Bevidsthedens mysterium

Et forsøg på at afklare en basalt set problematisk gåde

 

Indledning
Hermed vil jeg gøre et – måske forgæves – forsøg på at afklare og forstå, hvad fænomenet bevidsthed i virkeligheden er for noget. For hvad vil det i grunden sige, at vi normalt sanser og oplever os selv og vores omverden eller verden i det hele taget? - Eller hvad er vi såkaldt levende væsener og organismer, når vi betragtes i et generelt set overordnet perspektiv?

Ja, ovenstående nævnte problemer og spørgsmål er det jo, at jeg i nu efterhånden mange år har tænkt og overvejet og skrevet adskilligt mere eller mindre kvalificeret og afklaret om.  Videnskabelig set, eksempelvis indenfor neurologien, forsøger man med et vist forbehold, at søge forklaringer på hvad bevidsthed er ved at henvise til eller henføre problemernes løsning på fysiske mekanismer i form af netværket af neuroner. En neuron er en nervecelle med udløbere og neurologi er læren om nervesystemet og de organiske nervesygdomme. Centralt i denne sammenhæng er den komplicerede fysiske hjerne, hvori man anser det for primært, at det er i denne det centrale fysiske grundlag for bevidsthed befinder sig og skal søges. Bevidsthed omfatter jo som formentlig almindelig bekendt hele den fysiske organisme. Lige som det overordnet principielt set forholder sig sådan, at mikrokosmos ligger til grund for makrokosmos: Fysisk set er Alt opbygget og bestående af elementarpartikler, atomer og molekyler.

Men i øvrigt inddeler læren om bevidsthed eller psyke, den såkaldte psykologi,  bevidstheden i overbevidsthed og underbevidsthed. Den førstnævnte som den instans, der ligger til grund for bevidsthedsfunktionerne og den sidstnævnte som den instans, hvor de mere eller mindre bevidste eller ubevidste funktioner hovedsagelig finder sted. Til de mest almindelige bevidsthedsfunktioner hører sanseindtryk, følelser, tænkning, hukommelse, associationer.

Nok så interessant er det imidlertid, at bevidstheden eller bevidsthedsfunktionerne i en vis forstand er subjektive. De er nemlig knyttet til et subjekt, hvilket vil sige den person, der føler, tænker, sanser og oplever. Dette punkt er uhyre vigtigt, for vedkommende oplever og opfatter jo ikke sine bevidsthedsfunktioner i form af et netværk af aktive neuroner. Disse fysiske funktioner især i hjernen registreres og opleves  tværtimod som følelser, tanker,  sansning, hukommelse og associationer.

Ja, de fysiske funktioner især i hjernen registreres og opleves jo ikke som sådanne, men tværtimod som følelser, tanker, hukommelse, sansninger og associationer. Nej, for bag eller i processen er der den absolut nødvendige og uundværlige instans, der filosofisk eller psykologisk betegnes som subjektet eller den person, der generelt betegnes som Jeget, men som personen selv opfatter og udtrykker som ”mig” eller ”mig selv”.

Hvad er konsekvensen af dette faktum?

Det er kortfattet sagt det forhold, at der i virkeligheden er tale om to på sin vis helt forskellige, men interagerende energisystemer, nemlig det fysiske energisystem og det psykiske eller mentale energisystem. I filosofisk sammenhæng betegner man disse to forskellige energisystemer som henholdsvis den fysiske materie og den psykiske eller åndelige materie. Men det må samtidig konstateres, at det psykiske energisystem har sin oprindelse i og opretholdes af det fysiske energisystem. Det eksisterer derfor ikke som et selvstændigt eller uafhængigt fænomen i absolut forstand, sådan som det eksempelvis anses for at være indenfor spiritualistiske bevægelser og filosofier eller i en kosmologi som Martinus’ verdensbillede udgør. Men det psykiske energisystem adskiller sig primært fra det fysiske energisystem ved ikke at være materielt som dette, der jo beror på de lovmæssigheder og kræfter, der er tilknyttet neuronerne.

At de to ovennævnte energisystemer, det fysiske og det psykiske, i bedste fald interagerer eller samarbejder med hinanden, kan man bl.a. se af, at disse også i særlige tilfælde direkte kan modarbejde hinanden. Det giver sig i reglen udslag gennem flere forskellige former for fysiske og psykiske sygdomme, eksempelvis som psykopati i form af unormalt sjæleliv med mangel på etiske og moralske hæmninger, som bringer den sindslidende i mere eller mindre kraftige modsætningsforhold til andre mennesker. Eller ved skizofreni i form af kontaktvanskeligheder, afstumpet følelsesliv, splittet sind, vrangforestillinger og hallucinationer.

Det skal indskudt også nævnes, at bevidsthedslivet, både det fysiske og den psykiske  del af denne, reguleres og regenereres af især søvn og forskellige former for såkaldt bevidstløshed. En situation og et forhold, som de fleste mennesker formentlig umiddelbart kender til.

Bevidsthed set i Martinus-perspektiv

Det vil her være relevant at se lidt på, hvad en tænker og seer som Martinus har at sige om begrebet og fænomenet bevidsthed, også selvom begreber som evighed og udødelighed ikke findes i den sammenhæng, der her er tale om, som underforstået faktisk er baseret på og henholder sig til det, jeg betegner som ét-livs-hypotesen: Artikler vedr. Èt-livs-hypotesen

Men det kan alligevel have sin betydning og værdi, at se begrebet og fænomenet bevidsthed i det perspektiv, der tegner sig inden for rammerne af Martinus’ kosmologi, også selvom det levende væsens eksistens deri udfolder sig kosmisk i form af et evigt liv, der er behersket og styret af individets urbegær, der fungerer på basis af det, Martinus betegner som individets overbevidsthed, som grundlæggende er repræsenteret ved en række såkaldt kosmiske – eller i Martinus’ perspektiv ses som guddommelige – principper for skabelse (manifestation) og livsoplevelse (sansning), nemlig 8 hovedskabeprincipper og 7 særligt vigtige variantprincipper.

Eftersom betegnelserne for disse i alt 15 skabeprincipper samlet eller hver for sig ofte er blevet og fortsat vil blive nævnt i forskellige sammenhænge i mine artikler på hjemmesiden LIVETS EVENTYR, skal vi derfor af hensyn til læserens orientering foreløbig nævne skabeprincipperne i den rækkefølge, som de findes forelagt og opstillet indenfor Martinus’ kosmologi. For hovedskabeprincippernes vedkommende drejer det sig om følgende i alt 8 betegnelser:

 

1. Polprincippet eller det guddommelige skabeprincip

2. Livsenhedsprincippet

3. Kontrastprincippet

4. Perspektivprincippet

5. Bevægelsesprincippet

6. Talentkerneprincippet

7. Kredsløbs- og spiralkredsløbsprincippet

8. Verdensgenløsningsprincippet.

 

Skabeprincippernes varianter

De i det følgende nævnte og omtalte skabeprincipper udgør i realiteten ’kun’ varianter af hovedskabeprincipperne, og vil som sådan omtrent umiddelbart kunne sammenholdes med disse. De 7 variantprincipper er følgende:

 

1. Tiltræknings- og frastødningsprincippet.

Variant af hovedskabeprincip nr. 1: Polprincippet

2. Stofenhedsprincippet.

Variant af hovedskabeprincip nr. 2: Livsenhedsprincippet

3. Sult- og mættelsesprincippet.

Variant af hovedskabeprncip nr. 3: Kontrastprincippet

4. Opbygnings- og nedbrydningsprincippet.

Variant af hovedskabeprincip nr. 5: Bevægelsesprincippet

5. Skæbne- eller karmaprincippet.

Variant af hovedskabeprincip nr. 5: Bevægelsesprincippet,

og hovedskabeprincip nr. 6: Talentkerneprincippet

6. Reinkarnationsprincippet.

Variant af hovedskabeprincip nr. 6: Talentkerneprincippet,

og hovedskabeprincip nr. 7: Kredsløbs- og spiralkredsløbsprincippet

7. Forældre- og beskyttelsesprincippet.

Variant af hovedskabeprincip nr. 8: Verdensgenløsningsprincippet.

 

Skabeprincipperne og moderenergien

De ovenfor nævnte femten skabeprincipper eller universelle guddommelige lovmæssigheder for al sansning (livsoplevelse) og manifestation (skabelse), og for overhovedet al indvikling så vel som udvikling, kort sagt for tilværelsen i det hele taget, er tilsammen repræsenteret ved tilværelsens grundlæggende og overordnede, højpsykiske generalenergi: moderenergien. Det er i kraft af denne generalenergi, at Jeget er i stand til at udspalte, styre og regulere de seks kosmiske grundenergier eller grundformer for kvalitativ bevægelse.

 

Imidlertid er det ikke hensigten her, at komme nærmere og mere specifikt ind på skabeprincippernes respektive karakter, funktion og betydning for individets sansning og manifestation. Det vil man kunne læse andetsteds, så derfor må vi som hidindtil lade os nøje med at omtale dem hver især eller sammen, efterhånden som vi støder på dem i relevant forbindelse med de forskellige emner, der har interesse i sammenhængen. (Vedr. en nærmere redegørelse for skabeprincippernes karakter og virksomhed henvises læseren primært til Martinus’ egne værker og til Per Bruus-Jensen: ”X” – en komplet indføring i Martinus’ kosmologi 1-4. Sekundært kan den særligt interesserede læser her henvises til K1. Hovedafsnit: Kortfattet indføring i Martinus’ kosmologi. Herunder også sektionen Kosmologiske lektioner)

 

Men lad os her give en foreløbig orientering, som forhåbentlig vil kunne bidrage til at læseren kan få et indblik i sanseprocessen, i dette tilfælde i forbindelse med der foregår, når vi bruger synssansen:

 

Synsprocessen

Her skal gives en forsøgsvis kortfattet beskrivelse af, hvad der i henhold til den videnskabelige anatomi og fysiologi i normale tilfælde sker, når vi bruger synet. Anatomisk set er synssansen baseret på øjets og hjernens indretning og på samspillet mellem de to instanser. Fysiologisk baserer synssansen sig dels på lyset og dels på de kemisk-elektriske processer, der foregår i øjet og i de to synsnerver samt i synscentret bagest i den såkaldte nakkelap lige ovenover lillehjernen, hvilket sidste i øvrigt fremgår af nedenstående illustration af hjernen. Synsopfattelsen er ikke mindst beroende på øjets nethinde, som er placeret bagtil i øjets indre hulrum, hvorfra synsnerven fra hvert øje udgår og ender i synscentret i nakkelappen. De to øjne sikrer i hovedsagen den tredimensionale synsopfattelse af omverdenen.

 

Selve synsprocessen begynder med lyset, hvis stråler tilbagekastes fra genstande, de rammer. Det tilbagekastede lys opfanges blandt andet af et menneskes øjne og disses normalt lysfølsomme nethinder. Men i kraft af øjets optik vil genstande ses omvendt på nethinden, således at hvad der er op og ned på en genstand er vendt på hovedet på nethinden. Nethinden består af lysfølsomme tappe og stave og fra disse sendes ved hjælp af nerveaktiviteter impulser via de to synsnerver til synscentret, hvor disses impulser eller signaler samarbejdes til et enkelt billede. Hvordan dette synsindtryk bliver transformeret til en bevidst opfattelse af en genstands- og omverden, ved videnskaben ikke helt præcist, hvorfor man drager en bagvendt slutning, som siger, at bevidsthedsindtrykket opstår, når de omtrent identiske nerveimpulser fra de to øjne når frem til synscentret, og der derfra udgår signaler til andre hjernecentre, herunder blandt andet til hukommelsescentret, som normalt kan fortælle, om individet, som i det aktuelle tilfælde ser og oplever sin genstands- og omverden, har set denne eller en lignende før. Man taler da henholdsvis om genkendelse og associativ genkendelse.  Når dette sker, mener de videnskabelige forskere, at der er tale om, at synsindtrykkene bliver bevidstgjorte.

 

Imidlertid er der her al mulig grund til at stoppe op og tænke lidt over de ganske vist sparsomme oplysninger om synssansen, som her foreløbig er fremført. For det første fortæller den fysiske videnskab os, at genstandenes verden er farveløs, hvorfor disses farver alene opstår i samspillet mellem det i sig selv farveløse lys, øjnene og hjernen. For det andet fortæller den optiske videnskab os, at vi ikke ser genstandenes verden direkte, men kun indirekte, nemlig i og med, at det sete først opfattes, når impulserne fra øjets nethinde når frem til synscentret i hjernens nakkelap. Men hovsa, det synsindtryk eller billede, der i hvert givet tilfælde er dannet på øjets nethinde, kan af gode grunde kun have en maksimal størrelse af cirka 2-3 centimeter i diameter, svarende til den halvbuede, men flade nethindes dimensioner! Men det vides som nævnt, at hvis billedet på nethinden af en eller anden årsag ikke når frem til synscentret, så vil det ikke blive opfattet af den, der ser. Altså er synsopfattelsen totalt afhængig af, at nerveimpulserne fra nethinden når frem til synscentret.

 

Men – og det er en vigtig pointe i hele sammenhængen – det ovenfor beskrevne er ikke, hvad vi med vores bevidsthed rent faktisk oplever! Situationen er jo den, at selvom nerveimpulserne er nået frem til synscentret, er der stadigvæk kun tale om nerveimpulser, hverken mere eller mindre. Og ligeledes og uanset hvor mange hjernecentrer, der end er eller bliver mere eller mindre involveret i synsprocessen og synsoplevelsen, vil der dog stadigvæk kun være tale om nerveimpulser i form af mikroskopiske atomare mønstre, databærende mønstre kunne man sige. Men hvordan forholder det sig med ’afkodningen’ eller ’tolkningen’ af disse mønstre? For afkodet eller tolket bliver disse, idet synsopfattelsen jo vitterligt viser os en umådeligt stor synlig verden af former og farver, af sten og planter, dyr og mennesker osv. Og ikke kun et lille nethindebillede på cirka 2-3 centimeter i diameter, som ovenikøbet er vendt på hovedet! – Denne store verden bliver tilmed bekræftet af vores fysiske krops bevægelses- og følesans. Den krop, hvoraf vi ser og opfatter det meste, bortset fra, at øjnene ikke direkte kan se sig selv og deres egen placering i ansigtet. Det kan kun ske ved, at personen kigger i et spejl.

 

Hvilken konklusion vil der så overordnet set kunne drages af de netop fremførte oplysninger og betragtninger? – Jo, kort fortalt den hovedkonklusion, at vores opfattelse og oplevelse af os selv i form af en fysisk krop og af dennes omverden, er af en anden natur og karakter end det, vi almindeligvis forstår ved den fysiske sanseverden. Hvad er da denne anden natur eller karakter? – Jo, det er individets, mere præcist jegets bevidsthed. Men om man vil kaldte bevidsthedens verden for at være af åndelig natur og karakter, eller man vil foretrække at kalde den for værende af en parafysisk natur og karakter, må blive en smagssag. Begrebet parafysisk skal jo her blot forstås som en natur ved siden af eller over den fysiske natur. Hermed er vi kommet frem til en hypotese, som vi skal se lidt nærmere på i det følgende.

 

En mere omfattende hypotese

Den hypotese, som der her skal gøres rede for, forholder sig noget anderledes til individet end tilfældet er for natur- og humanvidenskaben. Som allerede antydet i indledningen til denne artikel, så anskuer de sidstnævnte individet udelukkende ud fra den forhåndsantagelse, at dette helt igennem kun udgør en fysisk størrelse, idet det menes kun at befinde og udfolde sig indenfor det såkaldte fysiske rum-tid-kontinuum, hvilket især vil sige, at individet er undergivet den fysiske materies kræfter, lovmæssigheder og vilkår, og at denne omstændighed er det eneste reelle grundlag og den eneste faktiske årsag til individets eksistens, herunder også til dettes bevidsthed og bevidsthedsliv.

 

Denne opfattelse af individet og af de levende væsener i det hele taget er i henhold til den danske tænker og intuitionsbegavelse Martinus, så langt fra den reelle virkelighed som vel muligt. Det vil sige, når det levende væsen og herunder individet anskues på baggrund af et såkaldt kosmisk perspektiv, ifølge hvilket verden ikke kun udgør en fysisk realitet, men samtidig også en over-fysisk eller såkaldt åndelig realitet. Ja, for at sige det ligeud, så er Martinus af den veldefinerede og velbegrundede opfattelse, at den fysiske materies verden i virkeligheden er afledt af tilværelsens åndelige eller psykiske faktorer, kræfter og lovmæssigheder. Denne omstændighed udmønter sig i en opfattelse og anskuelse af det levende væsen eller individet som et åndeligt væsen med både en åndelig eller parafysisk og en fysisk organisme. Dette forhold viser sig også, når det drejer sig om sanseoplevelser og sanseillusioner, som de ovenfor omtalte og beskrevne.

 

Helt basalt og generelt er det nok ikke for meget at sige, at de allerfleste mennesker har den opfattelse, at bevidsthed og hjerne stort set er identiske begreber, for det har man lært i skolens timer med anatomi, fysiologi og biologi. I en del ældre fagbøger kan man ligefrem læse udtryk, som f.eks. at ”hjernen er sæde for bevidstheden” eller ”Bevidstheden har sæde i hjernen”, lidt upræcise udtryk, som skal indikere, at bevidsthed og hjerne er to sider af samme sag. I nyere og især nyeste tid har opfattelsen indirekte fået støtte af hjerneforskningen, som ved hjælp af neuropsykologiske tests og Magnetic Response-scanning af hjernen, forkortet MR-hjernescanning, ser ud til at have fastslået den nære forbindelse, der er mellem fysiologiske hjerneprocesser og bevidsthedslivet. Ved sidstnævnte forstås især de sanseindtryk, forestillinger, tanker, følelser, viljesudtryk og beslutninger mm., eller kort og godt de mangeartede oplevelser, som optræder eller fremtræder indenfor rammerne af det, man kunne kalde bevidsthedsfeltet.

 

Men at anatomiens, fysiologiens, biologiens og specielt neuropsykologiens i hvert fald tilsyneladende videnskabeligt funderede og verificerede opfattelse af forholdet mellem hjerne og bevidsthed, nemlig at bevidsthedslivet basalt genereres i og af hjernen, ikke kan stå for en nærmere og uvildig prøvelse, har jeg som allround amatørforsker efter evne søgt at påvise i adskillige artikler her på hjemmesiden. Til det formål har jeg i særlig grad henholdt mig til den opfattelse af forholdet mellem hjerne og bevidsthed, som forefindes i Martinus’ kosmologi, nemlig med den begrundelse, at sidstnævnte i højere grad inddrager et større spekter af data, end tilfældet er med de nævnte videnskabelige discipliner. Dette større spektrum involverer nemlig også erkendelsesmæssige forhold, hvilke er uundgåelige og nødvendige aspekter af en fuldstændig og til bunds gående undersøgelse af fænomenet livsoplevelse i almindelighed og forholdet mellem sjæl og legeme problemet, subsidiært bevidsthed og hjerne problemet, i særdeleshed.

 

Et stort paradoks: Hjerneforskningens dilemma

Hjerneforskningens reduktionisme fortsætter stadig og stort set uanfægtet med at promovere opfattelsen af forholdet mellem hjerne og bevidsthed, subsidiært mellem legeme og sjæl. Denne promovering sker ikke mindst via medierne, herunder de elektroniske medier. Senest har man her i Danmark i DR TV2 søndag den 22. april 2012 kunnet se et genudsendt to-delt program om det nævnte emne. Heri fremførte en hjerneforsker sin paradoksale og skråsikre opfattelse af, at fænomener som f.eks. nærdødsoplevelser og ud-af-kroppen-oplevelser blot skyldtes kemiske påvirkninger, bl.a. i form af dopamin, i bestemte hjernecentre.

 

Såkaldt para-normale oplevelser kan også fremkaldes ad anden kemisk vej, nemlig ved indtagelse eller indgivelse af spiritus eller narkotiske stoffer af forskellig slags, som f.eks. kokain, heroin, ecstasy, hash, m.fl. Disse stoffer doper hjernen og giver i bedste fald nogle euforiske og ekstatiske oplevelser og i værste fald fremkalder de angst, frygt eller aggressioner og forvrænger generelt hjernens formidling af virkeligheden.

 

Paradokset består hovedsagelig i, at man i henhold til de nævnte hjerneforskeres foreløbige forskningsresultater og udsagn må konstatere, at hjernen, som de identificerer med bevidstheden, personligheden og jeget, åbenbart siger til sig selv, at for eksempel nærdødsoplevelser og ud-af-kroppen-oplevelser bare er nogle bevidsthedsforestillinger om nogle illusoriske ledsagefænomener til de reale kemisk-elektriske processer, som hjernen på grund af sin uvidenhed, det vil formentlig sige mangel på synapser, fortolker og oplever, som om der er tale om oplevelser af objektive og virkelige forhold.

 

Det synes fortsat ikke et øjeblik at undre de samme hjerneforskere, at de kemisk-elektriske processer i hjernen giver anledning til bevidsthedsforestillinger, som vel at bemærke på ingen måde direkte ville kunne udledes af de kemisk-elektriske processer i sig selv. Neurovidenskaben i almindelighed og hjerneforskerne i særdeleshed ser stadig ingen grund til at antage og betragte bevidstheden eller psyken som et selvstændigt fænomen eller energisystem. Man føler sig angiveligt overbevist om at vide, at hjernen repræsenterer bevidsthed og psyke, for andet har man i hvert fald indtil videre ikke kunnet finde via sine strengt videnskabelige undersøgelser og eksperimenter.

 

Men her kunne man måske have lov til at indvende, at neuropsykologerne og hjerneforskerne ikke har kunnet eller kan se skoven for bare træer. Eller sagt mere konkret: Man kan ikke se psyken eller subjektet, fordi det er denne eller dette, der via hjernen foretager undersøgelserne og eksperimenterne. Man kan heller ikke se disse vigtige og nødvendige instanser, selvom de sproglige udsagn: ”min hjerne” eller ”jeg har en hjerne” implicit antyder, at der må være tale om et ’ejendomsforhold’, altså om et jeg, der har eller ejer en hjerne, som er en overordnet instans i den fysiske organisme, som ligeledes tilhører jeget.

 

Neuropsykologerne og hjerneforskerne fokuserer og udadretter med andre ord – men vel at mærke af historiske og traditionelle grunde - ensidigt deres egen bevidsthed eller psyke på de fysisk-kemisk-elektriske processer, der foregår i hjernen hos forsøgspersonerne, og tolker og identificerer disse processer som årsager i stedet for som ledsagende virkninger. Når de gør det, skyldes det så vidt jeg kan se, at de apriori går ud fra, at der ikke eksisterer andet eller mere, end den fysiske materie, mere specifikt de fysiske sanser og de fysiske naturlove. Åndsevnerne instinkt, følelse, intelligens, intuition og hukommelse betragtes ikke som sanser, men ses blot som produkter af og ledsagefænomener til hjernens fysiologiske processer. Men dette er og forbliver en apriori antagelse, som viser sig ikke at kunne stå for en fordomsfri nærmere erkendelsesteoretisk prøvelse. Sagen er i virkeligheden den, at bevidsthedens eller psykens problem kun kan løses ad den introspektive erkendelses vej. Og det uanset om man er videnskabelig forsker eller læg iagttager.

 

Det, neuropsykologer og hjerneforskere blandt andet mangler at erkende og forstå, er, at den i øvrigt helt fantastiske fysiske hjerne ’kun’ er et nødvendigt interaktivt mellemled mellem den fysiske omverden og bevidstheden eller psyken. Desuden at sidstnævnte kan opfattes og defineres som et energisystem, der kun delvis er afhængigt af den fysiske krop og hjerne, men som er så relativt energisvagt på grund af karakteren eller substansen af de åndelige eller psykiske energier, at det ikke kan kommunikere eller interagere direkte med den fysiske omverden eller de fysiske energier. Derfor er den fysiske hjerne og centralnervesystemet det redskab eller instrument, der gør en sådan kommunikation og interaktion mulig.

 

Den nævnte kommunikation og interaktion mellem psyken og den fysiske krop, subsidiært hjernen, er kvalificeret påvist og grundigt gennemanalyseret af den danske tænker og intuitionsbegavelse Martinus, fulgt op af hans elev Per Bruus-Jensen i dennes værker, som netop søger at bygge bro mellem naturvidenskab og åndsvidenskab, sådan som læsere af min hjemmeside vil vide. Men her skal i øvrigt efterfølgende argumenteres nærmere for gyldigheden af Martinus’ såkaldt kosmiske analyser blandt andet vedrørende krop og psyke, som det for resten også allerede er blevet gjort i form af en lang række artikler her på hjemmesiden, som jeg derfor må henvise til.

 

Men foreløbig må vi spiritualister altså affinde os med, at neuropsykologien og hjerneforskningen ikke har fundet nogen grund til at inddrage opfattelsen af psyken som et selvstændigt energisystem i sine grundige videnskabelige undersøgelser og eksperimenter, og det til trods for, at en anerkendt dybdepsykolog som C. G. Jung har påvist psyken som et sådant selvstændigt energisystem. Vi må trøste os med, at den etablerede og kanoniserede videnskabs opfattelse af og konsensus om den fysiske materies og den naturvidenskabelige metodes overordnede værdi og betydning, er foreløbig, og at den på et tidspunkt ude i fremtiden vil blive erstattet af et paradigmeskift med et større helhedssyn.

 

Problemets genstand: Hjernen

Når forholdet mellem hjerne og bevidsthed overhovedet er blevet problematiseret, skyldes det i hovedsagen på den ene side at der ikke er overensstemmelse mellem naturvidenskabens, primært biologiens, hjerneforskningens og neuropsykologiens, opfattelse af forholdet, og på den anden side spiritualismens og okkultismens opfattelse af samme. For imidlertid at vide, hvad det er, der tales om, når man taler om hjernen, vil det her være formålstjenligt at give en kortfattet oversigt over, hvad der naturvidenskabelig set skal forstås ved begrebet og fænomenet hjernen.

 

Ved begrebet og fænomenet hjernen forstås den del af centralnervesystemet, som ligger i hovedets øverste del, kraniet. Via hoved og hals går hjernen over i centralnervesystemets anden del, rygmarven, som i det væsentlige indeholder nervecentrer for automatiske funktioner. Hjernen er inddelt i storhjernen, mellemhjernen, midthjernen, lillehjernen, hjernebroen og den forlængede marv. Storhjernen består af de to halvdele, venstre og højre hjernehalvdel, som benævnes hemisfærer, som er indbyrdes forbundne ved hjernebjælken. Hemisfærerne er på overfladen ujævne med hjernefurer, imellem hvilke hjernevindingerne poser ud. Hver hemisfære inddeles i pandelap, isselap, nakkelap og tindingelap. Hjernebarken, som er hemisfærernes yderste lag, består af nerveceller, der danner centre for bevidsthedslivet og talrige andre funktioner. De mange nerveceller gør hjernebarken grå, følgelig kaldet den grå hjernesubstans, hvilket er baggrunden for den jævnligt brugte populære betegnelse ”de små grå”.

 

I dybden ligger den hvide hjernesubstans, som hovedsagelig består af nervetråde, der forbinder de forskellige centre. Fra mellemhjernen udvikles thalamus og hypothalamus, som indeholder centret for det såkaldt autonome eller selvstyrende nervesystem og som har forbindelse til hypofysen, hvor produktionen af de overordnede hormoner foregår. Lillehjernen har blandt andet betydning for bevægelsesfunktionerne og ligevægtssansen. I væggene omkring hjernens hulrum, kaldet ventriklerne, udskilles en klar, farveløs væske, kaldet cerebrospinalvæsken, der dels tjener til beskyttelse af hjernen, ved at denne så at sige ”flyder” i en stødpude og nærmest er ”vægtløs”, og dels vedligeholder en afstemt koncentration af stoffer, som er vigtige for dens funktion. Cerebrospinalvæsken omgiver ligeledes rygmarven i dens kanal i rygsøjlen. Fra hjernen udgår 12 par nerver, kaldet hjernenerverne.

 

Det er et faktum, at hjernens størrelse varierer fra individ til individ, og at størrelsen ikke står i et ligefremt forhold til intelligensen. Det er f.eks. kendt, at en højt intelligent mand som den teoretiske fysiker Albert Einstein havde, hvad man karakteriserer som en forholdsvis lille hjerne. Som overordnet organ, er det hjernens formål og opgave at styre og regulere legemets funktioner og bevægelser, herunder blodkredsløb, åndedræt og hormonbalance mm. Dertil kommer, at den bestemmer hele vor adfærd, idet den i henhold til videnskaben er sæde for sanser, åndsevner, tanker og følelser. Men selvom man kender selve opbygningen af centralnervesystemet og ved, at funktionerne beror på et samarbejde mellem komplicerede strukturer, er man først i nyeste tid via bl.a. hjernescanninger ved at fastlægge, hvordan hjernen mere præcist fungerer. Overførslen af impulser gennem nervetrådene fra og til de milliarder af hjerneceller sker i den såkaldte synapse, hvor to udløbere, neuritten og dendritten, mødes. Impulserne er svage elektriske strømme, som ved deres påvirkning bevirker at der i synapsen frigøres en kemisk substans, transmittersubstansen kaldet dopamin, der viderepåvirker den næste celle og så fremdeles. Eftersom der angiveligt i en cm3 hjernevæv kan findes 50.000 synapser, er kontaktmulighederne umådeligt og fantastisk mange.

 

I nyere hjerneforskning og neuropsykologi benytter man sig ofte af betegnelsen amygdala, som oversat til dansk betyder mandelkernen. Den er lokaliseret til et lille område i hjernens tindingelap, hvor den er opdelt i to dele, en del, der modtager impulser fra de autonome processer, specielt fra thalamus, hypothalamus, lugtelap m.fl., og en del, som faktisk modtager al sanseinformation. Amygdala er blandt andet ansvarlig for følelsen af frygt og for forsvarsreaktioner. Den har desuden forbindelser til hypofysen, binyrerne, lugtesansen og til indtagelse af føde og væske. Den kan endvidere udløse forskellige autonome organiske reaktioner i respiration, kredsløb og mave-tarmkanal, lige som den er involveret i posttraumatisk belastningsreaktioner. Ifølge beregninger indeholder menneskets amygdala omkring 12 millioner neuroner, så der er måske ikke noget at sige til, at amygdala har fået så stor betydning i moderne hjerneforskning.

 

Bortset fra, hvad der end kan siges om hjernen og dens anatomi og funktioner, så må man under alle omstændigheder forundres over dens sindrige indretning med dens milliarder af nervetråde og synapser. Set fra det atomare plan bliver hjernen et endnu større mirakel, ja, ordet mirakel er egentlig ikke for meget eller forkert sagt, for hvordan forklare disse funktioners opståen og hensigtsmæssige eller formålstjenlige funktioner og ikke mindst hjernens relation til og samspil med bevidsthedslivet? – Dette forklaringsproblem påhviler det endnu naturvidenskaben i form af biologien og neuropsykologien at give et plausibelt svar på. Men der kan næppe være tvivl om, at forklaringen må findes i flere forhold og primært må være beroende på de naturlove, der gælder for molekylær kemi og biologi. Disse love, som man tager for givne, betinger jo blandt andet det, der kunne kaldes livets byggeplan, som ligger indkodet i hver eneste celle i form af det såkaldte DNA-molekyles kemiske indhold og sammensætning. Men hvorfor lige præcis disse naturlove og denne kemiske sammensætning ligger til grund for livets opståen og funktioner, kan naturvidenskaben i form af atomfysikken og molekylærbiologien næppe heller give en fyldestgørende forklaring på. Det skal der en anden forskningsmetode til, og en sådan finder man snarere benyttet i eksempelvis Martinus’ kosmiske analyser over livet og bevidstheden.

 

Begrebet og fænomenet bevidsthed

I almindelig psykologisk forstand defineres bevidsthed som en samlebetegnelse for de forskellige former for oplevelse, opmærksomhed eller opfattelse, mere præcist som oplevelse og opfattelse af omverdenen i form af sanseindtryk, og af individets egen indre verden af forestillinger, tanker, følelser etc., hvilket kort og godt vil sige bevidsthedstilstande. Men begrebet og fænomenet bevidsthed omfatter også de meninger, teorier og synspunkter, der knytter sig til et bevidst væsen, og endelig også som selvbevidsthed, hvorved kort forstås individets bevidsthed om sig selv og sin egen og for resten ikke sjældent overdrevne betydning.

 

Indenfor rammerne af Martinus’ kosmologi kan og skal fænomenet bevidsthed ses i relation til hans analyser af, hvad det er, der ikke kun konstituerer mennesket, men i videre forstand det levende væsen, hvilket i videste forstand vil sige alle levende væsener. Dette væsen udgør i henhold til Martinus et treenigt princip i form af et jeg, en bevidsthed og en organisme, men forstået sådan, at jeget udgør den overordnede instans i forholdet, medens bevidstheden forekommer i form af en overbevidsthed og en underbevidsthed, og organismen er det interaktive redskab, individet via sin bevidsthed betjener sig af. Den væsentlige karakteristik for et levende væsen, mennesket inklusive, er, at det sanser, oplever og manifester sig i form af handlinger. Imidlertid fremhæver Martinus, at sansning ikke – som det er almindeligt at tro og mene - er en passivt receptiv proces, men tværtimod en proces, der forudsætter og kræver et betydeligt moment af skabende virksomhed, om end i hovedsagen en automatisk skabende virksomhed. Dette er en del af baggrunden for, at Martinus også betegner bevidstheden som det levende væsens skabeevne, men vel at bemærke altså som en evne, der forudsætter og er betinget af et intimt samarbejde mellem de ovenfor nævnte tre instanser. Denne skabeevne ligger også til grund for sansning, som igen udgør grundlaget for fænomenet oplevelse, og herom skriver Martinus bl.a. følgende:

 

(Citat) 254. Da alt, hvad der kommer ind under begrebet ”oplevelse”, kun kan eksistere som identisk med vibration eller bevægelse, vil hele verdensaltet i sin detaljering være identisk med et uendeligt ocean af energi- eller bevægelseskombinationer, stråler og bølger, der hver især, efterhånden som de opleves af det levende væsen, kommer til at danne et nyt billede i det billedgalleri, der i den daglige tilværelse kendes som identisk med dets ”bevidsthed”. […] Citat slut. Citeret fra  LIVETS BOG I, stk. 254.)  

 

Stærkt forenklet sagt, opfatter Martinus altså bevidsthed som et ”mentalt billedgalleri”, mere præcist i form af mentale forestillinger, som naturligvis i større eller mindre grad er forbundet med tanker og følelser. Men der hører selvfølgelig meget andet og mere til, for at kunne begribe og forstå, hvad bevidsthed er og omfatter. Dette emne er da i virkeligheden også så kompliceret og omfattende, at det ligger udenfor rammerne af en artikel som denne, at gøre forsøg på at give en bare nogenlunde dækkende beskrivelse af det. Dog skal her tilføjes, at følgende psykologiske energier eller –evner er mere eller mindre virksomme i individets bevidsthed, nemlig instinkt, tyngdeenergi (dynamisk energi), følelse, intelligens, intuition og hukommelse, og som drivkraften eller motivationsfaktoren bag disse evner eller energier ligger et fænomen eller en kraft, som Martinus betegner som urbegæret, der defineres som et uspecificeret grund-begær efter oplevelse eller mere præcist efter livsoplevelse. Dette urbegær udgør grundlaget for alle specifikke former for begær, vilje og ønsker, men vel at mærke styret af en serie såkaldte kosmiske (også kaldet guddommelige) skabeprincipper. Disse er automatisk virkende lovmæssigheder, som alle og alt er undergivet.

 

Martinus’ opfattelse af hjernen og dens rolle

Som nævnt omtales hjerne- og nervesystemet følgende steder i Livets Bog I: stk. 51, 223-4, 227, men det er især i stk. 223-4, at Marinus analyserer den rolle, hjernen spiller i forhold til bevidstheden, men vel at mærke anskuet i det noget større kosmiske perspektiv, der jo er kendetegnet på hans kosmologi. I stk. 51 konstaterer Martinus, at de levende væseners hjerner kun er modtagelige for tankebilleder, ideer eller forestillinger af en bestemt styrke eller bølgelængde. Det betyder, at tankebilleder, der ligger over denne styrke, generelt set forekommer fantastiske eller helt utilgængelige for individet, medens tankebilleder, ideer og forestillinger, der ligger under den nævnte styrke eller bølgelængde, generelt set forekommer individet som værende primitive og naive.

 

Men det er særlig i Livets Bog I, stk. 223-4, at Martinus analyserer og karakteriserer hjernens rolle i forhold til det jordiske menneskes aktuelle kosmiske udviklingssituation. Herom skriver Martinus blandt andet, at den åndelige bevidsthedsfunktion hos mennesket må regnes for at være på et begyndelsesstadium, idet de åndelige legemer endnu ikke er bragt frem til deres respektive kulminationsudfoldelse på de åndelige tilværelsesplaner. Det er årsagen til, at de åndelige legemer ikke har styrke eller kapacitet til at bære bevidstheden, hvilket igen er årsagen til, at den fysiske bevidsthedsfunktion i hovedsagen bæres af det relativt veludviklede fysiske legeme. Dette forhold bevirker, at den fysiske tilværelse så at sige overdøver den spæde åndelige tilværelse, og dette kontrastforhold er atter årsagen til, at åndelige oplevelser kun bliver opfattet og oplevet som tanker eller tankebilleder, stik imod, at disse i henhold til Martinus i virkeligheden er lige så realistiske genstande som de fysisk oplevede genstande.

 

Det jordiske menneskes primære legeme udgøres altså af det fysiske legeme, men samtidig er individet gennem dettes hjerne- og nervesystem forbundet med de endnu spædt udviklede åndelige legemer, gennem hvilke dets åndelige funktioner befordres og udløses. Disse åndelige funktioner eller evner og legemer udgøres i hovedsagen af følelsesevnen og følelseslegemet, intelligensevnen og intelligenslegemet, intuitionsevnen og intuitionslegemet, og hukommelsesevnen og hukommelseslegemet. Men da disse åndelige funktioner, som Martinus betegner som værende af elektrisk beslægtet natur, kun kan blive fysisk udløste via et lednings- eller antennesystem, findes et sådant netop i form af individets hjerne- og nervesystem. Dette system består altså dels af fysiske energier og dels af åndelige energier eller energibølger, hvorved individet sættes i stand til at komme i kontakt med reaktionen af den vekselvirkning, der foregår mellem dets fysiske legeme og grundenergierne, som jo er den virkelige basis for individets livsoplevelse og manifestation. Den nævnte reaktion har altså reelt set karakter af elektrisk beslægtede energibølger i hjernen og nervesystemet. I fysiologien betegnes disse energibølger som fysisk-kemisk-elektriske reaktioner i hjerne- og nervesystemet, en betegnelse, som stemmer godt overens med Martinus’ forklaringer på sanse- og oplevelsesprocessen. Men hermed hører overensstemmelsen også op, for hvor naturvidenskaben i almindelighed og hjernefysiologien i særdeleshed udelukkende opfatter fænomenerne og processerne som fysisk-kemiske, dér hævder Martinus, at der samtidigt også er tale om over-fysiske kemiske fænomener og processer. Dette pointerer han også i Livets Bog I, stk. 224, idet han fremfører det synspunkt, at når menneskene i almindelighed og videnskaben i særdeleshed ikke er i stand til at observere individets fornemmelser længere end ind i hjerne- og nervesystemet, skyldes det, at individets åndelige sanser og evner endnu kun befinder sig på det stadium, som det fysiske legeme befandt sig på, dengang det under evolutionen endnu ikke var i besiddelse af fysiske sanser, som f.eks. syn, hørelse etc.

 

Men situationen eller forholdet er det, hævder Martinus, at hjerne-nervesystemets fysisk-kemisk-elektriske bølger eller vibrationer fortsætter som ikke-fysiske ind i individets åndelige struktur, hvor de opleves i forhold til, hvor meget eller lidt den åndelige struktur eller de åndelige legemer og disses organer er udviklede til at kunne reagere overfor de nævnte bølger og vibrationer. Pointet er, at det er via disse åndelige legemer, at de elektriske bølger og vibrationer bliver oplevet som åndelige fornemmelser i form af tanker og følelser eller tankeklimaer, som tilsammen udgør det ”mentale billedgalleri”, der kaldes bevidsthed. Hjerne- og nervesystem udgør ifølge Martinus med andre ord individets ”port” ind til den åndelige verden. Herom skriver han blandt andet følgende, som jeg vil tillade mig at citere her:

 

(Citat) […] Alt eftersom jordmenneskets åndelige legemer endnu er uudviklede, vil det altså være offer for den overtro, at ”porten” eller hjerne- og nervesystemet er årsag til dets åndsfunktioner og er således endnu ubevidst i åndslegemerne eller de faktiske forhold. Nævnte overtro bliver yderligere stimuleret af den omstændighed, at der i ”porten” til den åndelige verden findes små særlige åbninger for de særlige arter af elektriske bølger, hvilket altså igen vil sige, at der i hjerne- og nervesystemet findes særlige centre eller komplekser for de forskellige åndsfunktioner. Det førstnævnte væsen vil altså være offer for den illusion at tro, at disse særlige centrer eller komplekser er selve årsagen til funktionerne, medens de i virkeligheden kun udgør særlige indstillingsorganer for fysisk afsendelse og modtagelse af de tilsvarende særlige åndelige energibølger eller vibrationer. Ligesom antennen ikke er årsag til den musik eller det foredrag, der gennem et til denne knyttet radioapparat modtages, men kun udgør et center, gennem hvilket musikkens eller foredragets elektriske form kan modtages og bringes videre til apparatets andre centrer og der blive omsat til sin oprindelige form, således er hjerne- og nervesystemet absolut heller ikke årsag til denne eller hin gennem samme system forekommende synlige manifestation, men kun udgørende et afsender- og modtagersystem for reaktionerne mellem individets legemskultur og grundenergierne i form af elektriske bølger. Ligesom modtagelsen eller afsendelsen gennem et radioapparat bliver disharmonisk, hvis der er noget i vejen med de enkelte dele af dets tilbehør, således bliver reaktionsforplantningerne gennem hjerne- og nervesystemet naturligvis også disharmoniske, hvis der er noget i vejen med de særlige centrer eller komplekser i det nævnte system. Sådanne disharmonier i individets bevidsthed kendes i den daglige tilværelse under begreberne: Sindssyge, åndssvaghed og lammelse.(Citat slut. Citeret fra  LIVETS BOG I, stk. 224.)

 

Det er altså i henhold til Martinus en overtro og illusion at mene, at det fysiske hjerne- og nervesystem skulle være generatoren af bevidstheden. Derfor kan man heller ikke tale om, som nogle gør, at ”hjernen er det endelige sæde for sansningen og bevidstheden”, for denne påstand er så langt fra virkeligheden, som man kan komme. Dette fremhæver Martinus yderligere i sin småbog nr. 1. ”Menneskehedens skæbne”, som oprindelig blev trykt i tidsskriftet ”Okkultisten” i 1933, men senere udkom i bogform. Det sker i bogens 19.-20. kapitel og efter min opfattelse i en noget mere afklaret form, end i det ovenfor gengivne citat. I nævnte bog er det dog især selve sanseprocessen fra start til slut, Martinus analyserer og omtaler, en analyse, som er i stor principiel overensstemmelse med den, man kan finde indenfor den filosofiske disciplin, der hedder sansefysiologisk kriticisme og desuden i den indiske filosof Shankar Acharyas tilsvarende analyser af sanseprocessen. Disse er især formidlet til den vestlige verden af den engelske forfatter og filosof Paul Brunton, i bøger, som f.eks. ”The Search of the Overself” og ”The Hidden Teaching Beyond Yoga”.

 

Men når jeg her i 2020, hvor disse linjer skrives, for eksempel genlæser Martinus’ LIVETS BOG I, bliver jeg uundgåeligt slået med en stor overraskelse, for ikke at sige beundring over, hvor klogt, klart, sikkert og overbevist han selv var om de kosmologiske emner, han beskrev allerede omkring 1930, to år efter sin indvielse til og oplevelse af det, han selv betegner som ”den store fødsel til kosmisk bevidsthed”. Ved den genlæsning kan jeg godt komme ret meget i tvivl om min egen tiltro til det, jeg – måske lidt for selvsikkert? – betegner som ét-livs-hypotesen. Dog, i min lidt mere nøgterne og normale sindstilstand er jeg fortsat tilbøjelig til at nære tiltro til den opfattelse, at den sidstnævnte hypotese trods alt og nok så sandsynligt er i overensstemmelse med virkelighedens verden. I denne findes der så vidt jeg kan se med min lille menneskeforstand ikke fænomener som evighed, udødelighed og reinkarnation, og slet ikke skæbnens absolutte retfærdighed, men snarere det modsatte. 

 

Et afsluttende vigtigt spørgsmål

På baggrund af de ovenfor fremførte betragtninger, kan jeg for det første tillade mig at konstatere, at min hjemmeside LIVETS EVENTYR i det store og hele forholder sig loyalt til Martinus’ geniale verdensbillede. Derimod vil det her være relevant at stille spørgsmålet: Fik vi – mere præcist og konkret jeg - løst og afklaret spørgsmålet om, hvad bevidsthed reelt set er for et fænomen? - Svaret må umiddelbart blive både et ja og et nej. Et ja, fordi vi intellektuelt fik afklaret, hvad bevidsthedsbegrebet omfatter og indbefatter. Et nej, fordi det ikke var eller er muligt – i hvert fald ikke for mig - at fremføre og afklare, hvad bevidsthed i grunden faktisk er. Men måske er forklaringen på den situation den, at bevidsthed kun kan forstås eller opleves intuitivt af hvert enkelt individ selv. Altså især via den evne, Martinus betegner som ”kosmisk bevidsthed”.

 

@ Juli 2020 Harry Rasmussen.

 

____________________________