Viden og undren 2

Tanker om materiens natur

 

 

Indledning

Denne 2. del af artiklen skrives, fordi der er nogle vigtige emner og spørgsmål, som efter min egen mening ikke fik den omtale i 1. del, som de kunne fortjene. Det drejer sig primært om den fysiske materies natur, kræfter og funktioner, et emne, som det forekommer mig, at mennesker med overvejdende spirituelle interesser ofte overser og ligefrem neglicerer til fordel for den såkaldte åndelige eller spirituelle materie og dennes natur, kræfter og funktioner. (Artiklens 1. del vil kunne læses via dette link: H1-45. Viden og undren. Tanker om livet og verden.)

 

Den såkaldte dualisme mellem ånd og materie, er forekommet lige siden mennesker begyndte at tænke og danne sig forestillinger om tilværelsen. Begrebet er afledt af det latinske dualis, som betyder todelt, hvilket mere præcist vil sige, en anskuelse, der er udledt af to klart adskilte og indbyrdes modstridende, men samtidigt ligeberettigede grundprincipper. Filosofi- og idéhistorien samt religionshistorien,  opviser adskillige eksempler på mange forskellige spekulative begrebspar, som f.eks. Gud contra Djævel, sjæl kontra legeme, ånd contra materie, ånd kontra natur, godt kontra ondt, forstand kontra følelse etc. etc.

 

Baggrunden for en dualistisk livs- og verdensopfattelse, er den ubehagelige og ligefrem smertelige oplevelse af, at tilværelsen som en enhed er opløst i modstridende erfaringer, som det normalt er umuligt for individet at finde en intellektuel eller følelsesmæssig fællesnævner for. En dualistisk anskuelse af tilværeksen giver mulighed for at forlige sig med negative oplevelser og erfaringer som ondskab, fjendskab, død, sygdom o. Lign., ved at henføre dem til at have en anden oprindelse, end den, hvorfra alt det gode stammer. Senere i idéhistorien fremførtes komplementaritetsteorien, ifølge hvilken begreberne altd optræder parvis og giver udtryk for et indbyrdes modsætningsforhold, der dog først tilsammen udsiger al den erfaring, vi kan opnå om dem. Ifølge teoriens ophavsmand, den teoretiske atomfysiker Niels Bohr, er den komplementaritet – partikel kontra bølge – man møder i atomfysikken , et grundvilkår for al erkendelse.

 

Materiens natur, kræfter og funktioner

En naturvidenskabelig forsker og tænker som f.eks. Victor F. Weisskopf (1908-2002) har i populærvidenskabelig form givet en beskrivelse af begreber som rum og tid og de to vigtigste naturkræfter: tyngdekraft og elektricitet samt af atomet, molekylet, cellen, organer og organismen. Overordnet har han beskrevet fænoment liv i forhold til begrebet den livløse materie. Herom har han blandt andet skrevet følgende i bogen ”Viden og Undren” (Gyldendal 1962):

 

(Citat) ”[...] Hvorhen vi end ser, finder vi tilkendegivelser af liv. Fænomnet liv synes overhovedet ikke at passe ind i rammen for, hvad vi hidtil har lært at vente os af materie, som er sammensat af atomer og molekyler. Levende materie er ikke passivt og trægt. Det vokser, formerer sig, bevæger sig på jorden, i vandet og i luften; dets aktivitet ser ud til at være bestemt af indre og ikke af ydre årsager. Levende ting udviser karakteristiske former, som står i stærk modsætning til alt, hvad der var dannet af uorganisk materie. Former og størrelser gentager sig og er for en stor del uafhængige af omgivelsernes tilfældige betingelser. Der eksisterer en umiskendelig enhed af levende materie – den individuelle organisme. Det har mening at tale om 1000 bakterier, 1000 roser eller 1000 løver; disse enheder er uhyre meget større end materiens naturlige enheder, molekylerne.

     Vi er i dag langt fra at have en fuldstændig forståelse af, hvordan vekselsvirkningen mellem disse molekyler kan forårsage fænomenet liv. I de sidste to årtier har den biologiske forskning imidlertid skaffet os så mange nye indblik i livets molekylære struktur, at vi allerede kan danne os et svagt begreb om, hvad der foregår i levende materie. De seneste fremskridt i vor forståelse af liv hører til de store vidensskabelige opdagelser, som kan sammenlignes med Newtons og Maxwells arbejder og med den indsigt, som kvantemekanikken har beriget os med. Vi har en særlig interesse i forståelsen af disse strukturer, eftersom ikke blot vore egne legemer er levende materie, men liv i en eller anden form udgør den vigtigste del af vore omgivelser.” (Citat slut)

 

I sin bog fortsætter Weisskopf med at beskrive Livsprocessernes molekyler, Livets kemiske proces, Livets byggeplan, virus og menneske, næringskilderne. Under sidstnævnte overskrift skriver han blandt andet følgende:

 

(Citat) ”Hvad er liv? Fra vort synspunkt er det en manifestation af nogle specielle molekylære strukturer, som til stadighed reproducerer sig selv og forårsager dannelsen af andre molekyler i henhold til en fastlagt plan, forskellig for hver art, men ens i princippet. Kun under yderst specielle betingelser kan atomer samle sig og skabe organisk materie. Temperaturen må være så lav, at varmebevægelsen ikke ødelægger makromolekylernes indviklede struktur. Det må heller ikke være for koldt, da liv kun er muligt, hvis proteiner og nucleinsyrer kan udføre deres kemiske syntese; hertil behøves der en vis varmebevægelse. Hvis cellematerialet fryser, går alt kemisk arbejde i stå. Sollys er nødvendigt for syntese af energirige molekyler, men ikke for meget – temperaturer må forblive moderate. Her på jorden er disse betingelser tydeligvis til stede; vor planets overflade myldrer af grønne planter og forskellige mærkelige kombinationer af atomer, som vi kalder levende organismer.

     Skønt mange spørgsmål angående menneskers og dyrs udvikling er ubesvarede, står følgende fast: hver art, med alle dens organer, nerver, knogler og hjerne, udvikles biologisk fra dens kimcelle, i henhold til den plan som er bygget ind i nucleinsyre-makromolekylet. Her er atomfysik og livet i dets højeste form nøje forbundet. Hver nucleotide i den lange kæde har sin nøjagtigt definerede kvantetilstand, som er grundlaget for dens specifikke karakter. De er knyttet sammen ved elektroner i typiske kvantemønstre, som er stabile nok til at opretholde ordenen i kæden, til trods for varmebevægelserne og andre forstyrrende virkninger i cellen. På denne orden  beror ikke blot udviklingen af det enkelte individ, men også arternes forplantning.

     Stabiliteten af DNA’ets kvantemønstre garanterer, at afkommet i det store og hele er mage til forældrene, altså at arterne opretholdes. De forskellige former for liv er en afspejling af de forskellige måder, hvorpå nucleotiderne kan forbindes i nucleinsyren. Stabiliteten af disse former, deres gentagelse i hver generation, er en afspejling af atomets stabilitet.” (Citat slut)

 

Det kan og må naturligvis erkendes og forstås, at fagmanden Weisskopfs beskrivelser af atomfysikkens forskningsemner, ikke er nemme at kapere for alle og enhver, mig selv inklusive. Men på trods af det bilder jeg mig ind, at jeg selv nogenlunde fatter og forstår det overordnede i beskrivelserne. Det er derfor jeg har tilladt mig at citere hans overordentlig interessante fremstilling af det omfattende og dybsindige emne om atomernes verden. Den verden og den materie eller det stof, vi selv er opbygget af og skylder hele vores liv og tilværelse. I hvert fald, når tilværelsen betragtes fra en naturvidenskabelig synsvinkel. (Se her evt. artiklen: 2.04. Materiens forunderlige verden – om materiens eller energiens forunderlige natur og struktur

 

Komplementaritet kontra dualisme

Først og fremmest må man kunne konstatere, at Weisskopf ikke ser nogen dualisme eller skelner mellem ånd og materie. Han er filosofisk set monist, af monisme = enhedslære, idet han er af den erfaringsbetingede opfattelse, at ånd og materie eller sjæl og legeme er to sider af den samme tilgrundliggende virkelighed, som er atomernes eksistens som altings og alles  primære årsag. Han skelner altså ikke mellem modsætningerne materialistisk og spiritualistisk, men ser snarere disse i lighed med den teoretiske atomfysiker Niels Bohr som komplemnetære fænomener. Herom skriver Weisskopf under overskriften Komplemnetariteten mellem partikel- og bølgebilleder blandt andet følgende:

 

(Citat) ”Kvantemekanikken har givet os et uventet, men vidunderligt svar på et stort dilemma. På den ene side er atomerne materiens mindste bestanddele; de antages at være udelelige og at besidde enhver detaljeret specifik egenskab af stoffet. På den anden side ved man, at atomerne har en indre struktur; de består af elektroner og kerner, som nødvendigvis må udføre mekaniske bevægelser, der ikke er ulig planeternes bevægelse omkring Solen, og atomerne kan derfor ikke tænkes at udvise de forlangte egenskaber.

     Svaret ligger i opdagelsen af kvantetilstandene, som til en vis grad opfylder den første betingelse. Deres bølgeagtige adfærd giver dem egenskaberne identitet, helhed og specificitet, men det område hvori de udviser denne adfærd, er begrænset.  Kun hvis de er udsat for forstyrrelser, der er mindre end den kaakteristiske tærskel, vil de beholde deres identitet og specifikke egenskaber. Hvis atomerne bliver udsat for større forstyrrelser, mister de deres typiske kvante-egenskaber og udviser den atypiske opførsel, som kan ventes ud fra deres indre opbygnings mekaniske egenskaber.

     Kvantetilstanden kan ikke beskrives ved hjælp af en mekanisk model. Den er en ny tilstand af stoffet, forskellig fra vore erfaringer med store genstande. Den har en særlig måde at undslippe almindelig iagttagelse, for sådanne iagttagelser vil nødvendigvis udslette betingelserne for dens eksistens. Den store danske fysiker, Niels Bohr,  som har bidraget mest til klargørelsen af disse ideer, brugte et særligt udtryk for denne bemærkelsesværdige situation; han kaldte den komplementaritet. De to beskribelser af atomet – den bølgeagtige kvantetilstand på den ene side og planetmodellen på den anden – er komplementære beskrivelser, hver især lige rigtige, men anvendelige i forskellige situationer.

     Kvantetilstandene kan kun udfolde sig, når atomet forbliver uforstyrret, eller når det er udsat for forstyrrelser med mindre energi end kvantetærsklen. Så finder vi atomet med dets karakteristiske symmetrier, og det opfører sig sim en udelelig enhed. Dette er tilfældet, når vi har at gøre med stoffer under normale betingelser. Men når vi prøver på at iagttage kvantetilstandens enkeltheder ved hjælp af et eller andet egnet instrument, tilfører vi nødvendigvis atomet en stor mængde energi. Under sådanne betingelser opfører atomet sig som det ville ved meget høje tekperaturer, dvs. Som et plasma.vi kan her iagttage elektronerne som alimindelige partikler, der bevæger sig i henhold til kernens tiltrækningskraft, uden nogen kvantefænomener, og nøjagtigt som man ville vente sig, hvis man havde at gøre med almindelige gammeldags partikler.

     Atomare fænomener stiller os over for en langt rigere virkelighed end vi er vant til at møde i klassisk, mikroskopisk fysisk. Kvantetilstandenes bølgeagtige egenskaber, udelelligheden af disse tilstande, umuligheden af at beskrive atomet fuldstændigt ved hjælp af tilvante begreber som partikler eller klassiske bølger, er træk som ikke forekommer hos objekter i vor makroskopiske erfaringsverden. Beskrivelsen af atomet kan derfor ikke være så ”løsrevet” fra iagttagelsesprocessen, som klassiske beskrivelser var. Vi kan kun beskrive den atomare virkelighed ved sandfærdigt at fortælle hvad der sker, når vi iagttager et fænomen på forskellige måder, skønt det kan forekomme den uindviede utroligt, at den samme elektron kan opføre sig så forskelligt, som vi iagttager det i de to komplementære  situationer. Disse egenskaber gør imidlertid ikke elektroner mindre virkelige end noget som helst andet, som vi iagttager i naturen. Tværtimod er kvantetilstandene af elektronen selve grundlaget for, hvad vi kalder virkeligheden omkring os.” (Citat slut)

 

Plan og orden?

Der er i forbindelse med, hvad der hidtil er blevet fremført ovenfor, god grund til især at hæfte sig ved indholdet af følgende tekstudpluk: (Citat) ”Skønt mange spørgsmål angående menneskers og dyrs udvikling er ubesvarede, står følgende fast: hver art, med alle dens organer, nerver, knogler og hjerne, udvikles biologisk fra dens kimcelle, i henhold til den plan som er bygget ind i nucleinsyre-makromolekylet. Her er atomfysik og livet i dets højeste form nøje forbundet. Hver nucleotide i den lange kæde har sin nøjagtigt definerede kvantetilstand, som er grundlaget for dens specifikke karakter. De er knyttet sammen ved elektroner i typiske kvantemønstre, som er stabile nok til at opretholde ordenen i kæden, til trods for varmebevægelserne og andre forstyrrende virkninger i cellen. På denne orden  beror ikke blot udviklingen af det enkelte individ, men også arternes forplantning.” (Citat slut)

 

Det særligt interessante ved det anførte citat, er, at Weisskopf taler om ”den plan som er bygget ind i nucleinsyre-makromolekylet”, og senere: ”På denne orden beror ikke blot udviklingen af det enkelte individ, men også arternes forplantning.” 

 

Man kan jo som almindeligt tænkende og videbegærlige person stille det spørgsmål: ”Hvor stammer atomernes egenskaber fra? Og hvorfra kommer den nævnte plan og orden? Jeg mener, begreber som plan og orden er jo normalt ikke et udtryk for blind tilfældighed, men derimod udtryk for en form for bevidsthed, vilje og skabende evne!”

 

Ord og begreber som f.eks. bevidsthed, vilje og skabende evne forekommer ikke direkte eller i den forstand i Weisskopfs vokabularium. Det vil sige, under omtalen af Næringskilderne nævner han følgende ”[...] På den anden side kan både vi og dyrene rose os af en meget højere udviklet organisation, enormt højere end i de andre former for liv. Vi kan navnlig være stolte af vort nervesystem, som giver os koordineret sanseopfattelse og bevægelse, og sidst, men ikke mindst, gør tænkning mulig- (Citat slut)

 

Men man må nok konstatere, at den meget erfarne, vidende og dybdeborende atomfysiker Weisskopf forståeligt nok helt igennem tildeler evolutionen og dennes fysisk-kemiske kræfter og de deri indbyggede lovmæssigheder hele æren – i nogle tilfælde skylden - for alt, hvad der findes og eksisterer i universet. Tanken om medvirken af en højere magt i form af en universal guddom ligger ham tilsyneladende meget fjernt, en overordnet magt, som må anses for at være ophav til og ansvarlig for netop eksistensen og karakteren af de fysisk-kemiske kræfter og lovmæssigheder.

 

Men når man tildeler atomerne og herunder også kvantefysikken en magt og status, som tilfældet er indenfor naturvidenskaben i almindelighed og atom- og kvantefysikken i særdeleshed, er det nok så interessant at læse forfatteren Tommy Bergsteins efter min opfattelse fremragent enkle og relativt let forståelige lille afhandling Kvantefysik og Dagligsprog. Om komplementariteten i atomfysikken og om dens betydning for erkendelsesteorien. Munksgaard, Copenhagen 1966. Deri skriver Bergstein i Kapitel III Iagttagelsessituationen i atomfysikken bl.a. om elementarpartiklerne:

 

(Citat) ”Det er nu meget vanskeligt at gendrive den opfattelse, at elementarpartiklerne og dermed de atomare systemer slet ikke besidder selvstændig fysisk realitet. Der synes jo ikke at være noget i vejen for, at en elementarpartikel udelukkende kan betragtes som en begrebsdannelse, der sammenknytter visse numeriske fysiske størrelser på en praktisk måde, altså som en konstruktion af den menneskelige tanke. […] [...] Det synes derfor uomgængeligt, at elementarpartiklerne og i almindelighed de atomare systemer må betragtes som begrebsdannelser, ved hjælp af hvilke man kan sammenfatte og klassificere de atomare fænomener. Men den tilsyneladende nødvendighed, hvormed denne klassificeringsmåde melder sig, gør naturligvis den opfattelse overordentlig plausibel, at disse begrebsdannelser på én eller anden måde må korrespondere med grundlæggende træk i den fysiske virkelighed. […]  Problemet synes således at være, hvad man skal forstå ved begrebet fysisk virkelighed. I betragtning af at hele vor materielle verden ifølge fysikeren er opbygget alene af atomer, da synes denne verdens fysiske realitet at stå og falde med den fysiske realitet af elementarpartiklerne og de atomare systemer. Der er altså tale om det grundlæggende metafysiske problem: Hvad er i egentligste forstand fysikkens undersøgelsesobjekt? (Citat slut).


Som kommentar til ovenstående skal her tilføjes, at det metafysiske og filosofiske spørgsmål om, hvad der er virkelighed, forekommer i tre hovedformer, nemlig 1. en materialistisk opfattelse, ifølge hvilken det helt og holdent er den fysiske materie og dennes lovmæssigheder, der konstituerer virkeligheden,  2. en spiritualistisk opfattelse, ifølge hvilken det helt og holdent er den spirituelle eller åndelige materie og dennes lovmæssigheder, der konstituerer virkeligheden, og 3. en opfattelse af forholdet mellem fysisk materie og åndelig materie som udtryk for to sider af samme virkelighed, der i sig selv er ukendt = X. Uerkendelig for intellektet, men ikke nødvendigvis for intuitionen. Det er den sidstnævnte opfattelse af ånd og materie, der promoveres indenfor rammerne af Martinus’ kosmologi.  

 

Hvad angår den monistiske opfattelse, at ånd og materie eller sjæl og legeme er udtryk for to sider af samme virkelighed, så kan dette sandsynliggøres ved f.eks. at se på, hvad den intuitive tænker og vismand Martinus  har at sige om det emne. Herom har jeg bl.a. skrevet i artiklen H1-05Intuition og personlighed – om forholdet mellem personlighed og intuition, hvorfra følgende lidt længere tekst skal citereres nedenfor.

 

Inden citatet bringes, skal det her indskydes og fremhæves, at den citerede artikel er skrevet længe før mit personlige skift til Ét-livs-hypotesen. Men selv om det er tilfældet, vil jeg dog mene, at store dele af Martinus’ såkaldt kosmiske analyser og livsfacitter fortsat også er gyldige i den her omhandlede sammenhæng. Det gælder også det følgende citat:

 

(Citat)

Naturvidenskaben, Martinus og det levende væsen

Inden vi går over til at gøre os fortrolige med, hvordan Martinus mere præcist definerer begrebet og fænomenet det levende væsen, skal vi ganske kort se på for­skellen mellem den naturvi­den­skabelige og den kosmologiske opfattelse af samme begreb og fænomen. Særlig i nyere vestlig kultur opfattes begrebet "det levende væsen" som identisk med en i bund og grund fysisk organisme, hvortil der for visse organismers vedkommende er knyttet nogle ledsage­fæ­nomener, der generelt betegnes som be­vidsthedslivet. Denne såkaldt psykiske eller mentale side ved organismen, har ifølge naturvi­denskaben efter­hånden udviklet sig i kraft af den modstand og til­pasning, som de ydre livsvil­kår dels var årsag til og dels stillede krav om, for at samme organisme kunne overleve og klare sig i konkurrencen med andre organis­mer.  

 

Efterhånden som livsvilkårene blev nogenlunde velordnede og stabiliserede, kunne den højere udviklede organisme, hvilket vil sige den organisme, for hvilken det var lykkedes at udvikle sin hjerne­kapacitet, omsætte den del af sin kraft og energi, der ikke længere blev brugt i den basale kamp for at overleve, til stadig mere forfinede bevidsthedsaktiviteter. Til sådanne må stort set regnes alt, hvad der kommer ind under begrebet kultur, herunder religion, filosofi, kunst og videnskab.

 

Som læseren nok allerede har forstået, er Martinus i prin­cippet stort set enig i den naturviden­skabelige opfattelse af, at den psykiske eller mentale side ved den fysiske organis­me, herunder hjernen, i tidens løb har udviklet sig under omgivel­sernes tryk og den indbyrdes konkur­rence og det øvrige samspil mellem de levende væsener eller in­dividerne. Han er i prin­cippet også enig i, at de mere for­finede bevidsthedsaktivite­ter, herunder religion, filosofi, kunst og videnskab, er resultater af en slags overskudsenergi fra den basale kamp for eksistensen.

 

Men her hører enigheden mellem Martinus og naturvidenskaben stort set også op, idet førstnævnte - som allerede be­kendt - ikke op­fatter det levende væsen som en udelukkende fysisk størrelse med nogle psykiske eller mentale træk ved sig, træk, som i bund og grund skulle være afledt af den fysiske materies egen­skaber. Desuden påpeger han og argumenterer for, at den såkald­te fysiske verden og dennes materie, i virkeligheden er af psykisk eller parafysisk oprindelse og natur, nemlig som et subjektivt produkt af psyken og derfor i en vis forstand et illusionistisk fænomen.

 

For Martinus er det levende væsen først og frem­mest et evigt væsen, som for nogle individers vedkommende i kraft af evige, kosmiske lovmæssigheder blot for tiden har engageret sig med den fysiske verdens eller til­standsforms materie, for der­igennem primært at skulle forny deres livsoplevelsesevne og dermed samtidig udvikle de mentale, etisk-moralske evner og færdigheder, som kvalificerer de samme individer til at manife­stere og opleve en helt ny form for tilværelse, nemlig den der er karakteristisk for det rigtige menneskerige. Dette rige er i henhold til Martinus en udviklingsmæssig konsekvens af det egentlige dyrerige, samtidigt med at det paradoksalt nok er sidstnævnte riges modsæt­ning i alle henseen­der.

 

Men efter at have tilegnet sig, opfyldt og med tiden udlevet de kvalifikationer, der er selvskrevne for individerne i det rigtige menneskerige, går den evige kosmiske 'udviklingsrejse' principielt på samme måde successivt videre til de følgende riger i det store kosmiske eventyrland: Guds rige. Og engang ud i fremtidens fremtid, vil de samme levende væsener eller individer igen befinde sig i den fysiske tilstandsform eller verden, sådan som denne til den tid har udviklet sig. Men hvad det mere præcist er, der driver og ligger bag denne evige kosmiske udvikling, vil blive oplyst i det følgende.

 

Det levende væsen

For Martinus' vedkommende kan det indledningsvis og kortfattet siges, at han opfatter mennesket som en særlig fremtrædel­sesform af det grundlæggende og altbetydende begreb i hans kosmologi: "det levende væsen", en betegnelse der i princippet dækker over samtlige levende væsener, kendte som ukendte, i verdensaltets mikrokosmos, mellemkosmos (vil blive forklaret senere) og makrokosmos.

 

Martinus hævder desuden, at alle levende væsener er udtryk for samme væsensprincip, og at der grundlæggende set derfor ikke er nogen artsfor­skel mellem disse, men derimod en varia­tionsforskel i livsprincippets udbredelse. Han siger ligefrem, at "alle levende væsener er "mennesker" på forskellige stadi­er" i den kosmiske evolu­tionsproces, som spiller en central rolle i hans kosmologi, og som bl.a. er medvirkende til, at det levende væsen på et tidspunkt måtte og senere hen igen og igen periodisk må forlade sin lysverden. (Note 3)

 

De levende væsener udgør hver især et såkaldt individ, af latin individuum: udelt eller udelelig enhed, dvs. den mindste del eller enhed af en større helhed. I Martinus' Kosmologi udgøres denne 'helhed' i både første og sidste instans af det guddommelige alvæsen, som er altings urgrund og universale organisme. Dette levende universalvæsen sanser, oplever og manifesterer sig gennem alle øvrige levende væsener, som derfor fungerer som dets sanse- og manifestationsorganer. 

 

Det særligt karakteristiske ved forholdet mellem det gud­dommelige alvæsen og det enkelte levende væsen er, at sidst­nævnte 'genspejler' førstnævntes hovedstruktur. Livs-enheden er derfor livs-helhedens (alvæsenets) udtrykte billede, hvilket ifølge Martinus da også er baggrunden for det bibelske udsagn: "Skabt i Guds billede efter hans lignelse."  (Note 4)

 

Begrebet 'individ' betyder også enkelt­person, og begrebet 'person', af latin persona: (teater- eller danse-)maske, altså i en vis forstand 'fremtræ­delsesform' for noget bagvedværende. Dette 'bagvedværende' udgøres i Martinus’ kosmologi af det levende væsens evige grundstruktur.    

 

Denne grundstruktur er ifølge Martinus en realitet, men vel at mærke en uskabt realitet. Det vil sige, den 'befinder' sig 'udenfor' - og dermed 'forud for' - det firedimensionale rum-tid konti­nuum, som er den skabte verdens fremtrædelsesform. Eller rettere sagt, det levende væsens grundstruktur er iden­tisk med ’evigheds-dimensionen'. Begrebet 'dimension' er egentlig forkert anvendt i sidstnævnte forbindelse, idet det faktisk betyder det målelige, dvs. det som har udstrækning i tid og rum, eller som med andre ord har størrelse eller omfang.

 

Det karakteristiske ved dét, der skal forstås som 'evig­heden', er jo bl.a. at det ikke er måleligt, idet det ifølge sagens natur må defineres som et immaterielt, grænseløst, størrelsesblottet og absolut statisk tomhedskontinuum (= sammenhængende eller vedvarende hele). I virkeligheden kommer tanken og sproget til kort, når det drejer sig om at fatte og definere begrebet 'evighed', som faktisk kun kan 'begribes' intuitivt

 

Livsenhedsprincippet og organismeprincippet

Det forhold, at livs-enheden, det levende væsen, 'afspejler' livs-helheden, det universale al-væsen eller Guddommen, er ifølge Martinus udtryk for to af tilværelsens store general­principper, Livsenhedsprincippet og organismeprincippet, som begge ligger til grund for den guddommelige organismes eller verdensaltets opbygning og struktur. Men eftersom denne orga­nis­me er identisk med evigheden og derfor i sig selv er uende­lig og grænseløs i enhver henseende, er den grundlæggende præget af et princip, der 'afgrænser' samme evighed. (Note 5) 

 

Dette 'afgrænsende' princip kalder Martinus for perspektiv­princippet, der som ordet 'per­spektiv', af latin per: igennem, og specere: se, angiver det forhold at størrelser synes at aftage med afstanden og at blive stadig mindre og mindre set fra iagttagerens udsigts­punkt. Dette princip kan derfor også kaldes relativi­tetsprincippet, og det er bl.a. ansvarligt for fore­komsten af tre principielle kosmiske sanseområder eller de tre fremtrædelsesformer for kosmos, som i Martinus' terminologi kaldes for mikrokos­mos, mellemkosmos og makrokosmos. Begrebet "mellemkos­mos" henviser ganske enkelt til sanseområdet mellem mikrokosmos og makrokos­mos.

 

Det forhold, at perspektivprincippet eller relativi­tetsprin­cippet dybest set også er et illusionsprincip, skal vi vende tilbage til i forbindelse med den senere omtale af kosmologi­ens erkendel­sesteori. (Note 6)

 

De nævnte tre gensidigt integrerede 'kosmos' - der jo i virkeligheden kun udgør ét kosmos eller verdensalt - er faktisk et princip, der samtidigt repræ­senteres af ethvert levende væsen. Det vil sige, at ethvert væsen samtidig udgør mikrokosmos, mellemkosmos og makrokosmos. Eksempelvis udgør jordkloden for et menneske en del af makro­kos­mos, andre mennesker, dyr, planter etc. udgør mellemkosmos, medens menne­skekroppens organer, celler etc. udgør mikro­kosmos. For menneskeorganismens celler udgør alle andre celler et mellemkosmos, medens kroppens organer mm. udgør et makro­kosmos, organerne udgør indbyrdes et mellemkosmos, lige som moleky­ler og atomer må udgøre mikrokos­mos for celler­ne. Disse er med andre ord makrokosmos for molekylerne og atomerne, som på deres side hver især repræsen­terer et mellemkosmos.

 

På tilsvarende måde udgør solsystemet et makrokos­mos for jord­kloden, og jordkloden og de andre planeter mv. et mikrokos­mos for solsystemet, der igen udgør et mikrokosmos for mælke­vejssystemet, som på sin side udgør makrokosmos for solsy­stemet. Planetsystemerne udgør tilsammen et mellemkosmos, det samme gør solsystemerne, ganske som tilfældet er med mælke­vejssystemerne eller galakserne indbyrdes. 

 

Som organisme betragtet, er verdensaltet altså grund­læggende præget af at være op­bygget af stadig mindre og mindre organis­mer, der gensidigt er inte­greret i og afhængige af hinanden. Fra de kolossale galaksehobe, som består af en mangfoldighed af enkeltgalakser (mælkeveje), der igen består af solsystemer, som atter består af sole og kloder, der for de sidstes ved­kommende igen består af levende organismer, der igen består af organsystemer og organer, som igen består af cellesystemer og celler, som atter består af molekyler, som består af atomer, der består af elementarpartikler. (Note 7)

 

Det rokker i øvrigt ikke ved princippet, at ikke alle planeter eller kloder rummer organisk, biologisk liv eller en såkaldt biosfære, men i de flest kendte tilfælde kun består af mi­neralsk materie. At sidstnævnte i henhold til Martinus' kosmi­ske analyser i virkeligheden indirekte også er udtryk for liv, er en anden sag, som senere vil fremgå af denne fremstilling.” (Citat slut)

 

Men lad os lige rekapitulere, hvordan det syvleddede livsenheds- og organismeprincip skematisk opstillet ser ud:

 

1.     Elementarpartikel-, atom- og molekyle-princippet

2.     Celleprincippet

3.     Organprincippet

4.     Organismeprincippet

5.     Planetsystemprincippet

6.     Solsystemprincippet

7.     Galaksesystemprincippet

 

Som nævnt er disse syv organismeprincipper uadskilleligt forbundne med livsenhedsprincippet. I øvrigt er det nok så vigtigt at notere sig, at i henhold til Martinus gentager det syv-leddede organismeprincip sig både opad og nedad i uendelighed. Forstået på den måde, at galaksesystemprincippet udgør elementarpartikelsystemet i en overliggende udviklingsspiral, lige som sidstnævnte system udgjorde galaksesystemet i en underliggende udviklingsspiral. 

 

Det er nok så interessant i hele sammenhængen, at livsenhedsprincippet og organismeprincipperne så at sige har rod i og styres af det universale Jeg-element, der defineres og er karakteriseret ved egenskaberne (attributterne) ikke-materielt, grænseløst, størrelsesblottet og absolut statisk tomheds-kontinuum. Det er mere præcist nævnte universale Jeg’s overbevidsthed i form af såkaldte skabeprincipper, der i henhold til Martinus er årsag til og danner basis for 8 hovedskabeprincipper og 7 variantprincipper. Skematisk opstillet ser disse således ud:

 

Martinus: De kosmiske skabeprincipper

Set i det perspektiv, der tegner sig inden for rammerne af Martinus’ kosmologi, er det levende væsens eksistens og evige liv behersket og styret af dets urbegær, der fungerer på basis af individets overbevidsthed, som grundlæggende er repræsenteret ved en række såkaldt kosmiske – eller ret beset guddommelige – principper for skabelse (manifestation) og livsoplevelse (sansning), nemlig 8 hovedskabeprincipper og 7 særligt vigtige variantprincipper.

 

Eftersom betegnelserne for disse ialt 15 skabeprincipper samlet eller hver for sig ofte er blevet og fortsat vil blive nævnt i forskellige sammenhænge her på siden, skal vi derfor af hensyn til læserens orientering foreløbig nævne skabeprincipperne i den rækkefølge og nummerorden, hvori de er opstillet indenfor Martinus’ kosmologi. For hovedskabeprincippernes vedkommende drejer det sig om følgende i alt 8 betegnelser:

 

1. Polprincippet eller det guddommelige skabeprincip

2. Livsenhedsprincippet

3. Kontrastprincippet

4. Perspektivprincippet

5. Bevægelsesprincippet

6. Talentkerneprincippet

7. Kredsløbs- og spiralkredsløbsprincippet

8. Verdensgenløsningsprincippet.

 

Skabeprincippernes varianter

De herefter følgende nævnte skabeprincipper udgør i realiteten ’kun’ varianter af hovedskabeprincipperne, og vil som sådan omtrent umiddelbart kunne sammenholdes med disse. De 7 variantprincipper er følgende:

 

1.      Tiltræknings- og frastødningsprincippet. Variant af hovedskabeprincip nr. 1: Polprincippet

2.      Stofenhedsprincippet. Variant af hovedskabeprincip nr. 2: Livsenhedsprincippet

3.      Sult- og mættelsesprincippet. Variant af hovedskabeprncip nr. 3: Kontrastprincippet

4.      Opbygnings- og nedbrydningsprincippet. Variant af hovedskabeprincip nr. 5: Bevægelsesprincippet

5.      Skæbne- eller karmaprincippet. Variant af hovedskabeprincip nr. 5: Bevægelsesprincippet, og hovedskabeprincip nr. 6: Talentkerneprincippet

6.      Reinkarnationsprincippet. Variant af hovedskabeprincip nr. 6: Talentkerneprincippet, og hovedskabeprincip nr. 7: Kredsløbs- og spiralkredsløbsprincippet

7.      Forældre- og beskyttelsesprincippet. Variant af hovedskabeprincip nr. 8: Verdensgenløsningsprincippet.

 

Skabeprincipperne og moderenergien

De ovenfor nævnte femten skabeprincipper eller universelle guddommelige lovmæssigheder for al sansning (livsoplevelse) og manifestation (skabelse), og for overhovedet al indvikling så vel som udvikling, kort sagt for tilværelsen i det hele taget, er tilsammen repræsenteret ved tilværelsens grundlæggende og overordnede, højpsykiske generalenergi: moderenergien. Det er i kraft af denne generalenergi, at Jeget er i stand til at udspalte, styre og regulere de seks kosmiske grundenergier eller grundformer for kvalitativ bevægelse.

 

Men det er ikke hensigten her, at komme mere specifikt ind på skabeprincippernes respektive karakter, funktion og betydning for individets sansning og manifestation. Vi må som hidindtil her lade os nøje med at omtale dem hver især eller sammen, efterhånden som vi støder på dem i relevant forbindelse med de forskellige emner, der har interesse og er nødvendige at vide noget om i sammenhængen. (Vedr. en nærmere redegørelse for skabeprincippernes karakter og virksomhed henvises læseren til artiklen 4.125. Ét-livs-hypotesen. En redegørelse. 1. Del og desuden til Martinus’ egne værker, herunder især LIVETS BOG 3, 12. kapitel: Livssubstanser, og til Per Bruus-Jensen: ”X” – en komplet indføring i Martinus’ kosmologi 1-4., med særlig henvisning til bind 2.)

 

Martinus om atomer og molekyler

I LIVETS BOG 3, stk. 1690.ff giver Martinus sit bud på, hvad der nærmere kan og skal forstås ved stoffets eller materiens mindstedele, atomerne. Her skal jeg tillade mig at citere specielt udvalgte uddrag af Martinus’ beskrivelser af nævnte emne, og vel at bemærke med moderne retskrivning.

 

I LIVETS BOG 3, stk.1690. berettes om den jordiske menneskeheds generelle udviklingssituation som det, Martinus betegner som en ”sovende tilstand” i forhold til, hvad der kosmisk set betegnes som en ”vågen tilstand”, mere præcist betegnet som ”kosmisk bevidsthed”, hvorimod den ”sovende tilstand” betegnes som ”kosmisk bevidstløshed”. Der er tale om en særlig livsoplevelsesepoke i menneskehedens bevidsthedsudvikling.

 

Så længe den ”sovende” eller ”kosmisk bevidstløse” tilstand varer, opfattes den fysiske tilværelse som ”livløs”, mere præcist forstået på den måde, at den fysiske materie, der jo som omtalt grundlæggende består af atomer, er en livløs og dermed også en bevidstløs verden, sådan som naturvidenskaben og atomfysikken på sit nuværende stadium jo stort set også opfatter materien og atomerne. Om denne situation fortæller Martinus i LIVETS BOG 3, stk. 1692. blandt andet følgende:

 

(Citat) ”Da materien her således ikke er sædet for vågne dagsbevidste Jeg’er, er livsfornemmelsen igennem denne materie meget latent. Der kan således igennem nævnte materie ikke føles smerte eller lidelse. I de dele af den vågne dagsbevidste organisme, hvor mineralmaterien har domæne, er den i sig selv #følelsesløs”. Vi kan derfor klippe i vore negle og hår uden at føle smerte, ligesom vore tænder er følelsesløse- den såkaldte ”tandpine” er ikke en pine i selve tanden, men en pine i den med tanden og tandmuskulaturen forbundne nervekombination. I selve tanden og for øvrigt i enhver form for mineralmaterie, eksisterer ikke nogen vågen dagsbevidst følelse. Men da følelsesløshed er det samme som bevidstløshed, er mineralmaterien således en slags ”bevidstløs” materie. Heraf udtrykket ”livløshed”. Den adskiller sig derved fra de øvrige materier: den ”vegetabilske” og den ”animalske”, der for længst er almenkendt somm udtryk for liv. Selv om den vegetabilske materie ikke i ret stort omfang kan soges at være udtryk for liv eller bevidsthed, kan den dog heller ikke anerkendes som ”bevidstløs”. Den er gennemsyret af så megen bevidsthed, at Jeg’et igennem den er i stand til at ”ane” behag og ubehag. Og med hensyn til den animalske materie, er Jeg’et jo i stand til at opleve smerte og lidelse såvel som velvære og livslyst som direkte vågen dagsbevidst realitet eller kendsgerning.  Hvad er det, der betinger denne stoffets fremtræden som udtryk for ”bevidsthed” og ”bevidstløshed”, som ”levende” og som ”livløst”? – Ja, ligger det ikke netop lige akkurat åbenbaret i selve odene? . Et stof, der er ”levende”, må jo være gennemsyret eller gennemtrængt af ”liv”, medens et stof, der er ”bevidstløst” eller ”livløst”, må være et stof, der ikke er gennemtrængt af ”bevidsthed” eller ”liv”. Da bevidsthed eller liv er det samme som tanker, vilje, viden og følelse, og dette igen er det samme som ”ånd”, vil en ”livløs” eller ”bevidstløs” materie være det samme som et stof. I hvilket der ikke er ”ånd”. For at en materie kan fremtræde som ”levende”, skal den altså være gennemtrængt af ”ånd”, hvilket som før nævnt vil sige: være gennemtrængt af tanker, vilje, viden og følelse. Men en materie, der således skal udgøre tanker, tanker, vilje, viden og følelse, kan ikke være en almindelig samling kemikalier eller stofmasse, ligesom den heller ikke kan bestå af en blot og bar samling kraftenehder eller energicentrer. Men når den ikke kan det, er der kun én mulighed, i kraft af hvilken ”levende” materie eksisterer, nemlig den, at den udgør en samling eller gruppe ”levende væsener”. (Citat slut)

 

Herefter springer vi videre til LIVETS BOG 3, stk. 1694., i hvilket tekststykke Martinus redegør for sin opfattelse af naturvidenskabens og specielt atomforskningens generelle  situation og opfattelse af livet og verden i nutiden:

 

(Citat) 1694. Og i den overtro, at man kan løse denne livets gåde i de ”døde materier”, altså i ”mineralmaterie”, jager man forbi ”de levende mikrovæsener” og borer sig med sin forskerevne dybt ned i den materie, hvor ”livet” slet ikke findes. At man herkun finder ”kraftenheder” eller energicentrer i det uendelige, giver jo intet andet facit end stadig nye og endnu mindre og for materiel forskerevne endnu mere utilgængelige ”døde” materiepartikler eller energicentrer. ”Livet” ser man her ikke noget til. Der, hvor dette ikke manifesterer sig som ”liv”, kan man naturligvis ikke se ”liv”. Her vil selvfølgelig kun en ”død” eller ”livløs” verden, en verden bestående af blot og bar ”bevægelse”, åbenbare sig for tilskueren. Og denne bliver da her ganske uungåeligt en tilbeder af ”døden” i stedet for af ”livet”. Således bliver mokroverdenen for ham hovedsagelig en ”død verden”, selv  om han her stadig ser ”bevægelse”, ”kraft” og ”energiudfoldelse”. Og på samme måde ser han over sit hoved og omkring sig og under sig ligeledes kun et ”livsøst” makrokosmos. Når han ikk forstår makrokosmos, kan han heller ikke se, at dette kun er et højere tilværelsesplan i forhold til mellemkosmos, ligesom mellemkosmos er et højere tilværelsesplan i forhold til mikrokosmos. Æigeledes vil det være uforståeligt for et sådant væsen, a et makrokosmos må bestå af organismer for jeg’er, ligesåvel som mellemkosmos består af organismer for jeg’er eller ”levende væsener”, og at han (forskeren) selv er et ”makrovæsen” for de mikrovæsener, der lever i hans organisme, ligesom han selv er stedet for et makrovæsen, hvis organisme består af hans egen verden, medvæsener, jord og himmel. Under de omstændigheder er det ikke så mærkeligt, at livsgådens løsning ikke kan findes ved blot at søge i den ”livløse” eller ”bevidstløse” materie. Livsgådens løsning er og kan kun være ”liv” eller ”Bevidsthed”. Og man må derfor søge efter den i de foreteelser, hvor ”liv” eller ”bevidsthed” i særlig grad er til stede eller tilkendegiver sig. Og det bliveraktså ikke i de ”døde”, men i de ”levende” materier, at vi må søge denne tilkendegivelse.” (Citat slut).

 

Uden at det dog gør nogen væsntlig forskel, bør vi her erindrer os, at LIVETS BOG 3 er skrevet og udgivet omkring 1939-40, og at Martinus derfor næppe har kendt til atomforskningens senere historie, med blandt andet fundet af Higgs Bozon, det såkaldte ”Gud-partiklet”. Se evt. herom i artiklen 2.21. Alts oprindelse – et essay om at forstå verden. Vi vil herefter bevæge os frem til LIVETS BOG 3, stk. 1698., hvorfra det for vores formål vil være passende og tilstrækkeligt at citere følgende uddrag:

 

(Citat) ”[…] Når vi nu forstår, at enhederne i det animalske stof i vor egen orgnisme er ”levende væsener”, og det samme delvis er tilfældet i det vegetabilske stof i vor egen sfære, er det ikke vanskeligt ar forstå, hvorfor disse to stoffer er blevet betegnet som ”levende”, medens det mineralske stof, hvis enheder ikke er ”levende væsener”, er betegnet som ”livløst”. Ved ”levende stof” vil altså her være at forstå ”stof”, hvis enheder består af ”levende, vågne, dagsbevidste væsener eller ”kraftenheder”. Herfra stammer som før nævnt blandt andet begreberne: Atomer, elektroner etc. At det animalske stof som modsætning til det mineralske, registrerer behag og ubehag, smerte og velvære, er ikke så mærkeligt, eftersom det er levende væseners mentale og fysiske reaktioner af oplevelserne på deres eget tilværelsesplan, der igennem nervekombinationen kan ledes videre til makrojeg’ets kundskab, ånd eller mentalitet. Disse reaktioner kan dog ikke af makrojeg’et opfattes som en intelligensmæssig udredning af det enkelte mikrovæsens oplevelse, men derimod som denne oplevelses sammensmeltning med tusinder, ja, millioner af andre medvæseners oplevelser. Først i denne mangfoldighed bliver de til en strøm af en sådan styrke, at den kan registreres af vore nerver og sanser som velvære eller smerte, alt eftersom de små væseners almenbefindende er velvære eller smerte. At mineralmaterien ikke kan sende nogen mental reaktion igennem nervekombinationen til makrojeg’ets kundskab bliver også selvfølgeligt, eftersom stoffet her ikke består af dagsbevidste levende væsener og følgelig ikke kan registrere velvære eller smerte eller udtrykke nogen som helst form for mantalitet. Heraf grunden til mineralstoffets ”bevidstløshed” eller ”livløshed”. (Citat slut)

 

Belært om, at det ikke vil være i den døde eller livløse materie, at vi først og fremmest skal søge efter livsgådens løsning, men derimod i den levende materie, vil vi her fortsætte denne artikel med en beskrivelse af den højeste instans i det fænomen, Martinus betegner som ”det treenige princip”. Dette består som formentlig bekendt af instanserne Jeget, bevidstheden og organismen, også betegnet som henholdsvis X 1, X 2 og X 3. Betegnelsen X står for ubekendt, forstået på den måde, at disse X’er dybest set ikke lader sig udforske, idet de grundlæggende er identiske med evigheden. Dette vil fremgå nærmere af den følgende tekst.

 

Den første og i sig selv årsagsløse årsag 

Den første årsagsløse årsag udgør desuden et ¨Noget’, hvoraf, hvori og hvorved alt og alle eksisterer, og dermed udgør den i sig selv den evige og uendelige ’ursubstans’, som ligger til grund for forekomsten af fænomenerne rum og tid. Det betyder, at ’ursubstansen’ i en vis forstand eksisterer som umanifesteret grundform ’forud for’ sin manifestation i form af verden og livet. Det er imidlertid vigtigt at forstå, at der med verden og livet ikke er tale om noget, der opstår og fungerer udenfor ursubstansen, men tværtimod sådan, at verden og livet eksisterer indenfor eller i selve den evige og uendelige ursubstans. Sidstnævnte bør dog ikke opfattes som en slags ’beholder’, der indeholder eller rummer alt, hvad der er til. Det, der er og bliver til, er derimod helt og holdent gjort af samme ’stof’, som ursubstansen, og er derfor i bund og grund identisk med denne. Men, og det er pointet her, hvad denne ursubstans i virkeligheden er, vil det være umuligt for den menneskelige forstand at udforste og fatte. 

 

På principielt samme måde kan man ræsonnere sig frem til, at Jeget må være evigt og uendeligt i sit væsen og sin egennatur. Det er nemlig en uimodsigelig kendsgerning, at Jeget til enhver tid vil være ’forud’ for enhver form for sansning, oplevelse og manifestation. Denne kendsgerning kan faktisk efterprøves eksperimentelt gennem analytisk meditation, hvorunder man søger at finde frem til, hvad Jeget er for en instans i individet. Herunder opdager man, at såvel kroppen som sindet med følelser og tankefunktion ’reduceres’ til Jegets ’undergivne’ redskaber. Men ligegyldigt, hvor dybt man borer i forsøget på at ’lokalisere’ og identificere den instans, vi almindeligvis betegner som Jeget, så vil dette hele tiden forblive ’skjult’ i ’baggrunden’. Hvorfor? – Jo, ganske enkelt, fordi det er denne instans, der foretager undersøgelsen! Under sin meditation bør man derfor erindre sig de vise ord fra Brihadaranyaka-Upanishad, som siger, at det som ser, kan ikke ses, det, som hører, kan ikke høres, det som tænker kan ikke tænkes, det som føler kan ikke føles, eller kort og godt: det, som oplever kan ikke selv opleves direkte, men kun indirekte og intuitivt, nemlig som lige præcis den instans i det levende væsen eller individet, der oplever, tænker, føler og handler. Vedr. analyse af, hvad Jeget er, se f.eks. Den indre virkelighed – om en metode til mental indadskuen

           

At noget er evigt kan også defineres som noget, der har eksisteret altid og som altid vil eksistere. Med ordet ’altid’ har vi fået bragt tidsbegrebet ind i sammenhængen. Men tid er jo normalt karakteriseret ved begreberne ’begyndelse’, ’varighed’ og ’ophør’, altså lige præcis det modsatte af, hvad der kan og skal forstås ved begrebet ’evighed’ eller ’evig varighed’. Men i modsætning til evighed er tid noget, der er ’opstået’, ’frembragt’ eller – i religiøst sprogbrug -  ’skabt’ og som hele tiden eller altid opstår, frembringes eller skabes. Nemlig i og med de gentagne begreber ’begyndelse’, ’varighed’ og ’afslutning’, og grundlæggende med, at noget i det hele taget eksisterer.

 

Af det netop anførte ser vi, at der i hvert fald findes to former, arter eller aspekter af begrebet evighed, nemlig et ikke-tidsdimentionelt og et tidsdimensionelt aspekt. Det nærmeste man måske kan komme på en karakteristik af det ikke-tidsdimensionelle aspekt af evighedsbegrebet vil formentlig være at sige, at noget er karakteriseret ved egenskaberne (attributterne) ikke-materielt, grænseløst, størrelsesblottet og absolut statisk tomheds-kontinuum. I modsætning hertil vil det forhold, at noget er tids-dimensionelt forenklet sagt sige, at noget har udstrækning i tid, altså at noget har en dimension og udfylder eller markerer et ’tidsrum’, det være sig stort eller lille, som f.eks. millioner af år, tusinder af år, hundreder af år, et år, en måned, en uge, et døgn, en time, et sekund eller et milisekund.

 

Det med evighedens karakteristik som ikke-materielt, grænseløst, størrelsesblottet og absolut statisk tomheds-kontinuum, kan det være vanskeligt for tanken at forestille sig. Tanken fungerer jo i bedste fald kinematografisk, hvilket vil sige analytisk og dermed brudstykkevist eller diskursivt, gennem logisk slutning fra led til led. Samtidig deler tænkningen virkeligheden op i modsætninger, og sætter tese kontra antitese, og er dermed såkaldt dualistisk i sin funktionsmåde. Det vil sige, at tanken opfatter modsætninger som indbyrdes absolut uforenelige. Dette er ikke tilfældet for helhedstænkningen eller den komplementære tænkning, som i erkendelse og forståelse af sammenhængen sætter tese kontra antitese, men som samtidig indfører begrebet syntese. Herved skal forstås, at modsætningerne godt nok er indbyrdes uforenelige, men at de gensidigt forudsætter og betinger hinanden, og således at de først tilsammen udsiger den viden eller opfattelse, det er muligt at opnå om fænomenerne.

 

Men der findes endnu en erkendelsesmetode, og det er den intuitive, hvor begrebet intuition skal forstås som umiddelbar anskuen uden forudgående logisk tænkning eller videnskabelig erfaring. Intuition kan have form af en pludselig opstået umiddelbar forståelse af en helhed og sammenhæng, som muligvis giver en dybere og rigtigere indsigt i tingenes væsen, f.eks. i form af den såkaldte aha-oplevelse, hvorunder der går et lys op for én. Heldigvis har vi mennesker i nogen grad intuitionen at støtte os til, når vi vil opleve og forstå verden og os selv, for med denne er det muligt at fornemme, hvad det er der menes med f.eks. evighedens attributter (egenskaber).

 

Læsere, som ønsker at vide lidt mere om fænomenet intuition, vel at bemærke i Martinus’ forstand af begrebet, kan det anbefales især at læse følgende to artikler:

 

H1-05. Intuition og personlighed – om forholdet mellem personlighed og intuition
H1-30. Jegets evige energikilder.  - om de kosmiske grundenergier.

 

Af hensyn til den læser, der gerne vil vide noget om indholdet og konsekvenserne af ét-livs-hypotesen, og ikke mindst om de to ’adskilte’, men samvirkende energisystemer: den fysiske krop og bevidstheden, skal her bringes et uddrag fra artiklen 4.91. Øje, hjerne og bevidsthed - nogle kritiske betragtninger, dog med den tilføjelse, at artiklen her er korrigeret i overensstemmelse med ét-livs-hypotesens krav og indhold:

 

(Citat)

Et stort paradoks: Hjerneforskningens dilemma

Hjerneforskningens reduktionisme fortsætter stadig og stort set uanfægtet med at promovere opfattelsen af forholdet mellem hjerne og bevidsthed, subsidiært mellem legeme og sjæl. Denne promovering sker ikke mindst via medierne, herunder de elektroniske medier. Senest har man her i Danmark i DR TV2 søndag den 22. april 2012 kunnet se et genudsendt to-delt program om det nævnte emne. Heri fremførte en hjerneforsker sin paradoksale og skråsikre opfattelse af, at fænomener som f.eks. nærdødsoplevelser og ud-af-kroppen-oplevelser blot skyldtes kemiske påvirkninger, bl.a. i form af dopamin, i bestemte hjernecentre.

 

Såkaldt para-normale oplevelser kan også fremkaldes ad anden kemisk vej, nemlig ved indtagelse eller indgivelse af spiritus eller narkotiske stoffer af forskellig slags, som f.eks. kokain, heroin, ecstasy, hash, m.fl. Disse stoffer doper hjernen og giver i bedste fald nogle euforiske og ekstatiske oplevelser og i værste fald fremkalder de angst, frygt eller aggressioner og forvrænger generelt hjernens formidling af virkeligheden.

 

Paradokset består hovedsagelig i, at man i henhold de nævnte hjerneforskeres foreløbige forskningsresultater og udsagn må konstatere, at hjernen, som de identificerer med bevidstheden, personligheden og jeget, åbenbart siger til sig selv, at eksempelvis såkaldte nærdødsoplevelser og ud-af-kroppen-oplevelser bare er nogle bevidsthedsforestillinger om nogle illusoriske ledsagefænomener til de reale kemisk-elektriske processer, som hjernen på grund af sin uvidenhed, det vil formentlig sige mangel på synapser, fortolker og oplever, som om der er tale om oplevelser af objektive og virkelige forhold. Denne opfattelse har hjerneforskerne med al sandsynlighed ret i.

 

Som supplement til ovenstående kan det anbefales at læse artiklen 4.145. Det overnaturlige - Virkelighed eller overtro?

 

Men derimod synes det fortsat ikke et øjeblik at undre de samme hjerneforskere, at de kemisk-elektriske processer i hjernen giver anledning til bevidsthedsforestillinger, som vel at bemærke på ingen måde direkte ville kunne udledes af de kemisk-elektriske processer i sig selv. Neurovidenskaben i almindelighed og hjerneforskerne i særdeleshed ser stadig ingen grund til at antage og betragte bevidstheden eller psyken som et selvstændigt fænomen eller energisystem. Man føler sig angiveligt overbevist om at vide, at hjernen repræsenterer bevidsthed og psyke, for andet har man i hvert fald indtil videre ikke kunnet finde via sine strengt videnskabelige undersøgelser og eksperimenter.

 

Men her kunne man måske have lov til at indvende, at neuropsykologerne og hjerneforskerne ikke har kunnet eller kan se skoven for bare træer. Eller sagt mere konkret: Man kan ikke se psyken eller subjektet, fordi det er denne eller dette, der via hjernen foretager undersøgelserne og eksperimenterne. Man kan heller ikke se disse vigtige og nødvendige instanser, selvom de sproglige udsagn: ”min hjerne” eller ”jeg har en hjerne” implicit antyder, at der må være tale om et ’ejendomsforhold’, altså om et jeg, der har eller ejer en hjerne, som er en overordnet instans i den fysiske organisme, som ligeledes tilhører jeget.

 

Neuropsykologerne og hjerneforskerne fokuserer og udadretter med andre ord – men vel at mærke af gode historiske og traditionelle grunde - ensidigt deres egen bevidsthed eller psyke på de fysisk-kemisk-elektriske processer, der foregår i hjernen hos forsøgspersonerne, og tolker og identificerer disse processer som årsager i stedet for som ledsagende virkninger. Når de gør det, skyldes det så vidt jeg kan se, at de apriori går ud fra, at der ikke eksisterer andet eller mere, end den fysiske materie, mere specifikt de fysiske sanser og de fysiske naturlove. Åndsevnerne instinkt, følelse, intelligens, intuition og hukommelse betragtes ikke som sanser, men ses blot som produkter af og ledsagefænomener til hjernens fysiologiske processer. Men dette er og forbliver en apriori antagelse, som viser sig ikke at kunne stå for en fordomsfri nærmere erkendelsesteoretisk prøvelse. Sagen er i virkeligheden den, at bevidsthedens eller psykens problem kun kan løses ad den introspektive erkendelses vej. Og det uanset om man er videnskabelig forsker eller læg iagttager.

 

Det, neuropsykologer og hjerneforskere blandt andet mangler at erkende og forstå, er, at den helt igennem afgjort fantastiske fysiske hjerne ’kun’ er et nødvendigt interaktivt mellemled mellem den fysiske omverden og bevidstheden eller psyken. Desuden at sidstnævnte kan opfattes og defineres som et energisystem, der kun delvis er afhængigt af den fysiske krop og hjerne, men som er så relativt energisvagt på grund af karakteren eller substansen af de åndelige eller psykiske energier, at det ikke kan kommunikere eller interagere direkte med den fysiske omverden eller de fysiske energier. Derfor er den fysiske hjerne og centralnervesystemet det redskab eller instrument, der gør en sådan kommunikation og interaktion mulig.

 

Den nævnte kommunikation og interaktion mellem psyken og den fysiske krop, subsidiært hjernen, er kvalificeret påvist og grundigt gennemanalyseret af den danske tænker og intuitionsbegavelse Martinus, fulgt op af hans elev Per Bruus-Jensen i dennes værker, som netop søger at bygge bro mellem naturvidenskab og åndsvidenskab, sådan som læsere af min hjemmeside vil vide. Men her skal i øvrigt efterfølgende argumenteres nærmere for gyldigheden af Martinus’ såkaldt kosmiske analyser blandt andet vedrørende krop og psyke, som det for resten også allerede er blevet gjort i form af en lang række artikler her på hjemmesiden, som jeg derfor må henvise til.

 

Men foreløbig må vi semi-spiritualister altså affinde os med, at neuropsykologien og hjerneforskningen ikke har fundet nogen grund til at inddrage opfattelsen af psyken som et selvstændigt energisystem i sine grundige videnskabelige undersøgelser og eksperimenter, og det til trods for, at en anerkendt dybdepsykolog som C.G. Jung har påvist psyken som et sådant selvstændigt energisystem. Vi må trøste os med, at den etablerede og kanoniserede videnskabs opfattelse af og konsensus om den fysiske materies og den naturvidenskabelige metodes overordnede værdi og betydning, er foreløbig, og at den på et tidspunkt ude i fremtiden vil blive erstattet af et paradigmeskift med et større helhedssyn.” (Citat slut)

 

Epilog

Hermed er forsøget på en beskrivelse af at erkende og forstå, hvilken betydning fænomener som elementarpartikler, atomer og molekyler har for vores kendskab til og forståelse af primære begreber som liv og bevidsthed, i det mindste foreløbig afsluttet. Det skal gerne indrømmes, at det ikke har været let at researche omkring emnet og heller ikke at skrive artiklen, nok især fordi jeg ikke selv er hverken akademiker eller matematiker og ejheller professionel filosof. Men emnet har gennem efterhånden mange år spøgt i underbevidstheden og derfra lejlighedsvis prikket til min nysgerrighed og samvittighed, med forventning og krav om, at få gjort alvor af at gennemtænke emnet og få nedskrevet mine tanker om det.

 

I og under arbejdet med og på denne artikel, har jeg følt det nødvendigt, at konsultere og citere fra andre og mere sagkyndige folk end mig selv, og herunder har jeg ikke mindst set mig nødsaget til også at bringe mere eller mindre relevante citater fra Martinus’ fremragende beskrivelser af de berørte emner. Nogle læsere vil formentlig kunne undre sig over, at jeg i så stort omfang som tilfældet er, fortsat henholder mig til væsentlige dele af Martinus’ kosmiske analyser og livsfacitter, især i betragtning af, at jeg jo efterhånden for længst har distanceret mig fra nogle af de overordnede og vitale emner som udødelighed, reinkarnation og skæbnens lovbundne retfærdighed. Men dette har ikke været ensbetydende med, at jeg også har forkastet alt ved hans inspirerende, forunderlige og eventyrlige, ja, vel nærmest geniale verdensbillede. Snarere tværtimod. Se evt. nærmere herom i artiklen 4.129. Et livs status - revision af en personlig opgørelse. Eventuelt suppleret med artiklen  4.131. Livets eget eventyr - set i ét-livs-hypotesens perspektiv

 

© februar 2018. Harry Rasmussen.

 

_______________________________

 

 

Ord- og emneliste:

Listen omfatter kun de ord og emner, der primært vedrører atomare begreber og fænomener:

 

Atom: af græsk atomos = udelelig. Mindste del af et grundstof som kan indgå i et molekyle. Består af isotoper som også er grundstoffer.

 

Atomkerne: den positivt ladede inderste del af et atom, består af protoner og neutroner.

 

Big Bang: Big bang teorien er den mest accepterede teori for, hvordan universet har udviklet sig, siden det blev dannet. Teorien fortæller ikke noget om, hvordan og hvorfor universet blev til, men kun om hvad der er sket efter Big Bang. Søg på nettet for uddybende forklaring.

 

Celle: mindste form-enhed i levende organismer.

 

DNA: en forkortelse af desoxyribonukleinsyre, kernesyre, der opbygger generne, hvortil arveanlæggene er knyttet.

 

Elektricitet: en af de vigtigste arter af energi.

 

Elektron: negativt ladet partikel der kredser om en positiv atomkerne.

 

Elementarpartikler: stoffets eller materiens mindste dele, som ikke kan deles yderligere: elektroner, positroner, mesoner, protoner, neutroner.

 

Energetik:  læren om energiformerne og herunder også læren om energien som grundlag for alle naturvidenskabelige fænomener.

 

Energi: arbejdsevne eller virkeevne.

 

Gen: et af de elementer i cellerne, hvortil arveanlæggene er knyttet, også betegnet som en arveenhed.

 

Higgs Boson: Higgs-partikel eller Higgs-Boson – for morskabs skyld kaldet ”Gud-partiklet” - er en elementarpartikel, der blev forudsagt af Peter Higgs, fra hvem partiklen har navn. Partiklen er en boson og skal være ansvarlig for Higgs-feltet, som er et felt, der strækker sig igennem hele Universet og giver andre partikler masse. Søg på nettet for nærmere  forklaring.

 

Komplementaritet: det forhold, at to sider af en sag, foruden at komplettere hinanden, også gensidigt udelukker hinanden. De to modsatrettede sider er begge nødvendige og lige sande.

 

Komplementaritetsteori: en lære, der under fortolkningen af den moderne atomfysiks resultater, anlægger den betragtning, at der på visse områder må regnes med synspunkter, som gensidigt supplerer og udelukker hinanden.

 

Kromosom: cellekernetråd, opstået ved opdeling af cellens kernesubstans og bærer af arveanlæggene.

 

Kvante: den mindste tænkelige mængde, hvori elektromagnetisk stråleenergi kan omsættes til stof.

 

Kvantekemi: en del af den teoretiske kemi, der udforsker molekylernes kemiske forbindelser, struktur og reaktionsmuligheder ved beregning ved hjælp af datamaskiner.

 

Kvanteteorien: almen fysisk teori for atomare partiklers opførsel. Kvanteteorien opfatter strålenergien  som bestående af  endelige størrelser, kvanter, og behandler vekselvirkningen mellem disse og materie.

 

Materie: af latin materia = stof, tilværelsens grundelement. Begrebet materialisme er en filosofisk hovedretning, der opfatter verdenens objektive eksistens som grundlaget for al erkendelse, modsat spiritualismen, en filosofisk hovedretning, der modsat opfatter tilværelsen som ærende udelukkende af åndelig eller spirituel art og det stoflige, materien, som kun en ytringsform af det åndelige.

 

Meson: atomar partikel, der er tungere end en elektron, men lettere end en proton.

 

Molekyle: af  nylatin molecula, mindste del  hvoraf et stof består og som kan eksistere i fri tilstand med bevarelse af alle stoffets karakteristiske egenskaber. Et molekyle består af to eller glere atomer.

 

Neutron: elektrisk neutral partikel, der sammen med protonen udgør atomkernen.

 

Positron: elektrisk ladet med positiv elektricitet.

 

Proton: brintatomkerne med positiv elektrisk ladning.

 

© februar 2018. Harry Rasmussen.

 

******************