Livets

eget store under

- flere tanker om livsunderet

 

 

Indledning

Bemærk venligst, at i og med denne artikel er der ikke tale om den slags fænomener, som man sædvanligvis betragter og betegner med ord og begreber som mirakler eller undere. Men derimod om det i bund og grund allerstørste mirakel eller under, som findes, nemlig LIVET SELV, forstået i videste forstand. At livet eller tilværelsen er et eneste stort under og eventyr, er ikke nogen ny opfattelse, for det er der i historiens løb mange, som også har tænkt, ment og givet udtryk for. Her på hjemmesiden har jeg selv især fremført to eksempler på den nævnte opfattelse, nemlig digteren H. C. Andersen og den intuitive tænker og mystiker Martinus, som hver for sig og uafhængigt af hinanden, opfattede livet som et eneste stort eventyr. Særlig interessant, fordi Andersen af gode kronologiske grunde ikke kendte noget til Martinus' kosmologi, og fordi Martinus godt nok havde et vist kendskab til eventyrdigterens forfatterskab, men dog uden at dette influerede direkte på hans eget forfatterskab. Martinus brugte i nogle få tilfælde enkelte af Andersens eventyr som verbale illustrationer til sine kosmiske analyser. -   Vedr. Martinus' brug af Andersens eventyr, se f.eks. H1-04. Indledning.

 

Ovenstående tekststykke er et citat fra artiklen  4.68. Livet er et under - nogle tanker over livsunderet (2012), men med den hermed foreliggende artikel drejer det sig dog ikke om hverken H. C. Andersen's eller Martinus' opfattelse af livet eller tilværelsen.  Den omhandler derimod den decideret naturvidenskabelige viden om og definition af primært livets tilblivelse, mere specifikt i forbindelse med menneskets biologiske, anatomiske, fysiologiske, seksuologiske og psykologiske egenskaber og kvaliteter.  

 

Helt grundlæggende kan man opstille problematikken i to hovedkategorier, nemlig følgende:

 

1. Undren over, at 'noget' i det hele taget er til eller eksisterer.

2. Undren over den måde 'noget' er blevet til og fungerer på.

 

Grundvidenskabeligt set er de forskellige videnskaber i løbet af 1900-tallet nået relativt vidt i dokumentationen af 'hvad' og 'hvordan', hvorimod man - bortset fra årsags-virkningsloven - ikke opfatter spørgsmålet 'hvorfor' som hørende til de strengt videnskabelige discipliner. Spørgsmålet 'hvorfor' henhører i bedste fald under de filosofiske betragtninger og må som sådanne mere eller mindre være udtryk for overvejende teoretiske og mere eller mindre verificerbare spekulationer og påstande. 

 

Et godt og fremragende eksempel på overvejende teoretiske og mere eller mindre verificerbare intuitioner, spekulationer og påstande findes ikke mindst i form af Martinus' Kosmologi. 2.17. Ateisme og materialisme - om de filosofiske hovedproblemer og Martinus' opfattelse af ateisme og materialisme.

 

Imidlertid må man også erkende og indse, at de såkaldt eksakte videnskaber har det tilfælles, at de er reduktionistiske i den forstand, at de grundlæggende reducerer de såkaldt psykologiske, sjælelige eller åndelige fænomener til at være forårsaget af og baseret på fysisk materielle energier eller kræfter og lovmæssigheder. Filosofisk set betegner man den situation og opfattelse som materialisme, medens den modsatte opfattelse betegnes med udtrykket og begrebet idealisme.

 

To grundformer for energi

Lad os begynde den videre fremstilling med at definere, hvad der mere præcist kan og skal forstås ved begrebet og fænomenet energi. Sagkundskaben opfatter energi som et fundamentalt fysisk begreb, der ikke mindst defineres som evnen til at udføre arbejde eller kort og godt som virkeevne. Sådan ses og opfattes energi inden for fysikken og dennes tilhørende videnskaber kemi og biologi. Men desuden spiller energi en stor rolle samfundsmæssigt set. Ordet energi hidrører fra det franske énergie som kommer af græsk energeia.

 

For mit eget personlige vedkommende mener jeg at være på nogenlunde gyldig og sikker grund i og med min opfattelse af og påstand om, at der forekommer to indbyrdes forskellige, men interagerende grundformer for energi, nemlig de fysiske energier, kræfter og lovmæssigheder på den ene side og de åndelige energier. kræfter og lovmæssigheder på den anden side.

 

Det emne omtales og behandles nærmere i artiklen 4.91. Øje, hjerne og bevidsthed - nogle kritiske betragtninger.  Den indeholder bl.a. argumenter for antagelsen af, at ånd og materie er udtryk for to indbyrdes forskellige, men interagerende former for grundenergi. Det fortælles der om i bl.a. den følgende tekst, som er et citat fra nævnte artikel:

 

Citat:

Synsprocessen

Her skal gives en forsøgsvis kortfattet beskrivelse af, hvad der i henhold til den videnskabelige anatomi og fysiologi i normale tilfælde sker, når vi bruger synet. Anatomisk set er synssansen baseret på øjets og hjernens indretning og på samspillet mellem de to instanser. Fysiologisk baserer synssansen sig dels på lyset og dels på de kemisk-elektriske processer, der foregår i øjet og i de to synsnerver samt i synscentret bagest i den såkaldte nakkelap lige ovenover lillehjernen, hvilket sidste i øvrigt fremgår af nedenstående illustration af hjernen. Synsopfattelsen er ikke mindst beroende på øjets nethinde, som er placeret bagtil i øjets indre hulrum, hvorfra synsnerven fra hvert øje udgår og ender i synscentret i nakkelappen. De to øjne sikrer i hovedsagen den tredimensionale synsopfattelse af omverdenen.

 

 

Længdesnit gennem midten af hjernen, hvor nakken ligger til venstre og panden til højre. Tallet 1 refererer til lillehjernen og tallet 2 til nakkelappen, mens tallet 28 henfører til rygmarvens udløb fra hjernens underside. Tallet 18 angiver pandelappen og 21 hentyder til hypofysen. Betydningen af de øvrige tal skal dog ikke gennemgås her. Blot skal det nævnes, at synscentret ligger i nakkelappens bageste og mediale del (tallet 2). - Billede gengivet efter P. Brandt Rehberg, C. M. Steenberg og Helge Volsøe: Menneskets Anatomi og Fysiologi. C.A. Reitzels Forlag, København 1952.

 

Selve synsprocessen begynder med lyset, hvis stråler tilbagekastes fra genstande, de rammer. Det tilbagekastede lys opfanges blandt andet af et menneskes øjne og disses normalt lysfølsomme nethinder. Men i kraft af øjets optik vil genstande ses omvendt på nethinden, således at hvad der er op og ned på en genstand er vendt på hovedet på nethinden. Nethinden består af lysfølsomme tappe og stave og fra disse sendes ved hjælp af nerveaktiviteter impulser via de to synsnerver til synscentret, hvor disses impulser eller signaler samarbejdes til et enkelt billede. Hvordan dette synsindtryk bliver transformeret til en bevidst opfattelse af en genstands- og omverden, ved videnskaben ikke helt præcist, hvorfor man drager en bagvendt slutning, som siger, at bevidsthedsindtrykket opstår, når de omtrent identiske nerveimpulser fra de to øjne når frem til synscentret, og der derfra udgår signaler til andre hjernecentre, herunder blandt andet til hukommelsescentret, som normalt kan fortælle, om individet, som i det aktuelle tilfælde ser og oplever sin genstands- og omverden, har set denne eller en lignende før. Man taler da henholdsvis om genkendelse og associativ genkendelse.  Når dette sker, mener de videnskabelige forskere, at der er tale om, at synsindtrykkene bliver bevidstgjorte.

 

Imidlertid er der her al mulig grund til at stoppe op og tænke lidt over de ganske vist sparsomme oplysninger om synssansen, som her foreløbig er fremført. For det første fortæller den fysiske videnskab os, at genstandenes verden er farveløs, hvorfor disses farver alene opstår i samspillet mellem det i sig selv farveløse lys, øjnene og hjernen. For det andet fortæller den optiske videnskab os, at vi ikke ser genstandenes verden direkte, men kun indirekte, nemlig i og med, at det sete først opfattes, når impulserne fra øjets nethinde når frem til synscentret i hjernens nakkelap. Men hovsa, det synsindtryk eller billede, der i hvert givet tilfælde er dannet på øjets nethinde, kan af gode grunde kun have en maksimal størrelse af cirka 2-3 centimeter i diameter, svarende til den halvbuede, men flade nethindes dimensioner! Men det vides som nævnt, at hvis billedet på nethinden af en eller anden årsag ikke når frem til synscentret, så vil det ikke blive opfattet af den, der ser. Altså er synsopfattelsen totalt afhængig af, at nerveimpulserne fra nethinden når frem til synscentret.

 

Men - og det er en vigtig pointe i hele sammenhængen - det ovenfor beskrevne er ikke, hvad vi med vores bevidsthed rent faktisk oplever! Situationen er jo den, at selvom nerveimpulserne er nået frem til synscentret, er der stadigvæk kun tale om nerveimpulser, hverken mere eller mindre. Og ligeledes og uanset hvor mange hjernecentrer, der end er eller bliver mere eller mindre involveret i synsprocessen og synsoplevelsen, vil der dog stadigvæk kun være tale om nerveimpulser i form af mikroskopiske atomare mønstre, databærende mønstre kunne man sige. Men hvordan forholder det sig med 'afkodningen' eller 'tolkningen' af disse mønstre? For afkodet eller tolket bliver disse, idet synsopfattelsen jo vitterligt viser os en umådeligt stor synlig verden af former og farver, af sten og planter, dyr og mennesker osv. Og ikke kun et lille nethindebillede på cirka 2-3 centimeter i diameter, som ovenikøbet er vendt på hovedet! - Denne store verden bliver tilmed bekræftet af vores fysiske krops bevægelses- og følesans. Den krop, hvoraf vi ser og opfatter det meste, bortset fra, at øjnene ikke direkte kan se sig selv og deres egen placering i ansigtet. Det kan kun ske ved, at personen kigger i et spejl.

 

Hvilken konklusion vil der så overordnet set kunne drages af de netop fremførte oplysninger og betragtninger? - Jo, kort fortalt den hovedkonklusion, at vores opfattelse og oplevelse af os selv i form af en fysisk krop og af dennes omverden, er af en anden natur og karakter end det, vi almindeligvis forstår ved den fysiske sanseverden. Hvad er da denne anden natur eller karakter? - Jo, det er individets, mere præcist jegets bevidsthed. Men om man vil kaldte bevidsthedens verden for at være af åndelig natur og karakter, eller man vil foretrække at kalde den for værende af en parafysisk natur og karakter, må blive en smagssag. Begrebet parafysisk skal jo her blot forstås som en natur ved siden af eller over den fysiske natur. Hermed er vi kommet frem til en hypotese, som vi skal se lidt nærmere på i det følgende.

 

En mere omfattende hypotese

Den hypotese, som der her skal gøres rede for, forholder sig noget anderledes til individet end tilfældet er for natur- og humanvidenskaben. Som allerede antydet i indledningen til denne artikel, så anskuer de sidstnævnte individet udelukkende ud fra den forhåndsantagelse, at dette helt igennem kun udgør en fysisk størrelse, idet det menes kun at befinde og udfolde sig indenfor det såkaldte fysiske rum-tid-kontinuum, hvilket især vil sige, at individet er undergivet den fysiske materies kræfter, lovmæssigheder og vilkår, og at denne omstændighed er det eneste reelle grundlag og den eneste faktiske årsag til individets eksistens, herunder også til dettes bevidsthed og bevidsthedsliv.

 

Denne opfattelse af individet og af de levende væsener i det hele taget er i henhold til den danske tænker og intuitionsbegavelse Martinus, så langt fra den reelle virkelighed som vel muligt. Det vil sige, når det levende væsen og herunder individet anskues på baggrund af et såkaldt kosmisk perspektiv, ifølge hvilket verden ikke kun udgør en fysisk realitet, men samtidig også en over-fysisk eller såkaldt åndelig realitet. Ja, for at sige det ligeud, så er Martinus af den veldefinerede og velbegrundede opfattelse, at den fysiske materies verden i virkeligheden er afledt af tilværelsens åndelige eller psykiske faktorer, kræfter og lovmæssigheder. Denne omstændighed udmønter sig i en opfattelse og anskuelse af det levende væsen eller individet som et åndeligt væsen med både en åndelig eller parafysisk og en fysisk organisme. Dette forhold viser sig også, når det drejer sig om sanseoplevelser og sanseillusioner, som de ovenfor omtalte og beskrevne.

 

Helt basalt og generelt er det nok ikke for meget at sige, at de allerfleste mennesker har den opfattelse, at bevidsthed og hjerne stort set er identiske begreber, for det har man lært i skolens timer med anatomi, fysiologi og biologi. I en del ældre fagbøger kan man ligefrem læse udtryk, som f.eks. at "hjernen er sæde for bevidstheden" eller "Bevidstheden har sæde i hjernen", lidt upræcise udtryk, som skal indikere, at bevidsthed og hjerne er to sider af samme sag. I nyere og især nyeste tid har opfattelsen indirekte fået støtte af hjerneforskningen, som ved hjælp af neuropsykologiske tests og Magnetic Response-scanning af hjernen, forkortet MR-hjernescanning, ser ud til at have fastslået den nære forbindelse, der er mellem fysiologiske hjerneprocesser og bevidsthedslivet. Ved sidstnævnte forstås især de sanseindtryk, forestillinger, tanker, følelser, viljesudtryk og beslutninger mm., eller kort og godt de mangeartede oplevelser, som optræder eller fremtræder indenfor rammerne af det, man kunne kalde bevidsthedsfeltet.

 

Men at anatomiens, fysiologiens, biologiens og specielt neuropsykologiens tilsyneladende videnskabeligt funderede og verificerede opfattelse af forholdet mellem hjerne og bevidsthed, nemlig at bevidsthedslivet basalt genereres i og af hjernen, ikke kan stå for en nærmere og uvildig prøvelse, har jeg som allround amatørforsker efter evne søgt at påvise i adskillige artikler her på hjemmesiden. Til det formål har jeg i særlig grad henholdt mig til den opfattelse af forholdet mellem hjerne og bevidsthed, som forefindes i Martinus' kosmologi, nemlig med den begrundelse, at sidstnævnte i højere grad inddrager et større spekter af data, end tilfældet er med de nævnte videnskabelige discipliner. Dette større spektrum involverer nemlig også erkendelsesmæssige forhold, hvilke er uundgåelige og nødvendige aspekter af en fuldstændig og til bunds gående undersøgelse af fænomenet livsoplevelse i almindelighed og forholdet mellem sjæl og legeme problemet, subsidiært bevidsthed og hjerne problemet, i særdeleshed.

 

Et stort paradoks: Hjerneforskningens dilemma

Hjerneforskningens reduktionisme fortsætter stadig og stort set uanfægtet med at promovere opfattelsen af forholdet mellem hjerne og bevidsthed, subsidiært mellem legeme og sjæl. Denne promovering sker ikke mindst via medierne, herunder de elektroniske medier. Senest har man her i Danmark i DR TV2 søndag den 22. april 2012 kunnet se et genudsendt to-delt program om det nævnte emne. Heri fremførte en hjerneforsker sin paradoksale og skråsikre opfattelse af, at fænomener som f.eks. nærdødsoplevelser og ud-af-kroppen-oplevelser blot skyldtes kemiske påvirkninger, bl.a. i form af dopamin, i bestemte hjernecentre.

 

Såkaldt para-normale oplevelser kan også fremkaldes ad anden kemisk vej, nemlig ved indtagelse eller indgivelse af spiritus eller narkotiske stoffer af forskellig slags, som f.eks. kokain, heroin, ecstasy, hash, m.fl. Disse stoffer doper hjernen og giver i bedste fald nogle euforiske og ekstatiske oplevelser og i værste fald fremkalder de angst, frygt eller aggressioner og forvrænger generelt hjernens formidling af virkeligheden.

 

Paradokset består hovedsagelig i, at man i henhold de nævnte hjerneforskeres foreløbige forskningsresultater og udsagn må konstatere, at hjernen, som de identificerer med bevidstheden, personligheden og jeget, åbenbart siger til sig selv, at fænomener som f.eks. nærdødsoplevelser og ud-af-kroppen-oplevelser bare er nogle bevidsthedsforestillinger om nogle illusoriske ledsagefænomener til de reale kemisk-elektriske processer, som hjernen på grund af sin uvidenhed, det vil formentlig sige mangel på synapser, fortolker og oplever, som om der er tale om oplevelser af objektive og virkelige forhold.

 

Det synes fortsat ikke et øjeblik at undre de samme og i øvrigt dygtige hjerneforskere, at de kemisk-elektriske processer i hjernen i det hele taget giver anledning til bevidsthedsforestillinger, som vel at bemærke på ingen måde direkte ville kunne udledes af de kemisk-elektriske processer i sig selv. Neurovidenskaben i almindelighed og hjerneforskerne i særdeleshed ser stadig ingen grund til at antage og betragte bevidstheden eller psyken som et selvstændigt fænomen eller energisystem. Man føler sig angiveligt overbevist om at vide, at hjernen repræsenterer bevidsthed og psyke, for andet har man i hvert fald indtil videre ikke kunnet finde via sine strengt videnskabelige undersøgelser og eksperimenter.

 

Men her kunne man måske have lov til at indvende, at neuropsykologerne og hjerneforskerne ikke har kunnet eller kan se skoven for bare træer. Eller sagt mere konkret: Man kan ikke se psyken eller subjektet, fordi det er denne eller dette, der via hjernen foretager undersøgelserne og eksperimenterne. Man kan heller ikke se disse vigtige og nødvendige instanser, selvom de sproglige udsagn: "min hjerne" eller "jeg har en hjerne" implicit antyder, at der må være tale om et 'ejendomsforhold', altså om et jeg, der har eller ejer en hjerne, som er en overordnet instans i den fysiske organisme, som ligeledes tilhører jeget.

 

Neuropsykologerne og hjerneforskerne fokuserer og udadretter med andre ord - men vel at mærke af historiske og traditionelle grunde - ensidigt deres egen bevidsthed eller psyke på de fysisk-kemisk-elektriske processer, der foregår i hjernen hos forsøgspersonerne, og tolker og identificerer disse processer som årsager i stedet for som ledsagende virkninger. Når de gør det, skyldes det så vidt jeg kan se, at de apriori går ud fra, at der ikke eksisterer andet eller mere, end den fysiske materie, mere specifikt de fysiske sanser og de fysiske naturlove. Åndsevnerne instinkt, følelse, intelligens, intuition og hukommelse betragtes ikke som sanser, men ses blot som produkter af og ledsagefænomener til hjernens fysiologiske processer. Men dette er og forbliver en apriori antagelse, som viser sig ikke at kunne stå for en fordomsfri nærmere erkendelsesteoretisk prøvelse. Sagen er i virkeligheden den, at bevidsthedens eller psykens problem kun kan løses ad den introspektive erkendelses vej. Og det uanset om man er videnskabelig forsker eller læg iagttager.

 

Det, neuropsykologer og hjerneforskere blandt andet mangler at erkende og forstå, er, i hvert fald i henhold til min opfattelse af forholdet, at den i øvrigt helt fantastiske fysiske hjerne 'kun' er et nødvendigt interaktivt mellemled mellem den fysiske omverden og bevidstheden eller psyken. Desuden at sidstnævnte kan opfattes og defineres som et energisystem, der kun delvis er afhængigt af den fysiske krop og hjerne, men som er så relativt energisvagt på grund af karakteren eller substansen af de åndelige eller psykiske energier, at det ikke kan kommunikere eller interagere direkte med den fysiske omverden eller de fysiske energier. Derfor er den fysiske hjerne og centralnervesystemet det redskab eller nødvendige instrument, der gør en sådan kommunikation og interaktion mulig.

 

Den nævnte kommunikation og interaktion mellem psyken og den fysiske krop, subsidiært hjernen, er kvalificeret påvist og grundigt gennemanalyseret af den danske tænker og intuitionsbegavelse Martinus, fulgt op af hans elev Per Bruus-Jensen i dennes værker, som netop søger at bygge bro mellem naturvidenskab og åndsvidenskab, sådan som læsere af min hjemmeside vil vide. Men her skal i øvrigt efterfølgende argumenteres nærmere for gyldigheden af Martinus' såkaldt kosmiske analyser blandt andet vedrørende krop og psyke, som det for resten også allerede er blevet gjort i form af en lang række artikler her på hjemmesiden, som jeg derfor må henvise til.

 

Men foreløbig må vi spiritualister altså affinde os med, at neuropsykologien og hjerneforskningen ikke har fundet nogen grund til at inddrage opfattelsen af psyken som et selvstændigt energisystem i sine grundige videnskabelige undersøgelser og eksperimenter, og det til trods for, at en anerkendt dybdepsykolog som C.G. Jung har påvist psyken som et sådant selvstændigt energisystem. Vi må trøste os med, at den etablerede og kanoniserede videnskabs opfattelse af og konsensus om den fysiske materies og den naturvidenskabelige metodes overordnede værdi og betydning, er foreløbig, og at den på et tidspunkt ude i fremtiden vil blive erstattet af et paradigmeskift med et større helhedssyn.

 

Begrebet og fænomenet bevidsthed

I almindelig psykologisk forstand defineres bevidsthed som en samlebetegnelse for de forskellige former for oplevelse, opmærksomhed eller opfattelse, mere præcist som oplevelse og opfattelse af omverdenen i form af sanseindtryk, og af individets egen indre verden af forestillinger, tanker, følelser etc., hvilket kort og godt vil sige bevidsthedstilstande. Men begrebet og fænomenet bevidsthed omfatter også de meninger, teorier og synspunkter, der knytter sig til et bevidst væsen, og endelig også som selvbevidsthed, hvorved kort forstås individets bevidsthed om sig selv og sin egen og for resten ikke sjældent overdrevne betydning.

 

Indenfor rammerne af Martinus' kosmologi kan og skal fænomenet bevidsthed ses i relation til hans analyser af, hvad det er, der ikke kun konstituerer mennesket, men i videre forstand det levende væsen, hvilket i videste forstand vil sige alle levende væsener. Dette væsen udgør i henhold til Martinus et treenigt princip i form af et jeg, en bevidsthed og en organisme, men forstået sådan, at jeget udgør den overordnede instans i forholdet, medens bevidstheden forekommer i form af en overbevidsthed og en underbevidsthed, og organismen er det interaktive redskab, individet via sin bevidsthed betjener sig af. Den væsentlige karakteristik for et levnede væsen, mennesket inklusive, er, at det sanser, oplever og manifester sig i form af handlinger. Imidlertid fremhæver Martinus, at sansning ikke - som det er almindeligt at tro og mene - er en passivt receptiv proces, men tværtimod en proces, der forudsætter og kræver et betydeligt moment af skabende virksomhed, om end i hovedsagen en automatisk skabende virksomhed. Dette er en del af baggrunden for, at Martinus også betegner bevidstheden som det levende væsens skabeevne, men altså som en evne, der forudsætter og er betinget af et intimt samarbejde mellem de ovenfor nævnte tre instanser. Denne skabeevne ligger også til grund for sansning, som igen udgør grundlaget for fænomenet oplevelse, og herom skriver Martinus bl.a. følgende:

 

(Citat) 254. Da alt, hvad der kommer ind under begrebet "oplevelse", kun kan eksistere som identisk med vibration eller bevægelse, vil hele verdensaltet i sin detaljering være identisk med et uendeligt ocean af energi- eller bevægelseskombinationer, stråler og bølger, der hver især, efterhånden som de opleves af det levende væsen, kommer til at danne et nyt billede i det billedgalleri, der i den daglige tilværelse kendes som identisk med dets "bevidsthed". [...] Citat slut) (Martinus: Livets Bog 1, stk. 254.) 

 

Stærkt forenklet sagt, opfatter Martinus altså bevidsthed som et "mentalt billedgalleri", mere præcist i form af mentale forestillinger, som naturligvis i større eller mindre grad er forbundet med tanker og følelser. Men der hører selvfølgelig meget andet og mere til, for at kunne begribe og forstå, hvad bevidsthed er og omfatter. Dette emne er da i virkeligheden også så kompliceret og omfattende, at det ligger udenfor rammerne af en artikel som denne at gøre forsøg på at give en bare nogenlunde dækkende beskrivelse af det. Dog skal her tilføjes, at følgende psykologiske energier eller -evner er mere eller mindre virksomme i individets bevidsthed, nemlig instinkt, tyngdeenergi (dynamisk energi), følelse, intelligens, intuition og hukommelse, og som drivkraften eller motivationsfaktoren bag disse evner eller energier ligger et fænomen eller en kraft, som Martinus betegner som urbegæret, der defineres som et uspecificeret grund-begær efter oplevelse eller mere præcist efter livsoplevelse. Dette urbegær udgør grundlaget for alle specifikke former for begær, vilje og ønsker, men vel at mærke styret af en serie såkaldte kosmiske (også kaldet guddommelige) skabeprincipper. Disse er automatisk virkende lovmæssigheder, som alle og alt er undergivet.

 

De kosmiske skabeprincipper

Der er i henhold til Martinus endvidere det specielle ved det levende væsens bevidsthed, at denne i lighed med den guddommelige bevidsthed er struktureret i en overbevidsthed og en underbevidsthed, hvoraf førstnævnte udgør et højpsykisk kraftfelt, der er præget af en serie såkaldte universelle eller kosmiske skabeprincipper, som ligger til grund for overhovedet al det levende væsens skabelse (manifestation) og livsoplevelse (sansning), mens den sidstnævnte, underbevidstheden, udgør en psykisk organisme i form af seks sjælelige organsystemer eller legemer. I praksis udgør underbevidsthedens seks organsystemer i virkeligheden seks åndelige legemer. Til en nærmere forståelse af disse åndelige legemer kan her henvises til artiklerne H1-30. Jegets evige energikilder. - om de kosmiske grundenergier, og H1-31. Grundenergiernes kombinationer - om de kosmiske grundenergiers indbyrdes kombinationer.

 

Set i kosmologiens perspektiv er det levende væsens eksistens og evige liv behersket og styret af dets overbevidsthed, der som nævnt grundlæggende er repræsenteret ved de herunder nævnte kosmiske skabeprincipper, hvoraf der regnes 8 hovedskabeprincipper og 7 særligt vigtige variantprincipper. Her skal vi dog nøjes med skematisk at nævne de omhandlede 15 skabeprincipper:

 

For hovedskabeprincippernes vedkommende drejer det sig om følgende i alt 8 betegnelser:

1. Polprincippet eller det guddommelige skabeprincip

2. Livsenhedsprincippet

3. Kontrastprincippet

4. Perspektivprincippet

5. Bevægelsesprincippet

6. Talentkerneprincippet

7. Kredsløbs- og spiralkredsløbsprincippet

8. Verdensgenløsningsprincippet.

 

Skabeprincippernes varianter

De i det følgende nævnte skabeprincipper udgør i realiteten 'kun' varianter af hovedskabeprincipperne, og vil som sådanne omtrent umiddelbart kunne sammenholdes med disse. De 7 variantprincipper er følgende:

 

1. Tiltræknings- og frastødningsprincippet. Variant af hovedskabeprincip nr. 1: Polprincippet

2. Stofenhedsprincippet. Variant af hovedskabeprincip nr. 2: Livsenhedsprincippet

3. Sult- og mættelsesprincippet. Variant af hovedskabeprincip nr. 3: Kontrastprincippet

4. Opbygnings- og nedbrydningsprincippet. Variant af hovedskabeprincip nr. 5: Bevægelsesprincippet

5. Skæbne- eller karmaprincippet. Variant af hovedskabeprincip nr. 5: Bevægelsesprincippet, og hovedskabeprincip nr. 6: Talentkerneprincippet

6. Reinkarnationsprincippet. Variant af hovedskabeprincip nr. 6: Talentkerneprincippet, og hovedskabeprincip nr. 7: Kredsløbs- og spiralkredsløbsprincippet

7. Forældre- og beskyttelsesprincippet. Variant af hovedskabeprincip nr. 8: Verdensgenløsningsprincippet.

 

De ovenfor nævnte femten skabeprincipper eller universelle guddommelige lovmæssigheder for al sansning (livsoplevelse) og manifestation (skabelse), og for overhovedet al indvikling så vel som udvikling, kort sagt for tilværelsen i det hele taget, er tilsammen repræsenteret ved tilværelsens grundlæggende og overordnede, højpsykiske generalenergi: moderenergien. Det er i kraft af denne generalenergi, at Jeget er i stand til at udspalte, styre og regulere de seks kosmiske grundenergier eller grundformer for kvalitativ bevægelse. (Note 12)

 

Det skal dog skyndsomst tilføjes og pointeres, at set i ét-livs-hypotesens perspektiv,  har individet kun sit ene jordiske liv til sin rådighed, hvorfor hovedskabeprincip nr. 6: Reinkarnationsprincippet følgelig ikke er gyldigt, idet individet jo er et dødeligt væsen uden en fortidig tilværelse.

 

Det fysiske legeme

Det jordiske menneskes primære legeme udgøres altså af det fysiske legeme, men samtidig er individet gennem dettes hjerne- og nervesystem forbundet med de endnu spædt udviklede åndelige legemer, gennem hvilke dets åndelige funktioner befordres og udløses. Disse åndelige funktioner eller evner og legemer udgøres i hovedsagen af følelsesevnen og følelsescentret, intelligensevnen og intelligenscentret, intuitionsevnen og intuitionscentret, og hukommelsesevnen og hukommelsescentret. Men da disse åndelige funktioner, som Martinus betegner som værende af elektrisk beslægtet natur, kun kan blive fysisk udløste via et lednings- eller antennesystem, findes et sådant netop i form af individets hjerne- og nervesystem. Dette system består altså dels af fysiske energier og dels af åndelige energier eller energibølger, hvorved individet sættes i stand til at komme i kontakt med reaktionen af den vekselvirkning, der foregår mellem dets fysiske legeme og grundenergierne, som jo er den virkelige basis for individets livsoplevelse og manifestation. Den nævnte reaktion har altså reelt set karakter af elektrisk beslægtede energibølger i hjernen og nervesystemet. I fysiologien betegnes disse energibølger som fysisk-kemisk-elektriske reaktioner i hjerne- og nervesystemet, en betegnelse, som stemmer godt overens med Martinus' forklaringer på sanse- og oplevelsesprocessen. Men hermed hører overensstemmelsen også op, for hvor naturvidenskaben i almindelighed og hjernefysiologien i særdeleshed udelukkende opfatter fænomenerne og processerne som fysisk-kemiske, dér hævder Martinus, at der samtidigt også er tale om over-fysiske kemiske fænomener og processer. Dette pointerer han også i Livets Bog I, stk. 224, idet han fremfører det synspunkt, at når menneskene i almindelighed og videnskaben i særdeleshed ikke er i stand til at observere individets fornemmelser længere end ind i hjerne- og nervesystemet, skyldes det, at individets åndelige sanser og evner endnu kun befinder sig på det stadium, som det fysiske legeme befandt sig på, dengang det under evolutionen endnu ikke var i besiddelse af fysiske sanser, som f.eks. syn, hørelse etc.

 

Apropos begrebet og fænomenet stadium, så refererer dette jo umiddelbart til flere stadier, mere præcist til, hvad der med rette betegnes som udviklingsstadier, både i fysisk biologisk og i mental eller bevidsthedsmæssig forstand. Det emne skal vi se lidt nærmere på i det følgende.

 

Herefter skal anføres et citat fra artiklen 4.68. Livet er et under - nogle tanker over livsunderet:

 

Undfangelsen og fosterudviklingen

Som gode illustrerende eksempler på livets forunderlighed og dets fuldkommen logiske plan- og hensigtsmæssighed, kan undfangelsen og fosterudviklingen tjene, især da ethvert nogenlunde begavet menneske omtrent umiddelbart kan indse, at der virkelig er tale om noget højst fantastisk i og med de nævnte to fænomener. Dertil har en efterhånden righoldig litteratur, og ikke mindst fotografier og film- og videooptagelser, formentlig også bidraget.

 

Undfangelse eller på latin konception, består kortest fortalt i den hændelse eller situation, hvorunder kvinden bliver gravid eller påbegynder et svangerskab, hvilket biologisk set betyder, at en ægcelle i kvindens indre kønsorganer befrugtes af en sædcelle eller på latin spermatozo. Under normale omstændigheder vil en udvikling af det foster, der som fuldtudviklet barn skal fødes, blive påbegyndt.

 

Imidlertid kræves der en række forudsætninger og betingelser opfyldt, for at først og fremmest undfangelse kan finde sted. Og det er allerede i denne forbindelse, at det forunderlige ved livet viser sig, nemlig i form af en kønsmoden kvindekrop og en ligeledes kønsmoden mandekrop. Idet vi her ser bort fra den bevidsthedsmæssige eller psykologiske side af sagen, betyder det i begge tilfælde primært anatomisk og fysiologisk egnede organismer, men vel at mærke af hver sit køn, nemlig henholdsvis hunkøn og hankøn. De to organismer viser sig nemlig fra naturens side at være udviklet og indrettet med det formål, via en indbyrdes vekselvirkning i form af samleje, at forplante sig og dermed videreføre arten eller slægten. For at det skal kunne ske, er mandens organisme udstyret med de såkaldte ydre og indre forplantningsorganer, hvilket vil sige penis og kønskirtler, kaldet testikler, samt prostata. Disse organer er delvis styret af nervesystemet og delvis af hormoner, især af det overordnede hormon, som dannes i hjernen, mere præcist i hypofysen, og via blodbanen sendes til kønskirtlerne i scrotum (pungen), hvor sædcellerne dannes og modnes. (Citat slut)

 

 

Længdesnit gennem mandens bækken visende urin- og kønsorganer, X 1/2, 1. bugmuskulatur; 2. symfyse; 3. børste, stukket ind gennem sædlederens udmundingssted i urinrøret; 4. bughinde; 5. urinblære; 6. livmoderrudiment; 7. sædblære; 8. urinlederens indmunding; 9. krøs med krøstarm; 10. korsben; 11. endetarmsfold; 12. haleben; 13. endetarmens glatte muskulatur; 14. endetarm; 15. ydre, tværstribede lukkemuskel; 16. bækkengulvets forreste del; 17. urinrørets 'hindeagtige' del: 18. muskler der fæster penis til bækkenets underkant; 19. testikel; 20. pung; 21. karnet, der fortsætter sig i sædstrengen; 22. urinrørets yderste, udvidede del; 23. penishovedet; 24. forhud; 25. urinrørets kavernøse legeme; 26. urinrør; 27. penis' kavernøse legeme; 28. blærehalskirtlen (prostata); 29. vene. (Efter Sobotta) Kilde: MENNESKETS ANATOMI OG FYSIOLOGI. Med Grundtræk af Fosterlæren. Af  P. Brandt Rehberg, Professor, dr. phil., C. M. Steenberg, Professor dr. phil. Under medvirken af: Helge Volsøe, Lektor, dr. phil. 3. Udgave. C. A. Reitzels Forlag - København 1952.

 

På komplementær og kompletterende måde, er kvindens organisme også udstyret med ydre og indre forplantningsorganer, hvilket i dette tilfælde vil sige kønslæber, klitoris, skede, æggestokke og livmoder, og i principiel lighed med mandens forplantningsapparat, er kvindens forplantningsapparat også delvis styret af nervesystemet og delvis af hormoner, i det sidstnævnte tilfælde af æggestokkenes såkaldt gule legemer. Det overordnet styrende hormon dannes også i dette tilfælde i hypofysen og sendes via blodbanen til kønskirtlerne i form af æggestokkene. Det overordnede hormon er ens for både hundyr og handyr og dermed også for kvinder og mænd.

 

 

Vedr. de kvindelige kønsorganer, som ses på illustrationen: Længdesnit gennem midten af kvindens bækken, visende urin- og kønsorganerne, X 1/2: 1. Det brede moderbånd; 2. æggestokkens nedre fasthæftningsbånd; 3. æggeleder; 4. æggestok; 5. æggelederens udvidede del; 6. æggestokkens ophængningsbånd; 7. urinleder; 8. æggeledertragt; 9. korsben; 10. haleben; 11. endetarmsfold; 12. endetarm; 13. længdefolder i endetarmens ydre del; 14. endetarmens ydre, tværstribede lukkemuskel; 15. indre, glatte lukkemuskel; 16. gat (anus): 17. bækkengulvets forreste del; 18. skedens åbning; 19. de ydre, 20. de indre skamlæber; 21. clitoris; 22. skeden; 23.urinrør; 24. urinblære; 25. symfyse: 26. bughinde; 27. livmoder; 28. bugmuskulatur; 29. det runde moderbånd. (Efter Sobotta) Kilde: MENNESKETS ANATOMI OG FYSIOLOGI. Med Grundtræk af Fosterlæren. Af  P. Brandt Rehberg, Professor, dr. phil., C. M. Steenberg, Professor dr. phil. Under medvirken af: Helge Volsøe, Lektor, dr. phil. 3. Udgave. C. A. Reitzels Forlag - København 1952.

 

Her skal der lige tilføjes et par bemærkninger til ovenstående billedtekst. For det første er ordet 'skamlæber' i nyere tid ombyttet med ordet 'kønslæber', fordi der jo reelt set ikke er grund til at skamme sig over naturlige anatomiske forhold og funktioner. Ordet 'symfyse' betyder den bruskede ledforbindelse mellem kønsbenene (tidligere betegnet som 'skambenene')

 

Men først og fremmest er der jo virkelig grund til at undre sig, både over den anatomiske og den biologiske så vel som den fysiologiske side af forplantningen. Tænk, hvor forunderligt og på sin vis overraskende det er, at den mandlige og den kvindelige organisme og ikke mindst disses kønsorganer er indrettet, så de normalt passer til hinanden, både fysisk og fysiologisk. Tænk, at mandens penis, som normalt er slap og hænger nedad, kan erigeres og blive stiv, så den lettere kan føres ind i kvindens skede, som normalt ved samme lejlighed er blevet blødgjort og fugtig. Alene disse forhold viser jo, at der er tale om en overordnet faktor, som har udvirket, at det forholder sig sådan. Det har naturvidenskaben og specielt biologien sit bud på, nemlig at der er tale om evolutionær tilpasning på basis af naturlovene, og det samme har f.eks. Martinus et mere omfattende bud på, idet han påviser, at der i og med den evolutionære udvikling og tilpasning er tale om en skabelsesakt, hvilket vil sige, om en udvikling med et bevidst og hensigtsmæssigt formål for øje. Den nævnte overordnede faktor er derfor set i Martinus-perspektiv den guddommelige skaber, som vi mennesker kender under forskellige navne: Gud, Brahman, Jahve, Allah, eller hvilket navn denne tilværelsens urkraft og højeste væsen end kendes og tilbedes under.

 

Men alene dannelsen af ægcellerne i æggestokkene og af spermacellerne i testiklerne, er i sig selv en så fantastisk biologisk og fysiologisk proces, at denne i sig selv giver anledning til forundring og beundring. Selve denne proces skal vi dog ikke komme nærmere ind på her, men i stedet gå over til en kortfattet beskrivelse af den nok så mirakuløse proces, som sættes i gang efter at ægcellen har passeret gennem æggelederen og ind i livmoderen, i hvis slimhinde ægget lejrer sig. Men før ægcellen er nået så langt i sin i forhold til dens størrelse lange rejse fra æggestok gennem æggelederen og til livmoderen, kan ægcellen være blevet befrugtet allerede i æggelederen. Befrugtningen af ægcellen vil normalt være foregået som en følge af samlejet mellem mand og kvinde, og det er denne naturlige proces, vi vil gå ud fra her.   

 

At en ægcelle er blevet befrugtet, vil sige, at en sædcelle er trængt ind i ægcellen og så at sige smelter sammen med denne. Noget af det forunderlige, der sker ved denne sammensmeltning mellem ægcelle og sædcelle er nok især, at sædcellen tilføjer ægcellens hunlige kromosomer et antal hanlige kromosomer. Kromosomerne er bærere af arveanlæggene, de såkaldte gener, som igen består af det højst forunderlige og såkaldte DNA-molekyle, der igen består af atomer, som atter består af elementarpartikler. Men af et fosters arveanlæg vil normalt halvdelen af dets arveanlæg være fra kvinden og den anden halvdel af arveanlæggene fra manden. Arveanlæggene bestemmer normalt både den fysiske statur, køn og individets karakteregenskaber. (11)   

 

 

Menneskefoster, 4 mm langt og 24-25 dage gammelt, visende svælgbuer, svælgspalter (gællespalter), en lang hale og pladeformede anlæg til lemmerne, x ca. 15. bk bækkenregion; be benanlæg (anlæg til armen er en lav trekantet plade midt på legemet); h hjertefremspring; mh midthjerne (issebøjning); ns navlestreng; ok overkæbeanlæg (bag ved dette underkæbe-, tungebens- og gællebuer); øb øje. (Efter Rabl). Kilde: Menneskets Anatomi og Fysiologi. Med Grundtræk af Fosterlæren. Af P. Brandt Rehberg, professor, d. phil., C.M. Steenberg, professor, Dr. phil. Under redaktion af Helge Volsøe, lektor, dr. phil. C.A. Reitzels Forlag, København 1952.

 

Den efter undfangelsen følgende fosterudvikling er virkelig et af livets store mirakler, hvorunder en ganske lillebitte ægcelle vokser og deler sig i stadig flere celler, for under normale forhold til sidst at ende som et fuldt udviklet foster. Denne proces tager i menneskets tilfælde normalt 9 måneder, før fostret er fødselsmodent. I løbet af fosterudviklingen gentager eller repeterer fosteret i princippet artens eller slægtens biologiske udvikling fra de ældste tider og helt op til nutiden, en repetition, der faktisk også fortsætter under den videre udvikling efter fødslen, nemlig i form af barndom, ungdom, manddom og alderdom, i princippet svarende til døgnkredsløbets morgen, formiddag, middag og aften/nat, og ligeledes til årstiderne på vore breddegrader: vinter, forår, sommer og efterår. Til denne udvikling hører endvidere en repetition af artens eller slægtens kulturelle historie, samt en repetition af individets egen personlige fortidige historie. (12) 

 

 

Fosterudviklingen hos dyr og mennesker er et godt eksempel på, hvad repetitionsprincippet drejer sig om. På illustrationen, som skal læses lodret, ses tre stadier i fosterudviklingen hos henholdsvis fisk, skildpadde, ko og menneske. Som det umiddelbart fremgår, er ligheden slående mellem de fire forskellige arters tidligste stadium, og for de tre sidstnævnte arters vedkommende også i mellemste stadium. For disse tre arters - og mange andre arters - vedkommende, sker differentieringen først på et senere stadium, hvor man tydeligt kan se karakteristiske forskelle mellem arterne. Tegning af Jakob Koch (c) 2006.

 

Som det i øvrigt fremgår af ovenstående tegning af fosterudviklingen hos mennesket (den lodrette række yderst til højre), ses det, at fosteret både i det tidlige og i mellemstadiet har en hale, hvilket indikerer, at mennesket også anatomisk set nedstammer fra dyrene og dermed tilhører dyreriget. Hos det fuldbårne og fødselsmodne foster vil halen dog normalt kun udgøre et rudimentært vedhæng til rygsøjlen, men som ikke er synligt udenpå kroppen.

 

 

Herover ses en tegning af det fuldbyrdede resultat af 9 måneders fosterudvikling i kvindens livmoder, nemlig det omtrent nyfødte barn, der, som det ses, i dette tilfælde er en pige.

Tegning (c) 1990 Harry Rasmussen.

 

Bevidsthed eller psyke

Imidlertid er mennesket jo andet og mere end den fysiske krop, også selvom hjerneforskningen og neuropsykologien - i hvert fald indtil videre - betragter bevidstheden eller psyken som et uselvstændigt biprodukt af hjernens funktioner. Man mener med andre ord, at psykologien i hovedsagen kan forklares med hjernens anatomi og fysiologiske processer. Men for at vide, hvad der menes med begreberne bevidsthed og psyke, vil vi her kredse os nærmere ind på disse for os levende væsener så betydningsfulde og afgørende fænomener. Det er jo bevidstheden eller psyken, der gør os til mennesker, frem for dyrene, som - med primaterne som en delvis undtagelse - jo 'kun' har instinktstyret bevidsthed, som dog også er en form for bevidsthed. Det er også bevidstheden, der gør, at vi i det hele taget oplever livet og verden, ligesom det er den, der bevirker, at jeg kan tænke og skrive disse linjer.

 

Bevidsthed vil kortest defineret sige dette, at man, individet eller subjektet, er bevidst om noget. Bevidstheden kan være mere eller mindre udadrettet mod omverdenen via sanserne, eller mere eller mindre indadrettet mod tanke- og følelsesaktiviteterne, eller en blandet bevidsthed om begge dele samtidigt. Rent organisk er bevidstheden fysisk set primært lokaliseret til hjernen, men er så at sige også 'til stede' i den øvrige del af kroppen, hvis dele vi derfor generelt er mere eller mindre bevidst om, idet vi dog er i stand til at rette bevidstheden - opmærksomheden - til eller mod stort set et hvilket som helst lokalområde af kroppen. Det tænker vi i reglen ikke så meget over i hverdagen, men kun hvis det klør, svier, klemmer, føles særlig koldt eller varmt eller gør direkte ondt et eller andet sted på eller i kroppen.

 

Søvn og drømme

Nok så interessant er fænomenet søvn, idet denne jo midlertidigt og i bedste fald helt fjerner bevidstheden om kroppen og dennes funktioner. Det forekommer derfor sandsynligt, at bevidstheden må have en slags sæde eller et lokalt center i hjernen, som så at sige både kan lukke op og af for den grundfunktion, der betegnes med ordet og begrebet bevidstheden. Dette søvncenter menes at være lokaliseret i den del af hjernen, der kaldes for hypothalamus, som mere præcist er lokaliseret i storhjernens indre, hvor det område af hjernen overordnet regulerer og kontrollerer funktionen af kroppens indre organer via sin indflydelse på hypofysen, som ligger lige under hypothalamus. Hypofysen er en kirtel med indre sekretion af hormoner, der er afgørende for bl. a. legemsvæksten, kønsmodningen og stofskiftet

 

Men nok så bemærkelsesværdigt og interessant er det, at i forbindelse med søvn forekommer drømmetilstanden. Det vil sige den bevidsthedstilstand, hvorunder det sovende individ oplever eller eventuelt genoplever og i vågen tilstand i nogle tilfælde husker mere eller mindre realistiske drømte bevidsthedsforestillinger. 

 

Den psykologiske og psykiatriske sagkundskab opfatter generelt set drømme som hallucinationer, hvilket mere præcist vil sige oplevelser, som hjernen skaber uden en direkte forbindelse eller relation til det, vi normalt opfatter som virkelighed.

 

Her er der god grund til også at nævne, at Martinus definerer drømme som værende "ødelagte beviser på en åndelig verdens eksistens". Men den opfattelse forudsætter jo, at man mener at der eksisterer en selvstændig såkaldt åndelig verden. Hvilket der i en vis forstand gør, nemlig i henhold til den opfattelse, at der findes to former for energisystemer: fysisk energi og åndelig eller spirituel energi, der eksisterer sideordnet og interagerer med hinanden. Den opfattelse deles og promoveres i forbindelse med ét-livs-hypotesen. (Se her afsnittet "Synsprocessen" tidligere ovenfor, hvori den nævnte problematik forklares nærmere).

 

Den opfattelse, at drømme basalt er udtryk for illusioner, hvilket kortfattet vil sige oplevelser, som basalt set ikke har relation til den fysiske virkelighed, finder man blandt andet også fremragende udtrykt i den engelske dramatiker Shakespeares skuespil "Stormen" ("The Tempest"). Det sker i Fjerde Akt. Første Scene, hvor troldmanden Prospero udtaler følgende til kongesønnen Ferdinand:

 

Du ser urolig ud, min søn, som om

Du var bekymret; vær kun frejdig, ven.

Vor fest er sluttet. De, der trådte op,

Var, som jeg forud sagde, alle ånder

Og løstes op i luft, i flygtig luft.

Og just som dette luftsyns løse svæv

Skal skybelagte tårne, stolte slotte,

Storladne templer, hele kloden selv

Med dem, hvis arvelod den blev, forgå

Og lig hint svundne tant end ikke lade

En sky tilbage. Vi er sådant stof,

Som drømme dannes af; vor smule liv

Omrammes af en søvn. - Ven, jeg er rystet;

Tilgiv min svaghed, thi min gamle hjerne

Er oprørt; æns blot ej min skrantenhed.

Behag, træd ind og hvil dig i min hytte;

Nu går jeg her en vending eller to

At bringe sindets puls til ro.

 

Citeret med nutids retskrivning efter William Shakespeare - STORMEN - En Komedie. Oversat og kommenteret af V. Østerberg. J. H. Schultz Forlag. København 1969.

 

Det primære og centrale i det citerede tekststykke er disse ord:

 

Vi er sådant stof,

Som drømme dannes af; vor smule liv

Omrammes af en søvn.

 

Hermed ser vi endnu engang ét-livs-hypotesen blive indirekte postuleret og verificeret.

 

©  November 2020. Harry Rasmussen.

 

 

******************