Hvad? Hvordan? og Hvorfor?

Flere tanker til eftertanke

Anden del.

 

 

Teksten fortsat fra artiklens Første del:

 

For at læseren ikke skal holdes i uvidenhed om, hvilke energier, kræfter og lovmæssigheder, der her er tale om, skal jeg citere fra min artikel 4.121. Hjemmesiden LIVETS EVENTYR ANNO 2016

 

Skematisk opstillet er de syv operationelle grundenergier i henhold til Martinus følgende:

1. Instinktenergien (rød symbolfarve)

2. Tyngdeenergien (orange symbolfarve)

3. Følelsesenergien (gul symbolfarve)

4. Intelligensenergien (grøn symbolfarve)

5. Intuitionsenergien (blå symbolfarve)

6. Hukommelsesenergien (indigo symbolfarve)

7. Moderenergien (violet symbolfarve)

 

Det skal også her nævnes, at i henhold til Martinus er samtlige grundenergier repræsenteret ved hver sin funktionelle instans og basis i form af en organisme eller et legeme, som skematisk opstillet ser sådan ud:

 

1. Instinktlegemet = Instinktenergiens funktionelle basis (rød symbolfarve)

2. Tyngdelegemet = Tyngdeenergiens funktionelle basis (orange symbolfarve)

3. Følelseslegemet = Følelsesenergiens funktionelle basis (gul symbolfarve)

4. Intelligenslegemet = Intelligensenergiens funktionelle basis (grøn symbolfarve)

5. Intuitionslegemet = Intuitionsenergiens funktionelle basis (blå symbolfarve)

6. Hukommelseslegemet = Hukommelsesenergiens funktionelle basis (indigo symbolfarve)

7. Evighedslegemet = Moderenergiens funktionelle basis (violet symbolfarve)

 

En specificeret oversigt over, hvilke grundenergier, der opererer i hver vores psyko-fysiske krop, ser sådan ud:

 

1. Instinktenergien (rød symbolfarve) står for automation og subjektivt for anelse, tro, religiøs tilbøjelighed, virtuositet, rutine, vane og konservatisme. Objektivt står instinktenergien for automatfunktioner, tropismer, ritualer, traditioner, elektromagnetiske vekselfelter. I naturen er instinktenergien repræsenteret af planteriget. I vores fysiske organisme kendes den i form af hud og muskulatur.

 

2. Tyngdeenergien (orange symbolfarve) står for ekspansion, subjektivt for aggressive følelser, sangvinsk, kolerisk, destruktiv og dræbende tilbøjelighed. Objektivt som varme, udvidelse, eksplosion, acceleration, dynamik og viljeføring. I naturen er tyngdeenergien repræsenteret af dyreriget. I vores fysiske organisme kendes den i form af mave og fordøjelsessystem. 

                                                                                                                                                                      

 3. Følelsesenergien (gul symbolfarve) står for kontraktion, subjektivt for sansedata, melankoli, flegmatisk og livgivende tilbøjelighed, regressive og positive følelser. Objektivt står denne energi for kulde, implosion, træghed, statiskhed, modstand og antidynamik. Naturmæssigt repræsenterer denne energi Det rigtige menneskerige. I den fysiske organisme kendes den i form af blodkredsløbet og åndedrætssystemet.

                                         

 4. Intelligensenergien (grøn symbolfarve) står for rationalitet, subjektivt for fornuft, forstand, analyse, syntese pr. logik, genkendelse erkendelse, forestillingsevne og fremsyn. Objektivt står denne evne for rationaliteten og hensigtsmæssigheden i naturens problemløsninger. Naturmæssigt repræsenterer den visdomsriget, og i vores fysiske legeme repræsenterer den hjerne og nervesystemet. 

 

5. Intuitionsenergien (blå symbolfarve) står for kvintessens, hvilket vil sige det, der er væsentligt. Objektivt repræsenterer den de epigenetiske pointer i naturens skabelser og disses skønhed. Som naturrige repræsenterer den ”den guddommelige verden”, og i vores fysiske krop repræsenterer den seksualstrukturen.

 

6. Hukommelsesenergien (indigo symbolfarve) står for fiksering og akkumulation. Subjektivt er den repræsenteret ved erfaring, erindring, viden og tilbageblik, ekstase og orgasme. Objektivt er den repræsenteret ved mineralske og krystallinske formationer, og desuden af eruptive hændelsesforløb. Som naturrige repræsenterer den Salighedsriget og mineralriget. I vores fysiske krop er den repræsenteret af skelet, hår og negle.

 

7. Moderenergien (violet symbolfarve) er ansvarlig for koordination, generelle universelle lovmæssigheder og principper. Subjektivt set repræsenteres denne overordnede energi af evnen til at opleve, skabe, sanse og manifestere. Objektivt er den repræsenteret ved de kosmiske skabeprincipper. Som naturrige repræsenterer den evighedsplanet og den zone, hvori talentkerner opbevares. I vores fysiske organisme er denne energi repræsenteret ved den genetiske struktur samt det endokrine system (kirtelsystemet). (8) 

 

Lad os for et øjeblik forlade beskrivelsen af de grundlæggende energier og deres funktioner og spørge: Hvordan kan en fornuftig, klog og meget indsigtsfuld tænker, men samtidig også følsom og til en vis grad religiøst mindet som Martinus have opnået den grundlæggende opfattelse af livet og verden, som tilfældet var og er? - Mit forhåbentlig kvalificerede gæt - for en formodning er det selvfølgelig - at hans psyke og personlighed i det væsentlige var så enhedspræget og harmonisk, at han til gengæld oplevede og fortolkede livet i sit "eget billede". Han var godt nok klar over, at verden var og er fuld af 'knaster' og derfor ikke kun idyllisk, men disse blev til intet i hans eget overordnet set harmoniske og utopisk-idealistiske sind.

 

Med de forudsætninger og på den baggrund kunne Martinus skabe og manifestere det storslåede og i sin egen helhed logisk sammenhængende verdensbillede, som bærer hans navn. Men sådan som jeg ser det nu, er hovedproblemet med samme verdensbillede dettes i vidt omfang intuitivt vedtagne præmisser og postulater, nemlig i form af individernes evighedsnatur og evige liv i skiftende perioder af diskarnationer og reinkarnationer. Svagheden er, at disse præmisser og postulater kun kan ’bevises’ gennem såkaldte cirkelbeviser, hvilket vil sige beviser, hvor man forudsætter den sande gyldighed af dét, der rent faktisk burde bevises. Det må derfor konstateres, at Martinus’ kosmologi primært er opbygget af og baseret på det intuitivt vedtagne præmis, som f. eks. dette: ’de levende væsener er evigt eksisterende'.  Som en direkte og logisk følge heraf er al argumentation for dette postulat derfor sand og gyldig. Men kendes nævnte præmis ugyldigt, betyder det, at følgeslutningerne også vil være ugyldige.

 

En dristig påstand

Det er naturligvis en dristig påstand af mig at mene, at vi mennesker – i lighed med alle andre levende væsener – kun har ét eneste liv at leve. Ikke mindst i betragtning af, at jeg i en årrække og i en lang række tidligere artikler har forholdt mig loyalt og indforstået med Martinus' geniale kosmiske analyser og livsfacitter. Men det har jeg altså haft mine forhåbentlig gode grunde til. Det, jeg så dristigt søger og i grunden altid har søgt, er logiske, fornuftige og bevislige eller sandsynlige forklaringer på, hvad der med rette vil kunne anses for at være sandheden om verden og tilværelsen. Det sker også især nu, hvor jeg som nævnt er kommet i alvorlig tvivl om gyldigheden af Martinus' kosmologi i dennes helhed. Med min indførelse af ét-livs-teorien, bortfalder automatisk den såkaldt åndelige del af Martinus' meget smukke, forunderlige og eventyrlige verdensbillede, og det er naturligvis både synd og skam. Men sandheden eller virkeligheden må og bør under alle omstændigheder være det pejlemærke, vi sandhedssøgere sætter kursen efter.

 

Det er i den guddommelige overbevidsthed, der desuden også betegnes som Moderenergiens område, hvor de seks grundenergier har deres centre og udspring, og hvor både organtalentkerner og erindringstalentkerner har deres base, at de fundamentale lovmæssigheder for verden og tilværelsen permanent forefindes. Det samme er stort set tilfældet for de enkelte individers vedkommende, idet den individuelle overbevidsthed er opbygget i principiel lighed med den guddommelige overbevidsthed.

 

De basale kosmiske lovmæssigheder, betegner Martinus generelt som de kosmiske eller guddommelige skabeprincipper, som i henhold til ham ligger til grund for al skabelse, manifestation og oplevelse. Skabeprincipperne, hvoraf der ifølge Martinus er 8 hovedskabeprincipper og 7 variantprincipper, altså i alt 15 skabeprincipper, fungerer tilsammen som en kombineret enhed, idet samtlige skabeprincipper i større eller mindre grad altid vil være til stede i en hvilken som helst sammenhæng. Af skabeprincipperne er det i henhold til Martinus særligt hovedskabeprincip nr. 5: Bevægelsesprincippet, og hovedskabeprincip nr. 6: Talentkerneprincippet, der er i spil, når det drejer sig om individets skæbne. 

 

De kosmiske skabeprincipper

Af hensyn til læseren, skal her kort og skematisk vises, hvilke hovedskabeprincipper og variantprincipper, det er Martinus' kosmologi opererer med:

 

1. Polprincippet eller det guddommelige skabeprincip

2. Livsenhedsprincippet

3. Kontrastprincippet

4. Perspektivprincippet

5. Bevægelsesprincippet

6. Talentkerneprincippet

7. Kredsløbs- og spiralkredsløbsprincippet

8. Verdensgenløsningsprincippet.


Skematisk opstillet ser variantprincipperne sådan ud:

1. Tiltræknings- og frastødningsprincippet.

     Variant af hovedskabeprincip nr. 1: Polprincippet

2.  Stofenhedsprincippet.

     Variant af hovedskabeprincip nr. 2: Livsenhedsprincippet

3.  Sult- og mættelsesprincippet.

     Variant af hovedskabeprincip nr. 3: Kontrastprincippet

4.  Opbygnings- og nedbrydningsprincippet.

     Variant af hovedskabeprincip nr. 5: Bevægelsesprincippet

5.  Skæbne- eller karmaprincippet.

     Variant af hovedskabeprincip nr. 5: Bevægelsesprincippet, og

     hovedskabeprincip nr. 6: Talentkerneprincippet

6.  Reinkarnationsprincippet.

     Variant af hovedskabeprincip nr. 6: Talentkerneprincippet, og

     hovedskabeprincip nr. 7: Kredsløbs- og spiralkredsløbsprincippet

7.  Forældre- og beskyttelsesprincippet.

     Variant af hovedskabeprincip nr. 8: Verdensgenløsningsprincippet.

 

I henhold til ét-livs-opfattelsen, forholder det sig i denne sammenhæng stort set sådan, at de nævnte 8 skabeprincipper samt de 7 variantprincipper bevarer deres 'status' som gyldige, dog naturligvis sådan, at variantprincipperne nr. 5: Skæbne- eller karmaprincippet, og variantprincip nr. 6: Reinkarnationsprincippet, overhovedet ikke er i spil, al den stund, at de i denne forbindelse er uden mening og derfor udelukket. Men med lidt god vilje kunne man betegne variantprincipperne nr. 5. og 6. som henholdsvis tilfældighedsprincippet og fødselsprincippet. At gøre det, ville imidlertid være et utilbørligt indgreb i Martinus' kosmologi, rent bortset fra, at denne er beskyttet af ophavsretsloven. Jeg skal derfor her pointere, at det ikke er mit ærinde at ville lave om på Martinus' kosmiske analyser og facitter, det være langt fra, men kun i henhold til lovsikret ytringsfrihed, at forholde mig skeptisk-kritisk til emner som skæbne, retfærdighed, reinkarnation m.fl. 

 

Men for at godtgøre, at de nævnte skabeprincipper fortsat vil være gyldige i relation til ét-livs-teorien, skal jeg her forsøge mig med en kortfattet forklaring af, hvorfor og hvordan hvert enkelt skabeprincip bevarer sin 'status' også i den sammenhæng:

 

Skabeprincipperne:

1. Polprincippet eller det guddommelige skabeprincip

Det seksuelle polprincip ligger som bekendt primært til grund for de to køn, lige som for de afvigelser, der forekommer, f.eks. homoseksualitet, biseksualitet og lignende variationer. Men set på baggrund af ét-livs-teorien og dennes konsekvenser, forekommer den kosmiske udviklingsproces, Martinus betegner som ”den seksuelle polforvandling”, naturligvis ikke.  

 

2. Livsenhedsprincippet

Set i ét-livs-teoriens perspektiv forekommer dette princip i lige så stor og høj grad, som tilfældet er i Martinus' kosmologi. Princippet drejer sig jo om, at de levende organismer er opbygget efter princippet levende væsener indeni levende væsener, som tilfældet eksempelvis er med levende celler indeni organer og organismer. Principielt tilsvarende forholder det sig med Stofenhedsprincippet, der kort sagt betyder, at større stofenheder er opbygget og består af mindre stofenheder.

 

3. Kontrastprincippet

Dette princip er vigtigt for alt liv og al livsoplevelse. Det viser sig f.eks. som kontrasterne liv og død, lys og mørke, varme og kulde, sommer og vinter, behag og ubehag, glæde og smerte, etc. etc. 

 

4. Perspektivprincippet

Dette princip er under alle omstændigheder vigtigt og uundværligt for syns- og forståelsesevnen. Princippet består kort sagt i, at størrelser aftager proportionalt med afstanden fra iagttagelsespositionen.

 

5. Bevægelsesprincippet

Det siger næsten sig selv, at dette princip har meget stor betydning, al den stund det ligger til grund for alt liv og alle former for bevægelse, lige fra elementarpartiklerne og atomerne, cellerne og organerne over organismerne, planeterne, solsystemerne og til de vældige galakser ude i himmelrummet.

 

6. Talentkerneprincippet

Også dette princip beholder sin status under ét-livs-teorien, idet det ligger til grund for enhver form for evne og talent, og i forbindelse med organismernes tilblivelse og opbygning via generne.

 

7. Kredsløbs- og spiralkredsløbsprincippet

Her er jo tale om en udvidelse af bevægelsesprincippet, idet enhver form for bevægelse foregår i kredsløb. I og med, at kredsløbet gentager sig og derigennem udvider sig kvalitativt, f.eks. i form af større erfaringsdannelse, er der tale om et spiralkredsløb.

 

8. Verdensgenløsningsprincippet.

Dette princip drejer sig i hovedsagen om den funktion og betydning, som især de store religiøse fornyere, eksempelvis Krishna, Buddha, Moses, Jesus og Muhammed, har haft og har for menneskesamfundenes kulturer og udvikling frem imod en ”genløsning” til en formodet ny ”paradisisk tilværelse”.  


Variantprincipperne:

1. Tiltræknings- og frastødningsprincippet.

     Variant af hovedskabeprincip nr. 1: Polprincippet

Det siger næsten sig selv, at dette variantprincip gælder i forbindelse med de to køns gensidige tiltrækning mod hinanden. Men princippet gælder også psykologisk i form af f.eks. sympati og antipati, og mere generelt som tiltrækning mod det, der er behageligt og frastødning af det, der er ubehageligt.

 

2.  Stofenhedsprincippet.

     Variant af hovedskabeprincip nr. 2: Livsenhedsprincippet

Stofenhedsprincippet ligger til grund for, at alt stof, levende såvel som såkaldt dødt stof, er opbygget af mindre enheder. F.eks. er organismer, opbygget af organer, og disse af celler, disse igen af molekyler, som igen er opbygget af atomer, som er opbygget af elementarpartikler.

 

3.  Sult- og mættelsesprincippet.

     Variant af hovedskabeprincip nr. 3: Kontrastprincippet.

Dette princip gælder både i bogstavelig forstand som det at være sulten og lade sig mætte. Men det gælder også i videre og overført forstand i form af længsel og længslens tilfredsstillelse.

 

4.  Opbygnings- og nedbrydningsprincippet.

     Variant af hovedskabeprincip nr. 5: Bevægelsesprincippet.

Ja, her kan man eksempelvis tænke på opbygningen af den fysiske organisme fra undfangelsen over fødslen, opvæksten over barndom og ungdom til den modne alder og alderdommen, hvorefter en nedbrydende aldringsproces med følgende død og ligets opløsning.

 

5.  Skæbne- eller karmaprincippet.

     Variant af hovedskabeprincip nr. 5: Bevægelsesprincippet, og

     hovedskabeprincip nr. 6: Talentkerneprincippet.

Som nævnt i hovedteksten, vil dette princip ikke være gyldigt i forbindelse med ét-livs-teorien. Men med lidt god vilje kunne man betegne det som ”tilfældigheds-princippet”, idet begrebet og fænomenet skæbne i denne sammenhæng må karakteriseres som udtryk for tilfældigheder. Jvf. f.eks. med artiklen 4.118. Skæbne og retfærdighed - endnu engang!

 

6.  Reinkarnationsprincippet.

     Variant af hovedskabeprincip nr. 6: Talentkerneprincippet, og

     hovedskabeprincip nr. 7: Kredsløbs- og spiralkredsløbsprincippet.

Heller ikke dette princip har nogen mening i forbindelse med ét-livs-teorien. Men eftersom det i princippet handler om fødsel, kunne man med lidt god vilje kalde det for ”fødselsprincippet”.

 

7.  Forældre- og beskyttelsesprincippet.

     Variant af hovedskabeprincip nr. 8: Verdensgenløsningsprincippet.

Dette princip er absolut også gyldigt i relation til ét-livs-teorien, hvilket enhver næsten kan sige sig selv. 

 

Det psykiske kraftfelt

Hvis kendsgerningerne skulle gå hen og vise sig primært at være, at vi kun har et eneste liv, altså det vi lever nu og her, til vores rådighed, hvordan forholder det sig så med den psykiske struktur eller det såkaldte psykiske kraftfelt, P-kraftfeltet? - For i henhold til gyldig videnskabelig analyse af især sanseprocessens anatomiske og fysiologiske funktioner, står det klart, at det psykiske kraftfelt som det substantielle grundlag for bevidstheden i videre forstand, derfor også eksisterer som grundlaget for vores evner til at manifestere os og sanse. Altså til kort og godt som ’substantiel’ basis for at kunne fungere og opleve os selv og omverdenen.

 

Man må forestille sig P-kraftfeltet som en slags elektromagnetisk felt, men som vel at bemærke både indeholder og opretholder det fysiske legeme og den dertil knyttede bevidsthed. Så vidt jeg kan se, når vi regner med ét-livs-hypotesen, må det forholde sig sådan, at det psykiske kraftfelt – altså manifestations-, sanse- og oplevelsesfeltet - opstår samtidigt med undfangelsen og fødslen af det fysiske legeme og vokser og udvikler sig synkront med dette. Følgelig må samme psykiske struktur normalt også degenerere med det fysiske legemes alder og ophøre i og med dettes død og opløsning. Hvilket jo forresten også er, hvad der i henhold til Per Bruus-Jensens fortolkning af Martinus' kosmiske analyser, sker med det såkaldte ”koblingslegeme”, som så vidt jeg kan se godt kan forenes med den her omtalte sammenhæng. Nemlig som et interaktivt forbindelsesled mellem den overordnede psykiske struktur, P-kraftfeltet eller oplevelsesfeltet, og det deri eksisterende fysiske legeme. Overbevidstheden – som her ikke forstås som en 'udenfor' eller 'over' bevidstheden forekommende evig instans, men derimod forstået som en indenfor rum-tid midlertidigt eksisterende ubevidst eller underbevidst psykologisk faktor - vil jo med sine 'indbyggede' kosmiske skabeprincipper og sin beholdning af organ- og erindringstalentkerner stadigvæk være overordnet P-kraftfeltet, som netop skylder samme overbevidsthed og dennes indhold sin eksistens. (9)

 

I en forsøgsvis forståelse af, hvad fænomenet P-kraftfeltet eller transformationsfeltet rent faktisk er for noget, bør man studere den videnskabelige redegørelse for sanseprocessen, kombineret med eksempelvis de kommentarer til denne, som jeg har redegjort for i artiklen 4.91. Øje, hjerne og bevidsthed. Læg særligt mærke til konklusionen, at de rent fysiske og fysiologiske hjerneprocesser, som finder sted under synsprocessen, ikke synes at have ret meget at gøre med, hvad vi rent faktisk ser og oplever i og med vores bevidsthed. Det er derfor den instans, der tolker og omsætter de fysiske hjerneprocesser til synsindtryk af det, vi iagttager, der er værd at notere sig. Disse bevidste synsindtryk må derfor befinde sig ”udenfor” eller ”over” den fysiske hjerne. Det er denne i sig selv usynlige instans, som vi normalt ikke er bevidste om, der er identisk med manifestations-, sanse- og oplevelsesfeltet alias P-kraftfeltet.

 

Som det indirekte vil være fremgået af det her ovenfor sagte om P-kraftfeltet eller manifestations-, sanse- og oplevelsesfeltet, så rokker antagelsen af ét-livs teorien heller ikke ved faktorer, som den ”udenfor” eller ”over” P-kraftfeltet eksisterende overbevidsthed med dennes 'indbyggede' kosmiske skabeprincipper og dens beholdning af organ- og erindringstalentkerner. Og i øvrigt rokker det heller ikke ved ”underbevidstheden” og de deri 'indbyggede' og fungerende seks kosmiske grundenergier, hvoraf bevidstheden er det fornemmeste produkt. De nævnte faktorer, lovmæssigheder og kræfter eller energier vil i princippet stadigvæk være de samme, som tilfældet er, når disse er set i dén kosmiske sammenhæng, hvori Martinus fremstiller de nævnte emner. 

 

Og nok så vigtigt og betydningsfuldt er det, at selvom vi som her opererer med ét-livs-teorien eller ét-livs-opfattelsen, vil det levende væsens 1. hovedinstans stadigvæk være Jeget, og 2. hovedinstans vil fortsat være bevidstheden, stadig forstået som overbevidstheden, der er identisk med den 7. overordnede grundenergi, Moderenergien, hvis substantielle og funktionelle instans og basis derimod ikke er  evighedslegemet, for et sådant eksisterer selvsagt ikke i forbindelse med ét-livs-teoriens helt igennem fysiske legeme, som indenfor grænserne af den fysiske verden fungerer og udfolder sig i tid og rum, og som derfor er undergivet disses lovmæssigheder. Blandt de sidstnævnte er især begyndelse og ophør, fødsel og død. Det kosmologiske begreb underbevidstheden – ikke at forveksle med det psykologiske begreb af samme navn - vil da være identisk med det, vi almindeligvis forstår ved begrebet og fænomenet bevidstheden, som fungerer og virker på grundlag af de 6 grundenergier: 1. Instinktenergien, 2. Tyngdeenergien (dynamisk energi), 3. Følelsesenergien, 4. Intelligensenergien, 5. Intuitionsenergien, og 6. Hukommelsesenergien, som vel at bemærke har samme værdier og funktionelle kvaliteter, som disse er beskrevet af Martinus. I forbindelse med grundenergierne bør man i øvrigt erindre sig, at de nævnte energier ikke er fysiske energier, men derimod måder, på hvilke individet sanser, manifesterer sig eller handler og oplever. (10)

 

Hjernens rolle uændret

Hvad angår den fysiske hjerne og dennes rolle i det levende væsens eller individs liv og tilværelse, så vil antagelsen af ét-livs-hypotesen ikke ændre væsentlig ved det. Hjernen vil stadigvæk være en overordnet instans i det fysiske legeme og dettes fysiologiske og hormonale processer og funktioner. Det ændrer heller ikke ved, at det såkaldte koblingslegemes hjerne fortsat vil være et nødvendigt interaktivt mellemled mellem P-kraftfeltets psykiske struktur og den fysiske hjerne. 

 

Begrebet og fænomenet bevidsthed

Som bekendt er bevidsthed et fænomen, der faktisk er velkendt hos de allerfleste levende væsener, omend i forskellige grader, men i relativt højere grader hos menneskene, grader, der spænder lige fra en primitiv instinkt- og følelsesmæssig bevidsthed til en højt udviklet intellektuel bevidsthed. For ikke at gentage, hvad jeg i en tidligere artikel har skrevet om dette interessante emne, vil jeg her tillade mig at bringe følgende citat fra artiklen: 4.130. Personlighedsbegrebet - set i ét-livs-hypotesens perspektiv:

 

(Citat)

I almindelig psykologisk forstand defineres bevidsthed som en samlebetegnelse for de forskellige former for oplevelse, opmærksomhed eller opfattelse, mere præcist som oplevelse og opfattelse af omverdenen i form af sanseindtryk, og af individets egen indre verden af forestillinger, tanker, følelser etc., hvilket kort og godt vil sige bevidsthedstilstande. Men begrebet og fænomenet bevidsthed omfatter også de meninger, teorier og synspunkter, der knytter sig til et bevidst væsen, og endelig også som selvbevidsthed, hvorved kort forstås individets bevidsthed om sig selv og sin egen og for resten ikke sjældent overdrevne betydning.

 

Indenfor rammerne af Martinus’ kosmologi kan og skal fænomenet bevidsthed ses i relation til hans analyser af, hvad det er, der ikke kun konstituerer mennesket, men i videre forstand det levende væsen, hvilket i videste forstand vil sige alle levende væsener. Dette væsen udgør i henhold til Martinus et treenigt princip i form af et jeg, en bevidsthed og en organisme, men forstået sådan, at jeget udgør den overordnede instans i forholdet, medens bevidstheden forekommer i form af en overbevidsthed og en underbevidsthed, og organismen er det interaktive redskab, individet via sin bevidsthed betjener sig af. Den væsentlige karakteristik for et levnede væsen, mennesket inklusive, er, at det sanser, oplever og manifester sig i form af handlinger. Imidlertid fremhæver Martinus, at sansning ikke – som det er almindeligt at tro og mene - er en passivt receptiv proces, men tværtimod en proces, der forudsætter og kræver et betydeligt moment af skabende virksomhed, om end i hovedsagen en automatisk skabende virksomhed. Dette er en del af baggrunden for, at Martinus også betegner bevidstheden som det levende væsens skabeevne, men altså som en evne, der forudsætter og er betinget af et intimt samarbejde mellem de ovenfor nævnte tre instanser. Denne skabeevne ligger også til grund for sansning, som igen udgør grundlaget for fænomenet oplevelse.

 

Fra artiklen 4.152. Ét-livs-hypotesens konsekvenser! - Status over nogle personlige tanker, skal her citeres den følgende vigtige konstatering:

 

(Citat)

To former for energi

Med alt, hvad der foreløbig ovenfor er blevet nævnt og skrevet om verden og livet, står der dog tilbage decideret at nævne og fremhæve, at der basalt set er to former for energi, der gør sig gældende i individets ét-livs-tilværelse, nemlig fysisk energi og åndelig energi. Den førstnævnte energi repræsenteres af alt, hvad der fysisk set eksisterer og skabes, medens det sidstnævnte energi er repræsenteret ved individets åndsliv. Til åndslivet eller bevidsthedslivet henregnes her også de illusoriske tanker og forestillinger om tilværelsen, som individet bevidst så vel som ubevidst danner og gør sig, eller mere eller mindre bevidst påvirkes til at danne og gøre sig. 

 

Af hensyn til en måske bedre forståelse af, hvad der nærmere skal forstås ved de to former for energi, skal her indskydes følgende citat fra artiklen 4.91. Øje, hjerne og bevidsthed - nogle kritiske betragtninger:

 

(Citat)

Synsprocessen

Her skal gives en forsøgsvis kortfattet beskrivelse af, hvad der i henhold til den videnskabelige anatomi og fysiologi i normale tilfælde sker, når vi bruger synet. Anatomisk set er synssansen baseret på øjets og hjernens indretning og på samspillet mellem de to instanser. Fysiologisk baserer synssansen sig dels på lyset og dels på de kemisk-elektriske processer, der foregår i øjet og i de to synsnerver samt i synscentret bagest i den såkaldte nakkelap lige ovenover lillehjernen, hvilket sidste i øvrigt fremgår af nedenstående illustration af hjernen. Synsopfattelsen er ikke mindst beroende på øjets nethinde, som er placeret bagtil i øjets indre hulrum, hvorfra synsnerven fra hvert øje udgår og ender i synscentret i nakkelappen. De to øjne sikrer i hovedsagen den tredimensionale synsopfattelse af omverdenen.

 

 

Længdesnit gennem midten af hjernen, hvor nakken ligger til venstre og panden til højre. Tallet 1 refererer til lillehjernen og tallet 2 til nakkelappen, mens tallet 28 henfører til rygmarvens udløb fra hjernens underside. Tallet 18 angiver pandelappen og 21 hentyder til hypofysen. Betydningen af de øvrige tal skal dog ikke gennemgås her. Blot skal det nævnes, at synscentret ligger i nakkelappens bageste og mediale del (tallet 2). – Billede gengivet efter P. Brandt Rehberg, C.M.Steenberg og Helge Volsøe: Menneskets Anatomi og Fysiologi. C.A. Reitzels Forlag, København 1952.

 

Selve synsprocessen begynder med lyset, hvis stråler tilbagekastes fra genstande, de rammer. Det tilbagekastede lys opfanges blandt andet af et menneskes øjne og disses normalt lysfølsomme nethinder. Men i kraft af øjets optik vil genstande ses omvendt på nethinden, således at hvad der er op og ned på en genstand er vendt på hovedet på nethinden. Nethinden består af lysfølsomme tappe og stave og fra disse sendes ved hjælp af nerveaktiviteter impulser via de to synsnerver til synscentret, hvor disses impulser eller signaler samarbejdes til et enkelt billede. Hvordan dette synsindtryk bliver transformeret til en bevidst opfattelse af en genstands- og omverden, ved videnskaben ikke helt præcist, hvorfor man drager en bagvendt slutning, som siger, at bevidsthedsindtrykket opstår, når de omtrent identiske nerveimpulser fra de to øjne når frem til synscentret, og der derfra udgår signaler til andre hjernecentre, herunder blandt andet til hukommelsescentret, som normalt kan fortælle, om individet, som i det aktuelle tilfælde ser og oplever sin genstands- og omverden, har set denne eller en lignende før. Man taler da henholdsvis om genkendelse og associativ genkendelse.  Når dette sker, mener de videnskabelige forskere, at der er tale om, at synsindtrykkene bliver bevidstgjorte.

 

Imidlertid er der her al mulig grund til at stoppe op og tænke lidt over de ganske vist sparsomme oplysninger om synssansen, som her foreløbig er fremført. For det første fortæller den fysiske videnskab os, at genstandenes verden er farveløs, hvorfor disses farver alene opstår i samspillet mellem det i sig selv farveløse lys, øjnene og hjernen. For det andet fortæller den optiske videnskab os, at vi ikke ser genstandenes verden direkte, men kun indirekte, nemlig i og med, at det sete først opfattes, når impulserne fra øjets nethinde når frem til synscentret i hjernens nakkelap. Men hovsa, det synsindtryk eller billede, der i hvert givet tilfælde er dannet på øjets nethinde, kan af gode grunde kun have en maksimal størrelse af cirka 2-3 centimeter i diameter, svarende til den halvbuede, men flade nethindes dimensioner! Men det vides som nævnt, at hvis billedet på nethinden af en eller anden årsag ikke når frem til synscentret, så vil det ikke blive opfattet af den, der ser. Altså er synsopfattelsen totalt afhængig af, at nerveimpulserne fra nethinden når frem til synscentret.

 

Men – og det er en vigtig pointe i hele sammenhængen – det ovenfor beskrevne er ikke, hvad vi med vores bevidsthed rent faktisk oplever! Situationen er jo den, at selvom nerveimpulserne er nået frem til synscentret, er der stadigvæk kun tale om nerveimpulser, hverken mere eller mindre. Og ligeledes og uanset hvor mange hjernecentrer, der end er eller bliver mere eller mindre involveret i synsprocessen og synsoplevelsen, vil der dog stadigvæk kun være tale om nerveimpulser i form af mikroskopiske atomare mønstre, databærende mønstre kunne man sige. Men hvordan forholder det sig med ’afkodningen’ eller ’tolkningen’ af disse mønstre? For afkodet eller tolket bliver disse, idet synsopfattelsen jo vitterligt viser os en umådeligt stor synlig verden af former og farver, af sten og planter, dyr og mennesker osv. Og ikke kun et lille nethindebillede på cirka 2-3 centimeter i diameter, som ovenikøbet er vendt på hovedet! – Denne store verden bliver tilmed bekræftet af vores fysiske krops bevægelses- og følesans. Den krop, hvoraf vi ser og opfatter det meste, bortset fra, at øjnene ikke direkte kan se sig selv og deres egen placering i ansigtet. Det kan kun ske ved, at personen kigger i et spejl.

 

Hvilken konklusion vil der så overordnet set kunne drages af de netop fremførte oplysninger og betragtninger? – Jo, kort fortalt den hovedkonklusion, at vores opfattelse og oplevelse af os selv i form af en fysisk krop og af dennes omverden, er af en anden natur og karakter end det, vi almindeligvis forstår ved den fysiske sanseverden. Hvad er da denne anden natur eller karakter? – Jo, det er individets, mere præcist jegets bevidsthed. Men om man vil kaldte bevidsthedens verden for at være af åndelig natur og karakter, eller man vil foretrække at kalde den for værende af en parafysisk natur og karakter, må blive en smagssag. Begrebet parafysisk skal jo her blot forstås som en natur ved siden af eller over den fysiske natur. […] (Citat slut) 

 

Til de illusoriske tanker og forestillinger om verden og livet hører ikke mindst idealistisk utopisk religion, filosofi og politik. Det vil primært sige tanke- og åndsretninger, der foregøgler menneskene en især fremtidig fredelig og bedre tilværelse, fysisk i form af ideale sociale og kulturelle vilkår, og åndeligt i form af en fortsat tilværelse, især i en paradisisk åndelig verden eller tilstandsform efter døden. Men om de tanker jeg har gjort i den forbindelse og sammenhæng vil jeg tillade mig at henvise til følgende af mine artikler: 4.136. Idealismens bedrag i religion, filosofi og politik - nogle betragtninger og 4.155. Idealismens bedrag og selvbedrag i religion. Nogle ekstra betragtninger

 

Finale

Eftersom nærværende artikel med al sandsynlighed formentlig vil være den sidste – eller i hvert fald en af de allersidste – artikler fra min ånd og hånd, vil jeg gerne benytte lejligheden til at gengive hele artiklen 4.124. Hvor er Gud henne?  Et relevant og aktuelt spørgsmål. Når jeg specielt gerne vil bringe netop den artikel, beror det på, at for mig personligt er og har der været tale om en tanke- og følelsesmæssig vandring gennem en lang årrække, hvor jeg i 1974 for alvor begyndte at skrive artikler og nogle få bøger, alle om filosofiske eller kosmologiske emner. Det vil specielt interesserede kunne læse meget mere om, f.eks. i artiklen H1-03. LIVETS EVENTYR - Optakt til hjemmesiden. Men nu altså foreløbig en Finale i form af gengivelse af artiklen ”Hvor er Gud henne?”:

 

Nævnte artikels Indledning

Hermed følger et Post Scriptum til de relativt mange skeptiske og kritiske artikler, jeg på det seneste har skrevet med relation til Martinus' i så godt som enhver henseende fabelagtige og eventyrlige verdensbillede eller kosmologi. Læsere, der har læst nogle af mine allerseneste artikler, vil vide, at min skepsis og kritik drejer sig om det, der kunne kaldes de decideret idealistiske spirituelle emner og faktorer i nævnte verdensbillede. Faktorer, som det levende væsens treenige evighedsstruktur i form af 1. jeget, 2. skabe- og oplevelsesevnen og 3. det skabte eller frembragte, blandt andet i form af den psykofysiske organisme. Desuden forestillingen om udødelighed, evigt liv, reinkarnation og skæbnens lovbundethed og dermed også skæbnens retfærdighed. Den foreløbige konsekvens og konklusion på min tvivl og skepsis er, at alle vi levende væsener kun har ét eneste liv at leve, nemlig det, vi lever og oplever her og nu, hvert sekund, minut, hver time og hvert døgn, dag og nat, hver uge, måned og år, forår, sommer, efterår og vinter. Alt er kredsløb indeni kredsløb, vort eget liv er det ikke mindst, et kredsløb fra fødsel til død. Dermed er eventyret slut for os som levende væsener og individer. Men vi efterfølges og erstattes af andre og nye individer, på den måde fortsætter livet for arten og slægten.

 

Men bemærk, ét-livs-opfattelsen behøver ikke nødvendigvis at forkaste alle Martinus' fremragende kosmiske analyser og facitter. Eksempelvis vil det levende væsens (individets) treenige grundstruktur: Jeget, bevidstheden og organismen, eller Jeget, skabe- og oplevelsesevnen og den psykofysiske organisme, stadig være gyldig. Vort inderste væsen, Jeget, er identisk med Guds Jeg, men kun så længe vi fysisk er i live. Vi er også hver især med til at udgøre Guds skabe- og oplevelsesevner, men naturligvis kun så længe vi fysisk set lever. Fornyelsen af disse evner sker i medfør af ét-livs-opfattelsen i og med, at der hele tiden kommer nye fysiske individer til og viderefører opgaven. Gyldigheden gælder også for de allerfleste af de faktorer, som Martinus' kosmologi opererer med. Men herom vil jeg dog henvise læseren til artiklen 4.121. Hjemmesiden LIVETS EVENTYR ANNO 2016 . Deri vil man kunne orientere sig om, i hvilken grad og udstrækning ét-livs-hypotesen – vel at mærke opfattet og tolket på en åben og fordomsfri måde - stemmer overens med væsentlige dele af Martinus' kosmiske analyser og livsfacitter. Dette gælder faktisk også et så vigtigt emne som udvikling (evolution) og i sammenhæng dermed et så specielt emne, som det, Martinus kalder ”den seksuelle polforvandling”, og som i hans fremstilling forekommer i et kosmisk evolutionært evighedsperspektiv. Men i henhold til ét-livs-teorien, vil den nævnte polforvandling meget vel kunne finde sted på principielt samme måde, som den, hvorpå biologien forklarer den genetiske udvikling, hvorunder de arvelige anlæg og egenskaber mm. overføres fra individ til individ og fra slægt til slægt.

 

Skæbnens tilfældigheder

Men nu til det, der var og er hensigten med denne i hvert fald foreløbig afsluttende artikel i serien af artikler med relation til Martinus' kosmologi, nemlig skæbnens ofte tilfældige og uretfærdige forløb. Blandt de mange, ja, utallige meningsløsheder, der set fra et såkaldt lavpsykisk udsigtspunkt, det vil sige, der set fra et almindeligt menneskesynspunkt, forekommer i tilværelsen, skal her nævnes nogle eksempler: Det virker totalt meningsløst, når f.eks. en gazelle, som lever sit liv på den afrikanske savanne, bliver gjort drægtig og fosteret derfor over en vis periode gennem den fantastiske proces, som strækker sig fra en befrugtet ægcelle og videre over en række mellemstadier udvikler sig til et fuldbårent og nyfødt gazellekid, som er bestemt til at skulle vokse og ende som en af savannens mange andre gazeller. Alt sammen med den risiko, ofte allerede som nyfødt, at ende sit liv som værgeløst offer for en løve eller en gepard eller et andet rovdyr.

 

Der skal en god portion forståelse af naturens orden til, for at kunne synes, at det nævnte eksempel – sammen med utallige andre unævnte – skulle være et gode. Jo, for rovdyret, men vel ikke for gazellen og dets kid? Dette er bare et enkelt og tilfældigt valgt eksempel på den situation eller tilstand, der hersker i vilddyrenes verden. For tamdyrenes – og især slagtedyrenes – vedkommende, er situationen i princippet ikke meget anderledes. Måske lige bortset fra, at slagtedyrene ikke har nogen chance for at undslippe og overleve. Deres ”rovdyr”, det intelligente dyr, mennesket, er almindeligvis totalt ufølsomt og hjerteløst, når det gælder om at følge traditionerne og sikre sig det eftertragtede og påstået uundværlige kød på middagsbordet.

 

Men ikke nok hermed, menneskedyret var og er forblevet et rovvæsen, som ikke nøjede sig med at nedlægge og æde byttedyrene, men som også ville tilegne sig artsfællernes revirer eller ejendom, om nødvendigt ved hjælp af magt, brutalitet og/eller snedighed. Derfor opstod krigen, først og fremmest erobringskrigen og følgelig også forsvarskrigen, som i begge tilfælde har eksisteret lige så længe som menneskeheden selv. Grusomhed og skånselsløshed har lige siden de ældste tider været et gennemgående træk ved menneskedyrets eksistens og livsudfoldelse, og det ses ikke mindst i nutiden, hvor politiske oprør og etniske konflikter søges løst ved brug af våbenmagt, vold og terror. På et tidspunkt har man i medierne kunnet høre og læse om, at militante oprørere i Afghanistan havde dræbt og halshugget en del af deres modstandere, hvilket blev dokumenteret med videooptagelser, som bl.a. viste 12 afhuggede mandehoveder på rad og række. Noget lignende har man for længst også kunnet se under Vietnam-krigen, hvor Vietcong-oprørere i nogle tilfælde behandlede deres fanger på tilsvarende uhyrlige måde, men ikke nøjedes med at hugge hovedet af fangerne, idet de tilmed også skar mændenes penis og testikler af og puttede disse i munden på de afhuggede hoveder. Åbenbart tilfredse med og stolte af deres uhyrlige gerning, så disse ”menneskedyr” til med bredt smilende grin.

 

Et relevant spørgsmål

Er der noget at sige til, hvis mere fredsommelige mennesker stiller sig selv og andre det spørgsmål: ”Hvor var Gud henne i sådanne situationer?” – For Gud, ophavet til alt eksisterende, må da være god, ikke sandt, for ellers var eller er Gud vel ikke Gud? – Men den opfattelse er en nyere tids synspunkt, for Gud opfattes ikke som ubetinget god i alle religioner, men er det kun imod de mennesker, der tror på Gud og adlyder Guds vilje. Selv i kristendommen stiller Gud som betingelse for at vise sin godhed, at man elsker både Gud og sin næste. Og det sidstnævnte er betinget af, at man overholder visse regler og udviser en god og restriktiv moralsk adfærd. Kan eller gør man ikke det, er man en ”synder”, som – medmindre man ”omvender” sig – vil være evigt fortabt! - Utroligt, at man med sådanne ortodokse perspektiver i livsopfattelsen kan hævde, at kristendommen er en næstekærlighedens religion!

 

Det ovenstående er alt sammen set fra et såkaldt lavpsykisk udsigtspunkt, som det de fleste af os befinder sig på. Men man kan også stille spørgsmålet om, hvordan de overfor nævnte situationer tager sig ud set fra et højpsykisk udsigtspunkt, som det, der er repræsenteret af en seer som f.eks. Martinus? - Set fra hans kosmiske bevidstheds udsigtsniveau, tager ”verdensbilledet” sig anderledes positivt og meningsfyldt ud, for i dette eksisterer der ingen tilfældigheder eller meningsløsheder, alt har en hensigt og mening eller tjener bestemte formål. Det vil man nemmest og hurtigst kunne læse om i Martinus’ egen introduktion til sit verdensbillede, bogen ”Logik” (1938), som faktisk besvarer de spørgsmål og problemer, der er rejst her i dette opslag. Men følgende artikler her på hjemmesiden kan det også anbefales at læse som supplement: 4.29. Hvorfor? – om skæbnens gru.  4.56. Tror du på Gud? – En lidt svær dialog, og 4.57. Tror du på Gud? – En lidt svær dialog (fortsat)

 

Den aktuelle situation og revision

Det store, påtrængende og aktuelle spørgsmål er imidlertid – i hvert fald set fra et almindeligt menneskeligt synspunkt, det, Martinus betegner som en ”lavpsykisk sansehorisont” - om alle hans præmisser, argumenter og konklusioner eller facitter, kan anses for at være objektivt gyldige? - Det er det emne eller problem, jeg efter evne har forsøgt at finde svar på i en del af mine allerseneste artikler på hjemmesiden LIVETS EVENTYR: 4.118. Skæbne og retfærdighed - endnu engang! - 4.120. Det store spørgsmål om liv og død. Skepsis og tvivl  - 4.122. Skæbnebestemt eller tilfældigheder?  - 4.110. Et u-kosmisk tilbageblik. Nogle personlige betragtninger og 4.123. Det store hverdags-under. Inspirerende tanker.

 

Som det især fremgår af de artikler, der er links til ovenfor, så har mit årelange studium og teoretiske engagement med Martinus' verdensbillede eller kosmologi ført til, at jeg for mit eget vedkommende har måttet forholde mig tvivlende og skeptisk til begreber som udødelighed, evigt liv, reinkarnation og skæbnens lovbundethed og dermed også til skæbnens retfærdighed. I stedet har jeg set mig nødsaget til logisk set at erkende, revidere og holde fast i, at levende væsener, som i Martinus' kosmologi opfattes som evige dele af den større helhed: Gud, hver især kun har ét liv at leve og opleve i, nemlig det, vi alle hver især lige præcis lever lige her og nu. Hovedargumentet for denne antagelse, er, at eftersom der ikke foreligger objektivt gyldigt bevis for reinkarnation eller genfødsel, falder begreber som udødelighed og evigt liv automatisk væk. Og i og med disse begrebers bortfald, falder begreberne skæbnens lovbestemte funktion og retfærdighed også bort helt af sig selv. Det underbygges især af, at med bortfaldet af udødelighed og dermed af reinkarnation, vil der ikke eksistere nogen mulighed for retfærdig kompensation for alle de principielle uligheder og uretfærdigheder, som de levende væsener og herunder ikke mindst mennesker, er eller har været udsat eller ofre for i løbet af deres respektive liv og tilværelse. 

 

Men når dette er sagt, så må det også tilføjes, gentages og pointeres, at eksempelvis skæbne og reinkarnation ikke nødvendigvis behøver at hænge sammen, lige som jeg personligt heller ikke har noget problem med, at fænomenet skæbne – i hvert fald tilsyneladende - ser ud til at være beroende på rene tilfældigheder. Og ligeledes, at hvis vi eventuelt kun har ét liv til vores rådighed, hvad meget tyder på, kan jeg ikke se at det ændrer ved, at livet grundlæggende er et eneste stort guddommeligt under og eventyr. Også selvom vi blandt andet på baggrund af de tidligere ovenfor fremførte eksempler på uretfærdig skæbne, forlader opfattelsen af altets alvise og almægtige Gud som også værende en alkærlig Guddom, for hvor har denne Gud været henne i de nævnte og mange andre lignende og endnu værre situationer? Og at det ligeledes er relevant at anskue fænomener som udødelighed, skæbnemæssig retfærdighed og reinkarnation som værende udtryk for mere eller mindre romantisk ønsketænkning. Martinus’ forunderlige fortælling om verdensbilledet, vil stort set alligevel fortsat være gyldigt i alt det andet væsentlige, dette handler om.

 

Slutbemærkninger

Hermed være også sagt, sådan som det forhåbentlig vil være fremgået af mine ovenstående betragtninger og argumenter, og ligeledes af andre af mine seneste artikler, at jeg bestemt ingen vanskeligheder eller problemer har med at anerkende de øvrige grundlæggende elementer og faktorer i dé kosmiske analyser og livsfacitter, der tilsammen udgør Martinus' verdensbillede. Tværtimod.

 

Lad mig derfor slutte med følgende relevante citat fra artiklen 4.120. Det store spørgsmål om liv og død. Skepsis og tvivl :

 

(Citat) Efter i FORTALE til Livets Bog 1 at have gennemgået en del af baggrunden for sin skabelse af netop Livets Bog, skriver Martinus i stk. 18. følgende, som jeg tillader mig at bringe i moderne retskrivning:

 

(Citat) 18. Efter disse oplysninger håber jeg, at man vil være i stand til at erkende, at man fra Livets Bog ikke under nogen som helst form vil møde intolerance, men derimod af samme bog blive imødekommet med den allerstørste forståelse og sympati ganske uanfægtet af, hvilket bevidsthedsniveau eller hvilken karaktertilstand man så end måtte tilhøre, og som følge heraf også ganske uanfægtet af, hvilken holdning til Livets Bog man så end måtte indtage.

     I forbindelse og kontakt hermed mener jeg at have ført Livets Bog uden om alle de realiteter, der ellers ved fejlagtig erkendelse af bogens sande natur ville have gjort den til et for nutidens og fremtidens selvstændige tanker og manifestationer dogmatisk bindende eller frihedsberøvende monopol. (Citat slut).

 

Denne tolerante holdning eller indstilling til studerende af sine åndsvidenskabelige kosmiske analyser, har Martinus også givet udtryk for i blandt andet følgende citat:

 

(Citat, igen med nutids retskrivning) Naturligvis vil der være mennesker, der tror på denne åndsvidenskab og gør den til en ny religion, men det viser, at de ikke har haft evne til at forstå den. Jeg ønsker ikke med mine kosmiske analyser at være en autoritet, som folk skal tro på. Den enkelte åndsforsker, som fatter interesse for de kosmiske analyser, må nøje efterprøve og studere mit livsværk. Han må konfrontere det med sine egne erfaringer og oplevelser. Først da kan det blive af værdi for ham. Det bliver til selvstændig tænkning og analysering, det bliver en hjælp til selvhjælp, som fører til indvielse i selve livets mysterium. (Citat slut. Martinus i artiklen: Besættelse, sidst bragt i tidsskriftet Kosmos Nr. 9 – 2009)

 

I forbindelse med det ovenfor sidst anførte citat, vil jeg tillade mig at fremhæve følgende ordlyd af Martinus: ”Den enkelte åndsforsker, som fatter interesse for de kosmiske analyser, må nøje efterprøve og studere mit livsværk. Han må konfrontere det med sine egne erfaringer og oplevelser. Først da kan det blive af værdi for ham.” (Min fremhævelse).

 

© September 2016. Lettere revideret februar 2019. Harry Rasmussen.

 

******************