Nyvurdering af emnet set på basis

af ét-livs-hypotesens perspektiv

POLFORVANDLINGENS SEKSUELLE KATEGORIER

- fra A- til K- menneske

 

 

Introduktion

Nedenstående tekststykke er et udvalgt citat fra artiklen Polforvandlingens seksuelle kategorier – fra A- til K-menneske, som for efterhånden mange år siden blev skrevet som et led i min forsøgsvise forståelse og ønskede loyale promovering af Martinus' geniale idéer, tanker og overordnede forestillinger omkring lige præcis den påståede seksuelle polforvandling. Denne har i henhold til Martinus altid fundet sted og finder om muligt i endnu højere grad fortsat sted i nutiden. Emnet er ligeledes om muligt mere aktuelt i vore dage, hvor vi blandt andet har oplevet, at de traditionelle kønsroller er blevet sat under  kraftig kritisk debat. Den debat blev for alvor igangsat i forbindelse med det såkaldte ungdomsoprør, der fandt sted i slutningen af 1960erne og som især fortsatte og blev et vigtigt emne i den nymarxistiske og såkaldte ideologikritik op igennem 1970erne.

 

Citatet herunder bringes primært for at spore læseren ind på hovedtrækkene i den hypotese, som er et vigtigt overordnet og uundværligt led i Martinus’ kosmologiske lære om de levende væseners, herunder ikke mindst menneskenes, (påståede) evige liv og tilværelse:

 

Nogle konsekvenser af den seksuelle polforvandling

I dette kapitel skal vi fortsætte den relativt grundige, men trods alt kortfattede og skitsemæssige gennemgang af nogle af Kosmo­logiens vigtigste begreber og forestillinger om individet, livet og verden. Det drejer sig her om at give en ligeledes kortfattet eller nærmest skematisk redegørelse for den del af den seksuelle polforvandlingsproces, der giver sig udtryk i en række for­skellige seksualtyper og former for seksualpraksis. Som læseren sikkert for længst har fået opfattelsen af, udgør polforvand­lingen en proces, der har så stor og afgørende indflydelse på vort liv som mennesker, at det ikke er for meget sagt, at den ligger til grund for vores totale psykofysiske habi­tus, ligesom den i vid udstrækning bestemmer eller dikterer vores holdninger så vel som vores handlinger.

 

Det, vi i det følgende skal se på, er en række forskellige kategorier af seksualtyper, som ifølge Martinus opstår eller udvikles under polforvandlingsprocessen og præger bestemte faser af denne, nemlig de faser, som nutidsmennesket i særlig grad er udtryk for og repræsenterer. Imidlertid ville det føre for vidt her, hvis der skulle gives en fuldstændig og detal­jeret omtale af de forskellige kategorier i den seksuelle polforvand­ling, det drejer sig om, såvel af normale, ikke-afsporede tilstande, som af unormale, af­sporede tilstande, som nutidens menneskehed har mulighed eller risiko for at komme til at opleve og gennem­leve - eller som den faktisk i praksis  oplever og gennemlever. Vedrørende en fuldstændig og mere udførlig og detaljeret redegørelse for hele dette emne, skal der derfor henvises til Martinus' egne værker, specielt 5. bind af Livets Bog, og til Per Bruus-Jensens ""X" - en komplet ind­føring i Martinus' Kosmolo­gi", bind 4, samt Mogens Møllers artikel "Skæbnen og den seksuelle polforvandling" i tidsskrif­tet Kosmos 1962, eller temahæfte nr.1, udgivet af Kosmologisk Information.

 

Martinus har opdelt de omtalte seksuelle tilstande i ialt 11 kategorier, som for nemheds skyld betegnes alfabetisk fra A til K. Heraf omfatter kategorierne A, C, E, H, I, den normale udvikling frem mod det fuldt udviklede og psykisk færdige menneske, som er i besiddelse af permanent kosmisk bevidsthed, kaldet J-mennesket, og videre til det både psykisk og fysisk færdigt udviklede menneske, K-mennesket, også betegnet som "Kristus-mennesket". (Note 1)

 

Det ville imidlertid føre for vidt her at give en nærmere beskrivelse af så vel de normale som de afsporede seksuelle kategorier, hvorfor jeg må henvise læseren til og anbefale at læse artiklerne om emnet her på hjemmesiden. Disse findes under 1. Hovedafsnit: Kortfattet indføring i Martinus’ kosmologi. Derimod skal jeg for læserens nemheds skyld skal her gives et kortfattet rids af ét-livs-hypotesen og dennes konsekvenser. Det sker ved at citere følgende tekst fra artiklen 4.127. Ét-livs-hypotesen. En redegørelse. Resumé :

 

Ét-livs-hypotesens hovedtræk

Set i ét-livs-hypotesens noget snævrere perspektiv er Guddommen fortsat det altibefattende, altomfattende, allestedsnærværende, altgennemstrømmende og altbelivende under og væsen, hvoraf, hvori og hvorved alt og alle eksisterer og lever. En Guddom, som især kendetegnes ved sin alvisdom og almagt, men ikke ved sin alkærlighed, for i så fald måtte man have forventet, at tilværelsen ville være indrettet på en noget anderledes og mere retfærdig måde, end tilfældet er nu, hvor det ”onde” i form af ”det dræbende princip” i alle sine afskygninger er dominant. Dertil kommer, at forventningen om retfærdighed ikke altid synes at blive opfyldt, snarere tværtimod.   

 

Det væsentligste, primære og afgørende hovedtræk i ét-livs-hypotesen er, at de levende væsener, mennesket inklusive, kun har ét liv til deres og sin rådighed, nemlig det til enhver tid og for ethvert levende væsen aktuelle nutidige liv.  Dette liv strækker sig i normalt og bedste fald fra undfangelsen, over fødslen og videre over barne- og ungdomstiden til voksentiden og alderdommen. Døden, som alle levende væsener er underkastet, kan i praksis   indtræffe på et hvilket som helst tidspunkt i livsforløbet, men det teoretisk normale er døden som følge af alderdom. Men døden forekommer som bekendt mere eller mindre tilfældigt i alle aldre, og af vidt forskellige årsager.

 

Lige præcis døden - eller mere generelt forandringen og forgængeligheden i form af fødsel og død eller tilblivelse og ophør – er det, sagen i grunden drejer sig om. For døden er jo modsætningen til den basale udødelighed, som det levende væsen ifølge Martinus' kosmologi grundlæggende er forlenet med, nemlig i medfør af sin universale eller kosmiske grundstruktur som jeget, bevidstheden og organismen, eller som et jeg, en skabe- og oplevelsesevne og det skabte og oplevede, sidstnævnte primært i form af det interaktive kommunikationsorgan: det psykofysiske legeme.  Kaldet ”psykofysisk”, fordi det fysiske legeme, mere præcist det fysiske legemes hjerne, som bekendt også repræsenterer psyke eller bevidsthed.

 

Desuden vil det være sådan, at så længe individet er i live, hvad enten det er som barn, ung, voksen eller gammel og indtil døden indtræffer, hvilket jo i øvrigt kan ske i en hvilken som helst alder, lige så længe eller kort er dets jeg forbundet med Guddommens Jeg, lige som dets bevidsthed og fysiske legeme vil være forbundet med og udgøre en lille del af henholdsvis Guddommens bevidsthed og fysiske legeme eller organisme, det sidstnævnte i form af verdensaltet.

 

Denne grundstruktur som jeget, bevidstheden og organismen, eller som et jeg, en skabe- og oplevelsesevne og det skabte og oplevede, er stadigvæk også gyldig set under ét-livs-hypotesens synsvinkel. Men vel at bemærke kun så længe individet eksisterer i sit ene liv. I og med ét-livs-hypotesen er alt, hvad der er skabt eller blevet til, undergivet den irreversible forgængelighedens definitive lovmæssigheder, nemlig som nævnt principielt og normalt i form af undfangelsen, over fødslen og videre over barne- og ungdomstiden til voksentiden og alderdommen. Og eftersom der her ikke er tale om, at individet har en basal overfysisk og over-psykisk struktur, forekommer begreber som udødelighed og reinkarnation totalt uvedkommende og derfor helt overflødige. Hver eneste af os, hvad enten vi er amøbe, plante, dyr eller menneske, har kun fået dette ene liv, vi lever her og nu, skænket til vores rådighed. I bedste fald lever man kun videre som en erindring hos sine slægtninge og venner, for så vidt som man ikke overlever disse.

 

Som nævnt under den korte omtale af Martinus' kosmologi ovenfor, er et af de vigtige kosmiske skabeprincipper dette, at de levende væsener i lighed med Guddommen er seksuelt dobbeltpolede, men på den måde, at mens Guddommen er det permanent, er de levende væsener undergivet en evig rytme, som kosmisk set periodisk skifter mellem at være dobbeltpolede og at være enkeltpolede. Dette skabeprincip gælder delvis også i ét-livs-hypotesen, men naturligvis ikke på samme måde, idet der jo som sagt kun er ét enkelt jordisk liv til rådighed for individet. Men det er den enkeltpolede tilstand, der udgør grundlaget for de to køn, hankøn og hunkøn, med alt, hvad dette indebærer af både godt og mindre godt, blandt andet i form af mere eller mindre vellykkede parforhold og ægteskaber. I den enkeltpolede tilstand har en uselvisk kærlighed til næsten, herunder medmenneskene, normalt meget svære vilkår, hvilket er en del af baggrunden for indbyrdes misundelse, jalousi, fjendskab og strid, som i værste fald udarter til oprør og krige. 

 

Men den såkaldt dobbeltpolede tilstand, hvorunder de to seksuelle poler, den feminine pol og den maskuline pol, er ligeværdige i indflydelse på individets psyke og adfærd, kan f.eks. tænkes at være en tilstand, som evolutionen på sigt efterhånden vil føre med sig i hele menneskeheden. Undervejs er det så, som virkeligheden viser, at der kan forekomme afvigelser fra normen, blandt andet i form af homoseksualitet og lesbianisme mm.

 

Hvad angår de kosmiske lovmæssigheder, Martinus betegner som de kosmiske skabeprincipper, så er loven for skæbne en absolut vigtig lovmæssighed i tilværelsen, som jo ifølge ham grundlæggende handler om, at overhovedet alle levende væsener i verdensaltet i det store kosmiske perspektiv er fuldkommen ens og ligestillede, hvorfor retfærdighed på sigt er tilsikret hvert eneste individ. Men dette er ikke tilfældet set i ét-livs-hypotesens perspektiv, idet det dels er åbenlyst, at ikke alle levende væsener er ligestillede, og dels har det kunnet konstateres, at hvad der må karakteriseres som i hvert fald tilsyneladende uretfærdig skæbne, ikke altid og i ethvert tilfælde lader sig udligne i løbet af et enkelt jordisk liv, og dels har det ifølge ét-livs-hypotesen heller ikke kunnet verificeres eller bevises, at et fænomen som reinkarnation er en realitet. De forsøg, jeg kender til og som er blevet gjort for at 'bevise', at reinkarnation er en realitet, er efter min opfattelse ikke overbevisende.

 

Konklusion

Derfor må konklusionen på ét-livs-hypotesen her lyde: At da der – i hvert fald tilsyneladende - ikke findes udødelighed og som en følge deraf heller ikke reinkarnation, og da det erfaringsmæssigt kan konstateres, at uretfærdigheder ikke altid vil kunne kompenseres indenfor et enkelt jordisk liv, findes  der dermed heller ikke fuldkommen retfærdighed. Det må derfor i sin konsekvens betyde, at der kun findes ét eneste liv, nemlig det jordiske liv her og nu, til alle os, som har fået den store gave og det privilegium, det trods alt er, i det mindste én gang i verdensaltets eksistens, at have fået lov til at opleve livet eller tilværelsen som virkelighedens eget store, brogede og forunderlige guddommelige eventyr, dette ret beset i grunden er.

 

Men hvad betyder så det i forholdet til Martinus' kosmologi, som han brugte over 40 år på at manifestere eller skabe, og omkring 60 år til at fortælle sin omverden om? - Det er klart, at man ikke bare sådan uden videre kan tillade sig at affeje det med, at der i tidens løb har været så mange andre filosoffer og vismænd, hvis store visioner og dybsindige tanker – nu mere eller mindre oversete og glemte - indgår i filosofi- og religionshistorien. Dermed være ikke sagt, at dette også vil blive tilfældet med Martinus' kosmologiske lære, men muligheden for det, er unægtelig til stede, og det uanset, hvad hans loyale og trofaste tilhængere måtte mene om det.

 

For min egen part vil jeg fortsat være en studerende af alle de dele af Martinus' kosmiske analyser og livsfacitter, som jeg har kunnet få bekræftet ved hjælp af mine egne erfaringer, intelligens og logiske sans, og som jeg fortsat vil være i stand til at få bekræftet. Det, jeg ikke har kunnet og kan få bekræftet, må jeg lade ligge, i hvert fald indtil videre. Hvilket i øvrigt er i god overensstemmelse med Martinus' egen tolerante opfattelse af studerende af hans kosmologi. Denne tolerante holdning eller indstilling til studerende af sine åndsvidenskabelige kosmiske analyser, har Martinus også givet udtryk for i blandt andet følgende citat:

 

(Citat, med nutids retskrivning) ”Naturligvis vil der være mennesker, der tror på denne åndsvidenskab og gør den til en ny religion, men det viser, at de ikke har haft evne til at forstå den. Jeg ønsker ikke med mine kosmiske analyser at være en autoritet, som folk skal tro på. Den enkelte åndsforsker, som fatter interesse for de kosmiske analyser, må nøje efterprøve og studere mit livsværk. Han må konfrontere det med sine egne erfaringer og oplevelser. Først da kan det blive af værdi for ham. Det bliver til selvstændig tænkning og analysering, det bliver en hjælp til selvhjælp, som fører til indvielse i selve livets mysterium.” (Citat slut. Martinus i artiklen: Besættelse, sidst bragt i tidsskriftet Kosmos Nr. 9 – 2009)

 

I forbindelse med det ovenfor anførte citat, vil jeg tillade mig at fremhæve følgende ordlyd af Martinus: ”Den enkelte åndsforsker, som fatter interesse for de kosmiske analyser, må nøje efterprøve og studere mit livsværk. Han må konfrontere det med sine egne erfaringer og oplevelser. Først da kan det blive af værdi for ham.” (Min fremhævelse).

 

© Oktober 2016. Harry Rasmussen. (Citat slut)

 

Kønsroller set i ét-livs-hypotesens perspektiv

Herefter skal jeg gøre et forsøg på at give et rids af de såkaldte kønsroller, hvilket vil sige de roller, som den biologiske, sociale, økonomiske og kulturelle udvikling og status ubevidst så vel som bevidst har tildelt de to køn: Hankøn og Hunkøn. Gennem tiden har der især i den vestlige kulturkreds med mellemrum været gjort bevidste og mere eller mindre heldige forsøg på at fremme og institutionere en fast og varig ligestilling mellem de to køn. Begrebet ”ligestilling”, som i sin tid blev forfægtet af Oplysningstiden i 1700-tallet, er nærmest blevet et mantra i nyere tid, ikke mindst fra og med ungdomsoprøret i 1960’-70’erne. Mest rabiat forsøgt promoveret af nymarxismen, hvis bestræbelser dog med tiden svækkedes noget i og med, at den såkaldte udvikling ikke helt formede sig efter de toneangivende parters ønsker og vilje.

 

Hvis vi historisk set benytter os af den udmærkede marxistiske udviklingsmodel, så kan vi konstatere, at den traditionelle kønsrollefordeling har været gældende lige siden Ursamfundet, Slavesamfundet, Feudal- eller Bondesamfundet og de nuværende Industrisamfund, det sidstnævnte af Marx betegnet som det borgerligt kapitalistiske samfund.  Den i de nævnte samfund traditionelle rollefordeling mellem hankønnet og hunkønnet var og er i bund og grund biologisk og kønsligt bestemt. Hvilket mere præcist vil sige bestemt af anatomi, fysiologi og psykologi. Enhver, der er fri af rabiate politiske og ideologiske idéer, tanker og forestillinger omkring den kønslige rollefordeling, vil indse og vide, at der består en grundlæggende forskel mellem hankøn og hunkøn, såvel hos individerne i dyreverdenen som i menneskeverdenen, altså i sidstnævnte tilfælde mellem mænd og kvinder.

 

Den helt grundlæggende forskel mellem de to køn er primært, at mænd ikke kan blive gravide og dermed altså heller ikke føde nye individer i form af børn. Denne anatomisk og fysiologisk betingede evne er – i bedste fald - forbeholdt kvinder. Omvendt kan kvinder heller ikke befrugte og gøre mænd gravide, nemlig lige præcis også af anatomiske og fysiologiske årsager. Forsøg på at udligne de biologiske, anatomiske og fysioloiske forskelle og årsager mellem kvinder og mænd har altid været og er fortsat umuliggjorte.  

 

Men her er det så, at Martinus i fuldt alvor hævder, at de biologiske, anatomiske og fysiologiske forskelle og årsager mellem kvinder og mænd med tiden og den såkaldte kosmisk besemte udvikling, vil blive udlignet og elimmineret til fordel for en menneskerace af såkaldt dobbelt-polede og dermed basalt set ensartede individer. Disse individer, som i henhold til Martinus hverken er deciderede kvinder eller deciderede mænd, vil biologisk, anatomisk og fysiologisk være ude af stand til at avle og føde afkom. Men hvordan så med vedligeholdelsen og fornyelsen af menneskeracen, kunne man spørge? – Jo, svarer Martinus, individerne er jo kosmisk set udødelige væsener, som periodevis diskarnerer og eksisterer i dertil bestemte og indrettede åndelige riger, hvorfor avling og fødsler og dermed følgende fysiske tilværelser, vil foregå via ’eksperter’ som er kyndige i den såkaldte materialisationsproces. Denne består kort fortalt i, at man i dertil indrettede laboratorier så at sige skaber kunstige fysiske organismer eller legemer, hvorefter disse ’belives’ af reinkarnerende individer! – Det er jo i øvrigt også eksperter i form af fødselslæge og jordemødre, der fungerer ved de normale fysiske fødsler.

 

Men pyh ha! Var der nogen, der måbede? – Ja, det var der, nemlig i hvert fald mig! Undskyld mig, men jeg kan desværre ikke tro på endsige tilslutte mig en så outreret idealistisk og utopisk idé og tankegang, som den gode og højt begavede Martinus med detaljerede og på sin vis saglige idé om materialisation gerne vil have os til at mene vil være i overensstemmelse med en virkelig fremtidig ’teknologi’. Denne er jo desuden også i absolut modstrid med ét-livs-hypotesens selvindlysende opfattelse af graviditeter og fødsler. 

 

Kunstigt skabt liv, ”kunstig biologi" og Science fiction?

På websitet https://videnskab.dk/miljo-naturvidenskab/kunstigt-liv-sa-langt-er-vi-naet kan man for tiden (maj 2019) blandt andet læse følgende - nærmest triumferende opslag – om  videnskabelige forskere, der beskæftiger sig seriøst med forsøg på at skabe kunstigt liv:

 

(Citat) De skrappeste på området mødtes fra 19.-23. august til konferencen Artificial Life Xll på Syddansk Universitet i Odense. En konference, der bar præg af, at forskerne så småt er begyndt at tælle ned fra 10 med champagneflaskerne på køl.

 

Ingen Gud, ingen magi, kun fysik

I alt 249 internationale forskere var samlet til konferencen og alle med hver deres speciale i kunstigt liv. Nogle fremlagde projekter om digitalt kunstigt liv, andre om levende robotter og andre igen om brugen af kunstig biologi i lægeverdenen.

 

Men ligegyldigt hvilket hjørne af livet, de beskæftiger sig med, så har de ét grundsynspunkt tilfælles. Nemlig at liv er en fysisk proces. Det vil sige uden hokus pokus dengang nede i ursuppen for cirka fire mia. år siden, da man mener de første tegn på liv opstod.

 

Derfor er de alle enige om, at det teknologisk set er muligt at bygge det igen ved at aflure naturen dens tricks.

 

»Der er en udbredt konsensus blandt forskerne her om, at liv er en fysisk proces, der opstår i en vekselvirkning mellem komponenter, og det er der ikke rigtigt noget magisk i. Hvis vi for eksempel sætter flere molekyler sammen til en streng, så bliver strengen elastisk, selv om det enkelte molekyle ikke besidder den egenskab. På samme måde er liv en egenskab, der opstår, når forskellige enkeltdele vekselvirker sammen,« fortæller Steen Rasmussen, professor og leder af Center of Fundamental Living Technology ved Syddansk Universitet, der er arrangører af konferencen. (Citat slut)

 

Al respekt for de videnskabelige forskere. Det skal derfor medgives, at nogle forskere og teknologer har skabt imponerende menneskelignende robotter, der teknisk set fungerer og imiterer og simulerer, det vil sige efterligner 'rigtige' mennesker, og det på en måde, så at man meget nemt kan forledes til at tro, at der faktisk er tale om rigtige levende mennesker. Men så vidt jeg kan bedømme fænomenet overser man i begejstringens rus, at der rent faktisk kun kan være tale om simulerende imitationer. Men man bør ikke overse ordene ’”fungerer og simulerer”, for der er jo i realiteten tale om en teknisk maskine, som bl.a er blevet til under brugen af den nyeste elektroniske teknik. Altså hvad fænomenet ’liv’ angår bør man nok lægge vægt på ordet ’fiction’ i Science fiction. Især fordi robotter af gode grunde jo ikke har eller kan have et JEG og dermed heller ikke en personlig psyke eller psyke i det hele taget. Det jeg eller den psyke en menneskelignende robot eventuelt kan se ud til at være i besiddelse af, er og kan kun være en simuleret imitation. Det er utroligt – og foruroligende – hvis de implicerede forskere og teknologer ikke kan indse eller forstå det!

 

Apropos at konferencen om kunstigt liv fandt sted i Odense, H. C. Andersens fødeby, så falder det mig ind, at han har skrevet et herligt og lidt satirisk eventyr om den naturlige og den kunstige Nattergal: 3.29. Den ægte nattergal - om spiritualisme kontra materialisme. Læs den, for den er god at få forstand af i sammenhæng med forsøgene på at skabe kunstigt liv.

 

Hvordan med ligestillingen mellem kvinder og mænd?

Ja, det er faktisk et godt og relevant spørgsmål, som dog ikke er helt nemt at besvare eller have en god idé om. Men først og fremmest må især de ’idealistiske’ og for den sags skyld også de politiske og kulturelle ’utopister’ nok gøre sig klart, at ligestilling ikke er ensbetydende med ’enslig-gørelse’, altså at gøre hankøn og hunkøn fuldkommen ens. Sådan som f. eks. Formand Mao forsøgte under sin diktatoriske regeringstid i Kina i forrige århundrede. Ligestilling vil realistisk set kun kunne realiseres i form af lige rettigheder – og pligter – i social, politisk, kulturel og økonomisk henseende. Dette er da også kort sagt, hvad det demokratisk politiske spektrum i form af demokratisk valgte partier i større eller mindre grad virker for at fremme og realisere. Så godt det lader sig gøre, vel at bemærke.

 

Om køn og kønsroller set i blandt andet samfundsperspektiv, vil man også kunne læse meget mere og andet om i artiklen 4.111. "Jeg elsker dig!" - betragtninger over forelskelse og ægteskab.

 

©  Maj 2019 Harry Rasmussen.

 

______________________________

 

Noter og kilder:

 

Note 1: Vedr. polforvandlingen: LB III, stk. 647, 838, 855. LB IV, stk. 1228-31, 1235, 1298, 1560-1, 1571-2, 1577, 1584. LB V, stk. 1635, 1650-1, 1667, 1874, 1898-1901, 1906-7, 1912, 1933-5, 1937. LB VI, stk. 1971-2, 2112, 2255. LB VII, stk. 2482-3, 2546, 2564-5, 2601. Læs evt. H1-13. Introduktion til ”Den seksuelle polforvandling” – den ’vågne’ og den ’sovende’ seksuelle ’pol’, og H1-14. Polforvandlingens seksuelle kategorier – Fra A- til K-menneske

 

En god introduktion til begrebet de seksuelle kategorier: LB V, stk. 1782-1808, 1827-30. Desuden vil nogle læsere formentlig kunne have stor gavn og glæde af at læse PB-J 4, Femte afsnit, som med sin gennemgang af ”det seksuelle dobbeltkredsløbs totalmekanisme” præciserer og afklarer en del spørgsmål omkring polforvandlingen i relation til bevidsthedskategorierne og de seksuelle kategorier.

 

Vedr. de afsporede seksuelle kategorier: B-, D-, F- og G-kategorierne: LB V, stk. 1788-9, 1856, 1858, 1861-2, 1866-9, 1871-3, 1875, 1881, 1885, 1900, 1911, 1934. De afsporede

seksuelle kategorier findes også omtalte i de i Note 1 anførte links.

 

©  Maj 2019 Harry Rasmussen.

 

******************