Ét-livs-hypotesens konsekvenser!

Status over nogle personlige tanker

 

Hver eneste dag, når jeg vågner, konstaterer jeg at digteren H. C. Andersen har fuldkommen ret, når han mente, at alt i tilværelsen, fra det mindste lille kræ i mikrokosmos til de største galakser i makrokosmos, er undere, eller som han kaldte det: Underværker. Det sidstnævnte udtryk henviser til, at noget er skabt eller frembragt.


Men Andersen har afgjort også ret, når han efterfølgende mener og siger, at dette vældige underværk i form af verden og livet, er noget vi ikke begriber, men daglig vænnes til og derfor finder almindeligt, hverdagsagtigt. Andersen var som formentlig bekendt digter, tilmed original eventyrdigter, så derfor tillagde han, at de digtede eventyr, i modsætning til livets eget store eventyr, forekommer overnaturlige og dermed uvirkelige, i og med at de ofte bryder loven for årsag og virkning. Altså ved mangel på ”den vise orden, vi daglig har for øje i det større guddommelige eventyr, hvori vi selv lever." (Citatet i anførselstegn er fra romanen ”Kun en Spillemand", 1837)

 

I sin barndom var den åbenbart letpåvirkelige og følsomme Hans Christian under stærk indflydelse af sin religiøst sindede og samtidig overtroiske mor, hvorimod han delte moderens misbilligelse af, at faderen var under indflydelse af oplysningstidens  anti-religiøse fritænkeri. Først mange år senere, da den unge Andersen var blevet elev i Slagelse lærde Skole – i nyere tid betegnet som Slagelse Gymnasium – begyndte han at frigøre sig fra moderens noget naive religiøsitet og overtro. (1)

 

Hovedproblemet for såvel den yngre som ældre Andersen, var hans tvivl på den kulturelt set romantiske bevægelses opfattelse af, at mennesket dels har en sjæl, et slags åndeligt legeme, og dels at denne eller dette er udødeligt og dermed evigt. En stor del af Andersens forfatterskab kom, direkte eller indirekte, til at handle om det emne. Derom har jeg tidligere skrevet en del artikler, hvoraf som eksempel her kan  henvises til artiklen 3.33. Tanker omkring en makulatur – om H.C.Andersens første bog ”Ungdoms-Forsøg”

 

Slutningen på f.eks. eventyret ”Tante Tandpine", 1872, hvor udtrykket ”Bøtten" skal forstås som "Skraldebøtten", lyder sådan:

 

          Alt går i bøtten.

             Det er enden på historien – historien om Tante Tandpine. (Note 14)

 

     Men i en senere redaktion, strøg Andersen den livspessimistiske sætning: ”Alt går i bøtten”, der udtrykker den forgængelighed og udslettelse af sjælen og den personlige bevidsthed og hukommelse, som han trods alt ikke troede på, når det kom til stykket. (2)

 

Eller som Andersen  stadigvæk troede på og i virkeligheden var overbevist om, nemlig at døden betyder sjælens og demed individets totale ophør, også selvom han forsøgte at bilde sig selv og andre ind, at han i sine ældre år følte sig i overensstemmelse med den kristne tro og livs- og verdensanskuelse.

 

”Alt går i bøtten”

Ja, alt er undergivet forandring, forgængelighed og ophør. For de levende væseners vedkommende er disse, naturligvis inklusive os mennesker, uundgåeligt og uafvendeligt underkastet døden og dermed det totale ophør som individer og personligheder.

 

Se, den konklusion er jeg selv nået til i nutiden, efter en tidlig ungdom, hvor jeg tilegnede mig en utopisk idealistisk verdens- og livsopfattelse, til dels inspireret af studiet af klassisk indisk idealistisk filosofi, især i form af systemerne Sankhya, Yoga og Vedanta. Desuden lidt senere til dels af et mangeårigt studium af den danske mystiker og intuitionsfilosof Martinus (1890-1981). (3)

 

Den konklusion, at ”alt går i bøtten”, er en tænker og forfatter, som eksempelvis Martinus bestemt ikke enig i, tværtimod. I Martinus’ verdensbillede eller kosmologi ses mennesket som udtryk for et stadium i det levende væsens udødelige og dermed evige tilværelse, som strækker sig gennem i alt 6 kosmiske tilstandsformer, der former sig som en successiv passage  gennem 6 kosmiske riger eller tilværelsesplaner, nemlig følgende: 1. Planteriget, 2. dyreriget, 3. det rigtige menneskerige, 4. visdomsriget, 5. intuitionsriget og 6. hukommelsesriget. Mineralriget ses som en udspaltning af det sidstnævnte rige.

 

Det er i øvrigt interessant i denne forbindelse at vide, at i henhold til Martinus’ opfattelse af verdensaltet, består dette af 6 universale interagerende riger eller universer. Det er især interessant, når man samtidigt tænker på, at en genial teoretisk fysiker og filosof som Albert Einstein (1879-1955) har givet udtryk for den tanke, at vores univers meget vel kan tænkes kun at udgøre et atom i et stoleben, som står i et andet og overordnet univers! (4)

 

Det er i sammenhæng med Martinus' opfattelse af det levende væsen desuden vigtigt at notere sig, at dette væsen grundlæggende defineres som et treenigt princip i form af I. Jeget, 2. bevidstheden, og 3. organismen. Eller som 1. Jeget, 2. skabe- og oplevelsesevnen, og 3. det skabte og oplevede.

 

På baggrund af Martinus’ opfattelse af det levende væsen, er det også vigtigt at gøre sig klart, at begreber og fænomener som inkarnation, diskarnation og reinkarnation, samt fænomenet lovbundet skæbne, er uundværlige i Martinus' fler-livs-hypotese. Hvis ikke de nævnte faktorer og fænomener kan verificeres via oplevelse og erfaring, vil Martinus’ verdensbillede kun være udtryk for en genial og kongenial, internt logisk sammenhængende eventyrlig tankeverden. Men som altså med andre ord og på trods af sine mange positive kvaliteter, er og forbliver et spirituelt, idealistisk og utopisk verdensbillede, som kun delvist har med virkeligheden at gøre.

          

Det netop sagte eller skrevne, er lige siden omkring 2009 blevet min egen respektulde opfattelse af Martinus’ kosmologi, som på flere måder er virkelig værd at studere og følge i praksis. Det gælder ikke mindst hans psykologi og sexologi. Men efter mangfoldige års tænkning, er min egen nutidige verdens- og livsanskelse blevet den, jeg betegner som ét-livs-hypotesen. Denne betegnelse indikerer, at hypotesen kun omfatter det faktum, at samtlige levende væsener, os mennesker inklusive, kun har ét eneste liv at leve, opleve  og udfolde sig i, nemlig det her og nu på Jorden. Døden betyder dermed efter et kortere eller længere liv, det totale ophør af individet og personligheden. Det, der for menneskers vedkommende i bedste fald lades tilbage, er – bortset fra de fysiske stoffer, som overgår i det naturlige kredsløb - den erindring, i nogle tilfælde sorg, som den enkeltes midlertidige eksistens har efterladt sig hos familie og venner og eventuelt også hos uvenner.

 

Livets eventyrlige under

Imidlertid skal og må læseren ikke tro, at min verdens- og livsanskuelse er udtryk for negativitet og pessimisme. Den er tværtimod et positivt udtryk for den optimisme, der ligger i, at erkende og forstå, at livet eller tilværelsen selv er det største under og eventyr, der findes. Hvordan det? Jo, hør nærmere her:

 

Man kan praktisk talt betragte alt, hvad der eksisterer, som udtryk for den mest fuldkomne logiske plan- og hensigtsmæssighed, der ret beset kan iagttages og konstateres i alt det eksisterende og i alle livsprocesser. Tænk eksempelvis bare på det faktum, at jordkloden så at sige ’hænger’ frit i rummet og kredser omkring den ligeledes frit ’hængende' stjerne Solen,  med en hastighed af 30 km i sekundet. Det nævnte kredsløb medfører forekomsten af blandt andet årstiderne. Tænk også på, at Jorden roterer omkring sin egen akse i løbet af 24 timer, hvorved vi oplever uafbrudt og successivt skiftende fænomener som dag og nat. 

 

Men det særligt bemærkelsesværdige er, at solsystemet, hvortil jorden og de øvrige 8 planeter hører, kredser omkring i yderkanten af den galakse, vi betegner som Mælkevejen, med en hastighed af 750.000 km i timen! Dog, ikke nok med det, for det vides, at galakserne Mælkevejen og Andromeda også kredser om et endnu større punkt i universet. Sådan kunne man formentlig blive ved med at se relativt mindre størrelser kredse omkring de relatit større størrelser i det åbenbart vældige og grænseløse verdensalt. Størrelser, der er ufattelige for den menneskelige forstand. (5)

 

Pointet i det ovenfor beskrevne er primært, at vi mennesker jo ikke direkte oplever de ovenfor beskrevne forhold og fænomener. For selvom jorden objektivt set er rund omtrent som en kugle, så oplever vi jo den subjektivt som overvejende flad. Vi oplever heller ikke, at jorden kredser omkring solen, men at det er solen, der står op i øst og efter at have passeret hen over himmelbuen, går ned i vest. Men vores viden fortæller os, at det i virkeligheden er jorden, der dels roterer om sin egen akse og dels kredser omkring solen.

 

Der er altså tale om, at vores oplevelse af omverdenen i høj grad er udtryk for sanseillusioner, som dog med tiden er blevet mere eller mindre korrigeret af den naturvidenskabelige viden om, hvad der betegnes som den objektive og dermed faktiske eller virkelige verden. Men selvfølgelig sådan, at uanset vores viden, forbliver sanseillusionerne som sådanne de samme. Den situation, hvor man tror eller mener at de nævnte illusioner er udtryk for den faktiske virkelighed, har jeg i øvrigt har betegnet som en ”puppe-tilværelse”, et udtryk, som nærmere findes defineret og omtalt i en af mine artikler, som der henvises til i noten. (6)

 

Men der kunne jo nemt nævnes mange andre og gode eksempler på livets undere. Tag f.eks. undfangelsen, fosterudviklingen og udviklingen fra barn over ungdom, voksen og alderdom. En udvikling, der gælder for alle pattedyr, inklusive mennesket, og i princippet også for alle andre arter af dyr. Men fremkomsten og udviklingen indenfor alle de mange andre arter er mindst lige så forunderlig, hvad enten det drejer sig om vilde dyr eller tamdyr, om fisk og padder, om slanger og andre krybdyr, om insekter mm. For ikke at tale om planteverdenen med alle dennes arter og variationer. Der er kort og godt grund til forundring overfor alt, hvad der eksisterer og er til.

 

Det ’faste’ punkt

I øvrigt er det muligt ved hjælp af en blanding af intuition og logisk tænkning,  at ræsonnere sig frem til en opfattelse eller forståelse af livets grundlæggende under og eventyr. Man begynder med at konstatere, at det er forunderligt, at ’noget’ i det hele taget findes og er til, og for det andet, måden dette ’noget’ er til og udfolder sig på. Det er jo tydeligt for den opmærksomme iagttager, at der findes nogle faste principper eller lovmæssigheder, der bestemmer den nævnte udfoldelse. Senere nedenfor skal nævnes de skabeprincipper, som Martinus’ kosmologi også opererer med og hvoraf de fleste også er relevante og gyldige set i ét-livs-hypotesens perspektiv. Derfor nævnes og omtales skabeprincipperne her i artiklen.

 

Men lad os først se på, hvad konsekvensen er af, at ’noget’ i det hele taget eksisterer. Logisk set tænker vi jo i bedste fald på basis af loven for årsag og virkning, også kaldet kausalitetsloven. Sidstnævnte lovmæssighed udsiger primært, at ’noget’ ikke kan komme eller opstaå af ingenting, og sekundært at ’noget’ i form af en ’virkning’ altid har en årsag, og at virkninger altid er proportionale med disses årsager. Det betyder i sin konsekvens, at man rent logisk kan føre kæden af årsager og virkninger tilbage i det uendelige, og dermed, at man ikke umiddelbart i logikken finder den første årsag til, at ’noget’ i det hele taget eksisterer og er til.

 

Men situationen er den, at det ikke giver ingen mening, tankemæssigt at føre årsags-virkningskæden tilbage i det uendelige, idet  kendsgerningen jo netop er, at ’noget’ eksisterer, som er årsag til alle andre årsager, altså en årsag nr. 1. Denne primære årsag må derfor lige så logisk set i sig selv være uden årsag, hvorfor den må betegnes som den første og i sig selv årsagsløse årsag. Eller med andre ord: En evigt eksisterende første årsag. Nemlig i logisk medfør af, at ’noget’ ikke kan komme eller opstå af sig selv.

 

Den første og årsagsløse årsag må derfor være årsag til alt, hvad der eksisterer og er til. Denne er følgelig alkraftens, alvisdommens og almagtens altibefattende, altomfattende, allestedsnærværende, altgennemstrømmende og altbelivende under og væsen, hvoraf , hvori og hvorved alt og alle eksisterer, oplever og udfolder sig. Vi er som levende væsener midlertidigt, men fundamentalt organisk-strukturelt uadskilleligt forbundne med denne almagt, så længe eller kort vi lever og eksisterer, den almagt, som udgør basis for alt, hvad vi er, kan og har muligheder for at kunne og blive.

 

Hvad der ifølge erfaringen er skjult eller ukendt for de fleste, er, at alle vi levende væsener hver især udgør den nævnte almagts manifestionsredskaber og sanseorganer. Det indebærer med andre ord, at vi alle hver især er afkom eller ’børn’ af denne almagt, men medens denne udgør grundlaget for alt, hvad vi er og kan, så udgør vi dog hver især kun en diminutiv del af samme almagts væsen og struktur.

 

Nævnte almagt kan man efter behag og behov kalde for Gud, Brahman, Jahve, Allah eller hvilket navn, hvorunder man end kender og eventuelt tilbeder denne almagt eller første årsagsløse årsag. Men kendsgerningen er den, at vores Jeg helt og holdent udgøres af almagtens Jeg, medens vores overbevidsthed og bevidsthed kun udgør en lille del af almagtens overbevidsthed og bevidsthed, lige som vores psykofysiske organisme, herunder det fysiske legeme, kun udgør en diminutiv del af almagtens psykofysiske organisme, hvilket i realiteten vil sige det psykofysiske verdensalt. Her kaldet psykofysisk, fordi det fysiske verdensalt også rummer en psykisk eller mental dimension i form af primært guddommens bevidsthed ogsekundært af de levende væseners bevidsthed.

 

De universale skabeprincipper

Men som allerede nævnt, så gør der sig i henhold til Martinus’ lære nogle universale lovmæssigheder gældende for almagtens såvel som de levende væseners liv og tilværelse. Disse lovmæssigheder betegner Martinus som ”skabeprincipper”, der skematisk opstillet ser ud som følger:

 

Skabeprincipperne

1. Polprincippet eller det guddommelige skabeprincip

2. Livsenhedsprincippet

3. Kontrastprincippet

4. Perspektivprincippet

5. Bevægelsesprincippet

6. Talentkerneprincippet

7. Kredsløbs- og spiralkredsløbsprincippet

8. Verdensgenløsningsprincippet.

 

Skabeprincippernes varianter

De følgende skabeprincipper udgør i realiteten ’kun’ varianter af hovedskabeprincipperne, og vil som sådan omtrent umiddelbart kunne sammenholdes med disse. De 7 variantprincipper er følgende:

 

1. Tiltræknings- og frastødningsprincippet. Variant af hovedskabeprincip nr. 1:  Polprincippet.

2.  Stofenhedsprincippet. Variant af hovedskabeprincip nr. 2: Livsenhedsprincippet

3. Sult- og mættelsesprincippet. Variant af hovedskabeprncip nr. 3: Kontrastprincippet

4. Opbygnings- og nedbrydningsprincippet. Variant af hovedskabeprincip nr. 5:

   Bevægelsesprincippet

5. Skæbne- eller karmaprincippet. Variant af hovedskabeprincip nr. 5. Bevægelsesprincippet, og hovedskabeprincip nr. 6: Talentkerneprincippet

    6. Reinkarnationsprincippet. Variant af hovedskabeprincip nr. 6: Talentkerneprincippet, og hovedskabeprincip nr. 7: Kredsløbs- og spiralkredsløbsprincippet

7. Forældre- og beskyttelsesprincippet. Variant af hovedskabeprincip nr. 8:

    Verdensgenløsningsprincippet.

 

NB! Det skal her tilføjes og fremhæves, at variantprincipperne nr. 5. Skæbne- eller karmaprincippet, og nr. 6. Reinkarnationsprincippet, ikke er relevante eller gyldige set i ét-livs-hypotesens perspektiv. De ovenfor nævnte skabeprincipper er derimod i allerhøjeste grad gyldige og relevante og helt uundværlige for Martinus' kosmologi, som rent faktisk står og falder med gyldigheden eller ikke-gyldigheden af disse principper.  (7)

 

To former for energi

Med alt, hvad der foreløbig ovenfor er blevet nævnt og skrevet om verden og livet, står der dog tilbage decideret at nævne og fremhæve, at der basalt set er to former for energi, der gør sig gældende i individets ét-livs-tilværelse, nemlig fysisk energi og åndelig energi. Den førstnævnte energi repræsenteres af alt, hvad der fysisk set eksisterer og skabes, medens det sidstnævnte energi er repræsenteret ved individets åndsliv. Til åndslivet eller bevidsthedslivet henregnes her også de illusoriske tanker og forestillinger om tilværelsen, som individet bevidst så vel som ubevidst danner og gør sig, eller mere eller mindre bevidst påvirkes til at danne og gøre sig. 

 

Af hensyn til en måske bedre forståelse af, hvad der nærmere skal forstås ved de to former for energi,  skal her indskydes følgende citat fra artiklen 4.91. Øje, hjerne og bevidsthed - nogle kritiske betragtninger

 

(Citat)

Synsprocessen

Her skal gives en forsøgsvis kortfattet beskrivelse af, hvad der i henhold til den videnskabelige anatomi og fysiologi i normale tilfælde sker, når vi bruger synet. Anatomisk set er synssansen baseret på øjets og hjernens indretning og på samspillet mellem de to instanser. Fysiologisk baserer synssansen sig dels på lyset og dels på de kemisk-elektriske processer, der foregår i øjet og i de to synsnerver samt i synscentret bagest i den såkaldte nakkelap lige ovenover lillehjernen, hvilket sidste i øvrigt fremgår af nedenstående illustration af hjernen. Synsopfattelsen er ikke mindst beroende på øjets nethinde, som er placeret bagtil i øjets indre hulrum, hvorfra synsnerven fra hvert øje udgår og ender i synscentret i nakkelappen. De to øjne sikrer i hovedsagen den tredimensionale synsopfattelse af omverdenen.

 

 

Længdesnit gennem midten af hjernen, hvor nakken ligger til venstre og panden til højre. Tallet 1 refererer til lillehjernen og tallet 2 til nakkelappen, mens tallet 28 henfører til rygmarvens udløb fra hjernens underside. Tallet 18 angiver pandelappen og 21 hentyder til hypofysen. Betydningen af de øvrige tal skal dog ikke gennemgås her. Blot skal det nævnes, at synscentret ligger i nakkelappens bageste og mediale del (tallet 2). – Billede gengivet efter P. Brandt Rehberg, C.M.Steenberg og Helge Volsøe: Menneskets Anatomi og Fysiologi. C.A. Reitzels Forlag, København 1952.

 

Selve synsprocessen begynder med lyset, hvis stråler tilbagekastes fra genstande, de rammer. Det tilbagekastede lys opfanges blandt andet af et menneskes øjne og disses normalt lysfølsomme nethinder. Men i kraft af øjets optik vil genstande ses omvendt på nethinden, således at hvad der er op og ned på en genstand er vendt på hovedet på nethinden. Nethinden består af lysfølsomme tappe og stave og fra disse sendes ved hjælp af nerveaktiviteter impulser via de to synsnerver til synscentret, hvor disses impulser eller signaler samarbejdes til et enkelt billede. Hvordan dette synsindtryk bliver transformeret til en bevidst opfattelse af en genstands- og omverden, ved videnskaben ikke helt præcist, hvorfor man drager en bagvendt slutning, som siger, at bevidsthedsindtrykket opstår, når de omtrent identiske nerveimpulser fra de to øjne når frem til synscentret, og der derfra udgår signaler til andre hjernecentre, herunder blandt andet til hukommelsescentret, som normalt kan fortælle, om individet, som i det aktuelle tilfælde ser og oplever sin genstands- og omverden, har set denne eller en lignende før. Man taler da henholdsvis om genkendelse og associativ genkendelse.  Når dette sker, mener de videnskabelige forskere, at der er tale om, at synsindtrykkene bliver bevidstgjorte.

 

Imidlertid er der her al mulig grund til at stoppe op og tænke lidt over de ganske vist sparsomme oplysninger om synssansen, som her foreløbig er fremført. For det første fortæller den fysiske videnskab os, at genstandenes verden er farveløs, hvorfor disses farver alene opstår i samspillet mellem det i sig selv farveløse lys, øjnene og hjernen. For det andet fortæller den optiske videnskab os, at vi ikke ser genstandenes verden direkte, men kun indirekte, nemlig i og med, at det sete først opfattes, når impulserne fra øjets nethinde når frem til synscentret i hjernens nakkelap. Men hovsa, det synsindtryk eller billede, der i hvert givet tilfælde er dannet på øjets nethinde, kan af gode grunde kun have en maksimal størrelse af cirka 2-3 centimeter i diameter, svarende til den halvbuede, men flade nethindes dimensioner! Men det vides som nævnt, at hvis billedet på nethinden af en eller anden årsag ikke når frem til synscentret, så vil det ikke blive opfattet af den, der ser. Altså er synsopfattelsen totalt afhængig af, at nerveimpulserne fra nethinden når frem til synscentret.

 

Men – og det er en vigtig pointe i hele sammenhængen – det ovenfor beskrevne er ikke, hvad vi med vores bevidsthed rent faktisk oplever!Situationen er jo den, at selvom nerveimpulserne er nået frem til synscentret, er der stadigvæk kun tale om nerveimpulser, hverken mere eller mindre. Og ligeledes og uanset hvor mange hjernecentrer, der end er eller bliver mere eller mindre involveret i synsprocessen og synsoplevelsen, vil der dog stadigvæk kun være tale om nerveimpulser i form af mikroskopiske atomare mønstre, databærende mønstre kunne man sige. Men hvordan forholder det sig med ’afkodningen’ eller ’tolkningen’ af disse mønstre? For afkodet eller tolket bliver disse, idet synsopfattelsen jo vitterligt viser os en umådeligt stor synlig verden af former og farver, af sten og planter, dyr og mennesker osv. Og ikke kun et lille nethindebillede på cirka 2-3 centimeter i diameter, som ovenikøbet er vendt på hovedet! – Denne store verden bliver tilmed bekræftet af vores fysiske krops bevægelses- og følesans. Den krop, hvoraf vi ser og opfatter det meste, bortset fra, at øjnene ikke direkte kan se sig selv og deres egen placering i ansigtet. Det kan kun ske ved, at personen kigger i et spejl.

 

Hvilken konklusion vil der så overordnet set kunne drages af de netop fremførte oplysninger og betragtninger? – Jo, kort fortalt den hovedkonklusion, at vores opfattelse og oplevelse af os selv i form af en fysisk krop og af dennes omverden, er af en anden natur og karakter end det, vi almindeligvis forstår ved den fysiske sanseverden. Hvad er da denne anden natur eller karakter? – Jo, det er individets, mere præcist jegets bevidsthed. Men om man vil kaldte bevidsthedens verden for at være af åndelig natur og karakter, eller man vil foretrække at kalde den for værende af en parafysisk natur og karakter, må blive en smagssag. Begrebet parafysisk skal jo her blot forstås som en natur ved siden af eller over den fysiske natur. […] (Citat slut) 

 

Til de illusoriske tanker og forestillinger om verden og livet hører ikke mindst idealistisk utopisk religion, filosofi og politik. Det vil primært sige tanke- og åndsretninger, der foregøgler menneskene en især fremtidig fredelig og bedre tilværelse, fysisk i form af ideale sociale og kulturelle vilkår, og åndeligt i form af en fortsat tilværelse, især i en paradisisk åndelig verden eller tilstandsform efter døden.

 

Åndelige magthavere

Men kendsgerningerne eller virkeligheden er jo, når det kommer til stykket, at de nævnte ophøjede paradisiske tanker og forestillinger om en ideal verden og tilværelse er utopiske eller urealistiske, i den forstand, at de erfaringsmæssigt og objektivt set ikke lader sig realisere i det virkelige liv. Især politik, religion og mytologi, er basale midler og redskaber, som fysiske så vel som åndelige magthavere siden tidernes morgen har benyttet sig af til at lokke, styre og regere befolkningerne med. Det forhold er særligt eksemplificeret i de såkaldte stiftere af de store religioner og verdensreligioner: Moses, Buddha, Jesus og Muhammed. Det gælder for hver især af de nævnte, at det er disses trofaste og tilbedende tilhængere, der faktisk har skabt og videreført de pågældendes religiøse ideer, tanker og budskaber.

 

Men ser vi nærmere på især en af de nævnte personligheder, nemlig den jødiske Jesus fra Nazareth med tilnavnet Kristus, som religionshistorisk anses for at være ophavet til kristendommen, opdager vi ved nøjere studium, at han som person er ret ukendt og at han faktisk aldrig selv har efterladt sig skrifter om sit liv og sin lære. Kendsgernngen er, at det er den kristne urmenighed i Jerusalem, primært i form af nogle få af hans disciple og såkaldte apostle, der foretog rejser til nabolandene Syrien, Grækenland og Italien og derigennem udbredte ”det gode budskab” i form af evangeliet om Guds enbårne søn, frelseren Jesus Kristus.

 

Til det gode budskab hørte ikke mindst forestillingen eller rettere sagt dogmet om, at Jesu Moder, Maria, undfangede barnet ved en underfuld guddommelig indgriben, siden også betegnet som den ubesmittede jomfrufødsel. Imidlertid må ”jomfrufødslen" karakteriseres som ren myte, der er blevet til, fordi troende kristne har misforstået Jesus-barnets guddommelige eller overjordiske "sønlige" slægtskab med Guddommen, idet man har troet at dette havde lighed med et jordisk familieforhold, og at Marias undfangelse, altså hendes graviditet, ligefrem er foregået ved, at hun blev be­frugtet af Guds Ånd eller Helligånden, og ikke af en jordisk mand, sådan som tilfældet som bekendt er for almindelige jordiske kvinders vedkommende. Det særlig interessante i sammenhængen er, at mens man godt har kunnet forestille sig, at Maria fødte sit barn, Jesus, på normal og naturlig måde, så vægrede man sig ved den forestilling, at barnets undfangelse skulle kunne være sket gennem et almin­deligt, fysisk seksuelt samleje mellem i dette særlige tilfælde Maria og hendes mand, Josef.

 

At forestil­lingen om "jomfrufødsel" er blevet knyttet til Jesu undfangelse og fødsel, skyldes efter Martinus' opfattelse udelukkende den omstændighed, at der herskede og endnu for manges vedkommende hersker en almindeligt udbredt, men - og det er pointen - forståelig misforståelse af, hvad han kalder for "det guddommelige, kønslige princip". Dette princip er for de allerfleste menne­skers vedkommende dybest set ufor­ståeligt og udgør derfor et mysterium. Martinus taler da også ligefrem om "det seksuelle mysterium". At der virkelig er tale om et mysterium, bliver formentlig klart, når man erfarer, at der ifølge Martinus er tale om, at det kønslige eller seksuel­le princip og dermed de levende væseners seksualitet, i virke­ligheden er identisk med intet mindre end - det guddommelige skabeprincip. Dette skabeprincip har vi tidligere hørt om her i bogen, og i den forbindelse fået forståelsen af, at der med udtrykket "det guddommelige skabe­princip" blot er tale om et andet udtryk for Gud som skaber.

 

Det var især apostlene Simon Peter og Paulus, der bragte budskabet til Rom, hvor der opstod en ortodoks og med tiden magtfuld central institution i form af den katolske kirke. Gennem missioner til Europa, Amerika, Asien og Afrika voksede indflydelsen og dermed den instituerede magt. Det er en spændende og fascinerende historie, men en ideel mytologisk historie kunne man fristes til at kalde den, hvis ikke det var for alt det mindre gode, ja, ligefrem grufulde, den førte med sig i form af f.eks. inkvisitionens kætterforfølgelser med tortur og straffe, som især at blive offentligt brændt på bålet. (8)

 

Her bør måske tilføjes, at den trofaste katolsk-kristne munk og teolog Martin Luther i 1517 stiftede sin oppositionelle reformation, vendt imod pavekirkens omsiggribende forordning med, at de troende kunne købe sig aflad for deres begåede synder. Denne reformation resulterede som bekendt i indførelsen af de evangelisk-lutherske kirker, samtidig med at der også opstod en lang række større og mindre sekter, som med hver deres religiøse afarter og præferencer af tro, ligeledes var i opposition til pavekirken i Rom. Men hvor interessant den historie end er, skal den dog ikke genfortælles her.

 

Det allerdejligste eventyr

Men på baggrund af alt, hvad der blandt andet er fremført ovenfor, kan vi sammen med både H. C. Andersen og Martinus alligevel med rette slå fast, at verden og livet i sig selv er udtryk for det allerdejligste eventyr, ikke som et digt eller en poetisk-romantisk eventyrfortælling eller som et utopisk idealistisk fremtidsperspektiv, men derimod som den faktuelle daglige og her-og-nu tilværelse, alle vi levende væsener på godt og mindre godt har fået forærende. Men modsætningerne i form af f.eks. behag og ubehag, glæde og sorg, lys og mørke og liv og død, er den pris, vi har måttet og fortsat må betale for den gave det er, at være til og opleve og leve i det store universale eventyr i form af universet eller verdensaltet. (9)

 

Afsluttende betragtninger

Det kan næppe være nogen hemmelighed for de af mine læsere, der er kyndige i de emner, der behandles i denne artikel, at jeg som skribent og filosof er ren amatør. Da jeg ikke har nogen akademisk uddannelse og desuden er matematisk ignorant, har jeg gennem hele mit efterhånden mangeårige virke som amatørskribent og amatørfilosof måttet henholde mig til formodet sagkyndige populær-videnskabelige bøger og skrifter.

 

Her skal jeg afslutningsvis omtale nogle vigtige begreber og emner med relation til dette, at begribe og forstå den verden, vi lever lige midt i. Allerførst give et forsøgsvist svar på spørgsmålet: Har verden nogen grænse? – Logisk set skulle man jo mene, at noget, der eksisterer i fysisk og dermed rumdimensionel forstand, må da nødvendigvis have en grænse eller afgrænsning. Men så enkelt og ligetil forholder det sig ikke, i hvert fald ikke i henhold til kyndige videnskabeligt tænkende filosoffer, som f.eks. Albert Einstein. Han var af den opfattelse, at verden ikke har nogen begrænsning, idet han havde ræsonneret og regnet sig frem til, at rummet ’krummer’, i den forstand, at det bøjer sig helt rundt og tilbage i sig selv, i principiel lighed med cirklen. Det var og er efter hans opfattelse derfor en forkert tanke, at tænke sig rummet fortsat i det uendelige grænseløse.

 

Endvidere nåede Einstein i sin tænkning frem til, at tid og rum er indbyrdes nøje forbundne fænomener i form af et fire-dimentionalt såkaldt rum-tid-kontinuum, hvor rummet udgør 3 dimensioner i form af længde, bredde og tykkelse, medens tid udgør den fjerde dimension. Rum og tid kan med andre ord ikke skilles fra hinanden, idet verden eller universet rent faktisk slet ikke er noget rum, men derimod det fænomen, der besidder alle fire udstrækninger.

 

Begrebet og fænomenet tid er altså heller ikke noget absolut, men derimod noget relativt og dermed subjektivt, dvs. beroende på iagttageren og dennes sanseapparat og hjerne. På principielt samme måde, som at rumlige størrelser er subjektive, i den forstand at f.eks. stort og småt er relative begreber og fænomener, således er lang og kort tid også relative begreber og fænomener. Endnu mere fantastisk og uforståelig bliver verden og livet, når vi betragter begge dele ud fra et atomfysisk eller kernefysisk perspektiv. (10)

 

Det forhold, at rummet krummer i sig selv betyder, at det dermed mister de begrænsninger, som de tre udstrækninger: længde, bredde og tykkelse, er eksponenter for. En vigtig konsekvens heraf er, at verden eller universet ikke kan opfattes som uendeligt og dermed uden grænser. Tværtimod er verden og universet begrænset i form af den ’kugleform’, der skyldes krumningen. Kugleformen oplever vi jo visuelt en pendant til i form af himmelbuen, der hvælver sig omkring jorden. 

 

Men her kunne man som amatørfilosof indskyde den bemærkning, at når verden og universet kan opfattes og beskrives som havende kugleform, så må der vel trods alt være eller eksistere noget ’udenfor’ kugleformen? - Man kunne jo i øvrigt også tænke sig, at kugleformen i lighed med himmelbuen er et subjektivt fænomen? Altså et bevidsthedsfænomen! Hvis det skulle være tilfældet, hvad en del tyder på, nærmer vi os jo den opfattelse af universet eller verdensaltet, der i princippet promoveres af Martinus!  Men tilbage bliver dog stadigvæk, hvad det er der rent faktisk kan og skal forstås ved den faktiske og objektive virkelighed, der er genstand for al vores tro, forskning og tænkning og – ikke mindst - håb. (11)

 

Konklusion

Som læseren formentlig nu er gjort bekendt med, så har min livsoplevelse og livserfaring gennem et langt liv – jeg er 89 år, da jeg skriver disse linjer – for det første bragt mig frem til at erkende og indse, at idealistisk utopiske verdens- og livsanskelser, som dem man eksempelvis møder i klassiske idealistiske indiske filosofiske systemer i form af Sankhya, Yoga og især Vedanta, og i nyere tid af et lige så genialt filosofisk system som Martinus’ kosmologi, kun delvis er gyldige. Det er netop i medfør af de nævnte systemers romantisk-idealistiske tanker og forestillinger om verden og livet, at disse kun har relativ gyldighed. Nemlig gyldighed for de mange mennesker i både fortiden og nutiden, som har følt og føler sig i overensstemmelse  med og opløftet af de nævnte filosofisystemers mere eller mindre dybsindige indhold og utopiske målsætning. Som forstående og tolerant menneske bør man, ja, har man ligefrem en etisk pligt til at anerkende, at de idealistiske utopier ofte er nødvendige og uundværlige behov for romantiske idealister og religiøst  troende mennesker. Kendsgerningerne fortæller os jo, at til trods for al naturvidenskabelig og kulturel oplysning, er det generelt set ikke lykkedes at ændre menneskers psyke og moral væsentligt. 

 

Men for mit eget personlige vedkommende, har den ovennævnte opfattelse af idealistisk utopiske verdens- og livsanskuelser desuden ført mig frem til at acceptere og promovere den verdens- og livsopfattelse, jeg betegner som ét-livs-hypotesen, og som jeg i en efterhånden lang række artikler her på hjemmesiden har søgt at begrunde og forsøgsvis dermed også at promovere.  Det sidstnævnte især fordi det er min opfattelse, at det er vigtigt for vores livsførelse, etik og moral, at vores livs- og verdensopfattelse er i så nær overensstemmelse som muligt med det, vi anser for at være virkeligheden. I øvrigt er Ét-livs-hypotesen ikke nødvendigvis anti-religiøs, idet den jo ikke udelukker en accept og praktisering af de to største bud i jødedommen og kristendommen (frit citeret): ”Du bør elske din Gud over alt andet og din næste som dig selv!” Især ikke, når vi definerer og opfatter Gud og næsten på den måde, som tilfældet er indenfor rammerne af ét-livs-hypotesen. (12)

 

© September 2018. Harry Rasmussen.

 

___________________________

 

 

Noter og kilder:

1. Se f.eks. artikelserien H.C.Andersens liv og repetition 1805 – 1835: H2-00. Kilder til vor viden om H.C.Andersen

 

2. Se f.eks. H.Topsøe-Jensen: H. C. Andersen og andre Studier, s. 299-301. Udgivet af Odense Bys Museer 1966. I eventyr som for eksempel ”Grantræet”, 1845, ”Flipperne”, 1847-48, og ”Flyttedagen”, 1860, berører Andersen også motivet om, at alt går i bøtten. Jf. hhv. med ”Eventyr og Historier” (se Note 9), bd. II, s. 41-48, s. 165-67 og bd. IV, s. 246-49, samt bd. VII: kommentarer til sidstnævnte, s. 298-300. 

 

3. Se her en artikel, som f.eks. H1-07. Spiritualismens historie – en gennemgang af spiritualismens historie op til Martinus’ kosmologi. Evt. suppleret med artiklen  4.28. Den indre virkelighed – om en metode til mental indadskuen).

 

4. Se her evt. atiklen 4.141. LIVETS UNDER - Lineær kontra cirkulær tænkning - Tanker til overvejelse.

 

5. Kilde: Følgende citat er hentet fra artiklen 4.23. Jordklodens klima - nogle naturvidenskabelige facts:

 

(Citat)

Et eventyrligt univers

Men jorden er som bekendt godt nok udforsket på kryds og tværs i hvert fald lige siden renæssancen, og specielt indenfor de sidste hundrede år er det næsten utroligt, hvad naturvidenskaben har evnet og magtet at kunne fortælle os måbende almindelige mennesker om dens oprindelse, struktur, natur og plads i universet. Blandt meget andet den kendsgerning, at jorden roterer om sin egen akse med en fart af omtrent 2 000 km i timen ved ækvator. Desuden at dens gennemsnitshastighed i sin bane omkring solen er ca. 30 kilometer i sekundet, hvilket svarer til godt 100 000 km i timen. Tænk bare på en bils fart hen ad motorvejen med f.eks. 120 km i timen. I løbet af 24 timer tilbagelægger jorden ca. 3 millioner kilometer, samtidig med at den snurrer mod øst med en hastighed af op til 1600 km i timen.

 

Men ikke nok hermed, sammen med solen bevæger jorden sig i retning af stjernen Vega med en hastighed på godt 750 000 km i timen. Betænk, at vi mennesker faktisk ikke oplever – og heller ikke er i stand til at opleve – disse faktiske forhold! Vi opfatter jo jorden som stillestående, og solen, som om den bevæger sig hen over himlen fra øst til vest, og som en følge deraf døgnet, lige som årstiderne blot ser ud til at følge efter hinanden i en uendelig gentaget fast rytme af forår, sommer, efterår og vinter. Sansernes umiddelbare verdensbillede viser os desuden jorden som flad, omend med bakker, bjerge og dale, som himmelbuen hvælver sig over, ofte med en smuk blå farve. Ja, farverne er et helt kapitel for sig, og vi tror normalt at disse er en del af tingenes, planternes m.fl.s egenskaber. Dette er i en vis forstand altsammen rene og skære illusoriske oplevelser, som ikke har meget med den faktiske virkelighed at gøre. Det betyder, at til trods for vor viden om, hvilke faktorer det er, der rent faktisk bevirker døgnet og årstiderne, så er vores dagligdags opfattelse og oplevelse af verden alligevel i temmelig høj grad fyldt med illusioner, men vel at mærke illusioner, som vi almindeligvis tror er virkelighed. (Se evt. mere herom i artiklen ”Fængslende illusioner” og i TILLÆG. 1.-5-kapitel her på hjemmesiden). (Citat slut)

 

6.  Se f.eks. denne artikel: 4.132. Livet som en ''puppe”-tilværelse

 

7. Se f.eks. artiklen 4.137. Ét-livs-hypotesen og Martinus' kosmologi. En redegørelse. Tillæg

 

8. Læs evt. artiklen 4.136. Idealismens bedrag i religion, filosofi og politik - nogle betragtninger. Vedr. Jesus: Se f.eks. bogen ”JESUS, søn af mennesket”. Forlaget Scientia Intuitiva 2012. Vil også kunne læses her på hjemmesiden i artiklerne JESUS menneskesønnen I og JESUS menneskesønnen II Det skal dog bemærkes, at især nævnte værks 2. del forholder sig indforstået med Martinus’ opfattelse af Jesus Kristus. Vedr. jomfrufødslen, se Matt. 1,18ff. Og Luk. 1,26ff. – Vedr. sanseillusioner, se f.eks. artiklen 4.91. Øje, hjerne og bevidsthed - nogle kritiske betragtninger, se deri sæligt afsnittet Synsprocessen.

 

9. Se f.eks. artiklen 4.131. Livets eget eventyr - set i ét-livs-hypotesens perspektiv.

 

10. Se f.eks. artiklen 4.89. Den sande virkelighed – Virkelighed eller illusion  - Se deri især afsnittet Hvad er virkeligheden videnskabeligt set?

 

11. Læs evt. artiklen 4.151. Hvad er virkelighed? - Nogle fornyede vigtige overvejelser. I den artikel ses virkeligheden ud fra det perspektiv, der udgøres af ét-livs-hypotesen.

 

12. Vedr. det frie citat ”Du bør elske din Gud over alt andet og din næste som dig selv!” Se f.eks. 3. Mosebog. 19,18. Matthæus 5,43; 22,37; 22,39. – Vedr. ’et-livs-hypotesens etik og moral, se f.eks. artiklen 4.133. Revideret Bøn til den evige Fader-Moder

 

© September 2018. Harry Rasmussen.

 

******************