Ideale drømme, skepsis og tvivl

Fra idealist til realist

Morale: Livet er kun til låns

(Special version)

Bemærk venligst: Med særligt henblik på afsnitsoverskriften Tvivlstanke og held eller skæbne i 23. del, skal allerede nu her indskydes en artikel, som er  speciel derved, at den handler om mit eget personlige skift fra en idealistisk og utopisk livs- og verdensopfattelse til en omtrent modsat opfattelse af tilværelsen i form af, hvad der må karakteriseres som en i det væsentlige realistisk og objektiv, men samtidig optimistisk livs- og verdensopfattelse:

 

Et stort paradoks

Om et skift i livs- og verdensanskuelse

 

Indledning

For læserens skyld og af hensyn til forståelsen af, hvad der leksikalt kan og skal forstås ved begrebet paradoks, skal her gives en kortfattet forklaring af ordet og begrebet. Det er af græsk oprindelse i og med ordet paradoksos, idet para betyder ’ved siden af’ eller ’imod’, og doksos betyder ’mening’. Med andre ord noget, der tilsyneladende er ved siden af eller strider imod, hvad der almindeligvis anses for at være en fornuftsmæssig mening eller opfattelse. I videre forstand udtrykker et paradoks også det, der må anses for at være selvmodsigende. Sidstnævnte vil jo sige, når noget ikke stemmer med sig selv. Eksempelvis kan man ikke på samme tid påstå, at jorden er rund eller flad. Siger man, at den er flad, modsiger man den kendgerning, at den faktisk er rund eller nærmest kugleformet.

 

Men hvad menes der mere præcist med et stort paradoks i forbindelse med et skift i livs- og verdensopfattelsen? – Hvis og hvilket skift og hvis og hvilken livs- og verdensopfattelse? - 

 

Der er naturligvis her tale om mit eget personlige skift fra den fler-livs-teori, der forefindes og fremføres af i dette tilfælde især Martinus’ kosmologi, til den ét-livs-hypotese, som jeg med tiden har fundet frem til og følt mig forpligtet på via min årelange teoretiske beskæftigelse med og studium af netop eksistentielle filosofiske livs- og verdensanskuelser. Det skal dog lige tilføjes, at de allerfleste almindelige mennesker rent umiddelbart og i reglen ubevidst faktisk er indforståede med ét-livs-teorien uden at tænke nærmere over det.

 

Men hvori består da paradokset i det nævnte skift for mit vedkommende mere præcist? –

 

For at kunne besvare dette i og for sig enkle spørgsmål, bliver jeg nødt til at fortælle lidt om min tidligere livs- og verdensanskuelse. Med den forholder det sig sådan, at lige siden min trygge og gode opvækst på landet i årene 1929 til 1939 havde jeg haft en overvejende romantisk opfattelse af og følelse for naturen og livet i bred almindelighed. April 1939 flyttede mine forældre og os dengang tre børn til København, mere præcist til arbejderkvarteret Nørrebro. I sommeren 1943 blev jeg ansat som animator-elev på den første danske lange tegnefilm FYRTØJET, som var baseret på digteren H. C. Andersens eventyr af samme navn. På denne film var jeg medarbejder indtil juni 1945, en månedstid efter Danmarks befrielse fra den nazi-tyske besættelse af landet. (Note 1)

 

I det interegnum, der fulgte efter to dejlige års arbejde som tegner og animator på den nævnte tegnefilm, oplevede jeg en depression, som fik mig til at søge efter noget, der kunne bringe mit før så lyse og optimistiske livssyn og humør tilbage. Hjælpen fandt jeg i form af nogle bøger om de klassisk indiske filosofiske systemer Sankhya, Yoga og Vedanta. Senere, i efteråret 1957, fandt jeg frem til, at de grundlæggende tanker og ideer i disse indiske filosofier i nogen grad genfandtes i den danske seer og forfatter Martinus’ dengang såkaldte åndsvidenskabelige livs- og verdensanskuelse.

 

Et grundigt studium

I de følgende mange år studerede jeg Martinus’ såkaldte kosmiske analyser og livsfacitter og følte mig stort set i pagt og overensstemmelse med disse. Min indsigt og forhåbentlige forståelse af det livs- og verdensbillede, der tegnede og tegner sig indenfor rammerne af Martinus’ dengang endnu påbegyndte livsværk, især i form af hovedværket Livets Bog, bevirkede, at jeg først og fremmest blev overbevist om, at der måtte være tale om en sand og virkelighedsnær skildring af livet og verden, sådan som dette og denne angiveligt tager sig ud set i et større og højere perspektiv, som det, Martinus angiveligt var i stand til at benytte sig af.

 

Før mit bekendtskab med Martinus’ verdensbillede havde jeg i en del år forud læst og sat mig ind i digteren H. C. Andersens livs- og verdensopfattelse, sådan som denne mere eller mindre direkte fremgår af hans litterære livsværk. Da jeg så i 1958 for alvor begyndte at studere Martinus’ forfatterskab og fulgte hans foredrag og deltog i nogle af de studiekredse, der blev afholdt på Martinus Institut i København og på Martinus Center i Klint, som dengang kaldtes Kosmos Feriekoloni, stod det mig hurtigt klart, at der består en endog stor overensstemmelse mellem Andersens og Martinus’ respektive livs- og verdensanskuelser.

 

Denne konstatering gav mig uundgåeligt inspiration og mod til selv at begynde at skrive om de selvsamme grundlæggende filosofiske emner. I første omgang primært for at pege på og belyse den store principielle overensstemmelse, der efter min opfattelse og som nævnt består mellem de to åndsgiganters respektive forestillinger om livet og verden. (Note 2)

 

En materialistisk livs- og verdensopfattelse

Imidlertid var jeg også interesseret i human- og naturvidenskab, men på basis af min mere eller mindre spirituelle eller såkaldt åndelige tilgang til disse, dannede jeg mig den mening, at de nævnte videnskaber havde den afgørende svaghed, at de reducerede åndelige eller sjælelige fænomener til basalt at være produkter af den fysiske materie og dennes kræfter og lovmæssigheder. Altså måtte konklusionen lyde, at videnskaben kort sagt var og er reduktionistisk i både sin metode og praksis.

 

Men hvad angår en materialistisk opfattelse af livet og verden, stod og står det nok så slemt til med genrer som kultur og politik. Begge fulgte og følger stort set fortsat den trend i retning af en materialistisk opfattelse og forståelse af tilværelsen, en holdning, der i særlig grad forstærkedes i og med ungdomsoprøret i slutningen af 1960erne og fortsattes op gennem 1970erne, hvorefter den mere rabiate og oprørsorienterede forståelse af socialisme og kommunisme så småt begyndte at klinge ud. Men i den periode kom store personligheder som teoretikeren Karl Marx  (1818-1883) og praktikeren Vladimir Uljanov, bedst kendt som Lenin (1870-1924) i kommunisters og venstresocialisters højsæde. I de nævnte årtier blev der udgivet en mængde bøger af såkaldt venstreorienteret observans, hvis hovedsigte var klassekampen og dennes opgør med den borgerlige elitekultur og højreorienterede politik. Bøger, som for øvrigt i dag stort set er glemte. For som bekendt er alt kun en overgang og alting får en ende. For derefter handlede det mere om menneskerettigheder og demokrati. Genrer indenfor hvilke, der også fandtes og findes mere eller mindre rabiate opfattelser og holdninger, i nogle tilfælde grænsende til fanatisme. (Note 3) 

 

Indenfor kulturen var der i 1960-70erne en særlig litterær genre, ideologikritikken, som forsøgte at gøre op med en række fremragende litterære forfattere, nulevende så vel som afdøde, hvis personligheder, liv og  værker blev kritiseret og nedgjort, især med henvisning til, at disse cementerede de forhadte borgerlige opfattelser, dyder og værdier. Blandt de relativt mange forfattere, der dengang blev udsat for den såkaldte ideologikritik, var eksempelvis en ældre tids Søren Kierkegaard og H. C. Andersen og en nyere tids Johannes V. Jensen. (Note 4)

 

Hvad angår religionen, er så vel katolicismen som protestantismen og de fra disse opståede og udgående sekter, bundet af fundamentalistiske dogmer, hvis basale problem objektivt set består i, at disse dogmer ikke lader sig verificere af det virkelige livs forhold, omstændigheder og vilkår. Om alt dette med både kulturen, politikken og religionen vil man blandt andet kunne læse i følgende bøger, hvis titler er nævnt i noten. (Note 5)

 

Mit eget paradoks

Som nævnt var og er jeg bestemt ikke nogen tilhænger af den materialistiske livsopfattelse som sådan, men bilder mig dog ind at jeg – ikke mindst på grundlag af mit kendskab til Martinus’ kosmiske analyser og livsfacitter – forstår, at den materialistiske livs- og verdensopfattelse har været og er et uundgåeligt, ja, ligefrem nødvendigt led i menneskehedens åndelige og intellektuelle udviklingshistorie.  Jeg er dog fortsat ikke tilhænger af materialismen, primært fordi jeg anser denne for at være ude af pagt med virkelighedens verden. Men til trods for det, er jeg igennem de seneste 15-20 år i stigende grad kommet til at se og forstå, at Marx og hans håndgangne mænd, som især historiefilosoffen Friedrich Engels, religionsfilosoffen Feuerbach og politikeren Lenin, har en pointe i og med den materialistisk-dialektiske historieopfattelse, og ikke mindst i og med, at for dem var og er den menneskelige bevidsthed og personlighed grundlæggende et produkt af den fysiske naturs kræfter og lovmæssigheder.  (Note 6)

 

Den teoretiske Marxismes livs- og verdensopfattelse baserer sig på forestillingen om en basis og en overbygning, som kan sammenfattes og fremstilles på den følgende skematiske og triangulære måde:

 

Basis består af produktivkræfterne, herunder redskaber, penge, arbejdserfaring mv. Disse kræfter vekselvirker med produktionsrelationerne, herunder arbejdsfordeling og besiddelsesforhold, altså det indbyrdes forhold og forskellen mellem arbejdere og kapitalejere.

 

Tredje og nok så vigtige del af teorien omfatter overbygningen i form af de bevidsthedsmæssige fænomener, så som ideologien, ret, moral, religion, kunst, litteratur, filosofi etc. Disse er altså alle beroende på samspillet og vekselvirkningen med både produktivkræfterne og produktionsforholdene. 

 

Den dialektiske historieopfattelse baserer sig på filosoffen Hegels teori om, at udvikling sker gennem modsætninger frem mod en stadig forbedring af forholdene, hvorved især tænkes på samfundsforholdene. Den teori er i kortform sammenfattet i begreberne tese, antitese og syntese. Men i modsætning til sin lærer, Hegel, som troede på en gud eller verdensånd, som stod bag verdensudviklingen, var Marx overbevist om, at en sådan ’overnaturlig’ kraft ikke fandtes, men blot var et produkt af fantasi og indbildning. For Marx var det udelukkende materien og dennes iboende kræfter og lovmæssigheder, der siden tidernes morgen og fortsat bestemte den dialektiske udvikling, altså en udvikling, der foregår via modsætningernes indbyrdes samspil eller kamp. (Note 7)

 

Den russisk fødte socialistiske teoretiker og politiker Lenin blev tidligt i sit liv inspireret og optaget af Marx’ filosofiske og økonomiske teorier omkring samfundsudviklingen. Han tilsluttede sig dialektikken i form af læren om kampen mellem modsætningerne, lige som han uddybede materie-begrebet. For Lenin er begrebet og fænomenet materien en filosofisk kategori, der er ensbetydende med den objektive virkelighed som i og for sig eksisterer uafhængigt af mennesket, men som mennesket erkender på sin relativiserede måde. For Lenin var materien evig i tid og uendelig i rum og udgør i sig selv det princip, som skaber bevægelse, forandring og udvikling. Begreber som Gud eller en Verdensånd, forekom ham derfor totalt overflødige.

 

Men nok så vigtigt i denne forbindelse, så opfattede Lenin fænomenet bevidsthed som et ikke-materielt produkt af materiens iboende kræfter og lovmæssigheder, altså i en vis forstand som et parafysisk energisystem. Det vil sige et ikke-materielt men åndeligt fænomen, en opfattelse, som principielt er i overensstemmelse med f.eks. dybdepsykologen Jungs opfattelse af samme. Og endnu mere vigtigt, i hvert fald for mig, i overensstemmelse med min nuværende opfattelse af fænomenet bevidsthed. (Note 8)

 

Det store paradoks betyder derfor i mit eget tilfælde skiftet fra en overvejende spiritualistisk opfattelse af materiebegrebet og af fænomenet bevidsthed, til den omtrent modsatte opfattelse af samme. Dog ikke nødvendigvis en reduktionistisk-materialistisk opfattelse, men snarere en filosofisk set realistisk opfattelse af især fænomenet bevidsthed.

 

Her skal jeg forsøgsvis give en beskrivelse af min nuværende opfattelse af begrebet bevidsthed og personlighed, sådan som denne fremgår af følgende citat fra artiklen 4.130. Personlighedsbegrebet - set i ét-livs-hypotesens perspektiv :

 

(Citat)  Set i ét-livs-hypotesens perspektiv er det særligt vigtige derfor her, at psyken, så vel den bevidste som den ubevidste del af denne, udgør et energisystem for sig, der dog er intimt og interagerende forbundet med det fysiske legeme og dettes funktioner, specielt med hjernen og dennes funktioner, men som altså ikke er direkte identiske med disse. Det betyder som nævnt, at psyken normalt genereres samtidigt eller synkront med det fysiske legemes undfangelse og vækst, lige som psyken normalt degenererer og ophører samtidigt eller synkront med det fysiske  legemes degeneration og ophør.

 

I denne sammenhæng kan der desuden peges på drømmetilstanden og hallucinationer, som eksempler på, at psyken udgør et selvstændigt energisystem i forholdet til den fysiske krop. Det samme gælder de såkaldt ud-af-kroppen-oplevelser, som nogle mennesker oplever og forestiller sig , og i nogle tilfælde fuldt og fast tror på, at disse er udtryk for realistiske fænomener.

 

Dette med, at psyken ikke er direkte identisk med hjernen og dennes anatomi og fysiologiske funktioner, fremgår særlig tydeligt af analysen af sanse- og synsprocessen, som er kortfattet beskrevet tidligere ovenfor*. Den opfattelse, at vores sansemæssigt baserede opfattelse af verdenen er udtryk for ren illusionisme, idet det vi bl.a. ser og hører ikke er identisk med den virkelighed, som rent faktisk er noget helt andet end det indhold, denne efterlader i vores bevidsthed eller psyke. Derfor nødes vi til at erkende og acceptere, at psyken repræsenterer en anden form for energi end den energi, som det fysiske legeme betjener sig af. Som en følge heraf, må man skelne mellem fysisk og psykisk eller åndelig energi, også selvom disse to energisystemer interagerer med hinanden. Se bl.a. herom i artiklen 4.83.  Illusionernes narrespil – om falsk kontra ægte virkelighed .  Det skal dog pointeres, at den nævnte artikel er skrevet før mit skift til ét-livs-hypotesen, men i det væsentlige er den fortsat gyldig også set i det perspektiv. (Citat slut). 

 

*Vedr.  analysen af sanse- og synsprocessen, se f.eks. artiklen 4.91. Øje, hjerne og bevidsthed - nogle kritiske betragtninger. BEMÆRK! Den artikel er skrevet før jeg for alvor skiftede over fra fler-livs-teorien til ét-livs-hypotesen, men i alt væsentligt er den fortsat gyldig.

 

Om religion

 Begrebet og fænomenet religion spiller som formentlig bekendt faktisk en nok så stor rolle i Martinus’ verdensbillede eller kosmologi, om end det ikke sker på nogen traditionel eller dogmatisk måde. Dette fremgår klart af, at Martinus dels betegner sit livsværk som udtryk for den ”intellektualiserede kristendom” og dels af, at han har valgt at betegne sit livsværk som ”Det Tredje Testamente”.

 

I øvrigt skelner Martinus mellem de gamle verdensreligioner, i form af Buddhisme, Kristendom og Islam, og den ny tids verdensreligion i form af Kristendommen og dennes fortsættelse i form af hans eget livsværk. Dertil kommer, at han under sin beskrivelse af menneskehedens bevidsthedskategorier opdeler samme i en A-gruppe og en B-gruppe, hvoraf den førstnævnte består af mennesker, der er mere eller mindre modtagelige for det, han betegner som ”den ny verdensimpuls” fra det guddommelige skabeprincip, medens B-gruppen indeholder mennesker, der er mere eller mindre modtagelige for og ført af ”den gamle verdensimpuls” fra nævnte princip. (Note 9)

 

I forbindelse med nævnte B-gruppe opererer Martinus med, at der forekommer et fænomen han betegne som ”den guddommelig suggestion”, hvilket kort og billedligt talt vil sige: ”Guds kærligt udstrakte og hjælpende hånd”, et fænomen, der via de såkaldte ”verdensgenløsere”, som f.eks. Buddha, Jesus og Muhammed, og disses disciple, præster mv. har til primært formål at støtte og vejlede instinktprægede mennesker, som endnu har ”troens nådegave” i behold og som – i modsætning til mange i B-gruppen - ikke selv er i stand til at få religiøs inspiration fra naturen og hverdagslivet. (Note 10)

 

For mit eget vedkommende er jeg for længst vokset ud over den traditionelle dogmatiske kristendom, forstået sådan, at jeg ikke er i stand til at anerkende den evangelisk-lutherske trosbekendelse som sådan, men dog nok som kirkens grundlag og som et historisk dokument. Derimod går jeg naturligvis ind for kerneprincipperne i Jesu lære, herunder især næstekærlighedsprincippet omsat i daglig praksis.

 

Men også i spørgsmålet om religionen har jeg delvis skiftet til en paradosal opfattelse, idet jeg i nogen grad hælder til den beskrivelse og vurdering af samme, som skyldes den tyske filosof Ludvig Feuerbach. I lighed med Marx kritiserede han Hegels idealisme ud fra et materialistisk standpunkt.  Dette bygger på to primære påstande, nemlig at religion er antropologi – dvs. læren om mennesket - og at antropologien er materialistisk. I lighed med Karl Marx og senere Sigmund Freud anså han Gud som værende et udtryk for menneskets samfundsbestemte psykologiske projektion. (Note 11)

 

Ifølge Feuerbach har religiøse forestillinger ikke nogen sandhedsværdi. Desuden er mennesket ikke skabt i Guds billede, sådan som det forlyder i Bibelens skabelsesberetning. Mennesket har tværtimod skabt Gud i sit billede, forstået sådan, at mennesket projicerer sit eget billede op i forstørret målestok på himlen, og tror at dette billede er udtryk for et reelt eksisterende virkeligt overdimensioneret væsen. Gud og guderne er reelt set udtryk for menneskets egne ønksker, behov og forhåbninger. De egenskaber vi tillægger Gud og himmeriget er skabt af vores egne længsler og higen efter en bedre og højere tilværelse. Når Gud derfor ses som personlighed, skyldes det at det personlige liv forekommer os at være det højeste i livet. Når Gud opfattes som identisk med kærlighed betyder det, at der ikke findes noget højere i tilværelsen end kærligheden. Når lidelse for andre er guddommelig, som i kristendommen, betyder det at Gud er nærværende også i lidelsen.

 

De religiøse forestillinger om fuldkommenhed er altså i henhold til Feurerbach primære udtryk for menneskets eget ideale væsen. Denne menneskelighed er bestående, også selvom den religiøse tro forsvinder. Det fremgår jo blandt andet af humanismen og dennes idealer, som afstår fra at udlede sine grundsætninger fra troen på en oversanselig, guddommelig virkelighed. Humanismen er således i opposition til de absolutistiske og religiøst begrundede livs- og verdensanskuelser, som almindeligvis kan og må karakteriseres som værende dogmatiske, intolerante, autoritære og dermed fornuftstridige.

 

Feurerbach mente, at i stedet for forestillingen om en absolut Gud burde man hellere indsætte menneskeheden som sådan, idet alt sandt menneskeligt i sig selv er helligt eller i hvert fald bør være det. Herom har Feurerbach blandt andet skrevet følgende:

 

(Citat) ”Lad de døde hvile, og lad os bare bekymre os om de levende! Når vi ikke mere tror på et bedre liv, men vil det, vil det, ikke enkeltvis, men med forenende kræfter, so vil vi også skabe et bedre liv, så vil vi i det mindste fjerne de krasse, himmelskrigende, hjerteskærende uretfærdigheder og misligheder, som menneskeheden hidtil har lidt af. Men for at ville og bevirke dette må vi istedenfor kærligheden til Gud sætte kærligheden til mennesket som den eneste sande religion, istedenfor troen på Gud sætte menneskets tro på sig selv, på sin kraft, den tro, at mennekehedens skæbne ikke afhænger af et væsen udenfor eller over den, men af den selv, at menneskets eneste djævel er mennesket, det rå, overtroiske, selviske, onde menneske, men også at menneskets eneste Gud er mennesket selv.” (Citat slut) (Note 12)  

 

Det skal her pointeres, at jeg i princippet er delvis enig i Feurerbachs opfattelse af religionen eller religionerne, og i, at menneskene har skabt Gud i deres eget billede, men dog ikke i, at Guddommen ikke eksisterer og ikke har skabt og fortsat skaber verden og livet. Men vel at bemærke Guddommen som det altibefattende, allestedsnærværende, altgennemstrømmende og altbelivende under og treenige væsen, hvis fysiske organisme udgøres af verdensaltet. Dermed er jeg helt enig i den universale guddom, som Martinus fremfører i og med sit livsværk, hvilket blandt andet vil fremgå af det følgende citat fra artiklen 4.127. Ét-livs-hypotesen. En redegørelse. Resumé:

 

(Citat) Ét-livs-hypotesens hovedtræk

Set i ét-livs-hypotesens noget snævrere perspektiv er Guddommen fortsat det altibefattende, altomfattende, allestedsnærværende, altgennemstrømmende og altbelivende under og væsen, hvoraf, hvori og hvorved alt og alle eksisterer og lever. En Guddom, som især kendetegnes ved sin alvisdom og almagt, men ikke ved sin alkærlighed, for i så fald måtte man have forventet, at tilværelsen ville være indrettet på en noget anderledes og mere retfærdig måde, end tilfældet er nu, hvor det ”onde” i form af ”det dræbende princip” i alle sine afskygninger er dominant. Dertil kommer, at forventningen om retfærdighed ikke altid synes at blive opfyldt, snarere tværtimod. 

  

Det væsentligste, primære og afgørende hovedtræk i ét-livs-hypotesen er, at de levende væsener, mennesket inklusive, kun har ét liv til deres og sin rådighed, nemlig det til enhver tid og for ethvert levende væsen aktuelle nutidige liv.  Dette liv strækker sig i normalt og bedste fald fra undfangelsen, over fødslen og videre over barne- og ungdomstiden til voksentiden og alderdommen. Døden, som alle levende væsener er underkastet, kan i praksis   indtræffe på et hvilket som helst tidspunkt i livsforløbet, men det teoretisk normale er døden som følge af alderdom. Men døden forekommer som bekendt mere eller mindre tilfældigt i alle aldre, og af vidt forskellige årsager.

 

Lige præcis døden - eller mere generelt forandringen og forgængeligheden i form af fødsel og død eller tilblivelse og ophør – er det, sagen i grunden drejer sig om. For døden er jo modsætningen til den basale udødelighed, som det levende væsen ifølge Martinus' kosmologi grundlæggende er forlenet med, nemlig i medfør af sin universale eller kosmiske grundstruktur som jeget, bevidstheden og organismen, eller som et jeg, en skabe- og oplevelsesevne og det skabte og oplevede, sidstnævnte primært i form af det interaktive kommunikationsorgan: det psykofysiske legeme.  Kaldet ”psykofysisk”, fordi det fysiske legeme, mere præcist det fysiske legemes hjerne, som bekendt også repræsenterer psyke eller bevidsthed.

 

Desuden vil det være sådan, at så længe individet er i live, hvad enten det er som barn,  ung,  voksen eller gammel og indtil døden indtræffer, hvilket jo i øvrigt kan ske i en hvilken som helst alder, så længe er dets jeg forbundet med Guddommens Jeg, lige som dets bevidsthed og fysiske legeme vil være forbundet med og udgøre en lille del af henholdsvis Guddommens bevidsthed og fysiske legeme eller organisme, det sidstnævnte i form af verdensaltet.

 

Denne grundstruktur som jeget, bevidstheden og organismen, eller som et jeg, en skabe- og oplevelsesevne og det skabte og oplevede, er stadigvæk også gyldig set under ét-livs-hypotesens synsvinkel. Men vel at bemærke kun så længe individet eksisterer i sit ene liv. I og med ét-livs-hypotesen er alt, hvad der er skabt eller blevet til, undergivet den irreversible forgængelighedens definitive lovmæssigheder, nemlig som nævnt principielt og normalt i form af undfangelsen, over fødslen og videre over barne- og ungdomstiden til voksentiden og alderdommen. Og eftersom der her ikke er tale om, at individet har en basal overfysisk og over-psykisk struktur, forekommer begreber som udødelighed og reinkarnation totalt uvedkommende og derfor helt overflødige. Hver eneste af os, hvad enten vi er amøbe, plante, dyr eller menneske, har kun fået dette ene liv, vi lever her og nu, skænket til vores rådighed. I bedste fald lever man kun videre som en erindring hos sine slægtninge og venner, for så vidt som man ikke overlever disse. (Citat slut)

 

Med bemærkningen, at individet ikke har en basal, dvs. varig, overfysisk og over-psykisk struktur,  menes der her, at den overfysiske struktur i form af psyken, herunder bevidstheden, kun eksisterer så længe individet fysisk set lever. At individet heller ikke har en basal over-psykisk-struktur i form af overbevidstheden med dennes iboende skabe- og oplevelsesprincipper, menes der, at inidivdet ligeledes kun har denne, så længe dette er i live.

 

”Verdensgenløserne”

Sluttelig skal her omtales det begreb og fænomen, som i traditionel religion betegnes som ”frelsere”, men som Martinus klogt har valgt at kalde ”verdensgenløsere”. Begrebet genløsning betyder kort fortalt, bestræbelsrne på at løse menneskene fra bundetheden i den fysiske verdens trældom og i princippet bringe disse tilbage til den oprindelige himmelske eller paradisiske tilstand, de befandt sig i før ”syndefaldet”. Sidstnævnte ord indikerer, at vi nu befinder os i den bibelske skabelsesberetnings forestillingsverden, mere præcist i fortællingen eller myten om Adam og Eva. (Note 13)

 

I den idealistiske tradition kaldes verdensgenløsere som Moses, Buddha, Jesus, Krishna og Muhammed for ”de store indviede”, eller som i tilfældet med Jesus, et personnavn som på hebraisk hedder ”Jeschua”, på græsk ”Jesous” og på latin ”Jesus”. Senere fik Jesus tilnavnet den ”salvede”, som er det danske ord for det hebraiske ”messias”, som på græsk oversattes ved ordet ”Christos”, på latin ”Kristus”. Som sådan har den kristne kirke lige siden oldkirken prædiket og lært om ”det guddommelige sendebud”, hvis borgerlige navn var Jesus Josefs Søn.

 

Imidlertid må man konstatere, at nævnte person Jesus, i lighed med de øvrige ovenfor nævnte ”store indviede”, ”frelsere” eller ”verdensgenløsere”, som personer er blevet borte i dogmatikkens og mytologiens tilslørende ideologi. Der er ganske enkelt tale om, at der i overleveringen er sket en sammenblanding af historisk viden og erindring og de troendes udlægning af begivenheder og udtalelser, der tillægges i dette tilfælde Jesus.

 

Rent faktisk forholder det sig sådan, at det snarere er urmenigheden i form af de mere eller mindre kendte historiske – eller mytologiske? - personer, der i dette tilfælde og fra begyndelsen har videreført fortællingerne om Jesus’ liv og lære. Jesus har jo så vidt vides ikke selv nedskrevet så meget som en linje om sin egen historie og lære. De ældst kendte skrifter i form af de såkaldte ”evangelier”, dvs. ”gode budskaber”, er alle skrevet på grundlag af mundtlige overleveringer, og vel at bemærke skrevet længe efter Jesus’ død.  (Note 14)

 

Men det forhold, at de nævnte ”verdensgenløsere” ikke selv personligt har nedskrevet deres liv og lære, gælder også for de andre ovenfor nævnte personer. Det er i første instans mundtlige traditioner, der ligger til grund for tilhængeres eller menigheders skriftlige formidling af fortællingerne om deres respektive ”verdensgenløser”. Det er derfor udelukkende på disse tilhængeres eller formidleres beretninger – og tolkninger – at vort kendskab til de nævntes liv og lære hviler.  

 

Imidlertid må det konstateres, at eksistensen af de nævnte religioner igennem tiderne har været til stor hjæp, trøst og opmuntring for utallige mennesker, de troende vel at mærke, for var og er man ikke det, vil man jo i henhold til dogmatikken være en ”synder”, ateist eller frafalden og dermed ifølge mytologien dømt til evig fortabelse. Det sidstnævnte kan karakteriseret som et ’pædagogisk’ middel til at holde de vildfarne inde i ’flokken’ eller ’folden’ af frelste. Berømte er da også Marx’ ord om, at ”Religion er folkets opium!”, et udsagn, som både er et udtryk for og en protest mod den virkelige elendighed og som derfor fjerner menneskers opmærksomhed fra virkeligheden. Den elendige virkelighed, som Marx mente menneskene burde gøre oprør imod. (Note 15)

 

Er Martinus’ kosmologi udtryk for religion?

Herefter er kun tilbage at stille ovennævnte og på sin vis kontroversielle spørgsmål, selvom det måske umiddelbart lyder meningsløst. Men ved nærmere undersøgelse og omtanke er det det nok alligevel ikke.

 

For til trods for, at Martinus selv opfordrer den studerende af hans kosmologi til at tænke og vurdere selv og ikke lade sig diktere af noget, man måske ikke umiddelbart kan forstå eller være enig i, men som følelserne og dermed troen måske umiddelbart siger ja til. Men Martinus' kosmologi drejer sig jo angiveligt ikke om tro, men primært om spirituel viden. (Note 16)

 

Den nævnte opfordring til studerende af sine åndsvidenskabelige kosmiske analyser, har Martinus også givet udtryk for på blandt andet følgende måde:

 

(Citat) ”Naturligvis vil der være mennesker, der tror på denne åndsvidenskab og gør den til en ny religion, men det viser, at de ikke har haft evne til at forstå den. Jeg ønsker ikke med mine kosmiske analyser at være en autoritet, som folk skal tro på. Den enkelte åndsforsker, som fatter interesse for de kosmiske analyser, må nøje efterprøve og studere mit livsværk. Han må konfrontere det med sine egne erfaringer og oplevelser. Først da kan det blive af værdi for ham. Det bliver til selvstændig tænkning og analysering, det bliver en hjælp til selvhjælp, som fører til indvielse i selve livets mysterium.” (Citat slut) (Note 17)

 

Man må indrømme Martinus, at hans ovenstående udtalelse vidner om et nøgternt og klogt menneske med overblik over den situation, som han selv og hans lære befandt sig i og stort set har befundet sig i lige siden begyndelsen. Man kunne måske på den baggrund spørge, om Martinus også selv opfattede sig som en ”verdensgenløser”? –

 

For om muligt at besvare spørgsmålet skal her refereres til artiklen 2.22. Om at finde sig i kritik – om en kritisk anmeldelse, idet jeg gør opmærksom på at kritikken er fremsat i 1933, hvor foreløbig kun 1. bind af LIVETS BOG var udkommet. Fra nævnte artikel skal her citeres følgende tekst:

 

(Citat) Tredie punkt i Hohlenbergs tilbagevisning af Martinus’ påstande, er den, at denne benægter i sin selvopfattelse at være identisk med ”verdenslæreren”, der er udset til at vejlede og belære menneskeheden om den rette vej og adfærd. Dette punkt gør Hohlenberg specielt meget ud af, idet han bruger omkring to spalter til at forklare sig. Herunder henviser han til Fortalen i ”Livets Bog”, hvori Martinus bl.a. skriver, at han efter sin kosmiske indvielse var blevet sin egen lyskilde, fordi ”den gyldne ilddåb” havde udløst helt nye sanseevner hos ham, specielt intuitionsevnen, som han betegner som individets ”højeste synsevne”, og som satte ham i stand til vågen dagsbevidst at anskue ”alle de bag den fysiske Verden bærende aandelige Kræfter, usynlige Aarsager, evige Verdenslove, Grundenergier og Grundprincipper. Tilværelsesmysteriet var saaledes ikke noget Mysterium for mig. Jeg var blevet bevidst i Verdensaltets Liv og indviet i ”Det guddommelige Skabeprincip”. (Note 15) .      

     De udtalelser, som Martinus i sit svar til ham har fremsat om, at han ikke er en ”Verdenslærer”, men i virkeligheden blot en forløber for, hvad alle andre mennesker før eller siden skal blive, tolker Hohlenberg som en bekræftelse af sin påstand om, at Martinus er i uoverensstemmelse med sig selv. Hohlenberg henviser i den forbindelse dels til Martinus’ påstand om, at han selv har gennemgået ”den store fødsel” til ”kosmisk bevidsthed”, hvilket kommenteres på følgende måde:

 

     ”Naar man ud fra saadanne forudsætninger skriver en bog på 338 store sider – som endda kun skal være indledning – og oven i købet kalder den ”Livets Bog”, saa forekommer betegnelsen verdenslærer mig at være et ringe og beskedent udtryk for de pretentioner der her gøres gældende.

     ”Hr. M. erklærer det for at være latterligt og naivt at udgive sig for at være bærer af en verdensimpuls og benægter at have gjort det. Han har aabenbart glemt hvad han har skrevet paa side  184 i Livets Bog: ”Da disse to Bevidsthedsfaktorer samtidig er meget fremragende udviklet, udgør samme Kategoris Væsener Jordens mest fremragende Repræsentanter i aandelig Udvikling og danner tilsammen den Zone, vi her i Livets Bog udtrykker som ”Den store Fødsels Forgaard”. Disse Væsener bliver de fundamentale Bærere af den nye Aandskultur eller Verdensimpuls.”

     Da Hr. Martinus, som han fortæller os paa Side 21 i sin bog, selv har gennemgaaet den ”store fødsel”, og følgelig må antages at være kommet videre end de der kun er naaet til dens forgaard, maa han altsaa være noget endnu mere end en ”fundamental Bærer” af denne verdensimpuls. Men hvorfor saa skjule det for Det Frie Blads læsere under saa ydmyg maske? – [...]” (Note 16) (Citat slut)

 

Så vidt Hohlenbergs lidt uskånsomme kritik af Martinus og dennes foreløbige værk i form af LIVETS BOG 1. Man må dog nok erkende, at Hohlenberg havde delvis ret i sin kritik, idet Martinus allerede kort efter sin indvielse til kosmisk bevidsthed i påsken 1921 åbenbart havde givet sin dengang nære ven Lars Nibelvang samme indtryk, om end denne modtog dette på en betydeligt mere positiv måde, hvilket fremgår af følgende citat fra samme nævnte artikel:

 

(Citat) Hvad angår opfattelsen af Martinus som ”verdenslærer” eller ”bærer af en ny verdenskultur”, nødes man nok til at give Hohlenberg delvis ret i, at dette faktisk også var Martinus’ selvopfattelse helt fra begyndelsen af hans karriere. Herom vidner en skriftlig udtalelse af hans nære ven, Lars Nibelvang, som personligt var overbevist om, at Martinus var en ny åndelig mester eller mahatma, dvs. stor vismand. Nibelvang har fortalt om en dag, da han som så ofte før havde fået besøg af Martinus, og skildringen lyder nærmest som skrevet af en, der er betaget eller ligefrem forelsket i den anden person:

 

     ”Jeg greb en bog, som indeholdt okkultisten Percivals’ vidunderlige beskrivelser af adepter, mestre og mahatmaer og slog op på det sted, der viser os en mahatma i den åndelige verden hinsides tiden, rummet og formernes verden. Jeg læste op for ham. Han bøjede sit hoved og smilte til mig.   

     ”Ja,” sagde han, ”det er rigtigt beskrevet, saadan er det. Jeg ser gennem formernes forskellige verdener og opfatter alt som en helhed. Hvor som heslt jeg retter min opmærksomhed hen, er jeg bevidst. Tingene ligesom passerer revy for mine øjne efter ønske.

     Men mit centrum er overgivet til de guddommelige love, og jeg stiller mig fuldstændig til tjeneste. Verden skal have lov til at drage alt det ud af mig, som den måtte have brug for, og ikke hvad jeg selv personligt kunne ønske!”

     ”Du er jo en mahatma, en verdensfrelser!” næsten råbte jeg i ivrighed.

     ”Tys! Vi skal ikke tale om, hvem jeg er, eller gøre sammenligninger.. Jeg er  for hver især kun det lidet, meget eller intet, som vedkommende selv kan føle og se. Du må absolut ikke omtale noget til dine venner og bekendte. Min tid er endnu ikke kommet. Desuden er jeg ingen ynder af de mange rangklasser; der er kun én klasse for mig – og det er sønner af guden.

     Jeg er den lærer, Gud har givet dig, og du skal blot lytte til, hvad jeg har at sige dig, og efter evne søge at følge mit eksempel.

     For øvrigt er jeg alles ven og tjener for den mindste!” (Note 20)

 

     Under læsningen af ovenstående citat, klinger der uvilkårligt nogle udtalelser af en anden og nok så berømt person for ens indre øre, nemlig Jesu ord til sine disciple under sin første forudsigelse af den skæbne, han var udset til at skulle gennemgå. Den principielle overensstemmese var nok ingen tilfældighed, for Martinus havde faktisk et grundigt kendskab til Bibelen, og ikke mindst til Det Nye Testamente:

 

     ”Da Jesus var kommen til egnen ved Kæsarea Filippi, spurgte han sine disciple: ’Hvem siger folk, at Menneskesønnen er?” De svarede: ’Nogle siger: Johannes Døber; andre: Elias; andre Jeremias eller en anden af profeterne.” Han spørger dem: ’Men I, hvem siger I, at jeg er?’ Og Simon Peter svarede og sagde: ’Du er Kristus, den levende Guds Søn.’ Da svarede Jesus og sagde til ham: ’Salig er du, Simon Jonas’ søn! Thi det har kød og blod ikke åbenbaret dig, men min Fader, som er i Himlene. Så siger jeg også til dig, at du er Petrus, og på den klippe vil jeg bygge min kirke, og Dødsrigets porte skal ikke få magt over den. Og jeg vil give dig Himmerigets nøgler, og hvad du binder på jorden, det skal være bundet i Himelen, og hvad du løser på jorden, det skal være løst i Himlene.’ Da forbød han sine disciple strengt at sige til nogen, at han var Kristus.” (Note 21)

 

     Men man kan naturligvis påstå, at der med ovenfor anførte citat af Lars Nibelvang er tale om dennes personlige opfattelse af Martinus, og at citatet af, hvad han har sagt ved den pågældende lejlighed, måske ikke er korrekt opfattet eller gengivet. Men hvis det derimod står til troende, så må man nok indrømme, at Hohlenbergs påstand om ”verdenslæreren” trods alt indeholder en vis grad af sandhed. Desuden var det ikke kun Nibelvang, der opfattede Martinus som en ”verdenslærer”, eller for at bruge Martinus’ eget udtryk: en ”verdensgenløser”, for det var der også mange andre af hans tilhængere, der gjorde og gør. Og det rokker ikke ved denne kendsgerning, at Nibelvang flere år senere en overgang delvis skiftede opfattelse af, hvem og hvad Martinus var. Det hang sammen med skuffede forventninger fra Nibelvangs side, og med nogle interne kontroverser mellem ham og Martinus’ første sekretær, Erik Gerner Larsson, som Nibelvang i modsætning til Martinus fandt uegnet til denne opgave. Men Nibelvang bevarede trods alt livet igennem en stor taknemmelighed og beundring for personen Martinus og hans kosmologi, lige som Martinus aldrig glemte, hvad Nibelvang havde betydet for ham i de første mange år af hans karriere. (Note 22)  

 

    Som Hohlenberg faktisk skriver i sit gensvar til Martinus, så er der i og for sig intet galt i at erklære sig som en ”verdenslærer”, men derimod i, at man ikke vil stå ved det offentligt. Det er dog et spørgsmål, som kan betragtes fra flere vinkler, bl.a. denne: Martinus’ mission og værk er af en så ekceptionel karakter, og var det måske især ved sin fremkomst, at dette ligeud at erklære sig som ”verdenslærer”, eller som Martinus foretrækker at kalde det: ”verdensgenløser”, på forhånd ville have lukket nogle døre i en verden, som den vestlige, hvor den materialistiske livs- og verdensanskuelse foreløbig er i højsædet.    

    Personlig skal jeg gerne tilstå, at efter omkring et halvt hundrede års studium af Martinus’ kosmologi, herunder overværelsen af adskillige af Martinus’ egne foredrag i 1950’-70’erne, har jeg ingen problemer med at acceptere og anerkende Martinus som ”verdensgenløser” i den forstand, hvori han selv definerer begrebet. I øvrigt lagde han ikke selv så megen vægt på denne side af sit virke, og førte sig i hvert fald i sine manddomsår og alderdom ikke frem som sådan, men lagde mere hovedvægten på, at hans mission og værk var et udtryk for den ”Talsmanden, den hellige Ånd”, som Jesus profeterede skulle fremstå i ”de sidste tider”. (Note 23)  

   

     Her vil jeg slutte med at sige, at det har været lidt af en svær opgave, at skulle forholde sig til to forfattere, som i hvert fald for Martinus’ vedkommende ufrivilligt er kommet på kollisionskurs, men hvis forfatterskaber jeg begge holder meget af, herunder ikke mindst af Hohlenbergs bog om Yoga og hans interessante og indlevende bøger om filosoffen Søren Kierkegaard. Derfor må jeg overlade det til læseren selv at forholde sig til Hohlenbergs kritik og til mit velmente, men utilstrækkelige forsøg på at dele sol og vind lige mellem ham og Martinus. Sidstnævnte behøver intet forsvar fra hverken mig eller andre, idet hans eget livsværk er hans bedste forsvar, hvis et sådant i det hele taget behøves. (Citat slut) 

 

Imidlertid nødes man nok til at måtte erkende, at der i praksis rent faktisk er tale om at i hvert fald en del af de mennesker, der er tilhængere af Martinus og hans lære, i større eller mindre grad opfatter ham som en ophøjet ”verdensgenløser” og hans lære som en form for religion. Hvilket man sådan set ikke kan fortænke de pågældende i, når man tager i betragtning, at Martinus jo i sine senere år selv har drejet sin sag og lære i religiøs retning, nemlig i og med at give sit livsværk samlebetegnelsen ”Det Tredje Testamente” med undertitlen ”Den intellektualiserede kristendom”.

 

Her skal jeg ikke udbrede mig yderligere om dette emne, men henvise den specielt interesserede læser til de i den efterfølgende note anførte artikler, som vedrører emnet. (Note 18)

 

Min holdning til Martinus’ kosmologi

For at læseren ikke skal være i tvivl om min egen personlige holdning til Martinus og hans lære, vil jeg afslutte denne artikel med at citere fra min artikel 4.129. Et livs status - revision af en personlig opgørelse:

 

Citat) Konklusionen på alt det ovenfor sagte, må blive, at et relativt langt liv foreløbig har lært mig, at være videbegærlig, åben og upartisk, men samtidig tvivlende og skeptisk. Det har for mig altid været vigtigt, at holde sig grundlæggende spørgsmål for øje, som f.eks. hvad, hvordan og hvorfor. På den måde har man en mulighed for at tilegne sig upartisk og objektiv eller forsøgsvis sand viden om livet og verden. I forbindelse med tilegnelse af forhåbentlig sand viden, er en vis mental selvdisciplin derfor nødvendig, så man ikke fristes til at tolke verden i sit eget billede, sådan som man uvægerligt har tilbøjelighed til at gøre, når og hvis man er partisk og nærer sympati for det ene og antipati imod det andet. Dette indebærer desuden, at man må gøre op med sig selv, holde en slags personlig åndelig status over sin egen livs- og verdensanskuelse, og spørge: Hvor meget af det, jeg selv mener at vide, er i grunden baseret på egen oplevelse og erfaring, og hvor meget er tankegods fra andre, som jeg nærer tillid til og derfor i bedste fald tror på? – I den sammenhæng må jeg erkende, at et langt livs beskæftigelse med først klassisk idealistisk indisk filosofi og derefter med Martinus’ kosmologi, har påvirket mig i et omfang og i en grad, så at jeg ikke rigtig ved, hvordan jeg ville have betragtet og opfattet verden, hvis jeg udelukkende havde været henvist til mine egne oplevelser og erfaringer. Det skal lige tilføjes, at jeg ikke føler mig mere bundet eller forpligtet af Martinus’ kosmiske analyser og livsfacitter, end at jeg stadig lader muligheden stå åben for, at disse i værste tilfælde måske kunne vise sig at være i større eller mindre uoverensstemmelse med virkelighedens verden. Hvad denne så i realiteten end er eller måtte vise sig at være. På den baggrund vil jeg her sluttelig fremsætte min ”selvbekendelse”, som trods alt og i det væsentlige er i principiel overensstemmelse med hovedtrækkene i netop Martinus’ kosmologi:

 

Min personlige, åndelige status kan herefter opgøres i følgende trosbekendelse: Jeg tror på Gud, den almægtige Fader-Moder, altings ophav og skaber, én sand Gud fra evighed til evighed, den universale Gud, i hvem vi alle eksisterer, oplever og manifesterer os i egenskab af Guds sanseorganer og manifestationsredskaber.

 

Jeg tror på Jesus Kristus, ikke som Guds enbårne søn, for vi er alle sønner af Guden, fra den mindste amøbe, over planterne, dyrene og menneskene til de højere og indtil videre ukendte verdeners formentlig etisk højtudviklede væsener, men som verdensgenløser og menneskehedens store lærer og forbillede, som ofrede sit liv på forsmædelsens kors, for at vise sin guddommelige sendelse og sin åndelige styrke, og jeg tror på, at hans genopstandelse i åndelig skikkelse skal ses som en fortrøstningsfuld myte for de troende om, at døden i realiteten er en illusion, men en illusion, der er en nødvendig modsætning til livet, for at man ikke skal slappe af i sin forpligtelse til at forbedre sin personlige moral.

 

Jeg tror på talsmanden, den hellige ånd, sandhedens og visdommens ånd, som især i skikkelse af Martinus’ Det Tredie Testamente er kommet for retfærdigt at dømme levende og døde, ikke for at fordømme nogen og slet ikke de midlertidigt vildfarne, men tværtimod for at vejlede disse og alle andre, og for at berette om Guds uudslukkelige og overordnede styrelse af alle sine skabninger. Den styrelse, som også manifesterer sig i og med selve ’sendelsen’ af ”talsmanden, den hellige ånd”.

 

Jeg tror på, at intet levende væsen er fordømt eller fortabt for evigt. Nemlig fordi Jeg ikke tror på det evige liv, hverken som et fremtidsperspektiv, eller som en her og nu realitet, men derimod på, at vi hver især lever lige midt i en et-livs-tilværelse, som i medfør af Guds vilje i form af evige love, er præget af, at tilværelsen veksler mellem kortere eller længere epoker med lysets livgivende princip og epoker med mørkets dræbende princip i forsædet. Det er det evige livs dage og nætter eller somre og vintre omsat i jordnær daglig praksis i form af lyst og smerte, glæde og sorg, optimisme og pessimisme etc. etc.

 

Jeg tror på, at vi mennesker udgør en skala af vidt forskellige udviklingstrin, som vi alle sammen, generation og slægt efter generation og slægt, i tidernes forløb bevæger os op ad, takket være de overordnede lovmæssigheder for indvikling og udvikling via de vekslende forhold og udfordringer, menneskeheden uafbrudt stilles overfor. Men jeg tror ikke på skæbnelovens uundgåelige og uundværlige ’pædagogiske’ virke som en del af det livsvilkår, der er en følge af Guds væsen og virke, men derimod på skæbnens luner og tilfældigheder, der dog til en vis grad er bestemt af naturlovene og herunder ikke mindst af loven for årsag og virkning efter devisen, at brændt barn skyer ilden.

 

Endelig tror jeg på den største gave, Gud har givet menneskeheden, nemlig muligheden for at udvikle og praktisere det måske sværeste af alt: næstekærligheden, hvilket vil sige den upartiske kærlighed til alt og alle, man er eller kommer i berøring med i sit liv, og hvis grundlov lyder: Vær imod andre, som du vil, at andre skal være imod dig. Sæt dig altid selv i næstens sted, og vurdér og disponér dine beslutninger og handlinger ud fra denne indsigt, indlevelse og medleven, for det er den absolutte forudsætning og betingelse for løsningen af menneskehedens årtusindgamle og stadigvæk nuværende krisetilstand og konfliktsituation.

 

Hvis det kan lykkedes, har menneskeheden medvirket til at udvikle den potentielle mulighed, som Gud i kraft af sine to hovedattributter: Alvisdom og almagt, har stillet til rådighed, nemlig alkærlighed, i hvert fald i forhold til menneskeheden. Men det store spørgsmål er og forbliver, om den i øvrigt langt fra homogene menneskehed overhovedet vil være i stand til at praktisere og højne en moral, som stort set ikke har ændret sig siden mennesket første gang optrådte på jorden.  Det, der i tidernes løb er blevet ændret, er fortrinsvis livsvilkårene i form af dannelsen af mere eller mindre lovbundne samfund og sociale forhold, og især teknikken, som foreløbigt er kulmineret i og med med elektronikken. Sidstnævnte kan, som tilfældet i reglen altid har været og er med tekniske fremskridt, både anvendes positivt og negativt. Er man optimist, ser man lyst og positivt på fremtiden og forestiller sig, ja, profeterer ligefrem om et jordisk paradis forude. Men ser man derimod pessimistisk på samme fremtid, tegner denne sig desværre mørkt og negativt, for til trods for adskillige forsøg og tiltag i retning af at skabe en mere fredelig verden, så befinder menneskeheden sig i nutiden generelt set midt i et kaos af indbyrdes kontroverser og blodige oprør og krigslignende tilstande. (Note 19)

 

Men ser man realistisk og neutralt på tilværelsen og dermed også på fremtiden, så kan man i bedste fald være tilfreds med, at der kun er stillet ét enkelt jordeliv til hver vores rådighed. Herom har jeg især skrevet artiklen 4.123. Det store hverdags-under. Inspirerende tanker. Den være hermed anbefalet. (Citat slut)

© September 2017. Revideret maj 2018. Harry Rasmussen.

 

Bemærk: Herefter genoptages og fortsættes artikelserien Ideale drømme, skepsis og tvivl med 24. del. Men læseren bør have ovenfor gengivne artikel i erindring ved læsningen af de følgende mange afsnit af artikelserien.

__________________

 

Noter og kilder:

 

Note 1.: Særligt interesserede kan her henvises til wevsitet Dansk Tegnefilms Historie 1919 – 2000. Se under Biografier i Menuen og søg der på mit navn under 1940erne.

 

Note 2.:  Se evt. herom i min bog  ”H. C. Andersen, H. C. Ørsted og Martinus – et sammenlignende studie”. Forlaget Kosmologisk Information 1997.

 

Note 3.:  Vedr. Karl Marx’ økonomiske og historiske filosofi, se f.eks. Peter Kemp: NYT LYS OVER MARX. Essaya af PeterKemp. – Evt. suppleret med Henning Bregnsbo: Marxismens elendighed. En vurdering af en alternativ videnskabs bestanddele. Berlingske Forlag. København 1980. -Vedr. Lenin, se f.eks. David Favrholdt: LENIN – hans filosofi og verdensanskuelse. Gads Forlag. København 1978. – Se endvidere Niels Erik Rosenfeldt: Lenin. En revolutionær fundamentalist.

 

Note 4.:  Om Marxismens og ideologikritikkens indflydelse på især kulturlivet i Europa i 1960’-70erne har forfatteren og politikeren dr. phil. Per Stig Møller skrevet en fortræffelig afhandling i form af bogen ”På sporet af det forsvundne menneske. Om humanisme og antihumanisme i vor tids politik, videnskab og etik. Gyldendals Forlag. København 1976.  Bogen er absolut anbefalelsesværdig. I bogen gennemgår han marxismens historie og indflydelse fra 1848 og helt op til 1970erne, men sat op imod humanismen med dennes fortrin og svagheder.

 

Note 5.:  Helge Petersen: Hellighed og Autoritet i Oldkirken. Gads Forlag. København 1968. – Den danske Folkekirkes Bekendelsesskrifter ved Leif Grane. Det Danske Bibelselskab 1976. – Menneskeliv og kristendom. Katekismus for voksne. Dansk udgave under redaktion af E. Thestrup Pedersen.  Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck. København 1981.

 

Note 6.: Friedrich Engel (1820-1895). Se f.eks. hans ”Familiens, Privatejendommens og Statens Oprindelse. Forlaget TIDEN. København 1948. – Jf. evt. med Joseph Davidsohn: Økonomisk Historieopfattelse. En kritisk Fremstilling. Martins Forlag. København 1931.

 

Note 7.: Vedr. G. W. Fr. Hegel (1770-1831), se f.eks. Harald K. Schjelderup: Filosofiens Historie. Fra Renaissancen til Nutiden. Gyldendal Norske Forlag. Oslo 1941. Vedr. den skematiske opstilling af marxismens opfattelse af , hvad der udgør basis og overbygning i menneskenes tilværelse, se f.eks. Religion/Livsanskuelse. Finn Stefánson, Asger Sørensen og Else Matthison-Hansen. Gyldendals Røde Opslagsbøger. Gyldendal. København 1979. Bogener dog udgivet i nyere udgave.

 

Note 8.: Vedr. dybdepsykologen C. G. Jung (1875-1961), se f.eks. Det Ubedidste. På dansk ved Mogens Boisen. Gyldendals Uglebøger 1962. Evt. ssuppleret med Jeg’et og det Ubevidste. På dansk ved Mogens Boisen. Gyldendals Paperbacks 1987.  – Vedr. en oversigt over Jungs Psykologi, se f.eks. Calvin S. Hall og Vernon J. Nordby: JUNGs Psykologi. En Grundbog. Oversat af Lone Spanheimer. Forord af Pia Skogemann. Hans Reitzels Forlag. København 1985.

 

Note 9.:  Vedr. De nævnte „verdensimpulser“, se Martinus: LIVETS BOG 1, 2. kapitel: Det  guddommelige Skabeprincip. 3. kapitel: Den Ny  Verdensimpuls. – Bogen vil også kunne læses på internettet via følgende link:

http://www.martinus.dk/da/dtt/index.php?bog=51

 

Note 10.: Vedr. Menneskehedens bevidsthedskategorier, se LIVETS BOG 1, stk. 132-170. Brug link i Note 9. – For nemheds skyld, se f.eks. min artikel H1-35. Den jordiske menneskeheds bevidsthedskategorier

 

Note 11.: Vedr. den tyske filosof Ludvig Feuerbach (1804-72), se f.eks. Harald K. Schjelderup: Filosofiens Historie. Fra Renaissancen til Nutiden. Pp. 111-113. Gyldendal Norsk Forlag. Oslo 1941. – Vedr. psykoanalytikeren Sigmund Freud (1859-1939), se f.eks. Erich Fromm: Freuds teorier. Deres storhed og begrænsning. Hans Reitzels Forlag. København 1979.

 

Note 12: Se samme sted om Feurerbach som nævnt i Note 11.

 

Note 13.: Se bogen JESUS – søn af mennesket. 2. Del, 17. og 18. kapitel. Bogen er i 2012 udgivet af Forlaget Scientia Intuitiva v/Jan Tarbensen. – Samme tekst vil også kunne læse her på hjemmesiden under JESUS menneskesønnen II, 2. og 3. kapitel.

 

Note 14.: Se også herom i bogen JESUS – søn af mennesket, 1, Del, Indledning. Samme tekst vil også kunne læses i JESUS menneskesønnen I

 

Note 15.: Begrebet ’fortabelse’, som er det modsatte af ’frelse’, er en forestilling om en dom ved verdens ende, hvor den enkelte på baggrund af sine gerninger dømmes enten til frelse eller fortabelse. Der findes også forestillinger om en kosmisk begivenhed, hvorunder den gamle verden vil gå under for at give plads til Guds eller Kristi Rige. – Se evt. artiklerne 2.09. ”Dommedag!” I – om forskellige dommedagsvisioner gennem tiden, og 2.10. ”Dommedag!” II – om Martinus’ opfattelse af ”Dommedag”

 

Note 16.: 4.51. Er Martinus’ verdensbillede en kosmologi eller en ny religion?

Note 17.: Martinus i artiklen: Besættelse, sidst bragt i Kosmos Nr. 9 – 2009.

Note 18.:  Den interesserede og seriøse læser kan evt. supplere min tekst med at læse nedenfor nævnte artikler: 

 

2.05. Er Martinus’ kosmologi en videnskab? – om forholdet mellem intuitiv åbenbaring og fysisk forskning

 

2.07. Guds vilje – tanker til overvejelse. Om dogmatik og ortodoksi kontra fri tanke og forskning

 

2.22. Om at finde sig i kritik – om en kritisk anmeldelse.

 

4.24. Den rette tro - om ortodoks og dogmatisk religiøs tro

 

4.59. Om at spå eller forudsige - kan mennesket forudsige kommende begivenheder?

 

4.86. Martinus’ kosmologi: Tro eller videnskab? - basale og afgørende spørgsmål

 

4.81. Martinus’ verdensbillede – nogle betragtninger

 

4.138. Et kosmisk verdensbillede - om en mand og hans visioner

 

Note 19.: Vedr. påstanden om, at verden og menneskeheden på trods af jævnlige tilbageskridt alligevel bevæger sig fremad mod ideale mål, se artiklen: 4.136. Idealismens bedrag i religion, filosofi og politik - nogle betragtninger

 

© September 2017. Revideret Maj 2018. Harry Rasmussen.

 

 

******************