En ny verdensepoke?

Tillægs-betragtninger

 

I sin storslåede kosmologi opererer Martinus med at de levende væsener, herunder blandt andet menneskene, som hver især udtryk for et evigt treenigt princip i form af 1. jeget, 2. skabe- og oplevelsesevnen og 3. det skabte og oplevede. Som absolut overordnet faktor regnes begrebet verdensimpulser, nemlig i form af henholdsvis den gamle og den nye verdensimpuls. Disse i virkeligheden mentale eller psykiske impulser – eller kort sagt kulturelle impulser – påstås at udgå med store tidsintervaller fra selve det guddommelige alvæsens eget indre væsen i form af en serie skabeprincipper, hvoraf kredsløbs- og kontrastprincippet er nok så væsentligt. (Vedrørende de såkaldte skabeprincipper, se f.eks. artiklen:

H1-46. Ånd og materie – Sjæl og legeme

Til den ældre verdensimpuls henregner Martinus de traditionelle gamle verdensreligioner i form af jødedommen, katolicismen, islam, hinduismen og buddhismen. Til den nyere verdensimpuls henregner Martinus – temmelig ubeskedent, må man vel have lov til at sige! - især sin egen kosmologi, som i en vis forstand betyder en fornyelse af specielt kristendommen, men vel at bemærke i en på sin vis absolut udogmatisk og utraditionel form.

Ifølge Martinus er hovedopgaven for den ny verdensimpuls, at føre menneskene frem til selv at kunne gøre de iagttagelser og erfaringer, der giver hvert enkelt individ eller menneske indsigt og visdom, således at det bliver i stand til at få religiøs inspiration af dagliglivets kendsgerninger, foreteelser og begivenheder, herunder af naturens liv. Derved bliver livet selv den store læremester, skole og kirke for den, der ikke længere kun kan få åndelig inspiration fra religiøse autoriteter og hellige bøger, og som heller ikke kan affinde sig med naturvidenskabens materialistiske og ateistiske livs- og verdensopfattelse. Dermed indvarsler den ny verdensimpuls en helt ny verdensepoke, som primært vil være præget af, at retten er blevet til magten, i modsætning til, hvad der var tilfældet i den gamle verdensepoke, hvor magten var lig med retten. (Vedrørende de såkaldte verdensimpulser, se f.eks. dette link:

 http://www.livetseventyr.dk/1-04Frame.htm

Men inden udviklingen når så langt, befinder menneskeheden sig altså i et spændingsfelt mellem de nævnte to verdensepoker, eller som Martinus siger om det jordiske menneske: "Det er en såret flygtning mellem to riger". Nemlig dels fordi mennesket ikke længere helt tilhører dyreriget, hvor moralen lyder at ”enhver er sig selv nærmest”, og dels fordi det endnu ikke helt tilhører det rigtige menneskerige, hvor moralen er, at ”enhver er sin næste nærmest”. Det er dette spændingsfelt, der er udtrykt ved begreber som "de sidste tider" og "dommedag", udtryk, som altså står for en ny verdensepokes forudgående fødselsveer, som er forløbere og bebudere af "den store fødsel" til "kosmisk bevidsthed" eller "Kristus-bevidsthed". (Læs evt. mere herom i artiklen ”Dommedag, 2. del”)


Det synes at ligge i tiden i den vestlige verdens kulturkreds, at alt er tilladt og at det, der endnu ikke er tilladt, bør gøres tilladt. Nemlig tilladt blandt andet i ligestillingens og anti-diskriminationens navn. Såkaldt progressive kulturfolk og politikere har travlt med at profilere sig som politisk korrekte og samtidigt som absolut tolerante og åbne over for, hvad blandt andre minoritetsgrupper fremfører af alle mulige og umulige ønsker. Ikke at man nødvendigvis vil benytte sig af rettighederne, man vil simpelthen bare have disse. Men man ignorerer tilsyneladende totalt det gamle vise ord om, at i livet gælder den regel, at alt er tilladt, men ikke alt er gavnligt. De politisk korrekte og tolerante kulturfolk og politikere støttes i vid udstrækning af de altid sensations- og stofhungrende medier, især fjernsynet, som konstant er på jagt efter spektakulære emner og ’nyheder’, som dels kan tiltrække seere og dels kan udfylde den såkaldte ”sendeflade”.

Men måske er det alt sammen resultater af og udtryk for, at vi befinder os i en kalejdoskopisk kulturel forfaldstid, den periode, tilstand og situation, Martinus betegner som ”dommedagsepoken”, hvis varighed ingen kender og kan sætte tid på, og som heller ikke Martinus har udtrykt sig præcist om. Sandsynligvis kan den komme til at vare mindst hundrede år, måske kortere eller sandsynligvis længere, hvilket i hvert fald til en vis grad er beroende på os mennesker selv. Vi har jo de nødvendige erfaringer og til en vis grad også forhåbningerne, men endnu ikke de evner, der for alvor målretter vores vilje og aktiviteter i det profeterede humanitære verdenssamfunds tjeneste.

Martinus har – formentlig for at være helgarderet i sin opfattelse - som nævnt sat en tidsgrænse på tre tusinde år, før dette ideale verdensrige for alvor vil være blevet etableret. Set i ét-livs-hypotesens tidsperspektiv vil ingen af os dødelige nulevende kunne komme og bekræfte eller afkræfte Martinus’ spådomme. Men i øvrigt tog det jo også flere tusinde år, inden den kristne kultur opstod og siden udbredtes og etablerede sig. (Se evt. artiklerne 2.09. ”Dommedag!” I – om forskellige dommedagsvisioner gennem tiden, og 2.10. ”Dommedag!” II – om Martinus’ opfattelse af ”Dommedag”. De nævnte artikler kan findes og læses via dette link:  http://www.livetseventyr.dk/2-09Frame.htm

 

© 2020 Harry Rasmussen.

______________________