Lovbundet eller tilfældigt?

Supplerende betragtninger

 

 

Introduktion

Gennem alle de forholdsvis mange år, hvori jeg har beskæftiget mig med basale filosofiske problemer, har spørgsmålet om, hvor vidt livet og verden er udtryk for lovbundethed eller for tilfældighed, været et centralt emne. At noget er lovbundet vil jo sige, at noget følger bestemte, fastlagte og forud eksisterende retningslinjer, som tilfældet eksempelvis er med naturlovene. I modsætning dertil vil dette, at noget er tilfældigt sige, at noget ikke følger bestemte retningslinjer, men sker som tilfældigheder. Hvilket vil sige lige så godt på den ene som på den anden måde.

 

En del idealistiske mennesker tror på og forestiller sig en utopi i form af et kommende verdsligt eller religiøst verdensrige, eksempelvis mere præcist i form af et verdsligt internationalt socialt retfærdigt verdensrige. Andre idealister tror på og forestiller sig et utopisk spirituelt eller religiøst verdensrige, eksempelvis i form af det verdensrige, Guds-riget eller det himmelske paradis på Jorden, som både jødisk og kristen apokalypsologi har forudsagt.

 

Men her vil vi koncentrere os om forsøgsvis at finde ud af, om verdens og livets opståen og udvikling kan karakteriseres som lovbundet eller tilfældigt. Det er en kendsgerning, at både den materialistiske filosofi og naturvidenskab arbejder ud fra teorien eller hypotesen om, at alt er opstået ved tilfældigheder, men på basis af basale ’blinde’ naturlove. Altså naturlove, der som sådan ikke i sig selv har en bevidst hensigt eller et overordnet formål med deres respektive funktioner og virksomhed.

 

Den nyere naturvidenskab opererer med forekomsten af i alt 10 fysiske naturlove, der respektive betegnes på følgende måde:

 

      1. Archimedes’ lov

      2. Keplers planetlove

      3. Newtons tyngdelov

      4. Termodynamikkens love

      5. Evolutionsteorien

      6. Bohrs atommodel

      7. Einsteins almene relativitetsteori

      8. Ubestemthedsprincippet

      9. Hubbles lov

     10. Big Bang-teorien

 

Det er dog særlig tyngdeloven, evolutionsteorien. Bohrs atommodel.  Einsteins almene relativitetsteori, Ubestemthedsprincippet og Big Bang-teorien, der kan interessere i denne sammenhæng. Men selvom jeg er lidt ude, hvor jeg ikke rigtig kan bunde, vil jeg dog alligevel forsøge at give en kort beskrivelse af de naturlove, jeg her har udvalgt:

 

For det første tyngdeloven: Den betegnes kort sagt som loven for massetiltrækning, som viser, at to legemer tiltrækkes mod hinanden med en kraft, der er proportional med legemernes masse og omvendt proportional med kvadratet af afstanden mellem dem.

 

For det andet evolutionsteorien: Den drejer sig kort fortalt om, at biologiske organismer kommer fra fælles forfædre, og at de har udviklet sig til nye arter på livstræet som følge af naturlig selektion – altså at arter med særligt fordelagtige egenskaber har bedst chance for at overleve (Survival of the fittest). Darwins fantastiske teori kan i henhold til evolutionseksperter forklare den ubegribelige artsrigdom på kloden, samtidig med, at den kæder mennesker sammen med aber og selv fisk i evolutionens lange historie.

 

For det tredje Bohrs atommodel: Bohrs teori forener kvantefysikken med den klassiske fysik og kunne derfor forklare, hvorfor elektronerne – de små elementarpartikler uden om atomkernen – ikke absorberes af atomets kerne. Selv om Bohrs atommodel ikke var fuldstændig, betegnede den et stort skridt fremad og kom bl.a. til at spille en afgørende rolle for udviklingen af moderne elektronik. Nok så vigtigt er det med Bohrs komplementaritetsteori, som udsiger, at begreber altid optræder parvis og er udtryk for et indbyrdes modsætningsforhold, men som dog først tilsammen giver en overordnet forståelse af begreberne. Det forhold kan filosofisk set også betegnes med begreberne tese, antitese og syntese.

 

For det fjerde Einsteins almene relativitetsteori: En teori om almen eller generel relativitet fra 1916 var og er revolutionerende for hele vores opfattelse af universet. Teorien forener tyngdekraften med både tiden og rummet, hvor de to sidstnævnte begreber i realiteten er uadskillelige og udgør rumtiden. Tyngdekraften (f.eks. fra stjerner) bøjer selveste tiden og rummet og dermed rumtiden. Den almene relativitetsteori har haft enorm betydning for vores evne til at beskrive og forstå universets dynamik, herunder lysets rejse gennem tid og rum, og for vores opfattelse af de usynlige, omfangsmæssigt beskedne, men enorme koncentrationer af masse, som kaldes sorte huller.

 

For det femte Ubestemthedsprincippet: En revolutionerende idé, der viser, at vi aldrig vil være i stand til at foretage nøjagtige beskrivelser af alt i universet. Når vi bevæger os ned i atomernes forunderlige verden, kan vi ikke på samme tid foretage en nøjagtig bestemmelse af en partikels position og impuls. Hvis vi kender impulsen, aner vi ikke, hvor partiklen befinder sig og vice versa. Niels Bohr videreudviklede idéen til det såkaldte komplementaritetsprincip, der forklarer, at en elektron kan optræde som både partikel og bølge. Begge opdagelser har haft central betydning for udviklingen af den store fysiske gren, kvantefysikken.

 

For det sjette Big Bang-teorien: Ifølge denne teori blev universet skabt (!?) for næsten 14 mia. år siden ud af et enkelt punkt, en såkaldt singularitet, der udvidede sig med ubegribelig hastighed. Det er idéen om et »uratom«. Som blev fremsat allerede i 1931 af den belgiske katolske præst og astronom Georges Lemaitre. Den fik med tiden opbakning fra en lang række fysikere. Big Bang-teorien er i vidt omfang bekræftet af eksperimenter og observationer, ikke mindst efter opdagelsen i 1965 af den kosmiske mikrobølgebaggrund, der kan opfattes som en efterglød af den tilsyneladende enestående begivenhed: Big Bang.

 

Men blev vi nu meget klogere på verden og livet på grundlag af beskrivelsen af naturlovene? – Ja, det er et godt spørgsmål. Mig efterlader disse med et stort og væsentligt spørgsmål om, hvor kom eller kommer ”ur-atomet” og dettes iboende energier og lovmæssigheder fra eller af? – Det svar har jeg indtil videre ikke set noget helt kvalificeret og tilfredsstillende svar på. Medmindre man vil stille sig tilfreds med at høre om Higgs Boson, der også for morskabs skyld kaldes Gud-partiklet.

 

Higgs Boson er en elementarpartikel, som er ansvarlig for Higgs-feltet, et felt, der strækker sig igennem hele universet og giver andre partikler masse. (Hvis man ellers bliver klogere af den forklaring!). Se evt. om Higgs-partiklen i artiklerne H1-45. Viden og undren. Tanker om livet og verden, og 4.148. Viden og undren 2. Tanker om materiens natur.

 

En nærmere forklaring af de 10 naturlove kan læses via følgende link: https://www.berlingske.dk/kultur/10-naturlove-du-boer-kende

 

Men stadigvæk, for mig er og forbliver de fysiske videnskabelige forklaringer på livet og verden uforståelige og derfor uvedkommende ekspert-snak eller hokuspokus. Det skal jeg ikke bebrejde de dygtige og velmenende grundforskere, som jeg er overbevist om udfører et nødvendigt og seriøst arbejde, i princippet til gavn for menneskeheden, men som man skal være mere intelligent og vidende for at forstå helt til bunds, end f.eks. jeg er.

 

Hjerneforskning

Nu, da vi taler om intelligens og evne til at opfatte og forstå eller mangel på samme, lad mig da nævne et andet videnskabeligt emne, der også udfordrer mig, nemlig den videnskabelige hjerneforskning. Denne har jo så vidt jeg kan se og forstå mere eller mindre erstattet den videnskabelige disciplin, der hedder psykologi. Det skal forstås på den måde, at jeg mener man i praksis benytter hjernefunktioner og hjernefysiologi som forklaringer på psykologiske faktorer og tilstande. Det emne har jeg i øvrigt skrevet en del artikler om, hvorfor jeg her skal tillade mig at citere fra en af disse, nemlig artiklen 4.91. Øje, hjerne og bevidsthed - nogle kritiske betragtninger:

 

(Citat) Indledning

Som bekendt er der stort set i alle videnskabelige kredse konsensus omkring den opfattelse, at det fysiske rum-tid-kontinuum, eller sagt på en anden måde: Den fysiske materies kræfter og lovmæssigheder, er det eneste reelle grundlag og den eneste årsag til alt eksisterende, herunder også til bevidsthed og bevidsthedslivet. I de senere mange år har denne opfattelse fået en vis indirekte støtte i nyere hjerneforskning og af den dermed forbundne neuropsykologi. Det har jeg skrevet flere artikler om på hjemmesiden LIVETS EVENTYR og skal derfor her nøjes med at henvise til artikelserien Artikler med emner vedr. hjernedebat:

 http://www.livetseventyr.dk/OVERSIGT.htm

 

Men nok så interessant er det, at mediernes journalister, i de elektroniske så vel som trykte og radiofoniske medier, med speciale i naturvidenskabelige emner, har gjort og gør fortsat deres til, at bidrage med at offentliggøre den mere eller mindre stadige strøm af ’nyheder’ fra hjerneforskningen og neuropsykologien. Her vil jeg i det efterfølgende koncentrere mig om at kommentere to tilfældigt valgte trykte artikler, nemlig for det første artiklen ”Når synet bedrager” i tidsskriftet Magasinet Sundhed Nr. 4. april 2014, og for det andet artiklen ”Klog på to minutter: Derfor får man deja-vu”, Søndagsavisen 11.-13. April 2014.

 

Vedrørende den førstnævnte artikel: ”Når synet bedrager”, der drejer sig om øjensygdommen AMD (Aldersrelateret Macula Degeneration), også betegnet som Charles Bonnet Syndromet (Charles Bonnet 1720–1793, fransk-schweizisk naturalistisk filosof), så er der først og fremmest tale om en øjensygdom, som kan være forårsaget af f.eks. grøn stær, diabetisk relateret øjensygdom eller AMD. Men bortset fra, at selve sygdommen karakteriseres som alvorlig nok for de ramte, så kan den for omkring 25 % også have nogle følgevirkninger i form af synsforstyrrelser, og - nok så relevant i den her omtalte sammenhæng – nogle synshallucinationer. I artiklen nævnes som eksempler på de sidstnævnte, at den AMD-ramte kan se en kat ligge i lænestolen overfor sig, eller se at en person overfor er dækket af roser, eller at en mark er dækket med blomstrende tulipaner, skønt det er midt i januar, eller se et hus, der er skotskternet. Disse former for hallucinationer er i reglen ikke permanente, men tilbagevendende med en hyppighed på op til flere gange om måneden.

 

Om dette i sig selv angiveligt ufarlige fænomen i form af synshallucinationer, slutter artiklen med følgende konstatering:

 

(Citat) Fænomenet er harmløst og betegnes som Charles Bonnet Syndrom. Det har været kendt i århundreder, men blev beskrevet første gang af Charles Bonnet fra Schweiz. Den egentlige årsag til illusionen kendes ikke, men en hypotese er, at hjernen fortsætter med at modtage synsimpulser fra synsceller, som allerede er døde eller har nedsat funktion pga. angreb fra nethindesygdom. Et sammenligneligt fænomen er fantomsmerter, hvor et amputeret ben fortsat kan føles som intakt. Man må altså lære at leve med, at hjernen spiller puds med en. Og så tale frit om det, som det velkendte fænomen det er, når synet svigter. (Citat slut).

 

Det, jeg i særlig grad hæfter mig ved i det anførte citat, er følgende passus: ”men en hypotese er, at hjernen fortsætter med at modtage synsimpulser fra synsceller, som allerede er døde eller har nedsat funktion pga. angreb fra nethindesygdom. Et sammenligneligt fænomen er fantomsmerter, hvor et amputeret ben fortsat kan føles som intakt. Man må altså lære at leve med, at hjernen spiller puds med en.”

 

Af det fremhævede citatudpluk fremgår det utvetydigt, at det antages at det er hjernen, der spiller individet et puds i form af de nævnte synshallucinationer og følelses- eller sansemæssige hallucinationer. Altså, at man kan se en kat, en person dækket af roser, eller en vinterlig mark dækket af friske tulipaner, eller et skotskternet hus, eller føle smerter fra et amputeret ben, men hvor situationen er den, at ingen af tilfældene er virkelige, i den forstand, at der ikke er tale om ægte sanseindtryk fra omverdenen.  

 

Inden jeg går over til at fremføre en helt anden og mere omfattende teori eller hypotese vedrørende forholdet mellem øje, hjerne og bevidsthed, skal jeg her først omtale den ovenfor nævnte anden artikel, som er relevant her, nemlig artiklen ”Klog på to minutter: Derfor får man deja-vu”. I denne artikel beskrives det såkaldte déjàvu fænomen, som kort fortalt handler om, at man fejlagtigt mener at have oplevet en foreliggende situation engang før. Ifølge artiklen varer fænomenet kun få sekunder, hvorfor det videnskabelig set er vanskeligt at efterforske, hvad der i virkeligheden sker i sådanne tilfælde. Nogle forskere har dog fundet ud af, at déjàvu oftere forekommer hos overtroiske mennesker, som f.eks. mener at kunne huske tidligere liv.

 

Nævnte artikel omtaler to hypotetiske forklaringer på fænomenet, hvoraf den ene går ud fra, at vi har to former for hukommelse, nemlig dels en ægte og såkaldt bevidst erindring, som når vi f.eks. husker, hvad der faktisk og virkelig er sket, og så en ubevidst eller underbevidst form for hukommelse eller erindring, som når vi knytter bestemte følelser til personer, steder eller situationer. Det menes sandsynligt, at déjàvu kan opstå, når vi pludselig husker noget, der er lagret i vores hukommelse, men som ikke hidrører fra en ægte erindring. Hvad angår den anden forklaring på fænomenet déjàvu, vil jeg tillade mig at citere følgende fra artiklen:

 

(Citat) Hjernen svigter

Et andet bud er, at hjernen simpelthen bliver snydt. At et deja-vu er en form for hukommelsessvigt, en illusion, som bygger på misinformation og brudstykker, som hjernen så kæder sammen til noget forkert. Kort sagt svigter hjernen, så vi fejlagtigt tror, at der er tale om en ægte erindring. Fænomenet blev første gang beskrevet i 1880’erne og senere skrev Sigmund Freud, at deja-vu opstår, når et menneske pludselig bliver mindet om en undertrykt fantasi eller lyst. (Citat slut).  

 

Ja, naturligvis må sande videnskabsfolk mene, at det at tro på tidligere liv selvfølgelig er ren og skær overtro, for hvad ellers? Der eksisterer jo kun dette ene aktuelle menneskeliv, og det er som alt andet eksisterende underkastet de fysiske lovmæssigheder og vilkår, herunder naturlig død eller ophør. Men er det nu også hele sandheden – eller er videnskabsfolk i nogle tilfælde også ofrer for fordomsfuld tænkning?

 

Er der tale om gyldige hypoteser?

Det store spørgsmål er nu her, om den førstnævnte hypotese kan antages for at være en gyldig forklaring på de nævnte sansehallucinationer? For selv om der er tale om en hypotese, dvs. en sandsynlig videnskabelig teori eller antagelse, som vil være gældende indtil den eventuelt bliver bevist eller modbevist, så foreligger der jo implicit den mulighed, at årsagssammenhængen kunne vise sig at være en anden. Men teorien eller hypotesen går altså uden videre ud fra, at det er hjernen, der så at sige leger puds med de i dette tilfælde ’unormale’ elektro-kemiske impulser fra nethindens synsceller, – for hvad andet er der ellers, som kan modtage og fejlfortolke de nævnte sanseimpulser? –

 

Det samme kritiske spørgsmål kan stilles i det sidstnævnte tilfælde med déjàvu, hvor postulatet også lyder på, at det er hjernen, der spiller afgørende ind og så at sige forvansker eller forvrænger, hvad det er, der virkelig foregår i sådanne tilfælde som de nævnte. Altså at der i virkeligheden er tale om rene og skære illusioner, når folk mener og tror, at de har oplevet bestemte begivenheder eller situationer før. 

 

Man kan rent faktisk ikke fortænke naturvidenskabelige forskere i at fremføre en hypotese som den ovenfor nævnte, især ikke, da hjerneforskerne og neuropsykologerne er blevet den nyere tids videnskabelige guruer. Mange mennesker har i virkeligheden fået hjernen på hjernen, så at sige, og en del synes det er rigtig smart at føre sig frem i medierne med snak og underholdning om den forunderlige hjerne og især om den finurlige menneskehjerne. Den, som blandt andre jeg benytter mig af i øjeblikket, hvor jeg sidder og skriver disse linjer.  Det kan man så synes og mene er en god brug af hjernen - eller det modsatte!

 

At hjerneforskerne og neuropsykologerne faktisk var ofre for selvbedrag i deres opfattelse og konklusioner, vil man kunne læse om i artiklen 4.117. Hjerneforskning igen! - Om hjerneforskningens fejltagelser og udprægede reduktionisme.

 

Den helt store illusion

Noget andet er, at tilværelsen i en vis forstand selv er udtryk for en nærmest fabelagtig eller eventyrlig sanse- og oplevelsesmæssig illusion. Det er jo nemlig en kendsgerning, at den virkelige verden faktisk er noget helt andet, end den vi som mennesker oplever lige fra fødslen og indtil døden. Den opfattelse eller det billede af verden, vi til daglig oplever, er i bund og grund et produkt af samspillet mellem elementarpartikler, atomer og molekyler på den ene side og vores sanser og bevidsthed på den anden side.

 

På den her skitserede baggrund for vores livs- og verdensopfattelse, er der ikke langt til at medtage et spirituelt verdensbillede, som det, der er fremsat af den intuitive tænker og mystiker Martinus. Han vil i øvrigt ikke være ukendt for læsere af artikelsamlingen LIVETS EVENTYR. Men selv om jeg må tilstå, at jeg ikke deler alle hans såkaldte kosmiske analyser og livsfacitter, er jeg dog et langt stykke af vejen enig i andre af hans synspunkter og disses konklusioner. Det gælder ikke mindst i spørgsmålet, om tilværelsen i bund og grund er udtryk for lovbundethed eller tilfældighed.

 

I og med sit verdensbillede begrunder og afviser Martinus, at der overhovedet skulle kunne forekomme den mindste form for tilfældighed i verden. Det er dog efter min mening og opfattelse at gå for vidt. Derimod ser jeg sådan på det, at takket være de på grundlag af princippet og hovedfaktor nr. 2: skabe- og oplevelsesevnen repræsenterede skabe- og oplevelsesprincipper, er den mest fuldkomne plan- og hensigtsmæssighed sikret i alle iagttagelige livsprocesser i naturen. Dette er dog ikke ensbetydende med, at det også gælder i tilværelsen i øvrigt. Det er jo nemlig ikke vanskeligt at konstatere, at en relativt høj grad af tilfældigheder forekommer i menneskelivet og menneskeverdenen, og for den sags skyld også i dyreverdenen. 

 

Her kan jeg f.eks. henvise til artiklen 4.118. Skæbne og retfærdighed - endnu engang! Og derfra citere følgende afsnit:

 

(Citat) Indledning

Spørgsmålet om skæbne eller mere præcist: om skæbnens fuldkomne retfærdighed, har optaget mig dybt i efterhånden mange år, og jeg har da efterhånden også skrevet en del artikler om min skepsis og tvivl omkring dette problematiske emne. Senest har problemet aktualiseret sig – i hvert fald for mig - ved mediernes oplysning den 5. august 2016 om, at endnu et af ofrene var afgået ved døden som følge af attentatet den 14. juli 2016 i den velkendte franske by Nice, hvor en terrorist sent om aftenen med vilje kørte en stor lukket lastbil ind i folkemængden, der opholdt sig på strandpromenaden. 84 mennesker meldtes øjeblikkeligt dræbte og flere hundrede sårede, heraf nogle så alvorligt, at det var og er et spørgsmål, om de vil kunne overleve. Blandt de mange dræbte og sårede er også en hel del børn i alle aldre. 

 

Den senest afdøde er en familiefar, som i henhold til mediernes – desværre ikke altid lige korrekte -  oplysninger, i dette tilfælde den 5. august 2016, har ligget i respirator lige siden attentatet. Hans kone og to mindreårige børn blev dræbt under selve attentatet, men hans 14-årige datter ligger fortsat i respirator.  Men uanset, hvordan det forholder sig med nyhedsmediernes redigerede referater af denne og lignende fatale situationer, så bliver der tilbage den totalt hensynsløse grusomhed, hvormed visse personer er i stand til at føre sig frem og enten dræbe eller ødelægge i hvert fald tilsyneladende helt uskyldige menneskers liv, førlighed eller fysiske og/eller psykiske helbred.

 

For at genopfriske, hvilke tanker jeg i øvrigt har gjort mig omkring den nævnte terroraktion i særdeleshed og begrebet skæbne i almindelighed, skal jeg her gengive følgende fra artiklen 4.114. Alt er såre godt!” - Det centrale udsagn i Martinus' livsværk:

 

Efterskrift (Citat fra artiklen ”Alt er såre godt!”)

Foranlediget af de efterhånden mange og tiltagende uhyggelige omstændigheder og situationer omkring de gentagne terroraktioner rundt om i verden, senest på den franske nationaldag, Bastille-dagen, den 14. juli 2016 i den franske by Nice, hvor en terrorist sent om aftenen med vilje kørte en stor lukket lastbil ind i folkemængden, der opholdt sig på stranden. 84 mennesker meldes dræbte og flere hundrede sårede, heraf nogle så alvorligt, at det er et spørgsmål, om de vil kunne overleve. Blandt de mange dræbte og sårede er også en hel del børn i alle aldre.

 

I flere artikler her på hjemmesiden, har jeg tidligere vovet og gjort mig til talsmand for en vis skepsis overfor skæbnelovens retfærdige fuldbyrdelse, blandt andet i sådanne tilfælde som det ovennævnte. I forbindelse med Martinus' overordnede konstatering af, at ”alt er såre godt”, vil der derfor være rimelig grund til ar rejse spørgsmålet om, hvad ”såre godt”, der kan være ved, at f.eks. en mængde fredeligt festende voksne og – især – børn, fuldstændig uforberedte pludselig bliver brutalt mejet ned og dræbt eller alvorligt kvæstede? - Nu ved jeg jo godt, at børn kun er udtryk for et overgangs- og vækststadium til voksen, og at børn såvel som voksne i henhold til Martinus' kosmiske analyser og facitter, i bund og grund er evige væsener, og at disse i praktisk fremtræden er stadier eller overgangsfaser i processen frem mod det humane kærlighedsrige, han betegner som ”det rigtige menneskerige”. Disse stadier eller overgangsfaser vil – ligeledes i henhold til Martinus - ikke i alle tilfælde være eller blive lige behagelige for alle mennesker, primært fordi de samme mennesker må betale eller afbetale på den skæbnegæld, som de selv har pådraget sig i dette eller et eller flere tidligere liv, og som de – jeg burde måske rettere sige: som vi alle hver især – derfor er skyldige i. Foruden den personlige skæbnegæld er der jo også den kollektive skæbnegæld. I det store kosmiske perspektiv, eller det store verdensdrama, som Martinus har set og ser verden og livet – og ikke mindst menneskene – på grundlag af, tegner alt sig ”såre godt”, fordi enden på 'dramaet' eller 'komedien' vil være, at alle – også forbryderne og terroristerne - uden nogen som helst undtagelse, i mellemtiden vil udvikle sig til at blive kærlighedsfulde og lykkelige. Jf. med ovenstående citat fra ”Livets Bog” 5, stk. 1633.

 

Spørgsmålet om skæbnen og dennes retfærdighed, er så omfattende og detaljeret et emne, at det ville føre alt for vidt at komme nærmere ind på det her. Men lad mig dog alligevel som et lille tankeeksperiment eksempelvis nævne, at hvis de børn, der blev dræbt på så brutal og hensynsløs måde, som nævnt ovenfor, skulle have pådraget sig en skæbnegæld, der måske stammer helt tilbage fra f.eks. 1793, hvor den store franske revolutions grusomme rædselsregimente fandt sted, hvorunder man guillotinerede og dræbte mange, mange mennesker, mænd og kvinder, blot fordi de tilhørte de royale og adelige klasser. Hvis de nævnte nutidsbørn som unge eller voksne i 1793, har deltaget i tilfangetagelserne, mishandlingerne og myrderierne, som indirekte kan være gået ud over børn, der blev forældreløse på grund af myrderierne, så har 'nutidsbørnene' i mellemtiden antagelig været døde (diskarnerede) og reinkarnerede flere gange siden da. Vi kan imidlertid ikke vide noget om, hvad disse 'børn' har oplevet af afbetaling på skæbnegælden i de nævnte inkarnationer, men kan for tankeeksperimentets skyld formode og antage, at afbetalingerne ikke har være tilstrækkelige til at dække gælden. Imidlertid er der jo desuden det aspekt i sammenhængen, at 'nutidsbørnenes' død eller alvorlige skader indirekte naturligvis samtidig rammer forældrene og familierne. Men også i dette tilfælde vil der i henhold til Martinus være tale om afbetaling på skæbnegæld, men som kan stamme fra helt andre tider og forhold, og altså ikke nødvendigvis har direkte med deres dræbte eller hårdt sårede nutidsbarn at gøre.

 

Men som sagt og nævnt, ovenstående er ment som et muligt 'tankeeksperiment', som kun er anført i et forsøg på at se en form for mening i galskaben. Men jeg er skeptisk, og hvad angår min skepsis overfor skæbnens retfærdighed, ville Martinus sikkert sige, at denne er udtryk for, at jeg kun er i stand til at se et mindre brudstykke af verdensplanen, nemlig det, der udspiller sig her og nu i mit liv og min tid. Til gengæld stiller han i udsigt, at efterhånden som jeg – og andre skeptikere med - får tilegnet mig og sig større intellektuelle og intuitive evner, vil verdensplanen og herunder skæbnens lovmæssigheder komme til at stå lysende klare for mig. Sådan som den tilsyneladende gør det for en del andre Martinus-studerende og Martinus-følgere. Det må jeg så trøste mig selv – og andre skeptikere – med, for når alt kommer til alt, så vil jeg hellere end gerne – ikke tro – men vide, at det forholder sig med skæbneloven, sådan som Martinus så helhjertet postulerer i og med sit vidunderlige og eventyrlige verdensbillede. (Citat slut)

 

Artiklen ”Skæbnen – endnu engang!” fortsætter herfra:

 

Fortsat tvivl og skepsis

Men som skrevet, så er min tvivl og skepsis overfor påstanden om skæbnens absolutte retfærdighed ikke blevet mindre med tiden, snarere tværtimod. Som også skrevet og gentaget efterhånden adskillige gange, udelukker jeg selvfølgelig ikke, at det kan være min såkaldte ”lavpsykiske sanseevne”, der bevirker, at jeg ikke er i stand til at se, verificere og derfor heller ikke acceptere den rolle, faktoren og fænomenet skæbne spiller i henhold til Martinus' kosmologi.

 

Hvad er da alternativet? - Så vidt jeg med min begrænsede erkendelsesevne kan forstå, kan det kun være, at individets skæbne, hvad enten denne er behagelig eller ubehagelig, glædelig eller smertelig, eller som i reglen en blanding af det ene og det andet, i vidt omfang er beroende på, hvad der må betragtes som tilfældigheder. 

 

Men betyder det så også, at man må forkaste påstandene om udødelighed og reinkarnation? -  Igen, og så vidt jeg kan se, ikke nødvendigvis. For udødelighed, eller mere præcist: sjælens eller den psykiske strukturs og personligheds overlevelse af det fysiske legemes død, behøver ikke nødvendigvis i sin konsekvens at være knyttet til en årsagsbestemt og lovbundet skæbne. Det samme gælder reinkarnation, som i princippet blot betyder en metode til organismeudskiftning, der klart nok er nødvendig og uundgåelig i den fysiske verden, hvor lovbundne fænomener som f.eks. fødsel og død gør sig gældende. Her bør man i øvrigt erindre sig, at ifølge Martinus er enhver fødsel en genfødsel eller reinkarnation.

 

Men når nu og hvis skæbneloven, som grundlæggende udlægges som en sikring af begrebet absolut retfærdighed for alle levende væsener uden nogen som helst undtagelse, indikerer, at ”det et individ sår, det skal individet også høste”, eller som Martinus definerer begrebet og fænomenet skæbne (frit citeret): at ”det er virkningerne af de årsager, som individet i første instans selv har udløst.” Denne lov gælder i henhold til ham kun i den fysiske verden og i den første sfære i den åndelige verden efter individet fysiske død. Men det betyder samtidigt, at 'skæbnegælden' er akkumuleret i det såkaldte ”skæbneelement” i individets overbevidsthed, og derfor atter træder i kraft i en følgende ny inkarnation eller eventuelt i flere nye inkarnationer. Men det sidstnævnte er uvægerligt et perspektiv, som vi almindelige mennesker ikke er i stand til at overskue.

 

I henhold til Martinus' kosmologi er individets fysiske så vel som åndelige tilværelse en konsekvens af de helt afgørende kosmiske lovmæssigheder, han betegner som de guddommelige eller kosmiske skabeprincipper

 

De kosmiske skabeprincipper m.m.

Her skal vi fortsætte med at rekapitulere og få præciseret, hvad der ifølge Martinus kan og skal forstås ved begrebet og fænomenet bevidsthed. Det er vigtigt at forstå og altid huske på, at han strukturelt set inddeler bevidsthed i en overbevidsthed og en underbevidsthed. Den førstnævnte svarer i realiteten til den 7. kosmiske grundenergi, Moderenergien, mere præcist i form af i alt 15 skabeprincipper, fordelt på 8 hovedskabeprincipper og 7 variantprincipper. Skematisk opstillet ser hovedskabeprincipperne således ud:


1. Polprincippet eller det guddommelige skabeprincip

2. Livsenhedsprincippet

3. Kontrastprincippet

4. Perspektivprincippet

5. Bevægelsesprincippet

6. Talentkerneprincippet

7. Kredsløbs- og spiralkredsløbsprincippet

8. Verdensgenløsningsprincippet.


Skematisk opstillet ser variantprincipperne sådan ud:

1. Tiltræknings- og frastødningsprincippet.

     Variant af hovedskabeprincip nr. 1: Polprincippet

2.  Stofenhedsprincippet.

     Variant af hovedskabeprincip nr. 2: Livsenhedsprincippet

3.  Sult- og mættelsesprincippet.

     Variant af hovedskabeprincip nr. 3: Kontrastprincippet

4.  Opbygnings- og nedbrydningsprincippet.

     Variant af hovedskabeprincip nr. 5: Bevægelsesprincippet

5.  Skæbne- eller karmaprincippet.

     Variant af hovedskabeprincip nr. 5: Bevægelsesprincippet, og

     hovedskabeprincip nr. 6: Talentkerneprincippet

6.  Reinkarnationsprincippet.

     Variant af hovedskabeprincip nr. 6: Talentkerneprincippet, og

     hovedskabeprincip nr. 7: Kredsløbs- og spiralkredsløbsprincippet

7.  Forældre- og beskyttelsesprincippet.

     Variant af hovedskabeprincip nr. 8: Verdensgenløsningsprincippet.

 

Det levende væsens 1. hovedinstans er som formentlig bekendt Jeget, og 2. hovedinstans er bevidstheden, men her forstået som overbevidstheden, der er identisk med den 7. kosmiske grundenergi, Moderenergien, hvis substantielle og funktionelle basis er evighedslegemet. Altså det legeme, som ligger til grund for individets struktur og hele tilværelse, men som i sig selv er uskabt og dermed eksisterer før tid og rum, og hvorom man med rette kun kan sige, at det ER. Det skal også her nævnes, at samtlige grundenergier er repræsenteret ved hver sin funktionelle instans og basis i form af en organisme eller et legeme, som skematisk opstillet ser sådan ud:

 

1. Instinktlegemet = Instinktenergiens funktionelle basis

2. Tyngdelegemet = Tyngdeenergiens funktionelle basis

3. Følelseslegemet = Følelsesenergiens funktionelle basis

4. Intelligenslegemet = Intelligensenergiens funktionelle basis

5. Intuitionslegemet = Intuitionsenergiens funktionelle basis

6. Hukommelseslegemet = Hukommelsesenergiens funktionelle basis

7. Evighedslegemet = Moderenergiens funktionelle basis

 

Ved faktoren og fænomenet underbevidsthed skal ifølge Martinus forstås den del af bevidstheden, der er underordnet overbevidstheden og dermed funktionelt ligger under denne. Underbevidstheden er det område eller snarere det felt, hvori de samlede 6 kosmiske grundenergier danner grundstrukturen og udfolder sig. Dog forstået på den måde, at grundenergierne tyngde og følelse er de to kontraaktive hovedkomponenter, som tilsammen udgør et psykisk kraftfelt, der for nemheds skyld betegnes som P-kraftfeltet. Dettes 'skelet' udgøres af instinktenergien, som så at sige holder sammen på de funktionelle energier. Det er derfor indenfor dette kraftfelts grænser, at grundenergierne intelligens, intuition og hukommelse forefindes og fungerer.

 

Men som det indirekte vil være fremgået af ovenstående omtale af de kosmiske skabeprincipper, er fænomenet skæbne i henhold til Martinus en uundgåelig konsekvens af en kombination af hovedskabeprincip nr. 5: Bevægelsesprincippet, og hovedskabeprincip nr. 6: Talentkerneprincippet. Men de øvrige skabeprincipper og variantprincipper har naturligvis hver for sig en større eller mindre medindflydelse på funktionen af bevægelsesprincippet og talentkerneprincippet. I lighed med, hvad tilfældet selvfølgelig er for de seks livsvigtige kosmiske grundenergier, så fungerer de 8 hovedskabeprincipper og de 7 variantprincipper også som en kombineret 'enhed', nemlig i form af den 7. kosmiske grundenergi: Moderenergien, også betegnet som overbevidstheden. 

 

Det store problematiske spørgsmål

Men det store spørgsmål er her, om begrebet og fænomenet årsagsbestemt, og dermed lovbundet skæbne, nødvendigvis behøver at være en selvfølgelig og uundgåelig konsekvens eller følgevirkning af i hovedsagen hovedskabeprincip nr. 5: Bevægelsesprincippet, og hovedskabeprincip nr. 6: Talentkerneprincippet? -

 

Det er dette spørgsmål, der, som en følge af min tvivl og skepsis, er det store og afgørende problem i sammenhæng med min forsøgsvise forståelse af Martinus' i øvrigt meget smukke og eventyrlige verdensbillede. Personligt har jeg ikke noget problem med at droppe påstanden om skæbnens lovbundethed, så meget mindre, som at det efter min bedste opfattelse ikke på afgørende måde rokker ved det i øvrigt basale i det nævnte verdensbillede.

 

Det kunne da måske lige være, hvis det på et eller andet tidspunkt skulle gå hen og vise sig, at reinkarnation, især som forudsætning og betingelse for absolut skæbnemæssig retfærdighed, ikke vil kunne verificeres af det virkelige liv. Det vil i så fald betyde, at der derfor kan være tale om, at vi levende væsener kun har et liv at leve, nemlig det aktuelle liv. Men som sagt og gentaget mener jeg ikke, at skæbne og reinkarnation nødvendigvis behøver at hænge sammen, lige som jeg personligt heller ikke har noget problem med, at fænomenet skæbne – i hvert fald tilsyneladende - ser ud til at være beroende på rene tilfældigheder. Og ligeledes, at hvis vi eventuelt kun har et liv til vores rådighed, kan jeg ikke se at det ændrer ved, at livet grundlæggende er et eneste stort guddommeligt under og eventyr. Også selvom vi dropper altets alvise og almægtige Gud som også værende en alkærlig Guddom, og ligeledes dropper fænomener som udødelighed, skæbnemæssig retfærdighed og reinkarnation. Martinus’ forunderlige fortælling om verdensbilledet, vil stort set alligevel fortsat være gyldigt i alt det andet væsentlige, dette handler om. 

 

For, som det forhåbentlig også vil være fremgået af mine ovenstående betragtninger og argumenter, har jeg bestemt ingen vanskeligheder eller problemer med at anerkende de øvrige grundlæggende elementer og faktorer i dé kosmiske analyser og livsfacitter, der tilsammen udgør det nævnte verdensbillede. Tværtimod. 

 

Slutbemærkning

Vedr. mine skeptiske artikler om skæbnens retfærdighed, kan f.eks. henvises til 4.29. Hvorfor? – om skæbnens gru,  4.72. Skæbnens gru – igen! – Skæbne eller tilfældighed? 4.75. Skæbnens gru – i tilbageblik! - Skæbne eller tilfældighed? 4.99. Skæbne og skyld. Er der hensigtsmæssighed og retfærdighed i tilværelsen? Og 4.100. Skæbne og skyld (2). Er der hensigtsmæssighed og retfærdighed i tilværelsen? (Nogle tillægsbetragtninger) (Citat slut).

 

Her skal tilføjes, at det ikke er alle de ovenfor nævnte og omtalte hovedskabeprincipper og variantprincipper, der er gyldige indenfor rammerne af ét-livs-hypotesen. Se evt. herom i artiklen 4.125. Ét-livs-hypotesen. En redegørelse. 1. Del. Derfra skal følgende citeres:

 

(Citat)

Skabeprincipperne set i relation til ét-livs-teorien:

1. Polprincippet eller det guddommelige skabeprincip

Det seksuelle polprincip ligger som bekendt primært til grund for de to køn, lige som for de afvigelser, der forekommer, f.eks. homoseksualitet, biseksualitet og lignende variationer. Men set på baggrund af ét-livs-teorien, forekommer den kosmiske udviklingsproces, Martinus betegner som ”den seksuelle polforvandling”, naturligvis ikke. Det forhindrer imidlertid ikke, at den nævnte forvandling kan forekomme genetisk fra individ til individ og fra slægt til slægt. Derfor er polprincippet alligevel gyldigt, men naturligvis på en lidt anden måde end hos Martinus.

 

2. Livsenhedsprincippet

Set i ét-livs-teoriens perspektiv forekommer dette princip i lige så stor og høj grad, som tilfældet er i Martinus' kosmologi. Princippet drejer sig jo om, at de levende organismer er opbygget efter princippet levende væsener indeni levende væsener, som tilfældet eksempelvis er med levende celler indeni organer og organismer. Derfor gyldigt.

 

3. Kontrastprincippet

Dette princip er vigtigt for alt liv og al livsoplevelse. Det viser sig f.eks. som kontrasterne liv og død, lys og mørke, varme og kulde, sommer og vinter, behag og ubehag, glæde og smerte, etc. etc. Derfor gyldigt.

 

4. Perspektivprincippet

Dette princip er under alle omstændigheder vigtigt og uundværligt for syns- og forståelsesevnen. Derfor gyldigt.

 

5. Bevægelsesprincippet

Det siger næsten sig selv, at dette princip har meget stor betydning, al den stund det ligger til grund for alt liv og alle former for bevægelse, lige fra elementarpartiklerne over organismerne, planeterne, solsystemerne og til de vældige galakser ude i himmelrummet. Derfor gyldigt.

 

6. Talentkerneprincippet

Også dette princip beholder sin status under ét-livs-teorien, idet det ligger til grund for enhver form for evne og talent, og i forbindelse med organismernes tilblivelse via generne. Derfor gyldigt.

 

7. Kredsløbs- og spiralkredsløbsprincippet

Her er jo tale om en udvidelse af bevægelsesprincippet, idet enhver form for bevægelse foregår i kredsløb. I og med, at kredsløbet gentager sig og derigennem udvider sig kvalitativt, f.eks. i form af større erfaringsdannelse, er der tale om et spiralkredsløb. Derfor gyldigt

 

8. Verdensgenløsningsprincippet.

Dette princip drejer sig i hovedsagen om den funktion og betydning, som især de store religiøse fornyere, eksempelvis Krishna, Buddha, Moses, Jesus og Muhammed, har haft og har for menneskesamfundenes kulturer og udvikling frem imod en ”genløsning” til en formodet ny ”paradisisk tilværelse”. Grundlæggende drejer det sig om menneskenes etisk-moralske opdragelse og udvikling. Derfor gyldigt.


Variantprincipperne:

1. Tiltræknings- og frastødningsprincippet.

Variant af hovedskabeprincip nr. 1: Polprincippet

Det siger næsten sig selv, at dette variantprincip gælder i forbindelse med de to køns gensidige tiltrækning mod hinanden. Men princippet gælder også psykologisk i form af f.eks. sympati og antipati, og mere generelt som tiltrækning mod det, der er behageligt og frastødning af det, der er ubehageligt. Derfor gyldigt.

 

2.  Stofenhedsprincippet.

Variant af hovedskabeprincip nr. 2: Livsenhedsprincippet

Stofenhedsprincippet ligger til grund for, at alt stof, levende såvel som såkaldt dødt stof, er opbygget af mindre enheder. F.eks. er organismer opbygget af organer, og disse af celler, disse igen af molekyler, som igen er opbygget af atomer, som er opbygget af elementarpartikler. Derfor gyldigt.

 

3. Sult- og mættelsesprincippet.

Variant af hovedskabeprincip nr. 3: Kontrastprincippet.

Dette princip gælder både i bogstavelig forstand som det, at være sulten og lade sig mætte. Men det gælder også i videre og overført forstand i form af længsel og længslens tilfredsstillelse. Derfor gyldigt.

 

4. Opbygnings- og nedbrydningsprincippet.

Variant af hovedskabeprincip nr. 5: Bevægelsesprincippet.

Ja, her kan man eksempelvis tænke på opbygningen af den fysiske organisme fra undfangelsen over fødslen, opvæksten til den modne alder og alderdommen, hvorefter en nedbrydende aldringsproces med følgende død og ligets opløsning. Derfor gyldigt.

 

5. Skæbne- eller karmaprincippet.

Variant af hovedskabeprincip nr. 5: Bevægelsesprincippet, og

hovedskabeprincip nr. 6: Talentkerneprincippet.

Som nævnt i hovedteksten, vil dette princip ikke være gyldigt i forbindelse med ét-livs-teorien. Men med lidt god vilje kunne man betegne det som ”tilfældigheds-princippet”, idet begrebet og fænomenet skæbne i denne sammenhæng må karakteriseres som udtryk for tilfældigheder. Jvf. f.eks. med artiklen 4.118. Skæbne og retfærdighed - endnu engang! Derfor delvis gyldigt.

 

6. Reinkarnationsprincippet.

Variant af hovedskabeprincip nr. 6: Talentkerneprincippet, og

hovedskabeprincip nr. 7: Kredsløbs- og spiralkredsløbsprincippet.

Heller ikke dette princip har nogen mening i forbindelse med ét-livs-teorien. Men eftersom det i princippet handler om fødsel, kunne man med lidt god vilje kalde det for ”fødselsprincippet”. Derfor delvis gyldigt.

 

7.  Forældre- og beskyttelsesprincippet.

Variant af hovedskabeprincip nr. 8: Verdensgenløsningsprincippet.

Dette princip er absolut også gyldigt i relation til ét-livs-teorien, hvilket enhver næsten kan sige sig selv.

 

(Citat slut)

 

Hermed afsluttes artiklen ”Lovbundet eller tilfældigt” med følgende forenklede, men forhåbentlig gyldige konklusion: Alt hvad der kommer ind under begrebet biologiske naturprocesser er årsagsbestemte og dermed lovbundne, hvorimod menneskers såkaldte skæbne eller livsforløb i stor udstrækning er mere eller mindre tilfældig, sådan som omtalt og søgt begrundet tidligere ovenfor. 

 

© Copyright januar 2019 Harry Rasmussen.

 

******************