Idealismens forviklinger

- vejen til kulturelt selvmord!?

 

 

Introduktion

Vi skriver nu medio oktober 2017. Vejret er gråt og trist og det småregner, så det passer ret godt til min øjeblikkelige sindsstemning. Der er egentlig en hel del jeg godt kunne tage mig til, men humøret er ’overskyet’, så sindstilstanden er desværre ikke til det. For kort tid siden skrev jeg den foreløbig seneste artikel til min hjemmeside LIVETS EVENTYR. Den artikel har titlen 4.142. Håbets lysegrønne eufori - Tanker til genovervejelse. Den ironiserer over den naive idealisme og humanisme, som præger nogle af medierne, ikke mindst nyhedsmedierne, og desuden mange politikere og kulturfolk, i begge tilfælde især på venstrefløjen og en del politikere på den liberale højrefløj. Værst er det, at de nævnte ikke kan, ikke har villet eller evnet at se den aktuelle trussel, der i form af den islamiske religion og kultur med dens fremmedartede moralkodeks og æresbegrebet truer både de europæiske og ikke mindst de danske demokratiske livsværdier og dermed også den danske livsstil. 

 

Godt nok kan der være grund til at kritisere den overvejende materialistiske danske livsstil, lige som det er en fortvivlende ynk dagligt at se og høre de danske TV-stationer, i håbet om at få lidt relevant og sandt at vide, hvad der for tiden sker både her i landet og i udlandet. Men sandheden eller virkeligheden har dårlige kår, når den har været igennem mediernes vridemaskine, som tolker nyhederne og begivenhederne på deres helt egen ofte overfladiske og i reglen tendentiøse måde.

 

Men for ikke at gå helt i sort over de problemer og vanskeligheder, som dagligdagens ”puppe”-tilværelse i reglen fører med sig, har jeg nærmest gjort det til en vane at tænke på den faktiske kendsgerning, at livet er et eneste  stort og forunderligt eventyr. Derfor vil jeg her begynde med at citere det følgende afsnit fra artiklen 4.131. Livets eget eventyr - set i ét-livs-hypotesens perspektiv:

 

(Citat) Erkendelsen af underet

For at give den forhåbentlig interesserede og tålmodige læser et lille indtryk af, hvilke tanker, jeg har gjort og gør mig om verdens og livets under eller mirakel, vil jeg i det følgende koncentrere mig om en beskrivelse heraf. I og med denne tager jeg udgangspunkt i min egen aktuelle situation, som er, at jeg i disse øjeblikke sidder bag computerens tastatur og forsøger at samle tankerne til den nævnte beskrivelse. Den første tanke, der melder sig, når jeg her fokuserer på ideen om livets under, er den, at her sidder jeg stille og roligt, mens alt omkring mig ånder ro og stilhed, dog pulserer livet livligt og travlt udenfor, hvor både mennesker og dyr har travlt med hver deres pligter, interesser og gøremål. Men lokalitetens eller stedets stilleståenhed er jo bare tilsyneladende og i virkeligheden kun en illusion, som skyldes de perspektiviske forhold og lovmæssigheder, som gør sig gældende i forbindelse med vore sanser. For hvad er det i virkeligheden, der sker her og nu og som altid? – Jo, det er faktisk det, at jeg selv og alle andre levende væsener og ting her på jorden, sammen med denne befinder os i det vældige univers eller uendelige verdensalt. En svimlende tanke, som jeg lod sig bevæge ud i det vældige univers, først til solsystemet, hvor jordkloden kredser omkring solen med en hastighed af 30 km/sek., et faktum, som vi ikke sanser og oplever på grund af de gældende perspektiviske forhold og lovmæssigheder. Og derfra bevægede tanken sig til det uendelige verdensrum med sine vældige og uendeligt mange galakseøer, som vi mennesker langt mindre er i stand til at sanse og opleve. Dog kan vi en stjerneklar nat få et tilmed meget smukt synsindtryk af en del af den vældige galakse, Mælkevejen, som jorden og vi selv er en relativt diminutiv del af. Men som sagt, størrelsesforhold, afstande og tid er relative og ret beset illusoriske. (Nore 13)

 

For os jordboere er jordkloden vældig stor, så stor, at vi ikke med vore sanser alene er i stand til at overskue denne, i hvert fald ikke, når vi selv befinder os på jordens overflade. Det lader sig kun gøre, ved f.eks. at betragte jordkloden ude fra rummet, som man jo i nyere tid kan fra et rumfly eller en rumkapsel. Ude fra en vis afstand i rummet tager jorden sig ud som en kugleform, hvis overflade virker jævn og glat og hovedsagelig dækket af vand, og da dette genspejler himlens farve, kalder man derfor jorden for den blå planet. Men set fra en vis afstand, kan man hverken se bjergtinder, træer, mennesker, dyr eller planter. Og bevæger vi os nu i tanken endnu længere ud i rummet, så melder den tanke sig uvægerligt, i hvert fald hos mig, om verdensrummet mon har en grænse? – Den tanke virker umiddelbart logisk, at rummet i lighed med tingene og alt andet må være begrænset, både i fysisk og tidsmæssig forstand. Men her støder man uundgåeligt på den vanskelighed, at det ikke er muligt på logisk måde at finde – eller rettere sagt: tænke sig til – en begrænsning af verdensrummet, for hvis vi sætter en grænse, må spørgsmålet derfor lyde: Ja, men hvad er der så udenfor eller på den anden side af den grænse? – Det er principielt det samme problem, der består i forbindelse med et forsøg på at besvare spørgsmålet, om noget kan opstå eller komme af intet eller af ingenting? Og følgelig, om noget så også kan blive til ingenting eller intet? – Logisk set, må noget nødvendigvis komme af noget, altså være en virkning af en forudgående årsag, så derfor kan der tilsyneladende heller ikke sættes en grænse for kæden af årsager. Noget må jo nødvendigvis være årsag til den årsag, man vælger som udgangspunkt. Men den i og for sig overraskende konklusion må derfor lyde, at eftersom noget ikke kan opstå af ingenting, kan noget følgelig heller ikke blive til ingenting, ergo er det noget, som er årsag til, at noget opstår, i sig selv uden årsag og dermed – overraskende nok – som første årsag evig. Hermed åbner der sig et helt andet perspektiv for vores opfattelse af verden og livet, et perspektiv, som jeg dog ikke skal komme yderligere ind på her. (Note 14)

 

Men tilbage til min ’himmelflugt’, først og fremmest ud mod det perspektiv, som vores ’egen’ galakse, Mælkevejen, må opleve i, hvis man kunne tænke sig, at den i det hele taget vil kunne opleve, idet dette jo forudsætter, at der så måtte være tale om et levende væsen. Dette er imidlertid, hvad Martinus postulerer i og med sine analyser af de 7 basale organismeprincipper. Vi vil dog her nøjes med en fysisk sammenligning mellem Mælkevejens enorme størrelse og dimensioner, når denne ses fra jorden, størrelsesforhold, som betyder, at jorden i det perspektiv svinder ind til en diminutiv og usynlig ministørrelse, som om den slet ikke eksisterede – og dog sidder jeg – bevidst og selvbevidst - her bag computeren og skriver disse linjer på tastaturet, i principiel lighed med tusinder eller millioner andre mennesker jorden over, der lige i øjeblikket foretager sig præcis det samme som mig! Eller for den sags skyld foretager sig, hvad som helst andet. (Note 15)

 

Og hvad, hvis vi tænker os endnu længere ud blandt verdensrummets utallige galakser, for ikke at tale om det uendelige og evige verdensrum i sig selv, hvor selv kæmpegalakserne må forekomme som støvfnug! Ja, så svinder Mælkevejen ind til noget, der er mindre end det mindste støvfnug, og solsystemet med jorden og os beboere på den, eksisterer tilsyneladende slet ikke set i det perspektiv! Men paradokset er jo, at både det uendelige verdensrum, galakserne, Mælkevejen, solsystemet, planeterne og jorden, og vi mennesker, dyr, planter og alt andet på jorden med den, eksisterer! (Citat slut)

 

Ved jorden at blive . . . 

Men lad os forlade ’himmelflugten’ og kigge nærmere på de forhold, der aktuelt gør sig gældende her på jorden. I forlængelse af det tidligere ovenfor skrevne, må det konstateres, at de politiske og kulturradikale venstreorienterede – og delvis også de borgerligt liberale - stadigvæk tror på, at det kun er et spørgsmål om tid, før de islamiske indvandrere, hvorfra i verden de end kommer, efterhånden vil blive assimilerede eller successivt integrerede i samfundet. Den situation gælder i øvrigt ikke kun for Danmarks vedkommende, men reelt set faktisk for Skandinavien og hele Vesteuropa.

 

Det sidstnævnte vil man kunne læse uddybende og kvalificeret om i bogen ”The Strange Death of Europe – Immigration, Identity, Islam”. Bogen udkom den 4. maj 2017 og dens engelske forfatter hedder Douglas Murray, født 1979. Han er journalist og redaktør af tidsskriftet ”The Spectator”, lige som han er politisk kommentator for ”Sunday Times” og ”Wall Street Journal”. Den igangværende befolkningsudskiftning og islamiseringen af  Europa er blandt hans magtpåliggende hovedemner. I den nævnte bog behandler han indvandringsdebatten, som faktisk har stået på siden 1960’erne.  

 

Douglas Murray er i nogle kredse kendt som en særdeles skarp samfundsdebattør, hvor befolkningsudskiftningen i Europa og den igangværende islamisering er blandt hovedemnerne. Hans hovedpåstand er, at Europa i kraft og medfør af de nævnte processer for tiden er i færd med at blive forvandlet i en sådan grad, at der rent faktisk er tale om at begå selvmord. Dette sker, fordi europæiske politiske ledere generelt set følger en kurs, der, hvis den ikke bremses i tide, vil ende med undergangen og dermed ophøret af den sekulære så vel som den kristne vesteuropæiske samfundsstruktur og kultur.

 

Det sidstnævnte lyder umiddelbart drastisk, men er dog set før i verdenshistorien, hvor den islamiske kultur via erobringer bredte sig over store dele af Mellemøsten, Europa og Asien. Islams opståen skriver sig helt tilbage til året 610, hvor Muhammed, født ca. 570-8 i byen Mekka i Arabien, fik sit religiøse gennembrud og blev den absolut eneste gud Allahs apostel. Egentlig havde det oprindelig været Muhammeds hensigt, at bringe jødedommen tilbage til, hvad han anså for at være dennes uforfalskede renhed, men efter diverse indbyrdes kontroverser brød han i året 622 definitivt med jødedommen, idet han blev sig bevidst, at han rent faktisk selv havde fået åbenbaret og dermed indstiftet en helt ny religion på tværs af alle stamme- og slægtsforhold.

 

Jøderne i Spanien

Uden at ville hænges op på, at alle detaljer her er historisk korrekte, kan det dog fastslås at jøder, som var blevet drevet i eksil efter romernes skånselsløse forfølgelse af jøderne og ødelæggelsen af disses største helligdom, templet i Jerusalem i år 70, bosatte mange jøder sig i Spanien allerede i årene efter dette tidspunkt. Ifølge foreliggende oplysninger ernærede de første jøder i Spanien sig hovedsagelig ved handel og landbrug. Men såvel jøderne som de arabiske muslimer fik i årtierne fremover en noget broget skæbne, både sammen og hver for sig.

Eksempelvis kan nævnes muslimernes erobringer i år 903, hvor spanske arabere, kaldet maurerne, besatte de baleariske øer i Middelhavet. I 910 besatte Fatimiderne, opkaldt efter profetens yngste datter Fatima, Nordafrika og senere Ægypten og Syrien.

 

Ordet og begrebet ’maurere’ er betegnelsen for de muslimske indbyggere på den iberiske halvø og i Marokko i det nordlige Afrika. Det område i Spanien, som  muslimerne påbegyndte at erobre i år 711, tog fem år og hed al-Andalus, men mødte fra og med 718 modstand fra de kristne reconquistas, som stod for den langvarige generobring, der kom til at vare til 1250 i Portugal og til 1492 i Spanien. Maurernes forsøg på at erobre området nord for Pyrenæerne havde dog slået fejl og var endt allerede i 732.

 

Den oprindelige mauriske stat omfattede det meste af det vi i nutiden kender som Spanien og Portugal. Men omkring 750 opstod der indre konflikter mellem maurerne, som splittede staten i en række mindre fyrstedømmer, der var underlagt Cordoba-kalifatet. De kristne områder i nord og vest blev efterhånden, men langsomt generobret i løbet af de næste århundreder, hvilket betød, at stater som Galicien, León, Navarra, Aragonien, Catalonien, Portugal og Kastilien kom under kristen kontrol. Det blev til en periode med gensidig tolerance og fred mellem maurere, kristne og jøder, en situation, der dog endte i 1031, fordi kalifatet Cordoba kollapsede, hvorefter det islamiske område i Spanien blev regeret af nordafrikanske maurere.

 

Men ikke nok hermed, for i året 1212 drev en kristen koalition hovedparten af maurerne ud af Spanien, hvorved det eneste tilbageværende mauriske rige var kongedømmet Granada, som i første omgang overlevede, men siden måtte kapitulere, hvilket som nævnt skete i begyndelsen af 1492. De tilbageværende muslimer blev tvunget til enten at vælge mellem at konvertere til kristendommen eller at forlade Spanien. En del maurere valgte dog at konvertere og forblive i det land, de med rette eller urette opfattede som deres land. Disse maureres efterkommere blev en vigtig del af bondebefolkningen i flere spanske områder, men i 1609 og igen i 1614 blev de forvist og valgte at tage ophold i muslimske lande som Marokko, Algeriet og Tunesien.

 

Jerusalem og korstogene

Ordet og begrebet korstog eller korstogene, for der forekom flere af disse, faktisk op til en halv snes, er betegnelsen på militære aktioner, som kristne i 1100- og 1200-tallet primært førte mod muslimerne, for at fratage disse herredømmet over Palæstina. Da det muslimske Tyrkiet havde erobret Jerusalem år 1076, førte dette til at pave Urban II i 1095 opfordrede kristne stater til at foretage et korstog, for at befri byen fra muslimerne, som betragtedes som de vantro. 1097-99 foretog en vesteuropæisk ridderhær et korstog, som endte med erobring og befrielse af Jerusalem, som blev omdannet til et kongerige samtidig med oprettelsen af 4 korsfarerstater i Syrien og Palæstina.

 

De nævnte kristne stater havde kun en fåtallig europæisk befolkning, som derfor havde problemer med at hævde sig overfor de aggressive muslimer, der i 1144 generobrede den nordligste del af riget. Det førte til det mislykkede 2. korstog 1147-49, hvilket udløste det mislykkede 3. korstog 1189-92, et par år før dette, i 1187, var det lykkedes muslimerne at generobre Jerusalem. Det 4. korstog 1202-04 blev ligeledes mislykket, fordi dette blev brugt til  snæversynet politisk  magt i forsøget på at skaffe handelsmæssige fordele til den italienske republik Venezia i dennes forhold til det byzantinske rige, som 1204-61 var under vesteuropæisk styre.

 

De erobringer, som korsfarertogene havde medført, blev i løbet af 1200-årene erobret af Ægypten, hvorved de sidste europæiske støttepunkter måtte opgives i 1291.

 

Korstogene – og heraf især det 1. korstog - blev i hovedsagen brugt til at forøge pavemagtens og dermed den kristent katolske religions og kirkes indflydelse og prestige, og til bekæmpelse af politiske og religiøse modstandere i Europa. Desuden styrkedes de italienske byer, hvis handel med Orienten var vigtig, ikke mindst for kongemagten, eftersom den europæiske adel blev svækket økonomisk ved den militære indsats, man i forbindelse med korstogene havde bidraget til og med.

 

Men nok så vigtigt er det, at korstogene medvirkede til at skabe en vesteuropæisk latinsk kristenhed og kultur, som godt nok blev udfordret af renæssancen, reformationen og oplysningstiden. I nutiden må det konstateres, at så vel katolicismen som den reformerede kristendom er kraftigt udfordret af den påtrængende fundamentalistiske, ortodokse islamistiske religion.

 

I denne forbindelse kan det passende indskydes og nævnes, at islam på arabisk betyder underkastelse eller hengivelse til den eneste sande gud, Allah. Den gud, der har skabt verden og som derfor også ved, hvornår verden eventuelt skal ophøre med at bestå. Historisk set er islams historiske oprindelse knyttet til byerne Mekka og Medina på den arabiske halvø, men kun ca. 20 % af muslimerne findes dér. Resten er fordelt på næsten alle dele af verden. Det anslås i 2015 at der findes ca. 1,57 milliarder muslimer. Samme år udgør muslimerne med ca. 263.000 medlemmer det næststørste religiøse samfund I Danmark. Det anslås, at ca. halvdelen er migranter og børn af migranter, mens resten udgøres af flygtninge og børn af flygtninge. Til sammenligning udgør det samlede danske befolkningstal ifølge Wikipedia per 1. januar 2017 i alt 5.748.769. Per 1. januar 2016 udgjorde indvandrere og disses efterkommere i alt 703.873 personer, hvilket svarer til 12,4 % af den samlede befolkning, som dermed udgør 87,6 % svarende til ca. 5.698.124 personer. 

 

Disse tal virker jo ikke umiddelbart alarmerende, men der er også andre forhold end antallet af den ene og den anden part, der gør sig gældende i det samlede billlede. Blandt de væsentlige forhold er f.eks. indvandrernes religiøse og kulturelle indstilling og holdning. Lige som det er nok så afgørende, at den aggressive ortodokske islamiske læres værdinormer og grundlæggende livsopfattelse ligger milevidt fra vesterlandske og ikke mindst danske grundlæggende værdinormer og livsopfattelse.  

 

Islam i Asien

Som bekendt er islam også udbredt i asiatiske lande, hvor de fleste tilhængere findes, nemlig anslået til omkring 800 millioner personer. Allerede i begyndelsen af 600-tallet bredte islam sig fra Den Arabiske Halvø til hele Mellemøsten og over Centralasien til Kina og videre gennem Sydasien til Indonesien. Det lykkedes tilmed islam at blive statsreligion i flere mellemøstlige lande, og ikke mindst i Pakistan, Bangladesh og Malaysia. Særligt fremtrædenede er islam i Indonesien, som kan tælle over 120 millioner muslimer, flere end i noget andet land. Pakistan udskilte sig jo fra Indien ved sidstnævnte lands selvstændiggørelse i 1948, men omkring 75 millioner indiske muslimer forblev dog i det, de betragtede som deres hjemland.

 

Som formentlig også bekendt forekommer islam i to væsentlige hovedgrupper, nemlig som sunni-muslimer og shia-muslimer, der dog heller ikke altid kan enes. De fleste asiatiske muslimer er sunnitter, mens muslimerne i Iran og Irak er shiitter. Shiaislam er desuden statsreligion i Iran. De to grupper findes også i Irak og Syrien, hvor de ligeledes ligger i intern konflikt med hinanden. Det forlyder, at terrororganisationen Islamisk Stat (ISIS) er sunnimuslimer og at den oprindelig er startet af den tidligere, men henrettede præsident Saddam Husseins livgarde. Shiitterne adskiller sig fra sunnitterne ved, at de anser Muhammeds fætter og svigersøn, Ali, for at være den første legitime kalif eller imam og hans efterkommere for at være den og de eneste, der er berettiget til den ophøjede stiling som kalif. Ordet kalif er arabisk og betyder den ægte efterfølger og stedfortræder for Muhammed.

 

En alvorlig krise

I den tidligere ovenfor nævnte artikel ”Håbets lysegrønne eufori - Tanker til genovervejelse”, omtales det, at organisationen ”Det muslimske broderskab” ser det som sin fornemste opgave, ikke alene at udbrede islam til Europa, men til hele verden, som man forestiller sig som et verdensomspændende kalifat, hvor Koranens ortodokse og fundamentalistiske lære og den strenge sharia-lov vil være den eneste gældende religion og lovgivning for både samfunds- og kulturlivet.

 

At den negative side ved islam og rabiate muslimer i nyere tid også har gjort sig ubehageligt gældende i Danmark, er den såkaldte ”Muhammedtegninger-krise” i  2005 et grelt eksempel på. Det drejede sig om 12 satiriske tegninger, som den 30. september det nævnte år blev bragt som illustrationer til en artikel om ytringsfrihed og selvcensur i avisen ”Jyllands-Posten”. Den mest kontroversielle og omdiskuterede tegning forestillede profeten Muhammed med en antændt bombe i turbanen, dels med baggrund i den islamistiske terrorisme og dels inspireret af det persisk-arabiske eventyr om Aladdin med en appelsin i turbanen. Et af eventyrene fra prinsesse Sheherasad’s samling ”Tusind og én Nat” fra det 9. århundrede. En eventyrsamling, der fra og med renæssancen i 1400-1500-tallet fik stor indflydelse på den europæiske novelle- og eventyrlitteratur. I Danmark blev fortællingen om Aladdin omkring 1805 dramatiseret af den danske digter Adam Oehlenschläger. Denne udgave blev sammen med en daværende dansk udgave af eventyrsamlingen ”Tusinde og Én Nat” benyttet som højtlæsning af faderen til den dreng, som senere skulle blive Danmarks internationalt berømte eventyrdigter H. C. Andersen.

 

Men røret og krisen omkring Muhammed-tegningerne kom helt ud af proportioner, hvilket især skyldtes to fremtrædende herværende imamer, som øjnede en chance for at miskreditere det demokratiske Danmarks ry i Mellemøsten. De to herrer drog kort sagt på en ’ophidselses-turné’ til muslimske lande som Syrien og Libanon, hvor det lykkedes dem at ophidse rabiate muslimer til at demonstrere voldeligt ved afbrænding af de danske ambassader i Damaskus og Beirut, samt ligeledes ved offentlig afbrænding af det danske flag og plakater med stort billede af daværende statminister Anders Fogh Rasmussen.

 

Nok så vigtigt var den opståede diplomatiske krise med hjemkaldelse af udenlandske ambassadører og – måske endnu vigtigere - handelsboykot af danske varer, herunder ikke mindst af firmaet ARLA’s mejeriprodukter. Ja, man undslog sig end ikke for i ustyrlig vrede at overfalde Arla’s derværende medarbejdere. Men nok så ynkeligt måtte man også konstatere, hvor ydmygende det var, at se og høre den danske statminister undskylde Danmark og sig selv på arabisk TV.  Det skal tilføjes, at ifølge de foreliggende oplysninger i februar 2006 døde mindst 139 mennesker som følge af de ophidsede og voldelige demonstrationer i de to nævnte byer.

 

Her skal også nævnes, at ifølge en meningsmåling foretaget i slutningen af januar 2006 mente 79 % af de adspurgte danskere ikke at den danske statsminister skulle have sagt undskyld på Danmarks vegne. Men det skal dog også noteres, at der ved samme lejlighed var hele 58 % af de adspurgte, som havde forståelse for muslimernes utilfredshed og reaktioner. Så 21 % af de adspurgte, som har stemt, må have udtalt sig om både  det første og det andet spørgsmål.

 

Situationen i nutiden

Det sidstnævnte bringer os tilbage til situationen i nutiden, for her vil mere idealistisk-optimistiske kommentatorer nok kraftigt indvende, at det jo ikke er sikkert at de europæiske befolkninger vil vælge at følge deres politikere. En del tyder faktisk på, at en relativt stor del af de europæiske landes folk dels har været og fortsat er imod indvandringen fra muslimske lande og dels er modstandere af islam i Europa.

 

Imidlertid er situationen den, at de konventioner, der er dikteret af henholdsvis FN og EU, og som et folketingsflertal og angiveligt et vælgerflertal i lille Danmark også har tilsluttet sig, er medlemslandene derfor forpligtede til at overholde. Så vidt det kan skønnes ser dette ud til at passe de folkevalgte politikere og disses tro tilhængere ganske godt. Man skal i den sammenhæng nok tænke på, at der jo også kan være både partipolitiske og personlige fordele ved medlemsskabet.

 

I sin bog peger Douglas Murray på, at der i hvert fald er to meget vigtige årsager til, at den europæiske kultur ikke i længden vil kunne overleve, nemlig 1. Masseindvandringen fra 3. og 4. verdens lande, og 2. Europa har mistet eller er ved at miste sine overbevisninger, traditioner og legitimitet, primært på grund af skyldfølelse over sin fortid. Det er 1600-tallets og 1700-tallets koloniseringer og slaveriet, der spøger og især tynger den politiske og kulturelle venstrefløj, som derfor også har travlt med at finde udveje for på enhver mulig måde at hjælpe og kompensere de tidligere udnyttede og udbyttede afrikanske og asiatiske lande.  Det kan man så efter behag og behov være enig eller uenig i.

 

De ovenfor nævnte årsager er medvirkende til, at især den politiske og kulturelle venstrefløj og de idealistiske kulturradikale og til dels de liberale partier og personer hilser den fremmedartede, hvilket hovedsagelig vil sige den islamiske indvandring fra mellemøstlige lande og fra Afrika, særlig fra Somalia, samt fra Pakistan og Afghanistan mere end velkomne. Man forklarer primært sin holdning med, at indvandrere fra de nævnte lande over tid vil blive assismileret og integreret i de europæiske samfund. Men mere nøgterne iagttagere stiller sig dog skeptiske overfor troen på, at hvem som helst fra hvor som helst i verden vil evne og kunne lade sig integrere og assimilere i f. eks. det danske samfund, blot ved at ankomme hertil og fra og med dag ét blive hjulpet af de statslige og kommunale myndigheder og institutioner, foruden af diverse frivillige og velmenende organisationer og personer.

 

Den kristne religion og kultur

Med til de overbevisninger og traditioner, som er karakteristiske og specielt hører europæiske nationer til, er kristendommen, hvad enten denne er katolsk eller protestantisk. Religionen overlevede som det vil være bekendt 1700-tallets såkaldte oplysningstid, hvor der blev gjort mange og ihærdige forsøg på at få oplyste folk til at indse, at religion var og er lig med overtro. Men oplysningstidens hovedmænd, som sværgede til brugen af fornuft, gjorde regning uden vært, for det lykkedes dem ikke for alvor at overbevise alle om religionens eller religionernes illusoriske og folkeforførende karakter.

 

Her i Danmark overlevede kristendommen også 1930’ernes kulturradikalisme, hvor mere eller mindre fremtrædende og kulturradikale personligheder gjorde deres til at påpege religionens og religionernes ufornuft. Det kunne da også konstateres, at den kristne religion kom til at betyde stadig mindre i det 20. århundrede. Det samme gjaldt til en vis grad for nationalstatens vedkommende, idet oprettelsen af Verdens Forenede Nationer (FN) ved 2. verdenskrigrs afslutning i Europa i 1945, kom til at betyde, at medlemslandenes eller nationalstaternes suverænitet blev formindsket, vel at mærke i det idealistiske øjemed, at visse fremtrædende folk i deres optimisme forestillede sig, at det ville være muligt at oprette en overnational eller international organisation og myndighed med vide beføjelser i forholdet til de enkelte medlemslande eller nationalstater.

 

Det var og er især FN’s såkaldte menneskerettighedserklæringer, der kom i højsædet og mere eller mindre også blev implementeret i nationalstaternes lovgivning. Ved hjælp af denne lovgivning havde man fået et overnationalt instrument, som magtbegærligt kunne bruges til at idømme straffe til de nationalstater, der uforvarende eller endog med vilje og forsæt ikke overholdt menneskerettighedslovenes bestemmelser. 

 

De store indvandringsbølger i 2015 og 2016 overvældede de fleste europæere og mange var imod, men grupper og enkeltpersoner, som herhjemme hurtigt fik betegnelsen ”venligboere”, hilste indvandrerne velkomne i den formening at disse var stakkels flygtninge fra krigsskuepladserne i Somalia, Syrien, Irak, Pakistan og Afghanistan. Imidlertid viste det sig ved nærmere eftersyn, at der for de fleste indvandreres vedkommende var tale om såkaldte migranter, dvs. mennesker, som fra de fattigere lande søgte mod det mere velstillede Europa, i håbet og ønsket om at kunne få sig en bedre og tryggere tilværelse i de nye lande. Disse havde man set og hørt om i TV eller af de menneskesmuglere, som skrupelløst forstod at udnytte situationen til egen fordel i form af forholdsvis let tjente lette penge. Det kom især til at gå ud over de såkaldte bådflygtninge, som fra Nordafrikas kyst trodsede alle strabadser og i åbne og ofte overfyldte både forsøgte at komme i land på den syditalienske kyst.

 

Det var og er i øvrigt ikke uden risiko at erklære sig som modstander eller blot som kritiker af den efter manges mening lemfældige migrationspolitik, der førtes og føres i Europa og Skandinavien. Man kunne let få hæftet på sig, at man var racist eller inhuman, men værre var og er det, at det kunne true ens renomé, karriere og levebrød. Dette til trods for, at det kunne dokumenteres at der kom stadig flere artige afsløringer frem om stigende vold, overgreb og flere andre former for kriminalitet begået af indvandrere.

 

Men nok så vigtigt og afgørende var og er det, som allerede omtalt, at en meget stor del af indvandrerne var og er muslimer. Det betød og betyder samtidig, at der i værtslandene kom og kommer stadig flere islamiske lærde, de såkaldte imamer, som forstod og forstår at samle en del af de indvandrede muslimer i dertil indrettede og forholdsvis beskedne lokaler, kaldet moskeer. Dette virkede og virker jo rent umiddelbart harmløst, indtil man erfarede, at nogle af imamerne var og er fundamentalister og rabiate muslimer, som prædikede og fortsat prædiker direkte imod værtslandets traditionsrige kultur og demokratiske livsstil.

 

I Danmark er det kommet så vidt, at det er lykkedes for en rabiat iman at få Københavns bygningsforvaltning til at godkende og give tilladelse til opførelsen af en stormoske på Nørrebro. En moske med minaret helt efter østerlandsk forbillede. Det forlyder, at byggeprojektet er betalt af den mellemøstlige arabiske stat Qatar. Der er grund til at tro, at den nævnte stormoske ikke vil forblive den eneste i Danmark. Stærke muslimske kræfter arbejder mere eller mindre i det skjulte på at få opført stormoskeer andre steder her i landet. Desuden er det nok kun et tidsspørgsmål, hvornår moskeernes minaretter også vil blive benyttet til at kalde tilhængerne til fredagsbønnen, sådan som det sker i ortodokse muslimske lande.

 

Gode miner og udenomssnak . . .

Stort set for alle europæiske landes vedkommende, var der på få undtagelser ingen magthavende politikere, der for alvor troede og tror på, at det ville være muligt at vende den globale udvikling. Ja, en sådan kulturel og samfundsmæssig globalisering var og er ønsket fra især kulturradikal side. Man holdt derfor såkaldt gode miner til et spil, der udadtil lod befolkningerne forblive i den tro, at alt var og er i orden og vel, skønt mere nøgterne iagttagere var og er klar over, at de givne løfter om stadige forbedringer i det overnationale europæiske samarbejde, faktisk var og fortsat ville være uopnåelige, ikke kun aktuelt men i nok så høj grad på sigt. 

 

Den ovenfor beskrevne situation med ansvarlige politikeres løfter og udenomssnak, som i praksis betød og betyder undladelse af at gøre noget alvorligt og effektivt ved immigrationen, må anses for at være hovedårsagen til befolkningernes manglende tillid til deres politiske repræsentanter. Men ikke nok med, at der var tale om undladelser og reelt set også om direkte løgne, som f.eks. påstanden om at migrationen var og er en økonomisk gevinst for værtslandene. En påstand, der blev fikset op ved at gøre enkeltstående ekceptionelle tilfælde af vellykket integration til også at gælde for gennemsnits-indvandreren. 

 

Endnu en magthaverløgn var og er påstanden om, at det ville være nødvendigt at erstatte Europas aldrende og børnefattige befolkninger med indvandrere, frem for at iværksætte politiske og kulturelle initiativer i forhold til den indfødte befolkning. Man kunne tænkes at hæve pensionsalderen, hvilket for resten allerede er sket i Danmark, lige som man kunne gøre en hel del for at få de mange unge arbejdsløse i arbejde, fortrinsvis som faglærte håndværkere og iværksættere. Det, der er sket og sker er, at der er blevet importeret ufaglærte arbejdere, som for de flestes eller i hvert fald manges vedkommende er havnet på kontanthjælp.  Dernæst er der sket det, at en lille procentdel af indvandrerne forsøger at klare sig ved kriminalitet.

 

Magthaverne i EU og i medlemslandene påstår endvidere, at den kulturelle mangfoldighed som følge af indvandringen og globaliseringen i høj grad er noget positivt. Derfor bør den indfødte befolkning glæde sig over og tilpasse sig de nye vilkår af hensyn til alles bedste.  Hvis man protesterer og siger, at det vil være en svær for ikke at sige umulig øvelse, lyder svaret, at det er der ikke noget at gøre ved, for den igangværende udvikling bør ikke og vil heller ikke kunne standses.

 

Nævnte Murray har angiveligt sat sig grundigt ind i situationen og forholdene ved at rejse rundt og besøge brændpunkterne for indvandringen til Europa. Han anslåsr, at cirka 80 % af immigranterne er unge mænd, i reglen uden nogen form for uddannelse. De forlader hjemlandet på vegne af deres familier, som de håber på med tiden at kunne hjælpe ved at tjene penge i det nye land og sende disse hjem til. Men i nok så høj grad håber og ønsker migranterne at kunne få deres nærmeste familie til det land, som de selv er havnet og har slået en vis rod i. 

 

Det er Murrays pointe, at det praktisk talt er umuligt at skelne mellem ægte flygtninge og økonomiske migranter. Det skyldes bl.a., at modtagerlandets dertil oprettede organer og institutioner ikke altid fungerer effektivt nok, så at alle tilrejsende bliver registreret og får deres papirer grundigt undersøgt og godkendt. I en del tilfælde har myndighederne måttet konstaterer, at migranter ikke er i besiddelse af identitetspapirer. Alligevel får de allerfleste adgang til det nye land, for så godt som ingen bliver umidelbart afvist og sendt tilbage til det land, de kom fra. Det bliver de indvandrere stort set heller ikke, som under påberåbelse af flygtningestatus får midlertidig opholdstilladelse og herunder begår forskellige former for kriminalitet. Ved de danske domstole bliver svært kriminelle idømt betinget udvisning, og der findes eksempler på migranter, som har fået indtil flere betingede udvisninger og som fortsat alligevel opholder sig i Danmark, hvor de i nogle tilfælde har valgt at holde sig skjult for myndighederne.

 

Europas skæbneår

Ifølge Murray var 2015 Europas skæbneår, hvor det for alvor begyndte at gå op for dele af befolkningerne, at antallet på omkring 400.000 udvandrede enkeltpersoner, fortrinsvis fra Syrien, Irak, Somalia, Pakistan, Afghanistankarakter af en decideret og regulær folkevandring. Denne foregik via det sydlige Italien og videre gennem ungarsk territorium mod lande som især Tyskland og de nordiske lande: Danmark, Sverige og Norge. En fremtrædende politiker som den tyske kansler Angela Merkel hilste indvandringen velkommen ud fra den grundholdning, at multi-kulturalisme var et gode for samfundene.

 

Imidlertid var der dog også fremtrædende vestlige kulturpersonligheder, som anså multikulturalisme for at være både en anti-europæisk og anti-vestlig ideologi. Lidt i lighed med, hvad sovjet-kommunismen  i 1900-tallet havde været for vesteuropa.

 

Men i øvrigt konstaterede iagttagere af situationen, at mange migranter var godt forberedte på deres indtræden i vesteuropa. Det skyldtes blandt anden den hjælp og vejledning, de pågældende fik eller havde fået af NGO’er. Det berettes, at de migranter, der ad søvejen ankom til den græske by Mytilene, var der adskillige af dem, som straks prajede en taxa til hovedmodtagelses-centret i byen Moria. De pågældende vidste på forhånd, at taksten for denne tur var 10 Euro. Altså for disse migranter var det ikke noget med at trave ad støvede landeveje til bestemmelsesstedet, sådan som man i TV kunne se en hel del eksempler på dengang og senere.

 

Det som de multikulturelle politikere og kulturpersonligheder så for sig, var noget i retning af, at mangfoldigheden skal styres af en konsensus omkring nøglebegreber som en retsstat, adskillese af kirke og stat og indførelse og overholdelse af menneskerettighederne, sådan som disse er bestemt af FN og forsøgt videreført af EU. Imidlertid var man i Europa begyndt at indse, at i hvert fald de fleste af indvandrerne primært var kommet for at blive og nyde godt af værtslandets goder og fordele. Det medførte, at der opstod to modsatrettede opfattelser af situationen, som kort fortalt gik ud på følgende:

 

For det første en forestilling om, at de europæiske lande kunne udgøre en ny type multi-kulturelle samfund med mange forskellige menneskeracer og –typer, etableret ved, at hvem som helst og hvor som helst de kommer fra i verden, vil kunne leve i fred og harmoni med hinanden.

 

Sådanne forestillinger var og er dog forbeholdt den politiske og kulturelle elite, som altid har drømt om at lave samfundene om. Den drøm havde den såkaldt munke-marxistiske elite i 1960’-70’erne, medens det i nyere tid er de kulturradikale, der har let ved at acceptere eller ligefrem anerkende islam, om end næppe den rabiate islamisme, hvoraf grupper eller enkeltpersoner har foretaget blodige terrorhandlinger, hvoraf kunne nævnes adskillige, lige fra 1970’erne og op til nutiden. Men bortset fra terrorismen betyder det forenklet sagt, at man mener at Europas stort set monokulturelle og forældede fortid  burde og bør ændres gennem en tilpasning til de  multikulturelle idealer og værdier. Hvad man tilsyneladende ikke erkendte eller har forstået er, at man dermed åbnede op for de muslimske indvandreres drøm om på sigt at etablere et ortodokst kalifat.

 

For det andet forestillingen om, eller måske snarere erkendelsen af, at de ideale multikulturelle tanker og ideer er udtryk for et eneste stort selvbedrag. Det samme gælder den officielle politiske og kulturelle opfattelse af, at indvandringen betød store fordele for de nye værtslande. Fakta viste og viser med al ønskelig tydelighed, at hvert eneste europæiske land, hvor indbyrdes forskellige disse var eller er, kun har oplevet en større eller mindre fiasko i håbet og ønsket om at integrere eller assimilere indvandrerne, stort set uanset hvor disse så end kom fra i den muslimske verden.

 

Hovedproblemet med de muslimske indvandrere og bosættere er præcist udtrykt af en ikke navngivet islamisk lærd, som bl.a. har udtalt: ”Ved hjælp af jeres demokrati vil vi invadere jer, og ved hjælp af vores religion vil vi dominere jer.”

 

På linje med den ovenfor citerede islamiske lærde lød det i 2009 fra den daværende premierminister, nuværende tyrkiske muslimske præsident Erdogan, som overfor en forsamling på 20.000 tyrkere, der var indvandret og havde bosat sig i Tyskland, Belgien, Frankrig og Holland udtalte: ”Jeg forstår udmærket, at I er imod assimilation. Man kan ikke forvente, at I skal assimilere jer. Assimilation er en forbrydelse mod menneskeheden”.  I den sammenhæng kan man glæde sig over, at organisationen EU ikke ønsker at give Tyrkiet medlemskab af Den Europæiske Union.

 

Men Tyrkiet har ikke tænkt sig at give op i forsøget på at få indflydelse i Europa. Her i oktober måned 2017 er det kommet frem, at samme tyrkiske præsident Erdogan står bag seriøse forsøg på at øge islams magt og indflydelse i Europa og herunder ikke mindst i lille Danmark. Herhjemme er det blandt andet sket ved, at han og hans regering står bag opførelsen af stormoskeer i flere større byer, hvoraf der foreløbig er en opført i Roskilde. Projektet er – angiveligt ved en beklagelig fejltagelse vedr. projektet - tilmed blevet godkendt og støttet af byens socialdemokratisk dominerede styre. Men samtidig er lignende moskeer ifølge foreliggende oplysninger på vej i Holbæk, Aarhus og Fredericia.

 

Ifølge oplysninger fra Kristeligt Dagblad er det Tyrkiets pæsident Erdogans styre, der har  udsendt og betalt 29 tyrkiske imamer i Danmark. Disse imamer har som de eneste adgang til at prædike, holde den vigtige fredagsbøn og andet i de nævnte moskeer. Det står klart, at udbredelsen af moskeerne i Danmark indgår som et led i en større plan for Europa, der via de indvandrede tyrkere har til primært formål at fremme og styrke islam religiøst, politisk og kulturelt. Så jo flere troende muslimske indvandrere og bosættere i Danmark, jo større kan og vil indflydelsen på dansk kultur og formentlig også på dansk politik og økonomi blive. 

 

I øvrigt dokumenterer Murray, at kritiske røster, som advarer imod den islamiske indvandring bliver forfulgt og udsat for forskellige former for chikane, og tilmed anklaget for at være de egentlig skyldige i den misére, der er opstået i indvandringens kølvand. I artiklen 4.142. Håbets lysegrønne eufori - Tanker til genovervejelse, har jeg selv omtalt tre markante eksempler på sådanne kritiske røster, nemlig Salman Rushdie, Ayaan Hirsi Ali og Robert Redeker.

 

I nævnte artikel har jeg også berørt nyhedsmediernes, både den trykte og den eletroniske presses, generelt set ofte skævvridning af forhold og begivenheder. Dette gælder ikke mindst pressens frygtsomme og feje holdning til og behandling af islams tilsigtede og tiltagende internationale udbredelse. De muslimske terrorhandlinger omtaler man i reglen detaljeret, vel vidende at sådanne grusomme og blodige tragedier bidrager til fornyet interesse for de i nutiden hårdt pressede nyhedsmedier, hvad enten det er de trykte eller elektroniske aviser.  

 

Et skyldkompleks

Noget af det, der hæmmede og fortsat hæmmer Europa i at afvise muslimske asylansøgere, er den skyld, som udmøntede og udmønter sig i, at Europa ikke har noget andet valg end at modtage ethvert menneske, der kommer hertil udefra. Dette skyldkomleks markerede og markerer sig nok i særlig grad i Tyskland på grund af dettes fortid som et nazistisk rædselsregimente. Nutidens tyskere vil for alt i verden ikke blive mindet om deres lands og befolknings mørke fortid, som mange nulevende stadig kan huske.  

 

Murray er af den opfattelse, at den i elitære politiske og kulturelle kredse udbredte forestilling om globaliseringens, mangfoldighedens og multikulturens goder og velsignelser, er en væsentlig årsag eller grund til, at man pålægger europæerne en samfundsmæssig og kulturel pligt til at forholde sig positivt overfor de ændringer, der er en følge af indvandringen, og handle i overensstemmelse hermed.  Men han undrer sig samtidigt over, hvorfor disse krav ikke stilles til f.eks. en rig og velstående stormagt som Saudi-Arabien? 

 

Det nævnte skyldkompleks var og er også en væsentlig årsag til de åbne grænser og arbejdskraftens, det vil blandt andet også sige migranternes frie bevægelighed, noget, som i høj grad støttes af europæiske kapitalister og store virksomhedsejere, der øjner en forholdsvis billig arbejdskraft og især en forøgelse af egen kapital og dermed magt. Så blæse være med de problemer den muslimske del af de tilstrømmende migranter stiller de europæiske samfund overfor. Derudover er der også tale om både muslimske og ikke-muslimske migranter, som ikke undser sig for at takke værtslandet, ved at begå forskellige former for kriminalitet. En kriminalitet med våben som knive, pistoler og maskingeværer, hvis brug jævnligt viser si i form af mord og drab i tidligere fredelige boligområder, som tilfældet f.eks. er i København.

 

Det er eksempelvis en kendsgerning, at vold og andre former for kriminalitet er steget væsentligt, dels i takt med tilstrømningen af migranter – ikke flygtninge – i form af især unge mænd, i hovedsagen fra muslimske lande, og dels i takt med etableringen af indvandrerghettoer og parallelsamfund i storbyerne, også her i Danmark. Men disse og lignende for samfundet ubehagelige og økonomisk set tyngende kendsgerninger, er hele tiden blevet fortiet og forties fortsat, dels af den toneangivende presse, som forståeligt nok gerne vil stå sig godt med de fleste, og dels af ”venligboerne” og disses talerør i de politisk og kulturelt venstreorienterede kredse. 

 

Douglas Murray konkluderer, nok mest ironisk ment, at de europæiske samfund er de første i verdenshistorien, der via sociale ydelser har betalt fjendtligt indstillede folk for at angribe dem og deres kultur og livsstil.

 

Foreløbig konklusion

Denne konklusion vil jeg tillade mig at bringe i form af at citere følgende fra artiklen 4.142. Håbets lysegrønne eufori - Tanker til genovervejelse:

 

(Citat) Situationen i nyeste tid

Imidlertid er der som allerede nævnt sket det i allernyeste tid, at der i større eller mindre forbindelse med krigen i Syrien pludselig forekommer en masseudvandring, dels fra Syrien og dels fra andre mellemøstlige lande og desuden fra afrikanske nationer som Somalia. Under betegnelsen flygtninge søgte og søger adskillige syrere og somaliere mod Europa, som pga. af de gældende konventioner i FN og EU så sig nødsaget til at give ophold og husly til de mange fremmedartede mennesker, i stor udstrækning yngre mænd. De sidstnævnte kan – sammen med en del mennesker fra bl.a. Syrien – ikke med rette anses for at være flygtninge, men er snarere det man vil kunne kalde for ’bekvemmelighedsflygtninge’ eller migranter, som forståeligt nok søger at drage fordele af de bedrestillede europæiske og skandinaviske lande. Muligvis – eller snarere sandsynligvis - med henblik på senere at kunne blive familliesammenført med deres respektive familier. Fælles for de fleste var og er det, at de tilhører og er opvokset i en islamisk kultur, som på væsentlige områder strider lodret mod de europæiske landes demokratiske værdinormer og livsstil.

Men som en af følgerne af den indvandring af et stigende antal mennesker fra islamiske lande, som i øvrigt er foregået her i Danmark igennem en længere årrække, ikke mindst af folk fra overvejende muslimske lande som Tyrkiet og Pakistan, har man oplevet og oplever fortsat store problemer. De indvandrede muslimer har for manges – muligvis de flestes – vedkommende ikke villet eller kunnet integrere sig i dansk kultur og livsstil, hvilket man sådan set ikke kan bebrejde de pågældende. Fejlen er vores egen, for vi – eller rettere sagt: vore politikere og arbejdsgivere, har selv inviteret dem til at komme hertil. De ’danske’ muslimer har i mange tilfælde isoleret sig i såkaldte ’ghettoer’ og lever helt deres eget kulturelle liv, inspireret, belært efter Koranen og overvåget af mere eller mindre rabiate imamer, som foragter og taler imod Europas og den vestlige verdens efter deres opfattelse alt for frie demokratiske traditioner og livsstil. For Danmarks vedkommende alt sammen helt eller delvist betalt af den naive danske stat og de naive danske skatteborgere.  

Det værst tænkelige scenarie

Det værst tænkelige scenarie er på sigt fundamentalistiske og dogmatiske muslimers overtagelse af magten, den politiske så vel som religiøse og kulturelle samt den økonomiske. En hel del tyder på, at det i virkeligheden er målsætningen for Det muslimske broderskab, en organisation, der i princippet svarer til den kristne magtkoncentration, som før reformationen i Europa dikterede love og regler for katolikker. De love og regler, ved hjælp af hvilke inkvisitionen dømte modstandere af den katolske kirke og tro som kættere og hekse og som straffede disse syndere med tortur og døden på bålet.

Det vides, at Foreningen Dansk Islamisk Råd står bag Danmarks første, men udenlandsk financierede stormoske på Nørrebro i København. Dennes navngivne imam er tæt knyttet til organisationen Det Muslimske Broderskab og dettes navngivne åndelige vejleder. Nævnte iman er fortaler for, at den ultrakonservative, islamiske lov, sharia, skal indføres globalt i det kommende internationale Kalifat. Han har desuden luftet synspunkter som at homoseksuelle skal straffes med døden og frafaldne fra islam skal henrettes. Endvidere mener han, at nazisternes holocaust var Allahs straf til jøderne. De sidstnævnte anser islamisterne for at være deres værste fjender.

Men det tornerose-sovende demokratiske Europa – herunder også Danmark – som klynger sig til håbets lysegrønne eufori, er for længe siden blevet advaret om den truende fare. Advarsler er kommet fra folk, som kender islam indefra. Det gælder først og fremmest den indisk-engelske forfatter Salman Rushdie, som i 1988 fik udgivet bogen ”De sataniske vers”, der skabte voldsomt røre især i den muslimske verden, og som Irans daværende religiøse overhoved, den shia-muslimske lærde Ayatollah Khomeini, udstedte en såkaldt fatwa imod, der i praksis betød en dødsdom over den formastelige forfatter, som følgelig måtte gå under jorden og leve med politibeskyttelse døgnet rundt. Bogen blev desuden bandlyst i muslimske lande. Det er dog lykkedes for Salman Rushdie at overleve indtil videre.

En nok så betydningsfuld ’intern’ modstander af islamisk religion var og er den kvindelige forfatter Ayaan Hirsi Ali, født i Somalia i 1969, som 22 år gammel på grund af et tvangsægteskab flygtede til Holland, hvor hun bosatte sig og senere blev medlem af det hollandske parlament. I 2004 udgav hun en bog, der blev oversat til dansk med titlen ”Jeg anklager” og som udkom i 2005.  Ayaan Hirsi Ali stod også bag den islamkritiske film ”Submission Part 1”, der fik en yngre islamistisk mand til på åben gade at myrde filmens instruktør, Theo van Gogh, en brodersøn til maleren Vincent van Gogh. Ved samme lejlighed blev der rettet en dødstrussel mod Ayaan Hirsi Ali, der bevirkede at hun måtte gå under jorden og have livvagter om sig døgnet rundt. I 2006 udkom hendes bog ”AYAAN - OPBRUD OG OPRØR”, en selvbiografi, hvori hun beretter om en kultur, en verdensdel og et kvindeliv dikteret af Koranens og profeten Muhammeds ord. 

 

Endnu en markant islamkritiker skal nævnes her, nemlig den franske filosof, gymnasielærer og forfatter Robert Redeker, der i 2007 udgav bogen ”Il faut tender de vivre”, på dansk ”Man må prøve at leve”.  Nemlig på baggrund af at fundamentalistiske og dogmatiske muslimer forsøgte og forsøger at knægte ytringsfriheden og dermed den frie og uafhængige tanke. Redekers problemer med islam begyndte efter at han i avisen Le Figaro den 19. september 2006 offentliggjorde sin artikel ”Hvordan skal den frie verden forholde sig til islamisternes trusler”. I bogen fortæller han om, hvordan det er at leve i skjul for rasende islamister, som føler sig provokerede på islams vegne og som derfor har udstedt dødstrusler imod ham, og om venstreorienterede gymnasiekolleger, der mildt sagt er uenige med ham, lige som han ikke føler at hans synspunkter får den ønskede støtte fra offentligheden, fagforeningen og politikere. Hans bog er en – desværre – overset appel til Europa om at besinde sig på en stillingtagen og et opgør med islamismen. (Citat slut)

 

Indskudte bemærkninger: Den 31. oktober 2017 fejredes 500-årsdagen for den af den tyske lærde og teolog Martin Luther stiftede reformation af den katolske kristne kirke. Den 31. oktober 1517 opslog han på kirkedøren i Wittenberg plakater med de 95 teser, der er grundlaget for den evangelisk-lutherske troslære. Den nævnte troslære er som bekendt også den statslige danske folkekirkes teoretiske grundlag, hvorfor det naturligvis var på sin plads, at den begivenhed her 500 år senere også blev fejret i Danmark.

 

Som sædvanligt var de danske medier, TV ikke mindst, oppe på dupperne, for i dette tilfælde at markere denne nostalgiske begivenhed. I den anledning interviewede man flere folkekirkepræster, kvindelige som mandlige, som var helt euforiske i deres udtalelser til seerne. Et par af dem udtalte med nærmest begejstring, at de havde etableret et samarbejde med henblik på at omvende muslimerne i Danmark til kristendommen.  

 

Samme dag kunne medierne give et eksempel på en indvandret yngre muslimsk mand, som selv kunne fortælle om sin omvendelse til kristendommen. Hans omvendelse var dog ikke blevet accepteret af det muslimske miljø, der nærmest opfattede ham som en slags forræder. Samme dag – og det er pointet her – kunne de samme medier berette om indvandrerbande-relaterede skudepisoder på Nørrebro i København, hvorunder en var blevet dræbt, en anden hårdt såret og flere andre lettere såret. Disse banderelaterede opgør internt i det muslimske parallelsamfund hænger ifølge sagkyndige sammen med den traditionelle slægts- og klanloyalitet, der angiveligt også forekommer hos 2. generations indvandrere i Danmark.  Så hvordan skal det mon gå med den efter min og flere andres opfattelse noget naive om end euforiske tro på, at det vil kunne lykkes at omvende ortodokst troende yngre, for slet ikke at nævne ældre muslimer? -  Man kan naturligvis indvende imod min skepsis, at den proces er noget, der vil tage tid, måske endda generationer. Hertil vil jeg svare, at omvendelses-processen, hvor lang eller kort denne end måtte vare, naturligvis vil blive modarbejdet af stærke danske så vel som udenlandske ortodokse muslimske kræfter, blandt andet i form af rabiate imamer.

 

Endelig kunne man jo også spørge, om det er så vigtigt og væsentligt for et overvejende sekulært samfund som det danske, hvor religion stort set ikke spiller nogen rolle for de fleste,  at omvende  muslimer til kristendom? – Ville det ikke være mere påkrævet, at omvende disse – så vel som eventuelle andre fremmedartede indvandrere - til en mere nutidig moralsk-etisk humanistisk samfundsgavnlig livsindstilling? - Eller i det mindste fjerne den misopfattelse af demokrati, som en del muslimer offentligt har givet udtryk, nemlig at demokrati er ensbetydende med, at en hvilken som helst opfattelse og adfærd er acceptabel og har krav på at blive imødekommet og respekteret, når blot et passende stort antal står bag. 

 

Demokrati betyder som formentlig bekendt ’folkestyre’, hvilket i praksis vil sige: ’flertalsstyre’. Men vel at mærke et flertalsstyre, der i overensstemmelse med etisk-humanistisk ånd respekterer mindretals-opfattelser, medmindre disse er antidemokratiske og / eller ligefrem kriminelle. End så længe er antallet af tilhængere af islam i mindretal i Danmark (og Europa), men en del tyder på, at der fra islamisk side arbejdes på at forøge antallet af muslimer i Europa og dermed også i Danmark, for at sikre sig større magt og indflydelse i samfundet og på kulturen. Men man må og bør gøre sig klart, at en eventuel indførelse af den strenge islamiske sharia-lovgivning ville stride lodret imod de sekulære demokratiske principper og love. De sidstnævnte er grundlæggende udsprunget af den vesteuropæiske kulturhistorie med rødder i antikkens Grækenland og ikke mindst af tanker og idealer, der hidrører fra oplysningstiden i 1700-tallet. En situation og udvikling, som den fundamentalistiske og ortodokse islamiske mono-kultur ikke har været igennem og derfor heller ikke er under indflydelse af, tværtimod.

 

Således kom vi til vejs ende med denne ’tillægs-artikel’, som jeg håber og tror, at rette vedkommende ikke vil misforstå indholdet af. For ét er min kritiske opfattelse af og negative holdning til rabiat islamisme, og især til dennes terrorisme og andre kriminelle handlinger, noget andet er min empati for de reelle og fredsommelige indvandrere og flygtninge, muslimer eller ikke, der er flygtet og fortsat flygter af nød, ikke mindst for deres børns skyld. Flygtninge og migranter, der ikke vil distancere og forskanse sig i parallelsamfund, men derimod vil integrere og assimilere sig i de europæiske og herunder i det danske samfund, vil det selvfølgelig være nødvendigt og uundgåeligt, at de mere velstående lande inklusive Danmark vil gøre, hvad de kan for at hjælpe.  

 

NB. Vedr. kilder, der ikke er angivet i ovenstående artikels tekst, kan der for emnernes og oplysningernes vedkommende generelt henvises til at søge på Internettet.

 

© November 2017. Harry Rasmussen.

 

******************