Kirke på afveje?

Tanker omkring det nye vielsesritual

 

 

Introduktion

Efter en lidt længere og ophedet offentlig debat om et kirkeligt ritual for vielser af homoseksuelle, opfyldtes ligestillings- og kirkeminister Manu Sareens løfte til de homoseksuelle den 15. juni 2012, idet den første lovformelige kirkelige vielse af homoseksuelle fandt sted denne dato. Det skete i gamle hæderkronede Frederiksberg Kirke, og parret var STAR TOUR-ejer Stig Elling og hans samlivspartner og bofælle gennem 24 år. Selvom jeg hører til blandt dem, der mener, at vielse af homoseksuelle ikke burde finde sted i kirken, men på rådhuset, valgte jeg dog alligevel at ønske brudeparret tillykke på Facebook og udtrykke håbet om, at de måtte leve lykkeligt sammen til deres dages ende. Det gjorde jeg, fordi jeg mener ganske godt at kunne forstå de homoseksuelle og deres situation.

 

Men forud for denne på sin vis lykkelige slutning – eller måske snarere begyndelse – var som nævnt gået en længere og især ophedet debat i offentligheden om selve vielsesritualets udformning. Til at begynde med drejede det sig om gætterier og rygter, og især rygtet om et såkaldt kønsneutralt ritual vakte både bekymring og harme. Et sådant ritual måtte jo betyde, at man fjernede begreberne mand og kvinde og begrebet ægteskab i sammenhængen og erstattede disse ord og begreber med den mere generelle betegnelse ægtefællesskab. Dette ville dog ikke ændre væsentligt ved det heteroseksuelle vielsesritual, hvor det bl.a. stadig ville lyde eksempelvis: ”Vil du, Søren, tage Jette til ægte?” og ”Vil du, Jette, tage Søren til ægte?”. - For homoseksuelle par lyder det: ”Vil du, Erik, tage Peter til ægte?” eller ”Vil du, Grethe, tage Lis til ægte?” – Især disse spørgsmål lyder jo absurde i kristen teologisk sammenhæng og vel også i almindelig og traditionel menneskelig sammenhæng. Det er da formentlig også derfor især for den teologiske side af sagen, at de otte biskopper, som har udarbejdet det nye ritual, har valgt at udelade begrebet og ordet ægteskab i det nye vielsesritual for homoseksuelle. Det er det kompromis, som ligestillingsforkæmperne må finde sig i og leve med, som vi andre, der både historisk og religiøst lægger vægt på Biblens ord, må finde os i, at der overhovedet nu forekommer kirkelig vielse af homoseksuelle. Hvilket med det nye vielsesritual jo trods alt er en form for anerkendelse og til at leve med for os andre. Det er jo ikke de homoseksuelle, vi har noget imod, men kun vielse af homoseksuelle i kirken, og det uanset om vi er medlemmer af folkekirken eller ej. Selv er jeg ikke medlem.

 

Berøringsangst?

Her skal indskydes, at der ikke mindst indenfor Martinus-bevægelsen findes folk, som gerne vil fremstå som forstående, tolerante og kærlige, og som for nogles vedkommende formentlig også reelt set er det, men som i hvert fald for en dels vedkommende lider af, hvad der kunne kaldes berøringsangst, i hvert fald overfor emner af kontroversiel karakter. Som nu i dette tilfælde med vielse af homoseksuelle i kirken. Der kan dog også være tale om, at man ikke mener emnet er så betydningsfuldt, at det er værd at beskæftige sig med. Endelig er der også den mulighed, at man mener, at kirkekristendommen i henhold til Martinus’ kosmiske analyser er en døende institution, hvorfor dens interne forhold ikke er aktuelt vedkommende. Martinus mener jo generelt, at de store gamle verdensreligioner hører ind under det, han betegner som den gamle verdensimpuls fra det guddommelige skabeprincip, altså fra Gud, er forældet i en moderne verden, hvor intellektet er under stærk udvikling, og som derfor er degenererende, for til sidst helt at forsvinde. Der er dog tale om en århundredelang proces, idet i hvert fald millioner af mennesker verden over stadig er tilhængere af og har brug for hver deres religion, som i dette tilfælde primært vil sige traditionelle religioner som buddhismen, islam og kristendommen, og de under disse hørende religiøse retninger og sekter. Imidlertid påbegyndtes i forrige århundrede, mere præcist i 1921, en ny udstråling fra det guddommelige skabeprincip, som viste sig at være en fornyelse af kristendommen, mere præcist i form af en ny fortolkning af Jesu liv og lære. Denne nye verdensimpuls er i særlig grad blevet påstået formidlet via den danske tænker og intuitionsbegavelse, Martinus, som hævder, at hans lære er en opfyldelse af Jesu profeti om ”Talsmanden, den hellige Ånd”, og altså dermed en fortsættelse af Jesu lære og gerning som såkaldt verdensgenløser, et ord og begreb, der skal erstatte ordet og begrebet frelser, fordi dette ikke har relevans i det verdensbillede, Martinus tegner i sin kosmologi eller åndsvidenskab, hvis man vil foretrække at kaldet det det. (1)   

 

Men blandt de berøringsangste – eller hvad man nu skal kalde det – var der på Facebook netop en skribent og foredragsholder, som er tilknyttet undervisningsarbejdet indenfor Martinus Institut. I en kommentar til et af mine opslag dér, skrev han bl.a., at kærlighed er kærlighed, hvad enten det drejer sig om hetero- eller homoseksuelle, som elsker hinanden. Dertil tillod jeg mig at svare, at vedkommende tilsyneladende havde overset, at der i henhold til Martinus findes to slags kærlighed. Forstået sådan, at homoseksuel kærlighed ikke i det væsentlige adskiller sig fra heteroseksuel kærlighed, men begge adskiller sig fra det, som Martinus forstår ved næstekærlighed. Der er derfor ikke tale om kønsbetinget kærlighed i begge de ovenfor nævnte tilfælde, hvorfor det derfor er meget vigtigt, at man skelner mellem kønsbestemt kærlighed og altruistisk kærlighed eller næstekærlighed. Det kan vi få meget at vide om hos Martinus, lige som om hans opfattelse af homoseksualitet, hvilket vi skal vende tilbage til senere nedenfor.

 

Blandt de meget aktive folk, som i årevis har arbejdet på at fremme indførelsen af kirkelig vielse af homoseksuelle, er den homoseksuelle præst i Stefanskirken, Ivan Larsen, der bl.a. sammen med f.eks. ovennævnte Stig Elling, har været en af de mest ivrige forkæmpere for sagen. Til det formål må man nok have lov til at sige, at han har læst og udlagt Biblen relativistisk, i lighed med en vis anden herre. Hermed tænker jeg ikke kun på kirkeministeren, som har været og er en ivrig fortaler for en moderne og nutidsorienteret tolkning af Biblen og dermed også af kristendommen. Dette er så nu til dels takket være samme radikale ligestillings- og kirkeminister altså lykkedes, nemlig at få gennemtrumfet det nye vielsesritual, som dog må betragtes som et kompromis eller modus vivendi. Biskopperne har nemlig trods alt ikke villet imødekomme ligestillingskravet, hvorfor de har nøjedes med at betegne parterne i den nye ægteskabsform som "ægtefæller" i stedet for som ”ægtemand” og ægtehustru”. Dette udelukker jo desuden nærmest automatisk sig selv i betragtning af, at der er tale om to mennesker af samme køn. Den kendsgerning har biskopperne altså ikke villet tilsidesætte.

 

Vielsesritualer og seksualitet

I det traditionelle vielsesritual henholder man sig til, at mennesket kommer til at ligne Gud gennem de to køns forening og samliv. Ikke kun på et sjæleligt plan, men også på et kropsligt plan. Det hænger sammen med Skabelsesberetningens ord: ”Og Gud skabte mennesket i sit billede; i sit billede skabte han det, som mand og kvinde skabte han dem;” Samme vielsesritual henholder sig også til Jesus-ordene, som siges til nogle farisæere, som forsøgte at lægge en fælde for ham: ”Har I ikke læst, at Skaberen fra begyndelsen skabte dem som mand og kvinde og sagde: ”Derfor skal en mand forlade sin fader og moder og holde sig til sin hustru, og de to skal blive ét kød?” Så er de da ikke længer to, men ét kød. Derfor: hvad Gud har sammenføjet, må et menneske ikke adskille.” Da siger de til ham: ”Hvorfor har Moses da befalet, at når man giver sin hustru et skilsmissebrev, kan man skille sig fra hende?” Han siger til dem: ”Det var på grund af jeres hårdhjertethed, at Moses tillod jer at skille jer fra jeres hustruer; men fra begyndelsen har det ikke været således. Og jeg siger jer, at den der skiller sig fra sin hustru af anden årsag end utugt og gifter sig med en anden, han bedriver hor.”  Her er altså utvetydigt tale om, at et ægteskab i kristen forstand alene drejer sig om et forhold mellem en mand og en kvinde. (2)   

 

Jo, vil nogle selvfølgelig her nok sige, men er der virkelig grund til at tage disse ældgamle opfattelser bogstavelige og højtidelige? Desuden er vi jo i vor tid klar over, at Gud ikke eksisterer og derfor heller ikke kan have skabt hverken verden eller os. Ligesom vi fra videnskaben ved, at der ikke er tale om momentan og bevidst, hensigtsmæssig skabelse, men om milliardårig evolution, som i det væsentlige er foregået via naturlovene og herunder selektiv udvikling og mutationer. Derfor må vi følge med tiden og indrette os på et andet grundlag, sådan som vi jo da for resten også har gjort lige siden renæssancen og oplysningstiden. Begge disse kulturperioder har dog udelukkende fundet sted i den vestlige kulturkreds, medens den øvrige del af verden ikke i samme grad har været berørt af tilsvarende fornyende processer. Det er derfor hovedsagelig i den vestlige verden, at det ateistiske og materialistiske livssyn har haft grobund og fået lov til at udvikle sig. (3) 

 

Det kunne der naturligvis siges meget andet og mere om, end det er muligt i en artikel som denne. Men lad mig her nøjes med i noten at henvise til, hvad Martinus har at sige om skabelse kontra evolution, og om verden og mennesket og alle andre levende væsener. Martinus er i princippet enig med den bibelske skabelsesberetning, også selvom han tolker denne på en ny måde, idet han anskuer den mere som en mytisk fortælling end som en historisk beretning. Det vil man i øvrigt også kunne læse om i min bog ”Jesus - søn af mennesket”. (4) 

 

Apropos ægteskab mellem mand og kvinde, så er det som bekendt noget, der lige siden tidernes morgen er forekommet og stadig forekommer i alle kulturer og religioner. Men forholdet mellem mand og kvinde er jo først og fremmest biologisk, anatomisk og fysiologisk betinget og tjener som forudsætning for forplantning eller slægtens beståen og videreførelse. Men i spirituelle kultursamfund er seksualitet også blevet opfattet som et helligt sakramente, der har værdi i sig selv og i sekulariserede kultursamfund som noget, der i bedste fald betyder ekstraordinær glæde og fornøjelse. Homoseksualitet har i samme tidsrum og i de fleste kulturer - bortset fra en periode i det gamle Grækenland - været betragtet som en anormalitet, for ikke at sige abnormitet, som der nogle steder tilmed har været dødsstraf for, endda helt op i nyere tid. Sådan er det generelt set heldigvis ikke længere, i hvert fald ikke i den vestlige kultur, hvor man efterhånden betragter homoseksualitet for blot at være en anden form for seksualitet end heteroseksualitet. Men at gå så vidt, som rabiate fortalere for homoseksualitet gør og har gjort, og erklære arten af seksualitet for at være et spørgsmål om frit valg, er efter min mening at gå for vidt. Det begrunder jeg dels med erfaring og dels med de analyser vedr. seksualitet, som er fremsat af Martinus. Herom vil man i kortfattet form kunne læse på min hjemmeside under 1. Hovedafsnit. (5) 

 

Religiøs åbenbaring og demokrati

Det er efterhånden kommet til at stå klart for mig, at de Martinus-folk og Martinus-interesserede, som debatterer og kommenterer på Facebook, og jeg, ikke er enige i synet på homoseksuelle vielser i kirken. For de nævnte drejer det sig primært om at promovere ligestilling mellem kønnene, for det er den eneste rigtige indstilling at have, mener de angiveligt, når man vel at mærke er et tolerant, forstående og kærligt menneske. Derfor skal ligestilling også gælde i kirkelig sammenhæng, synes de. Det, at promovere ligestilling og ens behandling af alle mennesker uanset køn, race, nationalitet og religion, er i øvrigt også det FN's menneskerettighedserklæringer i princippet og i videre forstand går ud på.


Men for mig at se, drejer det sig imidlertid om andet og mere end et generelt ligestillingsspørgsmål, for religiøs åbenbaring kan man ikke gøre til genstand for en demokratisk afgørelse. Det er altså ikke noget, der kan afgøres ved flertalsafstemning. Åbenbaret religion, som f.eks. kristendommen, må man enten vælge til eller fra, og det samme gælder faktisk også for Martinus' kosmologi, som baserer sig på de åbenbaringer, Martinus oplevede i påsken 1921. Uden de sidstnævnte åbenbaringer ville der ikke have eksisteret noget, der hedder Martinus' kosmologi eller hvad man nu vil foretrække at kalde hans kosmiske analyser og facitter. En del af disse analyser og facitter handler om det seksuelle polprincip og herunder også om bl.a. homoseksualitet, sådan som påpeget tidligere ovenfor.

 

En væsensforskel mellem kristendommen og Martinus' kosmologi er, at den førstnævnte i hovedsagen appellerer til troen, mens den sidstnævnte appellerer til intuitionen og intelligensen. Denne forskel er større, end man umiddelbart skulle tro. Dertil kommer, at Martinus' kosmiske analyser over det seksuelle polprincip, stort set er enestående i verdens kulturhistorie, og de har med al sandsynlighed fremtiden for sig. Her vil jeg derfor gerne anmode seriøst interesserede, om især at læse eller genlæse Livets Bog V, stk. 1854-1864, så vil man få at se, hvorfor jeg ikke er tilhænger af kirkelig vielse og dermed følgende velsignelse af homoseksuelle 'ægteskaber'. Og dette har vel at mærke intet som helst med diskrimination af homoseksuelle at gøre, snarere tværtimod. (6)   

 

Seksuel afsporing

Men i øvrigt skal jeg gerne føre an og lede ind på det tankespor, som jeg mener, er vigtig i sammenhæng med forståelsen af, hvorfor jeg synes, som jeg gør, og specielt i dette tilfælde. I de afsnit af Livets Bog V, som der ovenfor henvises til, behandler Martinus især seksuelle afvigelser fra normen og herunder homoseksualitet. Den dybere liggende årsag til homoseksualitet er ifølge Martinus, at den modsatte pol er blevet overdimensioneret og mere eller mindre førende i dagsbevidstheden, hvilket for mandens vedkommende betyder, at det er den feminine pol, der er blevet mere fremtrædende, end individets kosmiske udviklingstrin berettiger til, lige som det samme er tilfældet for kvindens vedkommende, hvor det dog er den maskuline pol, der er blevet forceret frem. Martinus taler derfor ligefrem om henholdsvis ”den kvindelige mand” og ”den mandlige kvinde”, hvilke poltyper han ligeud karakteriserer som abnorme.

 

(Citat) 1856. For begge disse overdimensionerede poltyper, ”den mandlige kvinde” og ”Den kvindelige mand”, gælder det, at det nye væsen i deres bevidsthed ikke er nær så udviklet som deres mange inkarnationer gamle normale pols væsen, der nu er trængt alt for meget tilbage af den modsatte pols alt for stærkt fremtrædende overdimensionering og dens heraf følgende føring af væsenets dagsbevidsthed. Denne overdimensionering er altså ikke baseret på udvikling, så ville den netop ikke have været abnorm. Den er derimod baseret på den omstændighed, at dens ophav på et eller andet tidspunkt i tidligere liv har været genstand for en seksuel forføring eller et andet abnormt forhold, der har været i stand til at sætte det pågældende væsens seksuelle tankebane i en forceret aktivitet og flugt fra den normale udviklingslinje. Denne heraf opståede særlige seksuelle indstilling er derved efterhånden blevet til vanebevidsthed, ligesom f.eks. drik eller tobaksrygning eller andre bevidsthedsmæssige abnormiteter kan blive til en vane, blive til et overdrevent begær, der i vanskeligste tilfælde kun kan bekæmpes efter at de har udløst sig i en katastrofe. Denne seksuelle forførelse eller anden årsag til afsporingen kan f.eks. være foregået på den måde, at et voksent menneske, hvis tilbøjelighed til at søge kønslig tilfredsstillelse hos sit eget køn, har udartet sig til en sådan dimension, at det ikke har nok i samkvemmet med voksne, men er så afsporet, at det begærer seksuelt samkvem med det umodne, med mindreårige eller børn. Da jordmenneskeheden er langt fremme i dens seksuelle forvandlingsproces, og den modsatte pol er mere eller mindre i udvikling og fremme hos alle kulturmennesker, bor der allerede en tilsvarende om end ubevidst tendens til at fornemme sympati for sit eget køn dybt i hvert eneste menneske, men den kommer ikke og skal helst ikke komme frem til sit ophavs kundskab eller vågne dagsbevidsthed på anden måde end som en af naturen selv diskret og lempeligt eller umærkeligt befordret normal poludvikling. Da vil den, som vi senere skal se, ikke forvolde alle disse kvaler og abnormiteter, som den nu afstedkommer ved den af mennesker selv iværksatte alt for forcerede udvikling. (Citat slut) (7) 

 

I det netop anførte citat fortæller Martinus blandt andet, at homoseksualitet i mange eller rettere sagt i de fleste tilfælde kan være forårsaget af en voksens forførelse af en mindreårig eller et barn. Men i den sammenhæng inddrager han nødvendigvis reinkarnationen, hvorfor den omtalte forførelse eller anden form for årsag, med stor sandsynlighed kan være foretaget eller udløst for en eller eventuelt flere inkarnationer siden i det forførte individs tilværelse. Forførelsen har som omtalt sat sine spor i form af vane, det vil rent ’teknisk’ sige i form af erindringstalentkerner, som bærer præg af behagsoplevelse, hvilket afføder en automatisk eller instinktiv trang til eller et behov for genoplevelse i den nye inkarnation, ja, i flere nye inkarnationer, hvis individet ellers fortsætter sin homoseksuelle praksis. Individet, som af gode grunde ikke har kosmisk bevidsthed, tror derfor, som tilfældet er for homoseksuelle i nutiden, at dets homoseksualitet er medfødt, hvilket jo på sin vis også er rigtigt.

 

Kunstigt ægteskab

Men nu er talen her især om homoseksuelt ægteskab, og det vil derfor være interessant at konstatere, hvad Martinus eventuelt har at sige om dette. Herom siger han blandt andet, at det afgørende i den forbindelse er forelskelse, for evnen til at forelske sig deler den homoseksuelle i princippet med den heteroseksuelle. Forskellen er kun, at medens det sidstnævnte individ normalt kun forelsker sig i et individ af modsat køn, så forelsker den homoseksuelle sig i et individ af samme køn, Det ligger i sagens natur, at den homoseksuelle mand forelsker sig i og tiltrækkes af en anden mand, fordi det er vedkommendes feminine pol, der bestemmer tiltrækningen. Omvendt hos den lesbiske kvinde, hvor det er den maskuline pol, der bestemmer forelskelsen og tiltrækningen, hvorfor hun forelsker sig i og føler sig seksuelt tiltrukket af en anden kvinde. Herom skriver Martinus blandt andet følgende i stk. 1862:

 

(Citat) […] Dog kan man ikke helt udelukke, at der også kan være tilfælde, hvor et sådant samliv en tid kan udvise en vis form for behag. Det er i sådanne tilfælde, hvor objektet for forelskelsen ikke er alt for seksuel kontrær eller er en udpræget repræsentant for sit eget køn, men indtil en vis grad også kan føle tiltrækning til og behag i den andens tilbedelse, med andre ord, er et væsen, der også, om end ubevidst, nu allerede er et godt stykke inde i den modsatte pols udvikling. Vi ser da også her samliv, en slags kunstigt ægteskab mellem sådanne væsener, men samlivet kan aldrig blive udtryk for den fuldkomne naturlige lykke. Væsenerne er for meget ens i struktur. Da det er deres modsatte pol, der er fundamentet for samlivet, vil den fordre, at objektet for forelskelsestendensen eller den overdimensionerede sympati er et væsen af sit ophavs eget køn. Men da dette køn i sin fuldt normale tilstand mere eller mindre nærer antipati eller i værste tilfælde er hader af sit eget køn og navnlig da, som tidligere nævnt, når det fremtræder abnormt, har sit modsatte køns tendenser, er der ingen chancer for f.eks. den kvindelige mand at opnå samliv med et sådant maskulint væsen, som ellers er det fuldkomne objekt for hans forelskelse. Han må da resignere og kaste sin sympati på de mænd, der nok er maskuline og ubevidste i deres modsatte pol, men dog ikke anderledes end at de alligevel føler et vist behag i at være genstand for en anden mands opmærksomhed og sympati og derfor ikke har noget imod at knytte sig til denne mand i et intimt samliv, altså en slags kunstigt ægteskab. […] (Citat slut) (8) 

 

Herefter fortsætter Martinus med at udrede de nærmere omstændigheder vedrørende den homoseksuelle mands situation i forhold til sit eget køn, og herunder nævner den antipati eller negative følelser, som den udpræget homoseksuelle mand ofte kan have overfor kvinder, som tilmed lige så ofte opleves som konkurrenter. For min egen part vil jeg tillægge, at der dog også er undtagelser, hvor homoseksuelle mænd betragter især lidt modne kvinder som deres fortrolige veninder. Herefter fortsætter Martinus i stk. 1863:

 

(Citat) Naturen har således her sat en bom for ægteskabets videreførelse. Da den kvindelige mand kun kan blive virkeligt forelsket i den maskuline eller mandlige mand, og denne på sin vis umuligt kan blive forelsket i noget andet væsen end den normale kvinde, er der som nævnt ingen mulighed for skabelse af lykke i det her omtalte kunstige ægteskab eller seksuelle samliv. Det vil aldrig nogen sinde kunne baseres på andet end ulykkebringende, forkvaklede forhold, der til sidst i værste tilfælde kan føre til livslede og selvmord for den forelskede part, efter at denne har kulmineret i skinsygens kvaler, andre menneskers bagtalelse, sladder, hån og spot rent bortset fra den i mange tilfælde uhyggelige, ruinerende økonomiske pris et sådant samliv har ført med sig eller har kostet den feminine part. Disse samlivstilbøjeligheder stammer således fra de endnu uudlevede, men hæmmede normale poltilstande og hører således normalt kun hjemme i samliv mellem de fuldkomne hankøns- og hunkønsvæsener og ikke imellem to partnere, der umuligt kan manifestere den totale gensidige opfyldelse eller lykkegivende tilfredsstillelse af de kønslige krav, der er selve livets hovedhjørnesten eller grundpille. Vi må naturligvis her tilføje, at den maskuline eller mandlige kvinde har de samme samlivsubehageligheder. At samlivet mellem disse væsener kun kan opretholdes i kraft af resignation eller given afkald plus en særlig velvilje fra den ene eller fra begge parters side, gør jo ikke dette forhold naturligt. Det bliver kun unaturligt og dermed i tilsvarende grad utilstrækkeligt lykkeligt akkurat ligesom i de ulykkelige ægteskaber mellem de degenererede, men endnu i overvejende grad som hankøns- og hunkønsvæsener fremtrædende mennesker. Det er i virkeligheden kun en videreførelse af den i de ulykkelige ægteskabers zone fremtrædende ægteskabelige samlivs degenererende eller døende tilstand. […] (9) 

 

I den umiddelbart følgende tekst, fastslår Martinus, at de ovenfor beskrevne forhold og tilstande kosmisk set er at betragte som led i den polforvandlingsproces, som har til formål og skal sikre, at ethvert jordisk menneske med tiden bliver omdannet til det rigtige menneske i Guds billede, og dermed bliver selvskreven borger i Guds eller Himmeriges Rige. Men Martinus har selvfølgelig meget mere og andet at sige om de herskende seksuelle forhold hos og blandt mennesker, - som det ikke er opgaven at komme ind på her. Det skal dog her udtrykkeligt pointeres, at de ovenfor gengivne citater af Martinus er løsrevet fra en større sammenhæng, og de rummer derfor en vis risiko for at blive misforstået, især af mennesker, som ikke på forhånd kender til Martinus’ analyser vedrørende de 11 seksuelle hovedkategorier af mennesker, han så indgående og grundigt beskriver, især i 5. bind af sit hovedværk, Livets Bog.

 

Så langt, så godt. Men nu vil en og anden her nok indvende og sige, at Martinus jo ikke i de anførte citater udtaler sig om homoseksuel vielse i kirken, hvilket er korrekt. Men dertil må jeg svare, nej, det gør han naturligvis ikke, for emnet var ikke aktuelt i hans levetid. Hvad hans opfattelse ville have været, hvis han havde kunnet tage stilling til det, kan ingen af gode grunde vide. Men efter min opfattelse indeholder hans analyser omkring det, han betegner som ”kunstigt ægteskab” mellem homoseksuelle, underforstået at det kosmisk set er et unaturligt fænomen, som ganske vist forekommer, men i grunden helst ikke burde være forekommet, ikke mindst af hensyn til de homoseksuelle selv. Der ligger altså ikke fra Martinus’ side nogen som helst form for diskrimination af homoseksuelle i hans analyser, som er lige kærlige over for alle uden nogen som helst undtagelse, og i øvrigt udgør ét eneste stort forsvar for overhovedet alle levende væsener, forstået på den måde, at disse til enhver tid og på ethvert sted ikke kan være og handle anderledes, end de netop gør. Hvilket dog ikke er ensbetydende med, at der ikke er forskel på måden at være på og handle på, for det er der naturligvis, nemlig i den forstand, at nogen måder at være og handle på, er mere rigtige og hensigtsmæssige end andre. Eksempelvis fastslår Martinus i de ovenfor anførte citater, at forførelse til homoseksualitet og homoseksuelt ægteskab kosmisk set ikke er af det gode, tværtimod. Når sådanne fænomener alligevel forekommer, skyldes det primært to forhold, nemlig dels den mangel på erfaring, eller den uvidenhed, som er en uundgåelig del af menneskets tilværelse, og dels den relativt frie vilje, som mennesket er udstyret med. Der er derfor et relativt, men udviklingsbestemt frit valg mellem at handle rigtigt eller forkert i forhold til livslovene. (10) 

 

Resumé

I det følgende skal jeg forsøgsvis give et resumé af, hvad der i henholdt til Martinus kan og skal forstås ved menneskehedens aktuelle seksuelle situation og forhold. Som vi ovenfor har fået påvist og konstateret, vil såvel den homoseksuelle mands som den homoseksuelle kvindes tilværelse i reglen være præget af dén grundlæggende ulykkelige situation, at den eller de partnere, som de hver især forståeligt nok allerhelst foretrækker i seksuel sammenhæng, normalt selv foretrækker personer af modsat køn, samtidigt med at de oftest vil føle sig frastødt af seksuelle tilnærmelser fra personer af deres eget køn. I de situationer, hvor det lykkes for den homoseksuelle eller lesbiske at etablere et kortere eller længere varende seksuelt forhold til en heteroseksuel person, vil der i reglen være tale om en vis pekuniær udnyttelse eller anden form for vinding eller fordel fra sidstnævntes side. Men det ulige forhold vil på forhånd være dømt til at mislykkes, ikke sjældent med store psykiske problemer til følge for den uheldigt stillede person, som i kraft af en for tidligt vakt eller forceret vækst af sin modsatte seksuelle pol, er blevet bragt i en situation, som bestemt ikke er misundelsesværdig. Ifølge Martinus vil et sådant menneske kun kunne klare sig nogenlunde helskindet igennem tilværelsen, psykisk set, hvis vedkommende samtidigt er i besiddelse af en høj etisk-moralsk standard. I modsat og værste fald vil der som regel blive tale om en psykisk – og måske også fysisk – nedtur og selvdestruktion via f.eks. misbrug af alkohol og narkotika, og hvorfra der i henhold til de kosmiske analyser i værste fald kun findes én udvej, nemlig at begå selvmord eller blive myrdet, sådan som det erfaringsmæssigt sker for nogle. Til gengæld vil denne i begge tilfælde yderste, fortvivlede og desperate tilstand og handling i en vis udstrækning bidrage til at genoprette den balance mellem de to seksuelle poler, som vil være normal for det udviklingsstadium i den seksuelle polforvandlingsproces, som den pågældende person befandt sig på, før den for tidlige og forcerede fatale vækst af den modsatte pol fandt sted.

 

I henhold til Martinus’ kosmologi vil den væsentligste årsag til en forceret vækst af den hidtil latente modsatte seksuelle pol i en grad, der bevirker, at den pågældende bliver sig den bevidst og begynder at reagere seksuelt på dens indflydelse, være den seksuelle forførelse som en i reglen relativt ældre og mere erfaren person udsætter en relativt yngre og uerfaren person for. Den typiske situation vil i øvrigt nok være den, at det er en voksen mand eller voksen kvinde, der henholdsvis forfører en dreng eller en pige, som måske tilmed har oplevet situationen som behagelig, spændende og lystfyldt, og som derfor føler sig tilskyndet eller ligefrem har trang til eller behov for at gentage og genopleve situationen og forholdet til en person af samme køn. Men det er jo ikke den normale, maskuline pol i drengen eller den normale, feminine pol i pigen, der reagerer på den seksuelle tilnærmelse i disse situationer, men derimod den endnu svagt udviklede modsatte, henholdsvise feminine og maskuline pol, som derved bringes frem i bevidsthedens periferi. Den forførte dreng eller pige vil naturligvis ikke i alle tilfælde udvikle sig til at blive egentlig homoseksuel, idet de pågældendes normale seksuelle pol kan vise sig at være den overlegne og stærkeste, og derfor den, der bestemmer vedkommendes videre seksuelle reaktioner og adfærd. Men i en del tilfælde vil forførelsen have som konsekvens, at den forførte person i stigende grad kommer til at reagere på og føle trang til homoseksuel stimulans og adfærd. Og dermed er den pågældende kommet i samme situation, som beskrevet tidligere ovenfor.

 

Her må der imidlertid nok indskydes den bemærkning, at nutidens bøsser og lesbiske forkaster og nærmest ser med foragt på ”forførelsesteorien”, som man angiveligt ikke mener lader sig bekræfte af det virkelige liv, hvilket på sin vis er forståeligt ud fra de præmisser og betragtninger, der almindeligvis lægges til grund for argumenterne og afvisningen af forførelsespostulatet. Fra homoseksuel side hævder man, at ”ægte homoseksualitet” er en medfødt disposition, som de pågældende reagerer på af egen fri tilskyndelse og lyst, måske allerede som børn, og som forstærkes efterhånden som de vokser til. – Heri giver Martinus’ kosmiske analyser faktisk de homoseksuelle medhold, idet det dog samtidigt pointeres, at den fatale forførelse udmærket kan tænkes at have fundet sted i den foregående inkarnation eller i en endnu tidligere inkarnation. Jo flere inkarnationer tilbage forførelsen er sket, jo mere fastgroet vil homoseksualiteten naturligvis være. Denne konstatering forudsætter og fordrer som sagt selvfølgelig, at man inddrager reinkarnation i sammenhængen. Men en direkte forførelse vil i henhold til kosmologien i de fleste tilfælde altid være den egentlige og første årsag til en for tidligt vakt og forceret udvikling eller fremvækst af den hidtil latente sekundære modsatte pol. Og at der er tale om en for tidlig og dermed uheldig udvikling af den modsatte pol, turde – med visse forbehold – tydeligt nok fremgå af den ulykkelige og uheldsvangre tilstand og situation, som homoseksuelle ikke så sjældent befinder sig i. Dette indebærer naturligvis alt sammen også, at en homoseksuel forførelse kan finde sted i det nuværende og aktuelle liv. Lad så de homoseksuelle og andre være enige heri eller ej.

 

Situationen – kosmisk set

Da Martinus i sin tid udarbejdede sine kosmiske analyser over det seksuelle polprincip og polforvandlingen, var den almindelige holdning til homoseksualitet angiveligt en noget anden, end tilfældet er i nutiden. På Martinus’ tid herskede der en betydeligt mere negativ og ligefrem fjendtlig holdning til og stemning imod de homoseksuelle, som i grelle tilfælde endog var udsat for chikane og vold. Den situation ser ud til at være ændret i nyere tid, idet det er en kendsgerning, at et flertal af folketingspolitikere og et flertal af befolkningen ifølge meningsmålingerne var positivt stemte for indførelse af vielse af homoseksuelle i kirken. Dette er jo i sig selv overraskende og skyldes formentlig, at de adspurgte i hovedsagen har haft ligestilling af homoseksuelle med heteroseksuelle i tankerne, altså har opfattet og betragtet de homoseksuelles situation mere ud fra et ligestillingssynspunkt, end ud fra et religiøst, for ikke at tale om kosmologisk synspunkt. Problemet har så kun været og er, at regering og folketing har så stor magt over folkekirken, at man indirekte kunne diktere denne at indføre et vielsesritual for homoseksuelle. Men som vi har set af alt, hvad der her er blevet sagt ovenfor, så betragter vismanden Martinus homoseksuelle ægteskaber for at være unaturlige og kunstige, og han har også begrundet hvorfor. Men præmisser og argumenter, som dem han fremfører, finder nok ikke nogen særlig genklang, hverken hos politikere eller i befolkningen som helhed, som i begge tilfælde enten er traditionelt kristne eller ateister med en materialistisk livs- og verdensanskuelse.

 

Her skal vi afslutte denne artikel med kort at se på, hvordan Martinus ud fra sit kosmiske perspektiv opfatter den aktuelle situation. Hans kosmiske analysers postulater og konklusioner i form af såkaldte livsfacitter, har under ingen omstændigheder til hensigt at være hverken uforstående, intolerante eller diskriminerende overfor nogen eller noget, og allermindst overfor mennesker, for hvem tilværelsen i realiteten kan være nok så barsk og problemfyldt, sådan som tilfældet ikke sjældent er for mennesker af homoseksuel observans. Martinus’ kosmologi er tværtimod et eneste stort og stærkt forsvar for alt og alle uden nogen som helst undtagelse. Men selvom alt på sin vis er tilladt, så er dette ikke nødvendigvis ensbetydende med, at alt også er gavnligt. Ganske vist fører uhensigtsmæssige og endog skadelige ønsker, tanker og handlinger på sigt og ofte ad omveje til det begærede ”mål”, men derfor ville det måske alligevel have været bedre, om man havde lyttet til og rådført sig med erfaringen og fornuften, således at vejen mod målet” kunne være blevet tilbagelagt mere direkte og med færre omkostninger i form af ubehagelige og eventuelt smertelige oplevelser og lidelsesfulde erfaringer. Denne erfaring og fornuft – eller rettere sagt visdom – findes efter alt at dømme repræsenteret i og med Martinus’ kosmologi eller åndsvidenskab, som primært er en klarlæggelse af livets og tilværelsens åndelige love og principper, der som en frit tilgængelig vejledning for alle, ikke mindst har til formål at inspirere til udviklingen af den humanisme og næstekærlighed, som er den nødvendige forudsætning og betingelse for løsningen af menneskehedens nuværende moralske krisetilstand og konfliktsituation.

 

I forbindelse med omtalen af homoseksualitet, skal der her til slut kun nævnes det forhold, at mange homoseksuelle ofte synes at indrette sig med et modus vivendi – altså efter , hvad der under de givne omstændigheder er muligt og opnåeligt – således forstået, at man står i forhold til eller danner par med andre homoseksuelle, skønt begge parter i grunden helst havde ønsket sig henholdsvis en feminin kvinde for den lesbiske kvindes vedkommende, og en maskulin mand for den homoseksuelle mands vedkommende. Og er de involverede parter begge forstående og tolerante og af en vis etisk-moralsk habitus, kan et sådant forhold udmærket tænkes at ville forme sig varigt og relativt lykkeligt. Men en del tyder på, at sådanne forhold ikke er prototypiske for nutidens homoseksuelle kredse, hvor det at holde sig til en fast partner eller leve i et fast parforhold, snarere er undtagelsen end reglen. Det typiske synes at være, at man har mange og ofte udskiftede seksualpartnere. Og dette kan i sig selv kun bidrage til at øge de ubehagelige og lidelsesfyldte konsekvenser, herunder også risikoen for smitte med kønssygdomme, som ikke kan undgå at blive resultatet, både i de øjeblikkelige forhold og situationer og især på det lidt længere sigt, hvilket i denne sammenhæng faktisk godt kan komme til at betyde i op til flere inkarnationer. Men som sagt tjener disse situationer og tilstande i henhold til de kosmiske analyser til at øge de for den igangværende humane udvikling så nødvendige og uundværlige lidelseserfaringer, som samtidigt er forudsætningen og betingelsen for etableringen af dén åndelige balance mellem intelligensenergien og følelsesenergien i den enkeltes sind, som med tiden blandt andet vil sikre, at intuitionsenergien eller –evnen kan blive underlagt viljens kontrol, således at denne vil kunne benyttes lige så vilkårligt, som vi i dag anvender intelligensevnen. Og i og med intuitionen følger adgangen til det visdomsreservoir, Martinus betegner som ”Visdomsoceanet”, og hvorfra han selv har hentet de mange visdomsfacitter, som tilsammen tegner hans i god forstand fantastiske og fabelagtige verdensbillede. (11)   

 

Appendiks: Homoseksuelles egen opfattelse

Det er som allerede nævnt et faktum, at intellektuelle homoseksuelle selv afviser påstanden om forførelse som en årsag til homoseksuel disposition og orientering. Ligesom man vil påstå, at begrebet og fænomenet homoseksualitet kun forekommer fra sidste halvdel af 1800-tallet. Man mener derfor ikke, at der er tale om homoseksuel adfærd, når det i 3. Mosebog, 20. kap. vers 13., eksempelvis hedder: ”Om nogen ligger hos en mand, på samme måde som man ligger hos en kvinde, da har de begge øvet en vederstyggelighed; de skal lide døden, der hviler blodskyld på dem.” For mig at se, kan dette citat kun tolkes som udtryk for en seksuel adfærd, der svarer til det, vi i nyere tid forstår ved ordet og begrebet homoseksualitet. Om man så vil kalde denne umiskendelige seksuelle adfærd det ene eller det andet, må blive en smagssag. Desuden mener nogle intellektuelle homoseksuelle, at seksualitet i praksis udelukkende er et spørgsmål om selvvalg. Man kan selv vælge, om man vil være heteroseksuel, homoseksuel eller biseksuel, påstås det. Som påvist tidligere ovenfor, er der i henhold til Martinus’ kosmiske analyser ikke belæg for at arten af seksuel disposition frit kan vælges til eller fra. Naturligvis bortset fra, at man f.eks. kan vælge at leve i cølibat, som nogen af flere forskellige grunde jo gør. Tværtimod er seksuel disposition som sådan strengt lovbundet. Helt grassat gik den feministiske rødstrømpebevægelse i 1970’erne med deres ø-lejre og kvindekollektiver, paradoksalt nok stærkt inspireret af den nymarxistiske politiske ideologi. Det vil man blandt andet kunne læse indforstået om i den ret så lærde videnskabelige afhandling: Lyst eller Nød? Kvinders og mænds homoseksualitet. Redegørelse for nogle synspunkter og resultater i videnskabelig litteratur- Udarbejdet af Henning Bech og Karin Lützen - Redegørelse fra kommissionen til belysning af homoseksuelles situation i samfundet – 1986. Det var på den tid ’in’ i visse intellektuelle kredse, at fremføre sådanne synspunkter på homoseksualitet, som den nævnte redegørelse er udtryk for. Dens forfattere er hhv. cand. mag. og mag. art. og begge er erklærede homoseksuelle, henholdsvis bøsse og lesbisk, hvilket efter min opfattelse gør de to forfattere inhabile og desuden svækker undersøgelsen, som ikke kan undgå at være ’farvet’ af deres personlige holdning til homoseksualitet. Hvilket de formentlig selv vil benægte! (12)

 

For resten vil de af kirkens folk, der går ind for det nye vielsesritual sikkert ikke mene, at kirken er på afveje i den sag. Tiden vil vise, om de har ret i det synspunkt, men foreløbig har spørgsmålet om homovielser i kirken i hvert fald splittet kirkens folk, hvilket blandt andet kan ses af den uforsonlige debat, der fortsat raser her i juni 2012.   

 

© juni 2012 Harry Rasmussen.

 

Post Skriptum

Som det så ofte eller i reglen går med den slags ophedede debatter, som eksempelvis den om vielser af homoseksuelle i kirken, så aftager interessen for emnet proportionalt med afstanden i tid. Her i efteråret 2013 må man konstatere, at antallet af kirkelig vielse af homoseksuelle foreløbig har været ret begrænset, hvorimod antallet af udmeldelser af folkekirken siden vedtagelsen af det nye vielsesritual for homoseksuelle har været stigende. I første halvdel af 2012 skete der næsten lige så mange udmeldelser som i hele 2011, nemlig iht. Danmarks Statistik 12.306, og det anses for sandsynligt, at indførelsen af vielsesritualet har været medvirkende dertil.

 

© september 2013. Harry Rasmussen. 

 

***********************

 

Noter og kilder:

 

1.      Vedr. Den gamle verdensimpuls og Den nye verdensimpuls, se Livets Bog I, især 3. og  5. kap. – Verdensimpulserne er også omtalt i artiklen H1-13. Introduktion til ”Den seksuelle polforvandling”den ’vågne’ og den ’sovende’ seksuelle ’pol’

2.      Vedr. Skabelsesberetningen, se 1. Mos 1, 27. – Vedr. Jesus-citatet, se Matt. 19, 1-10.

3.      Se f.eks. artiklen 2.17. Ateisme og materialisme – om de filosofiske hovedproblemer og Martinus’ opfattelse af ateisme og materialisme.

4.      Vedr. begrebet skabelse, se f.eks. Livets Bog II, stk. 348, 440, 487, 523, 536, 546. – Vedr. evolution eller udvikling, se f.eks. Livets Bog II, stk. 326-7, 345. 359, 388, 404-5, 445, 449, 510-5, 518, 611-2. – Om Martinus’ opfattelse af evolution kan også læses i bogen Jesus – søn af mennesket, se især 2. Del, 17.-18. kap.

5.      Vedr. Martinus’ forståelse af seksualitet, se f.eks. H1-08. Introduktion til ”Det seksuelle polprincip”, H1-09. ”Det seksuelle polprincip”af Martinus også betegnet som ”skabelsens rat”, H1-11. Emotionel og intellektuel seksualismeom de to grundformer for seksualisme, H1-12. Det seksuelle dobbeltkredsløbom de to seksuelle polers evige vekselvirkning med hinanden, H1-13. Introduktion til ”Den seksuelle polforvandling”den ’vågne’ og den ’sovende’ seksuelle ’pol’, og H1-14. Polforvandlingens seksuelle kategorier – Fra A- til K-menneske. – Martinus’ analyser vedr. det seksuelle polprincip og polforvandlingen, og herunder homoseksualitet, er også omtalt i min bog Jesus – søn af mennesket, se især 2. Del, kap. 17.-19 og kap. 30.

6.      Vedr. begreberne tro og viden, se f.eks. Martinus: Logik, kap. 0, 11-3, 15, 30, 51-2 66, 82.

7.      Livets Bog V, stk. 1856.

8.      Livets Bog V, stk. 1862.

9.      Livets Bog V, stk. 1863.

10.  Se f.eks. flg. artikler H1-21. Individets fri kontra ufri vilje (I)om viljen og de viljeførende kræfter og faktorer, H1-22. Individets fri kontra ufri vilje (II)om viljen og de viljeførende kræfter og faktorer (fortsat), og H1-23. Individets skæbnedannelseom skæbnedannelsens almindelige lovmæssigheder

11.  Se her evt. artiklerne H1-30. Jegets evige energikilder. - om de kosmiske grundenergier, og H1-31. Grundenergiernes kombinationer - om de kosmiske grundenergiers indbyrdes kombinationer.

12.  Vedr. homoseksualitet kan også henvises til artiklen 3.17. H.C.Andersens seksualitetom digteren H.C.Andersens seksuelle orientering set på baggrund af Martinus’ kosmologi. I denne artikel vil man også kunne finde henvisning til seriøs litteratur, der beskæftiger sig med homoseksualitet.

 

© juni 2012 Harry Rasmussen.

 

***************************