Hvad er virkelighed?

Nogle fornyede vigtige overvejelser

 

Optakt

Med mellemrum vender jeg tilbage til overvejelser omkring ét-livs-hypotesen, som uanset om denne er udtryk for virkelighed eller ej, i hvert tilfælde står i et stærkt modsætningsforhold til de ideale og romantiske begreber og forestillinger om tilværelsens natur og struktur, der for længst er fremført i løbet af den europæiske filosofis historie, og som ligeledes fremføres indenfor spirituelle filosofiske systemer, som  eksempelvis i det klassiske indiske filosofisystem Vedanta, og i nutidige filosofisk spirtuelle systemer som Rudolf Steiners Antroposofi og Martinus’ kosmologi i form af, hvad han betegner som Det Evige Verdensbillede.

 

Fælles for de nævnte spirituelle filosofisystemer er især, at disse grundlæggende postulerer, at levende væsener, subsidiært mennesket, er i besiddelse af en grundlæggende overfysisk natur og struktur, der er udødelig og dermed evig. De to sidstnævnte begreber skal mere præcist forstås som en natur og struktur, der er overordnet i forhold til det klassiske rum-tid-kontinuum, og som dermed også er hævet over fænomener som tilblivelse, forandring og ophør, eller fødsel, udvikling og ophør i form af død.

 

Til trods for, at de ovenfor nævnte spirituelle filosofisystemer hævder, at en sådan evighedsstruktur rent faktisk eksisterer, er det store og afgørende filosofisk-spirituelle spørgsmål imidlertid, om nævnte præmis og postulat i det hele taget har faktuel gyldighed? Altså, om den påstand har rod i virkeligheden. Dette være sagt og fremført, uanset, hvor logisk velbegrundet og internt sammenhængende blandt andet de nævnte tre systemer hver især er.

 

Men her kunne kritikeren, skeptikeren og tvivleren med rette indvende, om ikke det også forholder sig sådan med ét-livs-hypotesens præmis og påstand om, at det levende væsen, subsidiært mennesket, ikke besidder en overordnet, udødelig og dermed evig natur og struktur? –

 

Jo, naturligvis er der tale om præmisser og postulater eller påstande, som i begge tilfælde lader sig logisk begrunde. Det betyder til syvende og sidst, at accepten af enten den ene eller den anden påstand er et spørgsmål om hvilket postulat og hvilke begrundelser, man anser for at være det og de mest sandsynlige.

 

I henhold til ét-livs-hypotesens grundlæggende opfattelse, har det levende væsens, subsidiært menneskets, overordnede natur og struktur form af et såkaldt psykisk kraftfelt, indenfor rammerne af hvilket al individets livsoplevelse og manifestation finder sted. Det sker på grundlag af i alt 7 basale grundenergier: 1. Instinkenergi, 2. tyngdeenergi (dynamisk energi), 3. følelsesenergi, 4. intelligensenergi, 5. intuitionsenergi, 6. hukommelsesenergi, og 7. moderenergi. Den sidstnævnte er desuden eksponent for energier, der igen er undergivet et overordnet og såkaldt højpsykisk kraftfelt, nemlig nævnte grundenergi nr. 7. moderenergien. Denne betegnes også som overbevidstheden med de deri forekommende basale og universale grundprincipper for manifestation og livsoplevelse. Vedrørende de basale grundenergier og også vedr- de universale grundprincipper eller skabeprincipper kan her henvises til artiklen 4.125. Ét-livs-hypotesen. En redegørelse. 1. Del.

 

Hvorfor ét-livs-hypotesen?

Det korteste svar, jeg kan give på det spørgsmål, er, at jeg anser det for det mest sandsynlige, at alle levende væsener, mennesker inklusive, dvs. os alle hver især, kun har ét eneste liv til rådighed, nemlig det til enhver tid aktuelle liv her og nu. Men jeg har naturligvis også nogle logisk sandsynlige begrundelser og argumenter for denne antagelse.

 

Eftersom vi jo ikke kender til eventuelt levende væsener andre steder i universet, må vi gå ud fra den antagelse, at det kun drejer sig om alle levede væsener på jorden, af hvad art og slægtsforhold disse end er, at disse i henhold til almindelig erfaring og oplevelse kun har ét liv: De undfanges, fødes, vokser normalt op og lever via principielle stadier: unge, ung, moden, ældre og  død, hvilket vil sige individets fysiske legemlige ophør. Individets psykiske kraftfelt så vel som højpsykiske kraftfelt genereres og degenereres og ophører i takt og pagt med det fysiske legemes og især dettes hjernes generation og før eller senere påfølgende degeneration og ophør. Alt dette sker i henhold til vores viden og erfaring naturligvis ikke tilfældigt, men følger de såkaldte naturlove og herunder ikke mindst kausalitetsloven eller loven for årsag og virkning. Det er derfor først og fremmest disse love, man må tage med i betragtning i forsøget på at ville forstå verden og livet, herunder i nok så høj grad de levende væsener og dermed også os selv. For vi har jo af erfaring et selv, et ego eller et jeg, der er centrum for bevidstheden, som det redskab eller den instans, det begærende  og villende jeg eller ego betjener sig af. Det jeg eller ego, som i dette tilfælde er mig, der sidder her bag computerskærmen og forsøgsvis taster fornuftige og velbegrundede tanker.

 

Som omtalt i anden sammenhæng, udgør jeget i henhold til ét-livs-hypotesen en faktor eller instans, der skylder sin eksistens og sine funktioner, at det henter eller får sin kraft fra det universale guddommelige Jeg og fra den ligeledes universale guddommelige bevidsthed. Men vel at bemærke kun så længe individet som n overvejende fysisk ’størrelse’ er i live. Såvel det personlige jeg som den personlige bevidsthed begynder at blive genereret i og med individets undfangelse og fødsel, lige som disse ophører i og med den fysiske hjernes ophør og død. Hvordan kan man nu vide og være sikker på det, og på, at der kun er ét liv til rådighed for individet? –

 

Den første og i sig selv årsagsløse årsag

Jo, det kan man på baggrund af den meget simple logiske forståelse af, at noget ikke kan opstå eller komme af intet eller af sig selv. Noget kan kun komme eller opstå af noget. Eller sagt på anden måde: Alt har en årsag og en virkning, som igen er årsag til en ny virkning og således fortsat, tilsyneladende i det uendelige. Men findes eller er der en første årsag som er årsag til alle de følgende årsager? Forklaringen herpå er, at den første årsag i sig selv må være uden årsag eller årsagsløs, hvorfor den i konsekvens heraf også må betegnes som værende evig, i betydningen uden begyndelse og uden ende, og altså den primære årsag, der er årsag til alt og alle, eller kort og godt årsagen til verden og livet eller tilværelsen. Denne første årsagsløse årsag er med andre ord identisk med den fundamentale instans og kraft, vi med rette kan betegne som den evige, universale og majestætiske årsagsløse årsag  GUDDOMMEN. Den Guddom, der kendes og tilbedes under lokalnavne som Gud, Brahman, Jahve, Gud Fader og Allah.

 

Men hvorfor optræder begrebet Guddommen lige pludseliig i argumentationen? – Jo, ganske enkelt, fordi vi på baggrund af den orden og de lovmæssigheder, der vitterligt er i tilværelsen, nødes til at forstå og anerkende, at der ligger en overordnet og suveræn visdom og intelligens bag alt, hvad vi kan iagttage og opleve i livet og verden. Ja, alene det, at noget overhovedet eksisterer og er til, giver anledning til antagelsen af en højere kraft, en skabekraft – eller skaberkraft - fristes man til at sige. Som før påpeget, kan noget jo ikke opstå eller komme af sig selv. Alt har en årsag og alt er virkninger af årsager. Guddommen er altså med andre ord den første og i sig selv årsagsløse årsag til alt, hvad der eksisterer og udfolder sig og kan tænkes at eksistere og udfolde sig.

 

Situationen er tydeligvis den, at den universale Guddom, der kan karakteriseres som det altibefattende, altomfattende, allestedsnærværende, altgennemstrømmende og altbelivende under og væsen, der ikke kan opleves direkte, men kun indirekte via sit skaberværk: Verden og livet eller kort og godt verdensaltet, herunder også os selv. Vi er jo hver især en slags ’afspejling’ af det guddommelige Alvæsen, i den forstand, at vi hver især udgør et jeg, en skabe- og oplevelsesevne i form af bevidstheden, og en skabt psyko-fysisk organisme, som i begge tilfælde er undergivet de gældende fysiske og psykiske kræfter og lovmæssigheder.

 

Retfærdighed i tilværelsen?

Imidlertid forholder det sig også sådan, at for at der skal kunne herske en fuldkommen retfærdighed i tilværelsen, må individet for det første besidde en uforgængelig overfysisk spirituel struktur, som ikke går til grunde ved den fysiske organismes ophør og død. For det andet er det desuden en forudsætning og betingelse for absolut retfærdighed, at fænomenet reinkarnation også må være en absolut nødvendighed. Det er jo ikke særlig vanskeligt at indse og forstå, at retfærdighed i form af positiv eller negativ gengældelse ikke i alle tilfælde vil kunne gives i løbet af det ene jordeliv, som individet som nævnt har til rådighed.

 

Det springende punkt i denne argumentation for ét-livs-hypotesens gyldighed, er muligheden og sandsynligheden for, at kunne fremføre en gyldig bevisførelse eller argumentation for, at individet ikke besidder en uforgængelig psykisk struktur samt at reinkarnation eller genfødsel heller ikke er en realitet.

 

Den bevisførelse vil i høj grad være problematisk, idet man – eller rettere sagt jeg – kun kan henvise til, at  fremtrædende og anerkendte psykologer og psykoanalytikere som f.eks. Ludwig Feuerbach (1804-72), Sigmund Freud (1856-1939), C. G. Jung (1875-1961) og Erich Fromm  (1900-80) m.fl., ikke har fundet anledning eller grund til at anskue mennesket i fler-livs-hypotesens perspektiv, hvorfor et fænomen som især reinkarnation slet ikke har relevans i sammenhængen. Desuden er de forskellige helhjertede forsøg der foreligger offentliggjort, for at bevise eller snarere sandsynliggøre reinkarnationens forekomst, nøgternt set ikke overbevisende. Se f.eks. herom i følgende artikler: 4.120. Det store spørgsmål om liv og død. Skepsis og tvivl og 4.139. Et stort paradoks - Om et skift i livs- og verdensanskuelse

 

Tanken eller forestillingen om reinkarnation er derimod i tidens løb fremført og forsvaret af en lang række idealistiske romantikere – eller romantiske idealister om man vil. Blandt de mest kendte er en gruppe klassisk-filosofiske indiske lærere og forfattere, som f.eks. Shankar Acharya (788-ca. 810, han blev altså kun ca. 22 år!), Swami Vivekananda (1862-1902), Aurobindo Ghose (1872-1950). Nok så kendte idealistiske filosoffer er f.eks. den russiskfødte Madame Helena Blavatsky (1831-91), østrigske Rudolf Steiner (1861-1925) og – ikke mindst - den danske idealistiske spiritualist og intuitive tænker Martinus (1890-1981). Man vil kunne læse lidt nærmere om nogle af de her nævnte personer i artiklen 4.119. Spiritualismens nyere historie. Desuden vil man også kunne orientere sig om spiritualisternes romantiske livs- og verdensopfattelse i artiklerne 4.136. Idealismens bedrag i religion, filosofi og politik - nogle betragtninger, samt i 4.147. Myte og virkelighed. Eller sandhed contra usandhed?

 

Udklang

Til nærmere belysning af de præmisser, argumenter og konklusioner, jeg har benyttet og fortsat benytter mig af i forbindelse med antagelsen af ét-livs-hypotesen, kan det anbefales den seriøse læser at læse eller genlæse artiklerne under overskriften Artikler vedr. Èt-livs-hypotesen.  

 

Men uanset om mine læsere kan og vil følge mig i og med min antagelse af ét-livs-hypotesen, og uanset om denne vil kunne bevises som værende i 100 % overensstemmelse med det, der kan og skal forstås som virkelighed eller sandhed om tilværelsens fundamentale organisk-strukturelle natur, er det helt klart for mig, at ét-livs-hypotesen er mere i overensstemmelse med, hvad jeg personligt mener der kan og skal forstås ved begrebet virkelighed. Men selvfølgelig vel vidende, at det ikke er mine personlige preferencer, der afgør, hvad der er virkelighed og hvad der ikke er det. Derfor vil jeg endnu engang henlede opmærksomheden på, at min yndlingsforfatter H. C. Andersen gennem det meste af sit voksenliv kæmpede med en vekslende tro og tvivl på sjælens dødelighed eller udødelighed, mere præcist forstået som den individuelle personligheds ophør eller beståen efter døden. Derimod var han stort set aldrig i tvivl om Guds eksistens og omsorg for sine skabninger. Herom har han i et af sine lyse øjeblikke – mere præcist i 1838 - blandt andet skrevet følgende positive og optimistiske citat, her gengivet med nutids retskrivning:

 

    (Citat) Gennem blomstens tætte blad bryder lyset frem i farver, her rødt, der blåt, hver farve, vi kender; med samme kraft lyser Guddommen fra alt det skabte; som lyset i blomsten stråler dens almagt frem i den hele skabning. Alt er et underværk, som vi ikke begriber, men vænnes til og da finder almindeligt. De digtede eventyr får deres overnaturlig kun ved [årsags-virknings]kædens overbrydning, ved mangel på den vise orden, vi daglig har for øje i det større, guddommelige eventyr, hvori vi selv lever. (Citat slut) (Vil kunne læses i romanen Kun en spillemand (1837): H. C. Andersen: Romaner og Rejseskildringer III, s. 128-9. Gyldendal 1944).

 

Man bedes bemærke sig, at Andersen her omtaler den Gud Fader, han som yngre henvendte sig til med tak eller beklagelser, med det mere omfattende og objektive begreb Guddommen. Det var i øvrigt indflydelsen fra hans ældre faderlige ven og mentor, naturfilosoffen H. C. Ørsted, der gjorde sig gældende. Om forholdet mellem de to vil man i øvrigt kunne læse i artiklen 3.14. Poesi og videnskab – om forholdet mellem digteren H.C.Andersen og videnskabsmanden H.C.Ørsted. Noget mere omfattende er samme venskab beskrevet i min bog H.C.Andersen, H.C.Ørsted og Martinus. Forlaget Kosmologisk Information 1997.

 

Indholdet i det anførte citat kan jeg fuldt ud tilslutte mig gyldigheden af. Se eventuelt nærmere herom i artiklen 4.139. Et stort paradoks - Om et skift i livs- og verdensanskuelse.

 

© April 2018 Harry Rasmussen.

 

******************