Til særligt interesserede:

 

Hermed har jeg i samarbejde med webmaster Jakob Koch fornøjelsen af at kunne præsentere 'bogen' "JESUS MENNESKESØNNEN - Jesu personlighed, liv og lære skildret på grundlag af Martinus' kosmologi". Den er oprindelig skrevet i 2002 og er et resultat af mange års interesse og beskæftigelse med emnet. Til grund herfor ligger en totalt fordomsfri og udogmatisk holdning til hovedpersonen Jesus af Nazaret og den religion, han blev stifter af.

 

     Første bind beskriver den historiske Jesus, medens 2. bind specielt betragter og beskriver Jesus og hans liv og lære på basis af et studium af den ligeledes absolut fordomsfrie og udogmatiske opfattelse af samme, som fremgår af Martinus' samlede værker.

         

     Rent personligt forekommer det mig, at emnet især har betydning i en tid, hvor det må konstateres at der i sekulariserede lande, som f.eks. Danmark, råder en vis indifferens og forvirring omkring religiøse spørgsmål. Men selvom mit udgangspunkt er, at mennesket ikke i længden vil kunne undvære tilværelsens religiøse dimension, som åndeligt eller mentalt set er lige så livsvigtig som det er, at trække vejret, så er det ikke ensbetydende med, at man bør acceptere hvad som helst på det religiøse område. Tilværelsens åndelige eller religiøse dimension kan udmærket godt tåle at blive underkastet forstandens og fornuftens kritiske vurdering, og de mennesker, der ikke synes det, er i reglen sådanne, som gerne vil have patent på tro og totalitær magt over sindene. 

 

     Hermed ønsker jeg den interesserede læser god fornøjelse med læsningen af bogens mange, men forhåbentlig interessante og let forståelige kapitler. I al ubeskedenhed vil jeg mene, at indholdet er lige så spændende som i de bedste romaner.

 

 

 

Taastrup, den 16. december 2006                                  Harry Rasmussen.

 

PS. De to bind er senest revideret i februar 2009, hvor enkelte rettelser og tilføjelser er foretaget.

 

 

NB! En forsinket beklagelse !

 

Det er virkelig med beklagelse, at jeg ved en forglemmelse har forsømt at opdatere ovenstående opslag. Det burde være sket allerede i maj 2012, da forlaget Scientia Intuitiva v/ Jan Tarbensen på hans initiativ i maj 2012 udgav manuskriptet i bogform under titlen ”JESUS – Søn af mennesket". Bogen fik gode anmeldelser, dels af medarbejder ved Martinus Institut, Ole Therkelsen, i tidsskriftet KOSMOS, og dels af redaktør Ruth Olesen i tidsskriftet DEN NY VERDENSIMPULS.  

 

På den baggrund vil jeg derfor ikke forsømme at fortælle mine trofaste læsere, at fra og med september 2018 er nævnte bog blevet valgt som studieemne af det teologiske fakultet ved Københavns Universitet, og hvor i det mindste én elev, en yngre kvinde, som netop i år har valgt og er begyndt at læse teologi med henblik på muligvis at blive præst i en kirke. Men alene den omstændighed, at Jesus-bogen er blevet valgt som pensum ved det teologiske fakultet på Universitetet, er en hæder og ære, jeg aldrig havde forventet og slet ikke drømt om. Men jeg takker naturligvis på forlagets og egne vegne på det hjerteligste den eller de lærere ved fakultetet, som har udvist mod til at vælge en delvis kontroversiel Jesus-fortolkning, som min bog også er udtryk for.

 

Taastrup, den 24. september 2018.                                  Harry Rasmussen.

 

________________________

 

Klik herefter på JESUS MENNESKESØNNEN I i menuen til venstre.

 

________________________

 

 

November 2018: Hermed følger nogle af mine bemærkninger og kommentarer i relation til afhandlingen Jesus Menneskesønnen her på hjemmesiden og i bogform under titlen JESUS søn af mennesket. Delvis fremsat som en forsøgsvis tilbagevisning af påstanden om, at Jesus er en konstrueret fiktiv mytologisk figur, hvis liv, gerning og lære, fra visse religiøse magthaveres side er opfundet, kreeret og promoveret med det primære formål, at tilrane sig indflydelse på og magt over sindene. Eller som forfatteren til bøgerne ”Den ubærlige sandhed” (2015) og ”Damen Donnas dagbog” (2017), Mogens Jønsson, har udtrykt det i en mail til mig: (Citat) ”Som du forstår er min Jesus ikke engang en menneskesøn, men jødernes fortælling for at moralisere hedningerne, så Israel på sigt kunne blive et frit land igen. De unge jødiske disciple der skrev fortællingen i Ældre Rådets regi, blev de kendte missionærer eller skal vi sige friheds kæmpere, betalt af Tempelkassen.” (Citat slut).

 

Jesus Menneskesønnen

– virkelighed eller myte?

 

Indledning 

I 2002 satte jeg mig for at foretage en så vidt muligt saglig men samtidig kritisk undersøgelse af, hvem og hvad den berømte Jesus fra Nazareth var(19 er for en skikkelse. Var han en historisk og dermed virkelig person eller var han og hans levnedsløb blot en myte eller fiktion? Mit studium og mine optegnelser omsatte jeg i en forsøgsvis seriøs afhandling i to dele med titlen Jesus Menneskesønnen 1 og Jesus Menneskesønnen 2. Afhandlingens 1. del udgøres af en saglig historisk gennemgang af Jesu liv og lære på grundlag af den faglige og saglige litteratur om Jesus og kristendommen, der var og er udkommet i løbet af 1900-tallet. 2. Del omhandler Jesu personlighed, liv og lære set og vurderet på grundlag af forfatteren Martinus’ kosmologi

 

På foranledning og initiativ af forlæggeren Jan Tarbensen blev den nævnte 2-binds afhandling i 2012 udgivet i bogform på forlaget Scientia Intuitiva under titlen JESUS søn af mennesket.

 

Imidlertid bør det omtales, hvorfra begrebet ”menneskesønnen” stammer. Det gør det til dels fra en udtalelse, fremsat af Jesus selv. Det fremgår bl.a. af Matthæus-Evangeliet, 8. kapitel, vers 20, hvor Jesus siger: ”Ræve har huler og himmelens fugle reder; men menneskesønnen har ikke det sted, hvor han kan lægge sit hoved til hvile.” I Ny Testamentelig forståelse er udtrykket ensbetydende med den hebraiske betegnelse ”Messias”, som på græsk er identisk med ordet ”Christos” lig med latinske ”Kristus”. Begge begreber betyder ”den salvede”.  Begrebet Messias er r dog ældre end Jesus, idet det går helt tilbage til de gammeltestamentlige profeters forudsigelser om n fremtidig konge, som jøderne forventede engang skulle komme og ved Guds underfulde hjælp oprette et herlighedsrige for Israel eller det jødiske folk.

 

Som en følge af, at min afhandling er tilgængelig på hjemmesiden www.livetseventyr.dk og desuden vil kunne læses i den nævnte bog, ser jeg derfor ingen grund til at gå nærmere ind på min behandling af emnet her. Derimod skal vi begynde med at se nærmere på en opfattelse af Jesu personlighed og liv, som ganske vist falder ind under karakteristikken, at den er en konspirationsteori. Ved det sidstnævnte begreb skal ganske enkelt forstås en teori, som ikke har rod eller hold i virkeligheden og altså som sådan er ren fiktion. I den forbindelse vil det være naturligt at nævne den nymarxistiske ideologikritik, der litterært set opstod og kom på mode i kølvandet på det såkaldte ungdomsoprør i slutningen af 1960’erne og som især fortsatte ind i 1970’erne. Til denne bevægelse, der opstod på franske universiteter, knytter sig navne som G. Lukacks, Ernst Bloch, Adam Schaff, Claude Lêvi-Strauss, Herbert Marcuse, André Glucksmann, Bernard-Henri Lévy og Erich Fromm. Men også herhjemme fik ideologikritikken fodfæste i såkaldte intellektuelt og kulturelt venstreorienterede kredse, hvilket dog ikke skal omtales nærmere her. Vedr. marxisme og nymarxisme, se f.eks. Per Stig Møller: På sporet af det forsvundne menneske, Forlaget Gyldendal 1976. 

 

Herefter skal i kronologisk rækkefølge nævnes nogle danske eller til dansk oversatte bøger, som mere eller mindre sagligt har Jesus som hovedemne:

 

Peter Krog Meyer: Den christelige Religions- og Sædelære med Hensyn paa de lærde Skolers øverste Klasser. 1818.

H. Martensen: Den christelige Etik. Gyldendalske Boghandels Forlag. Kjøbenhavn 1879.

Ditlef Nielsen: Den historiske Jesus. Aschehoug & Co., København 1924.

C. Skovgaard-Petersen: Landet hvor Kilderne sprang 1-2. Rejserids og Pilgrimstanker fra Det Hellige Land.  Lohses Forlag. Kjøbenhavn 1924.

Édouard Schuré: De store indviede. Et indblik i religionernes hemmelige historie. Forlaget Kronos, København 1948.

Bibelen: Det danske Bibelselskab, København 1950.

Erich Fromm: Dogmet om Kristus. Oversat fra originaludgaven 1955 af Mogens Boisen. Hans Reitzels Forlag, København 1968.

Søren Giversen: Thomas-evangeliet. Gads Forlag 1959. Genudgivet i revideret udgave af Gyldendals Forlag 1990.

Ethelbert Stauffer: Jesus, hans liv og samtid i historisk belysning. Jespersen og Pios Forlag, København 1961.

Det Nye Testamente: Det danske Bibelselskab i kommission hos P Haas & Søns Forlag, København 1962.

Vilhelm Grønbech: Jesus Menneskesønnen. Gyldendals Uglebøger 1962.

Edith Simon: REFORMATIONEN. Åndelig revolte og politiske intriger. Oversat af lektor Leo Hjortsø. Lademanns Forlag, København 1966.

Helge Petersen: Hellighed og autoritet i oldkirken. En konfrontation udfra Augustins De baptismo af to kirkesyn. Gads Forlag, København 1968.

Luc. H. Grollenberg: Ad Bibelens Veje.  På dansk ved Tage Bülow-Hansen. Gyldendal, København 1969.

Vilhelm Grønbech: Kristus Den opstandne frelser. Den ældste kristne menighed. 1. udgave udkom 1941 på Poul Branners Forlag. Gyldendals Uglebøger 1970.

Johannes Lehmann: Rapport om Jesus. Protokol over en forfalskning. Oversat fra tysk af Karina Windfeld-Hansen. Borgens Forlag 1971.

Erik Nørgaard: Partisanen JESUS. Bogans forlag 1975.

Niels Nøjgaard: Portræt af Jesus. Gads Forlag 1975.

Leif Grane: Den danske Folkekirkes Bekendelsesskrifter. Det danske Bibelselskab 1976.

Rudolf Bultmann: JESUS. Originaludgaven udkom 1930. Oversat fra tysk af Harald Bülow Davidsen. Vintens Forlag, København 1977.

Finn Stefánsson m.fl.: Religion / Livsanskuelse. (Gyldendals Røde Opslagsbøger). Gyldendal 1979.

Lisbet og Mogens Müller: Bibelens Hvem Hvad Hvor. Særudgave af Bibelens kulturhistorie (4). Politikens Forlag 1980.

E. Thestrup Pedersen m.fl.: Menneskeliv og kristendom. Katekismus for voksne. Dansk udgave. Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck, København 1981.

Axel Torm: Er Du Kristus? Jødisk syn overfor kristen tro. Gads Forlag, København 1984.

 

Her vil der også være grund til at nævne nogle af de bøger om marxisme og nymarxisme, som har ligget til grund for min viden om emnet:

 

Joseph Davidsohn: Økonomisk Historieopfattelse. Martins Forlag, København 1931.

Karl Marx: Kapitalen. Kritik af Nationaløkonomien. Almenfattelig udgave ved Julian Borchhardt. Forlaget ”Fremad”, København 1933.

Friedrich Engels: Familiens, Privatejendommens og Statens Oprindelse. Forlaget Tiden, København 1948.

Georg Caspar Homanns: Samfundsvidenskab og Psykologi. Oversat af Jens J. B, Winsløw og Adda Winsløw. Jørgen Paludans Forlag, København 1972.

Guy Debord: Skuespilsamfundet. Oversat af Ole Klitgaard. Forlaget Rhodos, København 1972.

Perry Anderson: Betragtninger over marxismen i den vestlige verden. Oversat af Christian Koch. Finn Suensons Forlag, København 1977.

Anders Munk: Krisens konturer. Forlaget Rhodos, København 1973.

Jens Glebe Møller: Idé og Materie. Gads Forlag, København 1974.

Peter Kemp: Nyt lys over Marx. Vintens Forlag, København 1975.

Hans Chr. Fink og Carsten Thau: Erkendelseskritik og Klassekamp. Forlaget Rhodos, København 1976.

Russell Jacoby: Det sociale hukommelsestab. Oversat af Karin Bäck. Hans Reitzels Forlag, København 1977.

Peter Kemp: Marxismen i Frankrig. Apropos de ”nye filosoffer” og marxismens krise. Vintens Forlag, København 1978.

David Favrholdt: LENIN hans filosofi og verdensanskuelse. Gads Forlag, København 1978.

Henning Bregnsbo: Marxismens elendighed. En vurdering af en alternativ videnskabs bestanddele. Berlingske Forlag, København 1980.

Bent Jensen: Stalinismens fascination og danske venstreintellektuelle. Gyldendals Forlag, København 1984.

 

Vi skal senere i nærværende artikel omtale forfatteren Mogens Jønssons bog ”Den ubærlige sandhed”, som utvetydigt er på linje med ideologikritikkens opfattelse af Jesus som en myte eller fiktiv person, hvis liv, gerning og lære, fra visse religiøse magthaveres side er opfundet, kreeret og promoveret med det primære formål, at tilrane sig indflydelse på og magt over sindene.

   

Men her skal foreløbig omtales en bog om Jesus, der viste sig at være renlivet myte og som vakte enorm opsigt i store kredse af offentligheden. For ikke at gentage, hvad jeg allerede i 2009 har skrevet om emnet, vil jeg her tillade mig at citere fra internet-artiklen 4.36. Konspirationsteorier - sandhed eller falsum? - en artikel om en del af de mange konspirationsteorier, der har været fremme i tidens løb:

 

Er Da Vinci Mysteriet et mysterium?

I 2004 udkom den amerikanske succesforfatter Dan Browns fjerde roman, som har titlen ”The Da Vinci Code”, på dansk oversat til ”Da Vinci Mysteriet”, skønt ordet ’code’ på engelsk betyder lovbog eller kodeks. Romanen indledes med en forsikring om, at alle beskrivelser af f.eks. dokumenter og hemmelige ritualer i bogen er sandfærdige og autentiske. Bogen blev efterhånden trykt i 60 millioner eksemplarer og oversat til 44 sprog. Bogen blev i 2006 desuden filmatiseret i Hollywood med Ron Howard som instruktør og med Tom Hanks i hovedrollen som romanens helt Robert Langdon. Filmen blev så vidt vides en nogenlunde kassesucces, og ud fra det kriterium må romanen Da Vinci Mysteriet siges at være en populær historie. Anmelderne af filmen var dog knapt så begejstrede.

 

Foreholdt, at påstanden om det sandfærdige og autentiske i romanen ikke holdt vand, idet dens behandling og beskrivelse af historiske fakta blev kritiseret af fagfolk for at være vildledende, indvendte Dan Brown, at bogen var fiktion og at den som sådan kunne tillade sig visse ”kunstneriske friheder”.

 

Imidlertid var det ikke alle, der hilste bogen Da Vinci Mysteriet velkommen, idet forfatterne Michael Baigent, Richard Leigh og Henry Lincoln mente, at Dan Brown havde hentet ideerne til romanen i deres bog ”The Holy Blood and the Holy Grail”, på dansk oversat til ”Helligt Blod, Hellig Gral”. Bogen udkom første gang i 1982 i London og blev genudgivet i 2005. De to førstnævnte forfattere anlagde derfor sag mod Dan Brown for plagiat og krænkelse af ophavsretten, men selv om der ikke kunne være tvivl om, at bogen havde været Browns vigtigste inspirationskilde, da han skrev romanen, fik de ikke retsligt medhold i anklagen.

 

Forresten viste det sig, at bogen ”Helligt Blod, Hellig Gral” selv var baseret på en bog, nemlig ”Prieuré de Sion”, på dansk ”Sions Priorat”, hvis ophavsmand er den franske arkitekt Pierre Athanase Marie Plantard (1820-2000), som gav sig selv det adelige tilnavn de Saint Clair. Plantard erklærede at han var arving til den franske trone, idet han påstod at være en efterkommer af den sidste merovianske konge, Dagobert 3. Bogen, som bevisligt er en gennemført forfalskning af først og fremmest historiske fakta, indeholder teorier om en århundredgammel international organisation, kaldet Prieuré de Sion, som blandt andet gennem Tempelherreordenen har virket for at indsætte Jesu efterkommere, Merovingerslægten, på Europas trone. Tempelherreordenen var en gejstlig fransk ridderorden, som blev stiftet i Jerusalem i år 1110 med det formål at beskytte kristne pilgrimme og korsfarere. Til trods for, at ordenen med tiden blev en økonomisk og politisk magtfaktor, ophævedes den dog i 1312.

 

Det er ikke hensigten her, at forsøge på at gå detaljeret ind på teorierne i hverken ”Helligt Blod, Hellig Gral” eller i ”Da Vinci Mysteriet”, for det ville sprænge rammerne for denne artikel. Derimod vil jeg nøjes med at referere nogle af hovedpunkterne i den konspirationsteori, som det i virkeligheden drejer sig om. Begge bøger påstår og hævder, at deres ’historiske forskning’ har afsløret, at Jesus formentlig ikke døde på korset, men efterfølgende giftede sig med Maria Magdalene, som efter de dramatiske begivenheder omkring hans arrestation og domfældelse, flygtede til Frankrig, hvor hun muligvis fødte Jesu datter, som fik navnet Sarah. Det skulle være baggrunden for, at Jesus blev far til en slægt, der fortsat eksisterer, og hvis seneste efterkommer, Pierre Plantard, derfor var den retmæssige arving til Frankrigs trone. I Plantards bog påstås det, at disse ’kendsgerninger’ er blevet hemmeligholdt af den katolske kirke, men at der for mere end hundrede år siden blev fundet nogle gamle pergamenter, som opbevaredes i en kirke i Sydfrankrig, hvor Plantard nok så belejligt i øvrigt selv var bosat. Ved nærmere undersøgelser viste det sig, at de nævnte pergamenter var blevet fremstillet af Plantard selv, hvilket han da også senere under ed måtte indrømme og vedstå. Dokumenterne var falske og hele historien omkring Sions Priorat var det pure opspind.

 

Fra Plantards falsknerier og via bogen ”Helligt Blod, Hellig Gral” er de ejendommelige ideer om Jesus og Maria Magdalene, samt om apostlen Johannes, vandret over i Dan Browns roman, Da Vinci Mysteriet, og derfra videre ud til en undrende og fascineret verdensoffentlighed, som tog imod de falske ideer med kyshånd og som tilmed gladeligt betalte penge i tilgift.

 

Apropos den ’rolle’, som der er tildelt apostlen Johannes i Da Vinci Mysteriet, så drejer den sig kort og godt om, at det ikke skulle være ham, men derimod Maria Magdalene, der ses siddende på Jesu højre side i Leonardo da Vincis store vægmaleri, Den sidste Nadver, som er malt i årene 1495-97 i klosteret Santa Maria delle Grazie i Milano, og det betragtes som et af højrenæssancns hovedværker. I konspirationsteorien, som kort sagt går ud på, at den katolske kirke har hemmeligholdt sin viden om Jesu virkelige historie, påstås det, at Leonardo var medlem af Tempelherreordenen – der som nævnt blev ophævet i 1312, hvor Leonardo endnu ikke var født - og at han som sådan havde en dybere indsigt i det påståede forhold mellem Jesus og Maria. På maleriet er apostlene bænket omkring nadverbordet med Jesus som det absolutte centrum, men der er af gode grunde naturligvis ikke tale om nogen autentisk portrætlighed, men snarere om et symbolsk billede som illustration til indstiftelsen af den hellige nadver, der jo er en vigtig begivenhed i den kristne kirkes historie. Johannes er fremstillet lidt kvindagtigt, og det har formentlig for konspirationsteoretikere været medvirkende til en identifikation med Maria Magdalene.

 

Imidlertid kan velorienterede og kløgtige Leonardo næppe have været uvidende om, at ifølge den religiøse jødiske bordskik spiste mænd og kvinder hver for sig, lige som de to køn sad hver for sig, når man var til gudstjeneste i synagogen, og den samme skik er gældende i synagogerne den dag i dag. Desuden bør man huske på, at selvom Jesus ved den lejlighed indstiftede nadveren til symbolsk erindring om ham selv og hans mission, så overholdt han reglerne for måltidet helt efter Moselovens forskrifter. Jesus, som først og fremmest var religiøs jøde, brød ikke med Moseloven, men tolkede og udvidede den i henhold til sin egen lære. Der kan derfor efter min opfattelse ikke herske tvivl om, at en så kyndig og vidende mand som multigeniet Leonardo har vidst besked med, hvordan et jødisk påskemåltid formede sig. Det er derfor utroligt at fremføre en påstand, som simpelthen ikke har sandsynligheden for sig, medmindre man lader fantasi og gætterier gælde for historiske fakta og traditionsbundne religiøse ceremonier.

 

Jesus og ægteskab?

En helt anden side af spørgsmålet om Jesu liv og virke, er hans seksualitet, for naturligvis var han som alle andre mennesker også disponeret seksuelt. Men om han også har praktiseret sit seksualliv, er et andet spørgsmål. Det er jo en kendt sag, at munke og nonner skal aflægge løfte om kyskhed og leve i cølibat, hvilket vil sige i seksuel afholdenhed, nemlig med det formål at forbeholde energien til det religiøse livs tjeneste. Denne praksis kendes ikke mindst blandt munke og yogier i hinduismen, men disse kan selvfølgelig kun i princippet sammenlignes med hellige mænd, munke og nonner i kristendommen. Hvis Jesus eventuelt har praktiseret et seksuelt samliv, må det betyde, at han også har været gift, for ifølge Moseloven var seksualitet uden for ægteskab det samme som at bedrive hor, og for det var der dødsstraf ved stening. Flere af Jesu disciple, både de mandlige og de kvindelige, var for manges vedkommende gifte, hvilket Ny Testamente overhovedet ikke lægger skjul på. Men om også Jesus var det, fortælles der ikke det mindste om. Og hvis det skulle have været tilfældet, måtte man snarere forvente, at hans ægtefælle ville have været Maria fra Betania, end Maria Magdalene, som i Ny Testamente kun omtales som en af de kvinder, der var til stede ved Jesu korsfæstelse, og som den, der var blandt de tre kvinder, der gik ud til graven, for at salve Jesu lig og der som den første talte med den genopstandne Jesus. Senere blev hun identificeret med den kvinde, han frelste fra stening og som fra det tidspunkt blev hans trofaste discipel. Og hvis Jesus eventuelt har været homoseksuel, så må han have skjult det godt, for der var ligeledes dødsstraf ved stening for den slags adfærd. Sandsynligheden for, at Jesus levede i frivilligt cølibat, er efter min mening størst, for det synes indirekte at fremgå af hele hans livshistorie og religiøse mission, sådan som denne fremgår at Ny Testamente. Så hvis det virkelig skulle forholde sig sådan, så er muligheden for at han kan have været biologisk far til eksempelvis den nævnte datter Sarah lig nul, rent bortset fra at hun sikkert kun kan anses for at være en opdigtet person eller romanfigur. Og altså helt bortset fra, at der med den allerstørste sandsynlighed er tale om en opdigtet myte eller fiktion.

 

Hvad angår Jesu seksualitet, så anlægger Martinus på grundlag af sine kosmiske analyser omkring ”Det seksuelle polprincip” og Introduktion til ”Den seksuelle polforvandling” et helt andet syn på menneskers seksuelle orientering i almindelighed og Jesu seksuelle orientering i særdeleshed. Det vil læseren kunne orientere sig om, ved f.eks. at læse ’bogen’ JESUS MENNESKESØNNEN II her på hjemmesiden. I henhold til Martinus kan der ikke herske tvivl om, at Jesus var såkaldt ”dobbeltpolet” og at hans seksuelle observans som en følge deraf har været rettet mod det guddommelige i mennesket, altså mod det næstekærlige eller alkærlige væsen i mennesket, og ikke mod kønnet, hverken han- eller hunkønnet.

 

I øvrigt er der et andet og nok så mærkværdigt aspekt ved konspirationsteorien om Jesu påståede franske efterkommere, nemlig hvorfor i alverden Maria Magdalene skulle forlægge residensen fra datidens Palæstina til et land så langt mod nord som lige præcis Frankrig! Hun kunne jo meget nemmere og bekvemmere have søgt til nærmere steder, som f.eks. de jødekristne menigheder, som der fandtes en hel del af rundt omkring i Palæstina så vel som i de nære nabolande, f.eks. i Syrien og Ægypten. Men godt nok rejste de tidligste kristne missionærer langt omkring i verden i det første århundrede, men så vidt vides ikke højere op mod Europa end til Rom i Italien, hvor blandt andet apostlene Peter og den iøvrigt ugifte Paulus opholdt sig i flere omgange, og hvor de begge endte med at blive taget til fange og henrettet i år 64. Så vidt det fremgår af Johannes’ Åbenbaring, nåede apostlen og evangelisten Johannes ’kun’ til Efesos i Grækenland, hvor han slog sig ned og antagelig blev forstander for den jødekristne menighed, indtil sin død som cirka 100-årig.

 

Og forresten, hvad med Jesu mor og søskende, og de øvrige nære disciple og apostle, som af frygt for de jødiske myndigheder godt nok måtte holde sig skjult et stykke tid efter Jesu angivelige død og begravelse. I henhold til beretningen i Apostlenes Gerninger opholdt medlemmerne af den første jødekristne menighed sig i Johannes Markus’ moders hus i Jerusalem. Jesus havde flere brødre og søstre, og en af hans brødre, Jakob, blev forstander for menigheden i Jerusalem. Siden hen ser det ud til, at medlemmerne af menigheden blev accepteret af jøderne, ikke mindst fordi de første jødekristne overholdt Moselovens religiøse forskrifter. Det er højst sandsynligt, at den historiske Maria Magdalene også tilhørte denne menighed, som var indstiftet af Jesus selv, og selvom hun eventuelt har været Jesu enke og gravid, eller eventuelt gravid med en anden og levende ægtemand, så ville hun næppe have været mere udsat for chikane og forfølgelse, end de øvrige menighedsmedlemmer. Derfor ville hun formentlig ikke have haft nogen reel grund til at flygte, og da slet ikke til et så fjerntliggende mellemeuropæisk land som Frankrig.

 

I øvrigt vil der her være grund til at pege på, at det modsætningsforhold mellem jøderne og de jødekristne, som fremgår allerede af evangelierne og af Apostlenes Gerninger, i hovedsagen skyldes, at evangelisterne og apostlene havde travlt med at lægge afstand til jødedommen. Denne tendens er så blevet yderligere forstærket senere i kristendommens historie udenfor Palæstina, hvor man mere eller mindre omfortolkede Jesus og begivenhederne omkring ham i henholdsvis den katolske og senere i den protestantiske kirkes favør. I Europa blev Jesus nærmest gjort til europæer, hvilket ikke mindst fremgår af de utallige malerier, som op gennem Middelalderen er blevet malt til de katolske kirker. Tænk her på Leonardo da Vincis fremstilling af Jesus og apostlene på maleriet ”Den hellige nadver”, hvor personerne fremtræder som udprægede italienere fra højrenæssancen i 1500-tallet. Eller tænk f.eks. på danske Bertel Thorvaldsens skulptur af den helt igennem europæisk udseende Jesus Kristus, der siden 1800-tallet har skuet ud over menigheden i Vor Frue Kirke i København.

 

Men mon ikke forklaringen på, at Maria, i stedet for at drage til sin hjemby Magdala i Galilæa, drog via den besværlige rejse, især for en gravid, og muligvis over både land og hav til Frankrig og dér fødte et barn, navngivet Sarah, udelukkende skyldes, at det som omtalt er franskmanden Pierre Plantard, der i nyere tid er ophavsmand til påstanden, som skulle tjene hans ambitioner om at fremtræde som arving til den franske trone. Så meget – eller så lidt – for dén fantastiske historie.

 

Vedr. Da Vinci Mysteriet,

se http://da.wikipedia.org/wiki/Da_Vinci_Mysteriet og http://da.wikipedia.org/wiki/Pierre_Plantard samt diverse websites, der deri henvises til. - Vedr. Jesu liv og lære, og om personerne i hans liv, se f.eks. Jesus Menneskesønnen I og Jesus Menneskesønnen II her på hjemmesiden. I bind II fremføres en noget anden forklaring på Jesu seksualitet, end den, der gives i henhold til den almengældende biologiske seksuallære. I 2012 blev ’Jesus Menneskesønnen I-II’ udgivet af forlaget Scientia Intuitiva med titlen: ”JESUS søn af mennesket I-II. Jesu personlighed, liv og lære skildret på grundlag af Martinus’ Kosmologi”

   

En ikke-konspirationsteoretiker

Som læseren nok allerede har fået indtrykket af, så giver jeg personligt ikke meget for konspirationsteorier i det hele taget. Jeg synes ærlig talt, at de foruden at være unødvendige provokationer mod intelligensen også er inderligt overflødige, hvad enten de er af urgammel dato eller af nyere dato, som de ovenfor nævnte. Men nogle forskere i konspirationsteorier forholder sig positivt til disse og mener, at de siden menneskene begyndte at tænke og danne sig forestillinger om livet og verden, har tjent det formål, at være en måde at udtrykke og komme til rette med konflikter på. Her vil jeg dog tillade mig at indskyde, at det forholder sig anderledes med ægte myter, sagn, legender, lignelser og eventyr, som i modsætning til konspirationsteorierne rummer en værdifuld symbolik eller et læreindhold, som er i stand til at fortælle om ellers uforståelige eksistentielle fænomener, der er principielt vigtige i menneskets tilværelse. At det er tilfældet vil kunne ses af f.eks. min artikel Eventyr og kosmologi her på hjemmesiden, hvor det påvises, at især folkeeventyrene, men også kunsteventyrene, som f.eks. H.C.Andersens, er symbolske skildringer af det virkelige livseventyr. Konspirationsteorierne fortæller derimod i grunden mere om deres ophav, end om den eller dem, de er rettet imod.

 

Imidlertid er mit ærinde ikke at ville overbevise konspirationsteoretikere om, at de tager fejl og begår overgreb mod virkeligheden og sandheden, for det anser jeg på forhånd som umuligt. Primært fordi overbevisningen om gyldigheden af en konspirationsteoris præmisser, analyser, argumenter og konklusioner har troens karakter. Ganske vist kan man vakle i sin tro, hvilket dog forudsætter, at man besidder en vis ydmyghed, åbenhed og fordomsfrihed. Men det er mit indtryk, at konspirationsteoretikere tværtimod indeholder en god portion stædighed og åbenbar tillid til egne intellektuelle evner og forstand. Så derfor fred være med dem og deres teorier. Hvis det forholder sig sådan, som jeg mener, nemlig at konspirationsteorierne generelt set er et falsum, så må det overlades tiden og erfaringen at demonstrere for konspirationsteoretikerne, hvad der er op og ned her i livet og verden. Vi befinder os jo i henhold til Martinus’ kosmologi på forskellige udviklingstrin, men er ikke desto mindre alle på vej mod principielt samme mål: Erkendelsen af virkeligheden og sandheden, dog nærmer vi os den successivt ad forskellige veje og på forskellige tidspunkter.

 

I øvrigt viser det sig – jeg havde nær sagt endnu engang – at Internettet er et ret benyttet medium eller forum, også når det drejer sig om at udbrede konspirationsteorier. Her finder man en hel flora af mere eller mindre sandsynlige teorier om hemmelige eller skjulte sammensværgelser. Som et eksempel på en begavet konspirationsteoretiker finder man den norske bibliotekar Rolf Kenneth Myhre, som på sit website http://www.rolfkenneth.no/ blandt andet giver nogle indforståede beskrivelser og detaljerede analyser af nogle af de mest markante konspirationsteorier, der findes og som den udmærkede skribent tilsyneladende har stor tiltro til gyldigheden af.

 

Men nok så vigtigt, så er det også på internettet, at man finder websites, hvor kompetente folk kritiserer og imødegår konspirationsteorierne. Blandt disse websites kan der eksempelvis henvises til følgende:

 

http://videnskab.dk/

http://da.wikipedia.org/wiki/Konspirationsteori

http://dr.dk/DR2/VidenOm

http://www.humanisme.dk/logbog/log042.php

http://www.liviuniverset.dk/?Modkultur:Korncirkler.

På disse adresser vil man kunne finde en detaljeret beskrivelse af nogle af de mest kendte konspirationsteorier og til dels også en saglig kritik af disse.

 

Her vil jeg gerne understrege, at min modvilje mod konspirationsteorier ikke er ensbetydende med, at jeg ikke synes disse kan være interessante at gøre sig bekendt med. Men man bør vogte sig for at lade sig indfange af deres tilsyneladende logik og forførende argumentation. Det forholder sig jo som bekendt sådan, at kvaliteten og gyldigheden af logiske slutninger helt og holdent er beroende på de præmisser, der er lagt til grund. Hvis man eksempelvis ud fra fænomenet ’en hvid svane’ slutter, at alle svaner så må være hvide, begår man et ’overgreb’ mod virkeligheden, som jo fortæller, at der eksempelvis også findes sorte svaner. Dertil kommer det såkaldte cirkelbevis, som består i, at man på forhånd antager et eller andet for at være sandt, hvorefter man finder argumenter for at ’bevise’ denne ’sandhed’, som for at have gyldighed jo egentlig burde have udgjort konklusionen på argumenterne og bevisførelsen.

 

© 2009 Harry Rasmussen. Lettere revideret 2015 af forfatteren.

 

Konspirationsteori eller faktum?

Herefter skal vi se lidt nærmere på en bog, hvis emne endnu engang er Jesus fra Nazareth. Bogens indhold og påstande, som forekommer at lægge sig på linje med ideologikritikkens opfattelse af Jesus, er i høj grad interessante og ligefrem spændende, hvorfor de er værd at beskæftige sig med og se nærmere på gyldigheden af.  Vi skal i den sammenhæng også se på og vurdere, om denne bogs påstande og konklusioner ret beset vil kunne karakteriseres som en konspirationsteori eller ej.

 

Forlaget Mellemgaard, Odense, udgav i 2015 bogen ”Den ubærlige sandhed”, skrevet af forfatteren Mogens Jønsson (f. 1933). Dens indhold beskriver forlaget (og forfatteren?) på følgende måde:

 

(Citat) For snart 2000 år siden foretog Israel en genistreg for at slippe ud af den romerske besættelse. I erkendelse af fysisk underlegenhed valgte Israels religiøse ledere at bekæmpe det romerske verdensrige med det, de var bedst til: religion og moral.

Dette er beretningen om kristendommens oprindelse og de unge jødiske disciple, der ofrede alt for deres fædreland.

 

Uddrag af bogen

– Vil De læse evangeliet på hebraisk eller græsk? spurgte Johannes.

 

– Har I det på begge sprog, læser jeg begge.

 

Paulus og Johannes så på hinanden og gav hver deres evangelie til Levitas.

 

Han bredte dem ud i hver sin hånd. Mens han læste, mumlede han for sig selv: – Og rabbi Hillel, nej da, Pontius Pilatus, og også korsfæstet … Der var ikke gået lang tid, og mens Paulus og Johannes skelede til hinanden, lagde rabbi Levitas, til de unges forbløffelse, skriftrullerne væk. En så overlegen præstation havde de ikke før mødt. Levitas var tilsyneladende i stand til med det ene øje at læse evangeliet på græsk, mens han med det andet øje læste det på hebraisk.

 

Om forfatteren

Mogens Jønsson blev født i 1933 i Gentofte. I 1954 blev han designuddannet ved Deutsche Bekleidungs-Akademie München. Den ubærlige sandhed er hans debut. (Citat slut)

 

I juli 2015 fik jeg en henvendelse på e-mail fra nævnte forfatter, som åbenbart ikke havde kunnet undgå at erfare, at også jeg havde skrevet om emnet Jesu personlighed, liv og lære.

 

Hej Mogens

Har nu åbnet og læst den vedhæftede fil vedr. presseomtalen af din bog "Den ubærlige sandhed". Det er sandelig en fordringsfuld titel og et dristigt indhold, som angiveligt både dømmer Jesus og kristendommen ude ("Her hviler kristendommen"). Men det er så DIN opfattelse af en verdenshistorisk begivenhed som kristendommens oprindelse og forløb.

 

Vil dog lige bemærke, at det sete afhænger af øjnene, der ser. Og mine øjne har ikke set det, du ser i de mere eller mindre historiske begivenheder, legender og myter, der har dannet sig omkring Jesus-skikkelsen.

 

Alligevel kunne jeg da godt tænke mig at læse din bog og kigge dine præmisser, argumenter og konklusioner lidt efter i sømmene, dog uden at ville fremstå som partisk kritiker. Du skriver og har skrevet ud fra dine forudsætninger, sådan som enhver seriøs forfatter altid har gjort og fortsat gør. Og præcis som jeg selv har gjort og gør. Så derfor har jeg kun tænkt mig at læse din bog for min egen fornøjelses skyld og tænke, at den har min gode med-nægter Mogens Jönsson skrevet ud af sit eget hjerte og sin egen viden, som han dog ikke står alene med, for det har en del ideologikritikere også gjort i de glade 1960-70'ere.

 

Altså send mig gerne bogen, når den udkommer, jeg betaler gerne for den, dog helst via girokort, idet jeg ikke har Netbank.

 

Med mine venligste hilsener

Harry

_________________

 

Date: Thu, 16 Jul 2015 10:20:21 +0200

Subject: Re: Den ubærlige sandhed

 

Hej Harry, det er helt sjovt at jeg er kommet i dialog med dig, det var der ingen af os der forudså, da vi trillede rundt oppe i Gribskov for mere end 2 menneske aldre siden.

Blot man holder sig i live, kan der stadig være noget at se hen til godt eller skidt, det ved kun skæbnen, hvad der gemmer sig i bunden af posen.

Jeg går ud fra at den pressemeddelelse du har åbnet begynder med: For 2000 år siden, så er det den rigtige. Den tidligere var komponeret af forlaget, men den kasserede jeg.

Ganske kort bygger min bog på den sandhed, at det var det jødiske Ældre Råd, der sammen med den religiøse leder rabban Gamaliel, udvalgte de bedste disciple på bibelskolen i Jerusalem til at skrive en bibel til hedningerne i de barbariske lande. Den fortælling de forfattede blev Mattæus Evangeliet.

Rabban Gamaliel er sønnesøn af den kendte rabbi Hillel. Titlen rabban er forbeholdt jødiske lovlærer, og han var i år 29 e.v.t. leder af bibelskolen, hvor Paulus var elev.

Jeg må ikke iflg. forlagskontrakten ikke sende dig teksten, men bogen skal du få når den udkommer. Jeg får 10 bøger u.b. de går til den nærmeste familie og måske nægter venner.

Jeg mener at Hjeds er død, har du nogle viden om ham eller om andre af nægterne.

Du er velkommen til at stille spørgsmål om bogen, og jeg vil når tid inde er gennemlæse din menneskesøn Jesus. Som du forstår er min Jesus ikke engang en menneskesøn, men jødernes fortælling for at moralisere hedningerne, så Israel på sigt kunne blive et frit land igen. De unge jødiske disciple der skrev fortællingen i Ældre Rådets regi, blev de kendte missionærer eller skal vi sige friheds kæmpere, betalt af Tempelkassen.

Hvis du spørger, hvor jeg har den viden fra, må jeg svare med et spørgsmål: hvor har Martinus sin viden fra, nåede du at spørge ham? men jeg øser sikkert af de samme kilder som Martinus.

Kan du ha en god dag Harry.

Mogens

_________________

 

Den 16. juli 2015 skrev Harry Rasmussen:

 

Tak for din svarmail, Mogens.

 

Det lyder da vældig interessant med din tolkning af Jesus-historien, selvom er stiller mig ret skeptisk overfor den. Efter min beskedne opfattelse bør man ikke udelukkende søge sin viden om nogen eller noget, som man på forhånd må/bør vide er modstandere af denne nogen eller dette noget. 

Ifølge det, du kalder "den obligatoriske version" af kristendommens tilkomst og historie var det første evangelium Markusevangeliet. Markus var nevø til Paulus. Evangelisten Lukas havde sin viden om Jesus fra Paulus, som er den, der i virkeligheden udgør kilden til historien og fortællingerne om Jesus. Paulus var elev af den fremtrædende jødiske rabbiner Gamaliel. Sidstnævnte stillede sig iflg. Paulus neutralt overfor de jødekristne og opfordrede til forsigtighed overfor disse. Den jødiske kætterlovgivning var i øvrigt baggrunden for, at Jesus blev stillet for den jødiske domstol (synedriet), som imidlertid fralagde sig ansvaret og overlod det til den romerske besættelsesmagt, at dømme og eksekvere dødsdommen over Jesus. Men det er en længere historie, som jeg som lægmand har dristet mig til at fortælle om i min bogs 1. del.

 

Ang. hvor Martinus har sin viden fra, så kan det spørgsmål ikke besvares enkelt, men så meget kan jeg sige, at han i hvert fald ikke har den fra den eller de samme kilder, som dig. Han har sine helt egne kilder, men for at forstå det, må man kende til Martinus' verdensbillede, og dette har jeg foreløbig selv brugt 50 år på at studere og 40 år på at skrive om, hvorfor jeg føler mig kvalificeret og kompetent til at udtale mig herom. Men Martinus kender i hvert fald ikke til nogen "ubærlig sandhed", tværtimod, selvom han anser den kendte form for kristendom, som er udsprunget af den mosaiske troslære (Det første Testamente), for at være forældet. Derfor betegner han Det ny Testamente som "Det andet Testamente", hvorefter han følgelig har dristet sig til at betegne sit eget livsværk som "Det Tredje Testamente" med undertitlen "Den intellektualiserede kristendom". Denne kristendom er iflg. hans analyser kun så småt på vej til at blive realiseret, idet den hænger sammen med en etik og moral, som vi almindelige mennesker endnu ikke er i stand til at efterleve. Det vil du alt sammen kunne læse om i min bogs 2. del.

 

Vedr. den højt begavede advokat Bent Hjeds, som havde en betydelig poetisk åre, så ved jeg ikke andet og mere om ham og hans liv og karriere, end at han efter at have forladt Gribskovlejren blev advokatfuldmægtig og senere selvstændig advokat, bl.a. med speciale i at forsvare daværende militærnægtere, som var kommet på kant med lovgivningen.

 

Also sprach Harry.

 

__________________

 

Date: Thu, 16 Jul 2015 15:55:32 +0200

Subject: Re: Den ubærlige sandhed

 

Hej Harry, det er godt at du er inde i personkredsen omkring fiktionen Jesus. Det var i år 29 at rabban Gamaliel, besluttede at Paulus sammen med 8 andre disciple på bibelskolen skulle skrive en bibel til hedningerne. Den bibel de skrev er helt identisk med Mattæusevangeliet. Til konstruktionen benyttede de dalevende historiske personer, f.eks. Pontius Pilatus, alt det guddommelige, jomfru Maria, Josef og Jesus er fiktion, også selvfølgelig korsfæstelsen, men alle de historiske personer, Johannes Døberen, Herodes Antipas o.s.v. indskrev disciplene i fortællingen for at gøre den realistisk. Det blev til Mattæusevangeliet og starten på Det nye Testamente.

Det blev iværksat af jøderne for at befri Israel, Israel var gang på gang blevet besat, og de indså, at kun en moralisering af hedningerne kunne på sigt stoppe de barbariske overfald på landet.

Man skal have fantasien i orden, når man skal abstrahere fra alt det guddommelige, men også indse at det var et genialt træk fra jødernes side, og fortællingen faldt i god jord hos hedningerne.

Denne sandhed er der blevet en bog ud af, den hedder ubærlig, for det er den for de kristne og den teologiske verden.

 

Fortsat god dag

Mogens 

______________________

 

Harry Rasmussen

Tor 16-07-2015, 16:40

Til Mogens Jønsson

 

Ja, ja, kære Mogens, enhver bliver salig i sin tro. Dog, din 'sandhed' er ikke tro, men viden, hævder du. Men uanset hvad, så tror jeg ikke et øjeblik på den tolkning af Jesu' liv og historie, som du i og med din bog åbenbart gør dig til talsmand for. Så du har på en måde ret i, at den 'sandhed' du fortæller, er ubærlig også for sådan en som mig. Jeg opfatter i øvrigt dine mails på den måde, at du indirekte fejer min opfattelse totalt af bordet. Derfor ser jeg ingen grund til at fortsætte med yderligere diskussion af emnet.

 

Forstår egentlig ikke, hvad der var dit formål med at henvende dig til mig? Hvis det har været for at informere mig om, at kun din version af Jesus-historien er gyldig, så er du desværre gået galt i byen. Men måske vil der være andre, som vil synes godt om din - ja, undskyld at jeg siger det ligeud - konspiratoriske tilgang til Jesus og kristendommen. Det er jeg sikker på, at der også vil være andre end mig der vil mene. Og det kan du vel kun være glad for, for det betyder jo, at du vil se dig bekræftet i den opfattelse, at folk med en "obligatorisk" – det vil sige traditionel eller ligefrem ortodoks - opfattelse af Jesus-historien ikke kan bære den 'sandhed' du kommer med. 

 

Men tak for en kortvarig og på sin måde interessant korrespondance, som jeg hermed afslutter for mit eget vedkommende. Jeg vil foretrække at erindre dig som medforfatter af den herlige historie om "De satiristiske Blåmænd".

 

Ønsker dig alt godt nu og i fremtiden, lev vel.

Harry

_______________

 

Men tilfældet ville, at Mogens Jønsson åbenbart ikke ville lade mig slippe så let fra at forstå og acceptere hans opfattelse og engagement i sin ”ubærlige” teori, så derfor fortsatte han ufortrødent med at provokere mig til at indse, at han havde ret i sine påstande omkring fiktionen Jesus. For mit eget vedkommende syntes jeg, at han totalt overså og glemte, at jeg jo trods alt også havde nogen indsigt i spørgsmålet om Jesus’ personlighed, liv og lære. Som det normalt venlige og høflige menneske jeg er, når jeg selv skal sige det, måtte jeg udvise tålmodighed overfor hans velskrevne, argumenterende og velmente mails.

 

Bemærkninger og kommentarer til emnet

Mogens Jønsson skrev i juli 2015atter en mail til mig, hvori der bl.a. stod følgende:

(Citat) Du er velkommen til at stille spørgsmål om bogen, og jeg vil når tid inde er gennemlæse din menneskesøn Jesus. Som du forstår er min Jesus ikke engang en menneskesøn, men jødernes fortælling for at moralisere hedningerne, så Israel på sigt kunne blive et frit land igen. De unge jødiske disciple der skrev fortællingen i Ældre Rådets regi, blev de kendte missionærer eller skal vi sige friheds kæmpere, betalt af Tempelkassen. (Citat slut)

 

Det er og var lige præcis det her ovenfor anførte citat, jeg gerne vil føje nogle nye bemærkninger til. I den forbindelse med reference til min artikel: 4.139. Et stort paradoks - Om et skift i livs- og verdensanskuelse

Der blev derefter en længere pause i Mogens Jønssons og min e-mailkorrespondance, ja, faktisk helt til november 2018. I mellemtiden havde han fået udgivet en ny bog, som han omtaler i den følgende gmail af 5. nov. 2018:

 

Kære Harry

 

Min "nye" bog Damen Donnas dagbog udkom i sept.17. Den handler, ligesom

Den ubærlige sandhed der udkom i 15, om den konstruerede figur Jesus.

Den kendte jødiske filosof Hillel, der som os var pacifist, havde en sønnesøn ved navn Gamaliel.

Rabbi Gamaliel der levede på Jesus tid, var som lovskriver og leder af bibelskolen i Jerusalem Israels religiøse overhoved. 

Den årelange romerske besættelse plagede jøderne dagligt. Da der opstod rygter om at romerne ville lukke synagogerne, sammenkaldte Gamaliel det jødiske Råd og foreslog at jøderne skulle skrive en moralsk bibel til de hedenske folkeslag og indstille den ulige fysiske modstand de romerske barbarer.

Forslaget blev vedtaget, og man udvalgte bibelkyndige disciple fra skolen til at deltage i udarbejdelsen af den nye bibel.

For at gøre biblen "spiselig" for hedningerne i Italien og Grækenland blev man enig om at i teksten skulle al skyld pålægges jøderne.

Mange hedninger var misundelige på de jødiske samfund, der levede iblandt dem i diasporaen. Det jødiske hellige sammenhold var ukendt blandt hedningerne.

Iblandt de udvalgte til at skrive den nye "hedninge bibel" var Paulus, der i samme biblen skriver: jeg lærte ved Gamaliels fødder.

Efter 4-5 år forelå den færdige bibel i italiensk og græsk oversættelse, og de unge der selv havde deltaget i skriveriet, skulle nu som missionærer bekæmpe den romerske besættelse ikke med våben men skriftlig moral.

Den bibel jøderne skrev, og som var overskuelig for de hedenske folkeslag, fik navnet Matthæus Evangeliet.

Som kristen er det måske en ubærlig sandhed at vores kristne bibel begyndte som et konstrueret skrift, der skulle befri Israel, men som endte med at være så velskrevet at det ene hedenske land efter det andet tog hele den konstruerede historie om den fiktive figur Jesus til sig som deres gud.

Det er også bemærkelsesværdigt at der skulle opstå en ny gud i det eneste land der dengang havde en århundrede år fastlagt tro som hele befolkningen deltog i. Der blev dengang som nu, ikke født et drengebarn der ikke blev omskåret.

Det geniale ved den jødiske hedningebibel er at den til dels er fiktion men bygget op omkring historiske personer, Kong Herodes, Johannes Døberen, osv. i historiske bevisbare begivenheder. 

Ovenstående kære Harry er den logik mine bøger bygger på. Du skal også erkende, at det var en stor udgift for den jødiske Tempelkasse at finansiere de udsendte missionærer, og hvis formålet ikke var at slippe for den romerske besættelse, hvorfor skulle jøderne, der ikke manglede gud, så opfinde en ny som ingen jøder tror på, og missionere ham i fjendeland.

 

Mvh Mogens

_________________

 

Harry Rasmussen            

Svar til Mogens

              

Kære Mogens

Ganske kort: Tak for dine supplerende forklaringer vedr. det du mener og betegner som den fiktive eller mytologiske skikkelse JESUS. Det er højst interessant og jeg deler til en vis grad dine præmisser, argumenter og konklusioner. Men som jeg har skrevet andetsteds, så er jeg af den grundlæggende opfattelse, at det ikke nødvendigvis behøver at være tilfældet, at Jesus ikke har eksisteret som historisk person, sådan som du postulerer, at han ikke har. Han kan meget vel tænkes at have været en religiøs forkynder i lighed med sin angivelige fætter, Johannes Døberen. Men da Jesus angiveligt har talt både de jødiske og romerske autoriteter midt imod, er det derfor også sandsynligt, at han blev dømt både som religiøs kætter og verdslig politisk oprører. Dommen lød på henrettelse ved døden på korset, en forsmædelig og smertefuld straf, som normalt kun blev anvendt overfor kriminelle lovbrydere, men altså i nogle tilfælde også på politiske oprørere. Selve korsfæstelsen blev kun anvendt af de romerske besættelsesmyndigheder.

Andet og mere kan jeg ikke overkomme at skrive om dette emne.

Venligste hilsener

Harry

____________________

 

Til forsvar for sin egen hypotese om den fiktive Jesus, sendte Mogens Jønsson mig den 6. november 2018 følgende gmail:

 

mogens jønsson  

til mig

              

Kære Harry

Vi er jo ikke alene med vores opfattelse af Jesus. Georg Brandes skrev i sin sidste bog, da han var 83 år, "Sagnet om Jesus" figur

G.B. bruger hele bogen til at fortælle at Jesus er en sagnfigur der aldrig har levet. Når en jøde som G.B. på vej til at forlade denne verden

bruger kræfter på at oplyse de kristne om de historiske realiteter, kan vi roligt tro ham.

 

Mvh Mogens

 

 

Harry Rasmussen                                         

til Mogens

              

Kære Mogens

Brandes opfattelse af Jesus kan vel af gode grunde ikke være særligt gyldig. Personligt mener jeg der er belæg for at opfatte Jesus som en historisk set virkelig person. Det er faktisk også det jeg er gået ud fra, da jeg skrev min bog om Jesus (som du jo ignorerer totalt). Grundlaget for min accept er primært den romerske historiker Tacitus, der bl.a. omtaler kristenforfølgelserne under kejser Nero i år 64 og hvor han i den forbindelse skriver:

 

(Citat)

Auctor nominis eius Christus,

Tiberio imperitante per procu-

ratorem Pontium Pilatum

supplicio adfectus erat.

På dansk:

Ophavsmanden til dette navn (de kristne)

er Kristus, der under Kejser

Tiberius blev henrettet af

Pontius Pilatus. (Citat slut)

Gengivet efter Dr. Ditlef Nielsens bog "Den Historiske Jesus", p. 87. H. Aschehoug & Co. Forlag. København 1924.

 

Ja, kære Mogens, jeg tror ikke vi kommer hinanden nærmere i vores respektive synspunkter, idet du jo tydeligvis fastholder din egen opfattelse af Jesus som en fiktiv person. Du afviser konsekvent enhver anden opfattelse, hvilket derfor må blive din egen sag.

Mvh. Harry

 

Karakteristisk nok, så indvendte Mogens Jønsson imod Tacitus’ konstatering, at han mente at Tacitus havde sin ’viden’ fra jøderne, hvorfor udsagnet måtte anses for at være ugyldigt som historisk bevis for Jesus eksistens.

 

Kære Harry

 

Dine argumenter lyder interessante, men desværre kan man ikke vide om Tacitus har læst sine citater i jødernes hedningebibel, hvor det står, eller det er blevet ham fortalt af en ny kristen der kun kan have fået det fortalt af en jødisk "missionær" (moralsk frihedskæmper) for Israels befrielse.

Jeg ignorerer absolut ikke din bog, men har netop undersøgt om jeg kan låne bogen på biblioteket og det ser det heldigvis ud til, så jeg glæder mig til at læse den.

 

Mvh Mogens

 

 

Harry Rasmussen                                         

til Mogens

              

Elementært min kære Watson! Du tvivler på Tacitus, fordi det passer ind i din tese om Jesus som en fiktiv person. Jeg tvivler ikke, fordi det passer ind i min tese om Jesus som en historisk person.

__________________

 

Til trods for, at jeg i en tidligere gmail til Mogens Jønsson har skrevet, at jeg ikke orker at skrive mere om emnet, vil jeg her alligevel genoptage mine tanker og overvejelser med det primære formål, at efterprøve holdbarheden af den opfattelse jeg selv har af hele dette ikke specielt nemme emne:

 

(Citat)

Om religion

 Begrebet og fænomenet religion spiller som formentlig bekendt faktisk en nok så stor rolle i Martinus’ verdensbillede eller kosmologi, om end det ikke sker på nogen traditionel eller dogmatisk måde. Dette fremgår klart af, at Martinus dels betegner sit livsværk som udtryk for den ”intellektualiserede kristendom” og dels af, at han har valgt at betegne sit livsværk som ”Det Tredje Testamente”.

 

I øvrigt skelner Martinus mellem de gamle verdensreligioner, i form af Buddhisme, Kristendom og Islam, og den ny tids verdensreligion i form af Kristendommen og dennes fortsættelse i form af hans eget livsværk. Dertil kommer, at han under sin beskrivelse af menneskehedens bevidsthedskategorier opdeler samme i en A-gruppe og en B-gruppe, hvoraf den førstnævnte består af mennesker, der er mere eller mindre modtagelige for det, han betegner som ”den ny verdensimpuls” fra det guddommelige skabeprincip, medens B-gruppen indeholder mennesker, der er mere eller mindre modtagelige for og ført af ”den gamle verdensimpuls” fra nævnte princip. (Note 9)

 

I forbindelse med nævnte B-gruppe opererer Martinus med, at der forekommer et fænomen han betegne som ”den guddommelig suggestion”, hvilket kort og billedligt talt vil sige: ”Guds kærligt udstrakte og hjælpende hånd”, et fænomen, der via de såkaldte ”verdensgenløsere”, som f.eks. Buddha, Jesus og Muhammed, og disses disciple, præster mv. har til primært formål at støtte og vejlede instinktprægede mennesker, som endnu har ”troens nådegave” i behold og som – i modsætning til mange i B-gruppen - ikke selv er i stand til at få religiøs inspiration fra naturen og hverdagslivet. (Note 10)

 

For mit eget vedkommende er jeg for længst vokset ud over den traditionelle dogmatiske kristendom, forstået sådan, at jeg ikke er i stand til at anerkende den evangelisk-lutherske trosbekendelse som sådan, men dog nok som kirkens grundlag og som et historisk dokument. Derimod går jeg naturligvis ind for kerneprincipperne i Jesu lære, herunder især næstekærlighedsprincippet omsat i daglig praksis.

 

Men også i spørgsmålet om religionen har jeg delvis skiftet til en paradoksal opfattelse, idet jeg i nogen grad hælder til den beskrivelse og vurdering af samme, som skyldes den tyske filosof Ludvig Feuerbach. I lighed med Marx kritiserede han Hegels idealisme ud fra et materialistisk standpunkt.  Dette bygger på to primære påstande, nemlig at religion er antropologi – dvs. læren om mennesket - og at antropologien er materialistisk. I lighed med Karl Marx og senere Sigmund Freud anså han Gud som værende et udtryk for menneskets samfundsbestemte psykologiske projektion. (Note 11)

 

Ifølge Feuerbach har religiøse forestillinger ikke nogen sandhedsværdi. Desuden er mennesket ikke skabt i Guds billede, sådan som det forlyder i Bibelens skabelsesberetning. Mennesket har tværtimod skabt Gud i sit billede, forstået sådan, at mennesket projicerer sit eget billede op i forstørret målestok på himlen, og tror at dette billede er udtryk for et reelt eksisterende virkeligt overdimensioneret væsen. Gud og guderne er reelt set udtryk for menneskets egne ønsker, behov og forhåbninger. De egenskaber vi tillægger Gud og himmeriget er skabt af vores egne længsler og higen efter en bedre og højere tilværelse. Når Gud derfor ses som personlighed, skyldes det at det personlige liv forekommer os at være det højeste i livet. Når Gud opfattes som identisk med kærlighed betyder det, at der ikke findes noget højere i tilværelsen end kærligheden. Når lidelse for andre er guddommelig, som i kristendommen, betyder det at Gud er nærværende også i lidelsen.

 

De religiøse forestillinger om fuldkommenhed er altså i henhold til Feurerbach primære udtryk for menneskets eget ideale væsen. Denne menneskelighed er bestående, også selvom den religiøse tro forsvinder. Det fremgår jo blandt andet af humanismen og dennes idealer, som afstår fra at udlede sine grundsætninger fra troen på en oversanselig, guddommelig virkelighed. Humanismen er således i opposition til de absolutistiske og religiøst begrundede livs- og verdensanskuelser, som almindeligvis kan og må karakteriseres som værende dogmatiske, intolerante, autoritære og dermed fornuftstridige.

 

Feurerbach mente, at i stedet for forestillingen om en absolut Gud burde man hellere indsætte menneskeheden som sådan, idet alt sandt menneskeligt i sig selv er helligt eller i hvert fald bør være det. Herom har Feurerbach blandt andet skrevet følgende:

 

(Citat) ”Lad de døde hvile, og lad os bare bekymre os om de levende! Når vi ikke mere tror på et bedre liv, men vil det, vil det, ikke enkeltvis, men med forenende kræfter, så vil vi også skabe et bedre liv, så vil vi i det mindste fjerne de krasse, himmelskrigende, hjerteskærende uretfærdigheder og misligheder, som menneskeheden hidtil har lidt af. Men for at ville og bevirke dette må vi istedenfor kærligheden til Gud sætte kærligheden til mennesket som den eneste sande religion, istedenfor troen på Gud sætte menneskets tro på sig selv, på sin kraft, den tro, at menneskehedens skæbne ikke afhænger af et væsen udenfor eller over den, men af den selv, at menneskets eneste djævel er mennesket, det rå, overtroiske, selviske, onde menneske, men også at menneskets eneste Gud er mennesket selv.” (Citat slut) (Note 12)

 

Det skal her pointeres, at jeg i princippet er delvis enig i Feurerbachs opfattelse af religionen eller religionerne, og i, at menneskene har skabt Gud i deres eget billede, men dog ikke i, at Guddommen ikke eksisterer og ikke har skabt og fortsat skaber og opretholder verden og livet. Men vel at bemærke Guddommen som det altibefattende, allestedsnærværende, altgennemstrømmende og altbelivende under og treenige væsen, hvis fysiske organisme udgøres af verdensaltet. Dermed er jeg helt enig i den universale guddom, som Martinus fremfører i og med sit livsværk, hvilket blandt andet vil fremgå af det følgende citat fra artiklen 4.127. Ét-livs-hypotesen. En redegørelse. Resumé: (Citat slut)

 

Senere i artiklen lyder det sådan:

 

(Citat)

”Verdensgenløserne”

Sluttelig skal her omtales det begreb og fænomen, som i traditionel religion betegnes som ”frelsere”, men som Martinus klogt har valgt at betegne med udtrykket ”verdensgenløsere”. Begrebet genløsning betyder kort fortalt, bestræbelserne på at løse menneskene fra bundetheden i den fysiske verdens trældom og i princippet bringe disse tilbage til den oprindelige himmelske eller paradisiske tilstand, de befandt sig i før ”syndefaldet”. Sidstnævnte ord indikerer, at vi nu befinder os i den bibelske skabelsesberetnings forestillingsverden, mere præcist i fortællingen eller myten om Adam og Eva. (Note 13)

 

I den idealistiske tradition kaldes verdensgenløsere som Moses, Buddha, Jesus, Krishna og Muhammed for ”de store indviede”, eller som i tilfældet med Jesus, et personnavn som på hebraisk hedder ”Jeschua”, på græsk ”Jesous” og på latin ”Jesus”. Senere fik Jesus tilnavnet den ”salvede”, som er det danske ord for det hebraiske ”messias”, som på græsk oversattes ved ordet ”Christos”, på latin ”Kristus”. Som sådan har den kristne kirke lige siden oldkirken prædiket og lært om ”det guddommelige sendebud”, hvis borgerlige navn var Jesus Josefs Søn.

 

Imidlertid må man konstatere, at nævnte person Jesus, i lighed med de øvrige ovenfor nævnte ”store indviede”, ”frelsere” eller ”verdensgenløsere”, som personer er blevet borte i dogmatikkens og mytologiens tilslørende ideologi. Der er ganske enkelt tale om, at der i overleveringen er sket en sammenblanding af historisk viden og erindring og de troendes udlægning af begivenheder og udtalelser, der tillægges i dette tilfælde Jesus.

 

Rent faktisk forholder det sig sådan, at det snarere er urmenigheden i form af de mere eller mindre kendte historiske – eller mytologiske? - personer, der i dette tilfælde og fra begyndelsen har videreført fortællingerne om Jesus’ liv og lære. Jesus har jo så vidt vides ikke selv nedskrevet så meget som en linje om sin egen historie og lære. De ældst kendte skrifter i form af de såkaldte ”evangelier”, dvs. ”gode budskaber”, er alle skrevet på grundlag af mundtlige overleveringer, og vel at bemærke skrevet længe efter Jesus’ død.  (Note 14)

 

Men det forhold, at de nævnte ”verdensgenløsere” ikke selv personligt har nedskrevet deres liv og lære, gælder også for de andre ovenfor nævnte personer. Det er i første instans mundtlige traditioner, der ligger til grund for tilhængeres eller menigheders skriftlige formidling af fortællingerne om deres respektive ”verdensgenløser”. Det er derfor udelukkende på disse tilhængeres eller formidleres beretninger – og tolkninger – at vort kendskab til de nævntes liv og lære hviler.

 

Imidlertid må det konstateres, at eksistensen af de nævnte religioner igennem tiderne har været til stor hjælp, trøst og opmuntring for utallige mennesker, de troende vel at mærke, for var og er man ikke det, vil man jo i henhold til dogmatikken være en ”synder”, ateist eller frafalden og dermed ifølge mytologien dømt til evig fortabelse. Det sidstnævnte kan karakteriseret som et ’pædagogisk’ middel til at holde de vildfarne inde i ’flokken’ eller ’folden’ af frelste. Berømte er da også Marx’ ord om, at ”Religion er folkets opium!”, et udsagn, som både er et udtryk for og en protest mod den virkelige elendighed og som derfor fjerner menneskers opmærksomhed fra virkeligheden. Den elendige virkelighed, som Marx mente menneskene burde gøre oprør imod. (Note 15) (Citat slut)

 

For ikke at blive misforstået, vil jeg her pointere, at jeg ikke er tilhænger af hverken marxisme eller nymarxisme, men at jeg dog godt kan se at begge åndsretninger også har gode sider. Det er kun, når de to tanke- og idé-retninger bliver brugt af fanatikere, sådan som tilfældet jo har været ikke mindst i 1960’erne og 1970’erne, at de negative sider ved disse viser deres ubehagelige ’ansigt’.

 

Herefter nogle bemærkninger til det følgende citat:

(Citat) Hvis du spørger, hvor jeg har den viden fra, må jeg svare med et spørgsmål: hvor har Martinus sin viden fra, nåede du at spørge ham? men jeg øser sikkert af de samme kilder som Martinus. (Citat slut)

 

I en mail fra juli 2015 har jeg kommenteret dette citat sådan:

(Citat)

Ang. hvor Martinus har sin viden fra, så kan det spørgsmål ikke besvares enkelt, men så meget kan jeg sige, at han i hvert fald ikke har den fra den eller de samme kilder, som dig. Han har sine helt egne kilder, men for at forstå det, må man kende til Martinus' verdensbillede, og dette har jeg (i 2015) foreløbig selv brugt 50 år på at studere og 40 år på at skrive om, hvorfor jeg føler mig kvalificeret og kompetent til at udtale mig herom. Men Martinus kender i hvert fald ikke til nogen "ubærlig sandhed", tværtimod, selvom han anser den kendte form for kristendom, som er udsprunget af den mosaiske troslære (Det første Testamente), for at være forældet. Derfor betegner han Det ny Testamente som "Det andet Testamente", hvorefter han følgelig har dristet sig til at betegne sit eget livsværk som "Det Tredje Testamente" med undertitlen "Den intellektualiserede kristendom". Denne kristendom er iflg. hans analyser kun så småt på vej til at blive realiseret, idet den hænger sammen med en etik og moral, som vi almindelige mennesker endnu ikke er i stand til at efterleve. Det vil du alt sammen kunne læse om i min bogs 2. del. (Citat slut)

 

Det, som jeg ikke fik skrevet i ovenstående citat, var og er, at de kilder, Martinus benyttede sig af generelt og måske især i relation til Jesus Kristus, var dels et grundigt intelligensmæssigt kendskab til både Det Gamle og Det Ny Testamente, og dels den kilde, han betegner som intuitionen. Den sidstnævnte ser han også som en kilde til visdom,der dog skal efterprøves af intellekt og fornuft. Når han ser intuitionen som visdomskilde, hænger det sammen med den faktor, han betegner som visdomsoceanet, som er et universalt reservoir eller et koncentrat eller en essens af samtlige levende væseners oplevelser, erfaringer, viden etc., men af automatiske kræfter eller energier bearbejdet til såkaldte ”guldkopier” af de oprindelige til grund liggende oplevelser og erfaringer. Til disse energier hører især hukommelsesenergien i forening med både instinktenergien og følelsesenergien

 

Nuvel, den forklaring eller lære, kan man så efter behag eller behov vælge at tilslutte sig eller forkaste helt eller delvist. Personlig tilslutter jeg mig den delvis, idet jeg i lighed med Martinus er af den opfattelse, at visdomsreservoiret er identisk med den altibefattende, allestedsnærværende og altbelivende evige guddommelige bevidsthed. Naturvidenskaben – som er reduktionistisk – mener af gode og velbegrundede grunde, at verden og livet er blevet til, eksisterer, fungerer og udfolder sig i kraft og medfør af evolutionen og dennes kræfter og lovmæssigheder. Men Martinus’ – og i al beskedenhed min – pointe er, at evolution er lig med skabelse.

 

Derfor kan jeg passende afslutte disse bemærkninger med at citere følgende fra den nævnte artikel:

 

(Citat)

Min holdning til Martinus’ kosmologi

For at læseren ikke skal være i tvivl om min egen personlige holdning til Martinus og hans lære, vil jeg afslutte denne artikel med at citere fra min artikel 4.129. Et livs status - revision af en personlig opgørelse:

 

(Citat) Konklusionen på alt det ovenfor sagte, må blive, at et relativt langt liv foreløbig har lært mig, at være videbegærlig, åben og upartisk, men samtidig tvivlende og skeptisk. Det har for mig altid været vigtigt, at holde sig grundlæggende spørgsmål for øje, som f.eks. hvad, hvordan og hvorfor. På den måde har man en mulighed for at tilegne sig upartisk og objektiv eller forsøgsvis sand viden om livet og verden. I forbindelse med tilegnelse af forhåbentlig sand viden, er en vis mental selvdisciplin derfor nødvendig, så man ikke fristes til at tolke verden i sit eget billede, sådan som man uvægerligt har tilbøjelighed til at gøre, når og hvis man er partisk og nærer sympati for det ene og antipati imod det andet. Dette indebærer desuden, at man må gøre op med sig selv, holde en slags personlig åndelig status over sin egen livs- og verdensanskuelse, og spørge: Hvor meget af det, jeg selv mener at vide, er i grunden baseret på egen oplevelse og erfaring, og hvor meget er tankegods fra andre, som jeg nærer tillid til og derfor i bedste fald tror på? – I den sammenhæng må jeg erkende, at et langt livs beskæftigelse med først klassisk idealistisk indisk filosofi og derefter med Martinus’ kosmologi, har påvirket mig i et omfang og i en grad, så at jeg ikke rigtig ved, hvordan jeg ville have betragtet og opfattet verden, hvis jeg udelukkende havde været henvist til mine egne oplevelser og erfaringer. Det skal lige tilføjes, at jeg ikke føler mig mere bundet eller forpligtet af Martinus’ kosmiske analyser og livsfacitter, end at jeg stadig lader muligheden stå åben for, at disse i værste tilfælde måske kunne vise sig at være i større eller mindre uoverensstemmelse med virkelighedens verden. Hvad denne så i realiteten end er eller måtte vise sig at være. På den baggrund vil jeg her sluttelig fremsætte min ”selvbekendelse”, som trods alt og i det væsentlige er i principiel overensstemmelse med hovedtrækkene i netop Martinus’ kosmologi:

 

Min personlige, åndelige status kan herefter opgøres i følgende trosbekendelse: Jeg tror på Gud, den almægtige Fader-Moder, altings ophav og skaber, én sand Gud fra evighed til evighed, den universale Gud, i hvem vi alle eksisterer, oplever og manifesterer os i egenskab af Guds sanseorganer og manifestationsredskaber.

 

Jeg tror på Jesus Kristus, ikke som Guds enbårne søn, for vi er alle sønner af Guden, fra den mindste amøbe, over planterne, dyrene og menneskene til de højere og indtil videre ukendte verdeners formentlig etisk højtudviklede væsener, men som verdensgenløser og menneskehedens store lærer og forbillede, som ofrede sit liv på forsmædelsens kors, for at vise sin guddommelige sendelse og sin åndelige styrke, og jeg tror på, at hans genopstandelse i åndelig skikkelse skal ses som en fortrøstningsfuld myte for de troende om, at døden i realiteten er en illusion, men en illusion, der er en nødvendig modsætning til livet, for at man ikke skal slappe af i sin forpligtelse til at forbedre sin personlige moral.

 

Jeg tror på talsmanden, den hellige ånd, sandhedens og visdommens ånd, som især i skikkelse af Martinus’ Det Tredie Testamente er kommet for retfærdigt at dømme levende og døde, ikke for at fordømme nogen og slet ikke de midlertidigt vildfarne, men tværtimod for at vejlede disse og alle andre, og for at berette om Guds uudslukkelige og overordnede styrelse af alle sine skabninger. Den styrelse, som også manifesterer sig i og med selve ’sendelsen’ af ”talsmanden, den hellige ånd”.

 

Jeg tror på, at intet levende væsen er fordømt eller fortabt for evigt. Nemlig fordi Jeg ikke tror på det evige liv, hverken som et fremtidsperspektiv, eller som en her og nu realitet, men derimod på, at vi hver især lever lige midt i en et-livs-tilværelse, som i medfør af Guds vilje i form af evige love, er præget af, at tilværelsen veksler mellem kortere eller længere epoker med lysets livgivende princip og epoker med mørkets dræbende princip i forsædet. Det er det evige livs dage og nætter eller somre og vintre omsat i jordnær daglig praksis i form af lyst og smerte, glæde og sorg, optimisme og pessimisme etc. etc.

 

Jeg tror på, at vi mennesker udgør en skala af vidt forskellige udviklingstrin, som vi alle sammen, generation og slægt efter generation og slægt, i tidernes forløb bevæger os op ad, takket være de overordnede lovmæssigheder for indvikling og udvikling via de vekslende forhold og udfordringer, menneskeheden uafbrudt stilles overfor. Men jeg tror ikke på skæbnelovens uundgåelige og uundværlige ’pædagogiske’ virke som en del af det livsvilkår, der er en følge af Guds væsen og virke, men derimod på skæbnens luner og tilfældigheder, der dog til en vis grad er bestemt af naturlovene og herunder ikke mindst af loven for årsag og virkning efter devisen, at brændt barn skyer ilden.

 

Endelig tror jeg på den største gave, Gud har givet menneskeheden, nemlig muligheden for at udvikle og praktisere det måske sværeste af alt: næstekærligheden, hvilket vil sige den upartiske kærlighed til alt og alle, man er eller kommer i berøring med i sit liv, og hvis grundlov lyder: Vær imod andre, som du vil, at andre skal være imod dig. Sæt dig altid selv i næstens sted, og vurdér og disponér dine beslutninger og handlinger ud fra denne indsigt, indlevelse og medleven, for det er den absolutte forudsætning og betingelse for løsningen af menneskehedens årtusindgamle og stadigvæk nuværende krisetilstand og konfliktsituation.

 

Hvis det kan lykkedes, har menneskeheden medvirket til at udvikle den potentielle mulighed, som Gud i kraft af sine to hovedattributter: Alvisdom og almagt, har stillet til rådighed, nemlig alkærlighed, i hvert fald i forhold til menneskeheden. Men det store spørgsmål er og forbliver, om den i øvrigt langt fra homogene menneskehed overhovedet vil være i stand til at praktisere og højne en moral, som stort set ikke har ændret sig siden mennesket første gang optrådte på jorden.  Det, der i tidernes løb er blevet ændret, er fortrinsvis livsvilkårene i form af dannelsen af mere eller mindre lovbundne samfund og sociale forhold, og især teknikken, som foreløbigt er kulmineret i og med elektronikken. Sidstnævnte kan, som tilfældet i reglen altid har været og er med tekniske fremskridt, både anvendes positivt og negativt. Er man optimist, ser man lyst og positivt på fremtiden og forestiller sig, ja, profeterer ligefrem om et jordisk paradis forude. Men ser man derimod pessimistisk på samme fremtid, tegner denne sig desværre mørkt og negativt, for til trods for adskillige forsøg og tiltag i retning af at skabe en mere fredelig verden, så befinder menneskeheden sig i nutiden generelt set midt i et kaos af indbyrdes kontroverser og blodige oprør og krigslignende tilstande. (Note 19)

 

Men ser man realistisk og neutralt på tilværelsen og dermed også på fremtiden, så kan man i bedste fald være tilfreds med, at der kun er stillet ét enkelt jordeliv til hver vores rådighed. Herom har jeg især skrevet artiklen 4.123. Det store hverdags-under. Inspirerende tanker. Den være hermed anbefalet. (Citat slut)

 

© September 2017 Harry Rasmussen. (Citat slut)

 

Det ovenstående må vel siges at være lidt krævende for de små grå at tumle med. Men ingen siger, at man behøver at læse det alt sammen ud i et. Tænke- og hvilepauser kan være nødvendige og velkomne. Men under alle omstændigheder: God fornøjelse, ska! det afslutningsvis lyde fra forfatteren af denne artikel.

 

Vigtige slutbemærkninger

Vil her atter gentage min egen opfattelse af Jesus, Især henvendt til forfatteren af bogen ”Den ubærlige sandhed”: Det behøver efter min opfattelse ikke nødvendigvis at være tilfældet, at Jesus ikke har eksisteret som historisk person, sådan som Mogens Jønsson postulerer, at han ikke har. Personen med det dengang almindeligt forekommende navn Jesus, kan meget vel tænkes at have været en relativt ubetydelig omvandrende religiøs prædikant og forkynder i lighed med sin angivelige fætter, Johannes Døberen, som dog især virkede ved Jordanfloden. Men for begge gik det angiveligt gruelig galt, for Jesus, fordi han talte både de jødiske og romerske myndigheder og autoriteter midt imod, hvorfor det derfor også er sandsynligt, at han blev dømt både som religiøs kætter og verdslig politisk oprører. Det var der i øvrigt også flere andre på den tid, der blev. Dommen lød som bekendt på henrettelse ved døden på korset, en forsmædelig og smertefuld straf, som normalt kun blev anvendt overfor kriminelle lovbrydere, men altså i nogle tilfælde også på politiske oprørere. Romerne med Pilatus som besættelsesmagtens øverste ansvarlige, anså Jesus som en politisk oprører, medens de jødiske myndigheder anså ham for at være en religiøs oprører.  Selve korsfæstelsen blev kun anvendt af de romerske besættelsesmyndigheder. Det, der skete efterfølgende var og er, at navngivne personer fra inderkredsen omkring Jesus, forstod og indså, at deres ven og læremesters liv og skæbne ville være velegnet til, på basis af de gammeltestamentlige profeters ønsketænkning om en kommende Messias, i kristen forståelse en Kristus, at opbygge og promovere i form af en religiøs mytologi, der med det formål at opnå magt over sindene, ville være egnet til at blive forkyndt i de jødiske synagoger, der fandtes i landene omkring Israel eller Palæstina.

 

Det jødiske folks historie var og er præget af troen på Gud Jahve, hvis bud, hvilket vil sige Moseloven, var blevet overtrådt, hvorfor jødefolket måtte leve i eksil, blandt andet i Ægypten og Babylon. Men Moses førte som bekendt eksil-jøderne fra Ægypten til landet, der flød med mælk og honning, hvilket vil sige Palæstina, af de jødiske indvandrere kaldet Israel. Men med budskabet og læren om arvesynden og synden og frelsen ved troen på Jesus Kristus, Guds enbårne søn, rejste Simon Peter og Paulus hver for sig århundreder senere til Rom, hvor de måtte opleve at blive taget til fange og i lighed med Jesus endte med at blive korsfæstet. Vejen til frelsen og opstandelsen blev derfor et Via Dolorosa, lidelsens og smertens vej til dommedagen, hvor de troende, hvad enten de var i live eller hensovede, det vil sige døde, blev frelst til et evigt liv i Guds rige og de ikke-troende ville være fordømt til et evigt liv i helvedes flammende svovlsøer. Den lære var der indflydelsesrige personer i Rom, der forstod at benytte sig af til efterhånden at opnå magt over store dele af den lidende menneskehed. På den måde blev kristendommen som frelsen fra lidelsens religion til og institueret, først og fremmest i form af katolicismen og senere også som protestantismen og med hvad deraf fulgte op gennem århundrerne.

 

Konklusionen eller svaret på spørgsmålet om, hvorvidt der med Jesus er tale om virkelighed eller myte, må kort sagt altså lyde, at der er tale om både virkelighed og myte. Om virkelighed, fordi der er grunde til at mene at Jesus har været en virkelig historisk person, og om myte, fordi mytologien omkring Jesus som frelseren Kristus først og fremmest er skabt af urmenigheden i Jerusalem og videreført og konsolideret især af kirkefædrene i Rom.

 

Specielt interesserede læsere kan henvises til at læse min afhandling Introduktion til: JESUS menneskesønnen I og JESUS menneskesønnen II , skrevet i 2002, eller i bogform ”JESUS søn af mennesket”, udgivet på  Forlaget Scientia Intuitiva 2012.

 

Således lykkedes det på trods af det svære og udfordrende emne, at nå til vejs ende, i hvert fald i denne omgang. Det vigtigste for os hver især er og vil fortsat være, at tænke med omtanke og måske især tænke sin livs- og verdensanskuelse om, så vi forhåbentlig vil kunne befri os for ”pubben” og svinge os op i tankesfærens umådelige højder. (Se her evt. artiklen 4.132. Livet som en ''puppe ”-tilværelse)

 

Copyright november 2018 Harry Rasmussen

 

PS. De notetal, der forekommer i nogle af citaterne fra mine artikler, vil kun kunne læses ved at klikke ind på de pågældende artikler.

 

******************