En menneskehed på afveje?

Eller måske på farlige vildveje!

 

 

Indledning

Man bliver uundgåeligt noget skeptisk, når man betænker, hvordan menneskeheden har teet sig siden dens opståen, i form af dispositioner og handlinger, der må karakteriseres som hensynsløse overfor hinanden og overfor den natur, som er og alle dage har været dens basale eksistensgrundlag. Man kan derfor med rette tale om, at jordkloden nu har været inficeret af livets bacille eller virus, dog især med mennesket indenfor de seneste 500.000 år, til gengæld som den foreløbig og formentlig mest smitsomme virus. Den stort set hensyns- og ansvarsløse og hovmodige menneskehed er i nutiden godt i gang med at undergrave sin egen eksistens. For at perspektivere, hvad det egentlig er der foregår, er der derfor ret gode grunde til at forsøge sig med så vidt muligt objektive overvejelser over både fortiden, nutiden og fremtiden.

 

Ved at kaste et blik udover klodens samlede menneskehed, må man konstatere, at der er tale om en højst broget forsamling af mennesker af alle mulige kategorier og afskygninger. Lige fra de små almindelige mennesker, som lever deres liv og hverdag som de bedst kan, til magtmenneskene med diktatorerne i spidsen og til det på  både det nationale og det internationale plan omfattende antal af kriminelle af alle mulige arter og afarter: tyve, røvere, mordere, bedragere etc. etc. Mere eller mindre helhjertede forsøg gennem tiderne - ikke mindst i nyere tid - på at ’genopdrage’ de kriminelle, er stort set mislykkedes. Faktisk ser det ud til, at de nævnte kategorier af kriminelle er steget betragteligt i nutiden. 

 

Indtil videre har menneskeheden i hvert fald lige siden 1700-tallet særlig været repræsenteret ved kapitalisme, liberalisme og imperialisme og den deraf følgende både rigdom og fattigdom, samt af den ulige fordeling af goderne mellem rige vestlige lande og fattige ulande. Godt og vel første halvdel af 1900-tallets forsøg på at realisere drømmen om afskaffelse af privatkapitalisme til fordel for social og økonomisk retfærdighed og ligestilling, druknede i autoritær diktatorisk nazisme, socialisme og kommunisme og selvtilstrækkelig borgerlig konservatisme. I stedet nødsagedes man til at affinde sig med usikre og svage demokratiske systemer med folkevalgte og i en del tilfælde mere eller mindre egoistiske og korrupte politikere. Men officielt hyldede man idealistiske forestillinger om en bedre, ja, nærmest ideal verdensorden med vægten lagt på menneskerettigheder af enhver slags, og – ikke mindst – med det hovedformål, at afskaffe enhver form for krig og ufred. Til det formål oprettede man efter Første Verdenskrig i 1919 Folkeforbundet og efter Anden Verdenskrig i 1945 Verdens Forenede Nationer, forkortet FN.

 

Desværre må man konstatere, at i virkelighedens verden har der aldrig været så mange krige og så mange oprør og ufred, som efter Anden Verdenskrig og indtil nu i 2018. 

 

Her kan det anbefales læseren at læse artiklen  4.136. Idealismens bedrag i religion, filosofi og politik - nogle betragtninger.

 

Klimaforandringer og science fiction

En del kloge og velmenende mennesker af begge køn taler for tiden blandt andet meget om menneskeskabte klimaforandringer og stigende overbefolkning, hvorfor nogle drager den slutning, at man f.eks. vil kunne forhindre klimaforandringerne ved helst at undgå fossile brændstoffer som olie og kul og i hvert fald spare på energiforbruget. Manglen på fødevarer vil efter nogle af de bedrevidendes mening kunne afhjælpes gennem produktion og udnyttelse af insekter som fødekilde. Andre kloge hoveder mener og foreslår, tilsyneladende i fuldt alvor, at menneskeheden for at overleve på sigt, vil kunne og burde kolonisere andre planeter i mælkevejen og solsystemet, herunder eventuelt bosætte sig  på planeten Mars! Ja, der er i henhold til medierne faktisk allerede nogle eventyrere, der er i gang med at planlægge og forberede en langtursrejse udenom månen og videre ud i himmelrummet. For uindviede og skeptiske folk, som f.eks. mig, lyder det som det rene science fiction.  Men må nok konstatere, at rumrejser teknisk set er en gennemførlig mulighed for mennesker og stater, der har økonomiske resourcer til at finansiere sådanne projekter. Dog vil jeg mene og tro, at kolonisering af en anden eller andre planeter med en natur i noget nær lighed med jordens, nok må anses for at være utopi og dermed heller ikke nogen brugbar løsning på jordens overbefolkningsproblem.

 

Bevidsthedens gåde

En anden mærkværdig tendens i nutiden er den opfattelse, særligt fremført af teknokrater, at man vil kunne konstruere menneskelignende robotter, der er i stand til at udføre mange af de daglige funktioner og opgaver, som rigtige biologiske mennesker uden videre foretager sig og varetager. Og selvom nogle forskere er nået imponerende langt med sådanne forsøg, så overser de så vidt jeg kan se, at de ikke vil kunne skabe naturlig menneskelig bevidsthed og personlighed, men kun kan imitere og simulere disse psykologiske faktorer. En absolut utrolig teknik, som dog kun er og forbliver en mekanisk og elektronisk teknik – og utopi.

 

Læseren kan her anbefales at læse artiklen 4.34. Bevidsthed og hjerneforskning - nogle tillægsbetragtninger.

 

Den videnskabelige reduktionisme er efter min personlige opfattelse foreløbig kulmineret med en eller flere hjerneforskere, som ganske forståeligt undrer sig over det faktum, at de nerveimpulser i form af neuroner, der fra øjets retina forplanter sig til synscentret i baghjernen, hvorfra impulserne simultant forplanter sig videre til forskellige relevante centrer i hjernen, giver anledning til de synsindtryk, vi kender i form af synsopfattelsen af omverdenen. Hvad der derimod ikke er forståeligt er, at de samme forskere i henhold til et seriøst TV-program om emnet, har etableret og anskaffet sig en mængde omkostningskrævende elektroniske apparaturer, hvormed de er i gang med via forsøg – med en musehjerne (!?) – at ville prøve at finde ud af at løse det unægtelig højst interessante problem. Forsøg med dyr, herunder bl.a. vivisektion, har videnskaben jo benyttet sig af i efterhånden mangfoldige år, uden at det tilsyneladende har vakt forskernes etiske samvittighed. Kølige overvejelser og forsøgsvis objektiv forstand har altid været i højsædet i videnskabelige kredse.

 

De nævnte forsøg på at løse bevidsthedens gåde ad den nævnte fysiske og teknologiske vej, tvivler jeg dog meget stærkt på vil lykkes. De nævnte forsøg, som er i tråd med videnskabens sædvanlige reduktionistiske tro på, at bevidsthed og psyke er et spørgsmål om fysiologi, er - så vidt jeg kan se – umulige omveje til at løse et problem, som primært er af psykologisk art og karakter. Som påpeget i flere af mine seneste artikler, kan man tale om to adskilte, men indbyrdes samarbejdende  energisystemer eller energifelter, nemlig dels den fysiske organisme eller krop, og dels det psykiske energifelt i form af bevidstheden, mere præcist i form af oplevelsen af omverdenen, herunder også af individets egen fysiske organisme. Men vigtigst at gøre sig klart er, at selve oplevelsen ikke er fysisk, men derimod åndelig eller psykisk, i principiel lighed med hvad tilfældet er med vore drømme.

 

Læseren kan her anbefales f. eks. at læse følgende artikler: 4.91. Øje, hjerne og bevidsthed - nogle kritiske betragtninger, og 4.130Personlighedsbegrebet - set i ét-livs-hypotesens perspektiv.

 

I det hele taget må man i højeste grad undre sig over menneskehedens mangfoldige, avancerede og imponerende intelligensskabte eller måske snarere snusfornuftige videnskabelige og teknologiske præstationer, men nok så forundringsværdigt er samme menneskeheds kulturelle udskejelser. For samtidig med de mere eller mindre nyttige videnskabelige opdagelser og praktiske teknologiske opfindelser, befinder menneskeheden sig følelses- og trosmæssigt generelt set på et fortidigt religiøst-kulturelt stadium, lidt i retning af, hvad situationen var på troens område i middelalderen. Den form for ortodoks og dogmatisk tro, kan der forunderligt nok her nævnes et nyere aktuelt eksempel på. 

 

Af jord er du kommet …

Eksemplet drejer sig om H.K.H. Prins Henriks død, bisættelse og begravelse. Den farverige og kontroversielle franskfødte kongelige gemal døde 83 år gammel den 13. februar 2018 på Fredensborg Slot som følge af sygdom. Bisættelsen fandt sted tirsdag den 20. samme måned og år i Christiansborg Slotskirke i det centrale København. Det blev lidt af et dybt rørende tilløbsstykke, idet tilstrømningen af publikum, der i dagene forud for selve bisættelsen gerne ville defilere forbi prinsens lit de parade i kirken,  var uforudset stor og overvældende. Få havde vistnok forestillet sig, at prinsen var så populær som situationen viste. Men æres- og hædersbevisningen var velfortjent for det sympatiske og multi-kunstnerisk anlagte menneske, prins Henrik.

 

Begivenhederne omkring prinsens sygdom, død og især bisættelse, blev ikke mindst tæt fulgt af TV-kanalerne DR1 og TV2. Under overværelse af en tydeligt bevæget kongelig familie med nu enkedronning Margrethe i spidsen, og et særligt indbudt hold af officielle gæster med statminister Løkke Rasmussen og Folketingets forkvinde, Pia Kjærsgaard, foretog fhv. hofkonfessionarius, biskop Erik Norman Svendsen, bisættelsen og herunder jordpåkastelsen. Denne ledsages jo af ordene ”Af jord er du kommet! Til jord skal du blive! Og af jord skal du igen opstå!”. Opstå til det evige liv, forstås. Bønnen Fadervor blev naturligvis også fremsagt, lige som diverse smukke salmer blev afsunget, blandt andet B. S. Ingemanns ”I Østen stiger solen op” og H. A. Brorsons  ”Op, al den ting, som Gud har gjort” (i øvrigt to af mine yndlingssalmer).

 

Men mit ærinde er her, at med al respekt for de religiøst troende, vil jeg tillade mig at fremføre som mit eget synspunkt, i øvrigt i medfør af min overbevisning om sandheden i ét-livs-hypotesen, at af ordene i forbindelse med jordpåkastelsen gælder kun ”Af jord er du kommet! Til jord skal du blive!”. Det med opstandelsen til det evige liv er, ja, undskyld mig, kun trøstens ord til uskyldigt naive følelsesmæssigt troende kristne. En sådan trøst er der – på trods af indflydelsen fra materialistisk og ateistisk videnskab lige siden renæssancen - åbenbart stadigvæk behov for her i 2000-årene, hvorfor man må skønne, at ritualerne fortsat giver mening. Men som ikke-troende må man beklageligvis fastholde, at der af gode grunde ikke findes en opstandelse og slet ikke til det evige liv, for det første, fordi mennesker ikke har en udødelig sjæl, men kun et dødeligt legeme og en ligeså dødelig psyke, og for det andet, hvis der forekommer et evigt liv, som troens tilhængere angiveligt mener, eller håber, må det for at begrebet evig og evighed skal give nogen mening, forholde sig sådan, at det evige liv eller den evige tilstand jo også må have været der, både før individets fysiske fødsel og sidenhen efter dødens indtræden.

 

Det kan i ovenstående forbindelse anbefales læseren at læse eller genlæse de her nævnte to artikler 4.145. Det overnaturlige - Virkelighed eller overtro? Og 4.147. Myte og virkelighed. Eller sandhed contra usandhed?

 

Vigtigt!  Endnu engang vil jeg tillade mig at minde mine læsere om et par centrale emner med relation til ét-livs-hypotesen: Nemlig for det første den situation, hvor mange af os i det daglige liv lever en ”puppe-tilværelse”. Og for det andet, hvordan verden tager sig ud, når man betragter denne ud fra et lidt højere virkeligheds-perspektiv. Hvad angår førstnævnte, vil jeg citere følgende afsnit fra artiklen 4.132. Livet som en ''puppe”-tilværelse:

 

(Citat) Det forekommer stort set at forholde sig  sådan, at de allerfleste mennesker lever deres relativt korte liv eller tilværelse i en ”forpuppet” tilstand, lukket inde i en mere eller mindre begrænset og snæver verden af behov, ønsker, vaner, sociale og kulturelle traditioner. En situation, man lidt negativt også kunne betegne som ”hverdagens trummerum”. Men det hænder lejlighedsvis, at der opstår en større eller mindre ”sprække” i ”puppen”, så at den, der befinder sig indeni ”puppen”, pludselig får et ”kig' ind i” eller et ”glimt af” den tydeligvis større verden udenfor ”puppen”. Et kig eller et glimt, som i nogle tilfælde kan medføre, at der opstår en længsel efter at få mere at se af den nævnte verden, men som i andre tilfælde kan medføre det modsatte, nemlig at individet inde i ”puppen”, vender ryggen til og afviser at ville have noget at gøre med den alt for store, uoverskuelige og ubegribelige verden udenfor ”puppen”.

 

Det sker da også ikke så sjældent, ja, vel nok i de fleste tilfælde, at ”sprækken” lukker sig tæt til igen, så at livet eller tilværelsen indenfor ”puppen”s rammer eller ”grænser” i reglen fortsætter med stort set de samme behov, ønsker, vaner, sociale og kulturelle traditioner, som hidtil: det vil sige i relativ tryghed, behagelighed og magelighed. Det befinder de fleste sig tilsyneladende bedst med. (Citat slut)

 

Men hvad er det blandt andet et menneske får at se, når det enten kigger ud ad sprækken i ”puppen” eller især når vedkommende har forladt den indsnævrende ”puppe”? Herom har jeg ikke mindst skrevet i artiklen 4.131. Livets eget eventyr - set i ét-livs-hypotesens perspektiv, som jeg derfor afslutningsvis vil citere følgende fra:

 

(Citat) Erkendelsen af underet

For at give den forhåbentlig interesserede og tålmodige læser et lille indtryk af, hvilke tanker, jeg har gjort og gør mig om verdens og livets under eller mirakel, vil jeg i det følgende koncentrere mig om en beskrivelse heraf. I og med denne tager jeg udgangspunkt i min egen aktuelle situation, som er, at jeg i disse øjeblikke sidder bag computerens tastatur og forsøger at samle tankerne til den nævnte beskrivelse. Den første tanke, der melder sig, når jeg her fokuserer på ideen om livets under, er den, at her sidder jeg stille og roligt, mens alt omkring mig ånder ro og stilhed, dog pulserer livet livligt og travlt udenfor, hvor både mennesker og dyr har travlt med hver deres pligter, interesser og gøremål. Men lokalitetens eller stedets stilleståenhed er jo bare tilsyneladende og i virkeligheden kun en illusion, som skyldes de perspektiviske forhold og lovmæssigheder, som gør sig gældende i forbindelse med vore sanser. For hvad er det i virkeligheden, der sker her og nu og som altid? – Jo, det er faktisk det, at jeg selv og alle andre levende væsener og ting her på jorden, sammen med denne befinder os i det vældige univers eller uendelige verdensalt. En svimlende tanke, som jeg lod sig bevæge ud i det vældige univers, først til solsystemet, hvor jordkloden kredser omkring solen med en hastighed af 30 km/sek., et faktum, som vi ikke sanser og oplever på grund af de gældende perspektiviske forhold og lovmæssigheder. Og derfra bevægede tanken sig til det uendelige verdensrum med sine vældige og uendeligt mange galakseøer, som vi mennesker langt mindre er i stand til at sanse og opleve. Dog kan vi en stjerneklar nat få et tilmed meget smukt synsindtryk af en del af den vældige galakse, Mælkevejen, som jorden og vi selv er en relativt diminutiv del af. Men som sagt, størrelsesforhold, afstande og tid er relative og ret beset illusoriske.

 

For os jordboere er jordkloden vældig stor, så stor, at vi ikke med vore sanser alene er i stand til at overskue denne, i hvert fald ikke, når vi selv befinder os på jordens overflade. Det lader sig kun gøre, ved f.eks. at betragte jordkloden ude fra rummet, som man jo i nyere tid kan fra et rumfly eller en rumkapsel. Ude fra en vis afstand i rummet tager jorden sig ud som en kugleform, hvis overflade virker jævn og glat og hovedsagelig dækket af vand, og da dette genspejler himlens farve, kalder man derfor jorden for den blå planet. Men set fra en vis afstand, kan man hverken se bjergtinder, træer, mennesker, dyr eller planter. Og bevæger vi os nu i tanken endnu længere ud i rummet, så melder den tanke sig uvægerligt, i hvert fald hos mig, om verdensrummet mon har en grænse? – Den tanke virker umiddelbart logisk, at rummet i lighed med tingene og alt andet må være begrænset, både i fysisk og tidsmæssig forstand. Men her støder man uundgåeligt på den vanskelighed, at det ikke er muligt på logisk måde at finde – eller rettere sagt: tænke sig til – en begrænsning af verdensrummet, for hvis vi sætter en grænse, må spørgsmålet derfor lyde: Ja, men hvad er der så udenfor eller på den anden side af den grænse? – Det er principielt det samme problem, der består i forbindelse med et forsøg på at besvare spørgsmålet, om noget kan opstå eller komme af intet eller af ingenting? Og følgelig, om noget så også kan blive til ingenting eller intet? – Logisk set, må noget nødvendigvis komme af noget, altså være en virkning af en forudgående årsag, så derfor kan der tilsyneladende heller ikke sættes en grænse for kæden af årsager. Noget må jo nødvendigvis være årsag til den årsag, man vælger som udgangspunkt. Men den i og for sig overraskende konklusion må derfor lyde, at eftersom noget ikke kan opstå af ingenting, kan noget følgelig heller ikke blive til ingenting, ergo er det noget, som er årsag til, at noget opstår, i sig selv uden årsag og dermed – overraskende nok – som første årsag evig. Hermed åbner der sig et helt andet perspektiv for vores opfattelse af verden og livet, et perspektiv, som jeg dog ikke skal komme yderligere ind på her.

 

Men tilbage til min ’himmelflugt’, først og fremmest ud mod det perspektiv, som vores ’egen’ galakse, Mælkevejen, må opleve i, hvis man kunne tænke sig, at den i det hele taget vil kunne opleve, idet dette jo forudsætter, at der så måtte være tale om et levende væsen. Dette er imidlertid, hvad Martinus postulerer i og med sine analyser af de 7 basale organismeprincipper. Vi vil dog her nøjes med en fysisk sammenligning mellem Mælkevejens enorme størrelse og dimensioner, når denne ses fra jorden, størrelsesforhold, som betyder, at jorden i det perspektiv svinder ind til en diminutiv og usynlig ministørrelse, som om den slet ikke eksisterede – og dog sidder jeg – bevidst og selvbevidst - her bag computeren og skriver disse linjer på tastaturet, i principiel lighed med tusinder eller millioner andre mennesker jorden over, der lige i øjeblikket foretager sig præcis det samme som mig! Eller for den sags skyld foretager sig, hvad som helst andet.

 

Og hvad, hvis vi tænker os endnu længere ud blandt verdensrummets utallige galakser, for ikke at tale om det uendelige og evige verdensrum i sig selv, hvor selv kæmpegalakserne må forekomme som støvfnug! Ja, så svinder Mælkevejen ind til noget, der er mindre end det mindste støvfnug, og solsystemet med jorden og os beboere på den, eksisterer tilsyneladende slet ikke set i det perspektiv! Men paradokset er jo, at både det uendelige verdensrum, galakserne, Mælkevejen, solsystemet, planeterne og jorden, og vi mennesker, dyr, planter og alt andet på jorden med den, eksisterer! (Citat slut)

 

Måske ligger der et lille håb  i hvert fald for dele af menneskeheden i en ’opvågnen’ til erkendelsen af underet!

 

© Februar2018. Harry Rasmussen.

 

******************