Undren og viden

- fortsætter til stadighed

 

Intonation

Ja, undren og forsøg på at tilegne sig stadig mere viden fortsætter til stadighed – i hvert fald for mit vedkommende, som det har gjort hver eneste dag igennem mange, mange år. Men min undren og til en vis grad også min viden fik en ny drejning i og med at min tænkning indenfor de seneste 10 år, altså fra og med 2009, i tiltagende grad betød en antagelse, forståelse og accept af den livs- og verdensopfattelse, jeg betegner som ét-livs-hypotesen. Med bevidst vilje kaldet sådan, fordi den skulle og fortsat skal markere forskellen og afstanden til den fler-livs-hypotese, der især er blevet og fortsat bliver fremført og promoveret af utopisk-idealistiske livs- og verdensanskuelser, som f.eks. i ældre tid af klassiske indiske filosofisystemer, som især Shankar Acharya’s Adwaita Vedanta og i nyere tid af Madame Blavatky’s Teosofi og af Rudolf Steiner's Antroposofi.  Samt ikke mindst Martinus' kosmologi. (1)

 

Den helt grundlæggende og afgørende forskel mellem ét-livs-hypotesen på den ene side og fler-livs-hypotesen på den anden side, er, at førstnævnte 'kun' tilskriver de levende væsener, primært mennesker, et eneste liv at leve i, nemlig det her på Jorden, mens fler-livs-hypotesen tilskriver de levende væsener, igen primært mennesker, at være evigt udødelige i deres grundstruktur og derfor undergivet lovmæssighederne for gennem inkarnationer og reinkarnationer at have en tilværelse skiftende mellem ophold og passage her på Jorden og ophold og passage i en såkaldt åndelig verden eller åndelige verdener.  Dertil kommer, at fler-livs-hypotesen mener at individerne til enhver tid er genstand for og  undergivet lovmæssighederne for en fuldkommen retfærdig skæbne, medens ét-livs-hypotesen modsat mener og hævder, at tilværelsen basalt set er undergivet tilfældigheder, lige bortset fra, at naturlovene til enhver tid og i ethvert tilfælde naturligvis er i spil. (2)

 

Fortsat undren

Helt basalt drejer undren sig om, at ’noget’ overhovedet eksisterer og er til på. Dernæst om måden eller hvordan dette ’noget’ eksisterer og udfolder sig på. Altså kort sagt om de formentlige lovmæssigheder, der gør sig gældende og forudsættes i forbindelse med dette ’noget’s eksistens og udfoldelse eller virksomhed. Vi – eller rettere sagt jeg – har jo for længst tænkt over og fastslået, at det er selvindlysende , at ’noget’ logisk set ikke kan opstå af eller frembringe sig selv. Det betyder og indebærer lige så logisk set og i sin yderste konsekvens, at det første ’noget’ må have været til eller eksisteret før alt andet. Hvilket mere præcist  sagt vil sige: må være evigt. Men vel at bemærke evigt i den forstand, at det ligger før forekomsten af fænomenerne tid og rum, der jo netop er produkter af det nævnte første og basale ’noget’. (3)

 

Noget af det på sin vis ejendommelige man kan konstatere, også og ikke mindst i vor såkaldt oplyste nutid, er, at der findes utrolig mange mennesker af begge køn, unge som ældre,  der lader sig bedrage og som ofte bedrager sig selv, når det drejer sig om tro på pseudo-religiøse bevægelser, især hvis disse har en på sin vis kariasmatisk lederskikkelse. Og det uanset om samme lederskikkelse, oftest af mandkøn, objektivt set bevisligt er en charlatan, altså en bedrager og i nogle tilfælde muligvis samtidig en selvbedrager. Der findes overraskende mange såkaldte religiøse, åndelige eller ’mystiske’ sekter, der i reglen ledes af en selvbestaltet, markant og tilstrækkelig karismatisk mand eller kvinde, som så at sige scorer kassen på ’menighedens’ bekostning. Psykologisk set kan vedkommende ’leder’ i nogle tilfælde være at karakterisere som psykopat eller i enkelte tilfælde som direkte sindssyg. (4)

 

Om religion

Set i ét-livs-hypotesens perspektiv er enhver form for religion basalt set udtryk for myte, uanset om det drejer sig om de store verdensreligioner, som kristendommen og islam, eller de mindre nationalreligioner, som eksempelvis jødedommen og hinduismen. Begrebet myte skal forstås som et kompleks af tanker og forestillinger, der i det væsentlige er opdigtede og som kun har meget lidt eller slet intet med den faktiske og virkelige verden at gøre. De mytiske forestillinger har siden tidernes morgen tjent til og tjener fortsat i vor tid til at befæste magthavernes mere eller mindre heldige forsøg på at ville styre og holde de respektive religioners tilhængere og tilbedere på plads i  samfundsordenen. Overordnet og stort set til fordel for de religiøse så vel som verdslige magthavere. 

 

Som et godt og personificeret eksempel på en ældre myte, der i form af katolicisme og protestantisme i tidens løb er blevet udbredt til store dele af især den vestlige verden, kan fortællingen om Jesus Kristus tjene. Den havde og har sit udspring i en lille gruppe af ’frelste’ og velmenende jødekristne i Jerusalem, som moralsk set dels ville bekæmpe de daværende både verdsligt og religiøst ortodokse jødiske myndigheder og dels den romerske besættelsesmagt. Til det formål udtænkte og udbredte den nævnte gruppe fortællingen om den i realiteten helt ukendte og faktisk ubetydelige person Jesus fra Nazareth. Der er tale om en uhyre interessant og levedygtig myte, som jeg dog ikke skal komme nærmere ind på her, men henvise interesserede læsere til supplerende at læse de i af mine artikler, der henvises til i noten (5)

Om GUD

Lige siden de ældste tider i menneskehedens kulturhistorie har man følt et behov for at frygte eller i bedste fald se op til og adlyde overordnede, men usynlige magter i naturen og tilværelsen. I oldtiden havde man forestillinger om mange guder, hvilket  den nordiske Asa-tro og den græske gudeverden er eksempler på. Et gennemgående træk ved alle guder var og er det, at hvis man ville stå sig godt med disse, måtte man først og fremmest overholde de anvisninger og love, som guderne lod menneskene vide via disse højere magters ’tjenere’ og ’formidlere’ i form af medicinmænd, shamaner og præster. Ved at stå sig godt med guderne kunne man i bedste fald regne med disses beskyttelse og hjælp, lige som man også kunne forvente efter døden at komme i henholdsvis Valhal eller Elysion.  

 

I et opgør med og i et modsætningsforhold til polyteismen, opstod monoteismen i form af jødedom. kristendom og islam. Som ordet og begrebet monoteisme udsiger, så er der kun tale om en eneste og absolut ophøjet universal Gud, som i jødedommen kaldes Jahve, i kristendommen Gud eller Gud Fader og i islam Allah.  De tre nævnte universal-religioner fik med tiden en mængde ypperstepræster, præster og andre og lavereformer for ægte eller påtagne ydmyge tjenere, som respektive i synagoger og templer, kirker og moskeer, formidlede Gudens love og vilje. For de troende var der næsten ingen begrænsning eller ende på de goder og lyksaligheder, der ventede de rettroende efter døden. Til gengæld var der næsten heller ingen begrænsninger på det onde og de pinsler, der ventede de vantroende eller ikke-troende efter døden.

 

Det besynderlige i denne forbindelse er, at de troendes ypperste repræsentanter fremstillede og fortsat fremstiller Gud som grundlæggende at være almægtig, alvis og – ikke mindst – alkærlig. Gud opfattes og promoveres samtidig som ”himmelens og Jordens skaber”, altså kort og godt som ophav til alt, hvad der overhovedet eksisterer, virker og udfolder sig, både i den ’døde’ så vel som i den ’levende’ natur. For tænksomme mennesker, der ikke føler sig bundne af dogmatiske og ortodokse forestillinger om universets skaber og ophav, strider de ofte enorme uhyrligheder af ondskab og uhensigtsmæssigheder, som den ældre så vel som nyere verdenshistorie udviser utallige eksempler på. Man kan eksempelvis ikke forstå, hvordan de nævnte uhyrligheder, blandt andet i form af blodige oprør, krige, sygdomme, epidemier, social nød og elendighed, forekomsten af mordere, røvere og tyve, kan forenes med postulatet om Guds alkærlighed, alvisdom og almagt.

 

Imod den forekommende store mængde af uhyrligheder, svarer de rettroende, at disse afvigelser fra eller overtrædelser af den ’gode og retfærdige orden’, der er indstiftet af Gud, fortrinsvis skyldes vantroende mennesker, herunder også mennesker, der i   deres religiøse tilhørsforhold er frafaldne ’syndere’. Og ”syndens sold er døden” proklamerer de såkaldt frelste.

Men som udenforstående ikke-troende kan man ikke undgå at gøre sig tanker om, hvordan man teologisk set kan forene Guds attributter: Alkærlighed, alvisdom og almægtighed, med naturens ofte grumme lovmæssigheder og forhold, og den mere eller mindre miserable verdenssituation, der primært skyldes menneskehedens adfærd i form af oprør, krige og forbrydelser af enhver art og afskygning. Man skulle jo som uafhængigt tænkende menneske mene, at hvis Gud er alkærlig, altså elsker alt og alle lige meget og lige højt, så skulle og måtte alt i verden jo være i den skønneste og mest harmoniske orden. Det så meget mere, som at Gud jo også postuleres at være både alvis og almægtig. Alvisdommen må jo betyde, at Gud kender til alt, hvad der eksisterer og udfolder sig i verdensaltet, i makrokosmos så vel som i mikrokosmos, lige som almagten ideelt set sikrer, at Gud har både evnen og magten til at sørge for, at alt og alle fungerer og opfører sig i henhold til Guds vilje. (6)

 

Lovbundet eller tilfældigt?         

I de tidligere ovenfor nævnte klassiske indiske filosofisystemer, som især Shankar Acharya’s Adwaita Vedanta og i nyere tid Madame Blavatky’s Teosofi og af Rudolf Steiner's Antroposofi, samt ikke mindst Martinus' kosmologi, er man helt enige om at erklære menneskers karakter og adfærd for at være strengt og ufravigelig lovbundet ud fra princippet, at ”det et menneske sår, det skal det også høste”. Eller som Martinus nok så præcist har udtrykt det: ”Skæbne er oplevelsen af virkningerne til de årsager, som mennesket selv har udløst.” –

 

Problemet med begge de to ovenfor nævnte udsagn er Imidlertid, at disse faktisk forudsætter, dels at individet er i besiddelse af en udødelig sjæl og dels at der forefindes en åndelig verden ’ved siden af’ eller ’over’ den fysiske verden. For det er jo umiddelbart indlysende og erfaringsmæssigt kendt og forståeligt, at f.eks. en personligt eller socialt set dårlig eller ligefrem ulykkelig og pinefuld skæbne, ikke altid vil kunne blive kompenseret eller udlignet i det enkelte jordeliv.  Det samme gælder principielt for de mennesker, der i deres liv har foretaget kriminelle handlinger, så som mord, vold, tyveri, røveri etc., hvad enten disse mennesker er blevet straffet for det eller ej. I henhold til loven for gengældelse – denne lov kaldes af nogle også for karma-loven – vil konsekvenserne, de behagelige så vel som ubehagelige, vise sig i det følgende eller flere følgende liv.


Som det fremgår af det ovenstående, så forudsætter og betinger fuldbyrdelsen af skæbnens absolutte retfærdighed, at individet har flere på hinanden følgende liv til sin rådighed. Derfor er skæbnens retfærdighed både praktisk og teoretisk uløselig knyttet til fler-livs-hypotesen. Det indebærer samtidigt, at begrebet ”skæbnens fuldkomne retfærdighed” af indlysende grunde ikke hører hjemme i forbindelse med de vilkår og begrænsninger, der forefindes indenfor ”ét-livs-hypotesen”. (7)

 

Udklang

Her vil jeg gerne tilføje og afslutte denne artikel med at fremsætte nogle efter min egen opfattelse vigtige personlige bemærkninger, dels til denne artikel og dels også til de fleste af mine andre artikler om Martinus’ storslåede lære om livet og verdensaltet.

 

Min situation er jo nemlig den, at især de seneste 10 år har bevirket en grundlæggende forandring af min personlige livs- og verdensanskuelse. På den afgrænsede baggrund vil jeg derfor her tillade mig at præsentere min nuværende, men samtidig skeptiske og kritiske opfattelse af Martinus 'kosmologi eller verdenssyn. Gang på gang har jeg - ofte dagligt - stort set læst i hans komplette værker, hvoraf de fleste jeg har, er førsteudgaver. Hver gang jeg læser i en af hans bøger, i hovedværkerne såvel som i de mindre bøger, slår det mig, hvor storslået og detaljeret og internt set logisk Martinus udtrykker sig i sine skriftlige analyser, kommentarer og overvejelser. Og hver gang oplever jeg en salig, næsten ekstatisk spænding over det på én gang poetiske og letforståelige sprog, han ofte bruger i sin forfatterskab. Dette er i tråd med det poetiske sprog de ideer og tanker, som vores verdensberømte eventyrdigter H. C. Andersen, også bruger og som ikke mindst har været medvirkende til at bringe ham og hans forfatterskab ind i sammenhængen. Hvilket i øvrigt ikke er tilfældigt, i betragtning af, at meget af mit eget forfatterskab jo netop omhandler en sammenstilling og sammenligning mellem de to åndsgiganter og deres respektive litterære værker.

 

Men på trods af min store anerkendelse og beundring for mennesket og tænkeren

Martinus, vil jeg dog ikke undlade at nævne de grundlæggende spørgsmål i hans kosmologi eller verdensbillede, der danner grundlaget og baggrunden for min skepsis over for samme. Efter min bedste mening og forståelse er svagheden ved Martinus' fremragende logiske argumenter, at disse så vidt jeg kan se og bedømme, er baseret på basale påstande, som der desværre ikke findes reelle og faktuelle beviser på gyldigheden af. Det drejer sig primært om følgende emner: Det levende væsens udødelighed, dets inkarnationer og reinkarnationer og skæbnens perfekte retfærdighed.

 

Endelig må jeg naturligvis ikke glemme at nævne Martinus' lige så geniale og selvstændige håndtegnede og håndkolorerede symboler, som lige siden mit første møde med dem i 1957 har fyldt mig med beundring og forundring og ikke mindst stor glæde.

 

Og tro mig, når jeg siger, at jeg, som den skeptiske og kritiske – og måske overmodige - person, jeg er, opfatter og betragter Martinus' storslåede kosmologi eller verdensbillede som et udtryk for en idealistisk utopi, der i det basale og væsentlige har meget lidt at gøre med den barske virkelighed, vi alle lever lige midt i, så længe - eller snarere så kort - hver af vores liv end varer. Døden er vi alle sikre på, og det har jeg det personligt godt med. Men hvorfor nu det? - Jo, Især fordi det ikke forandrer den kendsgerning, at livet og tilværelsen i bund og grund er at betragte som ét eneste stort og forunderligt eventyr, ja tilmed et eventyr, der har plads til både en universal, national og lokal guddommelig magt og skaber. (8)

© September 2019 Harry Rasmussen.

________________________

 

Noter og kilder:

 

1.     Læs evt. artiklen 4.119. Spiritualismens nyere historie, som giver en letfattelig oversigt over åndelige bevægelser og disses karakteristika og historie.

 

2.     Læs artiklen  4.127. Ét-livs-hypotesen. En redegørelse. Resumé. Den giver en enkel og letfattelig beskrivelse af, hvad der kan og skal forstås ved begrebet ét-livs-hypotesen.

 

      3. Læs her artiklen 2.29. I begyndelsen var – ’noget’! – et essay om virkeligheden

 

      4. Læseren vil her med fordel kunne henvises til Martinus’ fremragende analyser og beskrivelser af menneskenes bevidsthedskategorier, også selvom disse primært skal   ses i den overordnede kontekst, hvori de indgår:

            H1-35. Den jordiske menneskeheds bevidsthedskategorier, suppleret med hans analyser og beskrivelser af menneskenes seksuelle kategorier: H1-14. Polforvandlingens seksuelle kategorier – Fra A- til K-menneske.

 

5. Det kan her anbefales at læse følgende af mine artikler 4.147. Myte og virkelighed. Eller sandhed contra usandhed? – Se evt. også 4.153. "Skrøner og bedrag" - et bidrag til ét-livs-hypotesen.

 

6. Vedr. begrebet om Gud, se f.eks. 4.124. Hvor er Gud henne?  Et relevant og aktuelt spørgsmål. I den kristne protestantisme er det lige før, at Jesus Kristus har overtaget Guds rolle, i så høj grad, at nogle tilhængere opfatter og tilbeder Kristus som Gud.

 

7. Vedr. begrebet skæbne, se f.eks. artiklen 4.118. Skæbne og retfærdighed -endnu engang!

 

8. Se afslutningsvis følgende artikel: 4.165. Erkendelsen af underet – nogle tilføjelser

© September 2019 Harry Rasmussen.

******************