Hvad? Hvordan? og Hvorfor?

Flere tanker til eftertanke

Første del.

 

Kære læser! Bemærk venligst, at denne todelte artikel fortrinsvis vil være af interesse for læsere, som har lyst til og behov for at gå seriøst i dybden med de filosofiske emner, som denne og mine mange andre artikler forsøgsvis handler om.  Men i øvrigt er der ingen der siger, at man nødvendigvis behøver at læse hele artiklen på én gang, tværtimod kan det anbefales at læse mindre partier af teksten ad gangen og gøre pause og tænke over det læste. Under alle omstændigheder ønskes læseren god fornøjelse med læsningen.

 

INDLEDNING

Denne artikels titel indeholder livs- og verdensanskuelsens tre grundlæggende hovedspørgsmål, som jeg i det følgende vil forsøge at besvare, så vidt som jeg filosofisk set udlægger og forstår disse. Situationen er jo den, at den grundvidenskabelige og især naturvidenskabelige forskning fra sin begyndelse i 1500-tallet i hovedsagen har beskæftiget sig med at besvare de to førstnævnte spørgsmål: Hvad? og Hvordan? Derimod har man af gode og forståelige grunde undladt og undlader fortsat ethvert forsøg på at besvare det problematiske spørgsmål: Hvorfor? Det har man siden de ældste tider overladt til filosofferne at give mere eller mindre kvalificerede argumenter for og forsøgsvis gyldige svar på.

 

Hovedspørgsmål nr. 1.: Hvad? drejer sig primært om det, der forenklet sagt kan fastslås og defineres som ”et noget, der eksisterer”, filosofisk også betegnet som ”objektet”, der er genstand for ”subjektets”, dvs. undersøgerens eller grundforskerens bevidste opmærksomhed.

 

Hovedspørgsmål nr. 2.: Hvordan? sigter primært til en nærmere udforskning af, hvordan eller på hvilken måde ”et noget er blevet til og fungerer på”.  Det er denne udforskning eller undersøgelsesproces, der især beskæftiger grundvidenskaben og har gjort det lige siden begrebet videnskab opstod, nemlig som et objektivt forsøg på at skelne mellem naturgivne årsager og virkninger. Kausalitetsloven blev derfor etableret som en væsentlig og uimodsigelig naturlov. Til at begynde med, drejede videnskaben sig om at tilbagevise det verdensbillede, som skyldtes den Bibelske skabelsesberetning.

 

Hovedspørgsmål nr. 3.: Hvorfor? drejer sig primært om forsøgsvis objektive forsøg på at finde ud af og forstå den formentlig dybere mening eller hensigt, der er med, at ”et noget eksisterer og fungerer på”.  Dette spørgsmål ligger qua sin karakter udenfor det virkelighedsområde, naturvidenskaben fokuserer på og beskæftiger sig med, primært fordi samme videnskab grundlæggende mener og promoverer den opfattelse, at ’overordnede’ begreber som ’mening’ og ’hensigt’ med verden og livet ikke er relevante og derfor heller ikke forekommer i videnskabelig sammenhæng. I henhold til naturvidenskaben er alt et produkt og resultat af naturgivne tilfældigheder. Dog med undtagelse af, at årsags-virkningsloven er en grundlæggende uundværlig og uundgåelig faktor i tilværelsen. Denne videnskabelige indstilling eller holdning har jeg i mit forfatterskab tilladt mig at karakterisere og betegne som ”videnskabens reduktionisme”, idet denne henfører overhovedet alt til at være produkt af og udelukkende skyldes fysisk-kemiske kræfter, energier og lovmæssigheder.

 

Det skal dog her indskydes og nævnes, at der trods alt findes videnskabelige grundforskere, som ikke deler den overvejende ’reduktionistiske’ opfattelse. Som et eksempel på naturvidenskabelige forskere, der udfordrer den nævnte opfattelse, kan jeg henvise til min artikel 4.49. Videnskabelig reduktionisme på retræte?  Fra denne artikel vil jeg gerne citere det følgende:

 

(Citat)

Videnskaben eller Gud?

Under overskriften ”Videnskaben – Virkeligheden – Mennesket” afholdtes der i foråret og efteråret 1996 en serie foredrag og paneldiskussion på Niels Bohr Instituttet, hvor 9 navngivne videnskabelige forskere, dels fra nævnte Institut og dels fra Københavns Universitet, med hver deres specialområder, forelagde for det tilstedeværende publikum, hvordan de hver især så på forholdet mellem videnskaben og de fænomener, der kommer ind under begrebet religion. Det var altså med andre ord den historisk set ældgamle drøftelse af forholdet mellem tro og viden, der var på dagsordenen. For arrangementet stod Bent Raymond Jørgensen og Uffe Gråe Jørgensen, som angiveligt så det som formålet med paneldiskussionen, om det ville være muligt at tilvejebringe et helhedsbillede af naturvidenskabens – eller måske rettere naturvidenskabernes - aktuelle situation. Under indflydelse fra en omtale af serien i Berlingske Tidende, skiftede foredragsrækken imidlertid undervejs titel til ”Videnskaben eller Gud?” På baggrund af den nævnte artikel blev DR TV1 interesseret og bragte samme forår 1996 en række udsendelser med foredragene. I forlængelse heraf udgav DR Multimedie i 1996 bogen ”Videnskaben eller Gud?”, under redaktion af de to ovenfor nævnte forskere. 

 

Hovedsigtet med forelæsningsrækken og paneldiskussionen, var angiveligt at afprøve de erkendelsesteoretiske og filosofiske sider af videnskaben, og samtidig afprøve grænsen for den moderne videnskabs mulige rækkevidde i de store, grundlæggende livsspørgsmål, herunder spørgsmålet om Guds eventuelle rolle i spørgsmålet om verdens og livets opståen. Ville moderne naturvidenskab måske være i stand til fuldstændig at udelukke en overordnet, guddommelig krafts medvirken i verdens tilblivelse og livets opståen?  Eller ville verdens skabelse og livets opståen muligvis kunne forklares udelukkende som resultatet af kemiske kræfter og fysiske principper og lovmæssigheder? Og i givet fald, hvordan skal man da forklare sig eksistensen af de fysisk-kemiske kræfter eller energier og naturlovene? Kan disse i og med deres lovbundne og hensigtsmæssige funktioner med rette betragtes som et produkt af ren og skær tilfældighed?

 

De deltagende forskeres svar på de ovenfor nævnte og flere andre spørgsmål, måtte som forventeligt blive forskellige, dels fordi forskerne repræsenterede vidt forskellige fagområder, og dels, fordi de repræsenterede forskellige personlighedstyper. De pågældende forskere var Dr. scient. i fysik Jens Martin Knudsen, f. 1934, fra Københavns Universitet, astrofysiker og professor i astronomi ved Indiana University Hollis Ralph Johnson, f. 1928, Ph. D. i fysik og lektor i fysik ved Astronomisk Observatorium ved Niels Bohr Instituttet Uffe Gråe Jørgensen, f. 1953, biologen, lic. scient., lektorvikar ved Niels Bohr Instituttet, Claus Emmeche, f. 1956, mag. scient. i teoretisk fysik, senere lektor i teoretisk fysik ved Niels Bohr Instituttet Benny Lautrup, f. 1939, chef for forskningsinstituttet og hjerneforsker ved Sct. Hans Hospital Rasmus Fog, f. 1936, professor, cand. scient. i teoretisk højenergifysik ved Niels Bohr Instituttet Holger Bech Nielsen, f. 1941, mag. art. i historie ved Københavns Universitet Bent Raymond Jørgensen, f. 1949, og sluttelig Bent Melchior, f. 1929, lektor i jødisk litteratur ved Københavns Universitet, overrabbiner. Sidstnævnte medvirkede, for at forklare og forsvare de bibelske traditioner og paradokser, der længe har været under angreb fra mange sider.

 

Objektivitet og kausalitet

De nævnte videnskabelige forskere havde som nævnt forskellige svar på de grundlæggende spørgsmål, der blev rejst i forbindelse med foredragsserien, men stort set alle var i hovedsagen enige om, at videnskaben ville være i stand til at give gyldige og fyldestgørende svar på disse spørgsmål, og om ikke nu og her, så i hvert fald engang i fremtiden. Det skyldtes angiveligt, at man generelt mente, at den videnskabelige forskningsmetode baserer sig på to hovedpostulater, nemlig objektivitetsaksiomet og kausalitetsaksiomet, det vil sige selvindlysende og rationelle grundsætninger, som ikke behøver nærmere bevis, for at kunne godtages. At noget er objektivt, vil sige, at det er afbalanceret sagligt, upersonligt og upartisk, modsat subjektivt, som er præget af personlig opfattelse og følelser, herunder fordomme og idiosynkrasier. At noget er kausalt, vil sige, at det er årsagsbestemt og årsagssammenhængene, idet årsag og virkning er indbyrdes proportionale, lige som en virkning bliver til en ny årsag, der igen har en virkning, osv. osv.

 

Imidlertid blev spørgsmålet om komplementaritetsteoriens gyldighed mærkværdigvis ikke berørt i foredragsrækken. Det var jo ellers Niels Bohr, på hvis Institut foredragsrækken fandt sted, der i 1927 introducerede komplementaritets-filosofien, som fik en væsentlig indflydelse på de empiriske videnskaber og specielt fysikken. En indflydelse, der er lige så stor, som tilfældet er med atomfysikeren og -teoretikeren Albert Einsteins relativitetsteori, der blev publiceret i 1905. Begge teorier betegner et brud med den klassiske naturerkendelses objektivitets- og kausalitetsprincip. Relativitetsteorien påviser, at forestillingen om absolut rum, tid og bevægelse nok er gyldig ved dagliglivets sanseerfaringer, men ikke er gyldig ved meget komplicerede iagttagelsessituationer i fysikken. Komplementaritetsteorien påviser, at moderne iagttagelsessituationer, blandt andet på grund af forholdet mellem måleinstrument og objekt, kan være komplementære, hvilket vil sige, med iagttagelser, der gensidigt udelukker hinanden. Det klassiske eksempel herpå, er den situation, at lys i visse eksperimenter må betragtes som et bølgefænomen, i andre som en strøm af små partikler (fotoner, kvanter), hvilket er en selvmodsigelse indenfor den klassiske fysiks begrebsramme, hvor ’fast’ er fast og ’flydende’ flydende.

 

Det blev derfor nødvendigt at udvide begrebsrammen, for at kunne ophæve selvmodsigelsen. Det gjorde Bohr ved i forbindelse med kvantefysikken at forkaste det klassiske kausalitetsaksiom og det ligeledes klassiske objektivitetsaksiom, som jo begge er nødvendige og uundværlige i den statistiske beskrivelse og tolkning af begrebet ’fysisk virkelighed’. Men de to aksiomer kunne angiveligt ikke bruges i sammenhæng med det supermikrokosmos, der udgøres af elementarpartiklerne. Bohr nøjedes dog ikke med at overføre komplementariteten på fysikken, men overførte også denne på blandt andet psykologiske og biologiske erfaringsområder. (Se f.eks. Niels Bohr: Atomteori og naturbeskrivelse. J.H. Schultz Forlag, København 1958, og Niels Bohr: Atomfysik og menneskelig erkendelse I-II. J.H. Schultz Forlag, København 1959). (Citat slut)

 

Men nok så vigtigt og betydningsfuldt i denne sammenhæng, er følgende noget længere citat fra samme artikel:

 

(Citat)

Men tilbage til foredragsrækken på Niels Bohr Instituttet: Det bør her fremhæves, at især de to arrangører af foredragsrækken og paneldiskussionen, Bent Raymond Jørgensen og Uffe Gråe Jørgensen, fra begyndelsen indtog et formidlende standpunkt, som ikke på forhånd udelukkede den mulighed, at naturvidenskaberne aktuelt set måske rent faktisk ikke ville vise sig i stand til at give endelige eller absolut gyldige svar på de stillede spørgsmål. Det, man eventuelt kan kritisere ved spørgsmålet ”Videnskaben eller Gud?” er, dels dets alternative form, - det kunne jo f.eks. også have lydt: ”Videnskaben og Gud?” - og dels at man forholdt sig til begrebet Gud ud fra et jødisk-kristent synspunkt, hvilket vil sige, at man kun forholdt sig til Bibelens Gud og skabelsesberetning. Det kan naturligvis forklares og forsvares med, at der her er tale om en væsentlig del af den vestlige kulturs religiøse og historiske grundlag, men allerede hermed er foredragsrækkens problemstilling blevet skævvredet, for der findes som bekendt også andre forestillinger om en universel Gud, som tilfældet eksempelvis er i islam. Desuden findes der filosofiske opfattelser af begrebet Gud, som afviger fra både den jødisk-kristne gud og islams gud, nemlig f.eks. filosofferne Shankar Acharyas, Giordano Brunos og Baruch Spinozas omtrent identiske opfattelse af det guddommelige alvæsen. Og her kan tilføjes den opfattelse af Gud, der findes indenfor rammerne af Martinus’ kosmologi, som i det væsentlige er fuldkommen sammenfaldende med de tre netop nævnte filosoffers opfattelse af begrebet. 

 

Naturvidenskab på genveje?

Imidlertid er jeg ved en tilfældighed blevet opmærksom på, at lektor i teoretisk fysik ved Niels Bohr Instituttet, Claus Emmeche, nok så betydningsfuldt - og vel egentlig også overraskende - indirekte understøtter min påstand om, at moderne naturvidenskab er på afveje eller måske snarere omveje (se evt. mine artikler herom). Det fremgår af hans hjemmeside og især af hans artikler, som f.eks. essayet "Mine molekyler vil frikende mig", hvori han fremfører det synspunkt, at biologien i dag ikke længere opfatter liv som en maskine og noget rent fysisk. Begrebet "information" er nemlig nødvendigt i biologien, for at kunne forstå fænomenet liv, idet alt liv er afhængigt af den genetiske kode. Derfor er biosemiotik et forsøg på at udvikle en ny filosofi om, hvad liv er. Ordet bio betyder jo som bekendt liv, og ordet semiotik hentyder til læren om informationstegn, kommunikative signaler og symboler. Til belysning af, hvad sagen drejer sig om, gengives herunder et uddrag fra Claus Emmeches artikel ”Mine molekyler vil frikende mig”:

 

(Citat) Et metafysisk dyr blandt verdens dele

Biologer ejer en ubændig nysgerrighed efter at forstå mennesket videnskabeligt ud fra den enkle betragtning, at vi som andre dyr kan beskrives ved hjælp af moderne genetik, molekylærbiologi, evolutionsteori og andre biologiske discipliner. Vi har i det 20. århundrede opnået en forbløffende detaljeret beskrivelse af vores organisme og dens molekyler. Det har skabt stor entusiasme og respekt for den forskning, der har tilført opfattelsen af kroppens virkemåder så umådelig meget. Men hvor vi på den ene side gør fremskridt og nærmer os en stadig større indsigt i mange detail-processer, synes det på den anden side som om problemerne vokser. [1]

 

Det drejer sig ikke alene om de etiske problemer med den rette anvendelse af den opnåede viden indenfor biomedicin og bioteknik; og de forskningspolitiske problemer om finansiering og organisering af alt det, der bedst udfoldes som fri grundforskning. De kan være vanskelige nok. Det drejer sig også om rent indre videnskabelige vanskeligheder. Spørgsmål, der viser sig sværere at besvare end forventet. Forholdet mellem viden og uvidenhed er som forholdet mellem et træ og det voksende areal, hvormed det med sine blade berører den omgivende luft. Når kundskabens træ vokser, tiltager uvidenheden parallelt. [2] Enhver videnskab har sine abstraktioner, og kan kun gøre et udvalg af verdens dele synlige ved at se bort fra andre. Og hvis forskningen er god, producerer den ikke blot svar, men lige så mange udfordrende nye spørgsmål. Såsom spørgsmålet om dannelsen af en menneskelig krop og hjernens arkitektur, og måske også spørgsmålet om hvordan hjernens mentale indhold dannes; noget videnskaben ikke helt har fået skovlen under endnu. Her er der, trods entusiasmen, grund til forbehold. Det er jo muligt, at videnskaben ikke kan give os svar på alt.

 

Det billede af forskningen som pressen formidler, er orienteret mod sensationer. Selve forskningsprocessen og de bagvedliggende gåder overses. Dikteret af det journalistiske arbejdes vilkår formidles spredte resultater snarere end sammenhængende teorier og indsigt i selve den måde der arbejdes på. Til gengæld peppes nyt fra hjerneforskningen, for nu at bruge den som eksempel, op med udsagn, der sjældent er hold i, men er af umådelig principiel art, i stil med "centeret for den fri vilje endelig fundet", eller "forskere beviser, at den fri vilje er en illusion". Det samlede resultat af den slags hver især ubetydelige kommentarer er et overspændt billede af naturvidenskaben og den lære, vi som mennesker kan drage af dens resultater. Der trækkes større eksistentielle og filosofiske veksler på forskningen end der er dækning for.

 

Tendensen til at gøre fysik til metafysik, eller videnskab til religionserstatning, er uheldig, og kan i historisk perspektiv virke besynderlig. Striden mellem videnskab og religion i 1800-tallets victorianske England - tænk på debatten om Darwins evolutionsteori contra bibelens skabelsesberetning - kan ikke sidestilles med de debatter, der føres her i den senmoderne kultur om videnskab og etik. Spørgsmålet om vi stammer fra aberne eller Gud er ikke ladet med samme moralske tragik som dengang, og tilsyneladende eksisterer videnskab og religion nu fredeligt sammen som institutioner. Det udelukker ikke ideologiske modsætninger, på samme måde som forholdet mellem humaniora og naturvidenskab (eller, på det politiske plan, mellem praktisk-moralsk og teoretisk-instrumentel fornuft) ikke er noget harmonisk forhold. Tolkningerne strides. Det er jo ikke rigtigt, at der slet ikke kan skitseres nogen konsekvenser for den menneskelige eksistens af naturvidenskabernes resultater. De søges ofte udtrykt i et sprog, som alt efter smag er smukt, pseudo-poetisk eller skingert. "Vi er dybest set stjernestøv". "Universet er vores ophav." Eller "vi sidder på en hårfin økologisk balance som er ved at tippe." "Vi er dybest set bananfluer" - eller måske "nøgne aber", eller "en evolutionær blindgyde", eller noget helt femte. Her træder naturvidenskaben frem som en synlig del af vor kultur, og det er tydeligt, at denne kultur - foruden de mytologiske, religiøse, og politiske kilder - søger at basere sin selvforståelse på videnskab. Disse forsøg må blot acceptere, at de konstant er genstand for kritik og skiftende tolkninger. Debatten om det naturvidenskabelige verdensbilledes universelle gyldighed er ingenlunde slut. [3]

 

Noter til: Et metafysisk dyr blandt verdens dele

[1] Jeg takker Dorte Skovgård for kommentarer til en tidligere version af denne artikel, desuden takkes Uffe Gråe Jørgensen, Bent Raymond Jørgensen og Benny Lautrup for kommentarer til en populariseret og stærkt ændret udgave af teksten, som er udgivet i i bogen "Videnskaben eller Gud?".

[2] Uvidenhed er nok et dårligt ord for så vidt det betegner en tilstand af manglende viden som allerede findes og i princippet kan tilegnes. Hvad der her tænkes på er endnu-ikke-opnået viden, om hvilken det endda kan gælde, at den kan være uopnåelig: F.eks. kan visse typer spørgsmål i matematikken være principielt uafgørbare. Nogle filosoffer mener, at spørgsmålet om der vil kunne findes én videnskabelig ramme, der restløst gør rede for subjektive ("psykiske") og objektive ("fysiske") beskrivelser af kroppen, sandsynligvis må besvares benægtende, og at "mind/body" eller sjæl/legeme-problemet derfor er uløseligt.

[3] Når biologer, fysikere og kemikere giver deres bud på et verdensbillede, holder de op med at være forskere og bliver naturfilosoffer. De fleste naturvidenskabsfolk gør det ofte spontant, implicit, og uden problemer - men med et afværgende smil, hvis der pludselig sættes fokus på denne `hermeneutiske' erkendelsesinteresse i naturvidenskaben, og da med en hastig tilbagevenden til en mere instrumentel eller pragmatisk (evt. direkte instrumentalistisk) holdning. Naturvidenskaben befinder sig i den forstand selv på grænsen mellem forskning i snæver forstand og naturfilosofi forstået som netop de mere synteseskabende bestræbelser. En moderne form for naturfilosofi må forholde sig dialogisk-kritisk til passagen fra laboratoriets mikroskoper til verdensbilledernes makrokosmos.

I det hele taget kloge betragtninger, som i hvert fald jeg personligt kan tilslutte mig. Ikke mindst forekommer Emmeches bemærkninger om mediernes og populisatorernes sensationslystne og oftest overfladiske behandling af videnskabelige emner mig interessante, for det samme emne har jeg peget på og udtrykt mig principielt på lignende måde om i flere af mine egne artikler, f.eks. om hjernedebat og klimadebat. Derimod må jeg nok stille spørgsmålstegn ved hans konstatering i note [2]: ”Nogle filosoffer mener, at spørgsmålet om der vil kunne findes én videnskabelig ramme, der restløst gør rede for subjektive ("psykiske") og objektive ("fysiske") beskrivelser af kroppen, sandsynligvis må besvares benægtende, og at "mind/body" eller sjæl/legeme-problemet derfor er uløseligt.”  Personligt vil jeg mene, at Martinus’ kosmologi opfylder kriterierne for en (ånds)videnskabelig ramme, ”der restløst gør rede for subjektive ("psykiske") og objektive ("fysiske") beskrivelser af kroppen,” hvorfor spørgsmålet må besvares bekræftende, og at "mind/body" eller sjæl/legeme-problemet derfor ikke er uløseligt. Og for resten kan ’uvidenhed’ være andet og mere, end bare en mangel på viden, der evt. vil kunne tilegnes, eller som måske er uopnåelig. Men i henhold til både klassisk indisk filosofi og Martinus’ kosmologi, er uvidenhed – på sanskrit: avidya – en sindstilstand, som er ansvarlig for forekomsten af Mayas slør, et fænomen, der består i, at det virkelige synes uvirkeligt, medens det uvirkelige synes virkeligt, og som i øvrigt tilslører det faktum, at bagom mangfoldigheden er virkeligheden en enhed, som på sanskrit betegnes med ordet Brahman, i taoismen med ordet Tao, og f.eks. i Martinus’ kosmologi med ordene det guddommelige Alvæsen. Maya-teorien er fremført i og med Advaita (= ikke-todelt) Vedanta-filosofien, som betegner Maya som Brahmans tilslørende og projicerende kræfter, der er ansvarlige for frembringelsen eller skabelsen af illusionen om en mangfoldig verden. (Vedr. begrebet Mayas slør set med moderne øjne, kan det anbefales at læse f.eks. Per Bruus-Jensens bog ”En rejse gennem Mayas slør. Introduktion til et Kosmisk Paradigmeskifte.” Forlaget Nordisk Impuls 2010. Bogen vil også kunne læses på forlagets hjemmeside: http://www.nordisk-impuls.dk/)

 

En ny naturfilosofi

Men Emmeche nøjes ikke med at påpege nyere biologis opfattelse af fænomenet liv, men han mener også, at der er brug for en ny naturfilosofi, hvilket fremgår af hans essay "Naturfilosofiens genkomst", hvori han blandt andet skriver følgende:

 

"Som en første tilnærmelse vil jeg præsentere naturfilosofi som en undersøgelse af især naturvidenskabernes måde at forstå naturen på i vid forstand. Eksempelvis i kontrast til andre former for forståelse. Det er en art tænkning, som genoptager visse spørgsmål i den klassiske filosofi af metafysisk og erkendelsesmæssig art - spørgsmål, som længe har været lagt på hylden, bl.a. under indflydelse af positivismen, og som idag aktualiseres af interessen for nye verdensbilleder og for naturvidenskabens egne grundlagsproblemer. Naturfilosofi er udtryk for en almen lyst til at forstå såvel natur som naturvidenskab. Det er et forsøg på at finde lovlige måder at tænke større sammenhænge på.

-- Kan man her tale om naturfilosofiens genkomst?

Kun som genopdukken af en gammel helhedsbestræbelse, men i en ny og mere kritisk form. En søgen efter forbindelser, der ellers glemmes på grund af den måde, produktionen og tilegnelse af naturerkendelse er indrettet på i dag."

-- Og det hér er altså en slags manifest for en ny naturfilosofi?

Det kommer an på hvad der menes med "en ny naturfilosofi". Det er primært en invitation til debat og eftertanke. Det er et felt, hvor man, hvad enten man er humanistisk eller naturvidenskabeligt orienteret, kan indgå i dialoger. Naturfilosofi er netop en art filosofi, dvs. et område for diskussion og kritiske undersøgelser; et forskningsområde, snarere end filosofi i betydningen et filosofisk system af en eller anden art, eller min egen lommefilosofi. For at understrege det åbne i projektet er teksten her konstrueret som en interlog. [1]

 

Naturbegrebet

-- Et sådant projekt forudsætter vel et bestemt naturbegreb. Hvilket naturbegreb opererer du med?

Det ved jeg ikke om det gør. Jeg vil helst ikke lægge mig fast på ét bestemt naturbegreb - ideen er netop at undersøge forskellige måder at opfatte natur på. I første omgang med udgangspunkt i fysik, biologi, kemi, geografi osv., men allerede dét rejser problemer. Naturvidenskab har jo en ret høj status i samfundet, men ofte er det kun udvalgte dele af videnskaberne, især fysikken, som tegner det, vi med en lidt misvisende betegnelse kunne kalde det naturvidenskabelige naturbegreb.

-- Hvorfor misvisende?

Fordi man burde starte med at spørge, undersøgende: Findes der et "videnskabeligt baseret" naturbegreb, og hvad mener vi i det hele taget med naturbegreb? Er det en filosofisk størrelse? Fysikere selv kan jo sagtens være indbyrdes uenige, rent ontologisk og metafysisk, men det forhindrer dem jo ikke i at lave storartet fysik. En seriøst arbejdende fysiker kan typisk sige: Sådan noget som et naturbegreb er slet ikke nødvendig for at lave eksperimentel faststoffysik, teorier om højenergifysik, osv. Og det er rigtigt. Men fysik er ikke bare forskning. I offentligheden fremtræder fysikken som en monolitisk enhed med ét samlet bud på naturens indretning. På basis af populærvidenskabelige tekster, eller i begrundelser for støtte til grundforskning eller teknologiske anvendelser af fysik, kan man så forsøge at fremanalysere et naturbegreb, som er dækkende for forskernes egne opfattelser af naturens basale dele. Er det et materialistisk, reduktionistisk naturbegreb? Har det subjektive, det iagttagende subjekt en plads i dette begreb? Alt det kan man så spørge om. Man vil sikkert finde, at fysikkens, biologiens og (for nu at tage en humanistisk videnskab) psykologiens begreber om natur og subjekt kan være ret forskellige.

-- Og hvorfor skal vi overhovedet interessere os for det?

For at forstå os selv. Tænk på hvordan vi selv lærer at tænke abstrakt, eller omgås store ord som ordet natur. Det er ikke så ligetil. Tænk på Snøvsen fra Benny Andersens børnebog. Han spørger troskyldigt: "Hvor ligger naturen?". Det er ikke sikkert vi er så meget klogere end Snøvsen. Måske smiler vi af den, fordi vi véd, at det er svært at sætte ord på den dér natur. Det skyldes også vores egen historie.

-- Vores naturhistorie?

Både kultur- og naturhistorie. Antag, at biologiens perspektiv på menneskets oprindelse i store træk er korrekt. Selvom det er tilfældet, så betyder det ikke, at det mytiske, det overnaturlige, eller det religiøse er uvedkommende for vores forsøg på at forstå verden som helhed, og forstå de kriser, vi befinder os i. Siden vi kravlede ned fra træerne og begyndte at fortælle historier om Adam og Eva og deres bortvisning fra paradisets uforskyldte umyndighed, har vores kultur været præget af troen på ordet som løftet over naturen, svævende over vandene. Flere har peget på, at naturopfattelsen i den jødisk-kristne tradition har spillet en ikke uvæsentlig rolle for den industrielle side af vores omgang med naturen. Mennesket ses som den skabning, som er nærmest Gud, og af Ham sat til at herske over den øvrige natur, som er noget lavere. Opfattelsen banede vej for at se naturen som død materie og objekt for omformning; en tankegang som historisk faldt fint i tråd med den moderne naturvidenskabs fremvækst. Først nu indser vi for alvor, og iøvrigt med naturvidenskabelige metoder, at vi ikke har behandlet naturen fornuftigt. "Vi" betyder primært den moderne civilisation, der har frembragt en række indbyrdes modstridende skel mellem natur og kultur. Og "behandle" betyder fremmedgøre og misbruge, og idag forsøgsvist genetablere og konservere. Om historien fortælles som skæbnebestemt syndefald eller som produktionsmådernes seje fremadskriden, er underordnet i forhold til resultatet, Jordens tilstand her og nu.

Mens kosmos er kold overfor vores skæbne, har den biologiske natur mistet sin autonomi og er blevet afhængig af os. Ud fra en industriel og økologisk betragtning er den levende natur - biodiversiteten, som biologerne kalder det - blevet henvist til et verdensomspændende civilisatorisk system, og lever på dette systems skrøbelige nåde. Vi behersker ikke universet i stor skala, men vi kan smadre planetens biodiversitet.

Vi har altså spaltet naturen. Den er både det kosmiske hele og kun det, som snævert afgrænses fra kultur og civilisation, eller det, som i sin økologiske skrøbelighed er dødelig som os selv. Naturen er snart blæsten, sandet og stjernerne, snart den grøft eller å, som skal fredes og genoprettes. Vores ideer om naturen er så splittede som den faktiske opdeling af de nære omgivelser i rekreative områder og industriparker. Natur kan være konstrueret som en iscenesat idyl af paradisisk oprindelighed eller gøre modstand som et vildt dyb af kræfter, der både truer os på livet og fremhæver det kultiverede i vores livsform.

 

Note til: Naturfilosofiens genkomst

[1] Mellemting mellem interview og dialog, et stilistisk eksperiment. Spørgeren er polyfonisk, er ikke tillagt et samlet synspunkt eller forhåndsopfattelse, og skal ikke afspejle en speciel naturvidenskabelig eller humanistisk baggrund. Formen markerer min gæld til en række personer, som har bidraget til eller deltaget i kurset "Naturfilosofi - naturvidenskabens teori, grundlagsproblemer og verdensbilleder" ved Center for Naturfilosofi og Videnskabsstudier, Niels Bohr Instituttet, Det Naturvidenskabelige Fakultet i København. For kritiske kommentarer til en tidligere version af teksten skal Marie Svarre Nielsen, Per Frandsen, Henrik Zinkernagel og Tove Kruse have stor tak. (Citat fra Claus Emmeches artikel slut her)

 

(Min egen tekst fortsætter her) Ja, det er jo sådan set overraskende og velgørende ord her midt i den naturvidenskabelige reduktionismes storhedstid, ord, som i hvert fald må glæde enhver, der mener, at den reduktionistiske forklaring på livet og verden, er alt for rationalistisk og vitaminfattig. Claus Emmeches synspunkter på naturvidenskaben forekommer mig nemlig at være et skridt i den rigtige retning på vejen til den helhedsforståelse af verdensaltet, som især Martinus’ kosmologi er så fornem en eksponent for. Indenfor rammerne af denne, forklares ikke alene grundlaget for den klassiske filosofis erkendelsesteori og metafysik, men også naturvidenskabens egne grundlagsproblemer. Martinus ser naturvidenskabens grundproblem som et spørgsmål om psykologisk udvikling og standpunkt hos videnskabsfolkene, som i hovedsagen benytter sig af og henholder sig til intelligensevnens formåen, hvilket primært vil sige til logikken og dens grundregler: præmis, argument og konklusion, og herunder især deduktion, hvilket vil sige, at slutte fra det almene til det specielle, og i nogle tilfælde induktion, hvor man slutter fra enkelttilfælde til en almen lov. Men i og med, at naturvidenskaben i hovedsagen er henvist til kun at benytte intelligensen i sin forskning og sine eksperimenter, og i forbindelse med sine erkendelsesteoretiske overvejelser, ligger der en begrænsning, som bevirker, at videnskaben kun er i stand til at opfatte og udforske det fysiske aspekt af materiebæltet, og dette afgiver kun resultater, der primært kan måles i fysiske termer som rumfang, vægt og hastighed, hvilket igen vil sige indenfor det firedimensionale fysiske rum-tid kontinuum. Martinus betegner en sådan forskning som gående på tværs ad materien, nemlig materien opfattet og oplevet indenfor det, han kalder en ”lavpsykisk sansehorisont”. Denne betegnes også som oplevelsens stofside eller formside, der udelukkende tolker materien som i sig selv livløs og tilfældig. (Citat slut)

 

Mine kommentarer til ovenstående citater: 

Herefter vil det være nødvendigt at indskyde, at den ovenfor anførte og citerede artikel er skrevet af mig i oktober 2010 og dermed altså før mit skift til ét-livs-hypotesen for alvor slog igennem i min egen tænkning. Den hypotese udelukker imidlertid begreber og fænomener, der er væsentlige og uundværlige i Martinus’ kosmologi, så som Jegets eller sjælens udødelighed og evige liv, reinkarnation og skæbnens lovbundne retfærdighed. Men det rokker dog ikke ved det basale i de her i denne artikel fremførte synspunkter og argumenter, som for kritikken af den videnskabelige reduktionismes vedkommende stadigvæk er gyldige.  Derfor vil jeg her genoptage min forsøgsvise forklaring på Hovedspørgsmål nr. 3.: Hvorfor? – Denne forklaring går ud på forsøgsvis objektivt at finde ud af og forstå den formentlig dybere mening eller hensigt, der er med, at ”et noget eksisterer og fungerer på”.

 

I og med den fastslåede kendsgerning, at ’noget’ i form af livet og verden eksisterer, må der også foreligge en velbegrundet formodning om, at der må være en mening, hensigt eller et formål med at dette ”noget nr. 1.” er blevet til og dermed eksisterer, men vel at bemærke eksisterer under nogle givne vilkår eller betingelser, nemlig de såkaldte naturlove. Og netop forekomsten af naturlovene indikerer, at der foreligger en forud bestemt mening og hensigt eller et formål med verden og livet. Noget, som videnskabens teori om The Big Bang ikke giver – eller ikke kan give – et fuldgyldigt og tilfredsstillende svar på. Herom har jeg blandt andet skrevet i artiklen 4.154. Lovbundet eller tilfældigt? Supplerende betragtninger. Fra denne artikel skal følgende citeres:

 

(Citat)

NY INTRODUKTION

Gennem alle de forholdsvis mange år, hvori jeg har beskæftiget mig med basale filosofiske problemer, har spørgsmålet om, hvor vidt livet og verden er udtryk for lovbundethed eller for tilfældighed, været et centralt emne. At noget er lovbundet, vil jo sige, at noget følger bestemte, fastlagte og forud eksisterende retningslinjer, som tilfældet eksempelvis er med naturlovene. I modsætning dertil vil dette, at noget er tilfældigt sige, at noget ikke følger bestemte retningslinjer, men sker som tilfældigheder. Hvilket vil sige lige så godt på den ene som på den anden måde.

 

En del idealistiske mennesker tror på og forestiller sig en utopi i form af et kommende verdsligt eller religiøst verdensrige, eksempelvis mere præcist i form af et verdsligt internationalt socialt retfærdigt verdensrige. Andre idealister tror på og forestiller sig et utopisk spirituelt eller religiøst verdensrige, eksempelvis i form af det verdensrige, Guds-riget eller det himmelske paradis på Jorden, som både jødisk og kristen apokalypsologi har forudsagt.

 

Men her vil vi koncentrere os om forsøgsvis at finde ud af, om verdens og livets opståen og udvikling kan karakteriseres som lovbundet eller tilfældigt. Det er en kendsgerning, at både den materialistiske filosofi og naturvidenskab arbejder ud fra teorien eller hypotesen om, at alt er opstået ved tilfældigheder, men på basis af basale ’blinde’ naturlove. Altså naturlove, der som sådan ikke i sig selv har en bevidst hensigt eller et overordnet formål med deres respektive funktioner og virksomhed.

 

Den nyere naturvidenskab opererer med forekomsten af i alt 10 fysiske naturlove, der respektive betegnes på følgende måde:

 

      1. Archimedes’ lov

      2. Keplers planetlove

      3. Newtons tyngdelov

      4. Termodynamikkens love

      5. Evolutionsteorien

      6. Bohrs atommodel

      7. Einsteins almene relativitetsteori

      8. Ubestemthedsprincippet

      9. Hubbles lov

     10. Big Bang-teorien

 

Det er dog særlig tyngdeloven, evolutionsteorien. Bohrs atommodel.  Einsteins almene relativitetsteori, Ubestemthedsprincippet og Big Bang-teorien, der kan interessere i denne sammenhæng. Men selvom jeg er lidt ude, hvor jeg ikke rigtig kan bunde, vil jeg dog alligevel forsøge at give en kort beskrivelse af de naturlove, jeg her har udvalgt:

 

For det første tyngdeloven: Den betegnes kort sagt som loven for massetiltrækning, som viser, at to legemer tiltrækkes mod hinanden med en kraft, der er proportional med legemernes masse og omvendt proportional med kvadratet af afstanden mellem dem.

 

For det andet evolutionsteorien: Den drejer sig kort fortalt om, at biologiske organismer kommer fra fælles forfædre, og at de har udviklet sig til nye arter på livstræet som følge af naturlig selektion – altså at arter med særligt fordelagtige egenskaber har bedst chance for at overleve (Survival of the fittest). Darwins fantastiske teori kan i henhold til evolutionseksperter forklare den ubegribelige artsrigdom på kloden, samtidig med, at den kæder mennesker sammen med aber og selv fisk i evolutionens lange historie.

 

For det tredje Bohrs atommodel: Bohrs teori forener kvantefysikken med den klassiske fysik og kunne derfor forklare, hvorfor elektronerne – de små elementarpartikler uden om atomkernen – ikke absorberes af atomets kerne. Selv om Bohrs atommodel ikke var fuldstændig, betegnede den et stort skridt fremad og kom bl.a. til at spille en afgørende rolle for udviklingen af moderne elektronik. Nok så vigtigt er det med Bohrs komplementaritetsteori, som udsiger, at begreber altid optræder parvis og er udtryk for et indbyrdes modsætningsforhold, men som dog først tilsammen giver en overordnet forståelse af begreberne. Det forhold kan filosofisk set også betegnes med begreberne tese, antitese og syntese.

 

For det fjerde Einsteins almene relativitetsteori: En teori om almen eller generel relativitet fra 1916 var og er revolutionerende for hele vores opfattelse af universet. Teorien forener tyngdekraften med både tiden og rummet, hvor de to sidstnævnte begreber i realiteten er uadskillelige og udgør rumtiden. Tyngdekraften (f.eks. fra stjerner) bøjer selveste tiden og rummet og dermed rumtiden. Den almene relativitetsteori har haft enorm betydning for vores evne til at beskrive og forstå universets dynamik, herunder lysets rejse gennem tid og rum, og for vores opfattelse af de usynlige, omfangsmæssigt beskedne, men enorme koncentrationer af masse, som kaldes sorte huller.

 

For det femte Ubestemthedsprincippet: En revolutionerende idé, der viser, at vi aldrig vil være i stand til at foretage nøjagtige beskrivelser af alt i universet. Når vi bevæger os ned i atomernes forunderlige verden, kan vi ikke på samme tid foretage en nøjagtig bestemmelse af en partikels position og impuls. Hvis vi kender impulsen, aner vi ikke, hvor partiklen befinder sig og vice versa. Niels Bohr videreudviklede idéen til det såkaldte komplementaritetsprincip, der forklarer, at en elektron kan optræde som både partikel og bølge. Begge opdagelser har haft central betydning for udviklingen af den store fysiske gren, kvantefysikken.

 

For det sjette Big Bang-teorien: Ifølge denne teori blev universet skabt (!?) for næsten 14 mia. år siden ud af et enkelt punkt, en såkaldt singularitet, der udvidede sig med ubegribelig hastighed. Det er idéen om et »uratom«. Som blev fremsat allerede i 1931 af den belgiske katolske præst og astronom Georges Lemaitre. Den fik med tiden opbakning fra en lang række fysikere. Big Bang-teorien er i vidt omfang bekræftet af eksperimenter og observationer, ikke mindst efter opdagelsen i 1965 af den kosmiske mikrobølgebaggrund, der kan opfattes som en efterglød af den tilsyneladende enestående begivenhed: Big Bang.

 

Men blev vi nu meget klogere på verden og livet på grundlag af beskrivelsen af naturlovene? – Ja, det er et godt spørgsmål. Mig efterlader disse med et stort og væsentligt spørgsmål om, hvor kom eller kommer ”ur-atomet” og dettes iboende energier og lovmæssigheder fra eller af? – Det svar har jeg indtil videre ikke set noget helt kvalificeret og tilfredsstillende svar på. Medmindre man vil stille sig tilfreds med at høre om Higgs Boson, der også for morskabs skyld kaldes Gud-partiklet.

 

Higgs Boson er en elementarpartikel, som er ansvarlig for Higgs-feltet, et felt, der strækker sig igennem hele universet og giver andre partikler masse. (Hvis man ellers bliver klogere af den forklaring!). Se evt. om Higgs-partiklen i artiklerne H1-45. Viden og undren. Tanker om livet og verden, og 4.148. Viden og undren 2. Tanker om materiens natur.

 

En nærmere forklaring af de 10 naturlove kan læses via følgende link: https://www.berlingske.dk/kultur/10-naturlove-du-boer-kende

 

Men stadigvæk, for mig er og forbliver de fysiske videnskabelige forklaringer på livet og verden uforståelige og derfor uvedkommende ekspert-snak eller hokuspokus. Det skal jeg ikke bebrejde de dygtige og velmenende grundforskere, som jeg er overbevist om udfører et nødvendigt og seriøst arbejde, i princippet til gavn for menneskeheden, men som man skal være mere intelligent og vidende for at forstå helt til bunds, end f.eks. jeg er. (Citat slut)

 

 

Overordnet konklusion

Som allerede omtalt tidligere i denne artikels Førte del, forholder det sig sådan, at i og med den fastslåede kendsgerning, at ’noget’ i form af livet og verden eksisterer, må der også foreligge en velbegrundet formodning om, at der må være en mening, hensigt eller et formål med at dette ”noget nr. 1.” er blevet til og dermed eksisterer, men vel at bemærke eksisterer under nogle givne vilkår eller betingelser, nemlig de såkaldte naturlove. Og netop forekomsten af naturlovene indikerer, at der foreligger en forud bestemt mening og hensigt eller et formål med verden og livet. Men – og det er det afgørende i denne forbindelse – begreber som mening, hensigt og formål forudsætter noget eller nogen, der har en tænkende og planlæggende bevidsthed, tilmed en universal eller kosmisk bevidsthed, der magter og har mægtet at iværksætte eller manifestere denne mening, hensigt og dette formål. Med andre ord et universalt noget, der via sine geniale skabende eller manifestative evner har kunnet manifestere og opretholde overhovedet alle funktioner i livet og verdensaltet.


Det viser sig så heldigt eller lykkeligt, at vi også i denne sammenhæng kan drage nytte af Martinus’ geniale teoretiske analyser af de energier og lovmæssigheder, som universal-væsenet har benyttet og uafladelig benytter sig af til frembringelsen og opretholdelsen af det, der for os mennesker tager sig ud som det vældige verdensalt med dets galakser, solsystemer, sole og planeter, herunder ikke mindst Jordkloden. I og med disse faktorer og begreber viser der sig i virkeligheden at være tale om intet mindre end det guddommelige alvæsens psyko-fysiske organisme.

 

Imidlertid vil det være hensigtsmæssigt endnu engang at gøre os fortrolig med Martinus’ forståelse og analyser af, hvad der mere præcist skal forstås ved begrebet og fænomenet det levende væsen, herunder naturligvis ikke mindst den form for levende væsener, der betegnes som mennesker. Til det formål vil jeg her citere fra artiklen 4.125. Ét-livs-hypotesen. En redegørelse. 1. Del: 


(Citat)

Idet jeg går ud fra, at læserne selv er nogenlunde fortrolige med Martinus' analyser og facitter vedrørende hans verdensbillede, vil jeg i det følgende forsøge mig med en forenklet systematisk gennemgang af de emner i hans kosmologi, jeg stiller mig skeptisk og tvivlende overfor. Som en konsekvens af og konklusion på min tvivl og skepsis, nåede jeg med tiden frem til det, jeg betegner som ét-livs-hypotesen, hvorfor det er denne, der med udgangspunkt i de samme faktorers orden i Martinus' kosmologi, danner grundlaget for den herunder viste skematiske og 'hierarkiske' oversigt over de omhandlede emner og faktorer:

 

Forsøgsvis skematisk oversigt over individets instanser,

sådan som disse tager sig ud set fra ét-livs-hypotesen:

__________________________

GUDDOMMEN

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

JEGET

URBEGÆRET

OVERBEVIDSTHEDEN

(= Det højpsykiske kraftfelt med Moderenergien)

Skabeprincipperne

Organtalentkerner og erindringstalentkerner

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

UNDERBEVIDSTHEDEN

Grundenergierne

DET PSYKISKE KRAFTFELT

De universelle bevægelsesarter

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Koblingslegemet

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Det genetiske kompleks

Det fysiske legeme

Hjernen

Bevidstheden

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

OMVERDENEN

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

De ovennævnte emner og faktorer vil herefter blive omtalt og behandlet i den ovenfor opstillede 'hierarkiske' orden og rækkefølge, hvilket betyder, at vi skal begynde med at se nærmere på, hvordan begrebet GUDDOMMEN tager sig ud, dels på baggrund af Martinus' kosmiske analyser, og dels hvordan denne kan opfattes, når den ses på baggrund af ét-livs-hypotesens præmisser.

 

Men lad mig her indskyde, at det ikke på nogen måde er mine intentioner at ville genskrive og slet ikke omskrive Martinus' verdensbillede, dels, fordi dette er så unikt og storslået, at det ville være halsløs gerning at gøre forsøget, dels at det naturligvis er beskyttet af loven om ophavsret, og endelig dels, fordi jeg slet ikke ville være hverken kompetent eller kvalificeret til at vove forsøget. Min eneste intention er at forsøge på at se, hvordan nævnte verdensbillede tager sig ud, når det ses på baggrund af ét-livs-hypotesen.

 

Guddommen

For Martinus er der ingen som helst tvivl om, at sandheden om virkeligheden er, at der eksisterer en evig Guddom, i hvis billede og i hvis psyko-fysiske organisme samtlige eksisterende levende væsener lever og udgør samme Guddoms manifestationsredskaber og sanseorganer. De levende væsener er i lighed med Guddommen selv udtryk for et basalt evigt treenigt princip i form af Jeget, bevidstheden og organismen, også udtrykt som jeget, skabe- og oplevelsesevnen og det skabte. Eller som Skaberen, skabe-oplevelsesevnen og det skabte-oplevede.

 

Derimod er jeg for det første ikke enig i opfattelsen af, at Guddommen nødvendigvis besidder de tre hovedattributter: Alkærlig, alvis og almægtig. Kun i, at samme Guddom er alvis og almægtig. De ovenfor fremførte påstande og argumenter forudsætter naturligvis, at man gør sig klart, hvad konsekvensen af disse er eller kan være. Den største konsekvens vil nok være, såfremt mine påstande er gyldige, at Guddommen ikke, som hævdet af blandt andre Martinus, besidder den attribut, der betegnes som alkærlighed. Hvilket vil sige: den højeste form for altruistisk kærlighed til – og dermed fuldkommen retfærdighed for - alle levende væsener uden nogen som helst undtagelse, små som store, i de tre kosmos: mikrokosmos, mellemkosmos og makrokosmos.

 

Det skal her indføjes, at det naturligvis kræver noget særligt at kunne se, at Guddommen og dermed tilværelsen i virkeligheden er fuldkommen retfærdig, og at konklusionen på alt, hvad der er sket, alt, hvad der sker og alt, hvad vil ske, er, at ”alt er såre godt!” Men det 'syn' eller den opfattelse, vil individet i henhold til Martinus først kunne tilegne sig og få, når samme individ har opnået såkaldt kosmisk bevidsthed og kan se alt i evighedens perspektiv. Sådan forholder det sig indenfor rammerne af Martinus' kosmologi og dér er konklusionen fuldkommen logisk.  

 

(Se artiklen: 4: 4.114. Alt er såre godt!” - Det centrale udsagn i Martinus' livsværk)

 

Men i og med ét-livs-hypotesen befinder vi os nu udenfor rammene af den nævnte kosmologi, hvori situationen tager sig noget anderledes, ja, vel faktisk direkte modsat ud. Det vil mere eller mindre direkte og tydeligt fremgå af den følgende skildring.

 

For strengt nøgternt set, behøver Altets evige Guddom nødvendigvis kun at være i besiddelse af attributterne alvisdom og almægtighed. At Guddommen selvsagt er evig, i den forstand at Guddommen så at sige er forud for overhovedet alt andet, er indlysende i kraft af det simple logiske ræsonnement, at 'noget' ikke kan opstå af 'sig selv' eller af 'intet'. Altså må Guddommen simpelthen eksistere som et 'noget', der ER, det vil sige, som en første og i sig selv årsagsløs årsag, og som altså blandt andet udgør grundlaget for fænomenerne tid og rum, og dermed for alt andet eksisterende. Hvad angår alvisdommen, så træder denne jo tydeligt frem i forbindelse med den fuldkomne logik og plan- og hensigtsmæssighed, der kan iagttages i alle tilgængelige og kendte livsprocesser.

 

Almægtigheden eller almagten er synlig i kraft af, at Guddommen har evnet og formået at frembringe alt, hvad der eksisterer og forekommer i verdensaltet, og det må vel fra ethvert synspunkt siges at være ikke mindre end imponerende! Nemlig det verdensalt, der set i det større perspektiv i virkeligheden udgør Guddommens psyko-fysiske organisme. Det betyder i sin konsekvens, at den evige Guddom udgør det 'noget', hvoraf, hvori og hvorved alt og alle uden nogen som helst undtagelse eksisterer og udfolder sig. Nemlig som ovenfor nævnt, at alle levende væsener udgør samme Guddoms manifestationsredskaber og sanseorganer. Men vel at bemærke under de forhold og vilkår, som findes institueret i form af de grundlæggende kosmiske skabeprincipper, herunder det evigt uophørlige kosmiske spiralkredsløb, som man nødvendigvis må opfatte som udtryk for Guddommens vilje. Guddommen er med andre ord tilværelsens alfa og omega: det første og det sidste. De kosmiske skabeprincipper skal vi vende tilbage til.

 

Men foreløbig så langt er jeg til dels enig med Martinus' kosmologi, dog kun til dels, fordi det evige kun gælder Guddommen, og også enig i, at samme Guddoms redskaber og organer udgøres af de levende væsener, men ikke som de evigt levende væsener, men i den forstand, at disse er dødelige væsener i en uafbrudt og uophørlig fødsels-, formerings- og dødsproces, og som uophørligt udskiftes og erstattes af nye dødelige væsener og således fortsat. På den måde ser det fra ét-livs-hypotesens side ud til, at kontinuiteten i Guddommens psyko-fysiske organisme opretholdes.

 

Og forresten, så kender vi jo – i hvert fald foreløbig - kun levende væsener i form af den brogede mangfoldighed af liv, der findes og lever her på jordkloden, på land, til havs og i luften. I betragtning af det vældige univers, jordkloden befinder sig i, og hvor astronomer og astrofysikere endnu ikke har fundet liv eller tegn på liv andre steder, bortset fra nogle primitive mosser på Mars, må man nok sige, at forekomsten af liv synes stærkt begrænset. Og hvis vi tager Einstein på ordet, så udgør 'vores univers måske kun et atom i et stoleben, der står i et andet og større univers!

 

Imidlertid er det Martinus' påstand, at liv er udbredt i hele verdensaltet, ligesom han er af den opfattelse, at planeter, solsystemer og galakser kosmisk set også er udtryk for former for liv. Sådan opfatter han eksempelvis jordkloden, lige som det er hans opfattelse, at menneskeheden udgør klodens hjerne- og centralnervesystem, og at det enkelte menneske som følge heraf udgør en hjerne- og nervecelle i samme system, medens dyrene og planterne udgør andre dele af samme nervesystem. Verdensaltet som helhed med dettes ukendte antal af universer, udgør i henhold til Martinus Guddommens psyko-fysiske organisme.

 

(Vedr. livsenhedsprincippet og organismeprincippet, se f.eks. artiklen H1-05. Intuition og personlighed – om forholdet mellem personlighed og intuition.)

 

Af hensyn til læserens orientering i forbindelse med det og de emner og faktorer i Martinus' kosmologi, der her er tale om, skal nedenstående diagram gengives. Diagrammet, som er fremstillet på foranledning af Per Bruus-Jensen i forbindelse med hans egne værker, relaterer sig til Martinus' hovedsymbol: Symbol nr. 11. Det evige verdensbillede, Det levende væsen 2, Den evige Guddom og de evige Gudesønner: http://www.martinus.dk/da/symbolerne/symboloversigt/symbol-11

 

 

Diagrammet viser den guddommelige bevidsthedsstrukturs arbejdsdeling set i relation til kontrast og kredsløbsprincippet. Linien A angiver kredsløbets ’undfangelsestærskel’, dvs. det punkt, hvor ’inkarnationen’ i et nyt kosmisk organismeprincip finder sted. Strækningen fra A til B repræsenterer den guddommelige ’livmoderzone’, hvor det nye organismeprincip passerer igennem sine forskellige fosterstadier. Linien B markerer ”den store fødsel”, altså fødslen ud af livmoderzonen (den sekundære bevidsthed) og ind i Guds primære bevidsthedsverden. Linien C udtrykker det punkt, hvor gudesønnen ’dør’ bort fra den ydre verden til fordel for sin egen indre erindringsverden, der repræsenterer en hviletilstand, hvor individet i kosmisk målestok må betragtes som diskarneret. Diagrammet viser med andre ord reinkarnationsprincippet i kosmisk målestok, dvs. i et format, hvor dets manifestationer omfatter hele spiralafsnit. - / Diagram og tekst er gengivet efter: © 1989 Per Bruus-Jensen:”X”, bind 4, 41. kapitel, stk. 4. 295. – Gengivet med forfatterens tilladelse).

 

Supplerende kan tillægges, at diagrammet jo indirekte også viser spiralafsnittets seks kosmiske storriger (= tallene 1 – 6), fordelt på henholdsvis Guds primære bevidsthedszone (= Åndelig eller parafysisk virkelighed) og Guds sekundære bevidsthedszone (= Fysisk virkelighed). Men diagrammet kan uden at øve vold på det også symbolisere det diskarnerede individs, eksempelvis et menneskes, passage gennem de åndelige riger, = Guds primære bevidsthed: = cirka halvdelen af den åndelige del af 3. det rigtige menneskerige, 4, visdomsriget, 5. den guddommelige verden, og halvdelen af 6. salighedsriget, og tilbage til de fysiske riger, = Guds sekundære bevidsthed: = cirka halvdelen af 6. den fysiske del af salighedsriget = mineralriget, videre til 1. planteriget, og tilbage til 2. dyreriget, som det jordiske menneske jo endnu tilhører. (Supplerende diagramforklaring ved Harry Rasmussen på basis af Per Bruus-Jensens beskrivelser).

 

De ovenfor nævnte og senere omtalte lovmæssigheder, forhold og omstændigheder gælder principielt også for de individer, der fremtræder som henholdsvis mineral-, plante- og dyrevæsener. Ifølge Martinus' kosmologi er disse tre kategorier af levende væsener genstand for henholdsvis evolutionær kosmisk indvikling og udvikling, og dermed også for diskarnation og reinkarnation.

 

Artiklen fortsættes og afsluttes i Anden del.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -