrlige verdensbillede eller kosmologi i form af en lang række såkaldte kosmiske analyser og livsfacitter, er ét-livs-hypotesen blevet mit nye livsgrundlag: Derfor kan jeg her endnu engang gentage følgende:

 

Min pointe med denne artikel er derfor endnu engang, at promovere den 'kætterske' opfattelse i form af ét-livs-teorien, så meget mere, som at der overhovedet ikke findes et objektivt videnskabeligt gyldigt bevis for eksistensen af fænomener som skæbnens lovbundethed og reinkarnationens nødvendighed. Begge dele er absolut afgørende for, at der overhovedet kan forekomme og effektueres en fuldkommen retfærdighed i tilværelsen. Men derimod tyder alt eller i hvert fald meget på, at ét-livs-teorien er i god og adækvat overensstemmelse med den virkelighed, som vi dagligt mere eller mindre deler med hinanden. Derfor må jeg for mit eget vedkommende hævde, at udødelighed og evigt liv er idealistiske illusioner eller selvbedrag, og at skæbnen i hovedsagen beror på tilfældigheder. (10) (Citat slut)

 

Men for at læseren ikke skal tro, at der hermed er tale om en negativ og pessimistisk livs- og verdensanskuelse fra min side, vil jeg afslutte med følgende citat fra artiklen 4.131. Livets eget eventyr - set i ét-livs-hypotesens perspektiv:

 

(Citat)

Hvori består livets under?

Men hvori består da verdens og livets eller tilværelsens under eller mirakel mere præcist? – Jo, meget forenklet sagt, så består det først og fremmest i, at noget som helst overhovedet er til eller eksisterer. For det andet i den måde, hvorpå dette noget er indrettet, er til på og fungerer på. Det er jo tydeligt, at det nævnte ”noget” eksisterer på basis af en række generelle lovmæssigheder, herunder naturlovene, men nok så vigtigt også på basis af en række basale, principielle og universale lovmæssigheder. Disse sidstnævnte finder man især fremført og grundigt defineret og analyseret af den danske tænker og intuitionsbegavelse Martinus i hans livsværk ”Det Tredje Testamente”. Her skal jeg imidlertid ikke komme nærmere ind på de sidstnævnte lovmæssigheder, som i særligt medfør af karakteren af Martinus’ verdensbillede, har fået betegnelsen skabeprincipper, forstået som principper eller lovmæssigheder, der ligger til grund for overhovedet al form for skabelse og herunder også for al oplevelse, idet sidstnævnte iht. Martinus’ kosmiske analyser også er noget, der må skabes. Men så meget kan og skal siges her, nemlig at skabeprincipperne ligger til grund for den fuldkommen logiske plan- og hensigtsmæssighed, der ret beset er i alle livsprocesser. Og eftersom alt i verdensaltet er udtryk for ytringer af levende væsener og disses livsprocesser, er der derfor også plan- og hensigtsmæssighed i det fænomen, vi kender og kalder for netop verden eller verdensaltet. (11)

 

Men i øvrigt kunne man jo også stille det spørgsmål, hvorfor verden og livet lige præcis er til og indrettet, som tilfældet er? – Der kunne vel tænkes, at være andre muligheder og måder, end galakser, solsystemer, kloder og lignende? – Men dette er naturligvis spørgsmål, som man ikke vil kunne forvente at få svar på. Man må stille sig tilfreds med at vide, at noget er til og at dette noget er indrettet og fungerer som det netop gør, det vil sige, sådan som naturvidenskaben indtil videre mener at kunne føre bevis for, at tingene hænger sammen og fungerer. Dog med den tilføjelse, at i og med sine såkaldte kosmiske analyser mener Martinus at kunne påvise en noget andet forklaring, sammenhæng og funktion af og i verdensaltet, end den, som naturvidenskaben hidtil har kunnet byde på. (12) (Citat slut).

 

Finale

Men uanset alt det ovenfor fremførte og skrevne, lad os da vedblive med at huske på, at tiltrods for alt, hvad der er sket og sker og foregår her på jorden, herunder ikke mindst menneskenes mangfoldige positive gøremål og negative dårskaber, så fortsætter jordkloden ufortrødent med at rotere om sin egen akse med 24 timer i døgnet, samtidigt med at den cirkulerer omkring solen med en hastighed af 30 km i sekundet! Men ikke nok med det, solsystemet med dettes 9 planeter, cirkulerer omkring i yderkanten af galaksen mælkevejen med en ubegribelig fart af ca. 220 kilometer per sekund, hvilket betyder at det tager 225-250 millioner år for at nå en omgang rundt i galaksen. Og som om dette ikke kunne være nok, så cirkulerer mælkevejen omkring et endnu større stjernesystem i universet, nemlig stjernebilledet Herkules og stjernen Vegas, som igen cirkulerer omkring et endnu fjernere punkt i verdensaltet. Dette foregår alt sammen lige her og nu i dette øjeblik, medens jeg stille og roligt sidder og skriver disse linjer og medens du, kære læser, formentlig lige så stille og roligt sidder og læser, hvad jeg skriver eller har skrevet. Så selvom vi hver især kun har dette ene liv til at udfolde os i og opleve, vil livet og tilværelsen alligevel være identisk med et eneste gigantisk under og eventyr.

 

© Oktober 2017. Harry Rasmussen.

 

******************